PZCfi J)e Hond: Centrumpartij naar tien procent looft stabiliteit Indonesië Minister Van den Broek Molukkers verzetten zich tegen ontruiming Zeekoeten slachtoffer yan olievervuOing Erasmusprijs voor archeoloog Pallottino treffen in capelle a/d ijssel Argentinië had geheime rechtbanken Hertrouwen in 'politiek den haag' verloren RAL INTRODUCEERT 10-VL UCHTENTARIEF het weer i 11cu taanvaï tv ra ff den terugbetaald. Op die manier ont- Oud-president Shagari van Nigeria in arrest deltagebied ml oue stormdepressie is nu boven Zuid- terecht gekomen en gaat daar fkvullen. Achter deze depressie nu koude lucht uit de pool- feken naar ons land. Boven het pnere water van de Noordzee vor- m zich zeer gemakkelijk buien, die ih hier ontladen, veelal in de vorm sneeuw en hagel of onweer. Er ook enkele zonnige perioden. De iperatuur is nu wat lager 4 a 5 den wordt de hoogste tempera- \r. De wind neemt in de loop van de ig steeds verder aj. Vanavond is er ig een matig windje uit noordwest, mende nacht passeert er een rug hoge druk. De heldere hemel .t toe dat de aarde veel warmte straalt, waardoor op beschutte itsen nachtvorst kan voorkomen, iruitzichten voor donderdag: op nadering van een nieuwe stormde- fessie krimpt de wind weer naar |iifu)es< en neemt weer toe. Later op onderdag passeert het koufront met Nautisch bericht Hoog water Laag water Directie K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie M P Dieleman en C. van der Maas. KANTOREN Vlissingen Walstraai 56-60, 4381 EG Vlissingen, tel (01184) 15144 Middelburg Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel (01140) 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m.vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144. Opening kantoren Van maandag tm vrijdag van 08.00 tot 17 00 uur. 's Zaterdags in Goes, Vlissingen en Middelburg van 08 00 tot 10.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie: 101194) 511 Advertentie-afdeling; (01186) 1584. Redactie (011841-14796. Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur- Abonnementsprijzen- per kwartaal f 62,80; franco per post ƒ74.-, per maand ƒ21,65. laarabonn. 245,-, losse nummers 1,- (alle bedragen inclusief 5 pet. btw Postrek. nr.: 3754316, t.n.v. PZC ab.rek Middelburg. Advertentietarieven 124cent per mm; minimumprijs per advertentie 18,60, ingezonden mededelingen 2V? x tarief Voor brieven bureau van dit blad 4.50 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 5 pet btw. Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B.V. Middel burg. BERGEN AAN ZEE (ANP) - Mevrouw Dijkhuizen van het Vogelcentrum in Bergen aan Zee toont twee zeekoeten die zijn opgenomen in het Vogelcentrum. De dieren zijn bedekt met olie, vermoedelijk als gevolg van een illegale lozing Tot nu toe zijn er ongeveer 500 dode vogels gevonden. Voor de kust drijven nog 200 tot 300 dieren die met olie zijn bedekt. Voor een van de twee zeekoeten rechtskwamen de zorgen van- mevrouw Dijkhuizen te laat, want hij moest toch worden afgemaakt. PENSDAG 4 JANUARI 1984 PZC/t>>nnen-buitenland AMSTERDAM (ANP) De Ita liaanse archeoloog Massimo Pal lottino (74) is de Erasmusprijs 1984 voor klassieke archeologie, groot 100.000 gulden, toegekend. De on derscheiding wordt hem in het na jaar uitgereikt. Massimo Pallottino was van '46 tot hij in '80 met pensioen gmg hoogle raar Etruskologie en Italiaanse oud heden van de universiteit van Ro me. Voordien was hij inspecteur van het departement van oudheden in Rome, hoogleraar archeologie aan de universiteit van Cagliari en di recteur van het wereldberoemde Etruskisch museum 'Villa Giulia' in Rome Tot toekenning van de Erasmus prijs hebben regent prins Bemhard en het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum besloten, omdat Pallottino in zijn werk voort durend de nadruk legt op het brede kader van de Italiaanse beschaving als geheel en de relaties tot de omringende culturen in het Middel landse Zee-gebied. Pallottino is volgens de stichting een zeer vooraanstaand en buiten gewoon creatief geleerde. Zijn naam wordt meestal verbonden aan de archeologie, kunst, geschiedenis en taal van de Etrusken. Hij is sinds '72 directeur van het instituut voor Etruskische en Italiaanse studies in Rome. BUENOS AIRES (AFP) - In Argenti nië hebben „bijzondere tribunalen bestaan die geheime vonnissen uit spraken tegen linkse guerrillastrij ders". Dit heeft de voormalige poli tiechef van de provincie Buenos Ai res generaal Ramon Camps maandag bekend, zo verklaarde zijn advocaat. De generaal die nu met pensioen is. heeft zijn verklaringen afgelegd voor de federale rechter Luis Cordoba waar hij werd gehoord in verband met het onderzoek naar de verdwijning van een onderzoeker aan het Argentijnse instituut voor industriële technologie. se rijksluchtvaartdienst hebben inmiddels de hiervoor benodigde goedkeuring verleend. De tickets blijven tot een jaar na de aankoop volgens directeur Ver linden geldig 'ongeacht tariefsverhogingen' Van de double-ten kor tingen kunnen niet al leen individuele reizi gers gebruik maken, HAAG (GPD) - Tien procent van de Nederlanders zegt nu „zeker" of „waarschijnlijk" op Centrumpartij te zullen stemmen. De vaste aanhang van de Centrumpartij schommelt ouemd 2,5 procent, wat al goed zou zijn voor 4 tot 5 zetels in de tweede kamer. In de grote steden ipp\ het westen van het land' met name in Rotterdam, ligt het aantal zekere CP-stemmers jhter veel hoger, zo rond de 10 procent. In het noorden van het land heeft de CP vrijwel geen inhang. 'w at blijkt uit een onderzoek dat Mau- blijkt bovendien vrij stabiel te zijn. De Zo vindt bij voorbeeld 76 procent van ..Je de Hond van het Bureau Inter- kans dat men overloopt naar andere de aanhang van de Centrumpartij dat neetw heeft gehouden onder enkele partijen is gering. Vergeleken met de werkloze buitenlanders ons land moe- eed nderden mensen die bij een enquë- overige kiezers wijken de opvattingen ten verlaten, terwijl die opvatting eJ zeiden Centrumpartij te zullen van de aanhang van de Centrumpartij slechts bij 29 procent van de overige men. De resultaten van het on- vooral af op het gebied van de buiten- kiezers leeft. Vierenzestig procent van iek werden dinsdagavond be- landers, de ontwikkelingshulp en het de Nederlanders vindt dat de ontwik- rda^dgemaakt voor de VARA-televi- opnieuw invoeren van de doodstraf, kelingshulp op hetzelfde peil moet blijven, terwijl dat maar bij 26 procent van de CP-aanhang het geval is. Bo vendien vindt 76 procent van de sym pathisanten van de Centrumpartij dat de doodstraf weer moet worden ingevoerd Van de overige kiezers heeft 35 procent die mening. De leeftijdsopbouw van de Centrum partij-aanhang is echter gelijk aan die van alle Nederlandse kiezers, en zij telt ongeveer even veel vakbondsle den (FNV). CP-aanhangers lezen min der dan gemiddeld de krant (40 pro cent helemaal niet). Ontevreden A gemiddelde aanhang van de Cen- mpartij lijkt op de aanhang van de i^B in de jaren dertig, aldus de iapclusie van De Hond. Zestig pro- gJit van de sympathisanten van deze 0irtij behoort tot de kansarmen in de menleving. Zij bewonen in doorsnee r0|chte huizen en hebben een laag ripeidingsniveau. Onder de sympa- |santen zijn veel uitkeringstrekkers. I iel van hen zijn ontevreden over hun gjjuatie en hebben hun vertrouwen in Jlitiek Den Haag' voor een groot Jel verloren. De overige veertig pro- At wordt gevormd door personen ,j|t ultrarechtse opvattingen, die zich jjoral sterk aangetrokken voelen rtor de opvattingen van de Centrum- .jjirtij over buitenlanders. Jerigens is uit het onderzoek geble- gm dat slechts een beperkt deel van Jachterban beschouwd kan worden 3 aanhangers van het neo-nazisme. ei aanhang van de Centrumpartij SCHIPHOL (ANP) Rot terdam Airlines (RAL) heeft voor haar lijn diensten tussen Zes tienhoven en de Lon- dense luchthaven Gat- wick tien-vluchtenta- rieven ('Doubleten') geïntroduceerd. Passagiers krijgen op deze tarieven tien pro cent korting per vlucht. De Nederlandse en Brit- maai" ook bedrijven. In dat geval kunnen de tien double-ten tickets door tien verschillende passagiers worden ge bruikt. Rotterdam Airlines voert het aantal dage lijkse retourvluchten op de lijn Zestienhoven- Gatwick volgende week op tot vier. De vluchten worden uitgevoerd met Boeing-737 vliegtuigen. Uit het onderzoek van De Hond is gebleken dat negatieve uitspraken van leidende politici over de Cen trumpartij niet al te nadelig zijn voor deze partij. De helft van de aanhang zegt het zelfs als een aanbeveling te zien om op de Centrumpartij te stem men. Meer dan de helft van de aan hang van de Centrumpartij (52 pro cent) zegt zeer ontevreden te zijn over het regeringsbeleid. Dat is beduidend meer dan bij de overige keizers, want daar is slechts 29 procent zeer onte vreden. Volgens De Hond komen de CP-aan hangers hoofdzakelijk voort uit de aanhang van de VVD. de PvdA en de CPN, terwijl ook Boerenpartij en DS'7Ö veel worden genoemd als partij waarop wel eens gestemd is. De helft van de aanhang zegt vroeger PvdA gestemd te hebben, een derde koos eerder voor de WD. Het CDA wordt veel minder genoemd. CP-aanhangers hebben minder dan de gemiddelde Nederlander vertrou wen in premier Lubbers en VVD- leider Nijpels. Hun vertrowen in PvdA-leider Den Uyl is echter even groot. Het meeste vertrouwen tonen de CP-aanhangers, evenals trouwens de andere Nederlanders, in 'de oude Drees'. Overigens noemt ongeveer 40 pro cent van de CP-aanhang de Centrum partij „ondemocratisch" of „fascis tisch". Een derde heeft weinig ver trouwen in de eigen partijleider Jan maat, maar dat is een gewoon ver schijnsel in de politieke partijen, aldus De Hond, Geen verbod 14.43 220 15.05 243 16.16 166 15.56 256- 16.33 196 16.31 231 16.57 197 15.21 222 15.47 243 16.58 166 16.35 255 17.12 196 17.10 232 17.35 1£8 21.13 184 2144 197 21.53 139 22.08 216 22.14 160 22.32 186 22.23 158. 21.48 182 22.22 195 22.32 138 22.46 216 22.53 157 23.11 183 23.05 157 JAKARTA Met loftuitingen aan het adres van president generaal Soe- harto startte minister van buiten landse zaken Van den Broek zijn bezoek aan Indonesië. De bewinds man sprak direct na aankomst in Jakarta gisteren in superlatieven over de ontwikkeling en stabiliteit van het land, een prestatie „geleverd door de Indonesische regering en in het bijzonder door president Soehar- to". Van den Broek voegde daaraan toe. dat de bilaterale ontwikkelingshulp alsook de hulp van de IGGI (de Intergouvernementele Groep voor In donesië), een club van rijke landen die de ontwikkelingsinspanningen van Indonesië financiert, geen wijzigingen zullen ondergaan. Voor 1983 gaf Ne derland in totaal 160 miljoen ontwik kelingshulp aan Indonesië. Van den Broek pareerde handig vra gen over de mensenrechten, die hij aan de orde wil stellen in de bespre kingen met de Indonesische autoritei ten, Hij zei: „Eén ding is zeker: wij zijn onder vrienden, waardoor het moge lijk moet zijn om in alle openheid en vriendelijkheid zaken van wederzijds belang te bespreken". Hij ontweek formuleringen als doodseskaders en de mysterieuze schutters, een woord gebruik dat hier vaak gehoord wordt onder zowel journalisten als diploma ten. Naar verluidt, zou de anti-misdaad- campagne, waarbij men het vooral gemunt zou hebben op criminelen en drugsverslaafden, aan 4000 mensen het leven hebben gekost. Het wordt door de regerng niet ontkend dat achter het leger ten dele achter deze acties zit. Terughoudend Dc Indonesische minister van buiten landse zaken, dr. Mochtar Kusumaat- madja, die op het vliegveld was om Van den Broek te verwelkomen, toonde zich terughoudend toen hem gevraagd werd, of hij de mensenrech ten wel in het overleg met zijn Neder landse collega wil betrekken, zoals aangekondigd door Van den Broek, al voor hij naar Indonesië ging. De minister zei: „Wij zullen wel zien of wij" erover zullen praten". Functiona rissen van zijn departement zeiden desgevraagd, dat de minister met belangstelling zal aanhoren wat zijn Nederlandse collega over de mensen rechten te vertellen heeft. In een gesprek dat Mochtar en Van den Broek vandaag zullen hebben, zullen vooral de bilaterale betrekkin gen centraal staan. Van den Broek noemde in een vraaggesprek de be trekkingen op het moment uitste kend, met alleen in de zakelijke, maar ook in de persoonlijke sfeer. Een en ander is het resultaat van de geza menlijke inspanningen die Indonesië en Nederland na het herstel van de betrekkingen (in 1963) hebbep ver richt. aldus de minister. Deze betrekkingen konden tot ont plooiing komen ondanks enige voe tangels en klemmen, zoals met be trekking tot het Molukse vraagstuk, dat echter naar het oordeel van de bewindsman voor het grootste deel geen brandende kwestie meer vormt, mede dank zij de hulp van de Indone sische regering. Zaterdag is de laatste dag van het officiële bezoek. Maar de minister vertrekt pas woensdag uit Jakarta. Maandag en dinsdag wordt namelijk in de Indonesische hoofdstad een con ferentie van Nederlandse ambassa deurs in Zuidoost-Azië en het gebied van de Stille Zuidzee gehouden. Die bijeenkomst moet een antwoord ge ven op de vraag welke mogelijkheden er zijn voor een intensivering van de economische en politieke contacten tussen Europa en de regio, n welke rol Nederland daarbij kan spelen. De conferentie duurt tot 11 januari, waarna de minister verder reist naar Singapore, waar hij de aankomst van de Uiver zal meemaken. Op het pro gramma staan ook besprekingen met zijn Singaporese collega Dhanaba- lan, met premier Lee Kuan Yew en met president Del'an Nair. CAPELLE AAN DEN IJSSEL (GPD) Molukse bewoners van de wijk Oostgaarde in Capelle aan den IJssel hebben dinsdagmorgen, gewapend met stokken en stenen, weten te verhinderen dat acht gezinnen uit deze wijk wegens huurschuld hun huis werden uitgezet. Het kwam tot een treffen tussen een groep van 100 Molukkers en de politie een deurwaarder een totale huur schuld van rond de 40.000 gulden probeerde te innen of anders de pan den te ontruimen. De politie werd door de Molukkers met stenen, stok ken en knuppels bekogeld. Enkele politiebeambten raakten gewond. Het verzet uit de Molukse wijk heeft politie en deurwaarder, die een bevel tot uitzetting bij zich had, doen be-, sluiten op hun schreden terug te keren. Vandaag zal, waarschijnlijk met hulp van de ME, geprobeerd worden alsnog tot huisuitzetting over te gaan. Sinds juli 1983 zijn circa 160 Molukse gezinnen in Capelle aan de IJssel een huurinhoudingsactie begonnen. Op die manier proberen ze indirect de Nederlandse staat te dwingen alsnog rechten te erkennen voor de tijd dat zij dienden in het Koninklijk Neder lands Indisch Leger (KNIL). Op basis daarvan willen zij goede en goedkope huisvesting. Resteren De gemeente Kesteren is bereid zes Zuidmolukse gezinnen uit het tot die gemeente behorende Opheusden een lening te verschaffen. Daarmee kunnen zij in een keer hun inmiddels tot een totaal bedrag van CAPELLE AAN DEN IJSSEL - In de Banda Neirastraat in CapeUe aan aen m!°1 IJssel kwam het dinsdagmorgen tot een vechtpartij tussen de Capelse politie boïJ Betuwe (SWB) aflossen DeT en een nonfatal Mo,ukse bewoners m TccêptaÜe maandtermijn aan de gemeente wor- L/fUJii/i/iii r/iL IJ/I/ILL komen de gezinnen aan de op handen -y "B 11 1 zijnde ontruiming van hun huizen. De I -» |Ua rf-fe It- |r STN-K& eerste ontruiming zal nog deze week I jSIiMIHIIIiB VIB&ltfilfll II plaatsvinden indien de gezinnen niet wkM mA, I» lm X W B met de door de gemeente aangeboden regeling akkoord gaan. Dat bleek A 1 "Ij dinsdag voor de rechtbank in Arnhem /"V "171* |"1 1% I H tijdens het kort geding dat de Moluk- I K S r W I aa 1 RIB BI se gezinnen hebben aangespannen w *- tegen de SWB om de ontruiming van hun huizen te voorkomen. Ook in BEIROET (RTR,AFP,UPI,AP) De ten van ondergeschikt belang na, eens Kesteren is de huurschuld ontstaan Libanese regering gaat akkoord met geworden. De bekendmaking volgde uit onvrede met de handelswijze van het door Saoedi-Arabië en Syrië ge- na een dag van gevechten op diverse de staat. steunde vredesplan dat beoogt een plaatsen in Libanon. einde te maken aan de strijd in Vier Israëlische vliegtuigen bestook- Beiroet en het nabij gelegen Sjouf- ten dinsdag „stellingen van de dru- gebergte. Premier Sjafic Wazzau zenmilitie en van Palestijnse guerril- maakte dit dinsdagavond bekend. leros" ten zuidoosten van Beiroet. Volgens militaire kringen in Beiroet Volgens Wazzan zijn alle elkaar be- was de korte aanval gericht tegen de stnjdende partijen het. op enkele pun- streek van Bhamdoun op 16 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad. Wazzan ging niet in op details van het vredesplan, maar de staatsradio meldde dat het plan uitgaat van de creatie van bufferzones tussen sji'iti- sche milities in zuidelijk Beiroet en druzen in het Shoufgebergte enerzijds en christelijke falangisten anderzijds. De 700 meter brede bufferzones zou den moeten worden bemand door Italiaanse en Griekse troepen die de naleving van de verdragen moeten controleren. De chauffeur van het Franse consu laat in Beiroet, Michel Wauthier, is dinsdagmorgen ernstig gewond toen een onbekende hem neerschoot met een vuurwapen waar een geluiddem per op zat. Bezet gebied Koning Hussein van Jordanië heeft maandag laten doorschemeren dat hij binnenkort overleg zal voeren met PLO-leider Yasser Arafat om een ge zamenlijke strategie uit te werken voor het herkrijgen van de door Israël bezette Arabische gebieden. Het Is raëlische parlement heeft maandag twee wetten aangenomen die de Israë lische wetgeving op de bezette weste lijke Jordaanoever en in de Gaza- strook versterken. Een ervan betreft met name de inwoners van de joodse nederzettingen in de gebieden. De wetten zijn erop gericht „een feitelijke, situatie te scheppen, die de stichting van een Palestijnse staat" op dc westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook „onmogelijk moet ma ken," verklaarde in de kamer af gevaardigde Roni Milo, fractieleider van de Heroct-partij, de grootste re geringspartij. Zowel premier Lubbers als PvdA- leider Den Uyl vinden dat de Cen trumpartij niet verboden moet wor den. Den Uyl vreest dat de partij dan „ondergronds" zal gaan. Lubbers vindt dat de oorzaken moeten worden weggenomen warom mensen op de CP stemmen. Een verbod zou de CP juist in de kaart kunnen spelen. Den Uyl schrijft de opkomst van de Centrumpartij toe aan het voortwoe keren van de crisis. „Hogere kringen" beseffen te weinig in welke problemen de mensen daardoor gekomen zijn. „Er is alle reden om de noodklok te luiden. De democratische partijen moeten voorkomen dat de crisis uit pakt in een aanval op de democratie". Premier Lubbers vindt dat wij een aantal jaren geleden „te sentimenteel zijn geweest en het minderheden vraagstuk teveel alleen vanuit de problemen van de minderheden heb ben bekeken". Daarbij is te weinig aandacht besteed aan de Nederlan ders, die in moeilijkheden zitten en ook een minderheidsgroep zijn ge worden. LONDEN,'LAGOS (AFP, RTR) - De Nigeriaanse oud-president Shehu Shagari, die op oudjaar door het leger werd af gezet, is dinsdag ge boeid aan boord van een militair toestel uit Kadoena in de hoofd stad Lagos aangeko- Dit heeft de Nigeriaanse nationale radio NAN meegedeeld in een uit zending die de BBC in Londen opving. Verder zouden ook oud- vice-president Alex Ekwueme en verschei dene gouverneurs van de 19 staten achter slot en grendel zitten. NAN deelde verder mee dat om 17.00 uur de avond klok was opgeheven en het internationale en binnenlandse luchtver keer onmiddellijk weer was toegestaan. De an dere grensposten blijven daarentegen voorlopig gesloten. In Lagos werd intussen de opperste militaire raad beëdigd die het land zal besturen. Ze telt 19 leden, drie meer dan zaterdag was be kendgemaakt. In de raad zitten verscheidene leden van de vorige.mili- taire regering die in 1979 na verkiezingen aftrad. er. lelfoensdag 4 januari tStssingen 02.25 211 elfcrneuzen 02.47 234 03.29 151 'Jansweert 03.34 244 temeldlnge 04.14 176 Ireekrak 04.12 206 04.38 181 -Pfonderdag 5 januari '84) )S|lissingen 03.03 219 k.pneuzen 03.27 241 04.08 155 „Jansweert 04.13 249 rjemeldinge 04.57 183 pee-krak 04.55 214 oensdag 4 Januari lissingen 09.11 214 smeuzen 09.37 226 Uerikzee 09.50 173 answeert 10.02 244 'emeldinge 10.03 196 reekrak 10.19 229 rulnisse 10.12 191 >onderdag_5 jan. lissingen 09.47 214 emeuzen 10.19 225 lerikzee 10.33 174 answeert 10.45 244 [emeldinge 10.44 195 reekrak 11.02 228 rulnisse 10.52 192 va vooruitzichten van donderdag tot en :erèt zondag: Ottlf- tot zwaar bewolkt en af cn toe buien. S (ïddagtemperatuur circa 5 graden. Na jspderdag minder wind. Ind: noordwest 7-8, afnemend tot 5 mavond; zicht: goed; temperatuur 'twater 6 graden; afwijking water- inden: bij hoog water vanmiddag jeveer één meter verhoging; maxi- '.le golfhoogte monding Schelde's: ïim één meter. ZON EN MAAN Jjanuari 1984 jon op 08.48 onder 16.43 ^4aan op 10.39 onder 18.48 lasen van de maan: lleuwe maan 3 januari 06.16 lerste kwartier 11 januari 10.48 18 januari 15.05 patste kwartier 25 januari 05.48

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 3