Boete van 250 gulden voor rijden zonder rijbewijs Wijkraad Binnenstad Terneuzen wordt nieuw leven ingeblazen Verlate kerstinstuifjeugd in Oostburg werd een succes Fanfare EMM in Koewacht bouwde zelf oefenruimte KANTONGERECHT TERNEUZEN: WOENSDAG 4 JANUARI 1984 PZC/ Streek TERNEUZEN Oefenen voor het rijbewijs zonder rij-instructeur is een linke zaak. P. A. N. uit Sluiskil, die dinsdagmorgen voor het hekje van de Terneuzense kantonrechter stond, kan erover meepraten. Tijdens een controle op de provinciale weg in Sas van Gent kwam aan het licht dat N. nog geen rijexamen had gedaan, terwijl hij wél achter het stuur van vader's auto zat. Officier van justitie mr J. Bogers eiste een boete van 300,-. Op de vraag van kantonrechter mr H. A. R. de Mul of hij ditmaal wél een rijbewijs bij zich had, antwoordde N.: „Nee, dat heb ik thuis laten liggen". Desondanks deed de kantonrechter 50,- van de eis af. J. B. uit Temeuzen vond een boete van 225.- voor het veroorzaken van een aanrijding, die mr Bogers in ge dachten hadbepaald aan de hoge kant. In december '82 was hij op de kruising Geraniumstraat-Azalea straat in zijn woonplaats in botsing gekomen met een motorrijder, die hij geen voorrang had gegeven. Gezien de verwondingen van het slachtoffer - dat onder meer een gebroken sleutel been had - liet de kantonrechter zich niet vermurwen en nam de eis over. De aanhangwagen van H. K. M. uit Beveren (België) raakte in de Hoofd straat in Hulst los van de auto en 'parkeerde' zichzelf in een etalage R Steens carnaval houdt vergadering SINT-JANSTEEN De stichting 'Steens Carnaval' houdt vrijdag G januari een algemene vergadering in zaal 'Sport' in Sint-Jansteen. Aan de orde komt de wagenbouw voor het carnaval '84 in Sint-Jansteen en het jaarlijkse songfestival. Verder krijgen de aanwezigen een financieel overzicht waaruit zal blij ken welke mogelijkheden het Steens carnaval heeft om het 22-jarig jubi leum de nodige luister bij te zetten Tenslotte kunnen belangstellenden zich opgeven voor een bezoek aan het carnavalsbal in Lewedorp. De verga dering begint om 20.00 uur. Botsing in Hulst HULST - Op de Absdaalseweg in Hulst zijn dinsdagmiddag twee pers- nonenauto's tegen elkaar gebotst Er deden zich geen persoonlijke ongeval* lén voor. Het ongeluk gebeurde door dat W B. uit Luttergeest, verblind door de zon, komende vanuit Hulst, de Industrieweg wilde inslaan Hij zag evenwel de naderende A.B. uit Hulst niet aankomen, waardoor de aanrijding ontstond. Discussie-avond Bouwbond FNV HULST Het bestuur van de Bouw en houtbond FNV. rayon Hulst, houdt dinsdag 17 januari voor zijn leden een avond om van gedachten te wis selen over het heden en de toekomst in zalencentrum 'Tiffany' aan de Vis markt in Hulst. Tijdens de discussieavond zal ook bondsvoorzitter Bram Buys aanwezig zijn. Hij zal een inleiding houden over de actuele situatie en de rol die de bond daarin nu speelt en in de toe komst dient te spelen. De bijeen komst begint om 19.30 uur. Fietspassagier gewond bij aanrijding Hulst HULST - De 17-jarige V.B. uit Hulst is maandagavond licht gewond ge raakt bij een aanrijding in de Zoute- straat in Hulst. B. zat achterop bij fietster J.E. (54) uit Hulst, die in de richting van de Graauwse Poort reed. Een personenauto, bestuurd door de 44-jarige M.S. uit Zwijndrecht. nade rend van de tegenovergestelde rich ting. week uit voor een geparkeerde auto en raakte de fiets B. zal vermoe delijk nog enkele dagen met een been wond in het Sint-liduinaziekenhuis moeten verblijven R.. aan wie M de aanhanger had uitgeleend, had het karretje te zwaar beladen. Hel bevestigingsmechanis me begaf het - met alle gevolgen vandien De officier eiste 200.- boete en mr De Mul vonniste conform. ,.U mag blij zijn dat er toevallig geen mensen voor de etalage stonden", zei hij. L, F. G. de P. uit Temeu2en kreeg - eveneens in overeenstemming met de eis - een boete van ƒ35,- voor het rijden zonder rijbewijs. De man liet na zijn Belgische rijbewijs in te wisselen voor een Nederlands maar bleek ver der wél in bezit van de benodigde papieren. Dat bracht mr Bogers tot zijn milde eis. Normaal gesproken is het tarief een boete van 60.- Verkeer om P. M. van H, uit Zaamslag was zo onvoorzichtig geweest om deel drie van het kentekenbewijs 'verkeerd om' in het hoesje op de voorruit te plakken. De officier van justitie wees er met nadruk op, dat het bewuste deel goed zichtbaar moet zijn 'en niet zo. dat een agent zich in allerlei bochten moet wringen om de zaak te kunnen controleren'. Hij eiste GO,-, de kantonrechter deed daar 25.- af. S W R uit Aagtekerke werd in maart '83 bekeurd voor het ontbreken van een geldig deel drie op de autoruit. Hij vertelde 20 jaar in België te hebben gewoond, waar een dergelijk systeem onbekend is. Overigens had er wel een deel drie op de voorruit gezeten, maar dat was van '82. R.. ,,Ik dacht dat het geldig bleef tot de auto was versleten Ik had er echt geen idee van dat het elk jaar moet worden vernieuwd". De officier hechtte niet zoveel waarde aan dit excuus en eiste 100.- boete De kantonrechter halveerde het be drag V M van de V. uit het Belgische Stekene had een bekeuring voor rij den zonder rijbewijs niet betaald Haar man is werkloos en zodoende lukte het niet om het geld bij elkaar te krijgen, vertelde ze. De officier toonde geen medelijden. „Als u een auto kunt betalen moet een boete toch niet zoveel problemen opleveren", meende hij en kwam vervolgens tot een eis van j iöU.-. Mr De Mul vonniste con form. Parkeren voor een uitrit <m de Ter neuzense Zuidlandstraat) kwam me vrouw G. M. T uit Philippine op een boete van 25,te staan. „Het was donker en bovendien slecht weer. Ik zag alleen een poort. Niets wees erop dat het een uitrit was", verontschul digde ze zich. De gemeente Terneuzen schilderde twee weken later een kruis op het wegdek om de situatie te verduidelijken Officier en kanton rechter bleken het over het boetebe- drae overigens roerend eens. Burgemeester van Aardenburg herkozen als voorzitter van werkgroep paarden AARDENBURG Burgemeester W. L A. Lockefeer van Aardenburg is herkozen als Europees voorzitter van de "Werkgroep Paai den' van het EEG- comité van landbouworganisaties (Copai. Hij vervult deze functie al acht jaar. en venvacht nu zijn laatste twee jaarlijkse termijn in te gaan De in Brussel zetelende werkgroep advi seert de Europese commissie over alle zaken die betrekking hebben op paar den. De werkzaamheden bestaan on der meer uit het opstellen van ver- voersvoorwaarden, erkenning van stamboekregisters en fokreglemen- ten OOSTBURG Voor de vijfde maal werd dinsdag de verlate kerstinstuif voor West Zeeuxvsch-Vlaan- deren gehouden in het sportcomplex 'De Veerhoek' in Oostburg. Andere jaren werd de kerstinstuif tussen de kerstdagen en het nieuwjaar gehouden. Dal was dit jaar niet mogelijk omdat de sporthal bezet was. Het aantal kinderen was er niet minder om opnieuw een record aantal van 600 deelnemers in de leeftijd van 6 en 12 jaar. De kinderen werden in vier groepen verdeeld. In de sporthal kon onder meer gespeeld worden met skippy-ballen en een kegelbaan Ook hockey en de rollenfietsen waren in trek. Het luchtkas teel was evenals andere jaren een succes. In het zwembad was een spelencircuit uitgezet Verder waren er onder meer een film. een muurkrant, een leeshoek en diverse gezelschapsspelen in alle ruimten van het sportcomplex. Ruim 35 vrijwilligers zorgden èrvoor dat alles in goede banen werd geleid Na afloop kregen de kinderen een boekenlegger De instuif werd georganiseerd door de gemeente Oostburg in samenwerking met diverse sportverenigingen en een aantal sportleraren Mede werking verleende ook de bibliotheek en het Rode Kruis. Enkele deelnemers aan de kerstinstuif in Oostburg JAN RIEMENS: 'PUIN RUIMEN' TERNEUZEN De wijkraad 'Bin nenstad Terneuzen' wordt nieuw le ven ingeblazen. De 76-jarige Tcrneu- zenaar Jan Riemens, die ooit ook deel uitmaakte van de eerste wijkraad die het stadscentrum van Terneuzen kende - en dat was toch meer dan tien jaar geleden - vindt dat er nu maar eens puin moet worden geruimd. „Maar ik doe het op m'n gemak", zegt hij. „We hebben nu een man of zeven; ik vind dat dat er uiteindelijk twaall moeten worden. En dan moeten het wel mensen zijn waar je van op aan kunt". De wijkraad vervulde de afgelopen tien jaar een belangrijke rol. Die werd alleen maar belangrijker op het mo ment dat de uitvoering van de stads vernieuwingsplannen ter hand werd genomen. Was er aanvankelijk sprake van een groot wantrouwen voor alles wat met die vernieuwingsplannen te maken had, intussen is de stemming omgeslagen. Jan Riemens, die het allemaal heeft zien groeien; „Ja, er is natuurlijk nog wel wantrouwen, maar in z'n algemeenheid kun je wel zeggen dat de mensen nu zien dat er daad werkelijk iets gebeurt. Dat wantrou wen is omgeslagen in een redelijk vertrouwen. Al blijven er natuurlijk altijd wel bedenkingen tegen bepaal- de hoge huren, die moeten worden de onderdelen van die plannen" betaald voor de nieuwbotiwoninkjes. De wijkraad heeft zich de afgelopen Huren van pakweg 600 gulden in de tie jaar uitgebreid bemoeid met. de voorbereidingen en de uitvoering van de stadsvernieuwingsplannen. Dat gebeurde met altijd in volledige har monie met de deskundigen van de gemeente Desondanks bleef een ver tegenwoordiger van de wijkraad mee praten in de ambtelijke stuurgroep, die de plannen uitwerkt en verder begeleidt. Riemens „We willen daar straks weer meer inhoud aan geven Naar onze mening hebben we nu een goeie man in die stuurgroep, een vakman. Daar heeft het in het verle den misschien weieens aan ontbro ken" Huren Riemens, die zich na een periode van 'betrekkelijke rust op de achter grond' nu weer dagelijks met de binnenstadsproblematiek bezig houdt - en hij doet dat als afgevaar digde van de FNV-Terneuzen - vraagt zich af hoeveel van de oorspronkelij ke bewoners terugkeren naar hun 'oude stek'. „Volgens mij niet zo heel veel. En dat heeft alles te maken met Jan Riemens. Een kijkje in het nieuwe oefenlokaal van EMM in Koewacht. I OPENING ZATERDAG 14 JANUARI KOEWACHT De fanfare EMM uit Koewacht beschikt sinds half novem ber over een eigen repetitiegebouw. Zaterdag 14 januari om 15.00 uur wordt het gebouw, dat gelegen is aan de Berlaersestraat officieel geopend door burgemeester A. Hack van Axel. .Vanaf 15.30 tot 18.00 uur houdt EMM B iljartvereniging Sint-Jansteen viert tienjarig bestaan SINT-JANSTEEN De biljartver eniging 'De Oude Arend' in Sint- Jansteen, viert zaterdag het tienjarig bestaan met een receptie in het club lokaal café 'Den Ouden Arend' in Sint-Jansteen. De receptie begint om 19.00 uur en duurt tol ongeveer 20.30 Daarna volgt een feestavond. Dan worden de leden die tien jaar lid van de vereniging zijn gehuldigd. Het ge heel wordt opgeluisterd door een dansorkest. Om 23.00 uur volgt de prijsuitreiking van het jubileumne- derlaagtoernooi dat 'Den Ouden Arend' heeft gehouden en waaraan negentien verenigingen uit de regio deelnamen. open huis voor de bevolking van Koewacht, 's Avonds volgt een feest avond voor de leden. Muziekvereni ging De Vrije Vrienden uit Gilde (B), onder leiding van Eddy Kooyen, ook dirigent van EMM, zal tijdens de feestavond een concert verzorgen. Het repetitiegebouw is door de leden van de fanfare zelf gebouwd. Zij kregen daarbij hulp van enkele vrijwilligers De bouwmaterialen zijn voor een sym bolisch bedrag ter beschikking ge steld door de gemeente Axel. De werkzaamheden begonnen eind mei. Het nieuwe repetitiegebouw omvat een grote zaal, een opbergruimte en Cabaretgroep BAC treedt op voor ouderen Sluiskil SLUISKIL De Sluiskil.se cabaret groep BAC geeft morgen (donderdag' een voorstelling voor ouderen. Dat gebeurt in dienstencentrum 'De Ster- re' en op initiatief van de afdeling Sluiskil van de Stichting Welzijn voor Ouderen. De avond begint om 19.30 uur. een toiletgroep. In de grote zaf1 vindt zich een bar. Voorheen oef®8 de fanfare en de majoretten r meenschapscentrum de Vlasclr Daar kon men echter niet elke F' terecht. r Voorstelling van theatergroep Dodd HULST De theatergroep brengt vandaag, woensdag, I neelstuk 'Een clowntje in het zij" huis' voor de lagere schooljeuC het gemeenschapscentrum 'Deqr laert' voor het voetlicht. De kindervoorstelling begint om uur. Gaaibolling In zaal 'Tonny' in Lamswaarde^' een gaaibolling gehouden waai personen deelnamen. De uitslag, hoge vogel VV de RidtijL Lamswaarde. linker zijvogel; J Hufc uit Lamswaarde, rechter zijvogel A schueren uit Lamswaarde. Grootste vogels, negen stuks, J. Hulshout uit 1 waarde. maand zijn geen uitzondering. Nou, als je gesaneerd bent en je wilt eigenlijk wel terug zijn dat bedragen waar je tegenaan hikt natuurlijk". Riemens vindt dat zaken, die maar eens door een FNV of door de plaatse lijke politiek moeten worden bestu deerd, „Ik ga dat volgende week aankaarten tijdens een FXV-vcrgade- ring", kondigt hij aan. Overigens heeft hij wel degelijk ver trouwen in de verdere uitwerking van de renovatieplannen. „Dat komt best goed Daar liggen de moeilijkheden niet", weet hij, „Tja", verzucht hij, „hèt probleem was in het-verleden natuurlijk dat die wijkraad niet over een goeie achterban beschikte. Dat moet veranderen 1984 wordt, als het aan Riemens ligt. voor de wijkraad het jaar van de waarheid. ..En dan moeten we natuur lijk ook nog maar afwachten of we met de dupe worden van de plannen, die de gemeente heeft met de Centrale Stichting voor Sociaal Cultureel Werk. Wordt die de nek omgedraaid, dan zullen wij de zaken ook anders moeten regelen. Want wij vormen nog steeds een onderdeel van die stich ting. Tja, dan moeten we misschien op eigen benen verder" Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn. delen wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging in bejaar dencentrum 'De Molenhof te Zaamslag, zacht en kalm van ons is heengegaan onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, de heer MARINUS SCHEELE weduwnaar van Maria Hamelink in de gezegende ouderdom van ruim 91 jaar. Terneuzen: F P Scheele J. M. Scheeie-de Ruiter P F. Scheele A. D Scheele-de Zeeuw J. Scheele D. Scheele-de Jonge J. Scheele J, J. Scheele-van Alten G. Donze-Scheele P. Donze klein- en achterkleinkinderen Zaamslag, 2 januari 1984 Molenstraat 3 ('De Molenhof) Corr.adres: dhr. F. P. Scheele, Hoofdstraat 37, 4533 PB Terneuzen. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 6 januari as., om 14.00 uur op de Algemene begraafplaats te Zaamslag. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in 'De Molenhof te Zaamslag. welke aanvangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in 'De Molenhof na de begrafenis. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Met dankbaarheid voor wat hij met lielde voor ons gedaan heeft en geweest is. delen wij u met droefheid mede. dat na een langdurige ziekte, en na een geduldig gedragen lijden, zacht en kalm van ons is heengegaan mijn lieve man. onze zorgzame vader, schoonvader, grootvader en schoonzoon, de heer REINIER CORNELIS ELVE echtgenoot van Johanna Helena van Aalst op de leeftijd van 71 jaar. Terneuzen: J H Elve-van Aalst Loes Dubbeldam-Elve Frans Dubbeldam Ria de Caluwé-Elve Benny de Caluwé Angelo Henk Elve Willy Donze-Elve Karei Donze Jessica René Elve M. van Aalst-de Groote 3 januari 1984. Rozenstraat 4, 4537 SE Terneuzen. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari a s„ om 14.00 uur op de Zuiderbegraaf- plaats te Temeuzen. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in de Opstandingskerk, Bellamystraat 74. welke aan vangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk na de begrafenis. De overledene ligt opgebaard in het Mortuarium van het Ziekenhuis te Sluiskil, bezoek aldaar, vrijdag 6 januari van 19.30 tot 20.00 uur. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Goedemorgen OMA DE PAUW j Proficiat met uw ver-:j: Edwin en Debby-S Plaats uw familie berichten in de PZC Rust nu maar uit Je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan! Wie kan begrijpen wal je hebt geleden, Wie kan voelen wat je hebt doorstaan Na een moedig gedragen lijden is toch nog vrij onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man. onze vader, schoonvader en opa WILHELMUS GELDERLAND echtgenoot van mevrouw Bertha Dhanis op de leeftijd van 72 jaar. Hoofdplaat,: Bertha Gelderland-Dhanis Sluiskil: Petrus Gelderland Emmy Gelderland-de Smet Marie Chnstien en Frank Veronique Sigrid Temeuzen Roman Gelderland Benny v. d. Broek Heeze' Georgette Vreeswijk- Gelderland John Vreeswijk 4513 BA Hoofdplaat. 3 januari 1984. Spuikom 12. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben donderdag 5 januari a s. om 14.30 uur in de parochiekerk van de H, Eligius te Hoofdplaat waarna aansluitend de begrafenis op de R.-K. begraafplaats. Gebedsdienst woensdagavond om 19.00 uur m bovengenoemde kerk De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van het St.-Antoniusziekeiihuis te Oostburg waar woensdagavond om 20.00 uur gelegenheid is om afscheid te nemen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis bij J. Martens, Kersenlaan 7, Hoofdplaat. Samenkomst aan de kerk. schilderijententoonstelling van Jac. de Jonge tot en met 9 jan. '84 op de eerste verdieping van 'T TREFPUNT in Hulst Openingstijden: tijdens winkeluren. OPRUIMING Bij Markies Verlichting Nooit eerder was er zóveel voor zulke lage prijzen. Koopjes, kortingen, extra voordeel bij MARKIES VERLICHTING 10 EXTRA KORTING op datgene wat met in de opruiming is. Géén prijsverhogingen. Noordstraatpromenade 37, Terneuzen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 22