BOUWMARKT FLIPSE bv DPRUIIW pakhuis Radio Walcheren neemt nieuwe studio in gebruik 4 nu v.a. 50,-. Uitslagen bedrijfsvolleybal Middelbi^ PZEdMllwI »ven; "F weekenddiensten -f19.90 MNBEDINGENVrn 31-1-84 SCHOENEN EN LAARZEN JACKS van 147,-nu SKIPANTALONS van 169,- nu SKIPANTALONS van 145,- nu SKISCHOENEN van 145,- nu S! SPORTSCHOENEN 'NIKE' S)| SPORTSCHOENEN 'LE COQ SPORTIF SPORTSCHOENEN 'PUMfl' 51 TRAININGSPAKKEN de bouwmarkt voor iedereen HAND/SCHOUDERTAS LEER 48,00 I! REISTAS GROOT SCHOOLTAS 3-vakS KLIPPERTAS 2-vakS LEDEREN DAMESJASJE 375,00 H SUÈDE HERENJACKS VRIJDAG 13 JANUARI 1984 PZC/streek OPENING ZATERDAG DOOR WETHOUDER Actie voor Polen in Westkapelle en St. Laurens WESTKAPELLE Het actiecomité tweede jilaais MIDDELBURG De Middelburgse II 3-1, 'l Zand II-Serooskerke II 2-1, 5e klas Klarenbeek 9-4, Brandweer 9-3, bedrijt'svolleybaleompctitie is aan Waayenburgh-Amor II 3-0, VPS II-Dclta 10-3; 6e klas; Pechiney I 10-20, het tweede gedeelte begonnen In de Douw II 2-1, 6e klas. Douane-PPD 3-0, VC 10-17, Buromat Computers 10-15 Vf Gasthuts-Pechiney I 1-3 Dames 2e klas huis 10-11, Toorenvliet 9-8. Gietere Provincie-Jong Ambon II 3-0, Buromat burg 9-7, RIAGG 9-6. Pechinet Computers I-LW I 1-3, Serooskerke II-SV Dauwendaele II 9-4. PPD 10-2 Duo 0-2, 3e klas LW II-VC Gasthuis 3-1, klas Serooskerke 10-20. Astro* Welhnge-Pedac 3-0. Scheldemond 9-12, Dauwendaele S-j eerste klas heren maakte '1 Zand I een goede start door Blauw Wit I met 3-1 te kloppen 15-7, 15-4. 14-16 en Het Zand-leam blijft op de l MIDDELBURG - Radio Walcheren (RAWA), de omroep voor zieken, be- ma's gemaakt voor het Gasthuis in bejaardenhuizen te bezoeken en hen Middelburg, waarna in 1967 het Vlis- te vragen naar hun favoriete muziek. jaarden en gehandicapten, neemt singse Bethesda-Sint Josephziekn- Vanaf maandag zendt RAWA in de j,urg morgen (zaterdag) de geheel huis volgde. beide Walcherse ziekenhuizen de vol-, nieuwde studio in het Gasthuis in De medewerkers van de RAWA kre- gende programma's uit. Middelburg in gebruik. Wethouder gen na verloop van tijd een eigen Maandag 20 00 tot 21.30 uur; InformaUef, gezond- ruimte in beide ziekenhuizen en kre- dinsdag 20.00 tot 21 30 uur populaire ver gen langzaam maar zeker de beschik- zoekplaten, donderdag 20.00 tot 21 30 uur king over goede apparatuur. Radio geestelijke en klassieke verzoekplaten; vrij- Hon 1-7 ïlfï !nl 1 ft 4A 11111- OAirnpntVain UI M. Vinke van onder i heidszorg opent de studio zaterdag middag om half drie. Vanaf vijf uur's 9. SStiüiö - middags zendt Radio Walcheren van- Walcheren werd in 1967 een stichting. 3at?J?£ui nnmf mn imrmoinm uit de Middelburgse studio het eerste Daarna werden ook de bejaardente- met verzoekplaten; zaterdag 17.00 programma uit naar beide Walcherse huizen bij Radio Walcheren betrok- tot 18.00 um actualiteitenprogramma ziekenhuizen. De ingebruikname van ken In 1974 begon de RAWA samen de vernieuwde studio valt samen met met de stichting 'Ons Zeeland' met de Werkgroep Wcstkapelle-Polen gaat meetile Middelburg I en Hoechst I opnieuw een actie houden voor goe- deelden de punten, 1-1 (15-10. 7-15 en deren voor Polen iu Westkapelle en 9-8) en Paradijs In haalde een 2-1 zege in Sint Laurens, in samenwerking op Provincie I (15-8.8-15.15-13 en 2-2). -- hel Dell, College uit Middel- de eerste klasdames SKat Seroos. kerke nog steeds zonder verliespun- ten aan de kop van de ranglijst. De koploper zegevierde met i de ranglijst. Ge- De stand ls. heren le klas. Delta Bouw I Ambon I 10-8. 't Zand I 9-7. P2; De bedoeling is dat vrijdag 2 maart een Polentransport vertrekt naar Swiebodzin. Voor die tijd wordt bij de van Westkapelle en St. Lau- EZEM Aanvankel.jk was PZEM ster h.™H d„. in a» un.tr «t w°" 4e eerste set met 15-13 maar In de volgende sets was Seroos- de nieuwjaarsreceptie, in het Gasthuis wordt gehouden. volgende adressen; W. F. Jakobsen, Alleen in Vlissingen: Zondag 10 00 tot 12.00 Koestraat 38, W. Gabnëlse, Molenweg -a13j j de Witte Noordstraat 44 en B Weststrate, Irenestraat 14. allen in Westkapelle In St. Laurens is dat W. rens zakjes bezorgd, die in de week van 6 tot en met 10 februari weer y maar m de derrie en vierde set nakt.e 10-19. 't Zand I 11-17, Young BoysToe- Zonneveld 10-7. Middelburg Zuid ;i komst 10-15. Hoechst I 11-12, Gemeente per Galjoen 9-2. 2e klas Proving Middelburg I 11-11. Serooskerke I 10-10, LVV I 10-14, SV Duo 10-13, Waav- Tecona 10-10, Paradijs 10-10. PGV 10-5, 9-12, Buromat Computers I ld-:; Provincie 11-4, Blauw Wit I 11-3. 2e klas 9-3. Jong Ambon n 10-0. 3e klas 0vn Lynbach 11-20, Mask 10-19. Amor I 10-12, le I 9-18, Wellinge 10-16. Zonneveld; Ll Wellinge I 11-11, MPSO 11-11, Premier DVC'81 9-12. LW IX 10-12, Seroosfe iel Middelburg 10-10, Smash Streekschool 10- 9-6, Astrow II 9-6, VC Gasthuis 1(4 F 10. Astrow 30-10, Maco I 11-7, Middelburg 9-3, Oostkapelle II 9-3. I over Zuid 11 -6. PZC 11-0; 3e klas; Dauwendaele I 10-18. VC Levnse 11-16. LW 10-15. VPS I Het wedstrijdprogramma voor 1-13, Hoechst li 11-13. rws ïi-ii. Jong dagavond 17 januari is, 19® llti r; omlijsting van de twee kerkdiensten in die zaterdag vervaardiging van het 'gesproken de polihal en de uitzending daarvan; Zon- lcn. weekblad voor visueel gehandicap- dag 17 00 uur; Afdraaien van een op de De eerste plannen voor een grote ten'. Dit weekblad werd in 1977 uitge- band opgenomen kerkdienst Met uiteonde- Nonrdwp» 3)9 opknapbeurt van de studio ln het breid met de veertiendaagse special X® lire SltSden. Er bestaat vooral bel] Gasthuis ontstonden m het najaar De Zeeuwse Babbelaar Voor de volgende bejaardenhuizen wordt selpaketten, kleding, speelgoed van '82. Daarna begon de fase waarin Nu de studio in het Gasthuis klaar is. wekelijks een programma op band opgeno- kinderwagens Tevens wordt er vrii- zoveel mogelijk geld voor de vemieu- zal zo spoedig mogelijk worden be- men en in de huizen afgedraaid- Ter Reede -- wing van de studio moest worden gonnen met het inrichten van de Vlissingen, De Zoute Viever Oost-Souburg, vergaard. Het Gasthuis bood aan een caravan die RAWA bezit. Deze regie- Ter Veste. Swerfrust. Rustenburg, Buiten- Ambon 11-10. Wellinge II11-9, Mammoeters Klarenbeek-Kruitmolen, DauwaL: kerke heer en meester De tweede set 10-6, Gemeente Middelburg II 10-5, Pedac je II-Gieterij Middelburg, 10-0, 4e klas:'t Zand H 11-20, SV Duo 11-18, Boys/Toekomst-Delta Bouw I Serooskerke II 11-13, Onze Vloot 10-12, A' Actrnw TT-nrwtw Blauw Wit II 10-11, WBVM 10-11, Oostka- AfittOW DOOSttapa^ pelle I 11-11, Maco II 10-10, Provincie II S^ldemond-1 a, d 11-5, PGV II10-3, Delta Dienst 11-0; 5e klas: LW-Dauwendaele I, Onze Vloer re' Oostkapelle I 9-18, Wellinge III 9-14, Kruit- co II, Blauw Wit I-PGV I, Ljrr) ris molen 9-14, Waayenburgh 10-12, Delta Premier Middelburg, Waayent; Bouw II 10-9, Tamse 9-9, VPS II 10-8, MPSO, PZEM-Jong Ambon I e uur Tecona-Serooskerke I. j A'CVB komt bijeen Streekschool-Mask, Mammoet in de derde en vierde set pakte Serooskerke de zaken fors aan en het team won respectievelijk met 15-3 en 15-0 de slotfase van de wedstrijd, Astrow blijft tweede door een 3-0(15-5, 15-7 en 15-7) zege op Zonneveld en voed- JonS Ambon I maakte een forse voor uitgang op de ranglijst door de 2-1 geluiddichte muur te bouwen De wagen zal van dezelfde apparatuur Oranje Nassau Mavo in Middelburg worden voorzien als de studio's. Met bracht met een actiedag 2800 gulden de caravan kunnen op lokaties op het voor de aanschaf van nieuwe appara- eiland programma's worden opgeno- tuur bijeen. In de herfst van '83 kon men. Verder zal ook de studio in het een ploegje vrijwilligers van Radio Vlissingse ziekenhuis aan een grondi- Walcheren aan de slag. Binnen een ge opknapbeurt worden onderworpen zeer kleine ruimte bouwden zij een en -als de financiën het toelaten- van geheel nieuwe presentatieruimte, die nieuwe apparatuur worden voorzien aan hoge eisen voldoet. In de techni- In 1985 viert Radio Walcheren zijn sche ruimte werd de apparatuur zoda- twintigjarig bestaan. In verband met nig opgesteld, dat de programmatech- dit jubileum is een commissie in het nicus vanaf zijn stoel alle apparaten leven geroepen, die een aantal voor- direct onder handbereik heeft. Ook stellen voor de viering van het vierde zijn alle platenspelers, cassette- en lustrum zal lanceren. Daarbij wordt taperecorders zodanig aangesloten, gedacht aan het gebruik maken van dat ze vanaf het mengpaneel te star- cle dan aanwezige kabelradio en ka- ten zijn. Verder werd het platen- en beltelevisie. bandenbestand ondergebracht in nieuwe rekken en werd een nieuwe Radio Walcheren is een stichting en schrijftafel aangebracht waaraan pro- 'heeft dan ook een stichtingsbestuur, grammamakers hun uitzendingen Dit bestuur heeft veel zeggenschap kunnen samenstellen. De technische afgedragen aan de medewerkers. Het dienst van het Gasthuis heeft verder medewerkersbestuur bestaat uit de de omroepinstallatie van het zieken- leidinggevende mensen van verschil- huis ondergebracht in een daarvoor lende afdelingen, zoals presentatie, bestemde kast. programmatechniek, Gesproken In de ongeveer zes weken waarin de Weekblad, reportagedienst, onder- Middelburgse studio buiten gebruik houd, plaat en band en algemene was, werd uitgeweken naar de RAWA- zaken. Dit medewerkersbestuur studio's in het Vlissingse Bethesda- Sint Josephziekenhuis. Initiatief Radio Walcheren is ontstaan uit een initiatief van een groepje mensen, dat in oktober 1965 begon met hel wordt voorgezeten door een lid van het stichtingsbestuur. Om alle werkzaamheden te kunnen verrichten kan Radio Walcheren put ten uit een medewerkersbestand van 103 vrijwilligers. Zij worden maande lijks op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de omroep door maken van radio-uitzendingen in het het contactblad 'Rawafoon' Verder Huis van Bewaring in Middelburg, kent Radio Walcheren een groot aan- Er werd toen gewerkt met een kleine tal gastvrouwen die wekelijks de bed- hoeveelheid eigen apparatuur. In den langs gaan om de patiënten in de 1966 werden voor 't eerst program- ziekenhuizen en de bewoners van de De vernieuwde studio van Radio Walcheren in het Gasthuis in Middelburg. MED. DIENSTEN WALCHEREN 14 EN 15 JANUARI 1984 Artsen Vlissingen: za. 0.00-24.00 uur. A. v. d Griek, Badhuisstraat 46. tel 12950, zo 0.00-24.00 uur- F. A. v d Berg. Gies- senburg 12. tel 65253 Visites aanvra gen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30-13.00 en 17.30- 1800 uur izonder afspraak) W. N Osterman. De Kempenaerstraat 2. tel. 79791. het hele weekend voor eigen patiënten bereikbaar. Middelburg; vrij. 18.00-zo. 24.00 uur J. L. F. Wortelboer, Kromme Weele 7. tel. 33946. zo. 0.00-24.00 uur: A P. Bruijnzeel, Herengracht 68. tel. 15814. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17 30-18.00 uur. Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen Jansen, Perquin en Kodde, zie dienst onder Souburg, Nieuwland en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden; za. 0.00-24.00 uur J. F M. Bergen. Kanaalstraat 89. Oost-Souburg, tel. 01184-61500, zo 0.00-24.00 uur: O Fritr schy, Dr. v. d. Moerstraat 15. Arne muiden. Visites aanvragen voor 10 uur Spreekuur voor dringende geval len; ^12.30-13.00 en 17 30-18.00 uur Gapinge, Grijpskerke. Oostkapelle, Serooskerke. Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za. 8.00-zon. 23 00 uur: A C. Kousemaker, Torenstraat 46. Se rooskerke. tel. 01189-1212. Westkapelle, Zoutelande. Koudeker- ke, Domburg, Aagtekerke, Biggeker- ke en Meliskerke: voor de praktijken van de artsen Van Eede, Vaandrager, Noorlander en Van der Male: vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188- 1271. Voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutterheim (ook voor Grijpskerke): vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: A. Stutterheim, Beukelmanstraat 8. Meliskerke, tel. 01186-1760. Spreekuur zat. en zon. van 11.00-12.00 uur: P. Brinkman. Doomenburg 31, Vlissingen. tel. 01184-78811. Dierenartsen: Landbouwdieren: dierenartsenmaat schap Middelburg, tel. 01180-33803; gezelschapsdieren: L Schofaerts, tel. 01184-14699 b.g.g. 01185-2069. consult alleen na telefonische afspraak: visi tes aanvragen van 8-9 uur. Dieren artsenpraktijk 'Oostkapelle', Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle. tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Apotheken: De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt vrijdag morgen daaropvolgend. Middelburg: W. K. Hummelen, Markt 69, tel. 12134. Vlissingen: apotheek Souburg, C. van Perestraat 1, tel. 61593 (Souburg) Wijkverpleegkundigen (Walchcrcn-oost) Middelburg-stad: M. Vader. Haringvlietstraat 56. M 'burg, tel. 01180-29214 b.g.g. 12228. Zuid, Nieuwland en Arnemuiden: J de Vries, J. P Boreelstraat 8, M.'burg, tel. 01180-34924 b.g.g. 14366 Aagtekerke. Domburg. Oostkapelle, Grijpskerke, Serooskerke, St.-Lau- rens, Veere, Gapinge en Vrouwenpol der: L. Burger. Duinweg 55, Oostka pelle. tel. 01188-2746 Vlissingen (stad): G. Burgers, tel.01180-29264 West-Souburg. Papegaaienburg, Bos- senburgh. Westerzicht. Paauwen- burg, Oost-Souburg en Ritthem: W. Verhagen, tel. 01184-61541. Koudckerke, Meliskerke. Biggeker- ke, Zoutelande en Westkapelle: vr. 19.00-ma. 8.00 uur M. van Alfen. San- denburg 36, Vlissingen. tel. 01184- 72494 Verloskundige: Vlissingen: M. v. d. Werken. Henri Dunantstraat 19, tel. 71768. winst op Middelburg-Zuid (14-16,15-6, Mtnni?ToiiDr- dac, Blauw Wit II-WBVM, Kope 15-10 en 0-2) MIDDELBURG - De afdeling Middel- joen-Dauwendaele. 't Zand m burg-Zuid van de NCVB houdt woens- mat computers II. 22.00 dag 18 januari om 19.45 uur een Gemeente Middelburg ,u.„ t., u«t-t,„ ttvBst.ctii.tt.tt. ....UUv.uu.B j, .vis-at_/-ivnuueiuurg ziuici z-i, se was: «wes- f'n6 in De Hoeksteen. Me- Dienst-PGV H, OostkapelleII-ïj Daarnaast worden in de volgende huizen gehouden in de schuur aan de Koe- vps j 0.3 Wel|inge n-Jong Ambon 1-2. VC V10UW Van Bruinessen houdt een in- Buromat Computers-RIAGG li,.., n,ACAnt„i.„ <2i„!-U:iiliKr.,rH straat 3R in Wpt TLrt)np11 p Dp haaaar i lptrlintz ftttor rïp homtloiHinn o n Jacob Roggeveenhuis Middelburg dag 24 en zaterdag 25 februari nog een oliebollenactie gehouden, terwijl er zaterdag eveneens een bazaar wordt De overige uitslagen zijn. heren 2e klas: Lynbach-Wellinge I 3-0. Maco I-PZC 3-0. MPSO-Middelburg Zuid 2-1. 3e klas: RWS- straat 38 in Westkapelle. De bazaar Leynse-Hoeclist II 0-3. 4e klas: Delta leiding over de begeleiding van kan- kapelle II-Serooskerke m Di K: begint om 13.30 uur. Dienst-SV Duo 1-3, Oostkapelle I-Provincie kerpatiénten. Zonneveld n. VOOR ALLE VOORKOMENDE BOUWMATERIALEN OOK VOOR MACHINAAL TIMMERWERK ZOALS RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN, ENZ. OOK NAAR UW IDEE OF ONTWERP GROTE SORTERING EIKEN, MIRANTIE, GRENEN EN VUREHOUT >GHIPW0OD" TEGELS Voor vloer- wand- of plafondafwerking ^4* per tegel van40x40 cm flr KEUKEN-RENOVATIESETS nog enkrie.sets.... NU MET ZÉÉR HOGE KORTING- ISOLffTIEDEKEN ~MVZ.rdi soox-öQ'-öcm pp--gi f1Z?5 >HYDRA-PEX< VOCHTVRETCJ? voor ruimtes van 65 m3 vft 'inclusief vulling f 56P° mSSPIKEL <J3x30am Alle prijzen zijn inclusief 19% b.t.w Zolang de voorraad strekt. BADHUISSTRAAT 8A 4371 EL KOUDEKERKE TELEFOON 01185-195 openingstijden: maandag t/ni vrijdag van 8.30-12,30 en van 13.00-17.30 zaterdag van 8,30-12.30 en van 13.00-15.00 uur IMog 2 dagen opruiming MIDDELBURG LANGE VIELE 2 TEL. Q1180-16366 DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT JE HUIS IN DE KRANT BRENGT MENSEN OVER DE VLOER [zelt v^ergjolen? I I Dat teeJJUÏ" 1 Km" af.] I muH ee" spraak- WALSTRAAT 82 VLISSINGf afvoer verstopt? kalk op het bad of toilet? 14 jcuuum dmondMJtw um mrtdo otMoppi/ujb- en owlkdkui/j I II I ygtft waldammeweg 2 - induslrielerrein Arnestein bHi11 Wïfc middelburg, telefoon 01180-25055 I I U0 DyiGSÉöff1 nV, geopend van maandag 13.00-17.30 uur, dinsdag t/m ^rijdag 8.30-12.00 uur - 13.00-17.30 uur. zaterdag 9.00-16.00 uur gewoon de goedkoopste Stichting Arbeiders Kunstkring secr. Mosselkreekstraat 28 4335 TG Middelburg MUSICAL 'De dader heeft het gedaan' met o.a. Conny Stuart Voor de voorstelling van woensdag, januari 1984 zijn door omstandigheC nog een beperkt aantal kaarten verkriji baar. Zaterdag, 14 januari 1984 loting 10.30ui' plaatsbespreken 11.00 uur in de Schou» burg, Molenwater, Middelburg. f w nn f lil DELSEY KOFFERS 249,00 105 Lange Zelke 7 - Vlissingen Tel. 01184-14595

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 16