PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT G wil bevriezing van landbouwprijzen PZC Suralco sluit vestiging wegens doorgaan staking De schrik na The Day After G< inkomensdaling voor boeren I gijzelaars (Ji ALS U GISTEREN EEN AUTO VAN ROND DE 15 MILLE HEBT GEKOCHT, KUNT U MAAR BETER NIET OP DE ACHTERPAGINA KIJKEN. DE JAGER-TOLHOEK Leidse studentenalmanak racistisch vandaag Surinaamse ambassade Den Haag bezet en wind Veel bewolking en penoden met re gen. Middagtemperatuur ongeveer 8 graden Tot krachtig en aan de kust lol hard of stormachtig toenemende IÜwestenwind 127e jaargang no. 11 ijrijdag 13 januari 1984 zaterdag van I0 00-12 00 7 tel Ot 100-21250' MIDDELBURG Korte Noordstraat i 1001 bouwmaterialen onder één dak! WeN (ANP) Op last van de officier van justitie H. Klein Bteteler in Den Marrokanen en Molukkers op grond van hun ras of godsdienst ivorden «ja neemt de politie in Leiden de resterende oplage van de jaarlijkse beledigd jnartak van het Leids studentenkorps Minerva in beslag. Van de almanak zouden nog Liveehonderd exemplaren in voorraad zijn. jigens de officier bevat de almanak een gedicht waarin Turken, Surinamers, Hoeveel almanakken reeds in omloop zijn gebracht, is niet bekend. iVan onze correspondent) BUSSEL De Europese commissie wil de prijzen voor het nieuwe landbouwseizoen vanaf april 1984, nagenoeg bevriezen. De commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Z emeenschap, heeft een gemiddelde prijsverhoging voorgesteld van slechts 0,8 procent, egen ruim 4 procent nog in '83. oor de Nederlandse boeren komt het ook bij verschillende regeringen. De produceren waarvoor geen markt jmmissievoorstel neer op een forse Nederlandse minister Braks is echter meer is en ook dat Europa met rijk middelde prijsdaling van maar bereid een prijsbevriezing te verdedi- genoeg meer is om die overschotten te tst 3.1 procent. Dat komt omdat gen. Voor de KRO-radio zei Braks financieren" De Europese Gemeen- ovenop de bevriezing van de prijzen donderdag over de bevriezing: schap kampt momenteel met over- Keens een verlaging wordt voorge- valt niet aan te ontkomen. Het is voor schotten van zo'n 800.000 ton roombo- eïd van de bestaande exportsubsi- de boeren precies dezelfde situatie als ter en 1,2 miljoen ton magere melk- voor alle werknemers die geen pnjs- poeder. Dalsager waarschuwde de tien lidsta- nissaris ten van de EG dat ze niet te lang met Dalsager gaf toe dat het voor de hun beslissing over het prijspakket niet door omhoog zul- Europese landbouwers „een hard kunnen wachten. Het pakket moet lt> es die gehanteerd worden om koers- rschillen in Europa te compense- compensatie krijgen. Voor de consumenten is het prijs- De Europese landbouw Ötket gunstig omdat de levensmid e gaan. envacht wordt dat de commissie- zaak tot ingrijpen gezien de enorme Bistellen binnen de Europese Ge- en kostbare nverschotprnduktie. èpeenschap op grote weerstand zullen „De landbouwers moeten begrijpeh i, niet alleen bij de boeren maar dat het met redelijk is produkten te Patriot-raketten. De conventionele FJ Varia: raketten kosten 900 miljoen gul den. De Amerikanen geven 1.1 mil- jard gulden aan compenserende Kunst en cultuur: 9. orders. Provincie: 11, 13, 15 en 17. (PAGINA 5). Sport: 19. pakket is". Hij benadrukte de nood- per 1 april ingaan Dalsager zei eerder: „Iedere week later komen we dichter bij een faillissement". De commissie moet dit jaar totaal ruim vier miljard gulden bezuinigen om de landbou wuitgaven binnen de begroting voor 1984 te houden. De prijsbevriezing moet 2.2 miljard opleveren en nog eens 2 miljard moet komen uit aan vullende maatregelen zoals een hef fing op geïmporteerde olieèn en vet ten. Om de overschotten aan graan weg te werken wil de commissie de invoer van andere veevoeders uit niet- Europese landen gaan beperken. Het prijspakket, de aanpassing van de exportsubsidies meegerekend, komt voor de Duitse boeren het hardst aan. Met een prijsdaling van 5,4 procent gemiddeld (de Duitse ex portsubsidie wordt 4,4 procent). Dan volgt Groot-Brittannië met een prijs daling van 3,2 procent, Nederland met 3,1 procent (de exportsubsidie daalt naar 2,4 procent) en Denemar ken met 0,4 procent. De overige landen krijgen een be scheiden prijsverhoging van 3,4 pro cent voor Griekenland, 3,2 procent voor Frankrijk, 2,3 procent voor Bel gië. 2,1 procent voor Ierland, 1.9 pro cent voor Luxemburg en 0,8 procent voor Italië. Gezien het hoge inflatie- peil in de Zuideuropese landen zullen de boeren ook daar dus flink moeten inleveren. De prijsaanpassingen zien er per pro- dukt als volgt uit: de huidige prijzen worden bevroren voor melk. granen, wijn. olijfolie en tomaten Voor melk blijft voorts een mede-verantwoorde- lijkheidsheffing bestaan van 2 pro cent. De commissie wil ook een super heffing invoeren van 50 cent per liter melk die meer geproduceerd wordt dan een jaarproduktie van 97.2 mil joen ton Momenteel ligt de melkpro- duktie in Europa rond de 104 miljoen ton. De interventieprijs voor boter gaat 11 procent omlaag teneinde de verkoop te stimuleren De prijs voor magere melkpoeder gaat met 10 pro cent omhoog. De prijzen voor koolzaad en koolraap gaan met 1 procent omlaag: die voor sommige soorten tabak met 2 pro cent. Beperkte prijsverhogingen ten slotte voor suiker (1 procent), vlees (1,5 procenti en sommige soorten groenten en fruit (3 procent). PARIJS 'AP Boze Franse boeren, die actie voeren tegen de import van varkensvlees in verband met mond- en klauwzeer, gaan steeds verder Gisteren gijzelden zij twee Bntse chauffeurs die slechts lamsvlees vervoerden De lading werd echter toch uit de wagens gehaald. De chauffeurs werden later op de dag door de politie bevnjd, na persoonlij ke tussenkomst van president Mitterrand Leslie Slocker links i en John Barlow konden na hun avontuur toch weer lachen, tenvijl zij poseerden voor de Bntse ambassade in Parijs ivaar zij op verhaal konden komen (Zie ook pagina 3) Milieu-aanpak over de grenzen tür" Export schepen Voetbaltucht Rotterdam ziet wel wat in de sug- De voetballers Ad Poortvliet van gestie om de overcapaciteit in de Arnemuiden en Jaap Meerman binnenvaart te beperken door ex- van Vlissingen zijn voor een port van binnenschepen naar ont- maand geschorst door de lucht- wikkelingstanden. Volgens de ge- commissie van de KNVB omdat ze meente is er in die landen behoefte .streefden naar betalingen buiten aan meer dan 500.000 ton aan de amateurbepalingen"Om pre- scheepsruimte. cies te zijn: hel ging om een schor- (PAGINA 4) sing van drie maanden, waarvan twee maanden voonvaardelijk. Patriot komt ipagina Radio, tv en kunst: 2. Beterland koopt in de VS ISO Binnen-en buitenland: 3 en 5. Financiën, economie: 4. TOTALE CHAOS DREIGT IN SURINAME i Vati onze correspondent PARAMARIBO Hel Surinaamse bauxietbedrijf Suralco, een dochteron derneming van de Aluminium Company of Amerika (Alcoa) heeft donderdag als reactie op de aanhoudende staking door Surinaamse bauxietarbeiders besloten de vestiging in Paranam voor onbepaalde lijd te sluiten. In een schrijven aan de arbeiders de autoriteiten geen concessies zijn verklaart de directie dat zij zpn ont- gedaan ten aanzien van democrati- slagen omdat zij weigeren te werken sehe vrijheden Blijkens pamfletten zonder dat de leiding officieel is mee- die in Paramaribo circuleren wensen gedeeld dat zij in staking zijn. In de actievoerders onder meer dat de Paramaribo zouden pamfletten zijn noodtoestand wordt opgeheven en verspreid die oproepen tot een alge- dat Suriname een grondwet krijgt, mene staking die om twaalf uur don- in Paramaribo was het straatbeeld derdagnacht Surinaamse tijd zou normaal. Wel kochten de Surinamers moeten ingaan. Het pamflet heeft als meer eerste levensbehoeften in dan stakingsparool 'kill the killer'. gewoonlijk. Het militaire bewind in Paramaribo De sluiting van Suralco houdt in dat verzocht gisteren Suralco het bedrijf ook Billilon, waarmee nauw wordt alsnog te heropenen. samengewerkt, dicht moet. De bau- In kringen van Suralco gaat men er xietmijn van Billiton in Onverdacht van uit dat de staking van de bauxiet- ligt al ongeveer drie weken stil. Het arbeiders zal voortduren, zolang door bauxiet van Billiton wordt verwerkt tot aluinaarde en aluminium bij Su- ralco's raffinaderij in Paranam. Kort na de staking bij Suralco werd ook bij Billiton niet meer gewerkt. Billi ton heeft ongeveer 800 werknemers, Suralco ongeveer 3500. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, George Shullz heeft, donderdag via een persconferentie per satelliet gezegd, dat de Verenigde Staten de ontwikkelingen nauwlet tend in het oog houden en dat de huidige situatie in Suriname een ern stige zaak is. In Avro's Televizier verklaarde de voorzitter van de Raad voor de Be vrijding van Suriname, Henk Chin A Sen, spoedig af te kunnen reizen naar Suriname, omdat hij de val van Bou- terse nabij acht. „De koffers zijn al gepakt en ik hoop dat de KLM als het zover is, bereid is extra charter vluchten in te zetten", aldus Chin A Sen. 'ADVERTENTIE i Nu uitverkoop bij 't Gouddoppertje dus dat wordt morgen weer snel in de etalages kijken. Ook verschillende scherp afgeprijsde occasions en enkele stuks sterk in prijs verlaagde zeer moderne sierraden. 05ont»boppcvtjc Unge Kerkstraat 48, lel. 01100-14863, Goes. Korte Kerkstraat 12, tel. 01100-1S094, Goes Axelsestraat 28, teL 01150-13904, Tomeuzen. Wjlstraat 88, tel. 01184-16400, Vlissmgen. ARNHEM iGPDi In negen steden in ons land is gisteren de schokken de film 'The Day Afterin première gegaan. De film van de Amerikaan se regisseur Nicholas Meyer laat de gevolgen zien van een atoomoorlog. In de VS. waar 100 miljoen mensen naar de film keken, ontstonden na de vertoning felle discussies. Bio scoopbezoekers in .Arnhem werden gisteren na afloop van de film ook iti de gelegenheid gesteld om te discus siëren. Die discussie is een gezamen lijk initiatief van de bioscoopdirectie en de vredesgroepen in Arnhem. „Er wordt geen hulp verleend", aldus een woordvoerder, „de film laat de risico's zien van een mogelijke atoomaanval en als vredesbeweging willen ive daar met de bezoekers van de film over praten. De reele angst die bestaat onder de mensen kunnen we echter niet wegpraten." Een aan tal bioscoopbezoekers vond dat 'de film motiveert om te knokken voor vrede'. Behalve in Amsterdam en Arnhem draait de film ook in Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Ainers- foorl, Enschede, Den Bosch en Eind hoven. (zie ook pagina 9) Arnhemse bioscoopbezoekers maakten gisteravond spaarzaam gebruik v de film 'The Day After'. Mi de mogelijkheid om na U lADVERTENTIEl DEN HAAG (ANP) Een groep mensen, zich noemende 'collectief verzet 1984 Surina me' heeft gisteravond laat de ambassade van Suriname in Den Haag bezet. De bezetting vindt volgens een woordvoer der van het collectief plaats „uit solidariteit met het Suri naamse volk". Het 'collectief verzet 1984 Suri name' drong omstreeks kwart over elf de onbewoonde am bassade binnen door met een auto het zware, gesloten toe gangshek te forceren, De ter- reinlichten werden gedoofd en de Surinaamse vlag werd ge hesen. De bezetters, die zeggen met 100 mensen aanwezig te zijn. eisen het aftreden van legerlei der Bouterse. Zij zeiden telefo nisch contact vanuit de am bassade met Bouterse te wil len opnemen De Haagse poli tie, die het aantal bezetters op 20 a 30 schatte, reageerde door de ambassade te omsingelen met manschappen en drang hekken. De Haagse politie noemde rond een uur vannacht de si tuatie 'rustig' Vanuit het Europese par lement - langzamerhand I op stoom gerakend voor H nieuwe verkiezingen - ko- men initiatieven voor actie in twee kwesties van ernstige milieu verontreiniging: de vervuiling van het water van de Noordzee en de snel toenemende schade als gevolg van zure regen. In beide gevallen gaat het om problemen, waarvan de omvang en de gevolgen steeds duidelijker wor den. In beide gevallen is er van onder linge afspraken en gezamenlijke maatregelen nauwèlijks of geen spra ke. En dat terwijl het grensoverschrij dende karakter - heel ver reikend zelfs - in deze beide affaires voor iedereen vaststaat. De Noordzee is een vuilnis container geworden van alle staten die eraan grenzen. Ontelbare organi saties en deskundigen hebben de laat ste jaren pogingen ondernomen om in cijfers vast te leggen hoeveel afval en gevaarlijke stoffen er op deze (boven dien drukst bevaren) zee worden ge loosd. En ze zijn daarbij tot schrikba rende conclusies gekomen. Milieuac tivisten als die van Greenpeace pro beren vrijwel doorlopend de aandacht van het publiek en van de verant woordelijke instanties voor de verzie king van de Noordzee te trekken. Mede als gevolg van de watervervui ling is de visstand in de Noordzee ernstig bedreigd. Maar wat tot nu toe uitbleef is de internationale politieke wil om het probleem te lijf te gaan. Ieder land rommelt maar wat aan met een eigen wetgeving en stoort zich niet aan wat er bij de buren wel of niet op dit terrein gebeurt Met het vernie tigende verschijnsel van de zure regen is het al niet veel beter. Al geruime tijd is bekend dat het water van de meren in Scandinavië en Noord-Ame- rika verzuurt. Meer recent heeft zich het verschijnsel van zieke en voortij dig stervende bomen aangediend. De uitstoot van stoffen als zwaveldioxide °n stikstofoxide in de lucht wordt meer en meer aanwijsbaar gezien als de oorzaak dat de gezondheidstoe stand van de bossen in West-Duits- land hollend achteruit gaat. Het Ne derlandse Staatsbosbeheer heeft on langs berekend hoe snel züre regen vernietigend bezig is in het karige bomenbestand van ons land. Olieslachtoffers onder zeevogels, dode of stervende vissen, ernstige zieke bossen (in Duitsland is al meer dan 25 procent van het bosareaal aangetastf. wegkwijnende monumen ten. het zijn stuk voor stuk getuigen van een stuk milieuvervuiling dat schrikreacties oproept. En er is niet veel fantasie voor nodig om vast te stellen dat er krachtig weerwerk zal moeten worden geleverd om deze ver woestende processen een halt toe te roepen. Gebeurt dat niet dan gaat het in de Noordzee onherroepelijk dezelf de kant op als in sommige delen van de Middellandse Zee: dan sterven straks overal in Europa de bossen op grote schaal. Tot zover laat de bena dering van beide milieukwesties wei nig ruimte voor verschil van mening. De problemen beginnen pas als de vraag op tafel komt wat er dan precies moet gebeuren om zeevervuiling en zure regen terug te dringen, wie daar toe de initiatieven moeten nemen en waar de rekening voor maatregelen moet worden gedeponeerd. Om de Noordzee schoner te krijgen zullen overheden en industrieën op grote schaal hun lozingen moeten beperken en of zuiveren. Dat vergt in omvang en financieel gigantische ingrepen En hoe tergend langzaam daarin de laat ste kwart eeuw vorderingen zijn ge boekt illustreert bijvoorbeeld de vrij wel doorlopende ruzie tussen de sta ten die met elkaar de rivier de Rijn als afvoergoot gebruiken en elkaar voor de gevolgen daarvan proberen te la ten opdraaien. Om het verschijnsel van de zure regen tegen te gaan zullen bijvoorbeeld de eisen voor 'grote vuurhaarden' (elektrische centrales, industriële ketels) aanmerkelijk moe ten worden aangescherpt. Bovendien zullen auto's aanmerkelijk 'schoner' moeten gaan rijden. De consequenties van verscherpte maatregelen zijn niet gering Ze betekenen voor de industrie duurdere produktie: voor de overheid het opleg gen van hogere lasten Hoe dichter men bij de problemen zit. hoe eerder er zal worden ingegrepen. En waar de schade zich wat minder dramatisch aandient zullen aarzelingen bestaan om fors in te grijpen. Nederland en Denemarken bijvoorbeeld beijveren zich in verscherping van de voor schriften met het oog op een schonere Noordzee. Frankrijk en België blijven op dit punt ver achter In West- Duitsland heeft de regering, geschrok ken van de invloed van de zure regen op de bossen een pakket strenge eisen uitgevaardigd. In Engeland is er op dit stuk van zaken heel wat minder voortvarendheid Vandaar nu de po gingen van het Europese parlement om initiatieven te ontwikkelen voor een gezamenlijke aanpak van beide problemen. Er zouden harde afspra ken moeten worden gemaakt en een internationale wetgeving zou de basis moeten vormen voor overal gelijke maatregelen in alle tien landen van de Europese Gemeenschap. Het Europe se parlement timmert met haar bij zondere aandacht voor de twee mi lieuvraagstukken stevig aan de weg. De grote vraag is alleen of de initia tiefnemers met het door hen beoogde 'deltaplan' tegen Noordzee-vervuiling en zure regen veel verder zullen ko men dan hun 'nadrukkelijke advise ring'. De arm van' het parlement in Straatsburg reikt namelijk niet erg ver. Dat is overigens wel het geval met de arm van beide milieu-aanslagen. vdM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 1