^chippers beklagen zich pver serviceverlening NS Schippers ontevreden over beleid Terneuzen Westerschelderegels niet laten gelden in kanaal Gent-Terneuzen WISSEL BEVELANDEN Wissel Zeeuws-Vlaanderen WE MAKEN DE GEKSTE DINGEN MEE oernooi met ertien ploegen 4 RIJDAG 30 DECEMBER 'ERNEUZEN - De koninklijke schippersvereniging Schuttevaer overweegt om schadeclaims staat'gaat die stollen met VN-num- te dienen tegen de Nederlandse Spoorwegen. Dat verklaarde hoofdbestuurslid W. G. de eijer donderdag tijdens de jaarvergadering van de afdeling Terneuzen van de schippersver- de systemen zijn niet compleet. Na ilniging. Binnenvaartschippers klagen de laatste tijd steen en been over de serviceverlening onze bedenkingen tegen die registra- U 4. XTC T, tie is er nu een compromis uit de bus &an het NS-personeel op de spoorbruggen. Er wordt, volgens De Meijer nauwelijks rekening geroid. De schipper kan voortaan voi- 'houden met de passerende binnenvaartschepen. staan met het noemen van de stoffen- naam en dan worden de codes er via beeld bij de plannen voor een nieuwe service op de spoorbruggen nog de computer by gezocht brug over de Gouwe spreekt men slecht is. kunnen wij dat als binnen- Duwvaart zelfs al over niet meer dan een ope- vaart niet tolereren". ning per dag". 0 Zaalvoetbal De Meijer meldde donderdagavond in »n is de service aan de scheepvaart Volgens De Meijer maken de schip- Terneuzen dat de 'kleine problemen' Vail GCFlt nduit slecht. De brugopeningen zijn pers op verschillende plaatsen in Ne- rond bet. nieuwe Informatieverwer- dinimaal en hier en daar bijvoor- derland zo langzamerhand de gekste kend Systeem (IVSi op de sluizen op dingen mee. „Het komt regelmatig de Noord-Zuid-route (Rotterdam-Ter voor dat brugwachters gewoon niet neuzen-Gent) verleden tijd zijn. Begin komen opdagen, omdat ze zich versla- volgend jaar wordt het nieuwe sys- pen hebben of zien zijn Het is ook al teem ingevoerd. Het houdt in dat de J t hoofdbestuurder: „Het begint er ii ap op te lijken dat de NS onze bootste tegenstander wordt, op alle vimten De Spoorwegen pikt namelijk u st alleen ons werk af. maar boven- SAS VAN GENT - In de achtste finale van het Sasse bekervoetbal, versloeg Rac. White 2 RRS. de bekerhouder van het vorig seizoen, met 3-1. Rooien ci» iicuucii ui i-icu u i«i io uun. a» HOedt is als enige tweede klasser over- eenVv^rgeV^'mm'dat'ee'n^bru^rch- schipper op de Noord-Zufd-route nog |fbhle^d°or,een 4-1 overwlnning op erstboom verbranding tRNEUZEN - In Terneuzen wordt ter ten^onrecht'da'cht dat'hyeen vrije maar "één "keer zijn gegevens moet Deho'MM 2 Philippine 1 versloeg 'KNt,u - - ierneuzen worai m„,„Qdooreeven aan een sluis. Daarna eaan Molenkreek 1 met 4-3. Rac. White 1 Enkele kinderen in actie tijdens het schatduiken. ."ÏSFln hrt TerS Ja. het kan soms ureh duren en If en are met het sch.p mee. van sluis tot «««1. klasser Com Boys 2 Het even- is^het^terrein de ^r „arenwatprobleme^gere- zen rond de registratie van de gevaar lijke stoffen. De Meijer: „Rijkswater- IADVERTENTIE fensdag 4 januari de traditionele dag had met als resultaat dat zijn doorgeven aan een sluis Daarna gaan Molenkreel overwjnnjnK 0_ oomverbranding gehouden, brug die dag helemaal niet openging, ze in de computer en reizen als het be aaide een 4 3 overwinning op lats het zwembad aan ii. De bomen worden om 19.00 uur dienstleiding dergelijke zaken op brand gestoken. merkt en nog iets regelt". e< rzamelplaatsen waar de bomen ri jrden opgehaald zijn: het parkeer- fHO€S Orcein aan de Alvarezlaan in het nkelcentrum Zuidpolder van 13.30 Het hoofdbestuur van 'Schuttevaer' 16 00 uur «P verbranciings- vlndt dal Ns verpllcht is de binnen- ists zelfvan 13 30 tot 18.00 uur. vaar, zoïerl mogeliJk ,cïcmocl ,P or elke kerstboom wordt een lot kome„ Dp Meljer. Ep]1 „pmcrk,ne gereikt. De trekking van de loten) van dr xs.directie dat men hPt 2Ü idt plaats tijdens de verbranding. moeiliJk hertt omdal me„ eigen r j 1 infrastructuur moet betalen, noem ik IV*0 V PrmPnlPri- een smoes' wordt voorname- ERNEUZEN Op Oudejaarsdag ordt in de zalen van de Terneuzense I'S/MEAO het traditionele 'Dré rmeulen' volleybaltoernooi gehou- n. Evenals in de voorgaande jaren nt ook de vierde uitgave van dit oud-directeur Vermeulen ge- tmde toernooi weer een sterke zetting. teressant gegeven daarbij is dat de nnaar van de wisselbeker van vorig ir, het Hulsterse Morres, deze trofee niet kan verdedigen. Daardoor 56 rdt de strijd helemaal open. In de niogste poule zijn IJVC, De Sterre, heldesport, Athanatos en een All ars-team ingedeeld, de andere twee ules brengen Personeel MTS/ AO. Attack, Voorwaarts en Sluvoc de eerste poule) en Sterbanden, familieteam van Van Laere. Old ms en De Grens binnen de lijnen. Dré Vermeulen-toemooi begint oudejaarsdag om 9.30 uur, om- ?eks 16.00 uur zijn de winnaars send. lijk op de been gehouden door over heidssubsidies. Die overheid is er hoewel wij als schippers niet altijd die indruk hebben óok voor de binnenvaart. Daarom: de NS pakt al heel wat van ons af met z'n spoorweg vervoer van goederen, als dan ook de a IES Zeeuwse Koorschool, 20 uur: 31/12i: Museum, 10-12 en 13 30-17 uur: idejaarsconcert door het Jongens- werken van George Hadeier (t'm 151): ■jDr van de Zeeuwse Koorschool; HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 'e; DDELBURG Concertzaal, 20 en 13-17 uur: oude landbouwwerktui- r concert door het Blazersensem- gen; van het Omroeporkest: HEINKENSZAND De Stenge, 9-12 Zaalvoetbaltoernooi 1 versloeg met gemak Rijnvaart 2 met 7-0. Fabricom 2 en Reseda maakten het elkaar heel lastig, maar Fabricom 2 won met 3-2. CPC 1 dat in de competitie onderaan speelt, versloeg Deho/MM 1 Voor de halve finales plaatsten zich: Fabn- com 1 - Rac White 1 - Corn Boys 1 - CPC 1 - Philippine 1 - Rac. White 2 - Fabricom 2 - Rooien Oedt. Voorrondes Hulster tennistoernooi voor jeugd afgewerkt HULST In Hulst werden woensdag de voorrondes van het jeugd tennis toernooi Den Dullaert gehouden. Mo nique Baecke had in de categorie meisjes "tót en met vijftien jaar alle moeite met haar Belgische tegenstan der Sari Verberckmoes. De Belgische dwong haar Nederlandse opponent tot het uiterste en uiteindelijk werd het, na tussenstanden van 3-3 en 6-3, OOSTBURG Meer dan tweehonderd kinderen na- jaar. 's Avonds zwommen de trouwe bezoekers van het zwembad het jaar uit. Ruim honderd zwemlustigen genoten na afloop van een gratis kop koffie in de foyer. men donderdagmiddag deel aan het schatduiken i het overdekte zwembad 'De Veerhoek' in Oostburg. In twee groepen werd er met volle overgave naar in totaal ruim loOO schatten in de vorm van muntstuk- De activiteiten worden dinsdag 3 januari afgesloten ken gezocht op de bodem van het zwembad. met een grote kerstinstuif. In alle ruimten van het De stuivers waren goed te vinden, maar de in blauw sportcomplex zijn activiteiten, waaronder een spelcir- plastic verpakte kwartjes kostten aanmerkelijk meer cuit in het. zwembad, een luchtkasteel en een trimbaan moeite. De activiteiten van woensdag en gisteren tje in de sporthal, film en diverse gezelschapsspelen in trokken aanmak»1")'- m0dr bezoekers dan het vong de foyer. De kerstinstuif is van halftien tot vier uur. VERENIGING SCHUTTEVAER: TERNEUZEN De pupillen in Hulst HULST - In Den Dullaert i ywöov.iioyttlluïll (111 O J Cll \J~0, - een 6-5 overwinning voor Monique sch|PPersvereniging Baecke Sandra Begijn was in dezelf de categorie de tweede poulewinnaar. •oeit niets voor het plan om de regels oor de scheepvaart op de Wester- yanguiit ut IVVCCUC HUUJCWIJUiaiU, „""'f nadat zij haar twee tegenstanders schelde ook over te hevelen naar het •root, Kanaal Gent-Terneuzen. De schip onderdelen van het 'Westerschclde- wers uit. By de meisjes tot en met73 re?lcme"tmaar pikten daarmee helemaal niets. Belgische water- W. G. de Meijer, hoofdbestuurslid van de schippersvereniging Schuttevaer. wordt woensdag 4 januari het Groot- verslagen had Hulst zaalyoethaltoernooi voor F-, E- Manfred de Kok werd verrassend pon- "ers renetten zich een paar jaar en D-pupillen gehouden. Dit toernooi lewinnaar bij de jongens tot en met 13 «"f"» met ma" en macht tegen is een van de activiteiten van de Jaar Hij schakelde Jascha Leenhou- "n<l"a'' Groot-Hulst jeugdvoetbalafdehng. °p het programma staat verder een Jaar vM pok een verrassi u penalty-bokaal, een groot veldloer- noteren. De Belgische Kathv van der staatsdeskundigen vinden nu dat een nooi en een foto-puzzelnt. GUCl>t won met 10-2 van Peigv Loch- '>>«">nder reglement' voor hel Aan het Groot-Hulst zaalvoetbaltoer nada, eenJer Fab,cn„e kanaal eigenlijk n,cl mag afwijken nooi doen mee de jeugdafdelingen van bunt met H O had verslagen Morgen van »esterschelderegele- de voetbalverenigingen Hulster oo. .zaterdag, worden van een tot vier lur Graauw. Clmge en Steen. Alle deelne- de finales van dit tweede tenn,stoer mende pupillen ontvangen een herin- nooi gehouden neringsvaantje. Ruilbeurs Terneuzen Theater voor de TERNEUZEN In het Zuidland- theater in Terneuzen wordt zaterdag lPlltrH in YPl 7 iianuari ccu «rotc ruilbeurs gehou- 111 den voor verzamelaars van postze- AXEL De werkgroep Cultureel gels. munten, sigarenbandjes. lucifer- Contact Axel (CCA) houdt in de eer- merken, stickers en dergelijke. De stc vier maanden van 1984 vijf voor- ruildag begint om tien uur. Om- stellingen voor kinderen van vier tot stl-eeks half twaalf is er een speciale en met dertien jaar. De eerste uitvoc- jeugdveiling en om drie uur een voor ring vindt plaats woensdag 11 janua- de ouderen. Aan het slot van de ri in het cultureel centrum De Halle. ru'Idag volgt een verloting. De toneelgroep Dodd brengt dan het Eind maart wordt er een speciale toneelstuk 'Beschuit met muisjes', rililbeurs gehouden in verband met het feit dat de huidige organisatoren ADVERTENTIE Dr. A. F. Philipsstraat 9-11 Goaa. Talafoon 01100-21222. Aanvang 15.00 i. OP- g 1 spejHl ki^: C-D- - Ver— popgroep Feed-back. Prijskaarting ouderen in Sint-Jansteen theater Pielekepoep in De Halle 'Piso- lino Caca', een verhaal over een cir cus. Het begint om 15.00 uur. Woens dag 14 maart.is het de beurt toneelgroep Rozijn die voor 8- 13-jarigen het stuk 'De Uitvinder' op de planken zet. Aanvang eveneens SINT-JANSTEEN Woensdag 4 ja- 15.00 uur in De Halle nuari houdt de r-k. bond voor oude- 'Koningin van de nacht' heet het ren in Sint-Jansteen weer een prijs- poppenspel van het poppentheater kaarting in het gemeenschapscen- De Trekwagen op woensdag 4 april in trum de Warande' waar om 13.15 uur uur Sophie's MIDDELBURG De Vleeshal, 11-17 De Halle In het gemeenschapshuis de eerste kaarten worden geschud. - -- De Vlaschaard in Koewacht tenslotte Vrijdag 13 januari zijn de dansliefheb- speelt het poppentheater Parcival bers weer aan de beurt voor de dans- woensdag 21 maart 'De geschenken avond voor ouderen in 'de Warande' van het jongevolkje'. Aanvang ook Hiervoor is het aanvangsuur 19.30 15.00 uur. uur. Kres (Cm 14/1); Bibliotheek: 'Rederij kerskamer 'De Fiolieren' (t/m 30/12), LMVOORSTELLINGEN HULST Galerie Van Geyt, 9-12 en RGEN OP ZOOM Roxy I. 14, 14-13 uur: 'Feest der kleine for- 45 en 21.15 uur: Never say never maatjes' (t'm 15'1); (in, 12 jr.; Roxy II, 14 uur: Super- KAMPERLAND Hal Golfslagbad g n m, a.l.; 20.30 uur: Blazing slades. De Roompot 10-22 uur. tekeningen jeugd Noord-Beveland (bm 31/12); ;m'Actueel I. 14 uur. Kuifje en het KRUISPOLDERHAVEN 'Den iienmeer. a.l.: 19 en 21.30 uur: Burtman' vanaf 14 uur: werken van ligula II, 18 jr., Cinem'Actueel III, Piet ftoelens (t'm 30 1 Nena, 12 jr.; -ice, 16 jruur wintertentoonstelling Kunst- IES Grand, 19 en 21.30 uur: kring (t/m 31/12»; Zeeuws Museum. /er say never again, a.l.; 14 uur: 101 10-17 uur: 'Krabbels en kapitale teke- latiers, a.l.; ningen' (Urn 7/1); Zeeuws Kunstenaars De Koning van Engeland, Centrum, 13.30-17.30 en 19-21 uur: en 16.15 uur: Heidi, a.l.; 13.45 en werken van Henny Schrijver (t'm 11/ uur: Superman III, a.l; 13.45, 1); 45 en 21.15 uur: Never say never St. Janstraat 41, 14-17 uur: touwplas- ün, a.l.; 16 en 21.15 uur: Sophie's tieken van Anneke Ruimschotel: De uce. 16 jr.. 16.15 en 18.45 uur: merary. 9-17 uur: diverse ambachten Qlers weten van wanten. 16 jr.; en exposities: 15 en 21.15 uur: The Bronx war- OOSTBURG Atelier Oudestad 66, m s, 16 jr.; 18.45 uur: The meaning of 10-12 en 14-18 uur werken van Jan 1,6 jr.; 14.30 en 21.15 uur: Sex op Verschoore, platteland. 18 jr.: SAS VAN GENT Bibliotheek. 13.30- STBURG Ledel, 20 uur: The 17.30 en 18.30-20 uur: werken van -festmaster, a.l.; Ferdinand Slock; RNEUZEN Luxor. 14,19 en 21.45 TERNEUZEN 'Tierlantijn', 14-21 Never say never again, a.l.; 19 uur: poppen van Wopje van de Kamp The meaning of life, a.l.; 14 uur: en Lies Bleeker (t/m 31/12); dl, a.l.; 21.45 uur De versierster, 18 Ter Schore: werken van leerlingen Zeldenrustcollege (t'm 8 1). ISSINGEN Alhambra I. 14.19 en Hal Stadhuis. 8.30-12 en 13-16.30 uur: Never say never again, a.l., werken van W. O J. Nieuwenkamp. ambrall. 14 uur: Pinocchio, a.l.; 19 VLISSINGEN Galerie 'De vrije Superman III. a.l.; 21.30 uur The neeringh'. 13.30-17.30 uur: Oude kaar- aning of life, a.l.; ten van Zeeland (t'm 14/1); Gevangentoren, vanaf 17 uur werken ^TOONSTELLINGEN van Ineke Otten; >'T ANNA TER MUIDEN Weverij Reptielenzoo 'Iguana', 14-17.30 uur; Blom. 10-17 uur: werken van Ph. expositie levende reptielen, amfibieén en insekten; EL Galerie Bellemans, 10-18 Museum. 10-12.30 en 13.30-17 uur: tekeningen uit 'Zeeuws Platen- werken van Meggie Dirks (t/m 31/12): k'; Kindergalerij: tekeningen van Galerie Marquis, 13.30-17.30 uur: Nijhoff; werken van Nicolaas Dings; «jRGEN OP ZOOM Markiezenhof, YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- 7 uur. werken 8/1); Stichting Etcetera. 13.30-17 dieren en werken div. kunstenaars; „„„„ddiinmh ,,,arr- r sculptures van Gloria Pecego en ZIER1KZEE - 'Tussen de twee ha- Terneü^^ van het voordeeltje van vyf mfijoen ra V d Water rt'm 15/lr vens' 10-12 en 14-17 uur- werken van ^neuzen nauwelijks een goed woord gulden by de verlenging van de Zeve- |Td v.a. waier iom ia,i». vens ïu enmi uur werken van over voor het beleid van het gemeen- naarhaven tebestuur Van der Dussen wees erop dat zeker 1000 schippers (inclusief aanhang) staan ingeschreven in het bevolkingsregister van Terneuzen. OPENINGSTIJDEN I Maandag t'm donderdag 08.00- 12.00 uur en 12 30-16.30 uur;l vrijdag 08.00-12 00 uur en 12 30- 15.30 uur; donderdagavond 19 00-21.00 uur; zaterdag 09.00- 12.00 uur Heeft u onze keuken- s how room al bezocht? I 'Schuttevaer'-hoofdbestuurslid W. G wij zijn daar absoluut niet gelukkig de Meijer kaartte de zaak donderdag- mee. Dat Westerschelderegiement is avond aan tydens de jaarvergadering hoofdzakelijk gericht op de zeevaart van de afdeling Terneuzen van de en daarmee hebben wij als binnen schippers vereniging Hij wees erop vaart nog altijd erg veel moeite", dat in ons land op 1 maart van het Voor dat nieuwe bijzondere reglement volgend jaar het Binnenvaartpolitie- voor het Kanaal Gent-Terneuzen is reglement wordt ingevoerd, maar dat een speciale commissie benoemd, het bijzondere reglement voor het waarin vertegenwoordigers van de Kanaal Gent-Terneuzen voorlopig Nederlandse en Belgische waterstaat nog niet wordt aangepast. De Meijer: zitting hebben. De Meijer „Wij gaan „Wat dat betreft liggen onze er bij die commissie op aandringen Zuiderburen nog behoorlijk dwars, dat het reglement straks niet in strijd België wil die aanpassing op basis van mag zijn met het regime op de Neder- het Westerschelderegiement. maar landse wateren en dat het bovendien acceptabel zal moeten zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Niet teveel uitzonderingen dus Er mag best een beetje krachtig tegen die Belgen wor den opgetreden". Ook plaatste hel hoofdbestuurslid niet voor het eerst de nodige vraagtekens bij de proeven met de zesbaksduwvaart. „Als de oevers er AARDENBURG De personenauto inderdaad veel schade van ondervin- van de Fransman P T is donderdag- den, kan ik me niet voorstellen dat morgen omstreeks kwart over tien rijkswaterstaat er gelukkig mee is. flink beschadigd bij een ongeluk aan Wel aardig is natuurlijk ook dat de de Herendreef in Aardenburg T reed rederijen een tijdje terug zélf ook al in een bocht rechtdoor. Hij verklaarde om uitstel van de proefvaarten met dat hij was opgejaagd door een Belgi- zes lege bakken hebben gevraagd, sche personenauto. Een getuige be- Volgens mij ligt die hele zesbaksduw- vestigde zijn verklaring- vaart nog ver van ons ar'. 'Opgejaagde' automobilist maakt brokken Arose ▼4* K£UKSt international 5 jaar garantie I 'GEMEENTE SCHUIFT AF NAAR HAVENSCHAP' TERNEUZEN Het gemeentebe stuur van Terneuzen doet te weinig voor de binnenvaart. Voorzitter J. van der Dussen van de afdeling Ter- •an de koninklijke schippers- dies meer zij Dergelijke investeringen onderdak vond. wilde sluiten. Hij is de gemeente aan ons niet kwijt' vond dat het van'behoorlijk bestuur' Voorzitter Van der Dussen stelde had getuigd indien het AMVV-be- nuchtertjes vast dat eigenlijk alles stuur in een vroeg stadium contact biggen 97.50-127.50 Aanvoer gemeente al te gemakkelijk om springt met de wensen, die de schip pers op het stadhuis deponeren. „Kloppen wij bij de gemeente aan om bijvoorbeeld geld voor elektrische aansluitingen hij de ligplaatsen los te peuteren, dan verwijzen ze ons al heel snel naar het Havenschap Ter neuzen", aldus Van der Dussen. David Kleijne 18 uur expositie van schaal en schelp Hij had donderdagavond, tijdens de 'Plpru 11 10.17 meren en werlren Hiw L-nnirteneiere- wat in en om de haven van Terneuzen had opgenomen met de gemeente om vereniging 'Schuttevaer' vindt dat de wordt gedaan voor de binnenvaart samen een oplossing voor de huisves- voor rekening komt schap. tan het haven- „Misschien klinkt het een beetje hard, maar je moet toch wel constateren dat de gemeente mooi het geld op strijkt en dat het havenschap uitein delijk voor de kosten opdraait". Van der Dussen vond het overigens ere jammer dat de binnenvaart nau- wèïijks heen mee Kunnen profiteren SfJÏÏ.".™ tingsproblemen te zoeken. „Naar ze mening had de continuïteit van het onderwijs aan de kleuters voorop moeten staan. Het was fout 0111 de zwarte piet helemaal naar de ge meente door te spelen door heel dra matisch op de eerste schooldag 11a de vakantie voor een gesloten deur te •erschijnen met die kleuters. Vol- jaarvergadering van Schuttevaer'- van het ■voordeeltje' van vijf miljoen "ltt van kind" Zeeuwseh-V laanderen Alarmnummer „Via de rijksbijdragen levert dat de lingsvoorzitter ook op het bestuur de 50 daalt. „En de school moet straks laagste pri).s 7850 laatste .taken 5x7900 ESKENS Galerie 'Raiffeisen', div. kunstenaars. 7 uur: Kerstsalon (tm 15.1); ppfntra L'INTSSE Hal Gemeentehuis. v .c.ii 1 Noord- en .Midden-Zeeland Goes, en 14-1, uur: Stille getuigen uit onotl ,„„k voor mllteuklachlen, t koud verleden (t'm 30/12); 1GH-HAAMSTEDE De Be- 01150-12200 (brandweer en ambub rschole, 14-17 uur: 'Kijken naar Telefonische hulpdienst Zeeland, lel. ischap' (fm 7/1); 01180-15551. dag en nacht bereikbaar IBURG - Bioiogisch Museum. Chr' hu!l'd,i,TLo^,and v"°r !"Tr" m t uur: 'De natuur In Zeeland', "'"SS1,;;; 24 M uu' i.weekends van 20.00-24.00 uur emdijken tn Zeeland en Dieren va„ m n „r z„i,„d. i« e natuur 01184-14G45 dae en nacht bereikbaar S Lunchcafé stadhuis, 9-18 Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 werken van Martine Raes (t'm Te bereiken op kantoordaeen van 9-17 uur Tenslotte waarschuwde Van der Dus sen voor de problemen waarmee schippersschool 'De Loopplank' in Terneuzen te kampen krijgt als vol- Schipperskleuters Kritiek had de 'Schuttevaer'-afde- gend jaar het leerlingenaantal onder wórdt l96~Ó~mzetaprii- hoogsteprijs8000, Rn^^qt03,^.'.^' Iinpsvnnr7it(er nnk oi» het hestuur dpSOdnnlr. F.n dp schnnl rnnpt <1 niks lunesKp nrtts 7850 laatste 'aken 5x7900 's' - COOP VELUWSE EIEFtVEILINO BAR PAARDENMARKT DEN BOSCH NEVELD - Aanvoer 3.819.240 stuks, stem- DEN* BOSCH - Aanvoer 116 stuks Prijzen ming kalm Prijzen in gulden per 100 stuks, in gulden per stuk luxe paarden 1775-3175. eieren van 53-54 gram tot 17.40. 60-61 gram voljange 1725-2825, luxe 2-jarige merries •-7.15-17.50 en 65-66 gram 17.35-18.40 1375-2275. luxe 2-jarige hengsten 1275-2125. EIERVEILING BARNEVELD - Aanvoer luxe 1 jarige mernes 825-1625, luxe 1 jarige 1.089.000 stuks stemming rustig Prijzen m hengsten 825-1525. veulens 500-900, veu- gulden per 100 stuks eieren van 51-52 gram lens. luxe hengsten 400-900. hitten 625-1625. 16,90-17.00. 56-57 gram 17,25-17.40, 61-62 shetlandse pony's ruins 200-400. shetlands gram 17,15-17,50 en 66-67 gram 16.70-18.50. pony's merries 200-475. Prijzen in gulden» EIERMARKT BARNEVELD - Aanvoer ca. per kg: jonge slachtpaarden 5,50-6,50 en 700.000 stuks, stemming redelijk. Prijzen in oude slachtpaarden 4,85-5,95. De handel gulden eieren van 48-54 gram 16.25-17,50 was iets williger per 100 stuks en 3,39-3,24 per kg: 57-61 gram Fruitveiling Barendrechl, 29 december 18,25-18.50, resp 3,20-303 en 64-67 gram 1983 19,00-19.35 resp 2.97-2.89. Scharreleieren Appelen Cox Orange Pippin vanaf 80'90 1.00 tot 1,75 per 100 stuks hoger 1.62-1.72, 1.72-2.10. 60 70 1.43-1.49, aanvoer 17 ton; Golden Delicious vanaf 80 90 90- Prijzen Der kg geslacht gewicht extra '-20. 91-1.24. 6070. 46-89. aanvoer 14 ton; kwaliteit dikbtllen 13.00-14.00. stieren le Goudrenetten vana! 90 op 1.17-1.35. 1.38- kw 8,25-8.90. 2e kw 7.20-8.25. vaarzen le L55. 70'80 1.49-1.56. aanvoer 4 ton. Rode kw. 8.50-9.00 2e kw 7.50-8.50 koeler, le kw. Goudrenetten vanaf 90 op 1.21-1.44. 1.40- 8,30-9,10.2e kw 7.50-8.30en3e kw. 6.50-7.50. 165.7080 1 55-1.70, aanvoer6 ton. Karmijn worstkoeien 5.20-6,00. lammeren 10.50-11 50 de Sonnaville vanaf 90 op 1,28. 1,35-1.42. en schapen 5.00-7.00: prijzen per kg levend 1 17-1.35. aanvoer 3 ton. Jonagold 90 gewicht' varkens 2.80-2.90. zeugen le kw. °P 80-1,67. 80 90" 1,03-1,99. aanvoer 3 ton. 2,50-2,55 en 2e kw. 2.40-2,50. Prijzen per peren Conference vanaf 65 75: 1,32-1,53. stuk schapen 200-260: lammeren 200-300; 80/90 1,20-1.41. 70'80. 55-82, aanvoer 5 ton, melk- en kalfkoelen le soort 2500-3000, 2e Doyonné du Cornice vanaf 80'90 1.22-1,33, soort 2100-2500; kalfvaarzen le soort 2300- 1 -35-1.45. 60 70. 1.22-1.27. Saint Rémy vanaf 2700. 2e soort 1900-2300 guste koeien 1325- 80: 96-1.06. 97-98. 50 60 45-82. aanvoer 2 1850, enterstieren 1200-1700. pinken 1000- torn totaal aanvoer appelen 50 ton. totaal 1400, gTaskalveren 500-1050 nuchtere kal- aanvoer peren 14 ton veren voor de mest roodbont 250-570. zwart- Groenteveiling Barendrechl, 29 december bont 200-400. weldelammeren 175-225 en 1983 ituks. Aardappelen bintje bonken 52-79. groot waarvan 618 slachtvee. 50 stieren, 120 ge- 33-52. eigenheimers 57-88. irenes 52-76. an- bruiksvee. 100 jongvee. 1053 nuchtere kal- dijvie A 2.19-2.69. B 1,67 2 --. bleekselderij veren. 1230 slachtschapen en lammeren. 50 8-7S. bloemkool 6 1.603.10. boerenkool 40- gebruiksschapen en lammeren, 419 var- 1.01. Chinese kool 44-1,01. knolselderij 10 kens, 177 biggen, 1 bok of geil en 119 1,14-1,19. 88-1.10, 79-95, 20 24-47. groene paarden. Overzicht, (resp handel en pnj- kool 61-74. witte kool 62-80, rode kool 53-77, zen! slachtvee rustig - prijshoudend; stie- kroten 7-49. peterselie 30-86, prei 1,03-1,26, ren, gebruiksvec en jongvee rustig - gelijk pepers 2,90-4,50, rabarber 2.70-2.80, selderij evenals de nuka's; slachtschapen en lam- 24-1.02. spinazie 3.50-3,80, spitskool 39-1,20. meren en gebrulksschapen en lammeren uien bonken 99. grof 62-86, middel 52-65! willig gelijk, varkens willig - lager; biggen drieling 30 32, winterpeen grof 42-52, mid- flauw - iels lager en paarden rustig - del 37-50. fijn 21-33. witlof kort super 1.90- prijshoudend. 2.40. kon IA 1,50-2.10, kon l B 1,30-1.70. lang IA 1,70, lang 1B 1.60-1.70. kort2 80-2,-. Aardappeltermijnmarkt. Datum 29 12. lang 2 50-1.60, 2 40-1 40 Mei HM 8ISO. bieden 8100 At WB JUrdSSflSS/SSt. b? S 8100 StommiiiB april nauwelijks pr.,shoo- JJ»™1** 1 ï'i'e", TnCTrZaUÏÏTrjL'Z d^r26dr,py?e„^uDdr.™SToS apnl mm - wordt 4i„l. Mei. plus 3d 133 80 00 hq cox -5 6Q 12g 6Q _0 140.183 gemeente jaarlijks toch een aardige cent op. De vraag is echter wat Ter neuzen daar tegenover stelt. Volgens my betrekkelyk weinig. Want kijk ingsvuorzuici uut\ uji itt-t itcaiuu» uc au uaau c,u ue sviiuut iuuei siraivs laagste prus joju iiwiatt- -•.ir.tr:: j.mjoju fifi.R- fiï 7ï 7R.RI "tRSQ! rnpntpn an de Algemene Maatschappij voor wel minimaal 50 leerlingen tellen om Mei: 10x8100. 5x8110; 5x8100. 10x8050; n'c 34-50. D 49 B 28-38 prei Varenden (AMVV), het schoolbestuur toeslemming te krijgen om ook na van schippersklcuterklas 'De Groene 1985 nog door te mogen draaien Wij Zwaan' in Terneuzen. Volgens Van vinden dat een dergelijke school in de nou eens wat er voor mensen aan de der Dussen wist de AMVV al meer derde haven van Nederland absoluut wal wordt gedaan als het gaat om dan een jaar dat de gemeente het met verloren mag gaan. Laten we zaken als bestrating, verlichting, on- oude gebouw aan de Schoolweg, daar samen onze schouders onder derhoud van plantsoenen en al wat i de kleuterklas jaren geleden zetten' Bintie'35 50 mm odw- April Inlpn 1900 k0°' S7'H' 61 ,S' w,lw k0°' s1'63 bieden «S. Z X ZtX" „S 2600 bieden 2101) Mei laten 5200 bieden £^|S5S^M7 5100, slot 5200 Stemming apnl kalm Mei 6 1 97 201 B 87 1^310 92 12 kalm Openstaande posities apnl plus 9 k 8 3X4910. 2x49t»> Dag apnl. 52. IUA [54.167

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25