Poortvliet en Meerman voor maand geschorst Bert Pentury kondigt zijn vertrek bij Vlissingen aan PZC/sport SPELERS 'STREEFDEN'NAAR VERGOEDINGEN Toeschouwer bij rally omgekomen JAN MEULMEESTER NA ZES JAAR WEG BIJ OOSTKAPELLE BESTUUR WERD VERRAST DOOR BESLUIT Kapelle zoekt nieuwe trainer Eddy van der Hooft als mister honderd procent in elftal van Sluiskil Maximale bezetting voor de Deltacross Dynamo favoriet in duel met Black Eagles VRIJDAG 13 JANUARI 1984 19 ADVERTENTIE i VLISSINGEN/ARNEMUI- nEN De voetballers Jaap feï] Meerman van Vlissingen en Ad Poortvliet van Arnemui den zijn door de tuchtcom- oiissie van de KNVB voor drie maanden geschorst, waarvan twee maanden voor waardelijk met een proeftijd van twee jaar. De straffen zijn nog een gevolg van de affaire, die zich afspeelde rond de overschrijving van deze twee spelers vanArnemuiden naar Vlissingen. Na- idat ook Ad Poortvliet zich bij Vlissin gen had aangemeld, trok hij zoals "nl bekend vlak voor het seizoen toch zjjn overschrijving weer in en bleef 1 voor Arnemuiden spelen. Poortvliet is Y, door deze plotselinge en onverwachte I straf zo geschokt, dat hij trainer Karei I van de Gruiter meedeelde voor de rest *van het seizoen bij Arnemuiden te stoppen. Het ziet er naar uit, dat in deze affaire het bestuur van Arnemuiden min of meer in zijn eigen zwaard is gevallen. Het bestuur van deze zaterdagclub stelde zich in het begin van dit seizoen in verbinding met de KNVB en be schuldigde Vlissingen er van de ama- Ifurbepalingen te overtreden door met geld van sponsors spelers van „Arnemuiden en Middelburg aan te trekken. Die aanklacht kon echter met „hard1' gemaakt worden. Bewij zen van betalingen aan spelers door Vlissingen konden niet geleverd wor- cen En vanzelfsprekend werd Vlissin gen dan ook niet gestraft. Maar uitge rekend een van de spelers van Arne muiden dus wel. evenals Jaap Meer man van Vlissingen. raken En voor welke andere vereni- den: ..Hij is een van de beste spelers len Ad dan al direkt behoorlijk mis ging dan Vlissingen zal hij dan gaan van Zeeland Het bestuur van Arne- sen". Bij Vlissingen deelde een woord- muiden heeft getracht het Vlissingen voerder mee dat Jaap Meerman ..laco- moeilijk te maken, maar juist Poort- mek" kennis heeft genomen van de vliet is nu het slachtoffer Zaterdag uitspraak- Na de schorsing van een staan we voor de zware uitwedstrijd maand zal Meerman in ieder geval tegen SSC in Sprang-Capelle. We zul- weer voor Vlissingen uitkomen. spelen? Arnemuiden zelf is de dupe geworden van deze hele affaire" Trainer Karei van de Gruiter zal ongetwijfeld pogingen doen om Ad Poortvliet voor Arnemuiden te behou- OPENINGSTIJDEN Maandag t m donderdag 08.00-1 I 12 00 uur en 12.30-16 30 uur.! f vrijdag 08.00-12 00 uur en 12.30- 15.30 uur; donderdagavond 19 00-21.00 uur. zaterdag 09.00- 12.00 uur Heeft u onze keuken - showroom al bezocht? I jftkROSE V KEUKEN international 5 jaar garantie I Jaap Meerman Pijnlijk Overigens zijn Poortvliet en Meer man niet gestraft omdat ze betalin gen zouden hebben aangenomen. Bei de spelers werden gestraft omdat ze .streefden naar vergoedingen buiten de amateurbepalingen om". Ook dat is verboden. Voor Arnemuiden is de taak helemaal pijnlijk. Poortvliet en Meerman werden namelijk gestraft omdat ze naar vergoedingen'„streef den" bij ArnemuidenAanvanke lijk werden zij benaderd door sup porters van Vlissingen, die wel be reid waren extra reis- en onkosten vergoedingen te geven. Volgens oud voorzitter Wim Schuit van Arnemui den zouden Poortvliet en Meerman daarna bij Arnemuiden om een extra „onkostenvergoeding" hebben ge vraagd. Schuit; „Dat hebben ze waar schijnlijk toegegeven tegenover de an onderzoek en vermoe delijk zijn ze daarop gepakt". Inmiddels heeft Arnemuiden-trainer Karei van de Gruiter een gesprek met Ad Poortvliet. Van de Gruiter: „Ad liet me weten dat hij ,voor de rest van het seizoen absoluut stoppen. Het iS*een trieste zaak. Hij is de dupe geworden van deze hele .affaire" Voor Ad Poortvliet is het 1 inderdaad zo langzamerhand een - rampzalig seizoen, In de tweede wed strijd van deze competitie (tegen 'WHS) werd hij uit het veld gestuurd werd daarna reeds voor vier wed strijden geschorst. Die schorsing heeft hij er weliswaar inmiddels opzitten, maar nu staat hij dus weer voor een maand buiten spel. Ronselpraktijken Oud-voorzilter Wim Schuit van Ar nemuiden vindt de afloop van deze strafzaak „verschrikkelijk voor de twee jongens". „We hebben er bij de KWB juist voor gepleit om Poort vliet en Meerman niet te pakken, maar de ronselpraktijken van Vlis singen aan de kaak te stellen". Schuil; „We hadden gedacht dat Mid delburg er een zaak van zou maken. Zt namen zelfs een advocaat in de arm. maar Middelburg trok zich in- terug. Toen hebben wij als be stuur van Arnemuiden besloten er etnzaak van te maken. We wilden Ad Poortvliet en ook Jaap Meerman niets in de weg leggen". Wim Schuit is er ook van overtuigd, dat Ad Poortvliet nu zeker naar Vlis singen zal gaan: „Na de klap van deze straf heeft hij impulsief besloten te 1 stoppen met voetballen, maar hij zal ongetwijfeld weer gaan spelen Ik denk met dat we Ad Poortvliet nu nog ?oor Arnemuiden kunnen behouden. 5 denk dat we Ad voorgoed kwijt OOSTKAPELLE Voor de voet balclub Oostkapelle komt er na zes jaar een eind aan de verbintenis inet trainer Jan Meulmeester. De trainer van de tweedeklasser maakt deze competitie nog af en is inmiddels op zoek gegaan naar een nieuwe club. Jan Meulmeester sprak deze week nog met een dele gatie van de spelersgroep. „Het is overigens nog niet zeker dat Meul meester weggaat", verzekerde aan voerder Gerard Schipper 11a afloop van dat onderhoud. „Het kan ge beuren dat Oostkapelle niets vindt en dal ook Meulmeester zonder club komt te staan. Dan is er nog altijd de mogelijkheid dat wc ver- der gaan". Jan Meulmeester zelf sluit die mo gelijkheid uit: ..Ik heb Oostkapelle vorig jaar al meegedeeld dat dit mijn laatste seizoen zou zijn. Meer dan ooit realiseer ik me nu dat ik op deze club nog lang niet ben uitgeke ken, maar ik vind het tijd om te gaan. Vooral de oudere spelers uit de selectie kunnen van mij niets nieuws meer leren". Twee jaar geleden promoveerde Oostkapelle onder Jan Meulmees ter naar de tweede klas van het zaterdagvoetbal en intussen mag dit elftal zich rekenen tot de absolu te toppers in Zeeland Vooral in deze competitie bewijst Oostkapel le dat zelfs de promotie naar de eerste klas m de toekomst niet onmogelijk is. Jan Meulmeester: .Vu slaan nu op een schitterende tweede plaats. Dat betekent dat er volgend jaar nog net iets meer wordt verlangd: en als we niet sla gen dan zegt iedereen dat Meul meester veel te lang is gebleven". Het elftal van Oostkapelle is in de zes jaar dat Meulmeester er trainer was vanuit de vierde klas opge klommen naar de tweede klas Jan Meulmeester verlaat deze zeer geta- IT-' Jan Meulmeester: „Ik zoek in elk geval een club met veel ambities" tenteerde selectie „in het belang van de club", zoals hij het zelf zegt. „Ik heb mijn eigen belangen opzij geschoven Zes jaar is eigenlijk al meer dan ik gewend ben en ik was daarvoor ook al twee jaar bij Oost kapelle geweest". Het was voor de 37-jarige Walcherse trainer zijn vierde club. Jan Meul meester bracht in het verleden Kloetinge naar de derde klas. was twee jaar trainer van Aardenburg en vier jaar bij Meeuwen Mooiste tijd „Maar Oostkapelle is tot nu toe zonder twijfel mijn mooiste tijd geweest", bekent de oefenmecster. „Ik heb er bijvoorbeeld al die tijd gewerkt met een speler als Gerard Schipper. Dat is voor mij de beste voetballer die ik heb meegemaakt. Het is een moeilijke beslissing ge weest om dit afscheid aan te kondi gen en om mezelf te dwingen naar een andere club te zoeken. Maar die andere club zal wél ambities moe ten hebben". Het bestuur van Oostkapelle heeft zich deze week al gebogen over de vraag wie Jan Meulmeester op zal moeten volgen. De selectiegroep heeft daar inmiddels ook al over gesproken Gerard Schipper: ,,Ik weet op dit moment nog maar één trainer die we graag willen hebben. Dick van Westen staat bovenaan onze lijst, maar het is nog niet bekend of dat haalbaar is BOUNA (ANP) Tijdens de rally Parijs-Dakar is een volwassen toe schouwer om het leven gekomen en een kind ernstig gewond. Dit heeft organisator Sabine donderdag be kendgemaakt. Sabine: „De rally die tot nu toe een echt feest was in alle dorpen waar de rallykaravaan langs trok, wordt nu overschaduwd door een afschuwelijk drama. Het ongeluk gebeurde toen de Range Rover van het Franse duo Dupart Destaillait bij een inhaalmanoeuvre op het publiek inreed. Trip van Oranje in gevaar door Ajax-tournee AMSTERDAM (GPD) Ajax zal vol gende week tijdens het overleg tus sen de technische leiding van het Nederlands elftal en de clubs die spelers aan het nationale team leve ren laten weten dat het zo snel moge lijk na de competitie een toernee van drie weken wil gaan maken. Door die trip, die rond 20 mei begint en waar bij onder meer het Verre Oosten zal worden aangedaan, komt de eventue le deelneming van het Nederlands elftal aan het zcslandentoernooi in Brazilië in gevaar. Nederland heeft woensdag een uitno diging gekregen om ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Brazi liaanse bond van 9 tot en met 20 juni mee te spelen in een toernooi met Argentinië. Brazilië, Engeland. Mexi co en Uruguay. Twee Russen in schaaktoernooi BEVERWIJK (ANP) De 46e editie van het Hoogovens schaaktoernooi staat in het teken van de hernieuwde confrontatie tussen Viktor Kortsjnoi en enkele van zijn ex-landgenoten uit de Sovjet-Unie. Hoewel een boycot van de acht jaar geleden naar Neder land gevluchte en nu al weer jaren in Zwitserland woonachtige Kortsjnoi nooit openlijk van Sovjet-Russische zijde is toegegeven, werden toernooi en waar Kortsjnoi aan deelnam stel selmatig gemeden door Sovjet-Russi sche grootmeesters. De loling voor de eerste ronde, die vrijdag wordt gespeeld ziet er als volgt uit Victor Kortsjnoi (Zwli - Gert Llgterink (Ned). John van der Wiel (Ned) - Paul van der Sterren iNed). Hans Ree (Nedi - Ulf Andersson (Zwei. Robert Hubner (WDD - Alexander Beljavski iSovi, Genna Sosonko (Nedi - Eugenlo Torre (Phii. Andras Adorjan (Hon) - Pedrag Nikolic iJoei. Vladimir'Toemakov (Sov) - Anthony Miles (GBr) KAPELLE Cor Hollcstclle heeft "et bestuur van de voetbalclub Ka- Pellc meegedeeld dat hij zijn con tact bij deze vereniging niet zal verlengen. De Brabantse oefenmees- jer is bezig aan zijn derde seizoen. Netbestuur van Kapelle moet dus in e komende weken op zoek naar een nieuwe trainer voor de eerste selec tie, HetHulsterse HVV heeft wel overeen stemming bereikt met de huidige trai- ner- George Pauwels tekende zelfs foor een nieuwe periode van twee jaar. Bet in de vierde klas zaterdagvoetbal gelende SPS heeft inmiddels al een trainer benoemd voor volgend jaar. Toon Pollemans maakt deze competi tie af en heeft er dan zes seizoenen opzitten. Zijn opvolger is de oudeerste elftalspeler Adrie Noordijke. die dit Jaar nog trainer is bij WIK VLISSINGEN Veel sneller dan verwacht heeft Bert Pentury gisteren de beslissing genomen dat hij aan het eind van dit seizoen vertrekt als trainer van de voetbalclub Vlissin gen. Volgens Bert Pentury zelf is het bestuur van Vlissingen inmiddels van dat besluit op de hoogte ge bracht. maar voorzitter Wim Hen- drikse reageerde gisteravond veront waardigd op het aangekondigde ver trek. „We weten in het bestuur abso luut nog van niets", beweerde de voorzitter van dc tweedeklasser. Eind vorig jaar had er al een gesprek plaats gevonden tussen bestuur en trainer over een eventuele verlenging van het contract. Bert Pentury verze kert „Ik kreeg toen de mededeling dat we in januari zouden beslissen. Maar deze week vroeg Vlissingen nog een maand uitstel en dat betekent volgens mij dat ze met een ander bezig zijn. Ik weet zelfs al met zeker heid wie dat is en daarom was het beter dat ik zelf de beslissing nam. Ik heb het meegedeeld aan de elftallei der en aan de voorzitter" Wim Hcndrikse ontkende dat overi gens met klem: „Ik ben er inderdaad volkomen door verrast We hebben een gesprek gehad met Bert Pentury een paar weken geleden. Daarna zijn we in het bestuur een beetje gaan filosoferen, maar we waren er nog lang niet aan toe om een beslissing te nemen. Het valt koud op mijn dak dat de trainer zelf dat nu wel heeft ge daan". Bij Bert Pentury was het kennelijk al langer bekend dat Vlissingen op zoek was naar een andere trainer. Het gerucht gaat inmiddels dat Cees Ver munt en aanvankelijk ook Jo Jansen zijn benaderd, maar dat ontkent Vlis singen Bert Pentury: „Het was in elk geval te verwachten dat er zoiets zou gebeuren. Er zijn sponsors geweest die geld in de voetbalclub Vlissingen hebben gestoken en ik denk dat de resultaten tegenvallen. Er zullen on getwijfeld mensen zijn die de trainer daar de schuld van geven". oei t century is aan zijn tweede sei zoen bezig bij de voetbalclub Vlissin gen en voor de winterstop was er inderdaad sprake van een teleurstel lend resultaat De Walcherse club zette het seizoen zelfs in met een volstrekt kansloze 4-0 nederlaag in Breskens. Het herstel van het ambi tieuze elftal diende zich af en toe wel Verwijten Het bestuur van Vlissingen heeft de trainer echter tot 1111 toe niets verwe ten. Voorzitter Wim Hcndrikse: „Het seizoen verloopt niet zoals wij dat verwacht hadden, maar daar heeft de trainer niets mee te maken. Hel is vaak zo dat de tegenstanders met een negatieve instelling naar Vlissingen komen en bovendien hebben we toch veel tegenslag gehad. Ik had niet verwacht dat Pentury onmiddellijk deze conclusie zou trekken. We had den het in beraad wat we volgend jaar zouden gaan doen en ik vind het heel merkwaardig dat de trainer ons niet heeft ingelicht". aan. maar Vlissingen wekte nooit de indruk dat de top van de tweede klas haalbaar was Zondag werd de competitie hervat met de uitwedstrijd tegen Boeimeer en weer werd Vlissingen weggespeeld door een tegenstander die volgens Bert Pentury „gewoon veel beter was' De 3-0 nederlaag tegen Boei- meer heeft de beslissing van Bert Pentury versneld, omdat hij zelf ook de indruk kreeg dat het bestuur met op deze manier verder wilde. Geruchten „Die geruchten waren er al veel lan ger", zo verzekerde voorzitter Wim Hcndrikse. „Ik hoorde vorig jaar al dat Jan Meulmeester trainer van Vlissingen zou worden volgend sei zoen en dat hij zelfs Gerard en Stoffel Schipper mee zou nemen. Maar daar is totaal niets van waar. Wij hebben nog niemand benaderd, omdat we eerst een volgend gesprek met Bert Pentury wilden hebben". Die confrontatie met het bestuur van Vlissingen heeft Bert Pentury niet meer afgewacht. ..Ze hebben tot twee keer tee uitstel gevraagd voor dat gesprek' aldus Pentury ..Daaruit heb ik mijn conclusie getrokken: ik heb het meegedeeld aan Philip Krant en aan de voorzitter en ik begrijp niet dat ze dat ontkennen" SLUISKIL Voor de Zeeuwse voetbaltopper tussen Middelburg en Sluiskil zijn van tevoren heel wat laktische opdrachten te bedenken Het zal bijvoorbeeld voor Middelburg (dc thuisspelende ploeg) een eerste vereiste zijn om spelers als Paul van Kouteren en Leo Koch aan banden te leggen en om Sluiskil in de opbouw uit te schakelen. Het is voor André Wurth (de trainer van Middelburg) bovendien op voorhand een b bekend gegeven dat Paul van der Hooft niet meer zo vaak scoort en dat deze spitsspeler vooral afhankelijk is van de aanvoer in de diepte. Maar ongetwijfeld zal Middelburg er tijdens de voorbereiding op de wedstrijd geen moment bij stil staan dat ook Eddy van der Hooft een van de vaste waarden is bij de tegenstander. De 30-jarige Terneu- zenaar maakt zich niet de illusie dat hij zondag zal spelen m- et een speciale mandekker dicht in zijn buurt en dat hij gevreesd zal wor den om zijn aanvallende kwalitei ten Dat neemt niet weg dat Eddy van der Hooft al sinds jaren grote ver diensten heeft voor Sluiskil als een zeer constante en haast overal in zetbare speler. Hij w- ordt zelfs binnen de spelersgroep-nagewezen als de „mister honderd procent" van het elftal. Die bijnaam dankt VOETBAL hy aan zijn ongekende ijver: Eddy van der Hooft miste de laatste drie jaar geen enkele training van de eerste selectie en als het aan hem zelf had gelegen was hij ook de onbetwiste topscprer in het spelen van wedstrijden Eddy van der Hooft „Ik had twee jaar geleden geen minuut gemist van de hele competitie Daar leek het vorig jaar ook op toen we nog een paar wedstrijden moesten spe len Maar ik werd door Han (de trainer dus) in de wedstrijd tegen Internos naar de kant gehaald. Het Eddy van der Hooft dat ik zeker nog eet meekan bij Sluiskil" was bij een stand van 5-2 en met nog tien minuten te spelen. Dat heb ik hem toen nogal kwalijk genomen en na afloop heeft dat tot een conflictje geleid De wedstrijd daarop, ook uit tegen Middelburg, werd ik voor één helft gepasseerd" Statistieken De vroeger in Terneuzen geschool de middenvelder en verdediger be heert in zijn vrije tijd de meest uiteenlopende statistieken .voor Sluiskil. Het kost Eddy van der Hooft schijnbaar geen enkele moeite om de resultaten van vele jaren op te sommen. „Vorig jaar hadden we vóór de winterstop zeven punten uit elf wedstrijden", vertelt hij, aan de vooravond van het treffen met Middelburg. „Dat zijn er nu al drie meer, maar het is de vraag of we die schitterende eindsprint van vorig jaar kunnen benaderen. Toen haalden we uit de laatste elf wedstrijden zeventien punten". Sinds het begin van deze competi tie is Sluiskil niet van tegenslagen gespaard gebleven. Daar was in de eerste plaats het vertrek van Jan de Block, de blessures van enkele spelers en mtussen ook de schor sing van Peter Zwart. Vooral dat laatste lijkt de resultaten van Sluiskil te gaan beinvloeden Peter Zwart heeft een beetje de rol overgenomen die Paul van der Hooft in het verleden naar zich toetrok. Voor wat Paul van der Hooft betreft bleven de treffers dit laar beperkt tot drie: en Peter Zwart komt tot aan de winterstop al aan een totaal van zeven. ..We zijn inderdaad wat zwakker in de voorhoede", moe- t Eddy van der Hooft bekennen. „Vorig jaar zijn we omgeschakeld naar een speelwijze met vier middenvelders. Toen zijn Paul van Kouteren en Peter Zwart uit de voorhoede ge haald. maar daar missen we nu wel wat kracht" Zondag tegen Middelburg zit Peter Zwart nog steeds een schorsing uit. maar niet alleen Sluiskil be gint onvolledig aan deze wed strijd. André Wurth kan bij Mid delburg nog niet beschikken over Henny Wijs. die door zijn schou derblessure (opgelopen tegen AI- liancel nog zeker vier weken is uitgeschakeld. Wim Dekker komt eveneens niet in het veld, omdat hij geblesseerd is aan zijn knie en .Ik venoacht Piet Baan werd vorige week op jaar of vier rust gezet door een trap tegen zijn kuitbeen. WESTENSCHOUWEN F.r is een eind gekomen aan de al vele jaren gestaag groeiende stroom jeugdatleten en senioren, die op de wedstrij den van de Zeeuwse atlctiekcross-competitie verschijnen. Dat heeft Zeeuwse KNAL'-secretaris Koos Oggel. die de. crossstandenlijst bij houdt. geconstateerd. Het zou voor sommige crossen ook te moeilijk zijn geworden om goede en vooral brede startmogelijkheden te vinden voor de 'horden' sporters, die op de crossen afkomen. Dat de Deltacross, één van de crossen uit dc provinciale competitie, erg in trek is bij de jonge en oudere lopers blijkt uit de maximale inschrijving, die wedstrijdsecretaresse Riet Jansen van de organiserende vereniging Delta Sport uit Zierikzee voor deze cross in de bossen van Westenschou- wen heeft moeten noteren. aan ae start, ze lopen in tegenstel ling tot vorig jaar samen met de senioren. Met uitzondering van de start, die over 400 meter erg breed gehouden is om iedereen een goede kans te bieden zo sterk mogelijk voor fle dag te komen, is het parkoers in de schitterende omgeving van de Wes- tenschouwse bossen met veran derd. De deelnemers kunnen dus weer rekenen op een zwaar traject van zand dennenaalden. steile klimmen en lange afdalingen De eerste groep start om 12.00 uur de dames en meisjes A 1 twintig m getal 1 vertrekken om 14.00 en de heren en veteranen om 14.50 uur Tussendoor starten de trimmers om 14 30 voor lopen over aparte parkoersen Er waren tot nu toe ruim 400 in schrijvers. zodat Delta Sport mor gen (zaterdagi op circa 440 atleten kan rekenen Onder hen Zeelands toploper John Vermeule van Dyna mo Middelburg, maar van zijn ge vaarlijkste opponenten nog geen spoor Nu komen Vermeule's club- ATLETIEK genoot Frank Kooman Kees Ver kerk en Simon Blom van Delta Sport. Johan de Vlieger van Mara thon Vlissingen en Jan de Bart van AV'56 om de tweede plaats strij den Onder de deelnemers ook een grote groep van het Haagse V en LTC. Alle sterke veteranen komen De al gespeelde uitwedstrijd in Rosmalen werd 11a een spannende strijd beslist in het voordeel van Dynamo. De Middelburgse ploeg won toen nipt met 64-66 Daar BASKETBAL VLISSINGEN De dames van Dynamo spelen zaterdagmiddag de belangrijke basketbalwedstrijd tegen The Black Eagles uit Rosmalen. Deze twee teams zijn lijstaanvoerder in de dames hoofdklasse (18 punten uit elf wedstrijden), op de voet gevolgd door Erp en Eastwood Tigers. Een kapitale wedstrijd dus. met het oog op de kampioenstitel en de daaruit voortvloeiende promotie naar de eerste divisie. toen zien ciai net. dankzij goed insnijdende cneters, weinig proble men heeft met een man-to-man- verdediging. Voor trainer-coch Hans van de Linde, die afgelopen weken veel met zijn formatie heeft getraind 0111 van een lichte terugval te herstellen, is dit echter geen reden om zijn taktiek ingrijpend te veranderen Hij zal ook zaterdag zijn team weer met de formule hoog tempo en weinig fouten' het veld in sturen. De wedstrijd om 16.30 uur in de sporthal aan de Nassaulaan te Middelburg bleek dat The Black Eagles over sterk verdedigende speelsters be schikt en dat er redelijk goed op de fast-break kan worden gespeeld. Voorts liet het Rosmalense team

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 19