|Vestduits tolheffingsplan kuit op forse kritiek Dolman: regeerakkoord geen belemmering voor kamerwerk Natuur en Milieu wil betere zuivering kolenas PZC/ binnen-buitenland n Ministerie ontkent nieuwe order Wilton Pijenoord fossen met londsdolheid in luiden België Schoonmaken és straf Z?MIT KROES: STRIJDIG MET EUROPESE GEDACHTE !e$ V/V/'* E!^=ng^. BELANGSTELLING VOOR 'PARLEMENT GROEIT Plastic afval grote bedreiging zeevogels Ledenverlies Foster Pareiis DENSDAG 4 JANUARI 1984 LVERSUM (GPD) Tijdens de opening van 'Hilversum Energiestad', een positie in het Hilversumse raadhuis over energiebesparing, is dinsdagmid- g een nieuw plan geïntroduceerd: het Profit-plan. Het plan behelst de ^gelijkheid voor mensen met weinig of geen eigen geld om toch energiebe- èrende middelen in hun woning of bedrijf aan te brengen, [samenwerking met het onafhankelijke adviesbureau DHV wordt bekeken lilke voorzieningen nodig zijn om tot een forse besparing te komen. Het [kiesbureau regelt dan bij een financieringsmaatschappij het benodigde nupn om automobilisten meer geld uit niettemin met steeds meer twijfel sperren. Dat blijft onveranderd het ™ljoen buitenlandse auto s per jaar cult) zak te kloppen. Verder zei Dau- omgeven. Ten eerste zou een heffing doel van de Bondsrepubliek. Ten brengtslechts 300 miljoen mark op. irshauser dat het „absurd" is om van tolgeld voor autowegen ook in de tweede kan Duitsland overeenkom- Die miljoen moeten zowel geïnd irijders via een tolgeld van de Bondsrepubliek de weg naar het af- stig het EG-recht niet alleen buiten- 318 ï||£r verdeeld worden over de iwegen te verjagen en ze te dwin- schaffen van dergelijke betalingen in landers belasten, wat de kern van het verschillende Duitse deelstaten. Dat gebruik te maken van de toch al alle landen van de Europese Gemeen- CSU-voorstel is. En ten derde bestaat ,^5„™6k,ÏH. tweebaanswegen. Daar- j|| ijjfi asp zou het aantal ongevallen stij- i ko^1 de Duitse industrie- en handels ier verklaarde dinsdag dat het om lanlkeerspolitieke redenen waanzin is enofi tolgeld voor autowegen in te ijeren. Het feit dat landen als Frank en Italië wel laten betalen voor benutten van autowegen, dient hj'gens de industrie- en handelska- miljp binnen het kader van de Europe- De[ Gemeenschap bestreden te DIRECTEUR SLUIS: MISVERSTAND DAAG (ANP) - Het mi- die woorden tegenover weest", aldus een nisterie voor economi- het ANP uitgelaten. Met woordvoerder van het miljfnister van verkeer Dollinger had sche zaken heeft dins- een dergelijke order zou departement dinsdag. ■old^gin deze week gezegd dat de Bopds- dagmorgen ontkend dat Wilton Fijenoord voor Sluis zegt dinsdagmor- k opubüek serieus zal overwegen tol liet kabinet maandag de sluiting kunnen worden gen echter desgevraagd ,e all°r autowegen te laten betalen als directie van Wilton Fij- behoed zodat in ieder dat van misverstand oneit niet lukt om de andere landen van enoord en de bewind- geval de twee onderhan- sprake moet zijn en dat ,em{ Europese Gemeenschap daarvan voerders heeft meege- den onderzeeers voor hij er zich niets meer h t 5' !te breneen of tenminste hun toleel- deeld dat moeeliik een Taiwan kunnen worden van kan herinneren. t1 J1 .aat Jaai leSQe °it Deiang- njkste adviesorgaan van de regering te brengen of tenminste hun tolgel- deeld dat mogelijk een Taiwan kunnen worden van kan herinneren, jn aanzienlijk te verminderen. De nieuwbouworder van afgebouwd. Taiwan zou „Een mogelijke op- lister had gereageerd op een voor- de koninklijke marine in ruil daarvoor extra dracht van de marine is van zijn partijgenoot Jobst bui- zal worden geplaatst. betalingen voor het in het gesprek met de landse automobilisten in het ver- Wilton Fijenoord-direc- werk moeten verrichten, drie bewindslieden niet Ig 60 mark per jaar voor het gebruik teur ing. B. Sluis had „Een dergelijk voorstel aan de orde geweestr". de Duitse autobanen te laten zich maandagavond in is niet aan de orde ge- aldus Sluis, italen. Duitse autorijders zouden 'n dergelijk bedrag ook moeten vol- )en, maar dan minder wegenbelas- ig hoeven te betalen. Dit laatst is .ter in strijd met het verbod op 'iscriminatie in Europa. In Frankrijk Italië geldt het tolgeld voor auto egen voor iedereen. ■M^nis El v nlai Italt [ei Ergerlijk' fc kleine regeringspartij CSU van Éanz Josef Strauss wijst erop dat ieer en meer Duitse automobilisten ét buitengewoon ergerlijk vinden Ét zij in het buitenland wel moeten halen voor de autowegen en buiten- tnders in de Bondsrepubliek overal Jatis kunnen rijden. Het geduld is l op, nadat Duitsland jarenlang ivergeefs heeft geproheerd deze hef- pgen in andere Europese landen te pen verdwijnen. pewel er begrip bestaat voor dit jlMEN (RTR, ANP) - In het zuiden België zijn twee vossen met bdsdolheid aangetroffen. Dat heb- Belgische functionarissen voor i openbare gezondheid dinsdag be- pndmaakt. .plgens de functionarissen kan de Bekte gemakkelijk worden overge bracht naar boerderijen in het gebied p vandaar naar de bevolking. In de jad Namen hebben de autoriteiten 'genaars van honden geboden de leren aan de lijn te houden. In het k bij Namen gelegen Assesse geldt Óor katten een zelfde bepaling. (Vestduitse minister j jienscher gewond DELFZIJL (ANP) In plaats van een proces-verbaal moeten 5 jongens in Delfzijl op last van de politie de talloze objecten schoonmaken die zij de vorige iveken hebben beklad met verf Van andere objecten zullen de ouders van de jongens de schootimaakkosf.en moeten dragen. Op de foto 4 van de 5 jongens die in leeftijd varieren van 14 tot 16 jaar. Tot vrijdag zeker zullen zij nog bezig zijn met het schoonhouden. geld. Dan wordt tevens bezien in hoeveel jaar men dat kan terugbetalen. De bespaarder betaalt een aantal jaren het oude energiebedrag, terwijl hij toch al bespaart. Zodoende hoeft men niet extra af te lossen Na een aantal jaren meestal vijf is het geleende bedrag terugbetaald. Ook uniek is de garantie die de bespaarder krijgt. Als na de gestelde termijn de energieprijzen zodanig zijn gezakt dat de verbruiker eigenlijk niets zou verdienen aan zijn investering, dan wordt het gehele bedrag dat men heeft geïnvesteerd uitbetaald. zovei HAAG (GPD/ANP) - Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat heeft met het grote gevaar dat bijvoorbeeld tal- ijote verbazing gereageerd op de plannen van haar Westduitse ambtgenoot Werner Dollinger loze vakantiegangers uit Nederland, 4iuw w-*ii t i tx i. r. Belgie en de Scandinavische landen, -woiku) om een tolheffing voor buitenlanders in te voeren op de Duitse autobanen. Dat plan is in die Duitsland als doorgangsland no 3nthiijd met de Europese gedachte, zo liet zij dinsdag via een woordvoerder weten. dig hebben, gebruik gaan maken van as fet vooral van nnllin^r «tuit nok in ei^en land nn «teerU mPPr kritiek Dp vprkpprcpv„pr( tweebaanswegen door dorpen en ste- vas bt voorstel van Dollinger stuit ook in eigen land op steeds meer kritiek. De verkeersexpert dg^ tshauser, noemde het plan dinsdag een „slechte grap". De o waf SPD zal niet aan „spelletjes" mee- argument, wordt het CSU-voorstel schap waarschijnlijk definitief ver- overschat worden Een aantal van 5 De opbrengst van tolgeld moet niet laatste plaats veel duurdere bureau cratie. Ziekenhuis Hengelo Medisch directeur van het streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo, dr. J. Wit te (58), is door het dagelijks bestuur van het ziekenhuis op non-actief ge steld. Tot voorlopige schorsing van Witte is besloten omdat het bestuur vanuit de ziekenhuisorganisaties steeds meer klachten bereikten over diens functioneren. De inspectie voor de volksgezondheid is geiformeerd over de perikelen in de top van het Hengelose ziekenhuis. Beleidsadviezen SER - De Sociaal- Economische Raad heeft in 1983 een L V-i i 'r - - - \\X. (Door Chriet Titulaersche vlucht. De Amerikanen daarentegen gebruikten juist apen voor hun proeven. DEN HAAG - Het jaar 1983 is voor twee Russische £>e Kosmos-1514-capsule had overigens een kleine apen, Abrek en Bion, opwindend beëindigd. In de dierentuin aan boord: behalve de twee apen ook onder Kosmos-1514-capsule draaiden de twee apen geduren- meer ratten en vissen. De twee apen zijn na de de vijf dagen rond de aarde, om vervolgens behouden behouden landing op 20 december overgebracht naar terug te keren. het Biologisch Instituut van het ministerie voor volks gezondheid in Moskou. Het was de eerste keer dat Rusland voor biologische Sedert 1973 heeft de Sowjet-Unie vijf maal een satelliet proeven in de ruimte apen gebruikte. In de begintijd met een biologische lading gelanceerd. Het doel van van de ruimtevaart moesten honden (Laika werd een deze vluchten is het nagaan hoe levende wezen reage- begrip) de weg banen voor de eerste bemande Russi- ren op de gewichtloosheid in de ruimte. op sociaal-economisch gebied, 43 ad viezen voor over hoofdlijnen van so ciaal en economisch beleid. Daar naast produceerde de SER ongeveer 2öö adviezen van min of meer routine matige en uitvoeringstechnische aard. PRODUKTEN VAAK SCHADELIJK UTRECHT (ANP) Produkten waar- steeds meer gebruik gaan maken van pij (PGEM) aan de gemeente Arnehm in kolenas is verwerkt brengen vaak kolen voor de energievoorziening zal cadeau werden gedaan, milieurisico's met zich mee doordat het milieu ook steeds meer worden Het cadeau, dat rondom de schouw- zware metalen en radioactiviteit opgescheept met kolenas, een afval- burg kwam te liggen, bleek volgens vrijkomen. Schadelijke stoffen als produkt van de kolencentrales. In natuur en milieu blijkens een tot nu arseen en cadmium moeten dan ook haar rapport getiteld „In slak en as" toe vertrouwelijk TNO-onderzoek een uit kolenas worden verwijderd voor- schat Natuur en Milieu dat er in 1985 aanzienlijke hoeveelheid schadelijke dat die wordt verwerkt in bij voor- 680.000 ton kolenas geproduceerd zal stoffen te bevattten. Er kwam bijvoor beeld bouwmaterialen. worden en is het jaar 2000 2,4 miljoen beeld 25 tot 575 microgram arsenicum Dat stelt de Stichting Natuur en ton. vrij per liter grondwater terwijl vol- Milieu dinsdag in een rapport over de Het grootste deel van de kolenas gens de maatstaven de bodem al bij toepassing van kolenas. Nu we weer wordt momenteel simpelweg ge- een concentratie van 100 microgram dumpt, bijvoorbeeld in het Gelderse gesaneerd moet worden. Beuningen, met alle gevolgen van dien voor het mileu. Daarnaast wil men kolenas steeds meer gaan ver werken in asfalt, cement en bakste nen. Maar volgens Natuur en Milieu worden daarbij technieken toegepast waarbij het lang niet altijd mogelijk is milieugevaarlijke stoffen af te breken. Produktiei nformatie zo nodig bij de wet DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Van Zeil van economische zaken wil voorrang geven aan produktinforma- tie op basis van vrijwilligheid. Als blijkt dat overleg hierover tussen bedrijfsleven en consumentenorgani saties niet voldoende resultaat ople vert, zal de regering echter vasthou- Prijzen bestaan- huizen gedaald Treffende voorbeelden daarvan zijn volgens de milieuorganisatie straat den aan wettelijke regelingen op die stenen waarin kolenas werd terreinen waar betere produktintor- werkt dre dest,ids door de Provincie- matie nodig is. Ie Gelderse Elektnciteits Maatschap- Dit staat in het actieplan produktin- formatiebeleid met-levensmiddelen Delfts moordproces - De rechtbank Dit valt te lezen in de uitgave 'Finan- AMSTERDAM (ANP) De gemiddel de verkoopprijs van bestaande hui zen is in de periode juli-oktober van dit jaar gezakt van 147.000 tot .f 139.400. Deze daling is zelfs nog sterker dan in dezelfde periode van 1982 toen de prijzen zakten van een hoogste prijs van 142.900 in juli tot 136.800 in oktober. dat de staatssecretaris dinsdag de te Den Haag zal het proces tegen de cieel Actueel' van de Postgiro-RPS. tweede kamer heeft aangeboden. In van zesvoudige moord verdachte Cev- De Postgiro-RPS baseert zich op eij- dit plan wordt gekozen voor een det Y. uit Delft voortzetten op 28 fers van de Nederlandse Vereniging stapsgewijze aanpak. Zo wordt dit februari. Y. wordt ervan verdacht, dat van Makelaars. jaar begonnen met de verbetering van hij op 5 april 1983 zes mensen heeft Het is een hoopvol teken, aldus de produktinformatie in de woningin- doodgeschoten in het Delftse café 't uitgave, dat de verruiming van de richting en huishoudtextiel. Koetsiertje. huizenmarkt weer teniet is gedaan. Doodvonnissen Een geheim mili tair tribunaal in Iran heeft de vroege re bevelhebber van de marine, Bah rain Afzali. alsmede de leider van de militaire afdeling van de verboden communistische Toedeh-partij. Meh- di Partovi, tot de kogel veroordeeld. Zij waren schuldig verklaard aan spio nage voor de Sowjet-Unie. Een woord voerder van de Toedeh dpelde dit dinsdag in Parijs aan de pers mee. .ARBRÜCKEN (DPA) De West- itse minister van buitenlandse za- :n Hans-Dietrich Genscher is dins- in de buurt van Nonnweiler bij Wendel in Saarland op de auto- lelweg Al in de richting Trier in het irkeer lichtgewond, faar de politie meedeelde was de >r een chauffeur bestuurde auto op :t door sneeuw gladde wegdek ge- ipt en over de kop geslagen. u.^enscher en de chauffeur liepen lich- verwondingen op. Genscher liep gebroken borstbeen en bloeduit- fftingen op Na behandeling in een DEN HAAG (GPD) - Tweede-Kamer- ikenhuis vloog de minister per heli- voorzitter dr. Dick Dolman is het niet ipter naar Bonn terug. Hij zal ver- eens met de mensen die vinden dat de Dedelijk enkele dagen zijn functie regeringsfracties CDA en WD zijn kunnen uitoefenen. gedegradeerd tot „ja-knikkers", om dat zij met handen en voeten aan het regeerakkoord gebonden zouden zijn. Het GPV-kamerlid Schutte noemde dat onlangs „op de rand van het ongrondwettelijke". De kamervoorzitter zei dinsdag tij dens zijn nieuwjaarsontmoeting met de parlementaire pers dat er echter niets ongrondwettelijks aan de hand is. „Als er een akkoord wordt gesloten dan behoort men daarvoor te staan". Bovendien heeft het kabinet de laat ste tijd diverse malen nederlagen te gen het parlement geleden. Het re geerakkoord is geen beletsel voor het functioneren van de Tweede Kamer week in het Taiwan-debat niet aan de crgadcringen steeg in 1983 tot 1190, Ook het aantal mensen dat openbare stemmingen wilden deelnemen. Het waarvan 444 openbaar waren. In 1981 commissievergaderingen bezoekt ging daarbij om leden van de parle- was dat nog maar 879, waarvan 309 stijgt sterk. In 1983 waren dat er al mentaire enquête-commissie, die een openbaar. 8500 Vorig jaar kwamen bij de Twee- onderzoek instelt naar de gang van Er wordt ook elk jaar meer papier de Kamer 13 000 brieven van burgers zaken rond het failliete scheeps- bedrukt door of ten behoeve van de en organisaties of instellingen binnen, bouwconcern RSV. Tweede Kamer, De reproduktie-afde- 3000 meer dan in 1982. ling van de Kamer leverde in 1983 Opmerkelijk is ook de sterke afname De vijf, onder wie eommissievoorziL- ruim 9,3 miljoen vellen bedrukt papier van het aantal door Tweede-Kamerle- ter drs. C. van Dijk (CDA), wilden niet af. tegen 7 miljoen in 1980 Het aantal den aan de regering gestelde schrlfte- stemmen in de Taiwan-zaak, omdat pagina's van officiële stukken steeg lïjke en mondelinge vragen. Bedroeg het daarbij ging om een order voor de van 42.300 in 1981 naar 46.700 in 1983. dat zo'n vijfjaar geleden nog ongeveer Schiedamse werf Wilton-Fijenoord, 3000 per jaar. vorig jaar waren het er voormalig onderdeel van het RSV- De belangstelling van het publiek nog slechts 1200 concern. De commissieleden wilden voor het parlementaire gebeuren „schone handen" houden voor hun neemt onverminderd toe Vorig jaar De meeste schriftelijke en mondclin- UTRECHT (ANP) Naast bij voorbeeld olie en zware metalen vormt ook de massale hoeveelheid plastic afval die in zee terecht komt een grote bedreiging voor de zeevogels. Een groot deel van de zeevogels heeft letterlijk en figuurlijk de buik vol van plastic dat jaarlijks door schepen met tientallen miljoenen kilo's tegelijk in zee wordt ge dumpt. Aldus de Amsterdamse bio loog drs. J. A. van Franeker die zich bezig houdt met onderzoek onder de zeevogels. Jaarlijks dumpen zee- en vissersschepen voor 6,5 miljoen ton vast afval in de wereldzeeën en een groot deel daarvan is plastic. De zeevogels worden steeds meer het slachtoffer van plastic dat ze voor voedsel aanzien. In het ergste geval sterven ze door verstopping of acute vergiftiging. Veelal is plas tic vermoedelijk niet de directe doodsoorzaak maar zal het binnen krijgen van het overteerbare spul er wel toe leiden dat de vogel het gevoel heeft dat hij het buikje rond heeft en vervolgens minder echt, wel waardevol, voedsel gaan eten. „De juiste doodsoorzaak is niet te geven. Bij de zeevogelsterfte spelen ook andere factoren een rol, maar plastic is een belangrijke factor", aldus drs. Van Franeker die over zijn onderzoek een artikel schreef in het blad van de Stichting Natuur en Milieu. Drs. Van Franeker wijst erop dat de niet of nauwelijks afbreekbare plas tics die in zee belanden uiteindelijk weliswaar stuk gaan maar dat er altijd kleine stukjes plastic zullen overblijven. Maar in zee leven tallo ze kleine organismen van het uit het water filteren van minuscule voedseldeeltjes. Onvermijdelijk zullen ook zij steeds meer plastic deeltjes naar binnen krijgen. Die kleme organismen staan aan de basis van voedselketens waarvan ook de mens gébruik maakt. Naar eventuele effecten die plas tics op deze voedselketen hebben kan men slechts gissen, aldus de bioloog. onderzoek. Dolman vindt „dat een kamerlid e_ de eerste plaats is om te stemmen". Activiteit bezochten 23.000 mensen de publieke ge vragen (424) waren afkomstig van in tribune van de Kamer. Een record, maar volgens Dolman toch „belache lijk laag". Door de beperkte plaats ruimte op de tribune betekent dit dat Stemmen De kamervoorzitter presenteerde cij fers waaruit een „spectaculaire stij- as het ook volstrekt oneens ging van de activiteiten" van de ■orige Kamer blijkt. Het aantal commissie mensen daar gemiddeld niet meer De minste vragen i DEN HAAG (ANP) - Hel Foster Parents Plan (fpp), een stichting voor financiële adoptie van kinderen uit de derde wereld, is de afgelopen weken meer dan 400 leden kwijtgeraakt door negatieve publiciteit in de media, de PvdA. VVD en CDA stelden respec- Het FPP heeft dit dinsdag desgevraagd bevestigd. De kritiek op 'net FPP geldt ticvelijk 245 en '242 vragen. De PSP onder meer dat de organisatie zelf dermate hoge kosten zou hebben dat er van valt op omdat het als kleine partij de adoptiegelden in verhouding te weinig voor de te adopteren kinderen zou liefst 172 vragen wist te stellen, overblijvi Dolman met de vijf kamerleden die dan een uur doorbrengen. Volgens Dolman is dit een belangrijk argu ment achter de nieuwbouwplannen van de Kamer. i afkomstig Een woordvoerster van de organisatie wijt de slechte publiciteit vooral aan het de Centrumpartij. De meeste Vara-programma Konsumentenman van Frits Bom. De stichting bestrijdt vragen worden gesteld aan de be- Boms kritiek en heeft hem toegezegd hier een uitgebreid rapport over te windslieden van buitenlandse zaken, maken. Volgens het FPP bedragen de eigen kosten in Nederland 11.2 procent onderwijs en justitie. van het totaal van wat hier binnenkomt van ouders die in zee gaan met de xmatrwwmm*mhmorganisatie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 5