Vlaatwerk in Oosterschelde ankzij gebruik computers EXPOSITIE woning Heikant on brandschade BIJNA ZES TON WINST VOOR CZAV OVER 1983 trekpaard is weer duidelijk in trek EKENTUIG VOLDOET AAN VERWACHTINGEN Omzet steeg met 3 miljoen De computerruimte in de uitvoeringspost stormvloedkering op het werkeiland Neeltje Jam. Daar moet alles na een storm steeds weer grondig worden schoongemaakt in verband met het naar binnen gewaaide zand.. VLISSINGEN - De collectes van de stichting Zeeland Helpt Polen in december op Walcheren en in Cadzand hebben in totaal ruim 33.000 gulden opqebracht. Dit geld wordt gebruikt om medicijnen te kopen voor kinderen in Polen. Daar naast is ongeveer acht ku bieke meter aan voedsel en veertig kubieke meter aan kleding opgehaald tijdens deze collectes. Deze op brengst wordt met het achtste grote transport uit Zeeland, dat half februari vanuit Vlissingen vertrekt, naar Polen gebracht, waar de goederen verder worden verdeeld. Het komende transport zal uit minimaal vier vrachtwa gens bestaan. De stichting heeft in totaal inmiddels ongeveer 120 kubieke meter kleding opgehaald. „Ik had niet gedacht, dat nu nog zoveel zou worden geqeven De reacties waren allemaal weer erg spontaan en boven de verwachting", aldus voorzitter J, Lipowski van de stichting. Dat is volgens hem ook te danken aan de grote inzet van de vele vrij willigers, die bij de collecte hebben geholpen. Toch was er met name in Vlissingen nog een groot tekort aan collectanten. Mede daar door en door de beperkte tijd kon in een groot deel van Vlissingen geen collecte worden gehouden. Toch be droeg de opbrengst nog 15.615 gulden in Vlissingen In Westkapelle werd bijna 2500 gulden opgehaald, in Veere bijna 3000 gulden, in Mariekerke 3800 gulden, in Domburg 4000 gulden, in Valkenisse 2105 gulden en de Nederlands Hervormde Kerk in Nieuw- en St. Joos- land bracht 825 gulden bij een met een collecte. De Gereformeerde en Vrije Evangelische Kerk in Cad zand wist 1500 gulden bij een te brengen Mensen die tijdens de collecte niet thuis waren of alsnog andere goe deren willen overmaken kunnen daarvoor tot half februari terecht op de be kende adressen, terwijl fi nanciële bijdragen kunnen worden gestort via bank of giro. Op 14 janauri wordt in het buurtcentrum Open Hof in Paauwenburg het Pools Kerstfeest gevierd. Daar voor zijn ook alle chauf feurs en ondernemingen uitgenodigd, die in het verleden belangeloos heb ben meegewerkt aan de transporten vanuit Zee land naar Polen. ifOENSDAG 4 JANUARI 1984 JIEELTJE JANS - De Nederlandse waterbouwers leren in de Oosterschelde veel nauwkeuri ger te werken dan ze ooit hebben gedaan. De onderdelen die samen de stormvloedkering gaan [ormen moeten binnen een speelruimte van soms niet meer dan tien centimeter op de juiste laats worden aangebracht. Deze noodzakelijke preciesheid kan alleen worden bereikt lankzij het gebruik van een indrukwekkende hoeveelheid computersystemen. In de Dosterscheldemonding zijn momenteel tien grote en veertig a vijftig kleinere van die lystemen in gebruik. Globaal vijf procent van de totale kosten voor de bouw van de Sijlerdam wordt uitgegeven aan dit soort elektronisch rekentuig. L Harten, hoofd van de afdeling in- rumentatie van rijkswaterstaats jeltadienst, en H. Buitenhuis, pro- jctleider meetdienst mattenleggen de aannemerscombinatie Dos- buw, stellen het nuchter vast: zonder e hulp van computers zou het onmo- elijk zijn de stormvloedkering te puwen, Het is niet alleen vrijwel «mogelijk om zonder deze appara- iiur funderingsmatten en pijlers pre- jes op hun plaats te brengen, maar e operaties gaan gepaard met een uitgebreide reeks van metingen, (aarvan de resultaten voortdurend ^et elkaar moeten worden vergele- En alleen een computer is in 1 at om dat razendsnel te doen, tegenstelling tot veel hulpmidde- die bij de Oosterscheldewerken rden toegepast, zijn voor het meet- rk geen speciale computers ont- orpen. Er wordt gewoon gebruik maakt van bestaande, alom ver- ijgbare apparatuur. Harten: „We bben aanvankelijk wel overwogen teriaal aan te schaffen dat aan itaire specificaties voldoet, maar zouden we drie keer zo duur zijn eld verdwenen bij braak Kortgene ^ORTGENE Maandag werd in kortgene ontdekt dat er was ingebro ken in de woning Hoofdstraat 93. Bij -lader onderzoek bleek dat er enig [eld was verdwenen uit deze woning, lie als recreatiewoning in gebruik is. rot nu toe is er van de dader(s) geen Inkel spoor. Ian mishandeld uitgeweest". Wel is een deel van de apparatuur getest op de toepassings mogelijkheden aan boord van sche pen. Immers de meeste computers zijn ontworpen om te worden gebruikt onder kantooromstandigheden. Nu is het zo dat op grote schepen en pon tons zoals de Cardium, de Ostrea en de Macoma, waar de grootste hoeveel heid elektronische apparatuur staat opgesteld, voorzieningen zijn getrof fen die de omstandigheden in een kantoor aardig benaderen. Om de trillingen die de dieselmotoren van zo'n schip veroorzaken, te neutralise ren zijn de computers op rubber afge- veerd. Maar daarmee kan toch niet worden voorkomen dat gevoelige on derdelen van de systemen, zoals de schijfgeheugens, bij plotselinge schokken wel eens defect raken. Tot problemen heeft dit tot nu toe met geleid: computerstoring iser nog nooit de oorzaak van gevreest dat bijvoorbeeld het leggen van een fun- deringsmat of het plaatsen van een pijler moest worden afgebroken. De grote systemen zijn dan ook dubbel uitgevoerd. Een draait er als schaduw mee en kan onmiddellijk vrijwel alle taken van het weeksysteem overne men wanneer iets mis mocht gaan. Hoe goed de voorzorgen ook zijn, de computers die in de monding van de Oosterschelde worden gebruikt, heb ben meer te lijden dan de elektronica in een kantoor. Op het water valt de invloed van zout niet uit te bannen. Zout trekt vocht aan en dat kan moeilijkheden veroorzaken. Vandaar dat aan het rekentuig meer onder houd moet worden gepleegd dan on der kantooromstandigheden het ge val zou zijn. pen, dan is het toch nog mis. Of zoals Buitenhuis het zegt: „Bingo hoef niet altijd bingo te zijn". Er zijn trouwens wel methoden om na te gaan of de informatie van de meetsystemen in overeenstemming is met de werkelijk heid. Over het resultaat van die con trole zijn Harten en Buitenhuis tevre den. „De ene keer valt het wat tegen en de andere keer valt het weer een beetje mee. Over het algemeen vol doen de computers zeker aan de eisen die we tevoren hebben gesteld", zeg gen ze. Storm In het computercentrum op het werkeiland Neeltje Jans doet zich nog een ander probleem voor. Hoe wel bij de bouw van deze ruimte extra aandacht is besteed aan de afdichting van kieren en dergelijke, dringt het fijne Oosterscheldezand er toch vrij gemakkelijk in door. Het is inmiddels dan ook een standaardpro cedure geworden dat de computer ruimte na een storm extra wordt schoongemaakt. De grote schepen en pontons liggen stabiel op het water, maar toch bewe gen ze altijd een beetje en dat maakt het meetwerk zo ingewikkeld. Die bewegingen, legt Buitenhuis uit, moe ten worden meegemeten. Een pijler kan volgens de meetgegevens wel precies op de juiste plaats zijn neerge zet, maar als die gegevens met klop- Agrarische jongeren over 'boer blijven' in Biezdinge BIEZELINGE Het ZAJK, Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, zal van avond, woensdag, haai- nieuwjaarsbij eenkomst- houden De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de 'Caisson' in Biezelinge. Het thema van de avond is 'Boer Blijven'. Als spreker is aanwezig A. Latijnhou wers, voorzitter van de Noordbrabant se Christelijke Boerenbond, de NCB. Hij zal zijn visie geven over dit thema. Autobrandje in Temeuzen TERNEUZEN - Dinsdagmiddag is in de Julianastraat in Terneuzen de auto van B in brand geraakt. Oorzaak, vermoedelijk kortsluiting. De brand weer doofde hedt vuur. De schade bleef beperkt in café Hulst ÏULST J. M. uit Nieuw-Namen is naandagavond in café De Booy aan ie Markt in Hulst door twee mannen elkaar geslagen en bedreigd met len afgebroken bierfles. De daders, A. Ie S. uit Kieldrecht en C. S. uit Sint-Jansteen, dienden M. enkele ra te klappen en schoppen toe. Zowel M. n ils uitbaatster De B. hebben een teganklacht bij de Hulster rijkspolitie istjigediend. iel ïforse stijging «joederenoverslag ,"ïn haven van Gent )e bewoners van het pand. de 19- arige M, van de B. en de 29-jarige D. ie R.. waren tijdens het uitbreken van ie brand afwezig. Het tweetal was liet tegen brand verzekerd. Het vrij staande pand bestond uit een bene- ien- en bovenverdieping met een aan- 'ouwkeuken. Het huis zal naar alle vaarschijnlijkheid moeten worden ge- loopt. k geblakerde resten van de keuken in de Heikantse woning. Het woonhuis taan de Julianastraat in Hei- cant, dat in de nacht van maandag op dinsdag door een felle uitslaande brand werd getroffen, is totaal uitgebrand. Hechts de muren en een deel pan het dak bleven overeind itaan. Over de oorzaak van de brand, tasten de betrokkenen nog in het duister. Een onderzoek van de technische recherche uit Middelburg heeft geen uitsluitsel kunnen bieden. De schade beloopt, ruw geschat, circa 100.000 (ulden. Van onze correspondent) SENT Dc haven van Gent blijft [oede resultaten boeken. In 1983 leeg de goederenoverslag met 1 mil- ioen ton tot een totaal van 23,8 mil- 'oen ton. Gent had het jaar daarvoor len record-overslag van 22,8 miljoen jóu. Afgelopen jaar steeg zowel de iverslag van stukgoederen als van jgjadingen in bulk, zoals ertsen, granen tn kunstmest. In '83 noteerde men in Gent vooral hogere cijfers bij de jfvoer van de goederen. De afvoer ^-an granen speelde hierbij een be langrijke rol. „Dat bewijst dat de Gentse haven intens wordt ingescha keld in het Belgische en Europese export-gebeuren", zegt havenkapi- [ein A. de Wilde. liepen 3.754 zeeschepen de binnen. Dat is een toename 17 eenheden ten opzichte van t voorbije jaar werd in de haven ent verder gekenmerkt door nvesteringen in nieuwe instal- die door enkele belangrijke gebruikers werden gedaan. Te- erd begonnen met de bouw van ;uwe vlaksilo met een capaci- - 300.000 ton voor de opslag van Als deze tegen half '84 zal zijn zal in het Gentse havenge- miljoen ton graan kunnen igen worden. PZC/ provincie 11 Pol van de Vijver bij het opgezette hoofd van Bart van Wijngaarden'. Dit paard is de nationaal kampioen van 1970. Het dier leed aan een ongeneeslijke ziekte en moest worden afgemaakt. Het trekpaard is weer duidelijk 'in trek'. De belangstelling neemt fors toe. En dat terwijl het dier in het geheel niet meer van economisch belang is voor het boerenbedrijf. Als we praten over het trekpaard, waarover binnenkort in het IJzendijkse streekmuseum een expositie wordt gehouden, wordt Pol van de Vijver, dierenarts in IJzendijke, welhaast lyrisch. Van de Vijver constateert met genoegen dat de interesse in hel trekpaard nog lang niet tanende is. Hij kent zelfs nog vier boeren in Zeeland, die het land nog met behulp van paarden bewerken. Economisch gezien moet het paard het uiteraard afleggen tegen de tractor. „Het is een fascinerende historie. Je denkt: het paard heeft vandaag de dag vrijwel geen nut meer en dan blijkt het er nog volop te zijn. Kijk maar naar de belangstelling en deelname die er bestaat voor de keuringen". de dierenarts Van de Vijver en George Calon, eveneens uit IJzen dijke. De tentoonstelling omvat ve le foto's, stamboeken, informatie, materialen als garelen, instrumen ten enzovoorts. De officiële opening zaterdag 14 januari begint met het ophangen van een krans aan het bordes van het museum. Dan volgt een ope ningszitting in de Nederlands-her vormde kerk in IJzendijke. Om half vier beginnen demonstraties op de Markt. Zo wordt de streekmuseum-' menwagen aangespannen met een vierspan en zijn er dressuurdemon- straties. Zaterdag 10 maart houdt het streekmuseum overigens een internationale trekpaardenkeuring- op de Markt. Pol van de Vijver wil met die exposi tie niet alleen het trekpaard laten zien, maar ook de mens achter de paarden. „De vreugde die het geeft een goed paard te hebben en het verdriet en de zorg als het mis gaat. En het ging nogal eens mis. Dat zijn facetten die onverbrekelijk zijn ver bonden met de paardenfokkerij". Trekpaarden hebben voor Van de Vijver iets menselijks. „Je ziet allu re. temperament, karakter en voor al intelligentie. Ze hebben vaak menselijke trekjes en zijn zeer fijn gevoelig in het uiten van stemmin gen. blijdschap, maar ook angsten. Het trekpaard is snel - en dat ver baast vele mensen -. sterk, plezierig in de omgang, maar vooral soepel. Dat is het ideaalbeeld van vandaag Het leuke is om al die tendensen te tonen. Ik hoop dat we dit het pu bliek duidelijk kunnen maken". Vandaag is het Pol van de Vijver, die warm loopt voor het trekpaard, maar de Brugse dichter Guido Ge-, zelle deed het al meer dan een eeuw geleden: Ze stappen, ze stenen, ze stijven De stringen en 't ronde gareel Het spant op hun spannende lijven- De voerman beweegt z'aan één zeel.j „Een trekpaard geniet van het werk. Voor de ontwikkeling is het ook nodig dat ze werken Je ziet vaak dat particulieren trekpaarden bezitten en deze dan onderbrengen bij een boer, die er dan ook mee werkt. Je ziet ook dat boeren hun paarden houden als ze 'economisch versleten' zijn, Ze verzorgen ze tot op hoge leeftijd. Gunnen het paard een oude dag. Kijk, dat is nou de liefde voor het dier. Is een auto versleten dan gaat-ie naar de schroothoop, een paard niet". Het trekpaard dateert van de ijstijd. Robuust, sterk en een hoog weer standsvermogen Zo is langzamer hand het koudbloedpaard ont staan, waarmee pas in de Romeinse tijd voor het eerst doelbewust werd gefokt. Het wiel speelt een belang rijke rol in die tijd. Paarden zijn nodig voor de wagenrennen en daarvoor moeten de dieren over snelheid en kracht beschikken. In de middeleeuwen zijn paarden voor al nodig voor het verslepen van materiaal en het vervoer van rid ders in zware harnassen. Er is een extra zwaar paard nodig en er wordt ook op die eigenschappen gefokt- Met de uitvinding van het buskruit kwamen er in de oorlogsvoering minder lansen, zwaarden en harnas sen aan te pas, waardoor het moge lijk was een lichter paard te fokken met meer snelheid. Omstreeks 1800 breekt voor de paarden de land- bouwtijd aan. Tot dan wordt het werk op het land door mensen ge daan. De komst van nieuwe, zwaar dere landbouwwerktuigen maken het gebruik van paarden nodig. Uit die tijd stammen ook de eerste geschriften over trekpaarden, spe ciaal voor de landbouw gefokt. Die registratie, dus het maken van stamboeken, gebeurde in eerste in stantie op plaatselijk niveau, maal later in nationaal verband. Pol van de Vijver legt uit dat met een natio nale registratie het mogelijk werd beter te selecteren, waardoor doel gerichter gefokt kon worden. In 1886 werd de nationale vereniging 'Het Belgische Trekpaard' opge richt en in 1914 volgde de Neder landse Vereniging 'Het Nederlandse Trekpaard'. België is het 'stamland' van het trekpaard. Tijdens de eerste wereld oorlog dreigden vanuit België vele trekpaarden te worden afgevoerd naar Duitsland. De beste 'vader- paarden' werden vervolgens naar Nederland geëvacueerd, waar men er dankbaar gebruik van maakte. De trekpaardenfokkerij maakte tot 1926 in Nederland een grote bloei door. De crisistijd maakte daar een einde aan.£)p de boerderijen moest men het zuiniger aan doerj. De hoeveelheden paarden werden te ruggebracht. In de na-oorlogse ja ren nam het aantal trekpaarden op de boerenbedrijven weer sterk toe. In de jaren vijftig maakte de mecha nisatie daar definitief een einde aan. Hans Vonk". Zaterdag 14 januari wordt in het IJzendijkse streekmuseum de expositie 'Over en rond het trek paard' geopend. Nooit eerder werd in België of Nederland eententoon stelling over dit onderwerp inge richt. De expositie, die een zo breed mogelijk overzicht wil geven van de Belgische en Nederlandse trek paardenhistorie, is te bezichtigen tot 1 oktober van dit jaar. Het museum heeft 1984 overigens uitge roepen tot 'jaar van het trekpaard'. De organisatie van de expositie is in handen van het streekmuseum, WEMELDINGE De Coöperatieve Zeeuwse Aan- en Verkoopvereniging (CZAV) te Wemeldinge, heeft het af gelopen jaar een winst gemaakt van 57Z.20U gulden. De CZAV-omzet nam met drie miljoen toe tot een krappe 50 miljoen gulden. De omzet van de belangrijksc CZAV-deelneming, Agrimarkt te Goes, steeg met ruim 1 procent tot ruim 33 miljoen gulden ten opzichte van het boekjaar 1981- '82. Het ledenaantal steeg met 13 leden tot 436. Dit blijkt uil het jaarverslag van de coöperatie. Het bestuur heeft al gerui me tijd plannen nu een loods te bouwen in Ovezande. Dit kon geen doorgang vinden omdat de vereiste procedures voor een bouwvergunning te veel tijd in beslag namen. De loods zal dienen voor de afgifte van mest stoffen en de ontvangst van granen. Het bestuur hoopt dat de bouw nu in het voorjaar klaar kan zijn. De coöperatie kocht vlakbij de Agri markt een stuk grond (3245 vierkante meter) en is inmiddels begonnen met een uitbreiding. Het gebouw zal deels dienst doen als magazijn en deels als winkel voor Agrimarkt. Onder de naam 'Agriland' zal er een pakket van tuin- en landbouwartikelen, diervoe ders en dergelijke te koop aangebo den worden. De CZAV-directie wijst er overigens op dat als de uitbreiding volgens plan verloopt, de opening van deze nieuwe winkel in het voorjaar zal plaatsvinden. De sterke uitbreiding van supermarkten in Goes, zowel via bestaande als van nieuwe vestigin gen, heeft haar invloed doen gelden. Zo blijkt verder uit het verslag. Wan- neei er begin dit jaar een einde aan dit uitbreidingsproces is gekomen, is in korte tijd het aantal vierkante meter verkoopvloer voor voedings- en genot middelen in Goes met ongeveer vijftig procent uitge breid „Rijkelijk veel van het goede", aldus de directie. De coöperatie zal op de algemene ledenvergadering op vrijdag 20 janua ri over deze zaken spreken vanaf 14(00 uur in 'De Prins van Oranje' te Goes. Daarnaast worden nieuwe bestuursle den gekozen en zal de vergadering worden afgesloten met een voor dracht uit eigen werk van de schrij ver-journalist A. J Kortooms.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 11