bedrijven and van Ritthem naar dorp verplaatsen Boete 250 gulden voor rijden zonder rijbewijs Woonerven mogelijk in omgeving van Slijkstraat Domburg wil in jubileumjaar 'schoner dan schoon' worden Verlate kerstinstuif jeugd in Oostburg werd een succes Cursus tuinbouw voor haanlozen Middelburg PROJECTGROEP REHABILITATIE: *1 19)ENSDAG 4 JANUARI 1984 PZC/ streek Col angjl feer de^r ["THEM - Bedrijven in Ritthem die geen hinder voor de omgeving opleveren moeten wel in iw,"dorp gehandhaafd blijven, maar dienen te worden verplaatst naar een bedrijventerrein op n de rand van het dorp. Overweging daarbij is, dat die bedrijven zorgen voor de odzakelijk geachte levendigheid in het dorp. Dit staat te lezen in een brochure die is onder de bewoners en die een toelichting geeft op het door de projectgroep Ritthem ipdracht van b en w van Vlissingen in ontwerp opgestelde rehabilitatie-uitvoeringsplan, plan komt woensdag 11 januari ter sprake tijdens een informatieinspraakavond in 'Ons jsleven'. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. dorp, één van de zes actieve Indien deze woningen niet meer kun- den als recreatiewoning, berging of Isvernieuwingsgebieden in Vlis- nen worden opgeknapt, moeten zij autostalling, n, kent een aantal knelpunten worden vervangen door aangepaste Ritthem wordt getypeerd door de het plan een oplossing voor wil nieuwbouw. Dat zal volgens de pro- aanwezigheid van een aantal, in ver erpen. E'en van die knelpunten is de jectgroep tevens een versterking van houding tot het dorp, grote bedrijven. 'otwoningen in de Weverstraat, de woonfunctie van het dorp tot ge- Deze bedrijven horen in de visie van lijk zijn voor de woonomgeving wor den verplaatst naar een bedrijventer rein. Het plan geeft hiervoor een onge veer 2500 vierkante meter groot ter rein aan de Rammekensweg aan. Op de dan vrijkomende gronden van die bedrijven kunnen nieuwe woningen worden gebouwd Dat zal, gezien de geringe woningbehoefte in het dorp, in fasen moeten gebeuren. Een aantal panden in de Dorpstraat moet bij die nieuwbouw worden betrokken, waar bij de projectgroep er echter wel van uit gaat dat die woningen behouden blijven. Als mogelijke bouwlokatie in de toekomst noemt de projectgroep volg hebben Voorkomen moet wor- de projectgroep niet langer thuis m de Een ^derknèlpSvormt het braak- den, zo blijkt verder uit de brochure, dat huizen in Ritthem gebruikt wor- Nieuwjaarsreceptie in Arnemuiden tëMlliEi .a* De xooningen aan de Weverstraat in Ritthem die in aanmerking komen voor verbetering of vervangende nieuwbomv bij de rehabilitatie van Ritthem. VLISSINGSE WERKGROEP: lmvoorstellingen nderen Middelburg DDELBURG - Op drie plaatsen in jemeente Middelburg kunnen kin- ,T1.,r,,tT,„n„ m van acht tot twaalf jaar van- ARNEMUIDEN - Ongeveer tachtig woensdag, en morgen, donder- woonden dinsdagavond kijken naar de avonturenfilm aenieuw,aarsreceptte bi,, dit hel zes vingers aan één hand'. De ™lieSe van burgemeester en wethou- ite filmvoorstelling begint van- va» Arnemuiden hield in hel lend on, tien uur in V Oude Eémeentehuis ,n het vissersstadje. In Sterlj' in Nieuw en Sint-Joosland. "lf»'mvle sfeer .wensten verte middag om twee uur draait de Senwoordigers van brandweer pol,. In het wijkcentrum aan de Van "E' bedrijfsleven en dergelijke el- erstraat in Sint-Laurens. De derde baar a"e goeds voor het nieuwe jaar laatste voorstelling is donderdag- [dag vanaf twee uur in het wijkge- iw 't Trefpunt' aan de Nassaulaan e wijk Nieuw-Middelburg. De film- rstellingen zijn georganiseerd r de sectie wijken vam de Stich- Sociaal-Kultureel Werk Middel- g (SKWM). jeenkomst CBTB Middelburg 1DELBURG - De afdeling Middel- van de CBTB West-Nederland ^f&t donderdag 12 januari een bij komst in de Getuigeniskerk in delburg. Kringvoorzitter W. San- ;e praat over grond- en pachtza- en er wordt een bestuursverkie- gehouden. De vergadering begint 19.45 uur. sel belangstelling uwjaarsreceptie meente Valkenisse UDEKERKE - De nieuwjaarsre de van de gemeente Valkenisse in gemeentehuis in Koudekerke d dinsdag door tientallen belang- llenden bezocht. Behalve de leden de gemeenteraad en inwoners de gemeente wensten vertegen- jrdigers van verenigingen, politie irandweer het college van b en w iet goede voor 1984. groot deel van de bezoekers akte van de gelegenheid gebruik een kijkje te nemen in. het ver- uwde gemeentehuis. Dinsdagmor- was de verbouwing zover voltooid alle afdelingen hun nieuwe plaats iden betrekken. Bij de verbouwing ien extra verdieping gebouwd op achtergedeelte van het gemeente waar de kamers van de burge ester, wethouders en gemeentesc- taris zijn ondergebracht. Om de gankelijkheid van het gemeente- s te verbeteren is een meuwe trap naakt die is voorzien van een lift ir rolstoelen. Ook de raadszaal, die hoger ligt dan de vloer van de ste verdieping is met een lift be- [baar voor rolstoelgangers. ie uwe cursussen Vlis sings Voltershuis' ISSINGEN Binnenkort begint aantal cursussen in het Wolters- s in Vlissingen. Op maandagmor- i is er een cursus karakter poppen ken o.l.v. Ans van Brussel. Aan- 10.00 uur. De cursus bestaat uit lijeenkomsten van anderhalf uur. woensdagochtend is er een cursus ïls voor beginners. Deze cursus halftien. Er zijn 12 bijeen ten van anderhalf uur. Op don- lagochtend is er een cursus batik- vanaf 10.00 uur (10 bijeenkom- Op donderdagavond is ér een Engels voor gevorderden. Aan- halfnegen. Werkloze mannen en iwen kunnen donderdagsmiddags doen aan een cursus houtsnijden ?en deskundige op dit gebied, zijn geen kosten aan verbonden, ü'e dinsdagochtend is er een crea- teits-ochtend in het Woltershuis. kan zich bezighouden met we- brooddeegfïguren maken, teke- Aanvang halftien. Op dinsdag dag en donderdagmiddag van 0 tot 15.30 kan men meedoen aan cursus kleding maken. De cursus- beginnen wanneer er voldoende nemers zijn. iekoningenspel Vrije School DDELBURG- In het gebouw van Vrije School Zeeland in Middel- re wordt woensdag 11 januari het opgevoerd. Het is U$ van de Middeleeuwse Kerstspelen de tegenstellingen tussen goed en aad benadrukt. De voorstelling be- t om 19.30 uur. ieuwjaarsavond vdA Middelburg DDELBURG - De afdeling Middel- rg van de PvdA houdt vrr ijdag 6 mari een nieuwjaarsbijeenkomst de Stedelijke Scholengemeen- lap aan de Gerrit van de Veen- aat. De bijeenkomst begint om 15 met koffie en een oliebol. Het irige programma wordt gevuld or Engel Reinhoudt, pianomuziek, ïgoeen quiz en 'levende muziek' n de Lerarenband van de school. presentatie van de avond is in Bnden van Ria van Colmjon. dorpskern, maar moeten - voorzover het bedrijven betreft die niet hinder- toe. Ook de raadsleden waren aanwe zig bij deze bijeenkomst. .- - - Diezelfde raadsleden woonden later "'"S™ moéten worden gerealiseerd liggende terrein achter de Lambrecht- senstraat en het tekort aan parkeer plaatsen in die straat. Het betreffende terrein moet volgens de projectgroep samen met de Lambrechtsenstraat zelf opnieuw worden ingericht, waar bij parkeerplaatsen en speelvoorzie- d-fitdiiriiuc taauoitructi wuuitucti tdtct op de avond de interne besloten re- Voor de herinrichting van dit gebied ceptie bij, die b en w op touw hadden 1S nog geen p opg gezet voor het gemeentelijk binnen- en bultendienstpersoneel. Bij deze ge- februari volgt een tweede bijeen- legenheid richtte burgemeester M. M. j0ms. 1,1 pus Dorpsleven Dan wor- Markusse een persoonlijk woord tot ?cn séhntlehjke reacties die de de aanwezigen. bewoners tot 1 februari kunnen ge- 1ven, besproken. Enkele deelnemers aan de kerstinstuif in Oostburg OOSTBURG Voor de vijfde maal werd dinsdag de verlate kerstinstuif voor West Zeeuwsch-Vlaan- deren gehouden in het sportcomplex 'De Veerhoek' in Oostburg. Andere jaren werd de kerstinstuif tussen de kerstdagen en het nieuwjaar gehouden. Dat was dit jaar niet mogelijk omdat de sporthal bezet was. Het aantal kinderen was er niet minder om: opnieuw een record aantal van 600 deelnemers in de leeftijd van 6 en 12 jaar. De kinderen werden in vier groepen verdeeld. In de sporthal kon onder meer gespeeld worden met skippy-ballen en een kegelbaan. Ook hockey en de rollenfietsen waren in trek. Het luchtkas teel was evenals andere jaren een succes. In het zwembad was een spelencircuit. uitgezet. Verder waren er onder meer een film. een muurkrant, een leeshoek en diverse gezelschapsspelen in alle ruimten van het sportcomplex. Ruim 35 vrijwilligers zorgden ervoor dat alles in goede banen werd geleid. Na afloop kregen de kinderen een boekenlegger. De instuif werd georganiseerd door de gemeente Oostburg in samenwerking met diverse sportverenigingen en een aantal sportleraren. Mede werking verleende ook de bibliotheek en het Rode Kruis. KANTONGERECHT TERNEUZEN: VLISSINGEN - De Bakkeisg„i.g, de Slijkstraat en in een later stadium ook de Molenstraat in Vlissingen kunnen worden ingericht tot woon erf. Dat is het standpunt van de straatwerkgroep herinrichting Slijk straat en omgeving - een samenwer kingsverband tussen gemeente-amb tenaren en bewoners die in opdracht van b en w van Vlissingen een plan heeft opgesteld voor de herinrich ting. Dit plan komt dinsdag 10 janua ri aan de orde tijdens een inspraak avond voor bewoners en toekomstige bewoners in het gebied. De inspraak avond wordt gehouden in de Frans Naereboutsehool aan de Grote Markt en begint om 20.00 uur. Het planomvat de inrichting tot woonerf van de Bakkergang en de Slijkstraat, met behoud van tweerich tingsverkeer in die straten. De Molen straat zou eveneens ingericht dienen te worden als woonerf, maar dat is nog niet in het plan van de werkgroep opgenomen. De herinrichting van de Molenstraat zou pas aan de orde komen als de bebouwing aan de west zijde van de Spuistraat is gereali seerd. De bewoners van de Molen straat hebben het college echter ver zocht de straat eerder opnieuw in te richten, gekoppeld aan de herinrich ting van de Slijkstraat. Het college van b en w heeft hierover nog geen beslissing genomen De geringe beschikbare ruimte in de betreffende straten is één van de factoren geweest die bepalend waren voor de keuze voor de inrichting tot woonerven. De woonerf-inrichting geeft, zo blijkt uit een toelichting van de werkgroep, een grotere ruimtelijke werking en bovendien een hogere ver- kèersveiligheid. Uitgangspunt bij de totstandkoming van het plan was voor de werkgroep dan pok terugdrin ging van de overheersende positie van de auto in deze woon- en leefstraten. Bij de herinrichting tot woonerf be staat bovendien de mogelijkheid voor de gemeente een financiële bijdrage van het rijk te krijgen. Bij de herinrichting tot woonerven van de Bakkergang, de Slijkstraat en later de Molenstraat wordt het twee richtingsverkeer gehandhaafd Over weging van de werkgroep daarbij is dat het om een verblijfsgebied gaat. zonder doorgaand verkeer. Bovendien zijn bij tweerichtingsverkeer alle wo ningen via de kortste weg bereikbaar. Het door de werkgroep opgestelde plan voorziet verder in de herinrich ting van de Grote Markt. Dat betreft de strook tussen het muurtje dat de grens van het schoolplein aangeeft en de Breestraat. Daar moeten volgens de werkgroep in totaal twaalf par keerplaatsen voor auto's van de toe komstige bewoners van de nieuw bouw aan de Grote Markt en de kopbebouwing aan het Beilampv- park worden gerealiseerd. TERNELfZEN Oefenen voor het rijbewijs zonder rij-instructeur is een linke zaak. P. A. N. uit Sluiskil, die dinsdagmorgen voor het hekje van de Terneuzense kantonrechter stond, kan erover meepraten. Tijdens een controle op de provinciale weg in Sas van Gent kwam aan het licht dat N. nog geen rijexamen had gedaan, terwijl hij wél achter het stuur van vader's auto zat. Officier van justitie mr J. Bogers eiste een boete van 300,-. Op de vraag van kantonrech ter mr H. A. R. de Mul of hij ditmaal wél een rijbewijs bij zich had, ant woordde N.: „Nee, dat heb ik thuis laten liggen". Desondanks deed de kantonrechter 50,- van de eis af. J. B. uit Terneuzen vond een boete van 225,- voor het veroorzaken van een aanrijding, die mr Bogers in ge dachten hadbepaald aan de hoge kant. In december '82 was hij op de kruising Geraniumstraat-Azalea straat in zijn woonplaats in botsing gekomen met een motorrijder, die hij geen voorrang had gegeven. Gezien de verwondingen van 'net slachtoffer - Kerstboom verbranding SINT LAURENS - De wijkvereniging Sint laurens houdt donderdag 5 ja nuari de traditionele kerstboomver branding in 'het wegje van Blok' achter de molen. Vanaf vier uur 's middags kunnen de kerstbomen op het wegje worden afgeleverd. Huisvrouwen bijeen in Zoutelande ZOUTELANDE - De Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen afdeling Zoutelande houdt dinsdag 10 januari een nieuwjaarsbijeenkomst in De Wegwijzer Mevrouw Schoehuizen vertelt iets over consumentenzaken en mevrouw Slingerberg over volks schilderkunst De bijeenkomst begint om kwart over negen 's morgens dat onder meer een gebroken sleutel been had - liet de kantonrechter zich niet vermurwen en nam de eis over. De aanhangwagen van H. K. M. uit Beveren (België) raakte in de Hoofd straat in Hulst los van de auto en 'parkeerde' zichzelf in een etalage. R. R aan wie M. de aanhanger had uitgeleend, had het karretje te zwaar beladen. Het bevestigingsmechanis me begaf het - met alle gevolgen vandien, De officier eiste 200,- boete CBTB bijeen in Biggekerke BIGGEKERKE - De CBTB afdeling Walcheren zuid-west houdt woensdag ll januari de jaarvergadering in het dorpscentrum m Biggekerke. Na. het huishoudelijk gedeelte en een be stuursverkiezing houdt ing P. Sc.hee- le. hoofd van het Bureau Beheer Landschapsgronden, een inleiding over het werk van de BBL. Daarna wordt er over dit onderwerp gediscus sieerd. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. en mr De Mul vonniste conform. ,,U mag blij zijn dat er toevallig geen mensen voor de etalage stonden", zei hij. L. F. G. de P. uit Terneuzen kreeg - eveneens in overeenstemming met de eis - een boete van ƒ35,- voor het rijden zonder rijbewijs. De man liet na zijn Belgische rijbewijs in te wisselen voor een Nederlands maar bleek ver der wél in bezit van de benodigde papieren. Dat bracht mr Bogers tot zijn milde eis. Normaal gesproken is het tarief een boete van 60,- S. W. R. uit Aagtekerke werd in maart '83 bekeurd voor het ontbreken van een geldig deel drie op de autoruit. Hij vertelde 20 jaar in België te hebben gewoond, waar een dergelijk systeem onbekend is. Overigens had er wel een deel drie op de voorruit gezeten, maar dat was van '82. R.: „Ik dacht dat het geldig bleef tot de auto was versleten. Ik had er echt geen idee van dat het elk jaar moet worden vernieuwd". De officier hechtte niet zoveel waarde aan dit excuus en eiste 100,- boete. De kantonrechter halveerde het be drag. ORGANISATIE VJV DOMBURG - 'Domburg in 1984 schoner dan schoon' is de titel van een ambtelijke notitie die in op dracht van burgemeester en wet houders van deze Walcherse bad plaats is opgesteld. In de notitie wordt een zeer groot aantal voor stellen gedaan om beide kernen in de gemeente in Domburgs jubi leumjaar (Domburg 150 jaar bad plaats) kraakhelder te maken. Tot de voorstellen behoren onder meer het opnieuw in het leven roepen van een schillenboer, een vaste rou te instellen voor een schroothande- laar, het opzetten van een kringloopmarkt, het instellen van een houtcontainer, het plaatsen van oliecontainers, uitbreiding van het aantal vuilcontainers, toename van het aantal glasbakken, het uitbrei den van het aantal grote schoon maakbeurten in de kernen en het vergroten van het aantal manuren voor het schoonhouden van de kust gebieden. Verder wordt gedacht aan het plaat- ac.i v ent Hu-a alvaibakken. het mo gelijk instellen van een extra route om containers te ledigen en dergelij ke. Een belangrijke plaats is verder ingeruimd voor milieueducatie. De ambtelijke notitie, waarin alle mo gelijke aspecten uitvoerig worden belicht, komt maandag 9 januari aan de orde tijdens de vergadering van de commissie ruimtelijke orde ning en milieu, die 's avonds om half acht begint in het gemeentehuis van Domburg. Het milieuplan bestaat uit vier on derdelen, te weten: het schoonhou den van de kustgebieden, de proble matiek rond de vuilcontainers, de gescheiden afvalverwerking en de educatie. De kustgebieden, zo staat in de nota, zijn het visitekaartje van de gemeente. De Stichting Bad- plaatsbelangen Domburg maakt de stranden en de duinovergangen schoon; de gemeente zorgt voor de rest. Hiervoor worden de Werkplaat sen Walcheren in Middelburg inge schakeld. Tot nu toe waren met de voor reke ning van ue gemeente komende schoonmaakwerkzaamheden 430 manuren gemoeid. In het milieuplan wordt voorgesteld dit aantal manu ren tot 800 op te vijzelen. Zodoende zijn twee mensen gedurende tien wekén in het zomerseizoen perma nent bezig met het schoonhouden van duinpaden, parkeerterreinen en dergelijke. Verder wordt voorgesteld het aantal grote schoonmaakbeur ten van de groenstroken in beide kernen uit te breiden tot in totaal vier. Voor beide maatregelen is ruim 46.000 gulden begroot; 30 mille meer dan nu het geval is Als bijkomende maatregel wordt gepleit voor het plaatsen van meer afvalbakken. Met betrekking tot de problematiek van de vuilcontainers die in sommi ge delen van Domburg worden ge bruikt in plaats van vuilniszakken of -bakken, dient een keuze te worden gemaakt uit het instellen van een extra ophaalroute. de huur van ex tra containers en het plaatsen van extra 'grofvuilcontainers' In het mi lieuplan wordt een voorkeur voor de tweede mogelijkheid uitgesproken. Hiermee is m totaal een bedrag van 5800 gulden gemoeid. Schillenboer De schillenboer in Oostkapelle heeft geen belangstelling voor soortgelij ke werkzaamheden in de kem Dom burg. De Domburgse schroothande- laar is in principe wel bereid om schroot en oud papier op te halen. De ambtelijke notitie stelt voor een schillenboer te werven en eventueel een subsidie voor deze baan be schikbaar te stellen Dit. is onder meer mogelijk, doordat de aan de schillenboer meegegeven schillen" niet hoeven worden opgehaald door de vuilophaaldienst, hetgeen een besparing betekent. In het milieu plan krijgen de commissieleden ver der nog de keus uit het huren of kopen van extra glascontainers en worden enkele aanbevelingen ge daan om de bevolking zich meer bewust te laten maken van het belang van een schoon milieu. MIDDELBURG - Haan lozen in Middelburg die graag een volkstuin zouden bewerken maar te weinig kennis bezit ten om het aan te dur ven, kunnen vanaf woensdag 11 januari een oriëntatiecursus tuinbouw gaan volgen. Deze wordt georgani seerd door VJV Middel burg (Vormingswerk Jonge Volwassenen) in samenwerking met ge meentewerken en de ge meentelijke sociale dienst. Volgens een persbericht van de initiatiefnemers is de belangstelling voor het werken in volkstui nen de afgelopen jaren duidelijk gebleken. In de cursus komen zowel de theorie als ook de praktijk aan de orde. In wekelijkse bijeenkom sten wordt de stof gedo ceerd,aan de hand van eenvoudige leerstof. De leerlingen moeten zelf aantekeningen maken en deze thuis uitwerken en illustreren. Voor het praktische gedeelte wordt gebruik gemaakt van een instructietuin. Waarschijnlijk zal deze worden ingericht op het nogal vervallen open baar plantsoen dat be grensd wordt door de Brouwerij poort en de bebouwing aan de Bo- gardstraat. Balans en Wagenaarstraat. In. het lesprogramma worden de volgende on derwerpen nader behan deld: bodemkunde, be mesting, plantkunde, gebruik en onderhoud gereedschappen, plan tenteelt. groenten en kleinfruit. in totaal zijn er twintig lessen van 2,5 uur. De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden en bedragen 12 gulden 50 per maand. Belang stellenden kunnen zich iedere werkdag opgeven in het centrum van het VJV aan de Latijnse Schoolstraat 10 tussen half negen en half vijf. Het is de bedoeling dat de cursus in de avondu ren gegeven wordt, steeds vanaf 19 uur. In de leervakken zal ook ruimte gereserveerd worden voor een alge meen gedeelte. Daaron der vallen kennisma king, werkloosheidspro- blematiek, nabespre king en excursies. Na het volgen van de oriën tatiecursus dienen de leerlingen qua inzicht in staat te zijn om te kie zen voor een algemene tuinbouwcursus. bij voorbeeld in de vorm van een hoveniersoplei ding. Schrijfavonden 'Solidaridad' in Middelburg MIDDELBURG De Wereldwinkel houdt op de woensdagen 4 en 11 januari schrijfavonden in het pand Dam 47 in Middelburg. Zij maken deel uit van een serie van acht schrijfavonden, gericht aan de bevol king van Latijns Amerika „ter be moediging", maar ook aan de rege ringen daar en hier. Het thema is: Afwentelen of omwentelen? en stelt de economische crisis en de gevolgen daarvan centraal. Met de avonden wil initiatiefnemer Solidaridad de acties ondersteunen ue problemen van Latijns Amerika te belichten. Een interkerkelijke financiële actie maakt de uitvoering van zo'n 150 projecten in Latijns Amerika mogelijk waaronder de oprichting van buurt huizen waar voor vele zaken hulp geboden kan worden, onder meer voor alfabetisering, oprichting van en steun aan basisgroepen en vakbonds werk. De schrijfavonden zijn mede bedoeld om dit werk uit de sfeer van de liefdadigheid te halen. Aanvang van beide avonden is 20.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 15