reen interesse bij boeren roor beheersovereenkomsten VLIEGRAMP Ernstige kritiek op sluiting van laad- en losperrons NS-stations Het medisch i zakboek 4 Veilingfusie centraal bij afscheid Valkier een monument in Waarde PRISMA IS POELGEBIED SLECHTS EEN REACTIE Vrijspraak na fout politie I Drie inbraken zonder buit in Middelburg GEDEPUTEERDE: BEDROEVEND VOORNEMEN ffllJDAG 13 JANUARI 1984 iOES Boeren tonen tot nog toe bitter weinig belangstelling voor het afsluiten van jheersovereenkomsten in De Poel. Nadat per 1 oktober 1983 voor de natuur- en ïdscbappelijk waardevolle delen in dit gebied een beheersplan van kracht werd het [ïerste in Zeeland is er nog maar één beheersovereenkomst getekend. Op 90 brieven van de ivinciale commisssie beheer landbouwgronden hebben 16 grondeigenaren/gebruikers/ jachters gereageerd. Ing. P. Scheele, hoofd beheer landbouwgronden Zeeland, vindt het te joeg om al conclusies te trekken uit de afwachtende houding van de agrariërs. Hij is ervan ertuigd dat de belangstelling voor het vrijwillig afsluiten van overeenkomsten in de loop a het jaar flink zal toenemen. ét beheersplan heeft betrekking op eenkomsten zijn afgesloten. In dat pen. Daarnaast zijn ook de vergoedin- Ifotaal 300 hectare grond in De Poel, gebied heeft staatsbosbeheer 50 hec- gen die thans worden uitbetaald ver- loohet grondgebied van de gemeente tare reservaat in. eigendom, terwijl anderd (niet meer vrijblijvend, maar Xrsele. Van die oppervlakte is circa voor 88 hectare overeenkomsten zijn op grond van wetenschappelijk on- ft30 hectare aangewezen als reservaat afgesloten. Scheele stelt dat die tijde- derzoek) I en 175 hectare als beheersgebied. Het li,ike regeling prima heeft voldaan, In het oude systeem is de vergoeding ifjaatom het Ganzengebied(140hecta- omdat vrijwel iedereen_meedeed en op 600 gulden per hectare per jaar III J M r,IQ Irl.rtnl.rt.nKin te| rond Nisse, 38 hectare kreekgebie- lenide Slake, 's-Gravenpolderse weel nZwaakse weel); verspreid liggende üslanden en de Schoortjes bij 's- gyenpolder (120 hectare). Ook jnkputten behoren erbij. Het doel ji de beheersovereenkomsten is reeledig: enerzijds de natuur- en ndschapswaarden veilig stellen en iderzijds. door een vergoeding, de arische bedrijfsvoering veilig stel- Scheele wijst erop dat in het rieden, op basis van een tijdelijke •geling (de eerste in Nederland) in t Ganzengebied al 36 beheersover- daardoor het complete Ganzengebied bepaald. In het nieuwe systeem ligt de onder speciaal beheer is komen te uitkering tussen 526 gulden (licht vallen. Hij wijt de geringe belangstel- pakket) en 1084 grilden (zwaar pak- ling voor de beheersovereenkomsten ket). Ing. Scheele tekent erbij aan dat 'nieuwe stijl' ook mede aan het feit de beperkende bepalingen voor de dat er nog oude overeenkomsten lo- boer, zeker bij een zwaar pakket, leeuwse Komedie mlongeert meelstuk JSSINGEN - Het amateurtoneelge- Ischap De Zeeuwse Komedie in issingen brengt ook in januari en iruari voorstellingen van het stuk tuur me geen bloemen". Aanvanke- kzou de voorstelling van 17 dccem- btr '83 de laatste uit de serie zijn geweest, maar het bestuur van de [vereniging heeft gezien de grote be itelling die bij het publiek be- besloten de voorstellingen te ingeren. lur me geen bloemen', geregis- i door Willem Huybreghs, is te in het Vestzaktheater aan het. lypark in Vlissingen op zater- 14 en 28 januari en op de zaterda gen 4. 11. 18 en 25 februari De voor stellingen op 20 en 27 januari en 17 en [24 februari zijn uitverkocht rolbezetting van dit blijspel heeft wijziging ondergaan. Een van de iespeelsters, Tine van Kooten. ieeft haar medewerking moeten eëindigen. Haar rol wordt overgeno- ïen door Antoinette Akkermans. ÏDe Zeeuwse Komedie verwacht in iptember van dit jaar een nieuw uk in première te kunnen brengen. Dat wordt Woyzeck van Buchner, dat [eveneens zal worden geregisseerd door Huybreghs. MIDDELBURG „Mei spijt in het hart", zoals hij zich uitdrukte moest officier van justitie mr Nijmeijer donderdag middag de helft van een tenlastelegging laten voor wat die was in de zaak legen een man uit Breskens die tweemaal na teveel drankgebruik een auto had bestuurd. Er was gereden met pro millages van 1,80 en 0.80 en dat alles was via het gerechtelijk laborato rium duidelijk vastge legd. Maar in het eerste geval had de politie in administratieve zin fou ten gemaakt Daarom moest de offi cier van justitie voor de eerste zaak van 1,80 pro mille vrijspraak vragen tegen de 26-jarige C. M. tegen wie daarom uit sluitend voor het rijden met 0,8 promille een boete werd geeist van 750,- en vijf maanden rijontzegging Politierechter mr G H. Nomes nam de geëiste nj-ontzegging over maar bepaalde de boete op f 500.-. WAARDERING EX- VOORZITTER GOES Het nog altijd niet tot stand komen van een fusie tussen de vier Zeeuwse fruitveilingen - terwijl de noodzaak daartoe toch al herhaalde malen is aangetoond - stond centraal bij het afscheid van de Goese veilingvoorzitter J. Valkier. Tijdens de donderdag in de hal van de Veilingvereniging Zuid-Beveland (VVZB) gehouden bijeenkomst, gingen vrijwel alle sprekers op de eenwording in. Daarbij werd de hoop uitgespro ken dat de Zeeuwse fruittelers zich uiteindelijk in een vereniging zullen kunnen vinden. De huidige opleving in de fruitteelt kan wellicht de laatste zet vormen, zo bleek. Overigens werden de meeste woorden voor zijn rekening nam. Vermue vond gewijd aan de activiteiten die Valkier de CVZ een nuttige samenwerk! ngs- de afgelopen 12 jaar m de veilingwe- vorming. ..helaas nog niet vergaand groter zijn dan voorheen. Hij voegt eraan toe dat het agrarisch bedrijfsle ven nauw betrokken was bij de vast stelling van de vergoedingen. Het hoofd beheer landbouwgronden maakt duidelijk dat beheersplannen en beheersovereenkomsten voor de boeren nieuwe zaken zijn, waaraan ze kennelijk moeten wennen. Landelijk zijn er thans 26 beheersplannen voor 16.500 hectare. Ongeveer 3000 hectare valt onder beheersovereenkomsten en 1850 hectare is gekocht als reservaat, een score van circa 30 percent. „De boer is altijd gewend zo rationeel mogelijk te produceren. Er is een omschakeling nodig. Nu moet hij ook natuur produceren; dat is iets heel anders", aldus ing. Scheele. Hij gelooft dat het veelal een kwestie van de kat uit de boom kijken is. „Men weet niet precies wat er als tegenprestatie verlangd wordt. En er is in het verleden ook wel stemming gemaakt, in de sfeer van de boer die wordt gedegradeerd tot parkwachter. Dat is natuurlijk onjuist". Scheele noemt het een positieve zaak wanneer een boer erin slaagt met behulp van de beheersovereenkomst, zijn be drijfsvoering zodanig in te richten, dat er een redelijke boterham verdiend kan worden en tegelijk een bijdrage aan natuur en landschap geleverd kan worden. Het ontwerp-beheersplan voor De Poel had Scheele erkent het grif aanvankelijk nogal wat beperkingen. Mede door de inspraak zijn die ver dwenen Er zijn veel meer keuzemoge lijkheden (pakettem gekomen, niet alle grond hoeft onder een overeen komst te vallen; er is een proefperiode van één jaar ingevoerd „Als men het één jaar probeert, dan zal men onge twijfeld tot de conclusie komen dat men best verder kan gaan", betoogt ing. Scheele. Hij beklemtoont dat de vrijwilligheid hoog in het vaandel staat „Je kunt het veel beter op vrijwillige basis, in een vertrouwens relatie met de boeren, doen dan het opleggen Dat leidt maar tot burgerlij ke ongehoorzaamheid" Scheele zei dat de boeren die reageer den op de brief van de commissie beheer landbouwgronden, worden bezocht. Ook de landbouwvoorlich- lingsdienst en de slandsorganisaties haken in. onder meer voor het bekij ken van de bedrijfstechnischc en ;he mogelijkheden. reld ontplooide, Hij kreeg veel waar- genoeg" dering toegezwaaid, vooral voor de wijze waarop hij dc in een diep dal verkerende VVZB (gevolg van een mislukt champignonavontuuri om zette in een weer gezonde vereniging. MIDDELBURG - Bij drie inbra ken in Middelburg hebben de daders niets van hun gading kunnen vinden. Woensdag avond laat hebben inbrekers de ironing van de familie B. aan de Waalstraat, de woning van dc familie K. aan de Oude Vlis- singseweg en het schoolgebouw van De Wellinge aan de Kruis weg doorzocht. Kasten en laden werden over hoop gehaald maar volgens op gaven van de gedupeerden wordt er niets vermist. In de Waalstraat kwamen de daders binnen doör een niet afgesloten keukenraampje. In de Oude Vlis- smgseweg werd vanaf een dak een badkamerraam geforceerd In het schoolgebouw gebruikten de daders een defect klapraam om in de school te geraken. Volgens een woordvoerder van de recherche van de Middelburg se gemeentepolitie was het de inbrekers om 'zuiver geld' te doen, hetgeen overigens niet werd aangetroffen. „Een bruggenbouwer van het goede o L J i soort, die op het luiste moment k,luk bl.jr H„ vertelde dat m 1960 Schade gering Dll kwam zo karakteriseerde Valkiers oitRevecr ld pcreenWan de nationale Noodzakelijk De vertegenwoordiger van het Cen traal Bureau Tuinbouwveilingen. H. Gijsberts, beklemtoonde dat toewer ken naar een fusie in Zeeland noodza- Antitankmijn op strand bij Breskens BRESKENS Donderdag is op het strand te Breskens ter hoogte van het recreatiepark Schoneveld een anti tankmijn gevonden met een doorsne de van veertig centimeter. De Explo sieven Opruimings Dienst heeft de mijn onschadelijk gemaakt in de Zwarte Polder te Nieuwvliet. opvolger w Vermue de scheidende hardfruilomzct uit Zeeland kwam en bestuurder. „Een wijsman.realistisch ,n 1!)8° nn,r«*vp«*r 1,1 nercent. ..De en met een hoge mate van eerlijk heid", betoogde ir. W. Tacken, direc- 4 teur landbouw en voedselvoorziening «"'«'en. Dat is groter dan Geldcrmal- in Zeeland. sen en dat IS JS' 1980 ongeveer 16 percent. „De telers kunnen in Zeeland een veiling hebben met een omzet van 70 miljoen VVZB-voorzitter Vermue gaf rugblik op de periode Valkier. Hij Gijs berts. Hij roemde dc activiteiten van te- Valkier. En dat deden ook sprekers Tacken, drs. J. Dijkgraaf (na- constateerde dat het leiding geven en mens gemeente Goes) en P. Hoogstra- het samenspel van de Noordbeveland- te (namens de handel). Namens de se aardappelhandelaar (met fruitteelt provinciale organisatie veilingen en als hobby) de Goese veiling van de de CVZ bood B. Leijs gelukwensen ondergang redde Vermue wees erop aan met de wijze waarop Valkier de dat de telers veel vertrouwen hadden Goese veiling er bovenop hielp. „U in het nieuwe beleid van Valkier en hebt een ontspoorde trein weer op de zijn medebestuurders; ze kwamen rails gezet, samen met andere be- hun extra financiële verplichtingen stuursleden", betoogde Leijs. Hij ves- (veroorzaakt door het champignonde- tigde er de aandacht op dat in CVZ- baclei ook ruim binnen de gestelde kringen vaak een fusie van de vei lin termijn na Voorzitter Vermue atten- gen aan de orde was. zonder resul- deerde op de samenwerking tussen de taat. Leijs meende dat er steeds op- veilingen m Goes en Krabbendijke. nieuw gezocht moet worden naar later gevolgd door de vorming van de fusiemogelijkheden. Het officiële ge- Centrale Tuinbouwveiling Zeeland deelte wérd gevolgd door een drukke iCVZ). waarbij Valkier een actief deelreceptie. schoorsteenbrandje MIDDELBURG Het stoken van de open haard veroorzaakte gisteravond in Middelburg een schoorsteenbrand je bij de familie G in de Hoogstraat. Dit was het gevolg van een vervuilde schoorsteen. De brandweer rukte om vier minuten over zeven uit met een ladderwagen en een hogedrukspuit. Om één voor half acht werd het sein brand meester gegeven De schade was zeer gering. Brand in Axel door spelen met vuur AXEL - De brand in de koelcel van de aardappelhandel Mieras in Axel. die zaterdag voor meer dan twee ton schade aanrichtte, blijkt te zijn ont staan door het spelen met vuur. Drie Axelse jongens van negen en tien jaar zijn hiervoor verantwoordelijk De plaats waar in Waarde het oorlogsmonument komt. Bij iedere gelegenheid werd erover gepraat, veertig jaar lang: 'het vliegtuig'. Geen verjaardag of bruiloft werd in Waarde gevierd, of de mensen die het hadden meegemaakt moesten hun verhaal doen. In de nacht van 11 april 1944 stortte in Waarde een Engels vliegtuig neer. Voor velen een levende herinnering; maar niets tastbaars in het dorp gaf nog blijk van het gebeuren. „Een ramp die we juist niet moeten vergeten, vindt de heer J. J. Goud, nu woonachtig in Krabbendijke maar nog altijd zeer betrokken bij zijn geboortedorp Waarde. De mensenlevens, die de ramp gekost heeft mogen niet wegzakken in de tijd. Jongeren moeten eraan herinnerd worden dat de verschrikkingen van een wereldoorlog overal zijn, ook in Waarde". Om die reden wil Goud een monument oprichten op de plaats van het ongeluk, ter nagedachtenis aan de acht mensen die bij het ongeluk om het leven kwamen. Dinsdag 11 april 1944 Gezagvoer der piloot Moore keert met zijn Lan- cester terug van een bombarde ment op een spoorwegemplacement in Aken Zonder al teveel ongemak ken is de zevenkoppige bemanning de bommenlast kwijtgeraakt. Op de terugweg worden ze hevig bescho ten Bij het luchtafweergeschut in Woensdrecht is het raak de motor vliegt in brandt Met een aantal duikvluchten weet Moore de vlam men te blussen maar binnenin het vliegtuig heeft het vuur postgevat. Hortend en stotend gaat het nog even goed boven de Westerschelae maar dan. als een van de vleugels vlam vat. laat boordtechnicus Ro bert Giddings weten dat het zo niet langer kan „We halen het niet", het is het laatste wat kapitein Moore van Giddings te horen krijgt. Zijn .opdracht is 'springen' Moore zelf besluit nog even in-de cockpit te blijven, hij wil de Lancaster uit de richting van hel land zien te krijgen De kracht van zijn ontploffende zuurstoftank slingert hem uit het vliegtuig. Het wrak stort midden in Waarde neer Mevrouw Blauwka- mer. haar dochtertje Marietje en Andries de Vroede worden in hun huizen op slag gedood. Het dorp loopt uit om gewonden én mensen die onder het puin liggen, te redden. In de straten van Waarde branden de wrakstukken. De broertjes Goud schrokken wak ker van de klap en renden naar buiten om te zien wat er aan de hand was. Vanuit hun erf. even buiten het dorp zagen ze de toren van Waarde, helder verlicht door de brand Ook hoorden ze het afschu welijke schreeuwen van mensen. Dat en de ravage was het enige wat de toen vierjarige J. J. Goud van de ramp zag. Het bleef hem altijd bij Toen hij enkele jaren geleden ging informeren, kwam een oude kennis met een handschoen op de proppen gevonden in een boomgaard een eindje buiten het dorp. In de handschoen stond de naam Moore. Een andere Waarde naar bleek ook nog zo'n hand schoen te bezitten, met dezelfde naam en op dezelfde plaats gevon den. Moore moes£ een van de be manningsleden geweest zijn maar naspeuringen bij de oorlogsgraven dienst leverden niets op over een gesneuvelde Moore. Wel kwam Goud erachter dat navigator Mi chael Wood, bomrichter Peter But ler. staartschutter Harry Shearsby. boordschutter George Lang en boordtechnicus Robbert Giddings bij het ongeluk in het Westerschel- dewater zijn verdronken. Vier van hen liggen begraven op de oorlogs begraafplaats in Bergen op Zoom. Van Moore ontbrak ieder spoor. Een oproep via het BBC-radio- programma 'Adress Unknown' had meteen succes. Een meneer Moore uit Leeds meldde dal hij de piloot was geweest van de Lancaster, die bij Waarde verongelukte. In een lange, bewogen brief deed hij zijn verhaal. De explosie van de zuurstofstank had Moore even van zijn bewustzijn beroofd. Toen hij bijkwam was hij al aan het vallen. Met een net ontvou wen valscherm kwam hij in een boom terecht. Rechterarm en schouder kon hij niet meer bewegen maar hij slaagde erin om op de grond te komen. Op de zeedijk trof hij David den Herder, in Waarde beter bekend als David de Smet, die hij duidelijk wist te maken dat hij een dokter nodig had. Uit het duis ter voegde zich Jaap Koster bij het gezelschap en gedrieën gingen ze op weg naar Waarde. Halverwege kwam hen een fietser tegemoet, ene Gezagvoerder Moore Wolfert, die Moore aanbood met de fiets naar een onderduikadres te brengen Moore weigerde. Op het herbergen van onderduikers stond de kogel en de piloot ging dan liever in krijgsgevangenschap. Hij meldde dat die nooit lang kon duren: „in juni is de invasie". In het dorp. bij de familie Waterman, kreeg hij eer ste hulp van wijkverpleegkundige zuster De Raat In zijn verhaal meldt Moore ook de wederwaardigheden van Anthony Jones, de enige die door de storm niet de Westerschelde ingeblazen werd Jones, radioman, kwam in Rilland op de grond terecht De familie De Bokx gaf hem onderdak, schone kleren en een stevige maal tijd. Ook Jones wees het aanbod om onder te duiken van de hand. Met dezelfde argumenten als Moore. De heren ontmoetten elkaar in het kamp Dulag Luft bij Bergen op Zoom. Moore werd in Amsterdam nog voor zijn arm behandeld. Een Duitse chirurg stond te springen om zijn arm te amputeren. Aan een Nederlandse arts dankt Moore dat dat met gebeurde. Die stond erop de gebroken arm en het schouder blad te zetten. Tot 1946 verbleven Moore en Jones in Stalag Luft in Sagan. Silezié. Goud is er niet in geslaagd om Jones op te sporen Voor de onthul ling van het monument op 14 april zijn wel de weduwe en de zoon van Harry Shearsby uitgenodigd. Zij hebben toegezegd te zullen komen. Evenals Moore en zijn vrouw. Die zich nu bezighouden met een cursus Nederlands. Voor de plechtige ont hulling zullen ook meer dan dertig voertuigen van de club 'Keep 'em Rolling' aanwezig zijn. Authentieke voertuigen uit de Tweede Wereld oorlog zullen met eregast Moore nog eens de route rijden, die hij veertig jaar geleden liep. De steen die de piloot in het dorp gaat onthullen vermeldt, be halve dc namen van de mensen die bij het ongeluk omkwamen, ook die van twee jongens uit Waarde die niet levend van de tewerkstel ling in Duitsland terugkwamen; Piet Waterman en Piet de Leeuw. Buitenlandse gasten, die Zeeland hielpen bevrijden, leggen kransen bij liet monument en ook de com mando's van de Graaf Engelbertka- zerne in Roosendaal zullen de plechtigheid met hun aanwezig heid opluisteren. J. J. Goud is bezig met een inzame lingsactie om het gebeuren te be kostigen Hij staat versteld van de hoeveelheid reacties, die hem van alle kanten bereiken „Ik heb nog één grote wens, zegt Goud. en dat is dat we Jones nog te pakken krijgen voor 14 april En ook de nabestaan den van de andere bemanningsle den. Als we ze kunnen vinden dan zijn ze onze gasten Toch wel het allerminste wat je doen kunt voor mensen wiens grote verlies veertig jaar lang in de vergetelheid bleef' Mieke van der Jagt I ADVERTENTIE! BIJ DE BOEKHANDEL VAN DE MAAND JANUARI ONMISBAAR IN IEDER GEZIN ALLEEN DEZE MAAND ANNA JACOBAPOLDER Gedepu teerde drs. R. C. E. Barbé heeft don derdagavond tijdens een CDA-bijeen- komsl in Anna Jacobapolder kritiek geuit op het plan van de Nederlandse Spoorwegen om een aantal laad- en losperrons in Zeeland te sluiten. Hij sprak van een bedroevend voorne men en noemde het te laken dat wat aan de ene kant wordt opgebouwd, aan de andere kant bedreigd wordt. Barbé bracht dit naar voren in een betoog waarin hij aangaf wat het provinciaal bestuur probeert te doen voor de Zeeuwse economie. Daarbij liet hij weten dat een goede wegen- structuur en eventuele andere ont sluitingsmogelijkheden vari groot be lang zijn voor het bedrijfsleven. Het plan van de spoorwegen komt er op neer dat de laad- en losperrons in Goes. Middelburg. Vlissingen, Kapel- Ie en Kruiningen dichtgaan. Dat wil zeggen dat bedrijven daar geen goede ren meer kunnen aanbieden om met de trein te laten vervoeren. De spoor wegen heeft dat besluit tot sluiting van een groot aantal van dergelijke perrons in Nederland vorig jaar geno men in een poging de verliezen in het goederenvervoer enigszins terug te brengen In totaal wordt 25 procent van de laad- en losperrons in Neder land gesloten Bij deze perrons werd 2 procent van de goederen die met de trein werden vprvoerd aangeboden. In Zeeland bestaat na het ingaan van de maatregel van de spoorwegen al leen nog de mogelijkheid om in Ter- neuzen en Sas van Gent goederen aan te bieden voor de goederenspoorlijn die daar loopt In Midden-Zeeland resteert volgens het voornemen van de NS alleen hel laad- en losperron in Nieuwdorp nog. Voor het' overige is men aangewezen op Bergen op Zoom of Roosendaal als liet gaat om het aanbieden van goederen. De Zeeuwse overheid en het bedrijfs leven laten het er evenwel niet bij zitten. Binnenkort voeren vertegen woordigers van de provincie, de ka mer van koophandel voor Noord- en Midden-Zeeland, enkele genieenten en van bedrijven een gesprek met onder anderen dc directeur van de Nederlandse Spoorwegen over deze kwestie. Het laad- en losperron van de spoorwegen in Goes is één van de vijf perrons in Zeeland die worden opgeheve B en w Oostburg houden vast aan minder subsidie voor Oranje comité OOSTBURG Het Oostburgse colle ge van b en w wijst het bezwaar schrift van het plaatselijke oranjeco- mité tegen de verlaging van de subsi die voor 1984 af. De gemeente wil niet terugkomen op het besluit om de subsidie van 75 cent naar 50 cent per inwoner terug te schroeven. B en w zijn van mening dat het oranjecomité in voorgaande jaren een zo groot deel van het budget aan prijzen en con sumpties uitgaf, dat er voldoende mogelijkheid is om te bezuinigen. De vereniging is het hier niet mee eens. In een bezwaarschrift wordt aangevoerd dat het college de bezui niging onvoldoende motiveert. Bo vendien verwijt het oranjecomite het gemeentebestuur dat er niet eerder opmerkingen zijn gemaakt over de uitgaven. B en w vinden de bezwaren, in navol ging van het advies van de commissie beroep- en bezwaarschriften, niet steekhoudend. In het vierjarenplan sociaal-cultureel werk. dat in 1982 werd opgesteld, wordt de bezuiniging al aangekondigd. Het oranjecomité heeft geen gebruik gemaakt van de ruime mogelijkheid om via de in spraak van het vierjarenplan bezwaar aan te tekenen tegen de voorgenomen korting op de subsidie. Het college stelt de raad dan ook voor het be zwaarschrift ongegrond te verklaren De gemeenteraadsvergadering begint donderdag 19 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 21