Wijkraad Binnenstad Terneuzen wordt nieuw leven ingeblazen WLWSO "SP NO N00r5t\ 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 4 JANUARI 1$| JAN RIEMENS: 'PUIN RUIMEN' TERNEUZEN De wijkraad 'Bin nenstad Terneuzen' wordt nieuw le ven ingeblazen. De "6-jarige Terneu- zenaar Jan Riemens, die ooit ook deel uitmaakte van de eerste wijkraad die het stadscentrum van Terneuzen kende - en dat was toch meer dan tien jaar geleden - vindt dat er nu maar eens puin moet worden geruimd. „Maar ik doe het op m'n gemak", zegt hij. „We hebben nu een man of zeven: ik vind dat dat er uiteindelijk twaalf moeten worden. En dan moeten het wel mensen zijn waar je van op aan kunt". De wijkraad vervulde de afgelopen tien jaar een belangrijke rol. Die werd alleen maar belangrijker op het mo ment dat de uitvoering van de stads vernieuwingsplannen ter hand werd genomen. Was er aanvankelijk sprake van een groot wantrouwen voor alles wat met die vernieuwingsplannen te maken had. intussen is de stemming Buit 5300 gulden bij diefstal Kapelle KAPELLE Tijdens afwezigheid in de afgelopen week is er ingebroken bij de familie Van I. in de Gistellis- straat in Kapelle. Door een raam te forceren aan de achterzijde is men de woning binnengekomen. Er werd een Friese staartklok, een horloge, een kistje met waardepapieren en een bruin Beiers tafelkleed ontvreemd. De totale waarde bedraagt circa 5300 gulden. De inbraak werd dinsdagoch tend bij thuiskomst van de familie ontdekt. Gereedschap gestolen in Zierikzee ZIERIKZEE - Op een bouwwerk van de firma GTI uit Goes is in de nacht van maandag op dinsdag gereed schap gestolen ter waarde van 1000.- De diefstal werd ontdekt, toen werk nemers het terrein aan de Hoge Mo lenstraat in Zierikzee dinsdagmorgen betraden omgeslagen Jan Riemens, die het allemaal heeft zien groeien: „Ja. er is natuurlijk nog wel wantrouwen, maar in z'n algemeenheid kun je wel zeggen dat de mensen nu zien dat er daad werkelijk iets gebeurt Dat wantrou wen is omgeslagen in een redelijk vertrouwen Al blijven er natuurlijk altijd wel bedenkingen tegen bepaal de onderdelen van die plannen". De wijkraad heeft zich de afgelopen tie jaar uitgebreid bemoeid met de voorbereidingen en de uitvoering van de stadsvernieuwingsplannen. Dat gebeurde niet altijd in volledige har monie met de deskundigen van de gemeente. Desondanks bleef een ver tegenwoordiger van de wijkraad mee praten in de ambtelijke stuurgroep, die de plannen uitwerkt en verder begeleidt. Riemens: ..We willen daar straks weer meer inhoud aan geven. Naar onze mening hebben we nu een goeie man in die stuurgroep, een vakman. Daar heeft het in het verle den misschien weieens aan ontbro ken". Fietspassagier gewond HULST - De 17-jarige V.B. uit Hulst is maandagavond licht gewond ge raakt bij een aanrijding in de Zoute- straat in Hulst. B. zat achterop bij fietster J.E. (54) uit Hulst, die in de richting van de Graauwsc Poort reed. Een personenauto, bestuurd door de 44-jarige M.S. uit Zwijndrecht. nade rend van de tegenovergestelde rich ting, week uit voor een geparkeerde auto en raakte de fiets B. zal vermoe delijk nog enkele dagen met een been wond in het Sint-llduinaziekenhuis Riemens. die zich na een periode van 'betrekkelijke rust op de achter grond' nu weer dagelijks met de binnenstadsproblematiek bezig houdt - en hij doet dat als afgevaar digde van de FNV-Terneuzen - vraagt zich af hoeveel van de oorspronkelij ke bewoners terugkeren naar hun 'oude stek'. „Volgens mij niet zo heel veel. En dat heeft alles te maken met de hoge huren, die moeten worden betaald voor de nieuwbouwoninkjes. Huren van pakweg 600 gulden in de maand zijn geen uitzondering. Nou, als jè gesaneerd bent en je wilt eigenlijk wel terug zijn dat bedragen waar je tegenaan hikt natuurlijk". Riemens vindt dat zaken, die maar eens door een FNV of door de plaatse lijke politiek moeten worden bestu deerd, „Ik ga dat volgende week aankaarten tijdens een FNV-vergade- ring", kondigt hij aan. Overigens heeft hij wel degelijk ver trouwen in de verdere uitwerking van de renovatieplannen. „Dat komt best goed. Daar liggen de moeilijkheden niet", weet hy. ..Tja' verzucht, hij. „hèt probleem was in het verleden natuurlijk dat die wijkraad niet over een goeie achterban beschikte. Dat moet veranderen". 1984 wordt, als het aan Riemens ligt. voor de wijkraad het jaar van de waarheid „En dan moeten we natuur lijk ook nog maar afwachten of we niet de dupe worden van de plannen, die de gemeente heeft met de Centrale Stichting voor Sociaal Cultureel Werk Wordt die de nek omgedraaid, dan zullen wij de zaken ook anders moeten regelen. Want wij vormen nog steeds een onderdeel van die stich ting. Tja, dan moeten we misschien op eigen benen verder". Jan Riemenspuin ruimen Dieselolie gestolen BIEZELINGE Uit de landbouw- schuur aan de Langeweg in Biezelinge is zestig liter dieselolie ontvreemd en een hulpstartkabel. De daders for ceerden de deur van de schuur. De schade bedraagt circa 100 gulden. Ijsbaan Renesse door vandalisme onbruikbaar RENESSE - De ijsbaan in Renesse is voorlopig buiten gebruik. Onbeken den hebben in de afgelopen dagen vernielingen aangericht aan de licht installatie en de meterkast op het terrein en dammen aangelegd in wa terlopen naar de ijsbaan toe. Bij de ijsbaan zelf waren dijkjes doorgegra ven, waardoor de waterstand dusda nig is veranderd, dat een spoedige ingebruik neming van de baan bij invallende vorst uitgesloten is. Auto van de weg NIEUWERKERK - De Belg J. K. (62) uit Essen is dinsdagmiddag rond 14.40 uur tussen Nieuwerkerk en Ooster- land met zijn auto van de weg ge raakt. Door onbekendheid met de weg reed hij tegen een lantaarnpaal, kwam op de parallelweg terecht en kon zijn voertuig nog net voor een sloot tot stilstand brengen. Er deed zich geen persoonlijk letsel voor De auto werd zwaar beschadigd Nieuwjaarsreceptiej in Colijnsplaat druk bezocht COLIJNSPLAAT - Voor de openl nieuwjaarsreceptie, die het gem| tebestuur van Kortgene dinsda het dorpshuis De Brug te Coli plaat hield, bestond grote belang I ling. Vertegenwoordigers van allerlei sturen, instellingen en vele partici ren kwamen ineen gezellige sfeer goede wensen aanbiedpn Uit de r f ties van de bezoekers is gebleken de traditioneel geworden nieuwja receptie van Kortgene zeer op 11 wordt gesteld. OSL-Beveland bijeef GOES De OSL-stichting voor VjO en veiligheid, werkgroep Zuid-B land, houdt een bijeenkomst op dag 13 januari Deze .vindt plaats 'Prins van Oranje' te Goes, aan\ 19.30 uur. 3) Gastspreker is mr. Floris B. Ba I' schrijver van het boek Nacht pi Nebel. Het onderwerp gaat overd' lessen van het verleden'. p moeten verblijven. Botsing in Hulst HULST - Op de Absdaalseweg in Hulst zijn dinsdagmiddag twee pers- nonenauto's tegen elkaar gebotst. Er deden zich geen persoonlijke ongeval len voor. Het ongeluk gebeurde door dat W.B. uit Luttergeest, verblind door de zon, komende vanuit Hulst, de Industrieweg wilde inslaan. Hij zag evenwel de naderende A.B. uit Hulst niet aankomen, waardoor de aanryding ontstond. MOD Enkele stuks jacks - pantalons - pullovers - overhemden tot 50 korting Op niet afgeprijsde artikelen 10 korting Walstraat 76, Vlissingen MODES GEMEENTE VLISSINGEN OPHOKPERIODE POSTDUIVEN Burgemeester en wethouders van Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat zij het tijdvak van 9 januari 1984 tot en met 20 januari 1984 hebben aangewezen als (tussentijdse) periode waarin het verboden is postduiven te laten uitvliegen of in vrijheid te laten buiten de hokken, met dien vestande dat de postduiven wel mogen deelnemen aan wedstrijdvluchten. BESTEMMINGSPLAN EILAND EN RITTHEM De burgemeester van Vlissingen, maakt ingevolge artikel 28 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat bij besluiten van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 18 oktober 1983 en 25 oktober 1983 onder de respec tieve nummers 433 299. 679 250 1. 4e afd r o v de door de gemeenteraad bij besluiten van 17 december 1982 en 25 februari 1983 vastgestelde bestemmingsplannen Eiland en Ritthem, 2e planverandering zijn goedgekeurd. Genoemde besluiten bestemmingsplannen met toebehoren liggen ingaande 5 januari 1984 gedu rende een maand voor een ieder ter gemeentese cretarie afdeling ruimtelijke ordening, ter inzage (kamer 147). Ingevolge artikel 29 van genoemde wet kunnen slechts diegenen die zich tijdig met bezwaren zowel tot. de gemeenteraad als tot gedeputeerde staten hebben gewend, alsmede de inspekteur van de ruimtelijke ordening, gedurende genoem de termijn tegen de besluiten van gedeputeerde staten beroep instellen bij de Kroon De beroepschriften dienen te worden gericht aan H M de Koningin en kunnen worden ingediend bij de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Binnenhof 1. te 's-Gravenha- ge- Vlissingen. 4 januari 1984 HINDERWET Burgemeester en wethouders van Vlissingen ma ken ingevolge het bepaalde in de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat zij naar aanleiding van de aanvraag 1. van de heer A. Abrahamse h/o Renton snelservice te Middelburg vergunning ingevol ge de hinderwet hebben verleend tot het oprichten en in werking hebben van een herstelinrichting voor motorvoertuigen op het perceel Gildeweg 33 te Vlissingen; 2. van de heer D. M.. Kmbbe te Ritthem vergunning hebben verleend tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting tot het houden van rundvee, voor de opslag van werktuigen en het forceren van witlof op het perceel Zandweg 17 te Ritthem. Aan deze vergunningen zijn voorschriften ver bonden. De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen ter inzage op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie van 5 januari 1984 tot en met 6 februari '84, elke werkdag - behalve zaterdagen - van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13 30 uur tot 15.00 uur. Deze bescheiden liggen eveneens gedurende bo vengenoemde periode ter inzage buiten de werk uren op woensdagen van 17.45 uur tot 20.45 uur in de informatiehoek in de hal van het stadhuis. Ingevolge artikel 44, tweede lid. van de wet algemene bepalingen milieuhygiéne staat tot en met 6 februari 1984 beroep open bij de Kroon voor: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. enige andere belanghebbende, die aan toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de artikelen 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid onder c, van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne be zwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de beroeps termijn van kracht tenzij voor deze datum be roep is ingesteld en tevens met toepassing van artikel 60a van de wet op de raad van state een verzoek is gedaan tot schorsing van de beschik king dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening Is een dergelijk verzoek gedaan dan wordt de beschikking niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden gericht aan hare majesteit de koningin en moet worden gezonden aan de raad van state, afdeling voor de geschillen van bestuur. Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenha- ge- Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzit ter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de raad van state. Vlissingen. 4 januari 1984. Uw huis op dit formaat in de krant kost meestal minder dan een maand hypotheekrente en verkoopt snelier. want mededelingten onnes-HeeeH-KiNcee- CORPVROY PAtfTAlOf/S 1 (kmoeMimen /t/£- /jé) UNl W**«ïï MRFMN KthHCKSOK&v KtftP&z KNieKOU&ri commissie gemeentewerken Openbare vergadering met spreekrecht op maandag 9 januari om 19.30 uur in het stadhuis. Onder meer worden behandeld: begroting '84 gemeenschappelijke regeling Vuilnisstortplaats Midden-Zeeland begroting '84 Wegschap Walcheren privaatrechtelijke vergunning tot aanleg schoonwaterriool en overstort naar de Veersewatergang Secr. de heer P. Meeusen (toestel 130) Wanneer u tijdens deze vergadering over één of meerdere van de le behandelen onderwer pen uw mening wilt gevenkunt u gebruik maken van het spreekrecht. Maak hiervoor een afspraak met de comnussiesecretaris op het stadhuis. Tel.: 01180-26251 Bij de commis siesecretaris en het bureau voorlichting van de gemeente ligt de volledige agenda met bijbehorende stukken voor u om m te zien. commissie bezwaar- en beroepschriften Openbare vergadering op dinsdag 10 januari in de b. en w.-kamer van het stadhuis Behan deld worden o m 16.00 uur. bezwaarschrift T. Ruiten tegen het besluit van burgemeester en wet houders tot afwijzing van een standplaats voor de verkoop van vis: 16.30 uur: bezwaarschrift Drumcorps Blue Spirit tegen liet besluit van bur gemeester en wethouders tot af wijzing van subsidie. De zitting kan door belanghebbenden worden bijgewoond, waarbij zij ln de gelegenheid kunnen worden gesteld omtrent de zaak het woord te voeren. Inlichtingen kunnen vooraf worden ingewonnen bij de secretaris van de commissie, de heer J. J. van der Meijden (toestel 128). verkeersmaatregelen Burgemeester en wethouders hebben beslo ten: A. een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van het gedeelte van de Sint An- theunisstraat vanaf de Penninghoeksingel over een afstand van 11 meter. B. om het parkeren te verbieden aan de zuidoostelijke zijde van het gedeelte van de aan de zuidoostelijke zijde gelegen vent- weg van Klein Vlaanderen tussen de Volde- rijlaagte en het pand Klem Vlaanderen 77. C. ten aanzien van de Bleek-en de Haring plaats de volgende verkeersmaatregelen te nemen: opheffing van het parkeerverbod geldende aan de noordwestelijke zijde van het ge deelte van de Bleek tussen de Haring- plaats en het pand Bleek 13, dit pand niet inbegrepen, opheffing van het parkeerverbod geldende aan de zuidwestelijke zijde van de Haring- piaats over een afstand van 10 meter vanaf de aansluiting met de Bleek en aan de noordoostelijke zijde van de Haringplaats over een afstand van 5 meter vanaf de aansluiting met de Bleek. instelling van een parkeerverbod aan de noordwestelijke zijde van de Bleek voor de panden Bleek 7 en 9; instelling van een geslotenverklaring in beide richtingen in de Bleek en de Haring plaats voor voertuigen die. met inbegrip van de lading, de lengte van 8 meter te boven gaan en voor voertuigen, waardoor één of meer aanhangwagens of opleggers worden voortbewogen, indien het samen stel van het voertuig met aanhangwa gens) of de oplegger(s), met inbegrip van de lading, de lengte van 8 meter te boven gaan. Tegen deze besluiten kan iedere belangheb bende tol 4 februari beroep instellen bij de kroon. Een beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin maar worden -ingediend bij de commissaris van de Koningin in Zeeland te Middelburg. De volledige verkeersbesluiten liggen om in te zien bij het bureau voorlichting, Stadhuisstr. ophokperiode duiven Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat zij hebben bepaald, dat het verboden is, in de periode van 9 januari 1984 tot en met 20 januari 1984 een of meer duiven te doen uitvliegen of enige handeling te verrichten, waardoor één of meer duiven kunnen uitvliegen. Het verbod geldt niet voor het doen of laten uitvliegen voor 9,00 uur en na 19 00 uur: voor het deelnemen aan wedstrijdvluchten door postduiven. voor jonge duiven. ZIE VOOR MEER GEMEENTELIJKE INFORMATIE DE WEKELIJKSE VOORLICHTINGSRUBRIEK 'DOOR HET OOG VAN DE LANGE JAN' IN DE FAAM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 14