Cederhof Kapelle wil een verpleegafdeling beginnen Duiveland houdt bijdrage zwembad Zierikzee op zak Raad Duiveland tegen verhoging salarissen ISD-personeelsleden Schippers in Stavenisse willen voeten droog houden WISSEL BEVELANDEN EXPERIMENT IN KADER VERPLEEGHUISPLAN weekenddiensten DePZC, een koplengte GEMEENTE BORSELE VRIJDAG 30 DECEMBER 1983 PZC/streek 14 KAPELLE Het bestuur van de stichting Instelling voor Bejaardenzorg in Kapelle heeft gedeputeerde staten een verklaring van geen bezwaar gevraagd om het verzorgingshuis Cederhof bij wijze van experiment te mogen uitbreiden met een afdeling voor bejaarden die verpleging behoeven. Doel van zo'n afdeling is te voorkomen dat bewoners wier gezondheid achteruit gaat de vertrouwde omgeving van het verzorgingshuis waar ze al enige tijd verblijven moeten verlaten om te worden opgenomen in een verpleeghuis. Voorzitter I Haverhoek van de stich ting en Cederhof-directeur J. van Wil- legen wijzen erop dat de doorstroming van verzorgingshuis naar verpleeg huis steeds langzamer gaat. Het ge volg is dat in het verzorgingshuis steeds meer bewoners in omstandig heden komen te verkeren die verple ging noodzakelijk maken. Dat blijkt ook in Kapelle: van de 94 bewoners is het aantal dat tot de categorie ver pleegden .behoort de afgelopen jaren toegenomen tot een tiental. Deze be woners zijn thans over het hele huis verspreid en dat betekent voor het personeel een niet geringe taakver zwaring. Daarbij komt dan nog dat de betrokken bejaarden (het gaat om dementen en somatisch zieken) zon der een geëigende opvang in het ver pleeghuis dreigen te vereenzamen. ..We krijgen nogal eens te maken met verzoeken van familieleden", aldus Haverhoek. ..of hun vader of moeder niet bfj ons in het huis kan blijven. Ze hebben het goed. de plaats is ver trouwd. waarom moeten ze nog er gens anders heen om te sterven, is dan het argument. Aan dat soort verzoe ken hebben we vaak gevolg gegeven. Maar dat kunnen we niet blijven doen". Verpleeghuisplan In het kader van het ontwerp-ver- pleeghuisplan Zeeland en de gedach ten die de minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur heeft over een nieuw bejaardenbeleid, heeft de stichting Instelling voor Bejaardenzorg een aanvraag voor een verpleegafdeling ingediend. Het gaat om acht bedden: drie tweeper soons- en twee eenpersoonskamers. Die zouden aansluitend aan de be- Vrouw en Wemeldinge vierden kerstfeest WEMELDINGE - De Vrouwengroep Wemeldinge en de afdeling van de NCVB uit die plaats vierden in een gezamenlijke bijeenkomst het kerst feest in het kerkelijk centrum. De leiding was afwisselend in handen van de beide presidentes Eigen leden ver zorgden de kerstliturgie met zang en declamatie. Verder was er samenzang en mevrouw G. Flipse vertelde een kerstverhaal. Curcussen in 'De Zwaan' in Kapelle KAPELLE De christelijke boren- en tuindersbond, de christelijke plat telandsvrouwenbond en de christelij ke plattelandsjongeren op Noord- en Zuid-Beveland houden op vier avond en in januari een korte cursus in De Zwaan te Kapelle. Op 10 en 17 januari wordt gepraat over beloningsmoge lijkheden voor meewerkende kinde ren en bedrijfsovername door middel van een maatschap, op 24 januari gaat het over verzekeringen en op 31 januari tenslotte staat de werkloos heid centraal. De cursusavonden be ginnen om 19.30 uur. Handenarbeid voor vrouwen in Goes GOES In vrouwenontmoetingscen trum Jet aan de Zusterstraat 17 in Goes is iedere woensdag van 10 tot 16 uur een handenarbeidgroep. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor de deelneemsters om van elkaar te leren. Op 4 januari zal vooral aandacht worden besteed aan resten verwer ken, spinnen, weven en naaien, op 11 januari aan het maken van poppen en poppekleertjes. op 18 januari aan ha ken en breien en op 25 januari aan borduren en macramé. De deelneem sters aan dehandenarbeidgroep kun nen voorts van verscheidenen tech nieken gebruik maken. Schieting Ovezande OVEZANDE In "Bar R2' in Ovezan de hield de handboogvereniging 'Wil lem Teil' een schieting op de liggende wippen. Er waren 52 schutters. Uitslag eerste wip. hoofd vogel Jos Rent meester, eerste en tweede zij vogel L Rent meester, allen Willem Teil Ovezande. eerste bovenkal M v. d Kamp. Doel naar Hoger Wolphaartsdijk. eerste klep P Boonman Willem Teil. tweede klep F. Koens. Spes Nostra Ovezande. derde klep A Rentmees ter Cz, Willem Teil; de vliegende vogelprij- zen waren voor J Verbart en A. Rentmees ter Cz beiden Willem Teil en mevrouw D Verdonk Doel naar Hoger Uitslag tweede wip: eerste hoofdvogel F KoensSpes Nostra, tweede hoofdvogel Jac Vermue, Jacoba van Beieren. Goes, derde hoofdvogel Joh Rentmeester Czvierde hoofdvogel A. Rentmeester Cz.. beiden Wil lem Teil. vijfde hoofd vogel en eerste zij vo gel F Koens Spes Nostra, tweede zij vogel H Rentmeester Cz derde zij vogel P Boon man, beiden Willem Teil, vierde zijvogel P Vette Concordia 's-Heerenhoek, eerste kal P. Boonman. Willem Teil. tweede kal' F. Koens Spes Nostra, derde kal W Remeijnse Edele Handboog Oudelande, vierde kal F Koens Spes Nostra, meeste kleine vogels R. v. d Kamp Doel naar Hoger, zeven stuks. 'Intensive Care' treedt op in Goes GOES Na een jaar lang niets van zich te hebben laten horen, treedt de Goese popformatie Intensive Care weer op. De samenstelling van de groep is gewijzigd en het repertoire geheel vernieuwd met eigen werk Het eerste optreden van Intensive Care sinds lang zal in de eerste uren van 1984 zijn, in café De Pompe aan de Goese Markt. Aanvang 01.00 uur. staande kamers voor zieken en meer- zorgbehoevenden in Cederhof moe ten w orden gebouw d. Dat biedt opti male verpleeg- en verzorgingsmoge lijkheden. In de uitbreiding van het gebouw die hiervoor nodig is. kan ook een nieuw, groter magazijn worden meegeno men. Een en ander vergt een investe ring van 573.000 gulden. Die kan de stichting zelf voor haar rekening ne men uit een fonds dat is gevormd door de winsten op de verkoop van wonin gen die de Instelling voor Bejaarden zorg in het verleden heeft gebouwd. De vorming van de verpleegafdeling betekent een uitbreiding van de me dewerkers met drie a vier personen. Berekend is dat de pensionprijs niet of nauwelijks zal stijgen. Haverhoek onderstreept dat het be stuur het plan niet heeft ingediend om van de Cederhof een verpleeghuis te maken ..Het gaat ons alleen om een zo goed mogelijke opvang van de bewonersverklaart hij. De stichting heeft zich ook voorgenomen om. wan neer de aanvraag een gunstig onthaal knjgt. een begeleidingsteam samen te stellen, waarvoor bijvoorbeeld verte genwoordigers van verpleeghuizen in de omgeving en mensen uit de eerste lijnsgezondheidszorg zullen worden uitgenodigd. Directeur Van Wiligen vestigt er de aandacht op dat Cederhof in andere opzichten al aardig op de lijn van het nieuwe bejaardenbeleid zit. Het ver zorgingshuis functioneert als centrale post van het alarmeringssysteem in alle 230 bejaardenwoningen m de ge meente Kapelle. de warme maaltijden voor zelfstandig wonende bejaarden in Kapelle en Biezelinge worden van uit het huis verzorgd en bij de meeste activiteiten in Cederhof staan de deu ren open voor de bejaarden die in de omgeving wonen. Het verzorgingstehuis Cederhof in Kapelle BEGROTING VOOR 1984 VASTGESTELD NIEUWERKERK De gemeente raad Duiveland heeft de gemeentebe groting voor 1984 donderdagavond vastgesteld met algemene stemmen. Dat gebeurde overigens na w ijziging op enige onderdelen. Onder meer werd unaniem besloten, op voorstel van de CDA-fraetie, om de gemeente lijke bijdrage van vijfduizend gulden in de exploitatiekosten van hel zwembad 'Onderdak' in Zierikzee de finitief van de begroting af tc voeren. De PvdA-fractic cn wethouder A. L. Bakker stemden daar overigens schoorvoetend mee in. Maar we kun nen het geld volgend jaar ook erg goed voor ons eigen bad in Nieuwer- kerk gebruiken, aldus de wethouder. De SGP-fractie had ovengens ook het Duivelandse aandeel in de kosten van de sporthal 'Onderdak' (tienduizend gulden) in de buurgemeente geheel willen beeindigen. Maar het voorstel van L. Meerman kreeg geen onder steuning van PvdA en CDA De twee mansfractie van de VVD was om onbekende redenen niet aanwezig tij dens de raadsvergadering in het ge meentehuis te Nieuwerkerk. In de begroting 1984 werd op aan drang van alle fracties, uitgezonderd de VVD. een post opgenomen van tienduizend gulden ten behoeve van eventuele groenwerkzaamheden in WSW-verband. een bedrag dat b en w als bezuinigingsmaatregel in eerste Cees Schelling in Goes over inkomensbeleid GOES - Cees Schelling, voorzitter van de Voedingsbond FNV. spreekt dinsdag 10 januari over het thema 'Anders denken over inkomen'. Dat gebeurt in het kader van de cyclus winterlezingen van DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken). De lezing wordt gehouden in de gereformeerde Westerkerk aan de Westwal in Goes, aanvang 19.30 uur. Schelling zal onder meer ingaan op een verdergaande loskoppeling van arbeid en inkomen Daarbij komt ook invoering van een gegarandeerd basisinkomen voor iedereen aan de orde. instantie hadden geschrapt. Verder komt in de vastgestelde begroting nog een verhoging van de presentie gelden voor leden van de stembu reaus tot uitdrukking van 75 gulden naar 100 gulden. Over een SGP-voor stel de gemeentelijke subsidie aan militaire tehuizen te handhaven staakten de stemmen. Voor waren de drie SGP'ers en J. van der Maas (CDA), tegen de beide wethouders, C. Roompotloop Kamperland KAMPERLAND - Burgemeester P. Wisse van Wissenkerke geeft zaterdag 31 december om half twee het start schot voor de jaarlijkse Roompotloop Dat gebeurt bij het golfslagbad waar start en finish zijn De loop wordt gehouden in samenwerking met voet balvereniging De Bevelanders en gaat over vijf of tien kilometer. Overwinning voor Annemiek Picavet NIEUWVLIET In de manege Rie- mens in Nieuwvliet werd de traditio nele dressuurwedstrijd van De Ha- ringruiters en De Zwinruiters gehou den. Hierbij kwamen de paarden in de L-, M- en Z-klasse tegen elkaar uit. In de Ll-klasse behaalde Nicole Nee- len met l'rbaan het hoogste punten- aantal en daarmee de eerste prijs. In de L2-klasse was het Karin de Feber met Ramona. Annemiek Picavet met Taloma speelde het klaar om in de M-klasse het hoogste dagtotaal bij elkaar te rijden, terwijl de overwin ning in de zware dressuur was weg gelegd voor Ingrid Becns met Silves ter. Uitslagen dressuur klasse Li: 1 Nicole Neelen, Urbaan, Graeve Jan 125 pnt2 Mare Broodmans. Piolina. Zwinruiters 120, L2- klasse 1 Kann de Feber. Ramona, Hulst 123. 2 Luc Missaen. Unique. Zwinruiters 120.3 Marlies van 't Westeinde. Salamanka. Haringruiters 118. M-klasse 1 Annemiek Picavet, Taloma. Luctor Emergo 130; 2 Ineke Sevsouw, Ruark. Oranjeruiters 127. 3 Lieveke Goossens. Silver, Oranjeruiters 122. Z-klasse; 1 Ingrid Beens. Silvester. Vossereyers 108 pnt. J Hillebrand (PvdA) en J. A. Schiette- katte (CDA). Terugblik Burgemeester J. van Bommel eindig de de laatste raadsvergadering van het jaar met een korte terugblik. Zijn slotsom was dat 1983 in veel opzich ten, ondanks een begin in mineur, uiteindelijk nog niet zo slecht is geweest. Hij staafde dit met diverse gegevens die onder meer duidelijk maakten dat in 1983 in Duiveland achttien nieuwe woningen werden gebouwd. Momenteel zijn er tien in aanbouw en voor 1984 staat de bouw van dertien woningen op stapel. I)e gemeente verleende afgelopen jaar 94 bouwvergunningen. Met de ingedien de bouwaanvragen was in totaal een bedrag van zes miljoen gulden ge moeid. Verder vermeldde burgemeester Van Bommel vorderingen op het gebied van de integratie van het. onderwijs. Het aantal werklozen in Duiveland nam in 1983 globaal gezien niet toe.. Wat dit betreft is er in de gemeente sprake van een gemiddelde positie ten opzichte van de situatie in de regio en in de provincie, aldus de burgemeester Aanvoer vismijn in Colijnsplaat COLIJNSPLAAT Bij het gemeen, telijk vismijnbedrijf in Colijnsplaat werden in de week van 17 tot en met 24 december de hieronder vermelde hoeveelheden vis aangevoerd, waar voor de navolgende gemiddelde prijs werd bedongen: Export garnalen 24.964 kg 12,62: schol 445 kg 3,64. schar 1 120 kg 1.68. bot 2 078 kg 0.68. tarbot 2 13,50, kabeljauw 4.908 kg 3.53, wijting 1 177 kg 1,51 paling 5 kg 14 95. zalmforel 138 kg 10.55. krab 13 kg 2 94. steenbolk 382 kg 0.97. kuit 31 kg 0.97. diversen 59 NCVB Hoedekenskerke vierde kerstfeest HOEDEKENSKERKE - De afdeling Hoedekenskerke van de NCVB hield een kerstviering voor leden en gasten. Enkele dames verzorgden de liturgie met zang, orgelspel en declamatie. Mevrouw Van Doeselaar las het kerst verhaal voor. De volgende bijeen komst is 25 januari. Plattelandsvrouwen vierden kerst in Kortgene KORTGENE - De afdeling Noord- Beveland van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen vierde het kerstfeest in 'De Pompweie' in Kort gene Mevrouw Weber-Budding droeg een gedicht voor en mevrouw Van Oeveren-Passenier vertelde een kerst verhaal. Na de pauze trad het platte landsvrouwenkoor 'Schouwen' op met een repertoire van Internationale kerstliedjes. Inbraken in kantine en cafetaria Goes GOES In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken in cafe taria Akkerwinde in het winkelcen trum De Spinne in de Goese Polder. Uit twee speelautomaten werd een onbekend bedrag ontvreemd. Ook de fooienpot werd leeggehaald. Een poging tot inbraak in het clubge bouw van de atletiekvereniging AV '56 op het sportpark 'u Schenge mis lukte. Tevergeefs werd geprobeerd via een openslaand raam naar binnen te ko men. Zo'n poging lukte wel even ver der op in de kantine van de korfbal vereniging Togo. Nog niet bekend is wat er daar vermist wordt. 't Batje leidt in A-klasse van Goese tafeltennisstrijd GOES De eerste helft van de Goese tafeltenniscompetitie zit erop. 't Batje won met ruim verschil (9-1van Goese Polder 2. Naaste concurrent NS 1 verloor van GP 1 (2-8). De uitslagen zijn: A-klasse GP 2 't Batje 1 1-9, NS 2 - 't Batje 2 9-1. Kortgene 1 TVK 1 6-4. NS 3 't Batje 3 9-1. 't Zwake 1 - PZZ 1 2-8. GP 1 - NS 1 8-2. TVK 1 - CJV 1 10-0. B-klasse GP 3 't Batje 4 5-5, PZZ 4 't Batje 6 4-6. PZZ 3 't Batje 5 8-2. TTVG 1 't Zwake 2 8-2. GP 4 PZZ 2 7-3. CJV 2 NS 5 7-3. De standen zijn A-klasse 1 't Batje 1 12-23. 2 GP 1 12-21. 3 NS 1 12-20, 4 NS 2 12-17. 5 TVK 1 11-15. 6 GP 2 12-13. 7 PZZ 1 12-10. 8 Kortgene 1 12-9. 9 't Batje 2 12-8, 10 NS 3 12-6, lL't Zwake 1 12-5, 12't Batje 3 11-4. 13 CJV 1 12-3; B-klasse: 1 TTVG 1 12-23,2 GP 4 12-22, 3 PZZ 2 12-18,4 't Batje 4 12-18,5 GP 3 12-17, 6 PZZ 3 12-15, 7 NS 4 12-11, 8't Zwake 2 12-11, 9 CJV 2 12-9, 10 l Batje 5 12-6,11 NS 5 12-4, 12 't Batje 6 12-2. 13 PZZ 4 12-0 TWEE STEMMEN TEGEN B EN W-VOORSTE NIEUWERKERK Het PvdA-frac- tielid C. J. Hillebrand in de raad Duiveland en wethouder A. L. Bak ker, eveneens PvdA. hebben donder dagavond in de raadsvergadering in Nieuwerkerk tegen een meerder- heidsvoorstel van b en w gestemd om niet zonder meer goedkeuring te ver lenen aan een salarisherziening (ver hoging) voor het personeel van de intergemeentelijke sociale dienst Schouwen-Duiveland en Sint-Phi- lipsland (ISD). Bij deze dienst is onlangs een onderzoek ingesteld naar de salariëring van het personeel wat aanleiding heeft gegeven tot een her waardering van de functies in relatie lot het inwonertal van 29.000 in het werkgebied van de ISD. Een en ander krijgt echter volgens de meerderheid van b en w van Duive land vnj forse financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten, want met toepassing van het nieuwe salarissysteem (volgens de zogenaam de Ubink-normen) zal een bedrag ge moeid zijn van 2,90 per inwoner. Behalve wethouder Bakker zijn wij van mening dat met deze ingrijpende maatregel niet zonder meer moet wor den ingestemd, aldus burgemeester J. van Bommel. En hij voegde daaraan toe dat de tijd om deze zaak goed te kunnen bekijken te kort was geweest om in de decembervergadering van de raad een weloverwogen voorstel in te kunnen dienen De fracties van CDA en SGP stemden ermee in het bestuur van de ISD te berichten dat de meerderheid van de raad Duiveland voorshands niet ak koord gaat met de wijziging van de begroting 1984 die op de salarisherzie ning betrekking heeft. Voorts kwa men CDA en SGP met de meerder heid van het college overeen om de salarisherziening grondig ter discu sie te stellen in de raadsvergaderii j op 26 januari, omdat de twee VVD'e in de raadsvergadering van gistere avond met aanwezig waren. Hillebrand betoogde dat de gemeen! 11 met deze gang van zaken geen wat h _j noemde goede beurt zal maken omdi de toetsing van de functies en salart UI sen van het personeel bij de social m dienst heeft plaatsgehad overeer komstig de ministeriële richtlijnei50 Wethouder Bakker, tevens bestuun j lid van de ISD, vond dat er al lat ar genoeg is gepraat over de functi oo waardering van het personeel die w ,nt de instemming heeft van het bestuu ;t ..De medewerkers van de ISD wordt m benadeeld als ze nog langer moete id wachten. Op deze manier wordt d ni herziening op een zijspoor gezet e dat is de verkeerde weg", aldus wethouder Schieting Oudelande OUDELANDE In café 'Centrum'ijei Oudelande hield de handboogveren rsi ging 'Ons Genoegen' een schieting ia de liggende wippen. Er waren r schutters. Uitslag eerste wip. eerste hoofdvogel Koens Spens Nostra Ovezande. twee jz hoofd vogel A Rentmeester Cz.. Willem Ti ,rc Ovezande, eerste zij vogel J A. Rti re A D L M KWadendamme. tweede zijvoj R Beukema. St -Andries Wemeldinge. dt de zij vogel C. Stouthamer Edele Handbo 1 Oudelande, vierde zijvogel H. de Jon 13 Soranus Heinkenszand: eerste kal W Bo wr dens Willem Teil. tweede kal A. Janse Do g( naar Hoger Wolphaartsdijk; derde kal ie' Daalman A.D.L.M vierde kal J. Kroom Victoria Kwadendamme, meeste kleine v gels A de Jonge Soranus Heinkenszar I vijf stuks, Excursie De Roode Lelie Brouwershaven naar museum Boymans BROUWERSHAVEN - De oorspron kelijk op 10 december geplande ex cursie van De Roode Lelie (Stichting Culturele Commissie Brouwershaven) naar museum Boymans van Beunin- gen in Rotterdam zal dinsdag 10 januari gehouden worden. Om half elf wordt er vertrokken vanuit Brouwers haven. Opgave is mogelijk bij me vrouw W. Kikkert-Elkerbout aan de Meekrapstraat 32. Klaverjaswedstrijd SCHERPENISSE - De klaverjasclub 'De Roemers' in Scherpenisse hield de regionale kerstwedstrijd in clubhuis 'Zeelands Welvaren' Er waren zestien deelnemers. De uitslag luidde: 1. me vrouw Makelaar, 2. D. Tichem, 3 P. Poot, 4 J, Bijl, 5. W. van Haaften. Kerstboom verbranding in Heinkenszand HEINKENSZAND De vrijwillige brandweer van Heinkenszand houdt zaterdag 17 januari om 17.30 uur een kerstboomverbranding op het open terrein op de hoek van de Eendvogel straat cn de Zandvogelstraat. Vanaf 16.00 uur wordt voor elke inge leverde kerstboom een lot verstrekt. Voor deze verloting stelt de brand weer 10 prijzen beschikbaar. De prijswinnaars zullen voor het ont steken v an de gecontroleerde brand worden bekendgemaakt. Brandje in partij autobanden haven Sint-Maartensdijk SINT-MAARTENSDIJK De brand weer van Sint-Maartensdijk moest donderdagavond rond negen uur uit rukken voor een brandje aan de ha ven. Een partij aldaar opgeslagen gebruikte autobanden had vlam ge vat. De brandweer vermoedt dat de brand w;as aangestoken door baldadi ge jongelui Binnen enkele minuten was de brand, die nogal wat rook en stank veroorzaakte, geblust. Medische Diensten De Bevelanden Oud/Nieuw Alarmnummer 01100-14444 Goes: v.a. vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur: F. van Peer. Oostssingel 132. tel. 15306, spreekuur voor spoed gevallen 10.00-10.30 uur en 17.00-17.30 uur Heinkenszand. 's-H. Arendskerke, Nieuwdorp. Wolphaartsdijk: de prak tijk van J. J. Harten, G. A. C. Aarnout- se en D. P. van Driel, A. P. v. d. Vlugt, Veerweg 6. Wolphaartsdijk, tel. 01198- 1231; boodschappen zo mogelijk tus sen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand e.o.: v.a. vr. 17.30 uur tot ma. 8.30 uur: praktijk J. A. Fortrie: dienst J. A. Fortrie. Clara's Pad 31. Heinkenszand. tel. 01106-3074. Hansweert, Kruiningen, Yerseke: v.a. vr. 19.00 uur tot zo. 22.00 uur: P. Polderman. Yerseke, tel. 01131-1300. spreekuur voor spoedgev. 11.00-11.15 uur en 17.00-17.15 uur. boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Krabbendijke, Waarde. Rilland- Bath: v.a, vr. 19.00 uur tot 22.00 uur: J. D Barendregt. Krabbendijke, tel 01134-1544; spreekuur voor spoedgev. 1100-11.15 uur ën 17.00-17.15 uur; boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Ileerenhoek: dc praktijk van J. Geld of. E. Th. Klapwijk, J. M. A. Kole. S. E. J. Wóstmann en H. H. M. Zwartelé wordt waargenomen door A. Korstan- je, Langeweg 40. 's-Gravenpolder, tel. 01103-1747; Kloetinge, Kapelle. Wemeldinge: v.a. zat. 8.00 uur wordt de praktijk van H. J. Eutink. J. K, J. Eckhardt en D. Vreeswijk waargenomen door M. B. Riemeijer, Kapelle. tel. 01102-1264: spreekuur voor spoedgev. 11.00-11.15 en 17.00-17.15 uur; Noord-Beveland: jje praktijk van J. A. van Arkel wordt waargenomen door B. J H. Hasken, Kamperland, tel. 01107-1338; spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. De praktijk van W. J. Klein Wassink wordt waargeno men door J. A. Kersseboom. Kortge ne. tel. 01108-1319; spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.30 uur. Chirurgendienst Dr. J. A. Kopp, tel. 01100-14396. Tandartsendienst spreekuren zat - en zondagmorgeL 10.00-11.00 uur B. Rijksen, Vroonland seweg 9, Kapelle, tel. 01102-36 Apotheek De Zeeuwsche Apotheek. Gr. Mar 10. tel. 15255. geopend voor spoedgef zat. 8.30-17.30 uur en zondag ÏO.I# 11.30 uur en 16.00-18.00 uur. Ziekenauto's Centr. Post. Ambulance Vervoer, 01100-14444. Dierenartsen Goes. Ovezande. Kruiningen: J. L, Gaakeer, Ovezande, tel. 01195-283; v sites zo mogelijk aanvragen voor 9.1 k Goes, Heinkenszand, Noord-Ben land: dr. M P. C. Karelse, 's-He Hendrikskinderen 118, Goes, tl 01100-20656; visites zo mogelijk aaff vragen voor 9.00 uur. Yerseke en omg.: (kleine huisdierei)r mevr. L. Huiskes-Comelisse, Mole^1 laan 24. Yerseke, tel. 01131-2756; Walcheren: dierenartsenpraktif1 Oostkapelle, tel. 01188-1443, spree!1 uur 13.00 en 19.00 uur Oude Dombur 11 seweg 33a; consult na tel. afspraa visites aanvragen 8-9 uur. Wijkverpleging 45 Goes, W'ilhelminadorp, Kloetinj Kattendijke: Voor de bereikbaarhe van de weekend- avonddienst krijgt informatie via het antwoordappara op tel.nr. 01100-12456; Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp. Heerenhoek. Heinkenszand, Nis! Ellewoutsdijk, Driewegen, Baarlai Oudelande, Kwadendamme. Hoe( kenskerke, Ovezande, 's-H. Arend kerke, 's-H. II.kinderen, 's-Grave polder en 's-H. Abtskerke; zr. j Zuidweg, Heinkenszand, tel. 0110. 2324. Zuid-Beveland-Oost: zr. L. Lambreg se-Bolier. Bathseweg 52. Rilland, t! 01135-1605. „j, Noord-Beveland en Wolphaartsdij Voor de bereikbaarheid van de wee end- en avonddienst krijgt u infonrj tie via het antwoordapparaat tel.nr. 01108-1378. (5 STAVENISSE De koninklijke schippersvereniging Schuttevaer zal contact zoeken met het bestuur van het waterschap Tholcn over liet beheer van de stormvloedkering in Stavenisse. Deze kering moet het dorp bij hoge waterstanden beschermen. Naar het oordeel van de Schuttevacrleden in de afdeling Stavenisse dient de deur van dc kering eerder te worden afgesloten. Nu gebeurt dat pas wanneer de haven al vol water staat. Het gevolg is dat de schippers die er liggen afgemeerd soms door 75 cm water moeten waden om vanaf hun schip het dorp te bereiken en omgekeerd. Zeker tijdens feestdagen wordt dat als een ergerlijk ongemak beschouwd. De wens van de Stavenisser schippers om hun voeten droog te houden was een van de vele opmerkingen die donderdag tijdens de jaarvergadering van de Schutte- vaer-afdelmg aan de orde kwamen. Veel kritiek was er op het feit dat de liftsluis in de toekomstige Oesterdam definitief is geschrapt, een besluit waarbij ook de Tweede Kamer zich heeft neergelegd. De binnenvaart heeft niets aan de sluis van 34 bij 6,5 meter die nu wordt voorbereid, zo luidde het vernietigende, oordeel. De schippers vonden dat het geld dat door het schrappen van de liftsluis wordt bespaard, nu besteed moet worden aan de bouw van een tweede nieuwe sluis bij Hansweert. De schippersvereniging werd ook gevraagd te proteste ren tegen het havengeld dat in Belgie geheven wordt voor schepen die via de Kreekraksluizen het land binnenvaren. Schepen die, bijvoorbeeld uit de richting Terneuzen. via de Zandvlietsluizen binnenkomen hoe ven geen havengeld te betalen. De schippers waren voorts van oordeel dat Terneuzen moet worden ge plaatst op de lijst van overnachtingshavens. Tussen de oude veerhaven en de middensluis dient daarvoor een voorziening te worden getroffen. SLEUTELS MAKEN klaar terwijl u wacht FAASE sleutelservice GEMEENTE ZIERIKZEE INGEBRUIKNEMING BB SIRENE Burgemeester en wethouders van Zierikzee ma ken bekend, dat in het kader van het BB- sireneplan in de wijk Poortambacht (gemeente Zierikzee) een sirene is geplaatst. Deze sirene is aangebracht op het dak van de Rijksscholengemeenschap aan het Hatfieldpark en zal op maandag 2 januari 1984. 's middags om 12,00 uur officieel in gebruik worden gesteld. De sirene zal elke eerste maandag van de maand worden getest. Zienkzee, 27 december 1983. Burgemeester en wethouders voornoemd. Th. H. de Meester, burgemeester A G. Izeboud, secretaris. Burgemeester en wethouders van Borsele maken het volgende bekend op 2 januari 1984: wordt geen huisvuil opgehaald in Baarland, 's-Heer Abtskerke, Hoedekenskerke, Kwa dendamme en de buitenroutes waar 's mid dags vuil wordt opgehaald. Deze route wordt 's morgens gereden, zal het gemeentehuis om 15 30 uur voor het publiek gesloten zijn; wordt door het college een nieuwjaarsont vangst gehouden voor de bevolking te 19.30 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Burgemeester en wethouders voornoemd

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 24