}een interesse bij boeren oor beheersovereenkomsten VLIEGRAMP r~ Ernstige laad- en kritiek op losperrons sluiting van NS-stations Het medisch zakboek Veilingfusie centraal bij afscheid Valkier een monument in Waarde PRISMA f IVPOELGEBIED SLECHTS EEN REACTIE PZC/provincie Vrijspraak na fout politie Drie inbraken zonder buit in Middelburg GEDEPUTEERDE: BEDROEVEND VOORNEMEN JDAG 13 JANUARI 1984 15 )ES Boeren tonen tot nog toe bitter weinig belangstelling voor het afsluiten van heersovereenkomsten in De Poel. Nadat per 1 oktober 1983 voor de natuur- en idschappelijk waardevolle delen in dit gebied een beheersplan van kracht werd het ste in Zeeland is er nog maar eén beheersovereenkomst getekend. Op 90 brieven van de ovinciale commisssie beheer landbouwgronden hebben 16 grondeigenaren/gebruikers/ groter zijn dan voorheen. Hij voegt eraan toe dat het agrarisch bedrijfsle ven nauw betrokken was bij de vast stelling van de vergoedingen Het hoofd beheer landbouwgronden maakt duidelijk dat beheersplannen en beheersovereenkomsten voor de chters gereageerd. Ing. P. Scheele, hoofd beheer landbouwgronden Zeeland, vindt het te boeren nieuwe zaken zijn, waaraan ze oeeom al conclusies te trekken uit de afwachtende houding van de agrariërs. Hii is ervan kennel'Jk wennen. Landelijk i - zijn er thans 26 beheersplannen voor :rtuigd dat de belangstelling voor het vrijwillig afsluiten van overeenkomsten in de loop 16 500 hectare. Ongeveer 3000 hectare n het jaar flink zal toenemen. valt onder beheersovereenkomsten en 1850 hectare is gekocht als reservaat, it beheersplan heeft betrekking op eenkomsten zijn afgesloten. In dat pen. Daarnaast zijn ook de vergoedin- een score van circa 30 percent. „De taal 300 hectare grond in De Poel, gebied heeft staatsbosbeheer 50 hec- gen die thans worden uitbetaald ver- boer is altijd gewend zo rationeel ihet grondgebied van de gemeente tare reservaat in eigendom, terwijl anderd (niet meer vrijblijvend, maar mogelijk te produceren. Er is een isele. Van die oppervlakte is circa voor 88 hectare overeenkomsten zijn op grond van wetenschappelijk on- omschakeling nodig. Nu moet hij ook jhectare aangewezen als reservaat afgesloten. Scheele stelt dat die tijde- derzoek) natuur produceren, dat is iets heel '175 hectare als beheersgebied. Het lijke regeling prima heeft voldaan, In het oude systeem is de vergoeding anders", aldus ing. Scheele. jtomhetGanzengebied (140 hecta- omdat vrijwel iedereen meedeed en op 600 gulden per hectare per jaar Hij gelooft dat het veelal een kwestie ---* daardoor het complete Ganzengebied bepaald. In het nieuwe systeem ligt de van de kat uit de boom kijken is onder speciaal beheer is komen te uitkering tussen 526 gulden (licht „Men weet niet precies wat er als vallen. Hij wijt de geringe belangstel- pakket) en 1084 gulden (zwaar pak- tegenprestatie verlangd wordt. En er ling voor de beheersovereenkomsten ket). Ing. Scheele tekent erbij aan dat is in het verleden ook wel stemming 'nieuwe stijl' ook mede aan het feit de beperkende bepalingen voor de gemaakt, in de sfeer van de boer die dat er nog oude overeenkomsten lo- boer, zeker bij een zwaar pakket, wordt gedegradeerd tot parkwachter rond Nisse, 38 hectare kreekgebie- (de Slake, 's-Gravenpolderse weel Swaakse weel); verspreid liggende 'danden en de Schoortjes bij 's- jvenpolder (120 hectare). Ook inkputten behoren erbij. Het doel de beheersovereenkomsten is ^oRdedig: enerzijds de natuur- en a' jdschapswaarden veilig stellen en p üerëijds, door een vergoeding, de rarische bedrijfsvoering veilig stel- Scheele wijst erop dat in het MIDDELBURG „Met leden, op basis van een tijdelijke spijt jn het hart« zoal5 ig (de eerste in Nederland) m hij zich uitdrukte moest •ngebied al 36 beheersover- officier van justitie mi Nijmeijer donderdag middag de helft van een tenlastelegging laten voor wat die was in de zaak tegen een man uit Breskens die tweemaal na teveel drankgebruik een auto had bestuurd. Er was gereden met pro- Dat is natuurlijk onjuist". Scheele noemt het een positieve zaak wanneer een boer erin slaagt met behulp van de beheersovereenkomst, zijn be drijfsvoering zodanig in te nchten. dat er een redelijke boterham verdiend kan worden en tegelijk een bijdrage aan natuur en landschap geleverd kan worden. Het ontwerp-beheersplan voor De Poel had Scheele erkent het grif 'mwse Komedie nlongeert mlstuk ISINGEN - Het amateurtoneelge- ip De Zeeuwse Komedie in ;en brengt ook in januari en i voorstellingen van het stuk inur me geen bloemen'. Aanvanke- jk zou de voorstelling van 17 decem- ct 'S3 de laatste uit de serie zijn meest, maar het bestuur van de leniging heeft gezien de grote be lgstelling die bij het publiek be ul besloten de voorstellingen te ralongeren. tuur me geen bloemen", geregis- erd door Willem Huybreghs. is te Samypark in Vhssingen op zater- 14 en 28 januari en op de zaterda- ^alen 11, 18 en 25 februari. De voor- ellmgen op 20 en 27 januari en 17 en februari zijn uitverkocht. rolbezetting van dit blijspel heeft A a wijziging ondergaan. Een van de 58 despeelsters. Tine van Kooten. eft haar medewerking moeten èindigen. Haar rol wordt overgeno- J" en door Antoinette Akkermans t Zeeuwse Komedie verwacht in ptember van dit jaar ccn nieuw première te kunnen brengen. millages van 1,80 en 0,80 tegen de 26-jarige C. M. en dat alles was via het tegen wie daarom uit- gerechtelijk laborato- sluitend voor het rijden rium duidelijk vastge- met 0.8 promille een legd. Maar in het eerste boete werd .geëist van ™''mu- ouraCnnait.Ktyn- geval had de politie In ƒ150.- en vut maanden aanvankelijk.nogal wat beperkingen, administratieve zin fou- rijontzegging, ten gemaakt Politierechter mr G. H. Daarom moest de offi- Nomes nam de geëiste cier van justitie voor de rij-ontzegging over maar eerste zaak van 1,80 pro- bepaalde de boete op mille vrijspraak vragen f 500.-. WAARDERING EX- VOORZITTER in het Vestzaktheater aan het qqES Het nog altijd niet tot stand komen van een fusie tussen de vier Mede door de inspraak zijn die ver dwenen. Er zijn veel meer keuzemoge lijkheden ipakettem gekomen: niet alle grond hoeft onder een overeen komst te vallen; er is een proefperiode van één jaar ingevoerd- „Als men het éen jaar probeert, dan zal men onge twijfeld tot de conclusie komen dat men best verder kan gaan", betoogt ing Scheele. Hij beklemtoont dat de vrijwilligheid hoog in het vaandel staat „Je kunt het veel beter op vrijwillige basis, in een vertrouwens relatie met de boeren, doen dan het opleggen Dat leidt maar tot burgerlij ke ongehoorzaamheid" Schede zei dat de boeren die reageer den op de brief van de commissie beheer landbouwgronden, worden bezocht. Ook de landbouwvoorlich- lingsdienst en de standsorganisaties haken in. onder meer voor het bekij ken van de bedrijfstechnische en -economische mogelijkheden. Zeeuwse fruitveilingen - terwijl de noodzaak daartoe toch al herhaalde aangetoond - stond centraal bij hel afscheid van de Gocse eilingvoorzitter J. Valkier. Tijdens dc donderdag in de hal van de Veilingvereniging Zuid-Beveland (VVZB) gehouden bijeenkomst, gingen vrijwel alle sprekers op de eenwording in. Daarbij werd de hoop uitgespro ken dat de Zeeuwse fruittelers zich uiteindelijk in een vereniging zullen kunnen vinden. De huidige opleving in de fruitteelt kan wellicht de laatste zet vormen, zo bleek. Overigens werden de meeste woorden voor zijn rekening nam Vermue vond gewijd aan de activiteiten die Valkier de CVZ een nuttige samenwerkings- BRESKENS Donderdag is op het de afgelopen 12 jaar in de veilingwe- vorming, „helaas nog niet vergaand strand te Breskens ter hoogte van het Antitankmijn op strand bij Breskens reld ontplooide Hij kreeg veel waar dering toegezwaaid, vooral voor de [fworflVwöyzeck fIhBuchm.'r'dIt mlf waf°p de ,n ef" dlep dal e-elssc„„ ee Huybreghs. mislukt champignonavontuur) om zette ln een weer gezonde vereniging. genoeg". Noodzakelijk De vertegenwoordiger van het Cen traal Bureau Tuinbouwveilingen, II. Gijsberts, beklemtoonde dat toewer ken naar een fusie in Zeeland noodza- recreatiepark Schoneveld een anti tankmijn gevonden met een doorsne de van veertig centimeter. De Exjjlo- sieven Opruimings Dienst heeft de mijn onschadelijk gemaakt in de Zwarte Polder te Nieuwvliet. MIDDELBURG - Bij drie inbra ken in Middelburg hebben de daders niets van hun gading kunnen vinden. Woensdag avond laat hebben inbrekers de ffoning van de familie B. aan de Waalstraat, de woning van de Ij'l familie K. aan dc Oude Vlis- .angseweg en het schoolgebouw van De Wellinge aan de Kruis weg doorzocht, sten en laden werden over- )p gehaald maar volgens op en van de gedupeerden >rdt er niets vermist In de 'aalstraat kwamen de daders innen door een niet afgesloten keukenraampje. In de Oude Vlis- singseweg werd vanaf een dak een badkamerraam geforceerd. iin het schoolgebouw gebruikten 'de daders een defect klapraam 'pm in de school te geraken. Volgens een woordvoerder van óe recherché van de Middelburg- te gemeentepolitie was het de inbrekers om 'zuiver geld' te doen. hetgeen overigens niet werd aangetroffen. „Een bruggenbouwer van het goede soort, die op het juiste mofrient kel,.'k ve( f kwam", zo karakteriseerde Valkiers onge""-- •er 13 percent van de nationale opvolger W. Vermue de scheidende hardfruitomzet uit Zeeland kwa bestuurder. „Een wijs man, realistisch in 1980 ongeveer li. percent. „De en met een hoge mate van eerlijk- telers kunnen in Zeeland een veiling held", betoogde ir. W Tacken, direc- hebben met een omzet van .0 miljoen teur landbouw en voedselvoorziening Bolden. Dat is groter dan Geldermal- ™;i Schade gering bij schoorsteenbrandje in Zeeland. VVZB-voorzitter Vermuë gaf een te rugblik op de periode Valkier. Hij constateerde dat het leiding geven en het samenspel van de Noordbeveland- sen en dat is best leuk", aldus Gijs berts. Hij roemde dc activiteiten van MIDDELBURG Het stoken van de open haard veroorzaakte gisteravond in Middelburg een schoorsteenbrand je bij de familie G. in de Hoogstraat. Valkier- En dal deden ook sprekers Dl> het B™* een vervuilde als ir. Taeken, drs. J. Uljkeraal ma- schoorsteen. De brandweer rukte om gemeente Goes) en P. Hoogstra- te (namens dc handel). Namens de ladderwagen i vier minuten over zeven uit met een een hogedrukspuit. Om één voor half acht werd het sein brand meester gegeven De schade ondergang redde Vermué wees erop aan met de wijze waarop Valkier de was zeer Sering, dat de telers veel vertrouwen hadden Goese veiling er bovenop hielp. „U hebt een ontspoorde trein weer op de ails gezet, samen met andere be- se aardappelhandelaar (met fruitteelt provinciale organisatie veilingen en als hobbyi de Góese veiling van de de CVZ bood B. Leijs gelukwensen in het nieuwe beleid van Valkier en zijn medebestuurders, ze kwamen hun extra financiële verplichtingen stuursleden", betoogde Leijs. Hij ves- (veroorzaakt door het champignonde- tigde er de aandacht op dat in CVZ- bacle) ook ruim binnen de gestelde kringen vaak een fusie van de vcilin- termijn na. Voorzitter Vermue atten- gen aan de orde was. zonder resul- deerde op de samenwerking tussen de taal. Leijs meende dal er steeds op- Brand in Axel door spelen met vuur AXEL - De brand in de koelcel van de aardappelhandel Mieras in Axel. die zaterdag voor meer dan twee ton veilingen in Goes en Krabbendijke. nieuw gezocht moet worden naar schade 'aanrichtte, blijkt te zijn ont- later gevolgd door de vorming van de fusiemogelijkheden. Het officiële ge- staan door het spelen met vuur Dne Centrale Tuinbouwveiling Zeeland deelte werd gevolgd door een drukke Axelse jongens van negen en tien jaar (CVZ). waarbij Valkier een actief deel receptie. Zijn hiervoor verantwoordelijk. ,.fc De plaats waar in Waarde het oorlogsmonument komt. Bij iedere gelegenheid werd erover gepraat, veertig jaar lang; 'het Wolfert, die Moore aanbood met de vliegtuig'. Geen verjaardag of'bruiloft werd in Waarde gevierd, of de fiets naar een onderduikadres te mensen die het hadden meegemaakt moesten hun verhaal doen. In de brengen. Moore weigerde. Op het nacht van 11 april 1944 stortte in Waarde een Engels vliegtuig neer. Voor herbergen van onderduikers stond velen een levende herinnering; maar niets tastbaars in het dorp gaf nog de kogel en de piloot ging dan liever blijk van het gebeuren. „Een ramp die we juist niet moeten vergeten, in krijgsgevangenschap. Hij meldde vindt de heer J. J. Goud, nu woonachtig in Krabbendijke maar nog altijd dat die nooit lang kon duren: „in zeer betrokken bij zijn geboortedorp Waarde. De mensenlevens, die de juni is de invasie" In het dorp, bij ramp gekost heeft mogen niet wegzakken in de tijd. Jongeren moeten de familie Waterman, kreeg hij eer- eraan herinnerd worden dat de verschrikkingen van een wereldoorlog ste hulp van wijkverpleegkundige overal zijn, ook in Waarde". Om die reden wil Goud een monument zuster De Raat. oprichten op dc plaats van het ongeluk, ter nagedachtenis aan de acht In zijn verhaal meldt Moore ook de mensen die bij het ongeluk om het leven kwamen. wederwaardigheden van Anthony Dinsdag 11 april 1944 Gezagvoer- bij het ongeluk In het Weslersdlel- S dedVes»raSlde°lnglbtol! der piloot Moore keert met zijn Lan- dewater zijn verdronken. Vier van werd Jones radioman kwam in cester terug van een bombarde- hen liggen begraven op de oorlogs- Rilland op 'de g^d ^recht De ment op een spoorwegemplacement begraafplaats in Bergen op Zoom familie De Bokx gafhem onderdak. schone kleren en een stevige maal- Van Moore ontbrak ieder spoor, tijd Ook Jones wees het aanbod om Een oproep via het BBC-radio- onder te duiken van de hand. Met programma 'Adress Unknown' had dezelfde argumenten als Moore. De meteen succes. Een meneer Moore heren ontmoetten eikaar in het uit Leeds meldde dat hij de piloot kamp Dulag Luft bij Bergen op w as geweest van de Lancaster, die Zoom Moore werd in Amsterdam bij Waarde verongelukte. In een nog voor zijn arm behandeld. Een vliegtuig heeft het vuur postgevat la"sf- b"1 "8™ br'ef derd h'i zli° Duitse ch,rur8 slond te springen om Vliegtuig neen net vuur postgevat. verhaaL arm amputeren Aan een Hortend en stotend gaat het nog De explosie van de zuurstofstank Nederlandse arts dankt Moore dat pvpn crnprl nnvpn rip wpctprsnhplrip dat met gebeurde. Die stond erop in Aken Zonder al teveel ongemak ken is de zevenkoppige bemanning de bommenlast kwijtgeraakt. Op de terugweg worden ze hevig bescho ten Bij het luchtafweergeschut in Woensdrecht is het raak: de motor vliegt in brand Met een aantal duikvluchten weet Moore de vlam men te blussen maar binnenin het i goed boven de Westerschelde maar dan. als één van de vleugels vlam vat laat boordtechnicus Ro bert Giddlngs weten dat het zo niet langer kan ..We halen het niethet is het laatste wat kapitein Moore van Giddings te horen krijgt. Zijn opdracht is 'springen' Moore zelf besluit nog even in de cockpit te blijven, hij wil de Lancaster uit de richting van het land zien te knjgen. de gebroken arm en het schouder blad te zetten. Tot 1946 verbleven Moore en Jones in Stalag Luft in Sagan. Sileziè. Goud is er niet m geslaagd om Jones op te sporen Voor de onthul ling van het monument op 14 april zijn wel de weduwe en de zoon van Harry Shearsby uitgenodigd Zij De kracht van zijn ontploffende had Moore even van ziln hpwustznn bebben toegezegd te zullen komen „i. had Moore even van zyn bewustzijn Evenals Moore en ziin vrouw Die y,1,10811;1^ ."01 W^r.akSt0r_t r^1,dder!.in aan het vallen. Met een net ontvou- valscherm kwam hij in een zuurstoftank slineért hem uit het even van zgpioewusiziji Evenals Moore en zjjn vrouw Die li Jberoofd. Toen hu bijkwam was hij al 21ch nu bezighouden met een cursus Nederlands Voor de plechtige ont hulling zullen ook meer dan dertig Mevrouw Blauwka- mer. haar dochtertje Marietje en boom terecht Rechterarm en voertuigen van de club 'Keen 'em Andnes de Vreede worden in hun cphnnripr kon hii met meer heweeen voeriulBen van ae ciud iseep em huizen op slap gedood Het dorp ™2*45 52?™ag5? Rolling'aanwezig zun. Authenueke hulzen op slag gedood. Het dorp maar hlj 5laa de cnn om op de ^Vde wirel'J loopt Lilt om gewonden en menseij d K komen 0 de zecduk tro| voertuigen uit de Tweede Wereld die onder het puin liggen, te redden. - In de straten van Waarde branden de wrakstukken De broertjes Goud schrokken wak ker van de klap en renden hij David den Herder, in Waarde beter bekend als David de Smet, die veertig jaar geleden Uep~' hij duidelijk wast te maken dat hij oorlog zullen met eregast Moore nog eens de route rijden, die hij een dokter nodig had Uit het duis ter voegde zich Jaap Koster bij het buiten om te zien wat er aan de geZelschap en gedrieën gingen ze op hand was. Vanuit hun erf, even weg naar waarde Halverwege buiten het doip zagen ze de toren kwam hen een fietser tegemoet, ene bij het ongeluk omkwamen, ook gaat onthullen vermeldt, be halve de namen van de mensen die van Waarde, helder verlicht door de brand. Ook hoorden ze het afschu welijke schreeuwen van mensen. Dat en de ravage was het enige wat de toen vierjarige J J Goud van de ramp zag Het bleef hem altijd bij. Toen hij enkele jaren geleden ging informeren, kwam een oude kennis met een handschoen op de proppen: gevonden in een boomgaard een eindje buiten het dorp. In de handschoen stond de naam Moore. Een andere Waarde naar bleek ook nog zo n hand schoen te bezitten, met dezelfde naam en op dezelfde plaats gevon den. Moore moest een van de be manningsleden geweest zijn maar naspeuringen bij de oorlogsgraven- dienst leverden mets op over een gesneuvelde Moore Wel k\yam Goud erachter dat navigator Mi chael Wood, bomnchter Peter But ler. staartschutter Harry Shearsby. boordschutter George Lang en boordtechnicus Robbert Giddings Gezagvoerder Moore twee jongens uit Waarde die niet levend van de tewerkstel ling in Duitsland terugkwamen: Piet Waterman en Piet de Leeuw. Buitenlandse gasten, die Zeeland hielpen bevrijden, leggen kransen bij het monument en ook de com mando's van de Graaf Engelbertka- zerne in Roosendaal zullen de plechtigheid met hun aanwezig heid opluisteren. J. J. Goud is bezig met een inzame lingsactie om het gebeuren te be kostigen Hij staat versteld van de hoeveelheid reacties, die hem van alle kanten bereiken. „Ik heb nog één grote wens, zegt Goud. en dat is dat we Jones nog te pakken krijgen voor 14 april. En ook de nabestaan den van de andere bemanningsle den. Als we ze kunnen vinden dan zijn ze onze gasten Toch wel het allerminste wat je doen kunt voor mensen wiens grote verlies veertig jaar lang m de vergetelheid bleef' Mieke van der Jagt ADVERTENTIE) BIJ DE BOEKHANDEL VAN DE MAAND JANUARI ANNA JACOBAPOLDER Gedepu teerde drs. R. C. E. Barbe heeft don derdagavond tijdens een CDA-bijeen- men in een poging de verliezen in het goederenvervoer enigszins terug te brengen. In totaal wordt 25 procent onmisbaar in ieder gezin komst in Anna Jacobapolder kritiek van de laad- en losperrons in Neder- gcuit op het plan van de Nederlandse land gesloten. Bij deze perrons werd 2 Spoorwegen om een aantal laad- en procent van de goederen die met de gig ësgsgiai losperrons in Zeeland te sluiten. Hij sprak van een bedroevend voorne men en noemde het te laken dat wat werden vervoerd aangeboden. In Zeeland bestaat na het ingaan van de maatregel van de spoorwegen al- aan de ene kant wordt opgebouwd, leen nog de mogelijkheid om in Ter- aan de andere kant bedreigd wordt. n Sas van Gent goederen aan alleen deze maand Barbé bracht dit naar voren in een te bieden voor de goederenspoorlijn betoog waarin hij aangaf wat het die daar loopt. In Midden-Zeeland provinciaal bestuur probeert te doen resteert volgens het voornemen van voor de Zeeuwse economie. Daarbij de NS alleen het laad- en losperron in liet hij weten dat een goede wegen- Nieuwdorp nog. Voor het overige is structuur en eventuele andere ont- men aangewezen op Bergen op Zoom sluilingsmogclijkhcdcn van groot be- of Roosendaal als het gaat om het lang zijn voor het bedrijfsleven. aanbieden van goederen Het plan van de spoorwegen komt er De Zeeuwse overheid en het bcdrijfs- op neer dat de laad- en losperrons i Goes, Middelburg. Vlissingen. Kapel leven laten het er evenwel niet bij zitten. Binnenkort voeren vertegen- Ie en Kruiningen dichtgaan. Dat wil woordigers van de provincie, dc ka- zeggen dat bedrijven daar geen goede- mer van koophandel voor Noord-en ren meer kunnen aanbieden om met Midden-Zeeland, enkele gemeenten de trein te laten vervoeren De spoor- en van bedrijven een gesprek met wegen heeft dat besluit tot sluiting onder anderen de directeur van de van een groot aantal van dergelijke Nederlandse Spoorwegen over deze perrons in Nederland vorig jaar geno- kwestie. Hel laad- en losperron van de spooncegen in Goes is eén van de vijf perrons m Zeeland die worden opgeheven B en w Oostburg houden vast aan minder subsidie voor Oranje comité OOSTBURG Het Oostburgse colle ge van b en w wijst het bezwaar schrift van het plaatselijke oranjeco: mité tegen de verlaging van de subsi die voor 1984 af. De gemeente wil niet terugkomen op het besluit om de subsidie van 75 cent naar 50 cent per inwoner terug te schroeven. B en w zijn van mening dat het oranjecomité in voorgaande jaren een zo groot deel van het budget aan prijzen en con sumpties uitgaf, dat er voldoende mogelijkheid is om te bezuinigen. De vereniging is het hier met mee eens. In een bezwaarschrift wordt aangevoerd dat het college de bezui niging onvoldoende motiveert. Bo vendien verwijt het oranjecomité het gemeentebestuur dat er niet eerder opmerkingen zijn gemaakt over de uitgaven. B en w vinden de bezwaren, in navol ging van het advies van de commissie beroep- en bezwaarschriften, niet steekhoudend. In het vierjarenplan sociaal-cultureel werk, dat in 1982 werd opgesteld, wordt de bezuiniging ai aangekondigd Het oraruecomité heeft geen gebruik gemaakt van de ruime mogelijkheid om via de in spraak van het vierjarenplan bezwaar aan te tekenen tegen de voorgenomen korting op de subsidie. Het college stelt de raad dan ook voor het be zwaarschrift ongegrond te verklaren. De gemeenteraadsvergadering begint donderdag 19 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 15