Èakelijk leiden van de vismijn jotst met ambtelijk apparaat Drie maanden gevangenis voor stelen varkens uit slachthuis Zonnige vooruitzichten voor energiepootvan LAB Sluis PZC/ provincie WSSINGSE MIJNMEESTER BIJ VERTREK: VLISSINGERS VOOR POLITIERECHTER 'IBJ! DAG 13 JANUARI 1984 17 r USSINGEN - „Het wordt tijd dat het vismijnbedrijf een meer zelfstandige plaats krijgt in et gemeentelijk apparaat. Om een dergelijk bedrijf goed te kunnen leiden is zakelijk inzicht handelen noodzaak, maar dat leidt tot botsingen met het ambtelijk apparaat. Alles moet iltijd via de ambtelijke schijven verlopen". Mijnmeester J. A. de Klerk van het gemeentelijke ismijnbedrijf Vlissingen heeft zich, zo blijkt duidelijk uit zijn woorden, in de drie jaar dat 1,5 ij die functie bekleedt meerdere malen danig geërgerd aan de gang van zaken rond de ismijn. De 'escalatie van ambtenarij', zoals hij het noemt, in de afgelopen vier maanden was ipi roor de heer De Klerk aanleiding naar een andere baan om te zien. Per 1 maart van dit jaar reedt hij als directeur in dienst van het vismijnbedrijf in Den Oever, de enige coöperatieve ismijn in Nederland. t risafslag in Vlissingen is. evenals computer de vismijn. De stij- 45 000 gulden kunnen nemen, die kan 0verige vismijnen in Nederland ging van de omzet in de laatste jaren hetzelfde. Deze kostte 123.000 gulden lT IQSA ln( an mDl lOWl r^r, de periode van 1980 tot en met 1983 De computer past gewoonweg met in iwierdubbelde de omzet tot ruim 40,5 de ambtelijke hiërarchie, op het stad- de door de provincies Groningen miljoen gulden - maakte automatise- huis willen ze bepaalde zaken die de nFriesland beheerde vismijn in Lau- ring van de administratie noodzake- computer kan. liever in eigen hand een gemeentelijke tak van lijk. Omdat de benodigde program- houden' Cn dat leidt volgens de heer ma's niet konden worden ingepast in Het vertrek van de mijnmeester Klerk tot problemen. „Qua be- het door de gemeente gebruikte com- houdt geen verband met de bouw van ikvorm wordt de visafslag niet pulersysteem, kreeg de vismijn in (je njeuwe vismijn of de procedure sneus genomen. Om de zaak goed te maart van het vorig jaar een eigen die daarbij wordt gevolgd, zo blijkt yjmen ruimen moet je zelfstandig computer. uit zijn woorden. ..Er zijn wel zaken ,en handelen. Mijn voorganger werkgroep die zich bij de gemeen- die stroef zijn erlopen en dat draagt gezegd: De vismijn moet zichzelf te met de automatisering bezighield natuurlijk wel bij aan de frustraties, «muien bedruipen Daar ben ik bet heeft zich daar toen nauwelijks mee Er worden naar mijn mening bij de 'ij\ lónaal mee eens aldus de heer De bemoeid. Men heeft de mogelijkheden bouw zekere risico's genomen om H Qert Hij zegt het vermoeden të met onderkend. Met deze computer is toch maar de streefdatum van ople- bcc-ben dat onder de ambtenaren de vrijwel alles mogelijk, maar het enige vering te halen. Dat is mede te wijten I ngst leeft dat voor hen werk verloren waar hij voor gebruikt wordt is voor aan het feit dat deze zaak in de gat als het vismijnbedrijf sterk wordt de dagelijkse visverwerking. Copieën politieke sfeer is terecht gekomen. Hïdfetandigd. „Ze vertikken het om van de uitdraai worden nu naar het Maar als er nu een kink in de kabel Ie zaak' uit handen te geven gemeentehuis gebracht en die worden komt. loopt de zaak goed fout. Toen I Cnmniitpr daar door de sdöeüng financiën weer de eerste paal de grond in ging bij- I r in het gemeentelijk computersysteem voorbeeld was er nog geen overeen- I fcr ondersteuning van dat vermoe- gestopt Dat is allemaal dubbel werk komst over de grond I te noemt de heer De Klerk de gang schat dat daar drie mensen bezig Door de snelle ontwikkeling van de ton raken rond de aanschaf van de gijn met de vismijn en dat is allemaal bouwplannen wordt men volgens de werk dat onze computer kan doen mijnmeester nu geconfronteerd met beperkingen bij de aanschaf van ap- Slechts een kwart van de geheugenca- paratuur omdat de bouw met zonder paciteit van deze computer wordt hoge kosten aangepast kan worden. maar gebruikt We hadden dan ook Een ander punt dat hem dwars zit is net zo goed een computer van zo n het ontwerp van de mijnzaal. ..De tafels waar de handelaren aan zitten s Bt uitzondering van die in Den *?er de rijks visafslag in IJmuiden Is' Blsupg'. »•-— jcost. En dat leidt volgens de heer handelaren nooit werken. Ik heb dat naar voren gebracht, maar tot nu toe is er niet naar me geluisterd". Gezien het voorgaande lijkt het alsof mijnmeester De Klerk weinig plezier heeft gehad in zijn werk. Het tegen deel is echter het geval. .Tiet is een afwisselend beroep en je verveelt je geen moment zegt hij Het malen van de ambtelijke molens is het enige dat hem dwars zit In Den Oever is hij daar vanaf. Bij de coöperatieve vis mijn heeft hij alleen te maken met de vissers en de handelaren. ..Daar kan ik bewijzen dat ik in het bedrijfsleven pas De omzet daar is ongeveer de helft van die in Vlissingen. De omzet van de hele Wieringervlool. die slechts voor een deel in Den Oever mijnt, is echter zo'n 45 miljoen Het is een uitdaging om dat allemaal naar Den Oever te krijgen". Voor de Vlissingse vismijn voorziet de heer De Klerk een goede toekomst en een omzet die na de gereedkoming van de nieuwe mijn wel eens op zou kunnen lopen tot zestig miljoen gul den. Hij verwacht dat een flink aantal schepen van buiten Vlissingen in de Scheldestad komt mijnen. ..Maar dan moet er wel voldoende personeel zijn om dat allemaal op te vangen. Als de peekploeg het laat zitten, dan gaat het gegarandeerd fout". De huidige peekploeg - die zorgt voor het sorteren en wegen van de vis - moet dan zeker worden uitgebreid tot zo'n 25 man. bijna een verdubbeling. En ook het vaste personeel van de vismijn moet volgens hem worden uitgebreid. Bij het huidige bestand kunnen de personeelsleden zich niet permitte ren ziek te zijn. „Gebeurde dat toch. dan nam ik w el eens mensen aan die toevallig in de buurt waren. Tja. dal kon natuurlijk helemaal niet in de ogen van de ambtenaren". ü'- -S-: - - qaPjg! De beplanting van het schoolplein werd. voor de pauze uitgevoerd door de leerlingen van de Frans Naereboulschool. Na de pauze was hei de beurt aan de kinderen van de Ichtusschool. Zij kregen het goede voorbeeld van twee van de leerkrachten, mevrouw I. Roovers en de heer F Spinneurijn. VLISSINGEN - Leerlingen van de vijfde en zesde klassen van de openbare lagere Frans Naereboul school en de protestants-christelijke Ichtusschool in Vlissingen zijn donderdagmorgen druk in de weer geweest met het beplanten van het schoolplein op de Grote Markt. In de loop van de morgen kregen ongeveer 200 struiken en tien bomen een plaatsje op het vorig jaar opnieuw ingerichte schoolplein. De kinderen werden woensdag op hun taak voorbereid door de heer M. A Riemens.bij de gemeente belast met de ontwikkeling van plantsoenen Aan de hand van dia's en ander lesmateriaal werden de leerlingen geïnformeerd over de juiste wijze van planten Met de aanplant van de bomen en struiken - onder meer bolesdoom, sierappel en zuurbes, klimop, kam perfoelie. botanische rozen, mahoniestruiken en coto- neasters - is de herinrichting van de Grote Markt vnjwel voltooid Een groot deel van de werkzaamheden is uitgevoerd door vrijwilligers. Zo werd er onder meer een muurtje om het plein gemetseld en eind vorig jaar kreeg het plein enkele speelwerktuïgen. De totale kosten van de herinrichting bedragen ongeveer 42.000 gulden Het grootste deel daarvan. 30.000 gulden, is beschikbaar gesteld door de gemeente Vlissingen. Het resterende deel is betaald door het Nationaal Jeugd- fonds ,0ES - 't Beest. 21.30 uur. optreden opgroep "Eton Crop' en The Lub- iUBG- Concertzaal. 20 uur: meert door het Strijkersensemble het Omroeporkest: OORTVLIET - "t Oude Raediius. 20 cr toneelver. 'Centrum met 'Brurn- Bier bruist beter'. ERIKZEE - Concertzaal. 20 uur Hnne Cyrano' door Ensemble Bent- aam theater. ILWVOORSTELLINGEN 'Iergen OP ZOOM - Cinem'Actueel 19 en 21.30 uur De vier vuisten tan op hoL al Snem Actueel IL 19 en 211 say never again. 12 jr.: ton'Actueel m. 20 uur" Sophie' Ice. 16 jr.. ies - Grand. 20 uur: Highroad to 23 Snoepjes die vreugde in, 18 jr.: ltst - De Koning van Engeland. 19 21.30 uur" Never say never again, en 21.30 uur Caligula (III. 18 jr.: en 21.30 uur: The Osterman week- GB nd. 16 jr19 uur: De gnezelshow, 16 uur: Sophie's choice. 16 jr 0STBURG - LedeL, 20 uur; Highroad o China, aX; IERNEUZEN - Luxor. 19 uur: Never sy never again, aX; 19 en 21.45 uur: the Jedi, aX; 21.45 uur: Wilde orgieën in de schoolbanken. 18 SlSSINGEN - Alhambra L 20 uur: lever say never again. aX; 23 uur: toanda bij nacht. 18 jr.; De mannetjes- maker. aX 23 uur Hell's angels ISA, 16 jr: IENTOONSTELLINGEN bergen OP ZOOM - Stichting Etce- tei 1330-17 uur sculptures van Glo- en Clara v. <1 Water (tm Bil: BRLTNISSE - Hal Gemeentemuseum. H2 en 14-17 uur. "De Rest'. DOMBURG - Biologisch Museum. 10- De natuur in Zeeland'. -jHoemdijken m Zeeland" en "Dieren de natuur'. ^GOES - Lunchcafé. 9-18 uur: werken finMatthy Murre: Kuseum. 10-17 uur: werken van Geor- g Hadeier itm lal); - Landbouwmuseum. 10-12 air: oude landbouwwerktui- ÏEKKENSZAND - De Stenge. 9-12 a 13-17 uur- werken van Hanneke Kresitm 14 li: HOST - Galerie Van Geyt. 9-12 en 14-18 uur "Feest der kleine for «aatjes" ;mlal>: ffiUISPOLDERHAVEN - "Den Burt- aan vanaf 14 uur. werken van Piet lodens itm 30 1 IIDDELBUBG -St -Janstraat 41. 14- jfitenerary. 9-17 uur Diverse ambach- ta en exposities: ERNEUZEN - Galerie Arty Party H-21 uur werken van Willy de Houck; USSINGEN - Galerie Bellamy 19. 6-12.30 en 13.30-17 uur lino's van latera, Westerhuis; Sokne "De vrije neeringh' 13.30-17 Oude kaarten van Zeeland (tm It'll; kptielenzoo 'Iguana', 14-17 30 uur: «positie levende reptielen, amfibieën ttinsekten. Galerie Marquis. 13.30-17.30 uur werken van Nicolaas Dings (t m 15/1); 'al Stadhuis, 9-12 en 13.30-17 uur: "De ™paaf, getuige van zijn tijd'; TRSEKE - Atelier Dam Twee, 10-18 jpf expositie van schaal- en schelp en werken dïv kunstenaars, HULPCENTRA l, Midden-Zeeland Goes, teL 1100-14444 iook voor milieuklachten). 0*»5ch-Vlaandervn Alarmnummer |u8-1220Q 1 brandweer en ambulance' hulpdienst Zeeland, tel M»15551. dag en nacht bereikbaar hulpdienst Zeeland voor mensen in teL 01180-36251. van 10.00-24.00 uur ~*enós van 20 00-24.00 uur ««mg "Blijf van m"n lijT Zeeland, tel ■«41460, dag en nacht bereikbaar ""«trtandse Hartstichting. teL 070-614614. «eiker, op kantoordagen van 9-17 uur Afscheidsbal voor Europaprins in Middelburg MIDDELBURG - De Gemeenschap Europese Camavalsvrienden 'De Ui lenspiegels' uit Vlissingen en 'De Fla mingo s' uit Moergestel bieden Euro paprins 1982-1983 Cornells I uit Vlis singen zaterdagavond een groot af scheidsbal aan in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Tijdens dit feest, dat om 20 00 uur begint, zal ook zijn opvolger, de Europapnns 1983-1984. Roland I uit het Belgische Kruibeke aanwezig zijn. Verder ver wacht men carnavalsverenigingen uit Nederland. België en Duitsland, als mede vertegenwoordigers van het Belgische ministerie van cultuur en de entertammentmanager van de stad Bristol. Voorts wordt zaterdag avond de eerste jeugdkekzer van Ne derland geïnstalleerd, de 13-jarige jeugdprins Jacco I uit Moergestel. zijn vee! te smal. daaraan willen de Mijnmeester De Klerk MIDDELBURG In een zaak met elf verdachten, van wie er maar drie de moed hadden gehad of de moeite hadden genomen 'dc gang naar de rechter te maken' heeft de Middel burgse politierechter donderdagmid dag enkele Vlissingse jongelui voor drie maanden naar de gevangenis moeten verwijzen. Hel ging bepaald niet om snelrecht, want alles dateer de zo'n beetje uit 1982, uit een perio de. waarin deze jongelui actief waren geweest bij allerlei diefstallen, varië rend van het wegvoeren van zoge naamde 'halve varkens' uit het slachthuis tot inbraken in scholen met als buit dia-projectors en casset terecorders. In het geheel speelden ook helers een rol Zo waren er uit het Vlissingse slachthuis enkele malen halve var kens weggehaald en de eigenaar van een Chinees restaurant - die daar overigens redelijk voor betaalde maar beter had kunnen weten besetlde spontaan na de eerste zending nog eens twaalf exemplaren. Die zending is nooit aangekomen, omdat de jonge- MOGELIJK VOOR MILJOENEN AAN OPDRACHTEN SLUIS Na een brede oriëntering in 1982 op het gebied van de zonne-energie heeft Leenhouls Aannemings Bedrijf (LAB) in Sluis vorig jaar ruim een ton geïnvesteerd in proefprojecten. Eind vorig jaar leverde een evaluatie van ontwikkelingen en mogelijkheden hel besluit op om door te gaan en raamde het bedrijf de mogelijke omzet in 1984 op zo'n 500.000 gulden. Woensdag constateerde economisch adjunct-directeur P. G. van Hestrienen, aan de hand van de respons op een overigens nog bescheiden benadering van potentiële klanten dat die raming aan de voorzichtige kant is geweest. „Het ziet er naar uit", zo zei een enthousiaste heer Van Westrïenen. „dat LAB dit jaar voor een miljoen aan opdrachten in de zonne-energiesector zal boeken". Dat betekent dat in de loop van dit jaar bij LAB waarschijnlijk aan de rem zal moeten worden getrokken, want men wil voorkomen dat zaken het bedrijf m de aanloopperiode boven het hoofd groeien. Van We strïenen: ..We hebben vorig jaar honderd folders verzonden, waarop we dertien serieuze reacties hebben ontvangen Binnenkort gaan er weer een paar honderd de deur uit. maar de rest houden we voorlopig vast. We hebben op het ogenblik de handen vol aan de lopende op drachten en het opstellen van nieu we offertes. We willen de zonne- energiepoot van het bedrijf geleide lijk laten groeien zonder dat er gaten vallen Doordat we maatwerk leveren vraagt elk project veel voor bereiding. zowel technisch als wat het financiële plaatje betreft" In deze aanloopperiode levert de zonne-energie bij LAB anderhalve arbeidsplaats op Doordat het in de bouw minder goed gaat, betekent dat geen nieuw werk. maar behoud van arbeid. In de toekomst echter is uitbreiding van de werkgelegenheid niet uitgesloten. Een sterke troef m handen van LAB is de samenwer king met Philips. Hoofd technische dienst J. de Ridder van LAB, die al vroeg de mogelijkheden van zonne- energie onderkende en een paar jaar geleden al een doorbraak voor spelde, wist als eerste in Nederland Philips te bewegen tot een prakti sche toepassing van de zeer geavan ceerde warmtepijp-colleclor. Vorig jaar installeerde hij bij camping De Pannenschuur m Nieuwvliet een batterij warmtepijp-collectoren die de douches warm water verschaf fen. Daarvóór had LAB De Pannen- schuur al van een zwembad verwar ming met vlakkeplaat-collectoren voorzien, een installatie die door een nauwgezette bediening afgelo pen seizoen het recreatiebedrijf een besparing van 8700 liter olie bezorg de; De Ridder had op ongeveer 3600 liter gerekend De vlakkeplaatcol lectoren zijn voor zwembad verwarming het meest geschikt; in 1983 werd ook een zwembad in Cadzand-bad van een dergelijke installatie voorzien. De warmtepijp-collectoren gla zen vacuümbuizen waarin een ver dampende vloeistof de warmte overdraagt aan bet water in de installatie zijn door de hogere temperaturen en de snelle reactie bij al het geringste beetje zon meer renderend dan bij andere toepas singen. Afgelopen week stelde LAB negen modules met elk veertien Philips-collectoren in dienst bij de Biervlietse bloemist J. P. Beun. Het echtpaar Beun begin m mei 1983 aan de grote weg naar Temeu- zen met de verkoop van bloemen en planten vanuit een zogenaamde 'verkoopkas' De potplanten die bij een temperatuur van rond de vijf tien graden in topconditie moeten worden gehouden, staan in een zandbed op betonnen tafels. In een isolatielaag onder het zandbed lig gen kunststofslangen waardoor heet water circuleert. De zonnecol lectoren leveren water van hoge temperatuur aan een drieduizend liter tank. Zodra, door gebrek aan zon. de temperatuur van het water in die tank onder de dertig graden Celsius daalt, wordt een cv-ketel ingeschakeld; komt de watertempe ratuur boven de dertig graden dan schakelt de cv af gulden, maar in 1993 op basis van de te verwachten stijging van de gasprijs al 5400 gulden. In tien jaar bespaart bloemist Beun 40.000 gul den. terwijl de kosten inclusief rente 33.000 gulden zullen bedra gen. Hij boekt derhalve een winst van 7000 gulden. Omdat de warmtepijp- collectoren naar Van Westrïenen verwacht zeker vijftien jaar mee gaan ('waarschijnlijk veel langer") verdient Beun van het elfde tot het zestiende jaar circa 46.000 gulden met zijn installatie Met zwembadverwarming ligt de zaak nog gunstiger Van Westrïenen heeft uitgerekend dat zo n investe ring na tien jaar niet alleen is terugverdiend, maar ook nog eens hetzelfde bedrag heeft opgeleverd Projecten LAB beeft momenteel voor 75.000 gulden aan opdrachten uitgevoerd, voor 260 000 gulden aan offertes uitgebracht en werkt aan offertes ten bedrage van 270 000 gulden. Huidige projecten zijn een tapwa ter-installatie met vlakkeplaatcol- lectoren voor een appartement in Cadzand-bad en een installatie met Philips-collectoren voor een cam ping in Oostkapelle. T oiletgebouwen Voorts is een offerte gemaakt voor zes batterijen Philips-collectoren voor toilctgcbouwcn op de cam pings Bakkum en Geversduin van hrt Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland in Bloernendaal. Van Westricnen heeft berekend dat de netto-investering van 180.000 gulden hier in tien jaar zal zijn terugverdiend en dal dan nog 8000 gulden winst is gemaakt. Vanaf het elfde jaar gaat het Noordhollandse waterbedrijf met zijn douchever warming 24.000 gulden per jaar verdienen. Philips heeft aangekondigd op kor te temujn te stoppen met het ma ker. van de modules waarin de collectorbuizen worden gemon teerd. dn werk zal LAB overnemen. In 1985 denkt het Sluisse aanne mingsbedrijf een zodanig geprijsd lotaalprodukt te kunnen bieden dat ook toepassing in de particuliere woningbouw aantrekkelijk zal zijn. Haalbaar Dat zonne-energie een haalbare kaart is rekent Van Westrïenen aan dc hand van het project-Biervliet voor: de bruto-inveslcring is 34.000 gulden, netto kost dc installatie na aftrek van subsidies 22.000 gulden. De besparing is het eerste jaar 2700 Zonnecollectoren tegen de zuidicand J. P- Beun in Biervliet. de verkoopkas can bloemist lm. in een meer avontuurlijk geheel, weinig continuïteit in de bedrijfsvoe ring wisten te leggen. Bovendien werd het wat riskant het slachthuis nog eens te bezoeken, nadat de jongelui daar al enkele keren het gaas hadden moeten doorknippen om binnen de omheining te komen. Eén van de halve varkens, reeds uitgebeend en gereed voor verdere verwerking door een bekwaam kok. kwam voor 140.- terecht in een Chinees restaurant, een ander half varken werd afgenomen door de eigenaresse van een kraam in frituren. Maar daar bleef het niet bij Er waren meer inbraken geweest en de officier van justitie had zich er maar met meer aan gewaagd alles ten laste te leggen. Maar die 'vloed van inbraken' lag wel duidelijk in de sfeer van kruimelwerk. Inbraken ln scholen en bijvoorbeeld een inbraak in wat werd genoemd de 'buurtsuper' aan de Hogeweg van Cok BV. Vier kratten bier en wat frisdranken vormden daar de buit. Een van de weinig verschenen verdachten moest zich bijvoorbeeld verantwoorden voor diefstal van stuk ken ham en kaas in een eethuisje in de Walstraat in Vlissingen Voortrekkers Officier van justitie mr Nijmeijer bepaalde zich in zijn requisitoir tot de feiten en waagde zich niet aan een verhaal over de samenhang, zodat men geen 'samenvatting' kreeg te beluisteren hoe alles nu precies in elkaar zat. De officier kon wel de drie zoals hij kwalificeerde 'voortrekkers' noemen van de strooptochten. Dat waren E. van D. (gisteren bij verstek veroordeeld tot vijf maanden gevan genis waarvan twee voorwaardelijk), F. de V. (vijf maanden, waarvan drie voorwaardelijk) en II. van G. (vijf maanden waarvan twee voorwaarde lijk). welke laatste Vlissinger wel w as verschenen. Met Van G had de gemeentepolitie van Vlissingen nog een appeltje te schillen. Hij moet de politie via een toegewezen civiele vordering nog 1264.- vergoeden voor allerlei vernie lingen In de politiecel had hij een matras in brand gestoken en verschil lende ruiten vernield Verschenen waren gisteren ook H. J. en R. van G die beiden bij de inbraak in de buurtsuper aan de Ho geweg betrokken waren geweest en bij enkele andere zaken Beiden wer den conform de eis veroordeeld tot negen weken gevangenisstraf, waar van vijf weken voorwaardelijk Eerdergenoemde Van D. was ook be trokken geweest bij die inbraak in de supermarkt, bij een inbraak in de rooms-katholieke pastone in Vlissin gen en hij had onder invloed op een fiets gezeten, een stesn door een ruit gegooid. Het 'lijstje' van F de V was vrijwel identiek. B L. uit Vlissingen. die een paspoort had verduisterd, een auto en een giropas-cheque had gestolen, werd veroordeeld tot twaalf weken gevan genis, waarvan zes weken voorwaar delijk. Voor heling van twee halve, geslachte varkens, werd T. K de man die er meteen nog twaalf bijbestelde, veroor deeld tot drie weken voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van ƒ750.- Mevrouw M. S. die één half varken afnam, moet vijfhonderd gul den boete betalen en verder werd zij veroordeeld tot twee weken voorwaar delijke gevangenisstraf In haar ver klaring tegenover de politie had me vrouw S opgemerkt: ..Hij zei dat dat met dat varken wel goed zat" Voor A. van C. uit Vlissingen. die alleen werd verweten dat hij een hekwerk m een park aan de Koudekerkseweg had vernield, bleef de straf beperkt tot een boete van 300.- I)e Rotterdammer F. W. die een filmprojector en een 'cassettedeck had geheeld, werd veroordeeld tot drie weken voorwaardelijke gevan genisstraf en een boete van 750,- en R. K. uit Vlissingen, die soortgelijke apparatuur van dc jongelui had aan gekocht werd veroordeeld tot twee weken voorwaardelijk en een boete van ,f 600,-. Aardappelteraiijnmarkl Datum 12 jan. bintje 50 mm opw april, laten 80 00 bieden 79 80, slot 80 00. novem ber laten 29.50. bicden 29.00. slot 29.00: mei. laten 82 00. bieden 81 50. slot 81.50: stem ming april: goed prijsh.: november: kalm. mei eoed prijshopenstaande posities april min 18 wordt 4500 november plus 6 wordt 26: mei: plus 12 wordt 271; omzet april h_pr 80.90. l.pr. 79 00. Li 17 x 80.00. mei t.w 4 x 82 00 10 x 81.50; nov. tw 1 x 28 60. 1 x 28.90 4 x 29.00. dar april 375. november 6. mei 14 Bintje 35 50 mm opw. april, laten 48.90. bieden 48 50. sio: 48 70; mei. laten 49 00. bieden 44.00. slot 49.00. stemming april kalm. mei. kalm. openstaande posities april: plus 5 wordt 573. mei: 20: omzet april tw. 5 x 48.00. 1 x 48.20; 9 x 4830; I x 48 50 1 x 48 60. 1 x 48.50; 3 x 48.70: dag aprJ 21. Marktbericht Centrale Tuinbouwveiling Zeeland veilpunt Kapelle van donderdag 12 januari. Voorverkoop conférence II 6575 151-152. II 5565 140-242 II 4555 84 I 5565 144 Prijzen fruitveiling Barendreeht. 12 janua- Appelen cox orange pippin vanaf 80 op 1 47-1 94. 1 77-2 20. 1 83-2 23. 1.44-1.81. 60 65 1 28-1.43. aanvoer 26 ton. etstar vanaf 80 op 2 40-2 61.2 62.70 75 2.31-2.35. aanvoer 2 ton. golden delicious vanaf 80 90 1 01-1.24. 1.05- 1 25. 60 70 65-92. aanvoer 15 ton: goudrei- netten 80 90 89-1 16.70 80 1.14-1.25. aanvoer 3 ton rode goudreinetten vanaf 90 op 1.00-1 11. 1.18-1.49. 1.22-1.53. 60 70 1.01-1.12. aanvoer 11 ton. lombarts calville vanaf 80 90 83-1 06. 86-1.25. 60 70 65-86. aanvoer 5 ton. karmijn de sonnaville 90 100 1.26. 80 90 1.53-1.58. aanvoer 7 ton. jonagold vanaf 90 op 1.65-1 80 1 70-2.33. 70 80 1 80-2.36. aan voer 9 ton. peren conference vanaf 6575 1.50-1.60. 1.32-1.35. 45 55 77-79. aanvoer 9 ton. doyennê du commice vanaf 80 90 96- 1.12. 1.00-1.35.60 70 76-1 04, aanvoer 35 ton: saint remy vanaf 70 80 66-99, 47-97. 50 60 29-57. aanvoer 4 ton: winterrietpeer vanaf 80 90 65. 80. 60 70 86, aanvoer 2 ton. Prijzen groei ling Barendreeht, 12 j«- Gereformeerde mannen Meliskerke vergaderden MELISKERKE - De gereformeerde mannenveremging van Meliskerke hield de maandelijkse vergadering. Nadat voorzitter A van Slmjs deze had geopend en allen een goed nieuw jaar had gewenst, hield de heer J Geschiere een inleiding over het the ma Samen gemeente Dat leidde tot veel vragen die door de inleider vlot werden beantwoord. Aardappelen bintjes bonken 63-69. groot 40-41. andijvie A 2.04-2.65. B 1.52-2.23. bies- kool 95-1.04. bladsla 1.55. bloemkool 1.10- 3.00. boerenkool 68-1 09. Chinese kool 1 15- 1.32. knolselderij vanaf 10 st pb 97-1 11. 32-86. 50-78. 17-44. 25 st 4-12. koolrapen 39-48. groene kool 28-62. witte kool 24-90. rode kool 57-1.01. gele kool 47-65 kroten 11-51. packsov 1.80-1 99. peterselie 55-1.25, prei 99-1 29 rabarber 3.32-4.11. selderij 54- 1 18. spitskool 64-1.74. uien bonken 76-1.00. zrof 61-73, middel 46-56. drieling 28-38. pikler 5-6. geschoond 1 01-1.09. winterpeen- grof 44-62, midöei 34-49. fijn 29-30 wiUof kort super 2 70-3 50. kort la 2 60-3 10, kort lb 2.30-2 90. lang la 3.00, lang lb 1 90-2.70. kort 2 1 30-2 70. lang 2 1 00-2 40. klasse 3 40-2 70

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 17