DENEMARKEN Britse ponden scheiden de geesten VREDESBERAAD ONTWAPENING, winnaars verkiezingen erven moeilijke economische problemen PZC/°Pinie en achtergrond de 33§p| Zweeds parlement en acteurs moeten wijke$ 3 felle rede Italiaanse^ president Pertini F woensdag 4 januari 1984 (Door Henk Damt Het gebeurt niet vaak dat de Brit se premier mevrouw Thatcher en haar ministerie van financiën (waarvan dc top uit louter Thatcher- adepten bestaat) van mening ver schillen, maar nu is hel dan toch zover. Inzet: het pond sterling, het eens machtige betaalmiddel van het Brit se imperium, en nu een vooral dank zij de Noordzee-olie overeind blijven de munteenheid die een waarde van rond de 4,50 gulden heeft. Dat pond is er sinds vorig jaar in twee variëtei ten. en daar zit het probleem. Er waren heel goede gronden om een jaar geleden het pond. tot dan toe slechts als groen briefje verkrijgbaar ook als munt uit te voeren. Immers, voor een pond kan de modale Brit, in vergelijking met vroeger, nog maar zo weinig kopen dat dit betaalmiddel zo'n beetje wisselgeld is geworden Vroeger, toen het pond nog een pond was en men van één zo'n briefje een gehele avond kon feestvieren, was het zaak zuinig op deze bankbiljetten te zijn. Keurig uitgevouwen wachtten de groene pond-briefjes in de portefeuil les tot het hun beurt was te worden uitgegeven. Tegenwoordig, nu een taxiritje van vier minuten of anderhalve hambur ger al een pond kosten, is dat anders. De mensen stoppen de groene briefjes in hun achterzak, m borstzakjes, tas sen, portemonneetjes, kortom, zoals men muntjes bewaart, als wisselgeld dat gauw voor het grijpen ligt. Kort bestaan Dat is de pondbriefjes aan te zien: het zijn vaak grauwe, verkreukelde, me nigmaal met bruin verkleurde reep jes plakband bijeengehouden stukjes papier die, als het niet om geld zou gaan, nog te vies zouden zijn om beet te pakken. Ja, biljetten van een pond hebben een treurig, maar vooral kort bestaan. Na elf maanden zijn de briefjes name lijk, gemiddeld genomen, op, stuk. versleten op het onherkenbare af, en moeten ze worden vervangen. Dat kost een hoop geld, en vandaar dat het ministerie van financiën vong jaar ook munten van een pond in de circulatie bracht die een geschatte levensduur van niet minder dan 40 jaar hebben. Zoals bekend is het Britse volk een conservatief volk, en de muntstukken van een pond sloegen dan ook in het geheel met aan De fraaie, vrij dikke, in goudkleurig metaal uitgevoerde ponden die een diameter van zo onge veer een stuiver hebben, werden uni verseel weggehoond. „Chocolade-geld" is ook nu nog de meest gehoorde benaming voor het jongste produkt van de Royal Mint. Behalvé deze emotionele, in Britse behoudendheid wortelende afkeer, heeft de pond-munt ook een praktisch bezwaar hij is zo'n beetje even groot als munten van 5 en 20 pence, en is bovendien een zwaar kreng. En dat laatste, terwijl de meest gang bare Britse munten, die van 10 en 50 pence, ook al een heel gewicht heb ben Wie een dagje boodschappen doet en niet steeds eerst z'n wisselgeld uitgeeft, kan zo een heel gewicht aan muntstukken in de jaszakken verga ren. die dan misschien wel uitscheu ren Zo op het oog klinkt dit laatste argu ment nogal belachelijk, maar precies zo werd het vorige maand gehoord uit de mond van een van de lords in het deftige Hogerhuis waar over de pon den gedebatteerd werd De staatsse cretaris die de adellijke dames en heren namens de regering te woord stond, was echter met te vermurwen Hij zei met veel aplomb „Het is de bedoeling van de regering het briefje van een pond terzijnertijd uit de circu latie te halen, en wel op het moment dat het publiek de gelegenheid heeft gekregen te wennen aan de munt van een pond". Dat was ook al gezegd toen vorig jaar de munt werd geïntro duceerd, en dat was dan dus dat. Thatcher Maar niet heus. Want vlak voordat vorige maand het Lagerhuis met re ces ging. gooide mevrouw Thatcher herself roet in het numismatische eten, toen zij antwoordde op de ang stige vragen van de Conservatieve parlementariër Marcus Fox, die met een benepen stemmetje had geïnfor meerd „of het briefje van een pond echt moet verdwijnen". „Nee hoor", antwoordde mevrouw Thatcher geruststellend. Ze zei Fox' stelling dat de pond-munt onpopulair is, te onderschrijven, en voegde daar aan toe. „Ik heb reden om aan te nemen dat het briefje van een pond behouden zal blijven" Tja. en daar ligt dus een probleem. Want wie de woordvoerder van het ministerie van financien belt, krijgt te horen: „Het is altijd de bedoeling geweest het briefje van een pond op den duur uit de circulatie te halen. Hierin is geen wijziging gekomen". Hoe dat ook zij, als het briefje van een pond inderdaad verdwijnt, dan is het voor alle Britten te hopen dat dat niet te snel gebeurt. Want de munten van een pond zijn vrijwel niet te krijgen, en dat ondanks het feit dat er niet minder dan 148 miljoen van in omloop moeten zijn. Verzamelaars zullen daar voor een deel verantwoordelijk voor zfjn, maar ook de 'kennelijk talrijke) mensen die bang zijn dat ze met andere munten in de war zullen raken, en de goudkleuri ge ponden daarom maar veiligheids halve in een oude kous stoppen... Thatcher Gedurende de eerste zestien maanden van haar bewind is de regering-Schlu- ter er in geslaagd de inflatie tot zes procent terug te dringen, het tekort op de Deense betalingsbalans te hal veren en de stijging van de lonen te bedwingen. Daardoor heeft zij weten te voorkomen dat het tekort op de nationale begroting volledig uit de hand liep. Volgens otllciele cijfers oearaagi ue binnenlandse schuld ongeveer 270 miljard kroon (83.7 miljard gulden) en de buitenlandse schuld ongeveer 100 miljard kroon <31 miljard gulden). Denemarken moet dit jaar 25 miljard kroon (7.75 miljard gulden) bij elkaar zien te brengen voor aflossing van leningen en rentebetaling. Dat is on geveer 2200 gulden per hoofd van de bevolking De economische vooruitzichten zijn voor Denemarken niet slechter dan voor de meeste andere westerse in dustrielanden. De opleving van de bedrijvigheid die zich in de Verenigde Staten en Japan en in mindere mate in sommige Westeuropese landen af tekent heeft economische deskundi gen en politici in Kopenhagen opti mistischer gemaakt dan ze in lange tijd zijn geweest, zo blijkt uit de opiniepeilingen Rapport In een recent rapport van Privatban- ken, een van de grootste banken in Denemarken, worden de economische vooruitzichten zelfs vrij gunstig ge noemd „De aanwijzingen voor een duidelijke economische omslag zijn nu overtuigend". Veel deskundigen zijn het daarmee eens. De raad van economische adviseurs van de Deense regering en het Deense ministerie van financiën houden het voor het komen de jaar op een economische groei van Poul Schliiter maximaal twee procent.Privatban- ken is van mening dat de verbetenng van de vooruitzichten aan het beleid van de regering-Schluter te danken is en stelt in haar rapport dan ook dat dat moet worden voortgezet. Over het algemeen is men in bankkringen van mening dat de omvangrijke over heidsschuld voorlopig maar moet worden aanvaard en dat voorzichtige bezuinigingen te verkiezen zijn boven drastische maatregelen. Op dit punt kunnen de regering- Schluter en de oppositie elkaar overi gens wel vinden. Het standpunt van de socialisten is dat onvoorzichtige besnoeiingen het prille economische herstel in de kiem kunnen smoren en Schluter c.s. geloven dat veranderin gen in een redelijk en soepel ritme moeten worden aangebracht, zodat de mensen het beleid kunnen volgen. Volgens het ministerie van financiën is de Deense kredietwaardigheid nog altijd goed. Het is er in geslaagd betere aflossingsvoorwaarden voor een deel van zijn buitenlandse schuld te verkrijgen door omzetting van kort lopend in langlopend krediet. Dat is te danken aan de afneming van het tekort op de betalingsbalans en aan geringe risico's die geldschieters lo pen in vergelijking met landen in Latijns-Amerika en Oost-Europa De verbetering van de vooruitzichten weerspiegelt zich ook in de binnen landse economie van Denemarken, onder meer in de stijging van de aandelenkoersen en in #c stabiele positie van de Deense kroon binnen het Europese Monetaire Stelsel (EMS), aldus het ministerie. De obli gatierente is de afgelopen achttien maanden met negen punten gedaald tot dertien procent. DENEMARKEN Jotenburg FrèiJerikshavn Randersj Jutland .Halsingbcxg Hotsens llpgpKOPË l\l HAG E N1 Nyborggj3jjKnrsflr H A [Malmo fLaa/anc Flensburg DUITSLAND4 Inkort .Rostock iPOLEN Hoe ook de uitslag van de komende parlementsverkiezingen in Denemarken uitvalt, één ding is zeker: het zal de winnaars veel hoofdbrekens kosten om oplossingen te vinden voor de economische problemen die ze van de onlangs gevallen conservatieve minderheidsre gering erven. Weliswaar zijn er tekenen van een economische opleving, maar daar staat tegenover dat Denemarken tot de westerse landen met de grootste schulden behoort. Kort samengevat luidt de mening van flnancieel-economische deskundigen en politieke waarnemers in Kopenha gen die de afgelopen dagen naar hun oordeel is gevraagd als volgt: ook de socialisten, die de regering-Schluter ten val hebben gebracht door tegen haar begroting voor 1984 te stemmen, zullen niet aan verkleining van het begrotingstekort kunnen ontkomen. Daar zijn ze het overigens zelf mee eens. kabinet-Schlüter lijken. Een woord voerder van een Deense spaarbank gaf dezer dagen als zijn mening „De nieuwe regering heeft geen keus; zij moet dezelfde richting aanhouden als de gaande centrum-rechtse regering" Opin iepeilingen Uit de uitslagen van dc jongste opi niepeilingen kan worden opgemaakt dat de vier-parti.jencoalitie van Poul Schluter een goede kans maakt om na de verkiezingen terug te keren. Dat zal ongetwijfeld betekenen dat de drastische bezuinigingen die haar voor ogen stonden ook inderdaad zullen worden aangebracht. De vorige regering wilde het tekort op de Deense begroting voor 1984 met drie miljard kroon (930 miljoen gul den) verminderen tot 63 miljard kroon '19,5 miljard guldem De oppositie was daar tegen omdat er vooral bezui nigd diende te worden ten koste van de zwakste leden van de Deense sa menleving en er geen maatregelen op komst waren tegen de toeneming van de werkloosheid, die nu 281.000 men sen omvat of 10.7 procent van de beroepsbevolking. De socialisten zijn eveneens voorstan der van vermindering van het begro tingstekort maar zijn er tegen dat op de sociale voorzieningen wordt bezui nigd en vinden dat er geld moet worden gevonden door belastingver hogingen voor het bedrijfsleven en de afschaffing van allerlei belastingvoor delen. In het socialistische verkie zingsprogramma staat dat het tekort op die manier gedurende de rest van de jaren tachtig moet worden gehal veerd. Anders Andersen, minister van econo mische zaken in de gaande regering, heeft in commentaar hierop gezegd dat de plannen van de oppositie als twee druppels water op die van het -j 'a- (Door André Keikes) De grote Conferentie voor Veilig heid en Samenwerking in Euro pa (CV'SE), die op 17 januari in Stockholm van start gaat als ver volg op de conferentie die begin oktober in Madrid werd afgesloten, zal worden gehouden in het nog maar zeer kort geleden vrijgeko men Rijksdaggebouw van Zweden. Het Zweedse parlement keerde op 4 oktober uit dit gebouw terug naar het oude Rijksdaggebouw op het eiland Helgeandsholmen in het hart van Stockholm. De aan het Stock- holmse Stadstheater beloofde vrij gekomen ruimten, blijven dus voor lopig bezet. De conferentie zal na melijk naar verwachting een zeer lange duur krijgen, mogelijk wel enkele jaren. Voor de vrede moet alles wijken. Het grote glazen gebouw dat sinds 197R centraal Stockholm domi neert. werd door architect Peter Celsing ontworpen voor twee taken een Kulturhus en een ruimte voor het Zweedse parlement. Die eerste functie is er een, die onbekend is voor ons land. Onder Kulturhus verstaan de Zweden een soort cen trum voor alles wat er op het gebied van muziek, dans. beeldende kunst, bibliotheekwezen en voorlichting bestaat Het Stockholmse gebouw is het fraaiste dat er op dit gebied in Zweden te vinden is. Behalve een grote voorllchtingshal van de gemeente, is er een filiaal van de Stadsbibliotheek, een leeszaal voor binnen- en buitenlandse kran ten (ook Nederlandse kranten liggen hier ter inzage). Verder zijn er ver schillende grote expositieruimten voor wisselende tentoonstellingen en is er plaats voor muziekuitvoerin gen en bijvoorbeeld balletvoorstel lingen. Doordat het immense gebouw ge heel uit beton en glas is opgetrok ken, met de nadruk op glas wat betreft het uiterlijk, is vanuit v alle hoeken en gaten van het Kui hus de stad te zien. Voor wie darX meer wil, ontwierp Celsing ookM een dakterras waar vaak tenW stellingen van beeldhouwkunst}^ Achter het gebouw met de gl< 1 gevel, liet Celsing een tweede 1 bouwen, dat onderdak moest bia aan het parlement. Van 1974 oktober '83 zat het daar r«4 werkelijk, maar toen was al besliw dat men terug zou keren r oude gebouw Op 4 oktober 1983 was het zovel werd de oude, van binnen zeer gjjp dig gemoderniseerde en uitgebrf parlementsruimte opnieuw ijot wijd. Het inmiddels oud gewoitu nieuwe Rijksdaggebouw stond l[._ Bij het Stockholmse StadstheF1» was het feest: eindelijk was fet immers zo ver. In Stockholmse bladen verschenen prachtige of gewerkte tekeningen van wa«S allemaal te gebeuren stond, nupn gebouw in z'n geheel aan de culjz; gewijd zou worden De vrevfts bleek van korte duur. [to: In plaats van verbouwingen ten gto' ste van het theater, heeft Zwedep nu eerst nog eens enkele miljoepa kronen aan verspijkerd voorpr Stockholmconferentie. De korf* voor de bijeenkomst lopen daartjk nog verder op. dan aanvankfn werd verwacht. Sommige lanfk hikken flink aan tegen het eno#1 bedrag dat meevergaderen met aer' meebrengt. En Zweden doet P alsof het land niet met grote ecqt mische problemen te kampen hpS' en neemt maar liefst 50 miljp gulden voor eigen rekening. De I c dere landen betalen naar groif1 mee aan een bedrag van 60 miljF1 gulden. Pas als dat allemaal vold£' is, begint het grote gesprek opu vrede en veiligheid, tenminste alj01' voor die tijd onderling geen oneft1 heid is ontstaan over de deelnemj1 bijdrage. Jt® E Door Hein ten Kortenaan Met zijn oudejaarsrede is de 87- jarige president van Italië. Sandro Pertini, er weer eens in geslaagd een groot aantal pglitici tegen de haren te strijken en tegelij kertijd de bijval van de man in de straat en de lof van paus Johannes Paulus II te verwerven. Hij deed dit vooral met de zinnen die hij wijdde aan het probleem van de vrede: „Ik ben van mening dat we moeten komen tot een totale en gecontro leerde ontwapening", zei hij. „Ik sta aan de kant van degenen die voor de vrede demonstreren. Het is al te gemakkelijk om te zeggen dat er van die demonstraties misbruik wordt gemaakt. Het zijn de jonge ren die de straat op gaan om hun toekomst te verdedigen". Er kwam duidelijk kritiek van enke le regeringspartijen en van de neo fascisten, tegenover geestdriftige bijval van de communistische partij. De socialisten konden hun partijge noot niet afvallen en de christen democraten werden tot voorzichtig heid gemaand door de openlijke loftuitingen van de paus. die op Nieuwjaarsdag op het Sint Pieters plein zei „Ik wens myn hoogachting te uiten voor de president van de Italiaanse Republiek en hem een gelukkige voortzetting te wensen van zijn bestuur, voor het welzijn van uw vaderland" Later werd bovendien bekend, dat de paus Pertini onmiddellijk na af loop van zijn tv-toesfcraak had opge beld en een kwartier lang met. hem had gesproken „Hij heeft me gezegd dat het de mooiste toespraak was geweest van mijn ambtsperiode", vertelde Pertini aan joumalisteiTJ zijn gebruikelijke vakantieoord r Garöena. ..Hij voegde er aan toe, l< wat ik gezegd heb helemaal '"ÖI eenkomt met wat hij zelf denkt A Andere controversiële punten i ,j Pertini betroffen de deelname ,r het Italiaanse leger aan de vred macht in Beiroet en de situatie de Palestijnen. „Ik ben er bes^ tegen dat ons contingent in Libai verwikkeld raakt in een oorlog a het een vredestaak kan verricht w dient het in Libanon te blijven, m ,j als er een conflictsituatie optref j, dienen we onze soldaten terug e trekken en alleen ons veldhospit in Beiroet te laten" ,r Over de Palestijnen zei hij: „Ze i 0 nu vertrokken en daarmee is 1 e verstrooiing begonnen. Eens wa D] het de joden die de verstrooi leerden kennen" Tegen deze gel e stelling van de twee diaspora's k men protesten van joodse zijd Maar nog meer tegen zijn kritiek de Israëlische minister Sharon, Pertini overigens niet met na noemde. Sprekend over het bloebad in twee Palestijnse vluchtelingenki pen in Beiroet, die nu door Italiaanse leger worden bescher zei hij „De man die verantwooi lijk was voor die afschuwell slachting zit nu nog in de regei van Israel. En hij gaat bijna prat het gepleegde bloedbad. Hij h( een verantwoordelijkheid waarv hij buiten de maatschappij mc worden gesloten". De Israëlische ambassade onth) zich van commentaar, „totdat n kennis had kunnen nemen van officiële tekst van Pertini's rede

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 4