>reruggang kolenoverslag •in Terneuzens havengebied Meningen verdeeld over de taxibus Hulst-Lamswaarde WINNAAR CLUB ACTIE Geen opname van patiënten uit regio Zeeland in 'Vrederust' PZC/ provincie ONCURRENTIESTRIJD MEDE BOOSDOENER >ef PROEF VAN ZES MAANDEN AFGESLOTEN De gelukkige prijsioinnaars, het echtpaar N. E. Manni-Hart uit Ouwerkerk. worden gelukgewenst door PZC-directeur K Scherphuis (links) en AMRO-directielid S. J Heijning rechts OUWERKERK „We doen altijd aan elke loterij mee, al jarenlang, maar dit is de eerste keer dat we in de prijzen vallen. We zijn er zeer gelukkig mee". Hel was de 63-jarige mevrouw N. E. Manni-Hart uit Ouwerkerk dan ook goed aan te zien dat ze in haar sas was. Haar eerste loterijprijs was direct een voltreffer want op het lot. dat voor 1.25 gulden van de muziekvereniging Oosterlands Fanfare in het kader van de Grote Club-actie had gekocht, viel één van de zes landelijke hoofdprijzen: reischeques ter waarde van 3500 gulden, geschonken door de AMRO- bank. PZC-directeur K. Scherphuis en het A.MRO-directielid S. J Heijning kwamen het echtpaar Manni donderdagmiddag de prijs officieel overhandigen. Scherphuis feliciteerde het echt- gebied van de fanfare nog dne prij- paar en sprak verder over het nut zen: de hoofdprijs van het echtpaar van de Grote Club-actie voor het Manni. een geldprijs van 325 gulden verenigingsleven, in een tijd dat de en een prijs van 75 gulden „Voor subsidiekranen steeds meer dicht gedraaid worden. ..Ik vind het 2500 gulden aan loten verkocht en kleine 4000 gulden aan prijzen bijzonder groot belang dat zaken op uitgekeerd- Voor ons kan de Grote het culturele vlak behouden blijven Club-actie niet meer kapot' zei Men schroeft de subsidies maar Machielse terug en voor de verenigingen wordt het moeilijker en moeilijker. Zo'n nntl'PI V Grote Club-actie is dan van wezen- lijk belang om de clubkas wat te Directeur Heijning van de AMRO- spekken' stelde hij. Voorts ver- bank in Goes wenste meneer en heugde Scherphuis zich over het mevrouw Manni eveneens veel ge- feit dat er 34.25 procent meer loten '"k toe met de prijs en informeerde in Zeeland verkocht zijn dan het tevens of er al plannen w aren voor voorgaande jaar Dat brengt de een eventuele reis. Mevrouw Man- regio Zeeland procentueel bekeken in de Nederlandse top tien", consta teerde de PZC-directeur ni vertelde daarop dat ze zelf wel graag een vliegreis wilde maken, maar dat haar man met nog geen tien paarden in een vliegmachine De voorzitter van Oosterlands Fan- te krijgen was. „We voelen beiden fare, J. Machielse. was ook aanwezig veel vc bij de prijsuitreiking Hij kon zich Moezel bijvoorbeeld' helemaal vinden in de woorden van prijswinnares. Scherphuis De muziekvereniging verkocht voor 2500 gulden aan Io- Volgens PZC-hoofdinspecteur J ten. negentig procent daarvan vloet Schout léén van de organisatoren terug in de verenigingskas en door van de Grote Club-actie in Zeeland) de actie wisten de huis-aan-huis is de actie boven verwachting verlo- Mkopers nog 25 mensen te pen. '.Het teruglopen van de halen om donateur te worden Als scheidene subsidies voor de verem- klap op de vuurpijl vielen er in het gingen heeft daar zeker mee te maken. De overheid is niet meer zo scheutig. Maar het succes van de- actie in de voorgaande jaren, dit is de derde keer. is daar natuurlijk ook debet aan We hebben dit jaar ruim 55000 loten verkocht, dat is onge veer 14000 stuks meer dan in '82 Er deden 61 clubs mee. tegen 39 vereni gingen in het voorgaande jaar. De uitkering voor de deelnemende clubs was dit jaar ruim negentig procent per lot en dus heeft de Grote Club-actie het Zeeuwse ver enigingsleven ruim 63000 gulden rijker gemaakt. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. De club moet zelf ook de nodige initiatieven ontplooien. We streven naar 80000 verkochte loten. Dat is dan wel het maximum in deze provincie, want het zou betekenen dat ieder Zeeuws gezin een lot koopt. Wellicht halen we dat ooit nog eens", aldus J Schout Twee nationale hoofdprijzen zijn dus in Zeeland gevallen. Het echt paar Manui heeft er één gekregen, maar de andere prijs is tot op heden nog niet opgevraagd. Wel is bekend dat het andere winnende lot (26/0055491 verkocht is door de sportvereniging ASTROW en waarvan de bezitter of bezitster dus in Souburg moet wonen. Sou- burgers, kijk nog eens even goed! Hetzelfde geldt voor de regionale hoofdprijs (26/014367). Het lot is verkocht door de Middelburgse sportvereniging MV en AV. de prijs is echter nog niet opgeeist. Er staat dus in de Zeeuwse hoofdstad een huis, waarvan de bewoner of be woonster zich onbewust is van het feit dat hij of zij de regionale hoofdprijs heeft gewonnen van de Grote Club-actie 1983. - JRIJDAG 13 JANUARI 1984 Overslag exportstukgoederen voor Turkije. Burgemeester bezorgd over i daling inwoner stal Sas van Gent [ERNEUZEN De goederenoverslag in de haven van Terneuzen is in 1983 iets gestegen. Er ie: terden vorig jaar 1950 zeeschepen gelost en geladen. Werd er in 1982 7.770.062 ton goederen r; omgezet- vorig jaar was het 7.938.998 ton. een stijging met 2,1 procent. Alleen met de kolen en LPG ging het vorig jaar minder goed. In de Braakmanhaven daalde de aanvoer van LPG van ruim 600.000 ton tot ongeveer 270.000 ton, terwijl de overslag van kolen op de Rede van Terneuzen en in de kanaalhavens daalde tot 1,7 miljoen ton. Een paar jaar geleden werd in [erneuzen nog 2,5 miljoen ton kolen overgeslagen. De aan- en afvoer in de Braakmanhaven - bij Dow Chemical - steeg van 3.341.193 ton in '82 naar 3.845.689 ton vorig jaar. Dat was vooral (edanken aan de nafta. Dat produkt werd in een veel grotere hoeveelheid aangevoerd: 800.000 [on meer dan in '82. ^Metde kolen ging het dus met zo best. satie staat of valt zo'n heel project steeg opmerkelijk, vooral door de toe- lt: Die teruggang werd vooral veroor- natuurlijk". Van Lange veld sloot vori- name van export van meststoffen. In jaakl door de recessie in de staalin- ge week een nieuw contract af met '82 werd bij Sas van Gent nog 82.000 dustrie. Maar volgens directeur W. H. 'Convoy': in 1984 zal, net als vorig ton aan- en afgevoerd, vorig jaar Blok,van het Havenschap Terneuzen, jaar. ongeveer 100.000 ton stukgoed 130.000 ton. die de cijfers donderdag presenteerde, vanuit Terneuzen worden verscheept. tan ook de keiharde concurrentie- JTPYlYlVldltlllQ itrijd tussen de Westeuropese havens In de Terneuzense kanaalhavens die kampen met een grote overcapa- werd vorig jaar in totaal 2.213.688 ton De komende twee jaar wordt de kelt - als boosdoener worden be- goederen geladen en gelost. In '82 was herindeling van de terreinen rond de D'fschouwd. dat nog 2.610.969 ton. De aan- en kanaalhavens met name aan de si afvoer bij de Cokesfabriek en de Ne- zuidkant van de Zuiderkanaalhaven 03 de Rede van Terneuzen liep de derlandse Stikstofmaatschappij in verder uitgewerkt. OVET krijgt de 5 iverslag van kolen vorig jaar terug Sluiskil steeg vorig jaar van 1,2 mil- beschikking over wat extra tcrrci- 542 7 1 3 ton tot 479 942 ton Blok' -r,on fnf 1 R milinan tnn hAnfi(7a. npn Hip cfrakc Hnnr Ane Hp Mpiipr it dat betreft speelt ook de verbe ttrde toegang tot de haven van Ant EIt mrpen een rol. Zeeschepen, die an op de Rede van Terneuzen wer dén gelicht, kunnen nu zonder opont toud doorvaren. Dat scheelt" in de Massagoedhaven (OVET) daal cede overslag met 360.000 ton. Vol eens Blok ziet het er vooralsnog nle caar uit dat de daling in 1984 zal irzetten. „Ik verwacht dat we de „„nende paar jaar wel zullen blijven w hangen op die 1,7 miljoen ton". ir, de overige kanaalhavens liep alles o?rolletjes. De invoer van bosproduk- ten steeg met 100.000 ton en boven den kwam er een nieuwe trafiek in de Zevenaarhaven bij: Aug. de Meijer it een contract af voor de export stukgoed bestemd voor Iran: De rrachtschepen, die worden gechar- p terd door rederij 'Convoy' in Ham- burg. lossen hun lading in Turkije omdat het al geruime tijd onmogelijk Iran per schip te bereiken. Vanuit /Jïurkije wordt de lading per as naar rj. Iran vervoerd. Directeur A. van Lan- geveld van Aug. de Meijer: „Het is een jp sluitende organisatie, die tot nu toe »3 perfect heeft gewerkt. Met die orgaru- joen ton tot 1,6 miljoen ton, hoofdza- nen, die straks door Aug. de Meijer kelijk een gevolg van een lichte stij- worden verlaten. Aug. de Meijer zelf ging van de kolenaanvoer bij de Co- concentreert de activiteiten dan vol- kesfabriek en de import van chemi- ledig rond de Verlengde Zevenaarha- sche produkten bij de NSM. ven. Met de verlenging van die haven De zeevaart-trafiek in Sas van Gent wordt volgende week officieel begon nen. Volgende week wordt ook de verkoop van 7.6 hectare grond aan de Verlengde Zevenaarhaven aan De Meijer bezegeld. Aan de nieuwe kade vierhonderd meter mouw t het haven- en scheepvaartbedrijf een grote bulkgoedterminal, die in '85 gereed moet zijn. Er is een bedrag van enkele miljoenen guldens mee gemoeid. De nieuwe activiteit van De M'/iZjer levert ongeveer twintig ar beidsplaatsen op. Het Havenschap Terneuzen loopt ver der rond met het plan om de kade aan de zuidzijde van de Zuiderkanaalha ven te verlengen. Voor de financiering daarvan wordt gemikt op een subsidie van provincie en het ministerie van economische zaken. En tenslotte wordt binnenkort een beslissing van 'Den Haag' verwacht op een verzoek om één miljoen gulden beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de mogelijkheid een nieuwe bui tenhaven aan te leggen, naast de bestaande Braakmanhaven. Dat on derzoek zou verricht moeten worden in het waterloopkundig laboratorium in het Belgische Borgerhout. Volgens globale berekeningen zou de nieuwe haven onder meer voor massagoed honderd miljoen gulden gaan kos ten. SAS VAN GENT Burgemees ter drs W. R. V. Dusarduijn van Sas van Gent is ernstig bezorgd over de bevolkingsontwikke ling in zijn gemeente. Het inwo nertal van Sas van Gent daalde vorig jaar met 142, nadat er in "81 en '82 ook al een teruggang van meer dan honderd inwoners per jaar was geregistreerd. Procentueel verloor Sas van Gent in 1983 van de Zeeuwse gemeenten de meeste inwoners Burgemeester Dusarduijn wees er donderdagavond in zijn nieuwjaarstoespraak in de ge meenteraad op, dat met name de bevolkingsontwikkeling in de Kern Sas van Gent zelf de groot ste zorgen baart Die kern ver- loor sinds 1974 bijna 450 ïnwo- ners. Dusarduijn: „Hoge vertrekcijfers zijn kenmerkend voor onze ge- i meente. maar nieuw in '83 was k het sterfte-oversphot, een gevolg van geboortevermindering en bevolkingsveroudering". j Hij wees met name op de gevol- a gen voor het verenigingsleven in a Sas van Gent. AD VIES IN RAAD VOLKSGEZONDHEID Bloedproef na „i botsing Vlissingen j! ilISSINGEN - In het bericht in de PZC van donderdag over een aanrij- a. dag op de kruising President Roose- reltlaan - Bloemenlaan in Vlissingen. ifi ifgelopen woensdagavond, is een on- uistheid geslopen. Zoals gemeld ont- Hond de aanrijding toen automobilist ri I.C.L. vanuit de President Roosevelt- ld aan linksaf wilde slaan. Een tweede Maquette Verlengde Zevenaarhaven met uitbreiding van Aug de Meijer auto, bestuurd door J.P.. stopte ach- ter de auto van L., maar een derde lutomobilist, J.G.V., reageerde te laat saardoor zijn auto tegen die van P. «aanreed. Echter niet bestuurder V,. zoals in het bericht stond vermeld. naar bestuurder P. werd door de politie meegenomen voor een bloed- Dra W. R. v. Dusarduijn. HULST Het taxibusexperiment op reed. Hij verwacht dat, wanneer de uuimAumu dat de door de taxi-onder- de spraakmakende 'lijn negen' extra ritten daarbij worden opgeteld, neming aangedragen gegevens sub- (Hulst-Lamswaardc) van het streek- de taxibus nog steeds een stuk voor- jectief zijn. „We hebben daarom de vervoer Zuid-West-Nederland (ZWN), deliger is. Bij meer dan acht passa- tellingen regelmatig gecontroleerd loopt deze maand ten einde. Over de giers - het geoorloofde aantal voor de zegt hij. „Zodat er niet mee gesjoe- geboekte resultaten lopen de menin- taxibus - zijn één of meer auto's extra meld kan worden", gen nogal uiteen. Taxi-ondernemer P. ingezet. „We hebben het steeds soepel Cappcndijk uit Hulst, die in opdracht kunnen oplossen", zegt Cappendijk. liyinynyt van ZWN het experiment uitvoert, Volgens de taxi-ondernemer spelen O f lij y(Jr1 meent dat - de financiële aspecten in bij de ZWN tevens organisatorische Overigens heeft het FNV deze week aanmerking genomen - de taxibus zaken een rol. Zoals de beschikbaar- brilcven verzonden over de eilgen kan blijven rijden. Problemen tij- heid van materiaal en personeel. Die waarnemingen aan zowel de rijks- dens piekdagen, waarbij extra's ta- factoren zijn - zo betoogt hij - mede verkeersinspectie als de met de zaak xi's moesten worden ingezet, kunnen van invloed op de te nemen beslissing, belaste tweede-kamercommissie. „Ik volgens hem zonder veel moeite wor- heb het idee dat de huidige taxilius- den opgelost. Voorzitter C. Ollcbck FNV-man Ollebek acht het experi- lijn Hulst-Lamswaarde niet verder van de FNV-ondernemingsafdeling ment min of meer mislukt „Het is de gaat", besluit Ollebek. „Anders zou bij de ZWN, denkt er heel anders afgelopen zes maanden vaak voorge- het me 98 procent tegenvallen, gezien over. „Het experiment is in zoverre komen, dat mensen moesten blijven de resultaten", geslaagd, dat het nu afgelopen is", staan of met veel te veel ln één busje Directeur J. Deist van de ZWN kon stelt hij. weiden gestopt", zegt hij „Dat heb ik over de bevindingen en de telcijfers Cappendijk herinnert eraan dat het vorige week nog zelf geconstateerd" nog mets meedelen In februari wordt de bedoeling was tegen een lagere Ollebek spreekt van een slechte servi- bekeken wat het heeft opgeleverd, kostprijs de dagelijkse ritten tussen ce. „Ik heb het gevoel dat het experi- onderstreept hij Voorts stelt hij dat Hulst en Lamswaarde te verzorgen, ment moést slagen", vertelt hij. „Ze ook het ministerie van verkeer en Dat is naar zijn menmg zeker gelukt, willen het invoeren koste wat het waterstaat een grote vinger In de pap Volgens Cappendijk rijdt de taxibus kost". De belangrijkste beweegreden heeft „We zijn het experiment ten- voor de helft goedkoper dan de nor- daarvoor is volgens hem het drukken slotte begonnen op verzoek van het male bus van de ZWN. die op de lijn van de kosten. Voorts meent de vak- ministerie", aldus Deïst. MIDDELBURG De provin ciale raad voor de volksge zondheid in Zeeland (Ravoz) houdt zich tijdens de vergade ring van woensdag 18 januari bezig met een advies over het psychiatrisch ziekenhuis Vre derust in Halsteren, dat erop neer komt dat Vrederust geen bedden meer in stand dient te houden voor opname van pa tiënten uit de huidige gezond heidsregio Zeeland. lost. Naar aanleiding van een diefstal van autowieldoppen werden in Steenbergen J. H. en C. H., beiden uit die plaats, aangehouden. Op grond \an het verhoor, waaruit ook de betrokkenheid bij andere diefstallen bleek, werden tevens J. O. en P. H. uit Steenbergen en A. H. en C. S. uit Tholen aangehouden. Hiermee werden verschillende dief stallen opgelost: in Steenbergen drie sets wieldoppen, dne brandblusappa- raten. 120 kilo aardappelen en een bankstel; in Tholen twee videorecor ders. een cv-ketel. een fiets, een af zuigkap. een stereo-installatie en een schemerlamp Als heler trad F J uit Halsteren op. die eveneens is ver hoord Tevens werden de schapendief stallen opgelost, waarvoor, men ope reerde in Steenbergen. Dinteloord Halsteren, Nieuw-Vossemeer en op het eiland Tholen. De dieren werder op de veemarkt van 's-Hertogenboscf verkocht. Deze kunnen immers terecht in het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland (PZZi. Uitzondering is voorlopig de regio Tholen Smt-Philipsland In het advies wordt er vooralsnog van uit gegaan dat de patiènten daarvandaan op Halsteren aangewezen zijn. tot uil de praktijk het tegendeel blijkt. Ten slotte biedt Vrederust voorlopig nog plaats aan chronische patiënten die daar al verbleven vóór de komst van het PZZ Als voorlopig uitgangspunt voor deze groep worden 100 bedden in 1990 gehanteerd Of dit aantal reeel is moet nog nader bekeken worden. Dat kan bijvoorbeeld in het in voorberei ding zijnde plan voor de psychiatrie voor Zeeland De vergadering van de Ravoz begint om 9,45 uur in het kantoor van het Ziekenfonds Midden-Zeeland in Mid delburg. Daders diefstallen Brabant en Tholen aangehouden THOLEN - De rijkspolitiekorpsen van Steenbergen en Tholen hebben een groot aantal diefstallen, waaron der die van zo'n taehtig schapen, in Scouting Vlissingen krijgt 220 gulden van Jantje Beton VLISSINGEN - Het Nationaal Jeugd Fonds, beter bekend onder de naam Jantje Beton, heeft 2200 gulden ge schonken aan de Stichting Samen werkende Scoutinggroepen Vlissin gen. Dit bedrag is bestemd voor de repara tie van het lekkende dak van het padvindersgebouwtje aan de Burge meester van Woelderenlaan De Stich ting had de gemeente Vlissingen al vergeefs om een bijdrage gevraagd -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 13