Verlagen 'terugkeerdrempel' buitenlanders aanbevolen Gezondheidsraad is niet voor toepassing chelatietherapie Vuurwerkhandelaars willen landelijke verkoopperiode Stakers Suriname zetten actie voort Senaat wil nieuw advies opname psychiatrie UPPORT OVER KNELPUNTEN fl Tai-Chi groep l ichakelt ombudsman in Almere moet leden van Centrumpartij toelaten tot raad Geding tegen korten lonen in sociale werkplaatsen ONVOLDOENDE BEWIJS MEDISCHE GEVOLGEN Nederland Oké ontslaat directeur (RIJDAG 30 DECEMBER 1983 PZC/binnen-buitenland lEN HAAG (ANP) De eerste kamer vindt dat de Raad van State opnieuw aangenomen. Het grote aantal wijzigingen dat het wetsontwerp echter sinds Ivies moet uitbrengen over de wet bijzonder opneming psychiatrische de indiening heeft ondergaan, maakt nieuw advies van de Raad van State ekenhuizen (BOPZ). die in de plaats komt van de huidige krankzinnigen- gewenst, zo heeft de voorzitter van de eerste kamer. Steenkamp. geschreven aan de ministers Brinkman van wvc en Korthals Altes van justitie. Steenkamp wetsontwerp, dat al in 1971 is ingediend, is onlangs door de tweede kamer hoopt dat het nieuwe advies met al te lang op zich laat wachten. EN HAAG (ANP) Om de terugkeer van buitenlandse werknemers naar het land van erkomst rond de Middellandse Zee mogelijk te maken, moeten (financiële) knelpunten lorden weggenomen. Dit staat in een rapport dat staatssecretaris Kappeyne van de Coppello - sociale zaken) de Tweede Kamer heeft gestuurd. Jet rapport beveelt een experimen tal beleid aan en noemt enkele con- rete maatregelen om buitenlanders ae dat echt willen, over de financiële Irempel heen te helpen. Genoemd torden: het opheffen van belemme- mgen voor kostwinners met een wao i aow-uitkering om met behoud van jtkering terug te keren; een uitke- mg ineens op basis van opgebouwde echten als spaarpremies. aow en pen- ioenen; mogelijkheden om na mis likken van de remigratie binnen een erlode van bijvoorbeeld twee jaar erug te keren naar ons land. Over de nogelijke aanwending van sociale iltkeringen voor remigratie heeft de iaatssecretaris al advies gevraagd an de sociale verzekeringsraad. Retourmigratie k aanbevelingen staan in het rap- ort 'Retourmigratie van Mediterra an <n, Surinamers en Antilliancn', dat vz b opdracht van het ministerie van In ociale zaken is opgesteld door de i diversiteiten van Utrecht en Am- /ni iterdam. iel ipanjaarden keren naar verhouding hj iel meest naar hun vaderland terug, id evolgd door Italianen en Joegosla- en. Bij de grootste groepen buiten ge rndse werknemers. Turken en Ma li okkanen. is de remigratie beduidend is! iger. ia lit de cijfers blijkt dat de terugkeer a Ie eerste jaren van het verblijf in ons Jt ind het grootst is en dat die afneemt ?S ij toenemende verblijfsduur. Gezins- m ereniging is steeds meer van invloed vo p de cijfers, het aantrekken van lai leuwe arbeidskrachten steeds min- i Ier. tooral mensen van boven de veertig «ren terug naar het land van her- p omst. Ook bij de jongere buitenlan- a srs leeft die wens, maar hun plannen dl (n minder concreet, iti ie onderzoekers stellen dat een pro- ve pmma van terugkeerprojecten in et «jerkte mate kleine zelfstandigen ii a steunen die individueel of in kt pepsverband terugkeren. Het kan rt- soit een algemene, voor iedere terug- Herder geldende, voorziening wor- ra den. h stroom van Surinamers naar ons ;sk land is opgehouden en het aantal ,c Surinamers dat terugkeert naar het e uid van herkomst, daalt gestaag, b folgens het rapport is sprake geweest ir.s tan een massale landverhuizing. Een b( ierde tot de helft van de Surinamers 'd tin de loop van de tijd naar ons land aki m oa LMSTERDAM (ANP) Om eerher in lel en recht te krijgen heeft de li 'ii-Chi groep, die in oktober van dit iar in het nieuws kwam wegens ermeende verwaarlozing van kinde- in van groepsleden, zich tot de na- ionale ombudsman Rang gewend. »ngs deze weg wil de groep boven- Irn de openbaarmaking bewerkstel len van gegevens die aan het optre- len van politie en justitie ten grond- lag hebben gelegen. 3e groep onderzoekt daarnaast of er anklachten ingediend moeten wor- ien tegen personen en instanties die n tij de zaak betrokken waren, onder neer wegens smaad. ;1 )p 7 oktober haalde de Amsterdamse it olitie tijdens een optreden van de n roep in een muziekschool in Amster- r- iam-Noord twintig kleine kinderen f an de groepsleden bij de ouders weg. n leze actie geschiedde in aanwezig- n leid van de officier van justitie me- il irouw B. Broers. h De kinderen zijn inmiddels allemaal neer bij hun ouders terug. Flick wil via l echter betalen lelasting voorkomen a I0NN (RTRl - Het Westduitse indus- n Iriêle concern Flick heeft besloten de rtchtcr in te schakelen om te voorko- r men dat het alsnog 450 miljoen mark r lan belastingen moet betalen. e foensdag liet regeringswoordvoerder r Peter Boenisch weten dat het ministe- a le van economische zaken heeft be- j, «ald dat de belastingvrijdom die het e oncern aan het eind van de jaren r eventig was verleend niet terecht j sas. let Flick-concern meent dat de uit- j praak van het ministerie niet ge- j tchtvaardigd is en dat bovendien de enode waarin de belasting alsnog on worden opgeèist eind november r s verstreken. Flick was al in het beuws in verband met een omkoopaf- e Ure waarbij de Westduitse minister 'an economische zaken, Otto Lambs- s tóf, en zijn voorganger, de huidige opman van Dresdner Bank Hans r hderichs zouden zijn betrokken. let gaat nu om tweemaal kwijtschel ling van belasting over de verkoop i an het belang van Flick in Daimler- fez. gekomen. Hier wonen naar schatting 180.000 Surinamers. in Suriname 400.000. De onafhankelijkheid van het land en de visumplicht hebben de cijfers sterk beïnvloed, hetgeen echter niet van de gebeurtenissen van 8 december vong jaar te zeggen valt. Op dit moment woont ongeveer tien procent van de Antillianen in ons land. Kwamen in de jaren zeventig nog meer Antillianen hier naar toe (4000 per jaar) dan er gingen (2000), sinds 1982 is dat door de economische recessie in Nederland en de groeien de stabiliteit van de eilanden ander som. PARAMARIBO/DEN HAAG (ANP) De stakers bij de bauxietbedrijven Suralco en Billiton, die protesteren tegen komende belastingverhogin gen, hebben de voorwaarden van de Surinaamse regering om te komen tot voortzetting van besprekingen afgewezen. Dat is donderdag uit Paramaribo ver nomen. De afwijzing is in de loop van de ochtend aan de regering ter kennis gebracht. Deze had hierop gister avond nog niet gereageerd. Een afvaardiging van de stakers had woensdag een eerste formele gesprek met enkele ministers. De Surinaamse regering liet in dit gesprek aan de actievoerders weten dat eerst het werk moet worden hervat en de elek triciteitsvoorziening moet worden ge garandeerd, alvorens tot voortzetting van de besprekingen kon worden ge komen. DEN HAAG (ANP) De adviesraad van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmecrpolders moet twee leden van de Centrumpartij alsnog toelaten tot de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Almere. Dit heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van State donderdag bepaald. De twee partijleden, B. Fresco en twee nieuwbakken raadsleden vol- W. T. E Vreeswijk, werden op 21 gens de adviesraad geen werk heb- september gekozen in de gemeen- ben in Almere en ook hun gezin nog teraad. Volgens de adviesraad niet hebben laten verhuizen, geeft woonde en werkte het tweetal tij- de raad onvoldoende reden om te dens de verkiezing echter met in veronderstellen dat Fresco en Almere, maar in Soest en Utrecht Vreeswijk niet werkelijk in Almere Omdat in de gemeentewet staat wonen Bovendien heeft de advies dat alleen inwoners van een ge- raad niet aangetoond dat het twee- meente deel kunnen uitmaken van tal geen woning heeft in Almere, de raad, weigerde de adviesraad aldus de uitspraak. Fresco en Vreeswijk op te nemen. Volgens de afdeling heeft Almere Dc twee leden van de Centrumpar- bij deze beslissing ten onrechte het tij verklaarden echter tijdens de standpunt ingenomen dat de woon- behandeling van hun beroep dat en werkplaats voor de verkiezingen zij wel in Almere werkzaam zijn. de doorslag geeft. Uitsluitend be- Naar een woordvoerder van hel slissend, aldus de afdeling, is het openbaar lichaam donderdag mee- antwoord op de vraag of een geko- deelde overleggen de fractievoor- zende ten tijde van de beslissing zillers in de adviesraad nog over over zijn toelating tot de raad de gevolgen van de beslissing van werkelijk in een gemeente woont, de Raad van State. De bevoegdhe- Dit kan blijken uit de inschrijving den van de adviesraad worden op 2 januari overgedragen aan de gemeenteraad. RECORDAANTAL BEZOEKERS RIJKSMUSEUM AMSTERDAM (ANP) Ruim 18.000 mensen hebben donderdag de weg naar het tot 1 januari gratis openge stelde rijksmuseum in Amsterdam gevonden. ..Een absoluut record op een dag. Vorig jaar bezochten in de hele week tussen kerst en nieuwjaar in totaal 15.000 mensen het museum aldus een woordvoerster. De woordvoerster noemde als oorza ken van de grote toeloop de gratis openstelling, de expositie van Ierse kunst en de 'inhaalvraag' nadat het museum ruim twee weken was dicht geweest in verband met de bezetting van de tijdelijke nachtwachtzaal door actievoerende kunstenaars Ook het Van Goghmuseum in Am sterdam en het rijksmuseum Twente, eveneens tot 1 januari gratis toegan kelijk, trokken grote aantallen bezoe kers. Minister Brinkman van welzijn, volksgezondheid en cultuur iwvci be sloot tot gratis openstelling nadat de kunstenaars het rijksmuseum op eer ste Kerstdag hadden ontruimd. Een Chileense politieman arresteert een betoger in Santiago tijdens een demonstratie van ongeveer 50 werklozen. De demonstratie was een reactie op het overheidsbesluit een noodprogramma voor openbare werken voor 82.000 Chilenen op te schortenDe politie gebruikte waterkanonnen om de betogers uiteen te drijven Er zijn zeker nog tivee mensen gearresteerd. SANTIAGO (AP) In drie Chileense steden zijn woensdagavond aanslagen uitgevoerd op installaties van dc electriciteitsvoorziening. Voor de tweede keer in 14 dagen werden daardoor grote delen van Midden-Chili in het duister gezet. Bij San Fernando en Concepcion (140 resp. 500 km ten zuiden van de hoofdstad Santiago) werden hoogspanningsmasten door bomexplosies vernield. In Vina del Mar (120 km ten noordwesten van Santiago) werd een elektriciteitscentrale na een aanslag buiten bedrijf gesteld Ruim 2 miljoen mensen hebben enkele uren zonder stroom gezeten en enkele afgelegen gebieden hebben nog steeds geen elektriciteit. Wie voor de aanslagen verantwoordelijk is, is nog niet bekend DEN HAAG (ANP) De korting van drie procent op de salarissen van werknemers in sociale werkplaatsen is volgens de ambtenarenbonden Ab- va/Kabo en CFO onrechtmatig. De bruto-salarissen van wsw-ers die nen de gemiddelde loon-ontwikkeling in het bedrijfsleven te volgen. Daarom mag de korting per 1 januari geen doorgang vinden Dat blijkt uit de dagvaarding in een kort geding dat de ambtenarenbonden tegen de staat (de minister van sociale zaken) hebben aangespannen. Het geding dient don derdag 5 januari voor de president van de Haagse rechtbank De bonden verwijzen naar de wet sociale werkvoorziening, in bijzonder artikel 30 en de wetsgeschiedenis van de wsw. Man aangehouden in Deventer wegens afpersing DEVENTER (ANP) De politie van Deventer heeft woensdagavond een 56-jarige inwoner van deze gemeente aangehouden wegens afpersing van een 57-jarige vrouw en haar gezinsle den. De vrouw had de afgelopen twee weken tot twee keer toe een anonieme dreigbrief ontvangen. Hierin werd aangekondigd dat zij en haar gezinsle den zouden worden mishandeld en zelfs verminkt als zij woensdagavond op een bepaalde plek in Deventer geen pakket met 5 000 gulden zouden deponeren. De vrouw, die de politie van de bedreiging op de hoogte stelde, legde het pakket op het afgesproken tijdstip op de aangegeven plaats. Twee uur later hield de politie hier de Deventenaar aan die het kwam opha len. De man heeft inmiddels de afper sing bekend. Nadere bijzonderheden over de achtergrond van zijn daad zijn nog niet bekend. Subsidie woningbouw De ver hoging van het btw-tarief van 18 naar 19 procent per 1 januari telt niet mee bij het vaststellen van de definitieve stichtingskosten van koop- en huur woningen waarvoor wel al subsidie is toegezegd, maar die nog met klaar zijn DEN HAAG (GPD) Dc Gezond heidsraad beveelt de zogenaamde chelatietherapie niet aan, in een don derdag gepubliceerd advies aan de overheid. Het gaat om de behande ling van hart- en vaatpatienten tegen vaatvernauwing. Gesteld wordt dat er onvoldoende bewijs is geleverd van de medische gevolgen. Het wach ten is nu of de Hartstichting besluit een onderzoek op patiënten naar de effecten van de therapie te doen uitvoeren. Deze behandeling, die neerkomt op spoeling van de bloedvaten met na- triumedetaat (EDTA), wordt al gerui me tijd in ons land gedaan. Men kan daarvoor nu bij tien centra terecht: UTRECHT (ANP) Het bestuur van de Stichting Nederland Oke, die actie voert voor een gezonde leefwij ze. heeft zijn directeur W. Henderikx ontslagen. De aanleiding is een verschil van inzicht over het te voeren beleid. Dat heeft plaatsvervangend directeur R. de Jong van Nederland Oké donderdag bevestigd. Volgens De Jong, diè tussen 1980 en 1982 namens de stichting .volksgezondheid en roken in het Oké-bestuur heeft gezeten, voerde Henderikx een te centralistisch beleid. ,,Van de andere organisaties die zich in ons land met gezondheidsvoorlichting bezig houden kwamen, te recht. klachten dat Nederland Oké teveel een eigen koers wiiue varen, zonder gebruik te maken van de reeds aanwezige deskundigheid op dat gebied", aldus De Jong. Volgens het bestuur van Nederland Oké moet de organisa tie een meer coördinerende functie gaan vervullen dan tot nu toe het geval is geweest, Bestuur en medewerkers zullen zich in de komende maanden op de nieuwe koers gaan bezinnen. Volgens de waarnemend directeur is er, tijdens het tweejarige directeurschap van Henderikx. ook op zakelijk gebied sprake geweest van 'slordigheden en nalatighe den'. die volgens hem het gevolg zijn van 'niet adequaat functioneren'. De stichting kampt echter niet met finan ciële tekorten. dat worden er volgend jaar zeker 15. Chelatie kwam enigszins in opspraak toen in Zwolle dit jaar een patiente in een chelatiecentrum overleed Uit het sectierapport bleek geen verband tus sen overlijden en aard van behande ling. Mede naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer vroeg staatssecre taris Van der Reijden (volksgezond heid) de Gezondheidsraad advies Voornaamste conclusie er is onvol doende bewijs dat chelatie met na- triumedetaat helpt tegen (slaglader- verkalking. Bovendien kunnen scha delijke bijwerkingen optreden, zo wordt gewaarschuwd; waakzaamheid is geboden, zegt het advies. De commissie hecht weinig geloof aan de gang van zaken zoals die zich volgens de voorstanders van chelatie voltrekt. Spoeling met het edetaat zou de kalk losweken uit de afsluiting van de aderen, zodat die zouden slin ken Volgens de huidige wetenschap pelijke inzicht is het hoogst onwaar schijnlijk dat dit proces zich afspeelt. Iedere behoorlijke veronderstelling over de werking ontbreekt. Uit de vele literatuur die werd nage slagen blijkt dat dc werking van deze stof niet of nauwelijks is onderzocht zoals wordt gedaan bij toelating van geneesmiddelen (natriumedetaat is als zodanig niet geregistreerd in ons land). Er zou daarvoor een onderzoek moeten worden gedaan bij een groot aantal patiënten onder gecontroleer de omstandigheden in een zogenaam de dubbelblindmethode. Een en an- Brigadegeneraal Leeflang nieuwe gouverneur KMA DEN HAAG (ANP) Brigadege neraal H. Leeflang (51) uit Gou da wordt de opvolger van de huidige gouverneur van de Ko ninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda, generaal-ma- joor D. Klik. De 56-jarige luchtmachtmilitair Klik - sinds juli 1980 KMA-gou- vemeur - gaat met functioneel leeftijdsontslag Hy draagt zijn commando over op 6 juli van dit jaar. Het ministerie van defensie heeft dit donderdag bekendge maakt. Leeflang is thans souschef perso neelszaken bij de directie perso neel van de koninklijke land macht in Den Haag. Hij wordt de 36ste gouverneur van de in 1828 opgerichte academie. Hij is de eerste gouverneur na de oorlog die aan dit instituut ook zijn opleiding als kadet volgde AFNAME LIJKT GELIJK AAN VORIG JAAR DEN HAAG (ANP) Vuur werkverkopers willen een landelijke regeling voor de periode waarin vuurwerk kan worden verkocht. De thans per gemeente verschil lende regelingen hindert de verkoop aanzienlijk. De ver koop van vuurwerk moet in het hele land plaatsvinden tussen Kerstmis en nieuw jaar. aldus voorzitter J. Mikx van de Federatie Vuurwerk- handel Nederland. De vuurwerkfederatie wil naast een betere regeling voor de verkooppeno- De verkoop van vuurwerk is deze week weer begonnen. Dit meisje ging met handen vol vuurpijlen en ander •knaliverk bij een Amsterdamse feest winkel de deur uit. de een uniforme regeling voor de leeftijdsgrens van potentiële kopers Mikx doet de suggestie de leeftijds grens op 16 jaar te stellen. De verkoop van vuurwerk is dinsdag begonnen en duurt tot en met zaterdag Transport en verkoop van vuurwerk is gebonden aan diverse verordenin gen en wetten. Beperkte hoeveelhe den vuurwerk mogen worden opgcsla gen. Dat betekent dat er vaker moet worden geleverd Maar door verkeers drukke tunnels in Rotterdam en Am sterdam mag wegens de wet gevaarlij ke stoffen niet worden gereden, wat transportproblemen oplevert Mikx verwacht dat de verkoop dit jaar op ongeveer hetzelfde peil zal liggen als vorig jaar. Het meeste vuur werk komt weer uit China, zo'n 95 procent De prijzen zijn voor de consu ment ongeveer hetzelfde gebleven als vorig jaar. Behalve de bekende zevenklappers, satelliet-hemelbestormers, vuurpijlen en Spoetniks hebben de Chinezen twee nieuwe soorten ontwikkeld de legkip, hieruit komen van achteren balletjes als je het aansteekt, en de pagoda, een Chinees mimatuurtem- peltje Volgens Mikx koopt het publiek voor 70 proeent siervuurwerk en voor 30 procent knalvuurwerk. Om het la waai van vuurwerk te beperken tot 150 decibel is enige jaren terug het vuurwerkbcsluit van kracht gewor den. Het vuurwerk voldoet aan die cis redelijk goed, zegt Mikx. De Chi nezen gebruiken geluidmeetappara- tuur om aan de Nederlandse eis tege moet te komen. De jeugd loopt de grootste risico's op ongevallen De Stichting Consument en Veiligheid heeft uitgerekend dat jaarlijks van de ruim 1.600 ongevallen met vuurwerk 60 procent de jeugd (5 tot 19 jaar) het slachtoffer is De Nederlandse stichting geluidhin der wil een feestelijke jaarwisseling onder het motto ..Wees zacht. Knal alleen op nieuwjaarsnacht'' Met dit beroep op de gemeenten hoopt de stichting dat de 'geluidhinder' van knalvuuiwerk beperkt blijft Ook de dierenbescherming waarschuwt voor de overlast van vuurwerk der leidt tot de vaststelling dat deze toediening niet als therapie kan wor den beschouwd en 'niet aanvaard baar is'. Uitzondering Uitzondering is volgens de commissie de behandelmg van mensen met een raetaalvergiftiging of een besmetting met radioactieve elementen. Er is voldoende bewijs dat dergelijke stof fen in zulke gevallen werken. Gecon stateerd wordt dat aan de toediening van natriumedetaat talrijke bijwer kingen verbonden kunnen zijn. Die kunnen zelfs de dood tot gevolg heb ben, hoewel ze minder ernstig zijn dan 20 jaar geleden, toen hogere doserin gen werden gebruikt. Behandeling moet dan wel in een goed toegerust ziekenhuis geschie den. Bij het tegenwoordig gebruik van edetaat zijn de meeste bijwerkingen wel te beheersen Maar er kunnen zich ernstig bijwerkingen voordoen die het ingrijpen van een ziekenhuisteam noodzakelijk maken Hiermee wil de commissie niet gezegd hebben dat chelatie op hart- en vaatpatienten in particuliere centra moet worden ver boden. Een dergelijke beslissing is aan de overheid, aldus commissievoorzitter prof. dr. D. W. Erkelens uit Utrecht. Evenmin is hiermee gezegd dat deze behandeling zinloos is. wel dat geen medische effectiviteit is gebleken. Het bewijsmateriaal dat onderzocht is. valt volgens wetenschappelijke maat staven door de mand. Dat er patièn- ten baat bij zo'n behandeling hebben, weet de commissie wel. maar zij vor men geen wetenschappelijke bewij- Daartoe zouden eerst uitvoerige tests moeten worden gehouden. Maar zulk onderzoek vindt de Gezondheids raadscommissie ongewenst voordat degelijk onderzoek op proefdieren zou zijn gehouden. Hel advies tipt ook aan dat de chelatie-artsen hun patiën ten niet alleen natriumedetaat (per infuus) toedienen, maar ook het ad vies geven gezond te leven. Hartstichting Tegelijkertijd heeft de Hartstichting een advies gepubliceerd dat enkele hoogleraren mede op haar verzoek uitbrachten over dc vraag of het natriumedetaat kalk „afbreekt" in de bloedvaten. Die werking is met aangetoond, zo is de conclusie. Onderzoek zou eerst bij dieren moeten geschieden, ook al om dat deze stof niet onschuldig is (nier beschadiging kan veroorzaken); daar na pas op mensen. Het rapport ligt voor een uitspraak bij de besturen van de verenigingen van cardiologen en vaatchirurgen en van de NHS. Beleidslijn bij de Hartstichting (waar veel vragen binnenkomen van artsen en patiënten) blijft in dit sta dium: er is geen aantoonbaar bewijs, maar men kan chelatie aanbevelen dan wel proberen als het met de nodige voorzorgen wordt toegepast.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5