Industriebond FNV wil heil contact met Dow herstelle Bedrijven o I s N PZC/ provincie FAMILIE BERICHTEN Informatieboekje over zaken na overlijden secretaresse S x rj N v fl v es O VRIJDAG 13 JANUARI 1984 Diepbedroefd, is plotseling van onze zijde wegge nomen, onze geliefde zoon, broer, zwager, oom en kleinzoon JOZIAS VAN HOEVE op de leeftijd van 20 jaar Zaamslag: S. van Hoeve A. G. van Hoeve van Doeselaar Ko Kees Axel: Anneriet Erik Zaamslag Marian Familie Van Hoeve Familie Van Doeselaar 11 januari 1984 Aandijkseweg 4, 4543 PT Zaamslag. De begrafenis zal plaatshebben op maandag 16 januari a s. om 14 00 uur op de Algemene Begraafplaats te Zaamslag, na voorafgaande rouwdienst in gebouw De Rank-. Zaagstraat. aanvangende om 13.30 uur Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemd gebouw. Heden werd plotseling van ons weggenomen mijn lieve man, onze vader en opa CORNELIS DOBBELAAR echtgenoot van Anna de Ruijsscher op de leeftijd van 68 jaar Axel: A. Dobbelaar-de Ruijsscher De Lier A. J. Dobbelaar A. M. Dobbelaar-Pharazijn Clarinda Erik Bettina 4571 BR Axel, 9 januari 1984 Joost de Moorstraat 14 Donderdag 12 januari j.l heeft de crematie plaatsgevonden in het crematorium te Middel burg in besloten kring Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat na een smartelijk doch moedig gedragen lijden van ons is heengegaan, onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader CORNELIS DIRK WILLEMSEN sinds 2 april 1970 weduwnaar van Janna den Beer op de leeftijd van 74 jaar Breskens: P. M. Ocké-Willemsen P. C. Ocké Piet en Carien. Priscila Jacky Oostburg: M W. Meesen-Willemsen W. J. Meesen Lilian Johnny Patrick De „begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 14 januan om 11.30 uur op de algemene begraaf plaats te Groede. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in het bejaardencentrum 'Ter Schel de' welke om 10.45 uur zal aanvangen. Plaats uw familieberichten in de PZC Uit onze familiekring werd weggenomen onze beste oom MACHIEL JAN VAN HEE weduwnaar van Maria Cornelia Nicolina Haringman 's-H Arendskerke P. H. van der Weele M. van der Weele-Visser Colijnsplaat: C. L. van der Weele 's-Gravenpolder H M. van der Weele M. J van der Weele- Minderhoud Hartelijk dank voor alle gelukwensen, bloemen en geschenken ontvangen op mijn 90e verjaardag M. D. van Hekkc 's-Heer Arendskerke, januari 1984 Dankbetuiging. Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank. ook namens mijn familie, aan de direktie; de personeelsver eniging en een ieder die belangstelling heeft getoond, en voor de ontvangen cadeau's en bloemen, bij mijn afscheid van Joosse's autobedrijven Vlissmgen en Nieuw- en St. Joosland. Nw.- en St. Joosland. januari 1984. BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT J. de Kok, Prunusstraat 25. 's-Gravenpolder Tel. 01103-1517, b.g.g. 1327 Voor alle dienstverlening. Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar. Algehele begrafenisverzorging Rouwbedrijff Fa. J. Hoekman Zn. (v/h A. A. Hillebrand Goes) Langeweg i4431 CE s-Gravenpolder Telefoon 01103- I444.bg g 2408 grafkisten - rouwtransporten - begrafenisautoverhuur - taxi-onderneming OOK ZITTEND ZIEKENVERVOER Heden overleed in het ziekenhuis Bergzicht.. op de leeftijd van 81 jaar, mijn beste zwager MACHIEL JAN VAN HEE Dat hy moge rusten in vrede H. C de Kater Goes. 12 januari 1984 Dan ga ik op tot utv altaren, tol U, o bron van zaligheid Dan mag mijn ziel uw hel ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt Psalm 43 4 Met droefheid geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn lieve man. onze zorgzame vader en onze lieve opa JACOB ANTHONIE VAN *T LEVEN op de leeftijd van 74 jaar. P. van 't Leven van den Berge Zierlkzee: D. L. van 't Leven M. M. J. van 't Leven-Griep Petra en Jeroen Zutphen J. van 't Leven B. van "t Leven-Timmerman Jaap en Johan Bruimsse J. Visch-van 't Leven L. Visch Pita en Sam De Lier: J A. van 't Leven 4311 EW Bruimsse, 12 januari 1984. Boeyerstraat 19. Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Gelegenheid tot afscheid nemen van de overle dene en condoleren van de familie zaterdag 14 januari a s. van 19.00-19.30 uur in de Gerefor meerde Kerk. Noorddijk te Bruinisse De begrafenis zal plaatshebben op maandag 16 januari a.s óm 14.30 uur op de algemene begraaf plaats te Bruinisse, voorafgegaan door een rouw dienst in de Gereformeerde Kerk. Aanvang rouwdienst om 13.30 uur. Zij die deze plechtigheid wensen bij te wonen worden verzocht om 13.20 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de Gereformeerde Kerk. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde vader, behuwd- en grootvader MACHIEL JAN VAN HEE weduwnaar van Maria Cornelia Nicolina Haringman op de leeftijd van 81 jaar Wissenkerke. M. C de Kam-van Hee J. de Kam Marianne en Aart Kamperland C M Dieleman-van Hee W P Dieleman Ria en Karei Ko en Hélêne De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'Bergzicht' te Goes. 1 15.00 tot De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 16 januari om 10.30 uur op de algemene begraaf plaats te Kortgene Vertrek vanuit het dorpshuis 'De Pompweie' Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het dorpshuis 'De Pompweie' Heden behaagde het de Here tot Zich te nemen, onze geliefde moeder en oma ALIDA BARENDINA LANCEÈ weduwe van Arnoldus Berlijn in de gezegende ouderdom van ruim 87 jaar Ps 23 De Heer is mijn Herder Terneuzen: A. Berlijn A. Berlijn-Klootwijk Henny Noordwijk. Nelly Berlijn Apeldoorn: Dim Berlijn Terneuzen, 11 januari 1984 Pijnboomstraat 19 Correspondentieadres Lorentzlaan 86, 4532 KS Terneuzen De begrafenis zal D. V plaatshebben op zaterdag 14 januari a.s., om 14.15 uur op de Algemene begraafplaats te Terneuzen, na voorafgaande rouwdienst in de Opstandingskerk, Bellamy- straat 74, welke aanvangt om 13.30 uur Gelegenheid tot condoleren in voornoemd ge bouw na de begrafenis. Geen bloemen. Plaats uw familieberichten in de PZC KANDIDATEN VOOR OR: VERZOEK OM OVERLEG SLUISKIL Niet van harte, maar toch: de Industriebond FNV wil na drie jaar koele Schelde, maar op die gesch afzijdigheid opnieuw kandidaten stellen voor de ondernemingsraad bij Dow Chemical in dat we serieus6 móeten probtkr Terneuzen, die in april wordt gekozen. De eerste resultaten van een enquête onder de circa weer met elkaar te praten a; 450 FNV'ers bij het chemiebedrijf wijzen op ruime steun voor het idee. De bond kreeg ^^"da^ovCT^afgeloMn van de formulieren terug en in niet minder dan negentig procent een groot aantal gesprekken inmiddels twintig procent w o van de gevallen spreken de leden zich uit voor een hernieuwde deelname aan het or-werk. met mensen'uit de sfeer van« LPI en bedrijfsleven. Als we het Maar de Industriebond gaf nóg een Vergeet niet dat het juist de bonden Norendaal vindt 'dat geen gezonde elkaar over eenszijn dat de»c signaal. Begin januan stuurde dis- zijn geweest die aan het eind van de structuur, Ook niet voor het bedrijf. oeid een verschrikkelijk profil» ie tnctsbestuurder Adrle Norendaal jaren'40, begin van de jaren'50 heb- „Dow wordt het allerbelangrijkste be- dan moetje ook proberen omd: (Dow-onderhandelaar 'zonder _porte- ben gevochten voor een stukje mede- drijf van Zeeland. Vroeger was dat De JUnen te zien en niet over wis Ter feuille', het concern sloot voor'78 voor zeggenschap. Die mogelijkheden zijn het laatst een volledige cao af) direc- er gekomen via de WOR, de wet op de teur sociale zaken R Ruules een ondernemingsraden Het zou onver- opmerkelijk briefje met het verzoek standig zijn om ze niet te gebruiken, om de contacten te heropenen en tot Bovendien... Dow komt zoiets érg regelmatig overleg met de vakbonden goed uit", te komen Een serieuze poging om de verhoudin gen te ontdooien? Of heeft het 'realis me' van Industriebondvoorzitter Dick Visser, die in de beste werkgever- s'traditie pleit voor een nieuw in dustrieel élan inmiddels ook de Schel- de-oevers bereikt? Gevangenisstraf van een maand voor stelen te struikelen". En, alsof huurd door de afdeling pubij tions van het chemieconcern, met nuances: „Dow is een beiJT L-,. M' importantie. Ze hebben knt: 1 Over wat ze doen is goed nat- van stripboeken die donder- komsten En de positie van <fej VLISSINGEN De n ook al hoef het als vakbewegii met de uitgangspunten eens i Jf! Aan de andere kant" ze den» f°' reldwijd. Elders op de wereld! j ze geen collectieve arbeicsc. komsten. En de positie vand-I I'. weging is zwakker dan een UdEIIUUUdt: v uui uun t icieemei 1111 u. - - geweest al kwam er niet zo eek veel H- ^'omes in Middelburg moest ver- ®eleden- Bedrijven als Dj Norendaal ...ik ben geen zwart wit- „it Later heb i^noa lens een hrie schijnen voor onder meer de diefstal kapitaalmtensiei ze kunneni w denker") stopt *i„ ptjp en doet ver- ÏZ'I van 178 stripboeken in een Vlissingse SSSiSfn e'heïïS onderneming, had zijn reputatie niet "jkheden bieden en her type? •uuividuele leden aankaart hoor ie mee- Officier van justitie mrNijmeij- mer' Je ln d? chemie aar. •■ui mueie leaen aankaart, hoor je kprnachti? over ziin- vaak erg promotiegencht Da: geerd op bet idee. om opnieuw kandn -Óv«»> waarDeersehMn, wSl Ml W> mi daten te stellen voor de or. De mensen onu onaerz°cni' Cnon hnnnnlrl f» „„„Vuu, Kii h00rl 00011 3an 1S gebeUrd' Belangrijk bedrijf Kort voor kerst '82 had de FNV- bestuurder voor het laatst infor meel contact met het chemiebe- drijf. „Dal is een vrij eerlijk gesprek dasmiddaB voor pohtierechler mr G. geweest, al kwam er niet zo gek veel voigens een geslaagde poging om be, SSSTlTZ at" 'S.5.™ spel te vertragen. Onze kaderleden- - hebben aanvankelijk verdeeld gerea- staan bepaald niet te juichen bij wat er de afgelopen periode is gebeurd. De directie geeft nauwelijks ruimte. Als je leest, wat één van de twee FNV'ers. die deze zittingsperiode op persoonlij ke titel heeft meegedraaid, daarover schrijft...". Overhandigt een editie van het be- dryfsledenbulletin. Enkele citaten: de or is bij Dow onmachtig", „het beleid van de directie is wet maar naar buiten toe laat ze voorkomen alsof er inspraak en overleg is met de or", „dit beleid wordt nog eens ver sterkt door de verschillende groepsbe langen die binnen de or meer aan dacht krijgen dan het algemeen be lang voor iedere werknemer" en „op het gebied van de arbeidsvoorwaar den kunnen we vaststellen dat de or geen overleg, laat staan invloed heeft gehad" Norendaal „Je kunt dus niet zeggen dat we de zaak móóier hebben voorge steld dan-ie is. Aan de andere kant vinden we het geen goeie zaak om als Districtsbestuurder Adrie Norendaal. vakbeweging bulten spel te staan. 'Zaak niet mooier voorgesteld' „Overal waar De R. verschijnt, wisse- »y tt.d len zeer snel goederen van eigenaar". hij weet dat zyn werkgnt De Vlissinger had behalve "tr.pboe- Positief aankijkt teBen vakba, ken ook stripbladen bij Vendet in zijn Me"5en b« D™ Ml woonplaats gestolen ei in een andere ba"S als )c be" vra58) omgeving, waar hij werkte, gereed- »etien van de bond b.j dt p, schappen en materialen. „Dat was om staa"- E" er thuis werk af te maken, dat ik overdag aa" over be tatal M niet afkreeg", aldus de man. die eei Beheim blijven Ik weet nw gevangenisstraf van vier maanden te- !t"üe,1? terecht of met temSJ gen zich hoorde eisen, waarvan twee het aIleen,vast v°°r b» maanden voorwaardelijk De politie- fan cao kuar"'] Platen, ma rechter bracht die eis terug tot drie aiscus51a maanden gevangenisstraf, waarvan Er heeist daar geen gezondesli twee maanden voorwaardelijk. In een oude zaak van een voormalig cafétariahouder uit Oosterland liet de politierechter het bij een boete van Bijeenkomst m diet 'DE NABESTAANDEN' MIDDELBURG - De Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant heeft het boekje 'De Nabestaanden' op de markt gebracht. Het boekje is een overzichtelijke bundeling van een serie voorlichtende artikelen die de problemen behandelen die zich rond het overlijden kunnen afspelen. De meerderheid van deze verhalen werd geschreven door mevrouw L. B. A. van Leeuwen uil Den Haag. die gespecialiseerd is in juridische en sociale vraagstukken. In een ander dagblad heeft zij we kelijks een rubriek waarin zij vra gen van lezers over onderwerpen als sterven en wat zich daarna met en om de nabestaanden kan voor doen, op deskundige wijze beant woordt Uit de praktyk is gebleken dat er over liet algemeen nauwelijks infor matie te verkrijgen is over zaken die met overlijden en alles dat daarmee samenhangt, te maken hebbben. Omdat toch iedereen er in zijn of haar leven mee.geconfron- teerd zal worden, is dit boekwerkje uitgegeven. Er worden onderwerpen behandeld als 'wie de erfgenamen zijn', hoe erfzaken worden geregeld lij een tweede huwelijk of bij mensen die samenwonen, hoe het zit met de voogdij, met schenkingen, met het weigeren van een erfenis, over suc cessietarieven, machtigingen, cre matie- en begrafeniskosten, over verzekeringen en over hardnekkige ruzies tussen de nabestaanden. Iiclft geheim blijven. Ook wordt gewaarschuwd voor het 'vergeten testament'. Met een alleszeggend voorbeeld wordt dit onderwerp geïllustreerd: Een man overleed, zijn weduwe ging naar de notaris om te praten over het erfrecht, omdat er bij haar weten geen testament was. De notaris vertelde haar dat haar echtgenoot in 1936 een testament had laten opmaken. Toen zat de man echter in een klooster en het hoorde bij zijn gelofte van armoede dat hij een testament gestelde. Zo vermaakte hij. in zijn jonge jaren, de ene helft van zijn bezittingen aan de klooste rorde en de andere helft aan zijn enige broer. Vier jaar nadat het testament was gemaakt trad hij uit het klooster en in 1949 trouwde hij. Het testament werd vergeten en de bezittingen van de man gingen na zijn dood voor vijftig procent naar het klooster en de andere helft was voor de kinderen van de inmiddels overleden broer. Testament Het boekje 'De Nabestaandenis voor tien gulden te koop bij de Ook het testament komt uitge- kantoren van de PZC in Middel- breid aan de orde. Er zijn testa- burg. Vlissingen, Goes, Terneuzen menten die zelfs voor de weder- en Hulst. tweehonderd gulden. In januari 1982 ICTO in Vlissié was J. de J. in de snackbar lastig van geworden. De J. had teveel gedron- VLISSINGEN De afdeling ken. begon met bierviltjes te gooien gen Middelburg van het Intel K" en toen waren er allerlei vervelende hjk Comité Tweezijdige Onuva dingen op gevolgd. De J. zou zich. houdt op vrijdag 20 januari volgens de verklaring van ex-caféta- bare bijeenkomst in de zaal n riahouder G B., naar de keuken heb- jeugdgebouw van de Petrush ben bewogen en hem toen hebben Vlissingen. Het CDA-kamerliö: toegeroepen: „Nu vermoord ik je". B.. C. van Dam lid van de gerefon die met een pan heet fritesvet in de kerken in Nederland, zal spr»kt hand stond, zou toen De J. dat vet in 'veiligheid, vrijheid, vrede'. De:- Pfr het gezicht hebben geworpen. B. was komst begint om 20.00 uur het met die visie niet eens. In het vuur van de gedachtenwisseling zou het /VleUWjaarSDljeenkom vet op De J. zijn terechtgekomen, die a atd/~i \a-jj n hn daardoor één week het ziekenhuis in VCHl Ai\lS(J MiauPlDII! "U moest (brandwonden aan het gezicht) MIDDELBURG - De afdelingW *'LI en vier weken niet kon werken. „Mijn burg van de ANBO komt dina m cliënt liet het vet rondvliegen door januari byeen voor de meuwiar d"1' oorzaken van buitenaf, zo vond zyn dag, die om twee uur begint, 1 advocaat, „hij was zo hevig geschrok- van samenkomst is gebouw De! ken dat men een noodweer-situatie kei aan de Bachtensteene in M 1115 kan veronderstellen" De officier van burg. Medewerking wordt ve: justitie had in deze zaak vijfhonderd dooor een cabaretgroepje gulden boete geeist. ook een rondje bingo gespeeld VANDERHAVE is in hei nationale en internationale veredelingswerk van landbouwgewassen en de handel in landbouwzaaizaden één van de toonaangevende ondernemingen, met belangen in een aantal binnen- en buitenlandse bedrijven. Het personeelsbestand bedraagt ruim 300 mede werkers. Op het hoofdkantoor van de onderneming in Kapelle is er op korte termijn een vacature voor een Dit zal in eerste instantie een part-time-baan zijn (op basis van plm 3 dagen per week). De mogelijkheid dar deze binnen afzienbare tijd uitgebreid dient te worden tot een volledige dagtaak is evenwel aanwezig. Het takenpakket bestaat uit alle voorkomende secretaressewerkzaamhe den. Functie-eisen voltooide secretaresse-opleiding, beheersing van de Franse. Duitse en Engelse taal: goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: bereidheid om in teamverband te werken. Het salans is afhankelqk van leeftijd en ervaring VANDERHAVE biedt een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waarover in een persoonlijk gesprek inlichtingen worden verstrekt aan in aanmerking komende kandidaten. Belangstellenden voor deze functie worden verzocht hun sollicitatie, voorzien van de noodzakelijke gegevens, te richten aan het hoofd personeelszaken van D J. VAN DER HAVE B.V., Postbus 1, 4420 AA Kapelle Plaats uw familie berichten in de PZC Beroepingsberichten NED. HERV. KERK Beroepen te Zevenbergen: B. Martel te Pijnacker, Beroepbaar: A. J de Kievit, eervol ontheven predikant. Buren 42A. 8536 TJ in Oosterzee. tel. 05146-2183. REMONSTR. BROEDERSCHAP Aangenomen de benoeming te Delft: dr. A. W. Cramer te Oegstgeest GEREF. GEM. Beroepen te Poortvliet: M. Mondna te Waardenburg. KLEINE VAART ALBERT-V 11 40 n Kp Villano nr Gunnes. AMANDA SMITS 11 400 w Oporto nr Santander, ANGELA SMITS 11 50 zw Cos- la Rica nr Port Alma. ANITA SMITS 11 750 z Kp Race nr Providence, ANNA HEIDA 11 ten anker Figueira de Foss, ATLANTIC COAST pass 11 Sicilië nr Algiers, BA- RENDSZ 11 140 w Gironde, BEURS- GRACHT 11 vn Helsingborg nr Tema, BICKERSGRACHT 11 600 zzo Rlo de Janeiro nr Falk Islands, BONTEGRACHT 13 te Setubal. BREEHOEK pass 10 Cher bourg nr Rostock, BREEZAND 11 vn Dover nr Brest, BROUWERSGRACHT 10 20 zw Gotland nr Kotka. CAR.LA 12 30 w Finisterré nr Antwerpen, COMBI SPIRIT 11 00 o Ankara nbr Ankara. COMTESSE 11 te Rotterdam, CORRIE BROERE 11 160 zw Ouessant nr Birkenhead. ELD1R 11 50 nno Kp Finisterre nr Djerba, ENGELINA BROERE 11 dw Oporto nr Barcelona. ESBEEK 12 80 zw Lista nr Finnsnes. EVA DANIELSEN 12 20 zo Wight. FRISIAN LINER 11 502 w Ouessant nr Samsun. GERSOM 11 vn Rotterdam nr Gunnes. HECTOR 12 te Amsterdam. HEEMS KERKGRACHT 11 55 o Sousse nr Tripoli. HEGA 11 20 z St Vincent nr Casablanca. KEIZERSGRACHT 11 150 z Ensenada nr San Diego. KLAZINA 11 te anker Downs. KOGGEGRACHT 11 62 nw Malta nr Am sterdam. LAURIERGRACHT 11 vn Gent nr Kemi. LEIDSEGRACHT 11 vn Pasajes nr La Palhee. LELIEGRACHT 11 te Tan gen. LIGATO 11150 z Lissabon nr Lissabon, LIJNBAANSGRACHT 12 ten anker rede Lagos, MAGDALENA 11 120 o Guadeloupe nr Mavaguez, MARE MAGNUM 11 50 nw Majorca nr Swansea. MIDSLAND 11 vn Rotterdam nr Hull, NOORDLAND 11 vn Cadiz nr Bilbao, PACIFIC GOVERNESS 12 20 zo Kp San Vicente nr Kielerkanaal, PACIFIC PEERESS 11 9 z Beachy Head nr Greenore, PACIFIC QUEEN 11 40 o Carta gena nr Port Said, PAGNET 11 370 no St Helena nr Rotterdam. PASSAAT BRASIL 12 vn New Orleans nr Houston, RAAM GRACHT 11 250 n Dakar nr Abidjan. REALENGRACHT 11 te Nouakchott, RIJPGRACHT 11 120 o Madeira nr Tema. SAMSUN CARRIER 11 100 w Ouessant nr Samsun, SHORTON EXPRESS 12 100 n Menorca nr Malta. SLOTERGRACHT 11 Regelmatig verschijnt de speciale advertentie pagina 'P.Z.C. Bedrijven Krant'. Met informatie over wat (Zeeuwse) bedrijven leveren. Een idea le gelegenheid om uw produkten en diensten onder de aandacht te brengen van uw doel groep: zakenmensen. Voor inlichtingen over adverteren op deze pagi na kunt u contact opnemen met de advertentie acquisitie: Vlissingentel. 01184-15144 'Middelburgtel. 01180-27651 Goestel. 01100-16140 Terneuzentel. 01150-94457 X «B A U 160 z/o Salvador nr New Orleans. S GRACHT 11 vn Samsun nr Ptc DIONGRACHT 11 540 nnw Dakan STELLA PRIMA 11 15 zo Kreta nrB STELLA PROCYON 12 te Din TWEE GEZUSTERS 12 60 v Antwerpen, VALKENIER 11 nr Pusar-, VIKINGBANK 11 10 nr.* Vincent nr Belfast, WATERGEU5 Djeddah WILHÈLMINA-V 12 vn" dam, YEMEN PIONEER 11 150nV> Antwerpen. GROTE VAART ABIDA 12 vn Curacao nr Pori, auF ACILA 12 ta. rede Sjarjah. ACMAIi Milfordhaven, ALDABI 12 te Htt ALHENA 12 te Rotterdam. AMSH LEN 11 500 zw Mocamedes nr Lel AMSTELPARK 11 450 nw Perth Dl! pore, AMSTELVAART 11 1040 Garcia nr Bandar Abbas. AMSTEt! pass 11 Torrestraat nr MinaqnbM STELVOORN 11 250 no Tristan <W nr Rosario. BAARN 11 te Santa I BREDA 11 100 nw Tobroek nr BROERE AQUAMARINE 11 nr Genua. CARDISSA 12 te Ball» RICA 11 ta. Sri Racha. CHDJaWH 1800 ozo Tokio nr Keelung, CINUlfl Genui. COOLHAVEN 12 vn Rottf Antwerpen, DOCKEXPRESS-11 ono Singapore nrTsu DOCKEXPi 11 500 zo Bermuda nr Flensburg F2 11 te Tauranga. FOSSARINA IP Harcour'.. FOSSAP.US 1! vn Kr Banjul, FULGUR 11 te Genua Gi NIA 12 vn West Palm Beach si Thomas, JO CYPRESS 11 Turkisland nr Mobile. LACONICA zw Kuria Murca Eil nr Mina al AS LEPTON verw 11 te Anglesey." DRECHT 11 660 z Abidjan nr I MAASSLOT 10 vn Rastanura m MAASSTROOM pass 11 Kp San K nr Port Arthur. MOORDRECHT II Perth nr Melbourne. NEDLLOYDAÏ FOORT li 850 z Samoa Eil nr Sur" NEDLLOYD DEJIMA 12 I NEDLLOYD DELFT 11 250 wzwHlld nr Hong Kong. NEDLLOYD GOOr 11 235 zw Tenerife nr Salvador LOYD HOLLANDIA 11 450 n San» Felixstowe, NEDLLOYD HONGKÖ 250 w Minicoy nr Cochin, 1 HOUTMAN 11 te Le Havre, NEDIi KATWIJK 11 12P0 z Galapos L- baja, NEDLLOYD KEMBLA 115J Walvisbaai nr La Guaira NEDS KYOTO 11180 zw Manilla nr Japan.' LOYD LOIRE 11 vn Port Louis NEDLLOYD MADRAS vn Sineap Keelung. NEDLLOYD MANILA Abidjan nr Monrovia. N'FDLLOYD SEILLES 11 vn Tauranga nr NEDLLOYD MÓJÏ 11 vn Dakar nr Al NEDLLOYD NAGOYA 11 10 nl» Fortaleza. NEDLLOYD NIGER 11* singborg nr Bremen, NEDLLCT CHESTER 11 170 ono Aden nr NEDLLOYD TASMAN 12 te W NEDLLOYD WESTERKERK 11 nerife nr Amsterdam, NEDLLOYD» KERK 11 vn Bombay nr Jecidah.» te Rotterdam. NORNEDTHOR 11# point, ONDINA 11 210 no St.Mam Porto Miranda, PRINS FREDER» DRIK 11 Str.Yucatan nr SanioT RIJNBORG 11 vn Rotterdam «f. STENTOR 11 200 no Fort de FM Rotterdam, WIELDRECHT 11 360(0 res nr Santander, WOENSDRECHT Lissabon. BI

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 12