ZEELAND" zo goed als eker door vogelcholera Protest tegen N a vo-vertoon Behandeling klachten in gezondheidszorg op proef Anderhalve eeuw gereformeerdendom I almanak PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT erzoek om geld omroep naar minister ONDERDEN SLACHTOFFERS VEERSE MEER Stuurman schuldig aan aanvaring Zeelandbrug Terneuzen graveert 10.000-ste fiets... PAGINA 11 VRIJDAG 13 JANUARI 1984 is!er )S va DDELBURG Gedeputeerde staten hebben minister Brinkman van in, volksgezondheid en cultuur gevraagd spoedig een voorbereidingskre- )eschikbaar te stellen voor de regionale omroep Zeeland. Gs schrijven de er het eens te zijn met de brief van de Nederlandse omroep Stichting van november 1983, waarin de bewindsman wordt gevraagd vooruitlo op het mediadebat in de tweede kamer stappen te ondernemen voor de ie regionale omroep. inister wordt gevraagd de Omroepraad zich te laten uitspreken over de tg of de NOS in aanmerking komt voor zendtijd voor een radioprogramma dat speciaal op Zeeland betrekking heeft. Ook zou de minister de n v NOZEM A alvast opdracht kunnen geven een FM-D-zender in Zeeland te installeren, die in de eerste plaats is bedoeld voor de regionale omroep, maar die ook voor een landeljk-regionaal radioprogramma gebruikt moet worden. Als deze zaken al rond zijn op het moment dat de tweede kamer zich uitspreekt over de medianota, kan daarna met voortvarendheid worden verder gewerkt, aldus de NOS en daarin nu gesterkt door gs Het college wijst de minsiter er op dat provinciale staten in de 'hoofdlijnen van beleid voor de jaren 1982-1986' hebben vermeld dat zij de totstandkoming van een regionale omroep actief willen bevorderen. [DDELBURG De ziekte onder de vele soorten vogels die zich in en om het Veerse Meer •inden, heeft de afgelopen dagen zoveel slachtoffers gemaakt, dat nu wel gesproken kan rden van een ernstige situatie. Het is ook zo goed als zeker dat er in het gebied sprake is vogelcholera. Van maandag tot en met woensdag zijn er honderden dode vogels ngetroffen in het onderzochte gebied, dat is het westelijk en het oostelijk deel van het eerse Meer. controles en het ophalen van de te daarvan (vleugel of poot) is opge- Rond het Veerse Meer wordt nu niet worden uitgevoerd door de stuurd. De Domeinen verwachten de meer iedere dag naar vogellijken ge- ilÉectie der Domeinen. De meeste resultaten een dezer dagen. zocht. De woordvoerder „We gaan nu fers werden aangetroffen in westelijk deel, dat zijn de Haring- er. de Mossel en de Schutteplaat oostelijk deel omvat de Bastiaan ampeplaat, Spieringplaat, Zand plaat. Schelphoekplaat. Sabbin- it en langs de vaste wal van De dafcelphoek. de Aalvanger, een gedeelte van Schotsman en het gebied tussen ooïmperland en de Spieringpolder •■Uitgepluisd' maar daar is volgens woordvoerder van De Domeinen gevonden. Volgens deze zegs- is het nog een groot raadsel hoe Togelcholera is ontstaan of waar de te vandaan komt. zei gisteren desgevraagd: „We jen geen idee. Aan het weer kan niet liggen. Dat was wèl een «ijsbare oorzaak, toen de cholera jaar geleden in hetzelfde gebied slachtoffers maakte. Maar toen er het dat het kraakte, de vogels tden steeds tammer, waren minder beweging en tenslotte legden ze het je. We staan nu echter versteld ihet grote aantal vogels. Het enige l wij kunnen constateren is dat ze fceds vermoeider en matter worden daarna gaan ze dood. Het is alsof ze gif hebben ingenomen". MIDDELBURG Commissaris van de koningin dr C. Boertien ontving donderdag uit handen van de Zutphense gereformeerde predikant C. Mak het eerste exemplaar van het katern Zeeland van de serie 'Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land'. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Slatenzaal die door meer dan honderd belangstellenden werd bezocht. zo af en toe eens kijken of er nog meer slachtoffers zijn" De vogelsoorten die de afgelopen drie dagen werden gevonden zijn: in het westelijk deel. 39 mantelmeeuwen, 20 zilvermeeuwen, 13 kokmeeuwen. 2 stormspreeuwen, l drieteenmeeuw. 1 onvolwassen knobbelzwaan, 2 riet ganzen. 1 kolgans. 1 tamme witte gans. 83 meerkoeten. 16 scholeksters, 14 wilde eenden, 5 smienten, 5 middel ste zaagbekken leen duikeenden soort). 3 bnldmkers. 1 bergeend. 1 zwarte zee-eend idie zelden voorkomt in het Veerse Meergebied), 4 aalschol vers. 1 dodaars (kleinste eend die bestaat). 1 wulp en 1 kauw. In het oostelijk deel werden aange troffen: 126 - meerkoeten, 20 wilde eenden, 8 smienten, 12 scholeksters, 1 stormmceuw, 5 kokmeeuwen, 1 fuut. 4 zwanen, 1 dodaars. 1 wulp en 12 'gewone' meeuwen. THOLEN De Thoolse drieling Jacoba. Simon en Johannes Schot viert vandaag haar 75-jarige verjaar dag Vader en moeder Schot, die al drie kinderen hadden, waren trots toen hun drieling drie kwart eeuw geleden werd geboren, maar gemakkelijk was het met om ze op te voeden Op een tweeling was wel min of meer gerekend maar voor drie kinderen waren er te weinig kleren. De meisjes van de openbare lagere school in Tholen brachten uitkomst Zij naaiden, breiden en borduurden een uitzet bijeen Vader Schot, mosselschipper met een weekloon van negen gulden, timmerde in zijn spaarzame vrije tijd een zijspan aan de 'sportkar', een soort tweehngkar- retje Tegen de lijd dat de kinderen de lagere school verlieten ging moeder Schot op zoek naar een betrek king De oudste. Johannes Comelis. werd bakkers knecht. Simon Johannes kreeg een baantje bij een fietsenmaker en Jacoba bleef voorlopig thuis Een goede greep, bleek achteraf. Johannes nam later een eigen bakkerij over in Sint-Maartensdijk. Simon ver diende tol aan zijn pensioen zijn brood in de rijwiel handel en Jacoba vond voldoening in het beroep van huisvrouw. Jacoba komt vandaag vanuit haar huidige woonplaats Nieuw-Lekkerkerk naar Tholen om met haar broers en de familie de verjaardag te vieren in De Wingerd Vanaf 19.00 uur kunnen belangstellenden de jarige drieling feliciteren. woordvoerder kon nog niets over exacte oorzaak zeggen, omdat ge- tht wordt op de resultaten van het derzoek. Dat wordt verricht door Centraal Diergeneeskundig Insti ll in Lelystad waar van iedere [elsoort een kadaver of een gedeel- etsen-kijkdagen Goese politie »-3 De gemeentepolitie in Goes ®S udt vrijdag 20 en zaterdag 21 janua- weer fietsen-kijkdagen op het bu- Iedereen die in 1983 of 1984 zijn is kwijtgeraakt kan dan komen ken of die er tussen staat. De i die overblijven worden 21 ja- tussen 15.00 en 16.00 uur bij ichrijving verkocht in een partij, publiek kan vrijdagavond terecht 1900 tot 20.00 uur. Zaterdag zijn Setsen van 10.00 tot 11.00 uur te ditigen. «piten ingegooid itoor Zierikzee IKZEE Onbekenden hebben de nacht van woensdag op donder- twee ruiten ingegooid van het ouw van de Federatie voor Maat- appelijke Dienstverlening aan het •tnplein in Zierikzee. nderzoek ZEEUWSE Het katern over Zeeland (52 pagina's) is het tweede in een serie van twaalf. Eerder verscheen de uitgave over Drenthe. Aanleiding tot de uitgave is het feit dat het dit jaar honderdvijftig jaar geleden is dat zich binnen de Nederlands Hervormde Kerk 'De Af scheiding' voltrok. Duizenden keer den deze kerk de rug toe In 1886 onderging de hervormde kerk een tweede gevoelige aderlating door de 'Doleantie' waarin Abraham Kuyper een grote rol speelde. In 1892 volgde een hergroepering waarbij een deel van de na 1834 ontstane gemeenten fuseerde met die van de doleantie. Gezamenlijk schuilen onder éèn dak (kerkverband) is echter nooit het sterkste trekje geweest in de gerefor meerde gezindte, onder welke noemer de betreffende kerkverbanden kun nen worden samengebracht. Met als resultaat dat diezelfde gereformeerde gezindte nu een groot aantal kerkver banden telt. Daaronder vallen onder meer de gereformeerde kerken (syno daal en vrijgemaakt), de christelijk gereformeerde kerk, de gereformeerde gemeenten (synodaal, uitgetreden plus de uitgetredenen buiten ver band), de Nederlands gereformeerde kerk en de oud gereformeerden (met achtervoegsel 'in Nederland' of als zelfstandige gemeente fungerend). Al deze kerken en groeperingen hebben gemeenten in Zeeland en maken plus minus twintig procent van de bevol king van de provincie uit (hoger dan het landelijke cijfer). 'Niet veel rijken' Tijdens de presentatie van het Zeeuwse katern van 1,5 eeuw gerefor meerden hield de heer M. P. de Bruin (hoofd documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied) een inleiding. Hij ging in op het verschil in wel- standsaspecl van de betrokkenen bij afscheiding en doleantie. De Bruin constateerde dat het bij de afschei ding (in de Zeeuwse situatie) ging om 'niet vele rijken, niet vele edelen'. De doleantie gaf een ander beeld te zien. ook in andere opzichten: „Met de doleantie (waaruit de gereformeerde kerken ontstonden) is de sociale schaal omhoog gegaan. Er treden ge situeerden toe. De bazuin van Kuyper klinkt door tot in alle hoeken en gaten van Nederland, ook op Walcheren. Er vindt een schaalvergroting plaats Het zich bewegen op alle terreinen des levens is mogelijk, ook op het terrein van de kunst" aldus De Bruin, die de eindredactie van het Zeeuwse deel voerde. Dr H. J. Kouwenhoven, praeses van de generale synode van de gerefor meerde kerken in Nederland, wees er in een toespraak op dat ook in het gereformeerdendom de tijd niet heeft stilgestaan. Dat toonde hij aan met de geschiedenis van ds J. B Netelenbos die in het begin van deze eeuw aan de gereformeerde kerk van Middelburg was verbonden. Deze predikant wei gerde mee te doen aan de in eigen kring geuite afbrekende kritiek op de hervormde (moeder-)kerk en had nog meer ideeen die bij zijn broeders niet al teveel weerklank vonden. Een ja renlange kerkelijke procedure tegen hem was het gevolg, uiteindelijk re sulterend in het vertrek van Netelen bos uit de gereformeerde kerken. Ver wijzend naar de actualiteit kwam dr Kouwenhoven. evenals andere spre kers, donderdag tot de conclusie dat Netelenbos nu deze moeilijkheden be spaard zouden zijn gebleven. AANRIJDING IN SAS VAN GENT SAS VAN GENT Een automobilist die zijn auto wilde keren voor een gesloten brug, veroorzaakte donder dagmiddag in Sas van Gent een aan rijding met een andere auto. Beide auto's liepen zware schade op. Het ongeluk gebeurde op de Oost- poortweg. De autobestuurder A. M. de F. uit Axel besloot niet voor de geslo ten brug te wachten en wilde keren, waarbij hij een aanrijding veroorzaak te met een hem tegemoet komende auto, bestuurd door O L. V. uit Zel- zaete (BI. Er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. Auto van de dijk in Brouwershaven BROUWERSHAVEN De automo biliste G. van D. uit Zonnemaire is woensdagmiddag met haar auto par does van de Oostdijk in Brouwersha ven gereden. Zij werd vermoedelijk verrast door een harde windstoot. Mevrouw Van D. kwam met de schrik vrij, maar haar auto liep flinke schade op. OOK PLANNEN IN LIMBURG EN AMSTERDAM Relativeren De heer Boertien, voor deze ene keer als christelijk gereformeerd commis saris optredend, zoals hij hetzelf uit drukte, wees op het helang van de kunst tot relativeren. „Wanneer iemand zegt dat er veertien miljoen Nederlanders niet christelijk gereformeerd zijn kan je op twee manieren reageren. Woedend bijvoor beeld. met de opmerking dat het door iemand gezegd wordt die afvallig is en zich afzet tegen het oorspronkelijke eigen milieu. Je kunt ook geamuseerd grinniken. Zo'n uitspraak over de veertien miljoen niet-christelijk gere formeerden betekent eigenlijk dat je op je plaats wordt gezet in het licht van de eeuwigheid. Relativeren is nuttig en positief. Je kunt namelijk ontspannen tegen de kerkgeschiede nis aankijken" aldus de heer Boertien. MIDDELBURG Zeeland wordt, naast Limburg en Amsterdam, zeer waarschijnlijk eén van de drie regio's waar onderzoek zal worden verricht voor het maken van een model voor klachtenbehandeling in de gezondheids zorg. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden onder verantwoordelijkheid van de Algemene Vereniging voor Patiëntenbelang (AVP). Het is de bedoeling dat er in de aan te wijzen regio's voor de duur van hel onderzoek (twee jaar) ook tijdelijke bureaus worden opgericht. Kiest de AVP inderdaad voor Zeeland dan is de kans groot dat dit kantoor in Goes zal worden gevestigd in liet onderkomen van de AVP aan de Grote Markt. Dit is donderdag meegedeeld door de heer .1. J. van Raalte, waarnemend voorzitter van de landelijke patiëntenvereniging. De AVP heeft van het ministerie van hiervoor grote kans maar het lande- WVC maximaal tweehonderdduizend lijk bestuur van de AVP moet hier- gulden per jaar toegezegd gekregen over nog een definitief besluit nemen, voor het onderzoek, dat twee jaar zal In de regionale bureaus worden klach- vergen. Het project valt in twee delen ten verzameld en eventueel ook be- uiteen. In de eerste plaats komen er handeld. Verder verstrekken deze de tijdelijke regionale bureaus. Zee- door de AVP op te zetten steunpunten land. Limburg en Amsterdam maken inlichtingen over bemiddeling en be- handeling van klachten in de gezond- heidszorg. In de tweede plaats zal onderzoek verricht worden naar het resultaat van het werk in de regionale bureaus Dat wordt te zijner tijd uitgevoerd door het Instituut voor Sociale Peda gogiek en Andragogiek riSPA) van de Kathoüeke Universiteit in Nijmegen. Foto: C. Mak. gereformeerd predikant in Zutphen, overhandigt dr C. Boer tien het eerste exemplaar. DEN HAAG - Stuurman J. de F. (23) uit Oost Souburg van de KG 6 ('Imanlje') is schuldig aan de aanvaring die het vissersvaartuig op 5 mei van het vorig jaar had met de Zeeland- brug. Dat is het oordeel van de Raad van de Scheepvaart naar aan leiding van het in sep tember van het vorig jaar gehouden onder zoek De straf blijft be perkt tot een berisping, omdat, zo zegt de Raad in de uitspraak, het vis serschip niet onder de wet op de zeevisvaart- diploma's valt. Zou dat wel het geval zijn ge weest, dan zou een zwaardere tuchtrechte lijke maatregel zijn op gelegd. Het ongeluk gebeurde op 5 mei vorig jaar op de thuisreis van de KG 6 van de Noordzee naar Colijnsplaat. De F was omstreeks half negen "s morgens alleen op de brug en was in slaap gevallen De boomkor- viskotter voer op dat moment op de Ooster- schelde. Het schip voer door de meest noordelij ke doorgang van de brug en raakte daarbij de brugboog. De Zee landbrug liep daarbij een schade op van 2000 gulden De 'Imantje' kwam er heel wat slech ter van af De schade aan het schip bestond uit een vernielde voor mast en achtermast, waarbij tevens het an tennemateriaal verloren ging Bovendien werd het stuurhuisdak ver meld en werden schroef en nautische appara tuur beschadigd. Zoals gezegd is het de bedoeling dat er een model voor klachten en infor matiewerk uit het onderzoek rolt. Dit zal vooral dienen te voldoen aan de behoefte aan informatie en ondersteu ning door de patiënt zelf bij het naar voren brengen van klachten. Verder willen de onderzoekers meer inzicht/ krijgen in aard en omvang van klach ten ten aanzien van de gezondheids zorg. Ook eventuele lacunes in de bestaande regelingen voor klachten behandeling krijgen aandacht Coördinator De AVP zal één landelijk coördinator benoemen die de regionale projecten op gaat zetten. Bestuurslid Van Raal te (ook voorzitter van de begelei dingscommissie die de AVP voor het onderzoek heelt gevormd) deelde donderdag mee dat de benoeming wellicht 1 april plaats zal vinden. Vervolgens zal mogelijk nog in de eerste helft van dit jaar begonnen worden met de regionale centra. Deze worden bezet door een regionale coördinator die steun moet krijgen van vrijwilligers. Het initiatief zal aan de orde komen tijdens de vergadering van de provin ciale Raad voor de Volksgezondheid Zeeland (Ravoz) die woensdag 18 ja nuari vanaf 9.45 uur gehouden wordt in het kantoor van het Ziekenfonds Midden-Zeeland in Middelburg De Ravoz besprak vorig jaar mei en juni al een notitie van het bureau van de raad over klachtenbemiddeling. Onduidelijk was toen nog hoe dit in Zeeland ontwikkeld zal worden. Nu is dus het initiatief van de AVP geko men. Bovendien heeft het ministerie van WVC een wet op de klachtenbe- middehng in voorbereiding. Overigens is de maximaal twee keer twee ton die dit ministerie voor het onderzoek uit wil trekken niet vol doende en zal de vereniging zelf nog voor aanvullende financiële midde len moeten zorgen. Soep Een aandachtige lezer uit Vlis- smgen vestigde van de week onze aandacht op een kleine advertentie, die een slager uit Middelburg onlangs in onze kolommen deed plaatsen. De tekst van de annonce luid- de „Of onze erwtensoep lek ker is moet u zelf maar proe oen. Kom maar halen". •K'ijk, dat is nou die typische hoofdstedelijke onverse hillig- die ons in Vlissingen zo ergeren", schreef de Vlis- nngse lezer ons. „Zoiets'arro- Qonts zou een slager uit de Echeldestad nooit laten publi ceren". mi hebben er lang over nage zocht en we zijn toch tot een andere slotsom geraakt. De tekst van de advertentie duidt op een gepaste mate van zelf verzekerdheid, dunkt ons. "ee, waar we woonachtig zijn. melden we niet. TERNEUZEN Een aantal politieke partijen en vredesgroepen zal zaterdag demonstreren tegen het bezoek van een NAVO-smaldeel aan de Terneuzensc haven. Ze vinden een dergelijk militair vertoon 'onnodig en geldverslindend', wijzen de NAVO - mét het Warschaupact - aan als 'stimulator van het militarisme' en noemen het schandalig 'dal er elke minuut meer dan 2 miljoen gulden uitgegeven wordt aan bewapening terwijl er elke dag meer dan 10.000 mensen verhongeren'. Volgens de actievoerders onder vinden ook in ons land 'steeds meer mensen aan den lijve wat armoede is' terwijl er niet op defen sie-uitgaven wordt bezuinigd Aspirant-bezoekers aan het smal deel krijgen de 'tip om naar De Braakman te gaan „Daar hebben ze ook bootjes en water en je hoeft er met eens voor in de rij te staan" De demonstratie wordt geingam- seerd door: Vrouwen voor Vrede. Oecumenische Vredeswerkgroep Sas van Gent. Vredeswerkgroep West Zeeuwsch-Vlaanderen. IKV. Stop de Neutronenbom Stop de kernwapenwedloop. Vrouwencafé Terneuzen, Wereldwinkel Terneu- zen. ABVAKABO. PSP PPR. EVP. PvdA Terneuzen en West Zeeuwsch-Vlaanderen en CPN TERNEUZEN In Terneuzen wordt woensdag de 10.000ste fiets gegraveerd. Dat heuglijke feit wordt tussen 10.00 en 12.00 uur gevierd in de Hoofdstraat van Othene. Zoals bekend is een team van vrijwilligers al weken op weg om via het inkrassen van een nummercode fietsen te beschermen tegen diefstal. Maandag wordt er opnieuw ge start. Van 10.00 tot 11.00 uur staan de graveurs aan de Breit- nerstraat, van 11.00 tot 14 30 uur op het parkeerterrein Serlippens en van 15 00 tot 17.30 uur bij de Fahrenheitflat. Dinsdag: van 10 00 tot 12.00 uur Lorentzlaan. 13.00 tot 14 30 uur Celciusstraat, 15.00 tot 17.30 uur Van der Waalsstraat (richting sport park). Woensdag 10.00 tot 12.00 uur Hoofdstraat Othene, 13.00 tot 17 30 uur flat Churchilllaan. Donderdag 10 00 tot 14.30 uur Madame Curiestraat (ds Aan- geenbrugschool). 15.00 tot 17.30 uur: parkeerterrein Albert Heijn Vrijdag 20 januari 10 00 tot 17 30 uur parkeerterrein Albert Heijn. Brigadier André van de gemeen tepolitie. die het graveerproject coördineert, zoekt nog vrijwilli gers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 11