Dennis Wilson van de Beach Boys verdronken radio televisie Jean-Paul Belmondo in een pittige thriller VRIJDAG 30 DECEMBER 1983 PZC/ radio-tv en kunst Je kunt het je bijna niet voorstel- d len. maar nog maar 36 jaar geleden, in 1947, was het jaartal 1984 even onopgemerkt, even kleurloos als 1983. of 1992 of 1949. We wisten wel dat er een tijd zou komen dat het een jaar lang in de gratie zou zijn, en over de hele wereld miljoenen keren per dag op brieven, documenten en in kranten zou worden vermeld, maar nie mand had er ook maar een idee van dat er een tijd zou komen dat we, jaar na jaar en ieder jaar sterker, naar dat speciale jaar 1984 zouden gaan toeleven, ja. dat we er op den duur zelfs reikhalzend naar zouden uitzien. Zelfs de man die er de directe oorzaak van ivas dat 1984 niet langer een onbekend gezicht in de massa van jaartallen bleef, maar al ruim dertig jaar voor zijn geboorte een bijzondere glans begon te krij gen en zich allengs uit het omrin gende grauw omhoog begon te werken, was zich daar in 1947 hoogstwaarschijnlijk niet van be wust. OK, hij schreef een boek, en hij hoopte dat dat boek meer suc ces zou hebben dan de eerste zeven boeken die hij schreef, want de verkoopcijfers daarvan schommel den tussen de 1500 en 3000 exem plaren. Van zijn zesde boek, 'Hom mage to Catalonia' dat in 1938 verscheen, weet Aart's Letterkun dige Almanak voor het George Or- well-jaar 1984 te melden dat van de 1500 gedrukte exemplaren in 1951 nog een aantal onverkocht bij de uitgever lag. De schrijver, George Orwell, zal bij het schrijven van het boek dat 1984 boven de massa uittilde op zijn hoogst gehöópt heb ben dat hij daarmee het succes van zijn achtste boek, 'Animal Farm', zou evenaren. Dat verscheen in 1945, werd in 39 talen vertaald en bereikte alleen in Amerika al een oplage van meer dan een half mil joen. Dé doorbraak van George Onveil'Animal Farm' bewees in ieder geval dat Onveil in staat was dingen te schrijven die in het ge heugen bleven hangen, en dank baar ivaren om geciteerd worden. 'Alle dieren zijn gelijk, maar som mige dieren zijn gelijker dan ande re' is het beroemdste citaat uit 'De Boerderij der Dieren' van deze 'Don Quichote op een fiets' Paul Pottsi. die 'zijn neus niet kon snui ten zonder te gaan moraliseren over de toestanden in de zakdoe kenindustrie' ICyril Connolly). Big Brother Maar ook al eerder had hij 'citaten' geschreven, die nu nog de moeite van het citeren waard zijn, zoals 'Ik ben dik, maar van binnen ben ik dun. Is het je wel eens opgevallen dat er in elke dikke man een dunne man zit. zoals men ook zegt dat er in ieder blok steen een beeldhouw werk zit?' En gevoel voor humor had hij ook: 'Er is nauwelijks een stad in Zuid-Engeland te noemtjp waar je een steen zou kunnen goo: en zonder de nicht van een bis schop te raken'. Dat hij, in 194 bezig was een boek te schrijven dai een jaartal in de toekomst spreek woordelijk en 'a household word', i een 'huis-, tuin- en keuken-woord: I zou maken, kan hij onmogelijk ver moed hebben, evenmin als het feit dat een van de uitdrukkingen erin 'Big Brother is watching you', L de meest geciteerde vijf woorden uit de literatuur zouden gaan behn ren i4 woorden 'what's in a na me?'. 5 ivoorden: 'Big Brother u watching you', 6 woorden: 'to be or not to be', 7 woorden: Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brustlj. Dubbeldenk Een ander begrip dat Orwell in '1984' creeerde is 'doublethink', 'dubbeldenk'de macht om gelijk tijdig twee tegenovergestelde op vattingen te koesteren, en beide te accepteren. Iemand die zulke spreekwoordelijke zaken weet te scheppen is een groot kunstenaar, en daarom wilde ik in deze laatste Trijfel van 1983, en voordat ik opS januari met de eerste Trijfel van TRIJFEL Nico Scheepmaker 1984 terugkom, nog één keer, zo lang het nog kon, over 1984 v. relatie tot '1984' schrijven. Want volgend jaar kan het niet meer, mei goed fatsoen. In het huis van de gehangene spreekt men niet over de dood, en zo zou het ook van slechte smaak getuigen om in 198i nog over '1984' te schrijven. Ik hoop J tenminste dat ik de verleiding zal kunnen weerstaan, en dat ik niet, door omstandigheden buiten mijr, wil. ertoe gedwongen zal worden er toch nog over te schrijven. Milei Kington, de dagelijkse columnist The Times, heeft al geschreven dal 'Big Brother is watching you', di Grote Broer die ons in de gaten houdt, na al die jaren waarin we 1984 zaten te wachten, eindelijk e gezicht gekregen heeft, namelijk dat van George Orwell, die ons vanaf honderden boeken en dui zenden publicaties aanstaart nu het 'Uur U' dan eindelijk genaderd is. En binnen dat dikke jaar 1984 dat straks zijn intrede doet, zullen 366 dagen lang honderden, duizen den dunne '1984'-tjes zitten, iedert keer als we een brief of een cheque dateren of de krant op-L slaan. Terwijl we 1984 schrijver denken we, heel even maar, heel vluchtig maar onontkoombaar aan '1984', het jaar dat, zonder ook nog maar op één feitelijke gebeurtenis te kunnen bogen, toch al een grote re reputatie bezit dan zulke be roemde jaren als 1600, 1789, 1917, 1933, 1939, 1945, 1956 en 1968: HILVERSUM-4 HILVERSUM-1 NOS: leder heel uur nieuws. 12.03 Spelen maar! 13.06 Echo. 13.16 Neder landse Kampioenschappen schaatsen in Groningen. 14.06 The Complet. 15.03 Bijplaten. 17.02 Ned. Kampioén- schappen schaatsen in Groningen. 17 05 Henk Elsink. NOS: 17.53 Markt- ber i.s.m KNBTB 17.55 Meded. KRO: 18 06 Echo-magazine 'Met om:' 18 35 Kruispunt interview) 19 02 Van avond kijken we geen televisie NOS 23.02 Met het oog op morgen VOO 0 02 Erik de Zwart 2 00 In the Mix. 3.00 Peter Teekamp. 5 00 Komt voor de Bakker Zaterdag Ieder heel uur nieuws. VARA: 7.02 Hallo hier Hilversum! (8.50 Geboren en getogen. 9.03 Het Socialistisch Strijdlied). 10.03 De stand van zaken. 11.03 Rooie Haan-speciaal. 13.00 Nws. 13.05 Veronica Klassiek Wiener Philharmoniker. met i Klass. Muz. voor ork. en piano. Muz. voor hoorn en piano. VAR 14.30 Operette Das Land des L chelns van Lehar. 16.00 Ruggesprai hoorspel. NOS: 20.00HEuropees Cot Podium: Symfonie Ork. van de Oo tenrijkse Omroep en het Koor vam Weense Staatsopera: Klass. muz. I de pauze: ong. 20.30-20.45 Muz.sp! gel). 21.45 Horizon, volksmuz. en ra westerse klass muz. 22.30 NOS Ji H1LVERSUM-2 NOS: Ieder heel uur nieuws. 12.00 NOS-Werkbank. 12.26 Meded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.36 Tussen het nieuws. 13 00 Nws. 13.10 Meer over minder (13.30 Nws.) 14.20 Voor blinden en slechtzienden. 14.30 Nws. TELEAC: 14.33 Por Favor, cur sus Spaans, les 4b. VARA: 15.03 Ra- dioweekblad. (15.30. 16.30. 17.30 Nws en 17.36 Dingen van de dag). PP: 18.20 Uitz. van het GPV. OVERH.VOORL.: 18.30 Onder anderen. VARA: 18.40 Het Circuit. (20.00 Nws.) NOS: 21.40 Jugo pop. RVU: 22.10 Over mensen rechten gesproken!? NOS: 22.30 Nws. 22.40 Oost-West. VARA: 23.00 Het zout in de pap. 23.55 Nws. Zaterdag TROS 7.00 Nws. 7.10 TROS Nws. Show. (7.35. 8.35 en 9 35 Aktua. 7.30. 8.00 en 8.30 Nws NOS: 9.05 NOS- Sportief. 9.24 Waterstanden 9.30 Nws. TROS: 9.33 TROS Nws. Show. <9.35. 10.00,10.35.11.00 en 11.35 Aktua. 10.30 en 11.30 Nws). Horizontaal: 1 bloem; 5 onbep. tl n, woord; 9 noot,; 10 kloosterlinge; ie laatstleden; 13 voorzetsel. 14 rejic rings-reglement; 16 behaagziek; noot; 19 zeurkous. 21 communicaj middel; 23 jonge stier; 24 mann. d 25 zeerover; 27 Ind. eiland; 29 reeds pl. in Gelderland; 32 rondhout; open strook i.e. bos; 34 het Romen 1 Rijk; 36 een weinig scheel; 38 s« n onderwijs; 39 mann. dier; 40 pl Gelderland. Verticaal: 1 wakker; 2 achter; 3 gel de; 4 redenaar; 5 hoofddeksel; 6 vos n woord; 7 ter plaatse; 8 bijtende stof; Bi waagstuk; 15 pl. in Rusland; 16 ve 17 genotmiddel; 18 pl. in Senegal; 11 omslag; 22 onwetend; 25 verlichtin i middel; 26 cilinder: 27 godin; 28 sli 1 31 voorkeur; 35 hetzelfde; 36 Fn lidwoord: 37 Franse NV, 38 briefai hef. Oplossing vorige puzzel. H1LVERSUM-3 NOS: Ieder heel uur nieuws. VOO: 12.03 Top 100 1983 NOS: 18.04 De Avondspits VOO: 19.02 Top 100 1983 - vervolg. 22.02 Countdown Cafe. Zaterdag Ieder heel uur nieuws. NCRV: 7.02 Vroeg op. 7.30 Rabarbara. 8.03 Pop non stop. 9.03 Gospel-rock. 10.03 Popsjop. (ca. 11.45 Weerman Hans de Jong). IN DE KRANT STAAT R>SlTlÊF NIEUWö VAN 6RCÖT 0E1.AN6, EXCElLENTlE Tetske van Ossewaarde zorgt weer voor amuse ment in 'Brandpunt in de markt'. 22.45 Ik hou van jou. Mensen praten over hun ervarin gen in de liefde NOS 23.35 Journaal 23.40 Nieuws voor slechthorenden NOS 13.00 Nieuws voor slechthorenden 17.30 Studio Sport. Samenvatting N.K. Schaatsen in Groningen NOS 18.15 Nieuws voor slechthorenden 18.20 Paspoort voor Spanjaarden 18,30 Sesamstraat 19,00 Journaal VARA 19.12 Fame. Amerikaanse serie, met o.a. Debbie Allen, Lee Curreri en Erica Gimpel. Afl.: Maar niet in Kansas 20.00 Willem Ruis Lotto Show. Spelprogramma gepre senteerd door Willem Ruis 21 30 De Oproep. De 69-jarige. alleenwonende, wat wonderlijke heer Roukema (Lex Goudsmit) krijgt door een foutje van de computer een oproep voor het leger Regie: Nick van den Boezem NOS 22.30 Journaal HUM. VERBOND 22.45 Hoop of valse hoop? Een optimistische discussie onder leiding van Joop van Tijn VARA 23 20 KNVB-Zaalvoetbaltournooi. Een jaarlijks in de winterstop van het betaalde voetbal terugkerend evenement 23.55-01.40 Imperium van een playboy. ,,1'Héritier". Franse speelfilm uit 1973. Bart Cordell (Jean-Paul Belmondo) komt aan het hoofd te staan van een aantal bedrijven wanneer zijn vader overlijdt, hij ontdekt dat zijn vader slachtoffer is geworden van een groep Italiaanse fascisten. Met o.a Carla Cravina en Jean Rochefort 15.00 Ecran des vacances. Vakantieprogramma met om 15.00 Tekenfilm, 15.05 3, 2, 1, contact; 15.30 Les croque-monstres; 15.50 Concert vanuit het ko ninklijk paleis 17.30 Lollipop. Jeugdprogramma. 18.30 Feestmenu 19.05 Ce Soir. Regionaal programma. 19.30 Journaal 20.00 A L'ombre des buildings en fleurs Reportage over de strijd voor het behoud van de „Schuman-wijk". 20.55 Annie Hall. Amerikaanse gedramatiseerde zelfa nalyse (1977) van Woody Allen. Met Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts. 22.25 -22.55 Basketball. Finale van het internationaal toernooi van Oostende 10.00 Journaal 10 23 Rendez-vous in Paris. TV-film. (herh.) 12 10 Scheibenwischer. Cabaret 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.25 Teletekst 14.40 Journaal 14 45 Das spricht Bande. Muziek 16.15 Journaal 16.20 Brunei - Schlaraffenland irr 17.05 Teletechnikum. 17.50 Journaal 17.50 Teletekst 18.00 Tik Tak. Kleuterprogramma. WDR 18.00 Hier und Heute. Regionaal nieuws. 18.25 Bei uns liegen Sie richtig. Britse komische reeks. 19.00 WWF-Club NDR 18.00 Freizeit, Freiheit, Abenteuer 18.15 De Onedin Line. Britse serie 19.15 Berichte vom Tage 19.25 Das Nordschau Magazin 20.00 Journaal 20.15 Noch einmal mit gefuhl „Once more, with feeling". Amerikaanse film (1959). 21 45 Die kleinen Diener. Reportage. 22.30 Journaal 23.00 Tote schlafen fest. „The big sleep". Amerikaanse politiefilm (1946, z-w). 00 50 Journaal iDoor Fred Raadmam HILVERSUM 'Het imperium van een playboy' (L'Héritier), van avond 1 vrijdag) laat in het Vara-programma, is een pittige thriller waarin voortdurend zo\eel aan dc hand is en ook zo druk met flash-backs wordt gewerkt, dat de op elkaar gestapelde onwaarschijnlijkheden gemakkelijk worden geaccepteerd. De grote duim. die regisseur Philippe Labro in zijn journalistieke jaren angstvallig uit de buurt van zijn mond moest houden en alleen voor zijn incidentele romannetjes mocht bezuigen. bleek hem goede diensten te bewijzen toen hij zich op het maken van films wierp. Toch is steeds weer de journalist in de scenario-schrijver te herkennen, de star-reporter van de populaire Parijse HRk pers, die de schandalen uit de politie- ke en de zakenwereld uit de eerste hand kent Hij maakt in zijn regie ook s geen geheim van zijn diepe bewonde- t' ring voor de snelle, gepolijste Ameri- kaanse misdaadfilm waarop zijn eigen PBr van filmen is geént. Jean-Paul Belmondo speelt Bart Cor- dell, een doortastend en dynamisch baasje, dat zijn vijanden Uk op stuk geeft zonder een heroische figuur te zijn. Deze Cordell erft niet alleen een LH economisch imperium van jewelste, maar ook een mysterie nadat zijn vader met diens privé-vliegtuig is ver ongelukt Dat dit boze opzet was. wordt junior al gauw duidelijk, maar het „waarom" is niet zo één-twee-drie te verklaren. De kersverse magnaat, die een frisse wind laat waaien door zijn staal- en krantenbedrijven. ont snapt zelf meermalen op het nippertje aan de voor hem gespannen strikken van een groep op overname van zijn rijk beluste financiers. Een weinig verrassend, maar onder- VANDAAG Brandpunt PANDA EN DE MEESTER-MONSTERMAKER Toonder studio's KRO's 'Brandpunt in de. markt' be kijkt vanavond hoe diverse jonge Ne derlandse ondernemers zijn gevaren, houdend verteld verhaal in een vitale die de afgelopen drie jaar met hun en' verzorgde, goed gespeeldè film. plannen in het programma waren. Amerikaanse biefstuk met een Frans Tevens zullen enkele politici en vak- sausje, niet verfijnd genoeg misschien bondsmensen in de gelegenheid wor- voor de fijnproevers, maar best sma den gesteld hun licht te werpen op de kelijk voor film-smulpapen. ontwikkeling van de economie in 1983 Nederland 2; 23.55 uur en de vooruitzichten voor 1984. (Ned. 1, 21.40 uur). De Oproep De VARA brengt vanavond het Neder landse tv-spel 'De oproep' op het scherm. Lex Goudsmit vertolkt de rol van de 69-jarige meneer Roukema, die lot zijn grote verbazing een oproep krijgt voor het leger Roukema meldt zich op het stadhuis met de medede ling dat hij daar toch wel een beetje te oud voor is Een ambtenaar stelt Roukema gerust: het is een foutje in de computer en meneer hoeft zich nergens zorgen over te maken. Een paar dagen later ontvangt Rou kema echter een tweede oproep. Een maal van de verbazing bekomen rijpt er een plannetje bij de oude baas: Hij meldt zich bij de kazerne. Daar treft hij een zeer begrijpend commandant 'Edmond Classeni. die besluit het spelletje mee te spelen. 'De oproep' is geschreven door Folkert Oldersma, die hiermee de tweede prijs behaalde in een door de VARA uitgeschreven scenariowedstrijd. (Ncd. 2, 21.30 uur) Roelof van Driesten tweede dirigent bij Brabants Orkest DEN BOSCH (ANP) - Dirigent Roelof van Driesten (36) heeft met ingang van het seizoen 1985-'86 een driejarig contract gesloten met het Brabants orkest. Van Driesten zal in die perio de jaarlijks dertig concerten leiden. Conanius Exportprijs In Loos- drecht is donderdagmiddag de Cona- mus Exportprijs 1983 uitgereikt aan de rockgroep Golden Earring en aan de popgroep The Shorts. De onder scheidingen werden overhandigd door staatssecretaris Van Zeil van economische zaken. De Conamus Exportprijs is een jaar lijkse onderscheiding, die betrekking heeft op de verkoop van Nederlandse grammofoonplaten in het buitenland. NEDERLAND-1 BELGIE-NED-2 OVERLEDEN PALM SPRING. CALIFORNIÈ (RTR) William Demarest, die aan het begin van een carrière van een halve eeuw optrad in de eerste Amerikaan se sprekende film 'The Jazz Singer' met Al Jolson, is woensdag op 91- jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval overleden. Demarest was gespecialiseerd in het spelen van harde personages Andere films waarin hij is opgetreden zijn Broadway Melody', 'Diamond Jim. Rebecca of Sunnybrook Farm'. 'Mr. Smith goes to Washington' en "Son of Flubber'. William Demarest (foto uit 1977). ACTEUR WILLIAM DEMAREST(91) LOS ANGELES (UPI) meer verschenen tot hij Hun grootste succes be- Dennis Wilson. 39, dood werd opgehaald. gon in 1962 met de plaat drummer, gitarist en Dennis. in 1944 geboren 'Surfin Safari', gevolgd zanger van de Beach in Hawthorne. Califor- door 'Surfin USA'. 'Sur- Boys, is woensdagmid- me. was de enige echte fer Girl' en onder meer dag tijdens een boot- plankzeiler in de groep 'Fun. Fun. Fun'. 'Help tocht met vrienden op van vijf, die aan het be- me Rhonda'. California een water in Los Ange- gin stond van een golf Girl en Barbara Ann' in les, Marina del Rey ge- van Surfer Music' in de 1966. heten, verdronken, zo jaren zestig. Andere le- Op de foto die in Juni heeft de politie van de den van de groep waren 1983 werd genomen: stad bekendgemaakt, zijn twee broers. Brian vlnr. Carl Wilson, Al Wilson zou in het water en Carl Wilson, neef Mi- Jardine. Dennis Wilson zijn gedoken, maar niet ke Love en Al Jardine. en Mike Love. VARA TOONT L'HERITIER EXCELLENTIE Door Carsten Graabak NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 13.00 Nieuws voor slechthorenden AVRO 16.00 Dag huis, dag tuin, dag opbergschuur. Informatief peuterprogramma (herh 16.15 Doctor Snuggles. Kinderprogramma (herh 16 30 Toppop. De Nationale Hitparade gepresenteerd door Ad Visser KRO 18.55 Belfy en Lillibit. Tekenfilmserie. Afl. 19 Het verdwaalde ei 19.15 Tom en Jerry Tekenfilmserie 19.20 Q en Q Serie voor de jeugd rond een geheimzin nige foto. Deel 7: Doiiiiiing NOS 20.00 Journaal KRO 20.28 De KRO-Playback Show. Spelprogramma met nieuw playbacktalent 21.45 Brandpunt in de markt. Programma over het wel en wee van de Nederlandse economie 18,05 Klein, klein kleutertje. Jacobus en Corneel: De frietjes. 18.20 Er was eensDe postbediende": kort verhaal van Guido Staes 18 30 Open school Technisch en wetenschappelijk En gels. 6. Engineering. 19 00 Juke box 19.10 Uitzending door derden. Programma van de Vlaams-Nationale Omroepstichting. 19 45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Mini micro macro. Spelprogramma 20.20 De hemel kan wachten. „Heaven can wait". Ame- rikaanse film (1978) van Warren Beatty (foto) en Buck Henry, met Warren Beatty, Buck Henry, Julie Christie, James Mason: Joe Pendleton komt bij een verkeersongeluk om nV^ het leven. In gezelschap v van een hemelsbegeleider bevindt hij zich op weg naar het hiernamaals. Joe I argumenteert dat zijn tijd nog niet gekomen was en H een aartsengel geeft hem 'H warempel gelijk. Joe mag naar de aarde terugkeren, maar aangezien hij gecre- meerd werd. moet men een nieuw lichaam voor hem vinden. 20 00 Première. Filmmeuws gepresenteerd door Jo Ropcke. 22.50 Journaal Aansluitend: Coda: „Spleen pour rire" van Paul van Ostayen uit „Het eerste boek van Schmoll". 19.00 De PVBA Elektron. Humoristisch-satirisch jonge renprogramma met sketches, liedjes en verbor gen camera. 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20,15 Mondelinge geschiedenis: „Koolputters" in Lim burg. Mijnwerkers en hun vrouwen schetsen de levens- en werkvoorwaarden in de Limburgse mijnen sinds de eerste ontginning in 1917 tot de steenkolencrisis in de jaren '50. Ook de contacten met de tewerk gestelde Russische krijgsgevange nen in de Tweede Wereldoorlog staan de meesten nog levendig voor de geest. 21.05 Een helder labyrint. Het Stedelijk Museum van Monchengladbach. Documentaire over het Stede lijk Museum Abteiberg te Monchengladbach, dat in juni 1982 werd ingewijd en zijn weerga niet vindt in de museumbouw. 21.40 So What? Aflevering van een reeks jazzprogram ma's, met Jazz Circle en Didier Lockwood. 6N IK DENK DAT DIÉ JOURNALISTEN WAT MEER OVER DE ACHT6R6ROND WILLEN WÊTÊN NU UWÉ EX£6lLENTl£ CALIM6 VAN DE WERKLOOSHEID BLIJKT TE VERWACHTEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2