Rendabele windmolen komt binnen bereik Koerswaarde Nederlandse aandelen 36 miljard hoger Ruding stelt regels verkoop domeingrond OLIES EN ELSEVIER GEVEN DE TOON AAN Oplage dagbladen 07 procent gedaald PZC/financiën en economie ONTWERP MET 50 PCT HOGERE OPBRENGST AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS VRIJDAG 30 DECEMBER 1983 SALZGITTER DP Ai - Het Westduitse staatsconeem Salzgitter ziet goede mogelijkheden voor een eigen ontwikkeld mengsel van steenkool en waterdat op dezelfde wijze kan worden getransporteerd, opgeslagen en verbrand als olie. De onderneming liet donderdag weten dat de „densecoal" voor zeventig procent bestaat uil vergruisde steenkool van hoogwaardige kwaliteit. Toevoe ging van chemicaliën verhindert dat de steenkool zich afzet en maakt het mogelijk dat het mengsel als olie kan worden verbrand. Salgitter zegt verder dat het mengsel met veel schade aan het milieu zal toebrengen. Er komt bij verbranding minder stikstofoiyde vrij dan bij olie. terwijl ook het zwavelgehalte kleiner is. Bovendien blijft er bij verbranding minder as over. De ..densecoal" kan volgens Salzgitter ook worden gebruikt in de installaties die hoogovens van zware stookolie voorzien. VLISSINGEN (GPD) De Nederlandse windmolenfabrikant Lagerwey Van de Loenhorst is erin geslaagd een nieuw type flexibele windmolen te ontwerpen, die anderhalf maal meer opbrengt dan de huidige generatie windmolens van dit bedrijf, maar die geleverd zal worden tegen de huidige prijs. Deze ontwikkeling bekent een flinke stap in de richting van een molen die ook rendabel zal zijn wanneer de overheid de subsidies op het plaatsen van windmolens in de toekomst teruggeschroeft. Wanneer de molens in serie worden we ontwerp. Veel zal afhangen van de geproduceerd zal de prijs verder da- snelheid waarmee gemeenten vergun- len. Dat kan volgens de heer Van de nlngen afgeven voor windmolens. Dit Loenhorst al bij 50 orders per jaar. Hij gaat hier en daar nog met probleem- verwacht dat in Nederland grote be- loos. Gunstige uitzonderingen zijn on- langstelling zal bestaan voor dit nieu- der meer Berkel-Rodenrijs en Den Het in Kootwijkerbroek gevestigde windmolenbedrijf vervaardigt thans windmolens met een rotordiamoter van 10.6 meter en een vermogen van 30 kilowatt. Deze molens worden ook geleverd in een dubbele uitvoering, de zgn. twin-molen met een tweemaal zo groot vermogen De enkele uitvoering kost momenteel compleet met mast en fundering op zandgrond (dus zon der heien) zo'n 76.000 gulen. De nieuwe molen zal datzelfde bedrag vergen maar krijgt een vermogen van 45 kilowatt bij een rotordiameter van circa 13 meter. Afhankelijk van het windaanbod zal de nieuwe molen zo"n 80.000 tot 90.00P kilowattuur leveren. Volgens de fabrikant is de kilowat- tuurprijs van de met deze windgene rator opgewekte stroom circa 12 cent, en dat is ongeveer evenveel als de eigenaar bij koppeling aan het elektri citeitsnet voor zijn geleverde stroom terugkrijgt van het distributiebedrijf STABILISATIE IN '84 VERWACHT Amsterdamse wisselmarkt US dollar Pond sterling Duitse mark 100 Franse frank (lOOi Belgische frank Zwlts frank (lOOi Japanse yen Ital. lire ilOOOOi Zweedse kroon <1 Deense kroon (10 Canadese dollar Oost shilling 'IOC Iers pond Spaanse pes 100 Auslr dollar d 00. An til fis Surin lis Saoedl nyal lOOi 307775-08025 4.4295-4345 112,395-445 36,745-795 5.5025-5075 140.925-975 132,53-63 18,445-495 38.325-375 30.985-1.035 39 825-39.875 2,46925-47175 15 9430-9530 3.47504850 1.9510-9610 2,7525-7625 1.7025-7225 1.7125-7425 87.85-88.10 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANP) - De advi sen (aan-en verkoopprijzen' ww lands bankpapier geldend op de volgende werkdag luidden 38.50 143.50 39.50 Engelse pond Belgische!.- (lOOi Duitse mark dOOi Ital lire dO 000' Portugese esc «100» Canadese dollar Franse fr ilOOi Zw itserse fr. (100' Zweedse kroon -100' Noorse kroon d 00' Deense kroon lOOi Oostenr sh, 1100» Spaanse pes (lOOi Griekse drachme 35.50 139.00 3650 38.25 Algemeen 82 80 Algemeen lokaal 86.90 Internationals 78 40 Industrie 64.00 Scheep^ en Luchtv. 154 10 Banken 204.60 Verzekering 17280 Handel e a 70 10 CBS-Obllg index 78.70 Rendem Staats). 12.21 waarvan 3 5 )r 12.16 waarvan 5 8 Jr 12.24 8 Jr en langer 12,20 nieuwste drie 12,18 rend BNG leningen 12 12 rend bankleningen 12 20 rend pandbrieven 13 76 8.86 AMSTERDAM (ANP) De oplage van dagbladen is dit jaar vergeleken met 1982 op jaarbasis gedaald met 0,7 procent. In de drie grote steden (Am sterdam, Rotterdam en Den Haag) is de daling het sterkst, terwijl deze in de drie noordelijke provincies het gerinst is. In de zuidelijke IJssel- meerpoiders is de oplage gestegen met ruim 26 procent. Deze groei hangt samen met de sterke groei van het aantal gezinnen in dit gebied. Een en ander is bekendgemaakt in de zojuist verschenen publikatie 'Dag bladen oplagespecificaties, septem ber 1983' van het Centraal Bureau voor de Courantenpubliciteit van de Nederlandse dagbladpers (Cebuco). De totale betaalde oplage van de in ons land verspreide dagbladen be draagt 4.465.477 Deze oplage bestaat voor 88 procent uit abonnementen en voor 12 procent uit exemplaren die via de losse verkoop worden gedistri bueerd. Het Cebuco heeft ook berekend dat 87 dagbladen per 100 gezinnen worden verspreid. Een onderzoek in dit voor jaar heeft echter uitgewezen dat 16 procent van de betaalde oplage dage lijks aan een ander gezin wordt door gegeven, zodat niet 87 maar 101 dag bladen per honderd gezinnen dage lijks circuleren. Dit doorgeven kom- thet sterkst voor in de drie noordelij ke provincies en het minst in genoem de drie grote steden, aldus het Cebu co. In 1982 hadden de dagbladen voor het eerst sinds jaren te kampen met een oplagedaling. In de jaren die daaraan voorafgingen steeg de oplage met gemiddeld zo'n 1,5 procent per jaar. Volgens Cebuco lijdt het geen twijfel dat de huidige oplage-ontwik keling samenhangt met de economi sche situatie. Zo wijst een in opdracht van Cebuco uitgevoerd Nipo-onder- zoek uit dat er een samenhang is tussen het vertrouwen dat de consu ment in de economische ontwikkeling en de eigen financiële situatie heeft en de oplage-ontwikkeling van de dag bladen. aldus het bureau. Op grond van dat onderzoek valt volgens Cebu co te verwachten dat de oplage van de dagbladen in 1984 zal stabiliseren UITVOERING MOTIE-FABER AMSTERDAM (ANP) Donderdagmiddag zijn de goud- en zilverprijzen als volgl vastgesteld (tussen haakjes de vorige prijs»: Goud onbewerkt 37.400-37,900 37,600- 38.100). bewerkt 39.800 verkopers (40.010 verkopers), zilver onbewerkt 835-905 «840- 910), bewerkt 960 verkopers (960 verkopers) DEN HAAG (ANP) Minister Ru- ding van financiën heeft in een brief aan de tweede kamer uiteengezet hoe hij de zogenoemde motie Faber wil uitvoeren. In die motie van dit CDA- kamerlid is de minister gevraagd voor 20 miljoen gulden domeingron den te verkopen om met de opbrengst daarvan de aankoop van natuurter reinen te financieren. Ruding schrijft, mede namens de mi nisters Braks (landbouw) en Smit (verkeer en waterstaat) en staatsse cretaris Koning (financiën) dat de ministerraad ter uitvoering van de motie heeft besloten dat in beginsel alle agrarische domeingronden voor verkoop in aanmerking komen en dat financien zich verplicht jaarlijks uit deze verkopen negentien miljoen gul den beschikbaar te krijgen voor de aankoop van natuurterreinen. Voor 1984 wil Ruding, schrijft hij, zeven miljoen gulden binnenhalen uit de verkoop van vrijkomende domein gronden, zes miljoen uit de verkoop van verpachte gronden aan zittinde pachters en nog eens zes miljoen uit de verkoop van voor eerste uitgifte beschikbare gronden in Zuidelijk Fle voland. Aan de hand van de ervarin gen volgend jaar kan worden bekeken hoe in volgende jaren moet worden gehandeld. Aan de verkoop zullen, afhankelijk van de categorie waarin de grond valt, voorwaarden worden gesteld. Voor de eerste, de gronden die jaarlijks vrijko men van pacht, zullen de directie der domeinen en de directie beheer land bouwgronden over de voorwaarden overleg voeren. Het betreft hier slechts enkele grotere bedrijven die jaarlijks vrij komen. In beginsel zullen deze in het openbaar worden ver kocht. In de prospectus voor de ver koop worden voorwaarden opgeno men waaraan de koper moet voldoen. Helder De eerste gemeente handelt vergunningaanvragen af binnen een termijn vier weken. In Den Helder heeft een vooruitstrevende ambte naar een procedure ontworpen die wanneer ze wordt aangenomen het mogelijk maakt binnen veertien da gen over een aanvraag te beslissen. Lagerwey en Van de Loenhorst stre ven intussen naar een ontwerp dat zelfs rendabel is als de subsidies van het rijk zouden verdwijnen. Nu krij gen bedrijven die een windmolen voor stroomopwekking aanschaffen nog zo'n 40 procent subsidie. Daarvan is 12 procent basissubsidie en 25 pro cent energietoeslag, terwijl daarnaast nog een kleinschaligheidssubsldie wordt verleend. De heer Van de Loen horst vernacht dat die steunverlening in de komende jaren zal worden ver minderd. Zijn ideaal is een molen die ook bij het terugschroeven van de subsidiebedragen in vijf Jaar tijd kan worden afgeschreven. Voor de particulier heeft het bedrijf in Kootwijkerbroek nog een 5-kilo- wattmolen op de tekentafel staan, die ook in windrijke gebieden in bijvoorbeeld de Derde Wereld, van pas zal komen. Aan dit ontwerp moet echter nog het een en ander worden gedaan, terwijl de 45-kilowattmolen naar verwachting al in maart op de markt zal komen. Rechter: alsnog opening boeken van Slavenburg AMSTERDAM (ANP) - De rechter heeft Slavenburg's Bank (tegenwoor dig Credit Lyonnais Nederland) be volen, binnen een maand aan de Ondernemingskamer de inlichtingen te verstrekken die deze nodig heeft om tot een uitspraak te komen in de jaarrekeningprocedure, die de Slich ting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft aangespannen. Aan een eerder verzoek van de Onder nemingskamer werd door Slavenburg niet voldaan Het gaat om een over zicht van mutaties in de Voorziening Algemene Risico's VAR. gegevens over dubieuze debit,eurpn en verliezen op onroerend goed. SOBI wil mei de procedure aantonen, dat het resultaat van de bank over 1981 niet een winst is van f 1 miljoen, maar een verlies van f 124 miljoen. Aan de eis van de rechter in het nu uitgesproken tussenvonnis is geen dwangsom verbonden, zoals SOBI had voorgesteld. Een cassatieberoep is mogelijk en gezien de aard van de zaak volgens SOBI-voorzitter Lake- man ook wel te verwachten. Slaven burg mag van de rechter desgewenst vermelden, welke inlichtingen niet aan SOBI ter beschikking behoren te worden gesteld, AMSTERDAM (ANP) Met wolken confetti, afkomstig uit vier 'confetti-kanonnen' besloot de Amsterdamse effectenbeurs donderdag het beursjaar 1983 Op het grote notatiebord verscheen de wens 'de beurs wenst Nederland veel voorspoed in 1984'. terwijl de inwendi ge ibeursimens versterkt werd met oliebollen. De optiebeurs die zich dit jaar ten opzichte van de effectenbeurs niet onbetuigd heeft gelaten kon op de laatste beursdag van het jaar eventjes een record boeken door het passeren van de grens van drie en een half miljoen contracten. Dit is binnen een kalenderjaar nog nooit gebeurd. Op de effectenbeurs bereikte de algemene ANP-CBS index in de middag een stand van 1542 Dit was tevens de hoogste stand van 1983. Eind vorig jaar bedroeg deze stand 100,8 OOK OMZETTEN IN 1983 FORS GESTEGEN ,8 eind 1982. Maar de hoogsj deze Index (140,5) werdlj AMSTERDAM (ANP) - De koerswaar- begonnen in september 1982. Toen tegen de van gewone op de Amsterdamse stond de algemene ANP-CBS index stand effectenbeurs genoteerde Nederland- op 86,4. Gestimuleerd door een dalen- april 1973 bereikt. In dat jaar wasoc se aandelen is in 1983 met ruim f 36 de rente en betere economische voor- sprake van een hausse, miljard toegenomen tot f 103,4 mil- uitzichten is de index via 100,8 eind De verzekeringsindex schoot van 2d jard. Van «leze stijging namen de 1982 en trapsgewijs dit jaar uitgeko- naar 347.4 met een hoogste stand vsj internationale waarden met bijna f men op 154.2 op de laatste beursdag. 349 op 27 december. 20 miljard de grootste hap voor hun Voor het eerst na tien jaar mocht de De obligatie-index is van een laag* rekening. Maar ook de lokale fondsen aandelenmarkt zich in een sterk ge- stand van 93,7 op 9 juni geleideli| i stijging f 12 miljard stegen activiteit verheugen De omzet opgelopen om het laatste kwartai mochten niet klagen, zo blijkt uit een was met bijna f 60 miljard 121 procent rond de 100 te blijven hangen en l| berekening van het CBS. Bij deze cijfers moet worden aange- meer dan in 1982. Geleidelijk toonden sluiten op 9 steeds meer beleggers belangstelling merkt dat de totale nominale waarde voor aandelen en de lokale sectoren van deze aandelen steeg van f 14,7 tot handel en industrie begonnen aan een f 15,6 miljard. Beursplein 5 kan vergenoegd terug inhaalmanoeuvre. Vooral de laatste maanden van het jaar droeg dit bij tot General Motors wil 10.000 man weer terug nemen zien op 1983. Records aan de lopende nieuwe recordstanden van de algeme- band, niet alleen wat koersen betreft ne index. u~ nemen maar ook met betrekking tot de om- De index handel sloot 63,8 punt hoger oor j zetten De totale omzet is uitgekomen op 171. Vooral de uitgevers. Elsevier DETROIT (RTR) - General Moioi op f 124.7 miljard tegen f 92.6 miljard en De Telegraaf voorop, leverden hier- 'GM), de grootste autofabrikant» in 1982. wat toen ook al een record toe een belangrijke bijdrage. Deze wereld, verwacht het komendeyo* was Vergeleken met 1981 is de omzet index stond echter op 18 januari 1973 iaar ongeveer 10.000 naar huis^ zelfs verdubbeld -» De hausse op de beurs is i nog hoger, namelijk op 154,9. De in- stuurde werknemers weer aan kt feite dex industrie nam afscheid op 129.3 HEERLEN (GPD) Het ..eiridejaar-bericht,,na voor een belangrijk deel chemische DSM-con- het grote verlies waar- ook door interne inspan- cern heeft het bedrijfs- mee we 1982 moesten ningen is bereikt Hij resultaat in dit jaar afsluiten, geen verbete- noemde de verbetering enorm kunnen verbete- ring van zo'n f300 mil- verheugend maar waar- ren. De netto concern- joen. Ik wil u hiermee deert de winst, ondanks winst over 1983 komt feliciteren, zo zei hij tot de enorme verbetering, ruimschoots boven de het personeel, vooral onvoldoende om van f 100 miljoen uit. omdat deze verbetering een redelijk verant- „Dit is", zo stelde drs. behalve door lichte op- woord rendement te mo- Bogers donderdag in z'n klaringen van de markt gen spreken. erk te kunnen zetten, zo heeftdt vice-president van de ondernemit|, Robert Lund, gezegd. Hij gaat ervan uit dat door een toent ming van de vraag naar motorvoerU gen het aantal teruggeroepen werkre mers op 90.000 zal komen. GM heeft het afgelopen jaar al 80.00 man laten terugkomen. Er zijn eri nog 51.000 voor onbepaalde tijd thui GM heeft in de Verenigde Staten i totaal 350.000 werknemers. Lund verklaarde dat 1983 het jaar v; het grote herstel is geweest. GM hef ruim vier miljoen personenwagei verkocht in de VS. De totale autove koop van GM is zestien procent groti dan die in 1982. Lund verwacht vo gend jaar een toeneming van de vi koop met eveneens zestien procent AMSTERDAM (ANP) - Op de laatste beursdag van het jaar toonde het Damrak donderdag een min of meer prijshoudende stemming. Hier en daar kwam het tot wat winstnemin gen al bleef de ondertoon erg goed. Uitschieters in positieve zin waren Koninklijke Olie en EIsevier-NDU. Wel waren de markten overal veel dunner dan eerder deze week. Koninklijke Olie, die enige tijd ver waarloosd in de markt heeft gelegen, ontrukte zich verrassend aan deze apathie en op 138 werd een winst geboekt van 3,50. KLM trok 2 aan tot 191,50. Unilever brokkelde 1 al tot 252,80 en ook Philips stond met vijftig cent verlies op 44.60 wat on der druk. Akzo handhaafde zich op 99,50 evenals Hoogovens op 48. Er was nieuwe vraag naar Elsevier en op 512 werd een koers bereikt die dit jaar nog niet was voorgekomen. Deze prijs betekende ten opzichte van woensdag een stijging van ƒ7. VNU was op 131 prijshoudend Hetzelfde was het geval bij de aannemers. De banken lagen wat aangeboden met voor ABN 3 verlies op 374. Van de assuradeurs klom AEGON ƒ2,50 tot 122,50. Vaster was opnieuw Oce-van der Grinten. Na woensdag 6 te zijn aan getrokken kwam er nog 2 bij op 249 Gist-Brocades werd 1,50 meer waard op 167 en Ahold was 2.50 in herstel op 198.70. Pakhoed klom 1 tot 56. De lokale markt vertoonde het ge bruikelijke rommelige oudejaars- beeld. Ieder fonds moet op deze dag een successiekoers krijgen, wat bete kent dat er geen bied- of laatkoersen mogen worden opgegeven. Waar dit wel het geval is moet net zo lang worden onderhandeld totdat een ge dane koers uit de bus komt Dit zou in de tweede periode moeten gebeuren bij Naarden, Borsumij-Wehry, Nier- strasz en Chamotte Unie. Ondanks deze rommelige vertoning tendeerde het merendeel van de fond sen toch weer omhoog, wat ook bleek uit de index algemeen lokaal, die een half punt aantrok. De algemene index befiindigde de eerste periode met een winst van 0,8 punt op 154,1 en de tendentie op de actieve markt was rond eén uur opnieuw omhoog ge richt. Zeer vast was opnieuw VMF Stork met een winst van 5 op 106,50. Hoek werd weer 3 duurder op 80 en Braat 3,50 op 180 Bijen korf Beheer schoof nog 1 omhoog naar 33.80 en HAL sprong 5 om hoog naar ƒ209 ACF werd ƒ2.50 duurder op 187, Gero 4 op 74 en Crédti Lyonnais Bank f 1.80 op 60.30. Op de actieve markt zette Elsevier de opmars met kracht voort en even na een uur werd een winst geboekt van 15 op 520. Koninklijke Olie ging nog wat verder omhoog naar 138.50. Op de parallelmarkt won Van Melie 6 op 220 en ging Elaion relatief fors omhoog tot ƒ2.20. een winst van ƒ0,20. De obligatiemarkt was prijs houdend De laatste beursochtend op de Euro pese Optiebuers (EOEi bood een le vendige aanblik. Er werden 4354 con tracten verhandeld. De koersen van de onderliggende waarden gaven blijk van een verdeelde stemming Konink lijke Olie was koploper met 2293 con tracten. De tweede en de derde plaats waren voor Akzo en Philips. B Comp 142 40 ho» Burr Corp *5160 1543 can P En: 122 50 1243, Chrysl «.00 32 a Colg-Palm 87 00 6651 Blimciil.AnnifdéniliooIrtlomlsciil AEGON 121.00 120 50 AHOLD 190.00 198.50 AKZO 100.20 99 10 ABN 378 00 372 00 AMEV 156 80 156 20 AMRO bank 61.30 61,00 11 50 Nat Inv 80 107 20 107 20 11.00 ld 74 102.50 102,50 9 751(1 74 101.70 101 70 8 50 ld 75 2 101.10 101.10 10 00 GusU 74 102.00 101 80 9 50 ld 15j '02 40 102.40 8 75 id 75 00.80 100.60 8 50 id 15] 100 30 100 30 8 25 Id 70 lOO 40 100 40 10.00 Pont 74 97.50 97.00 7 50 Proost B 71 98.20 98.20 6 50Rolinco07 76.60 76,80 0 50 1(1 1000 80 001) 81.000 8 00 Sanders 72 100,50 99.20 8,75 Schultema 70 - 105.60 14 00 SHV H 81 126.00 126 00 8.75 stevm Gr 76 04.00 93 50 5.00 Tyco IMF 69 Kemp» 11 Beg 98.00 9710 Kiene S 350,00 33500 Kluwer 123 50 125.00 KBB 32,90 33 80 id 6 cum 3400 3380 Kon Ned Pap 89 00 90oo' Krasnap sky 84 50 86 50 LandreAiül 143 00 144 00 NewYorklnd 1200.00 1260.00 Obam 12100 120 80 Old Court Dlr 101 00 10100 SciTcch 10 05 10.25 Sumabel 0000 50.50 Technology 43 30 43,30 Tokyo PH 118.00 119 00 L'mfonds 19.20 19.10 Vance Sand 19.20 18.90 Dart Kr 212 00 2».« Dow Chem 97 09 98 S Eastm Kod 238,00b 240» Exxon Corp 114,00 115,58 Fluor Corp 53.60 53,-j Ford Motor 10 134 50 35.0)1 Gcner El 179 30 179.» Gcner F 159 00 157.» Gcner Motors 232 50 2303 Dordtsche Petr 124 00 127.00 Dordtsche Pet» p 123 00 126.00 Etsevicr-NDU 505.00 520.00 FGH 54 10 53.50 GIH Brocades 165 50 168.00 8 00 Id 72 100 s0 10O 80 7 75 id 72 '00 10 100 00 750 id 69 9820 9820 9 00 VMF Stork 70 95.00 9500 8 50 Volker Stevm 91.20 9150 7 00 W have 78 145.50 145 00 TOOWsanenlJ 104 80 104 50 8.75W U Hyp 75 96 00 96 30 Macintosh 192 00e 187.00e Maxw Petr 332 0O 339 00 Meneba 8150 60 00 MHVAdam 15 00b 14 00 Moeara En 554 00 550 10 Wereidhave 151.00 155 00 AMERIKA lorig. aandelen' Am Express 33.60 33.60 Am Motors 6.45 6 65 Am Tel&Tel 61 00 60.60 Gillette 149 20 14S5* Goodyear 91.80 91JI Hitachi «0.00 856!» Inco 43.70b 41» Int Bus Mach 375.00 371J Heineken 132 20 132 60 Hfineken Hold 121 00 119 50 Holl beton gr 100 80 100.80 6.50 id 68 96 90 96.70 8 75 NOB 76 '0150 101.00 7 75 id 72 94 70 94.30 ACF Hold 184 50 189,00 Amfits 1G0.80 101.00 Aad Rubber 8.40 0 80 Id 1-4 1530 00 1580.00 Muldei 730 00 730 00 MjjnbW 710.00 700.00b Ameriiech 64.10 Asarro 2950 29.70 At! Rich! 42,70 44.10 Int TeMiTel 141 50 1411 Kroner iojj Lilt Ind 2IG.00 2151 Hoogovens 47 50 47.00 KLM 190.00 191 60 Kon Olie 134,30 138.20 Nai Nederlanden 198,00e 197,00 Nedlloyd Groep 108,10 108 10 6 00 Id 64 93.50 93.00 9.75NMB74 '00-50 100 50 8.50 NM B 76 100.50 101 00 6.75 ld kap 72 98-50 96.00 Am Brouw 220 00b 230 00b Ant Verf 210.00 220.00 AssSt R'dam 03.00 93.00 Audet 185 00e 194 00 Naeff 129.00 Nagron 28.40 27.90 NBM-BOUW 6,80 6 95 Nedap 500.00 505 00 Ned Credlet 38,50 39 00 Bell South - 84.90 Bcth.Steel 27.70 28.00 Boeing Comp 46.00 44.50 Burroughs 50 80 51,50 Merck&Co 278.00 275.1 Mum Mining 268.00 268* Mits El 500.00 500.# Nab Br 128300 126# North Am PhC 237 0 0 236# Oee V cl Grinten 243 00b 255.00 Van Ommeren 29 40 29.20 Pakhoek Hold 55 20 57.50 Pakhoed Hold c 49 80 50.00 Philips 45401 4460 8.50 NS 70 101.50 101 20 7.25 Id 72 96.80 9070 &00WaLacb 96 10 95 90 7 75 OTRA 72 90.00b 90.00e 3 00 P&C-gr 72 - 93.00 Ballast-N 84 90 84 00 BAM Hold 70 00e 68 00 Batenburg 355 00 350 00 Beek.van 110.00 110 00 Beers' 134 50 136 00 Ned Springs! 1680.00b 3680.001) Merstrasz - 720.00e Norit 10170 100 50 Nutricia OB VI 50 91 00 Nljverdal 15100 15100c Colgate 22.00 21,50 Cons. Foods 26 50g Control Data 46.20 45.50 Do* Chemical 31.60 31.70 Du Pont 51.80 52 60 Phil Morr 222.00 222, Phil Petr 105.80 10M Pol Corp 93.00 «1 Proct&Gambie 174 OOd 1733 Quak Oats 185 00 I85J Rodamco 130 00 130.00 Rohneo 320.90 321.00 Rorento 200.00 20010 Unilever 253.20 252.00 Ver beat VNU 131 50 132 70 7 00 Id 68 96.00 95 00 7 00 Id 72 95 50 96.00 7 25 Id 66 96 00 95 00 6.50 Id 67 94.30 94.50 5.25 Id 64 98,00 98.00 BeltndO 397.30 398,00 Btrkels P 36.90 36 80 BlvdenslC 215.00 213,00 Bóer Druk 91.50 92.00 Bols 102 50 101,50 Otra 88.0Ub 89 00 Pjlembang 47,00 Palthe 59.40 59.50 Pont Hout 68.00 67.00 Porcel Fles 125 00 126.00 Exxon Corp 37 20 38 00 Fluor Corp 17.90 17.75 Ford Motor 43.95 44.00 General Eleclr 53 70 58.60 General Motors 74 90 74.30 Schlumberger 152 70 1561 S Roeb 117 00b llM Shell Can 57.50 563 Shell Oil 118 00 1221 SpCorP] 141 50 140J WUI1 119 50 120.00 Banken. Handel, Industrie 11 25 Akzo 103,00 102.70 10,75 Akzo 107 40 106 70 9.75 Plllllps75 101 !)0 102^00 8.00 PIU1IPS72 101,80 101,70 6.00 Pegem67 94.80 94,00 5 50 Id 58 93.00 93,60 5.00 Id 58 91,80 91 80 Braat Bouw 176,50 189,00 Breevasl 230,00 228.50 Brccvasl cerl 220.00 218.00 Brcdero 191.00 202,00 Bredero cert 19100 105,00 Rade ma kers 150.00 Ravast 20.50 Reesink 25450 253.00 RIVA 705 00 765.00 Gillette 48 50 48.00 Gulf Oil 42 50 44,00 Honeywell Inc 138.10 135.70 IBM 124.45 124,40 Intern. Flavor 27,50 27,60 Tandy Corp 133 00 133# Tex Instr 430 10 430.11 Un Pac C 155 00 154# Un St St 90,50 3U 9,25 Akzo 100.20 100.20 11 25 ABN 74 103.00 103.00 10.50 ld 1974 104.80 105.00 975 ld 79 99 102.30 102 30 9 50 ld 79 94 102 20 102.20 4 50 Id 59 97 50 97.00 6 50 R-R Pljp 96.40 96.50 8 50 RijnIDls 99.50 99.50 7 12 RynSch 23 90 24.00 6 00 Schiphol 86.30 85.50 CalandHold 34.50 34,50 Calve-D eert 355.00 352,00 id 0 pet eert 1860.00 1905 00 Centr Sulk. 132 10 130 00 ld cert 132 10 130.70 RohlctkJl.sk 69.00 62,00 Rommenholl. 402 00e 410 001) Rijn-Schelde 4 00 4,45 Sanders 144 00 144.50 Sarataeck 107 50 106.60 Intern.TeMiTel. 45.00 45 20 Lllton Ind 69,50 68 70 Lockheed Alrcralt 39.00 39 00 L T V.Corp 17.90 18 00 Mobil Oil 28 50 29 50 West El moQ 170 Woolw 109 ou 107# Xerox Corp 14800 150» l limns. scrips, stockdiv cd Doorlopend genoteerd: 6 50 ld 1975 100 00 100 00 8 00 'd71^6 ,S3S W5° 8 50 Shell 75 10130 101.50 8 25 id 71 10170 1017O 7 75 id 72 98 40 98 00 10 6 SH V 72 98.00 98 00 id cert 187.00e 187.00 Chamotte 18 00e 19 00b Cmdu-Key 26.00 2600 Schuppen 281,00 281 00 Schutters,- 24 50 21.50a Smit Intern. 43 70 44 00 Nvnex 61.30b Occ Petr Corp 24.90 25.30 Pacific Tel 55 90 Akzo twrri 44.50 451 Am Expr.wrt- Biecvast'wrri 62 00 SU Gist Brocades 56 00 51' 9 75 ld 75 102 20 102.20 9 75 ld 80 00 102 00 102 00 8 75 ld 73 100.50 100 00 8 50 ld 73 99.50 100,50 7.0U Skol Br - 98,60 7 25 Total 12 96,00 #5.50 8 75 Unilev75 101,50 10180 6 00 Unilevflfl 93,80 93 50 Credit LBN 57.50 «0 00 Dell My 83.80 84 00 Desscaux 02 40 62,90 Dorpen Co 83.50 85 00 Douwe Egberts 86.50 86.80 Tilb Hyp bk 1 60b 1 60 Tw Kabel H 299.00b 299 000 Twynstra en G 32 00 31,50 Philip Morns 71.80 71 95 Philips Petroleum 33 80 34 50 Polaroid Corp 32.30 32.50 Quaker Oats 58,80 RCA 34.70 34.20 Nat Ned'wrr 61 1240.00 1»' Nat Nediwrr 7- «0 00 9* Philips G1 NV 47.00 461 Sumabel twrri 1 J 50 ld 73-88 97.00 97.00 7 50 MeesH72 96.70 96.30 8 75 BanqUeP 75 99.50 100 (J0 8 00 Bwf Limb. 94.80 94 00 8 50 BOZ 99 00 98.00 8 25 ld 98 00 97.00 8 25 B ree vast 71 96 00 06.00 8 00 B ree vast 73 93 00 93.00 8 25 Bredere 71 98 20 98 20 800 Br Petr 10) 40 102 00 4 75 Ak/o 96 00b 98,00 6 75 AmRu73 97.30 98,00 5 50 AmRO 69 - 166 50 8 50 Boskalis W 75 97,00 97.00 11 OOBredcroSl 108.60 108.60 6 25 Buhrm T 73 lOOUOb 101.00 7 25 Buhrm T 76 99 09 99.00 EMBA 216.00 215,00 Erlks 95.50 95,50 Fokker 40.50 40 10 Furncss 40.90 4080 Gamma II 71,50c 72.20 Id 5 pel PW [g.80 18,90 Gel,Drilt r 157 00 159.00 Gerofabr 70 00 "4 00 Glossen 133 00 128,00 VMF-Stork 10150 105.20 Verio cert 46.50 47,50 VRGGem Bex 01.50 62 40 Wegen. C eert 51.50 51,50 Wcssanen c 131.50 133 00 Weslhav Asd. 2)0 00 210.00 Wolters Sams 146 50 155 00 Wyers 49,00i- 50.00b Wijken Her 83 50 83 00 Schlumbcrger 49.75 50,90 Sears Roebuck 37,70 28.00 Shell Oil 38.50 39 75 Sth.West,bell c - 59 20 SperryCorp 46.50 46 00 Standard Oil of 33.80 34 75 Tandy 43.50 4 3 20 Texaco 36.30 36.00 Texas Instromen 138.00 138.00 Union Carbid.» 63.00 62.60 wuil twrrBi 3400 3" AIciftcprijzcn funds iNed.l ABN belegg.p 107.20 107(1 ABN obligf 55.64 SSX AMRO AF -J00 „0 344;: AMRO OC 3J8 32 ja K AMRO'AC ,5,29 ;ctt AMRO OF 173 88 ,71# Bolegg.v d 7 'Hu lit 9 loCRBoeM bk 10LS0 101,30 8 00 Cr LBN71 98 50 98 00 8.00 Elsev -NDU 99 00 98.00 Banken. Handel. Industrie 7 25 Hagemeyer 97,00 97 00 6 00 Holec Dlv 87 00 86.50b 4 00 Elaion 80 96 00 96.00 8 75 Elsevier-NDU 13150 14» 00 7 25 Fum 73 93.60 94 20 5.75 Glal-Broc 73 220.00 220 00 5 25 Hoopoe 68 83.00b 83 20 7 25 Kappa 73 95.60 95.60 8.75 KNSM 75 95.00 94.00 8 75 1<BB 75 75.50 76 00b 7 25 M,e ml "Mi 73 22(11111 218(10 Grasso 265.00 26100 Hagemcljrr 58.50 58.50 Hock's Mach 77 00b 80.00 Holec 5500 5450 HALL Trust 204.00 209 00 Holl-seasearch 330 335 Hull -Kloos 11000 110,00 Hunter D 2150 22,00 ABN A and fonds 224 70 225.30 A..'! -.1 155 :K) ..",(,1)0 Alrcr.lu 12990 130 00 America f- nd 238 00 "4100 BmnBeirVG 142 10 142 10 BOG AM IJ 158.00 159,80 Chem1c.1l F 32,80 32.80 Col Gr Sh 29 30 29 30 Concentre 21,00 2100 Union Pacific 50 00 50.40 U S Steel 29 60 29.85 US west 55.80 Warner Lambert 29 00 29.00 Wcstlngh.El 56.10 55.80 Woolworth 35,70 35 30 Xerox Corp 49.60 50 25 All Lyons 139 00 141.00c AMAX Inc 75 00 75.20 BemcoJ b 33500 aU Bemco A b ,0i 10 icU Bemco rend ,57 30 15U Canam I nv 13« 30 i:t« EaLvglvw 1585 Mi EaLvgfd 13,6 1U EaLvgfab ,955 111 Esmeralda ,oj.5« HBl Oplimix 109 50 110* 8 00 id 72 96.00 96.00b 7 00 KLM 68 97.00 97.00 7 75 Lyons 96.20 96.20 9 50 Maasv.O.T. 100.80 100.80 7 25 Nederh. 73 24,50b 24.50e 8 00 Nijvcrd. 70 120 00e 121.00b 6 50 Occ v.d.Gr 69 127 00 130.00 IHC Inter 4830 48 20 Ind Maattch 95.50 08,00e IBB Kondor 271.00 269,00 InternaUO 3470 34.20 Holland F 36 70 373)0 InUirbonds 584,OOd 584.00 Japan Fund 38.00 37.00b Leveraged 15450 151.50 Am M 21.00 21.70 Am T&T iNdti 189.00 168.00 ASARCO I 89.0Ub All R 132.50 136.00 UniCO 236,42 as' Untfonds 117. i7 ui* Unilife 60.40 6»! Canam fund 20,5» 20*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 6