Provincie maant bedrijven afvalslakken af te voeren Horeca Terneuzen over lts-restaurant boos Willem Wagenaar bij de waterpolitie weg BEDRIJFSLEVEN EN DIENSTEN OVERHEID OP EEN LAAG PITJE Eendeninvasie in Belgische Zwin BIJ ZEEUWS- VLAAMSE STORTPLAATS Biologisch Museum haalt jeugd binnen PZEM m PZEM-kantoren vandaag dicht /RIJDAG 30 DECEMBER 1983 PZC/provincie 13 HET ZWIN Het Belgische natuurreservaat Het Zwin heeft een invasie van Heisterende eenden te verwerken gekregen na de noordwesterstormen en de •orst van de afgelopen periode. Conservator Guido Burggraeve telde niet ninder dan 3.000 exemplaren van 10 tot 15 verschillende soorten. Ujrt reservaat noteerde voorts de terugkeer van een zeldzame overwinteraar: ie ijseend of clangula hyemalis. Op 11 november werd de eerste waargenomen anaf 20 november waren er drie en sinds 14 december zelfs vijf: een record oor België. De vogels broeden in het uiterste noorden van Europa en IJsland lij de andere vogelsoorten, die de winter afwachten in en rond het Het Zwin. zijn krakeenden, zilverplevieren, kleine zwanen en zaadetertjes als vinken, kepen, sneeuw-, ijs- en grauwe gorzen en strandleeuweriken In de lamsoorvelden zitten honderden fratertjes. die zich tegoed doen aan de zaden van deze zwinneblomme' Langs de grachtjes hebben zich oeverpiepers verschanst. Het reservaat is slaapplaats voor duizenden vogels: 15 000 meeuwen, meer dan 400 kemphaantjes en 800 wulpen en 1 000 ganzen Burggrave ontdekte voorts roofvogels als toren- en smellekenvalk. sperwer buizerd, bruine kiekendief, havik en zelfs een enkele maal de slechtvalk. Zondag 1 januari en donderdag 5 januari zijn er geleide bezoeken. Er wordt om 10 uur vertrokken Laarzen onontbeerlijk! MIDDELBURG Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de bedrijven Zegwaard en schreven aan de Gemeentelijke Vuii- Roberg in Delft en CVI in Terneuzen aangezegd vóór 21 januari 1984 de verbrandingslakken jp het perceel ten zuidwesten van de stortplaats in de Dekkerspolder bij Sas van Gent te verwijderen. Gebeurt dit niet dan zal de provincie op kosten van de bedrijven de slakken afvoeren. Ss baseren de aanzegging op de uit- grootste perceel de slakken binnen beroepschrift indienen: dan ipraak van de voorzitter van de afde- één maand moeten worden verwij- eerst de procedure worden afgewacht, mg rechtspraak van de raad van derd tenzij de bedrijven een AROB- Verder hebben gs een boze brief ge- itate. Deze heeft enkele weken gele- Jen bepaald dat er geen slakken meer r.ochten worden aangevoerd op de twee percelen in de Dekkerspolder. Dp het kleinste perceel (ten zuidwes- en van de stortplaats) moesten de lakken volgens de voorzitter worden erwijderd. op het andere perceel nochten ze voorlopig blijven liggen, ïs hebben ook de bezwaren van de Irie bedrijven tegen hun beschikking op straffe van politiedwang - de OOSTKAPELLE - De jeugdmuseumdagen die dinsdag en donderdag in het lakken op beide percelen zouden Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle zijn gehouden werden druk noeten worden verwijderd, onge- bezocht. De eerste door 120, en de tweede door 200 belangstellenden, meest jrond verklaard. Deze beschikking kinderen tussen de 6 en de 16 jaar. lateerde van 1 november; mr C. M. B Het thema van de dagen was 'Winterrust!?' en de organisatie was mede Diepenhorst had namens de drie be- mogelijk door hulp van een groot aantal vrijwilligers en bereidwillige ouders. Irijven tegen deze beschikking een Aan de hand van themaboekjes deden de kinderen aan verschillende IROB-bezwaarschrift ingediend. Een activiteiten mee. Zo werd er een strandwandeling gemaakt met toelichting en n ander betekent dat ook van het werd de film 'Het dier en de winter' vertoond, waarin te zien is hoe verscheidene dieren de koude overleven. In de educatieve ruimte konden de deelnemers zich bezig houden met het knippen van eigen profiel, plakken met natuurlijk materiaal, het maken van een zandschilderij of het vervaardigen van een vreemde trekvogel (trekpop). In de normaliter niet geopende portierswoning van kasteel Westhove werden geluiden van verschillende vogels ten gehore gebracht. Ook werden dia's van dins- gevederde vrienden getoond waarna de kinderen de soorten moesten raden Gezien het succes van de tot nu toe gehouden evenementen worden er in de toekomst meer jeugdmuseumdagen gehouden. ïestolen auto inel teruggevonden IIEKIKZEE In dc nacht lag op woensdag is een personenau- o, die geparkeerd stond aan de 's- leer Arendstraat in Zierikzee, gesto en. )e auto werd reeds woensdagmiddag irug gevonden in een boomgaard bij Ie Korte Blokweg in Zierikzee. De zagen is eigendom van B. W. uit llenkzee. Door een zijruitje in te laan. kon het voertuig gestolen wor- en. Er wordt niets vermist uit de ito. telg aangehouden ia diefstal oesters ICHARENDIJKE De rijkspolitie ian Schouwen-Duiveland heeft eoensdag om 17.00 uur de Belg B. D. 'l lit Sint-Amand aangehouden, omdat lij in het bezit was van oesters die hij I estolen had. De man liep nabij het s laken in Scharendijke met twee tas- a en met in totaal 150 oesters erin. De ïan had deze losgebikt van oester ercelen in de Grevelingen. De rijks- olitie heeft proces-verbaal opge- 1 laakt en de man 'heengezonden. erbranding Dordrecht (Gevudo). De in de Dekkerspolder gestorte slakken waren van dit bedrijf afkomstig. Gs verwijten Gevudo een contract mat Zegwaard te hebben afgesloten voor de afvoer van de slakken zonder er moet z'ch van te vergewissen of de plaats waar Zegwaard deze zou storten ge dekt was door een vergunning. Dit was voor de Dekkerspolder niet het geval: op de CVI-stortplaats mag alleen uit Zeeuwsch-Vlaanderen af komstig afval worden gestort, 'voor dc percelen naast de stortplaats was in het geheel geen vergunning afgege ven. Een afschrift van de brief aan Gevudo is gestuurd aan het provin ciaal bestuur van Zuid-Holland. Bedrijfsleider W. Tollenaar van Ro- berg en CVI reageerde donderdag als volgt op de door gs aangekondigde stappen ..Gedeputeerde staten moe ten eindelijk eens gaan doen waar voor ze ingehuurd zijn, namelijk be sturen in plaats van bedrijven die zichzelf kunnen bedruipen en die door uitbreiding iets willen betekenen voor de maatschappij, te bedisselen en de voet dwars te zetten. Wij wachten rustig op een schrijven van de voorzit ter van de raad van state. Dat is voor ons van belang, met de kretologie van het college van gedeputeerde staten Volleybaltoernooi voor middelbare scholen in Vlissingen VLISSINGEN De NEVOBO Zee- land hield donderdag in Vlissingen de jaarlijkse kerstvollcybalwedstrij- den voor middelbare scholieren. Het aantal deelnemende scholen viel de ze keer wat tegen maar de teams streden op sportieve-wijze om de hoogste eer. De uitslagen luiden als volgt meisjes aspi ranten 1 Nijverheidschool Sas van Gent. 2 Waaijenburgh, 3 Wellinge. 4 gemeentelijke mavo Tholen. jongens aspiranten 1 stede lijke scholengemeenschap Middelburg, 2 De Wellinge 2. 3 De Wellinge 1, 4 Sint Bernard Hulst; meisjes junioren 1 Walche ren I. 2 christelijk lyceum van Zeeland. 3 Waaijenburgh, 4 Scheldeniond. Jongens ju nioren 1 De Wellinge, 2 christelijk lyceum van Zeeland. 3 Scheldemond, 4 christelijke scholengemeenschap Zierikzee Terneuzens betaalmiddel TERNEUZEN Burgemeester C. Ockeloen van Terneuzen ont vangt maandag de eerste van 'jubileumpenningen', die i januari tol september als wettig betaalmiddel door de middenstand in de binnenstad van Terneuzen in omloop wor den gebracht. De penningen hebben de waarde van een rijks daalder en zijn voorzien van het Terneuzense stadswapen en de tekst 'Terneuzen stad 1584-1984'. Aan de achterzijde is het oude stadhuis van Terneuzen afge beeld. De munt is gemaakt van tombak en heeft een diameter van 32 millimeter De oplage is klein. Tot en met juni wordt er iedere maand een andere munt uitgebracht, iedere maand voor zien van een andere afbeelding. Speciaal voor de verzamelaars wordt een munthouder met hoesje op de markt gebracht. Daarin is plaats voor alle zes de munten. Het setje kost een rijks daalder en is te koop bij boek handel Ververs, schoenhandel Riemens en juwelier Wijffels in het stadscentrum. 'ONEERLIJKE CONCURRENTIE' We gaan door en ondernemen des noods juridische stappen", aldus Cle ment van Damme. De scheidende Willem Wagenaar op de steiger in Veere voor de RP 58, het schip waarop hij sinds 1961 voer "doorlopend groen ogende veste toch al zelden stadsrumoer, in dat moment de enige boot van de december blijft dat zeker uit. De stilte moet alleen wijken voor het rijkspolitie te water in Zeeland. Dat geroep van meerkoeten en het gekrijs van de kokmeeuwen. Om elf uur hield in dat alle wateren in de precies worden die op hun beurt overstemd door de klanken van het provincie door die boot bevaren carillon in de ranke stadhuistoren. De klokken kunnen er hoorbaar weer moesten worden Inclusief de bijbe- tegen na de juist gereedgekomen restauratie. Achter de kajuit van de RP 58 is er overtredingen en daar is geen be- genoeg beschutting te vinden tegen ginnen aan Ga maar eens e de vroege wmterwind die zich voor- fer op het water een verbaal uitde- lopig in milde frisheid laat gelden, len. Je kunt toch moeilijk verwach- Het wachten is op Willem Wagenaar ten dat die een geplastificeerd legti- (60). een rijkspolitieman (te water) matiebewijs bij zich draagt", die de Zeeuwse stromen 36 jaar lang horende diensten, met de ene dag om acht uur 's morgens op en de volgende dag om zes uur 's avonds af i slechts onderbroken door vier uur slaaptijdi. Dergelijke zware diensten moesten iedere week één keer gedraaid worden, Wat niet ver hinderde dat Wagenaar zijn werk bijna dagelijks onder zich heeft ge- Al vormt de surfsport zeker 's a'tijd als hobby is blijven beschou- weten Vanaf nieuwjaarsdag kan i\.zomers een belangrijk bestand- dat in het vervolg alleen nog aan deel van het werk van de RP te wen: ,,Ik ben nooit één dag met de kriebel ln m'n lijf gaan i boord van zijn jachtje. Wagenaar water op het Veerse Meer. er zijn Uitgevaren werd er altijd, hoe hard leverde gisteren zijn jas en andere meer dingen die aandacht vragen, rijkseigendommen in vanwege zijn Zo wordt de bemanning pensionering. RP-vaartuig geacht te helpen bij het lostrekken van aan de grond not van de in de kombuis gezette gelopen jachten en andere boten, pittige zwarte koffie, blijkt dat Wa- Verder de controle op de visserij. het ook stormde. In vroeger jaren, toen nog zonder radar gevaren werd. gaf mist trouwens meer zor- Tijdens een gesprek, onder het ge- het lostrekken van aan de grond ®en ^an storm. Van de driekoppige bemanning stond er dan één achter j het stuurrad terwijl de andere twee genaar als het ware uit het water Er zijn vier beroepsvfssers en bui- buiten voor de uitkijk zorgden, getogen is. Zijn wieg stond in Krab- ten dat kwartet mag er verder bendijke maar het landleven werd niemand met fuiken vissen, wel enkele dagen nadat hij het levens- met een hengel. Ook is er contact licht had aanschouwd al vervangen met de binnenvaart voor de contro- door dat aan boord van het 82 ton ie op scheeps- en ladingpapieren, metende tjalkje van zijn vader en Heel veel kostbare tijd gaat er in het grootvader „Denk erom. niet teveel humbug' zo zegt Wagenaar na afloop van het opvarenden verzocht wordt contact krijgbaar dan in Nederland en dat gesprek. Aan het begin liet hij we- op te nemen met familie of vrienden zorgde al snel ten zichzelf niet als een vlotte prater m verband met ernstige ziektes of te beschouwen Niettemin vullen de sterfgevallen. ..Twee jaar geleden verhalen over zijn belevenissen ge makkelijk anderhalf uur. Bekenden noemen hem oneerbiedig 'De bolle van het Veerse Meer'. Vanaf 1961 heeft de rijkspolitieman het meer zien groeien tot wat het nu is. Niet verwonderlijk dus dat hij bij velen een vertrouwde verschijning is geworden aan boord van de RP 58. De groei van de watersport in aller lei vormen heeft Wagenaar van na- Wagenaar en zijn collega's had den het in de Wemeldingse tijd vooral druk met aanvaringen. Kort na de tweede wereldoorlog vormde verder smokkel een hoofd- drukke seizoen verloren aan het stuk apart. Koffie en kleding waren zoeken van schepen waarvan de toen 'n Belgié gemakkelijker ver- nrdt contact, krijgbaar dan in oor clandestiene Maar ook andere vormen van sluikhandel werden bedreven. Wagenaar herinnert zich de contro le van een beurtschip bij Scharen dijke. Dat lag daar geheel uit de normale route hetgeen de belang stelling bij de politiemannen wekte Bij aankomst werd geconstateerd dat cr in het ruim van het beurt schip 38 runderen stonden, bestemd voor smokkel naar het buitenland Lading en schip zijn in beslag geno men en meegenomen naar Wemel- dinge. Alwaar de rp ervoor zorgde TERNEUZEN De afdeling Terneu- dagelijks bestuur behandeld We stu- De Terneuzense lts is overigens niet zen en omstreken van Horeca Neder- ren zeker bericht terug". het enige probleem waar Van Damme land is van plan om eind januari Veling vindt de zorg van de Terneu- tegenaan hikt. Regelmatig krijgt hij juristen van het Bedrijfsschap Hore- zense horeca-ondememers overtrok- meldingen van para-commerciele ac- ca en van Horeca Nederland in te ken „In dertig a veertig scholen in tiviteiten. Die speelt hij door aan de schakelen, als de Terneuzense lts 'De Nederland gebeurt precies hetzelfde. PC-commissie van het bedrijfsschap Vaart' dan nog niet gereageerd heeft Wij serveren maaltijden aan mensen Horeca in Den Haag, die de zaken op een boze brief van die afdeling. In die normaliter niet in een horecazaak landelijk aanpakt. „Het is een grof de brief, die al in november in de bus komen. Aan ouden-van-dagen bij- schandaal wat er allemaal gebeurt, we van de lts gleed, sprak de Terneuzen- voorbeeld, die het geld er met voor hebben jarenlang met onze voeten se afdeling haar ongenoegen uit over hebben". Bejaarden, leerlingen en le- iaten spelen, maar nu is het voorbij het feit dat de lts in het kader van een raren zijn volgens Veling meestal de opleiding serveren en koken, voor 'proefkonijnen'. „We serveren de een luttel bedrag menu's inclusief maaltijden tussen half vijf en half zes. drankjes aan het publiek voorscho- dan ga je niet ergens uitgebreid dine ren. Nee. het zijn heus niet de dure zakenlui die hier aanschuiven". Veling zegt dat er van para-commer ciële activiteiten absoluut geen spra ke is. Het commercieel karakter ont breekt. Een maaltijd kost een gulden of zeven en daarmee zijn de kosten vèÜücVm hrtïchooibSüiüï'van de ™or de grondstoffen gedekt. Volgens lts. maakt zich niet zo druk: „In Je voorzitter is de opleiding juist ln december hadden we geen vergade- (le i!; va" horeca, want die ring. De brief wordt gewoon eind heert goed opgeleide januari n, de vergadering van het mensen .We hebben 40 a 50 jongens die bij toerbeurt serveren en koken VLISSINGEN - Het voorbeeld van de de werknemers door de onlangs inge- Als een van de jongens een bord op aannemings- en bouwbedrijven om voerde arbeidstijdverkorting meet een verkeerde manier neerzet, wordt het personeel in de periode tussen roostervrije dagen hebben en die ge- hij daarop gewezen door een leraar" kerst en nieuwjaar verplichte snip- Van concurrentie is volgens Veling perdagen te laten opnemen, vindt pas sprake indien de school het volle weinig navolging bij het Zeeuwse pond voor een maaltijd zou rekenen, bedrijfsleven. Behalve bij de bouw- hebben we nog dagen gezocht naar bij gadegeslagen. Ook de opkomst een vaartuig dat zich op of in de wéeTzo'Vdug'mogeifik"van"de ufrge^ van de plankzeilsport. Een volledig buurt van het Veerse Meer zou breicje veestapel af te zijn vanwege acceptabel gezond en sportief ge- bevinden. Uiteindelijk bleek het al de m^i-ovende verzorging beuren, zo vindt Wagenaar. Ook de lang verder gevaren te zijn en werd minder prettige bijkomstigheden het in Ouddorp aangetroffen Het Al met al heeft de scheidende rijks- izoals hinder voor de beroepsvaart) zou allemaal al wat gemakkelijker politieman de afgelopen jaren een heeft hjj gezien. Een pasklare oplos- gaan wanneer op alle schepen dui- gevarieerde werkkring gehad. Het sing zegt de Veerenaar niet te heb- delijk zichtbaar naam en thuisha- afscheid van de collega's is reeds ben. Niettemin komt er een helder ven waren aangebracht. Nog be- intern gevierd. Na vandaag blijft de en bondig oordeel. Wagenaar zou langrijker is het om het bekende band met het water bestaan door het niet slecht vinden wanneer be- PTT-advies 'laat eens wat van je tochtjes met de eigen 9 bij 3 meter ginnende surfers naar de schoolban- horen' op te volgen. Dan weet het grote motorkruiser ken terug zouden gaan. Eventjes thuisfront waar je zit en kan veel Terugblikkend op de loopbaan maar Wel lang genoeg om aange- ellende voorkomen worden", zo oor- overheersen de mooie momenten leerd te hebben dat plankzeilen niet deelt de scheidende rijkspolitie- het beeld. Wagenaar zegt altijd mag in havens en havenmonden en man - - - - evenmin in betonde vaarwegen Zijn loopbaan begon overigens in voor de binnenvaart (wanneer daar september 1947 aan boord van de vaart is). „Dan hebben we al heel RP 10 m Vlaardingen. Maart 1948 veel gewonnen" zo zegt de politie- werd deze standplaats al lngewis- afhankelijkheid van de Schepper te hebben gewerkt. Eigen roem oor wat hij deed en als zijn plicht beschouwde is de Veerenaar dan ook een gruwel. ,.Ik ben dankbaar De extra scholing zou eveneens de verrichtte hij 's zomers diensten op taak van de rijkspolitie te water het Veerse Meer, en dit water is van vergemakkelijken „Nu valt er voor 1973 tot heden dagelijks zijn do- ons in het drukke seizoen bijna mein geweest, niets te regelen. Er zijn honderden In Wemeldinge was vijfendertig jaar seld voor Wemeldinge. Vanaf 1961 dat mijn weg zo geleid is en dat ik een goede gezondheid mocht heb» ben" zo luidt de slotsom van 'De bolle van het Veerse Meer'. Willem Staat telt. Een vorm van para-commercialisme vindt Clement van Damme van Hore ca Nederland afdeling Terneuzen. „Als we eind januari nog niets ge hoord hebben, ondernemen we actie", aldus Van Damme. Voorzitter H. K. ADVERTENTIE i trouwens dat mag ook niet". Feesten werken vrijwel alle bedrijv periode door. Toch blijkt ook daar onder het personeel veel belangstel- Een doorn in het oog van de afdeling ling voor vrije dagen, zodat de activi- Terneuzen van Horeca Nederland, teiten in veel gevallen 'op een laag zijn de feesten die regelmatig in de pitje slaan'. Datzelfde is het geval bij lts worden gehouden. Veling: „Kort- overheidsinstellingen, geleden nam hier een schooldirecteur De werknemers in de bouwnijverheid afscheid. Er waren 200 genodigden, kennen al ongeveer tien jaai het ver in welke Terneuzense horecagelegen- schijnsel 'verplicht snipperen' tussen Vandaag, 30 december, zullen de kanto- heid kun je die kwijt? Wij hebben kerst en nieuwjaar. Dit jaar is daar ren van de nv PZEM in de gehele onze ruimte beschikbaar gesteld, voor het eerst de vrijdag voor kerst provincie maar een restaurant uit Axel heeft mis bijgekomen. De werknemers kre- QPsIntpn 7Ün het he,e horeca-g«ieelte verzorgd' ycoiuicii «.ijl! Clement van Damme vindt dat nog prijscompensatie Maandag 2 januari kan het publiek weer wel een acceptabele manier van han- Bij de grote bedrijven in het Sloege- voor alle voorkomende zaken terecht delen, maar hij ergert zich niettemin bied bij Vlissingen en in Zeeuwsch- Bi| storingen in de levering van gas en aan het feit dat de maaltijden op de Vlaanderen wordt weliswaar gewoon elektriciteit kan men gedurende de perio- school voor een habbekrats worden doorgewerkt, maar ook hier met een de waarin de kantoren gesloten zijn het weggegeven en dat iedereen er aan minimale bezetting Volgens voorlich- pzÏm'kh storin9s'?ummer van de tafel kan gaan zitten. Dat kost'de ter R. Mondeel van Hoechst Holland ztM bellen, namelijk: horeca klanten. Van Damme „Elke NV in Vlissingen-Oost is het aantal 01184-79191 horeca-ondememer heeft officiële pa- verlofgangers in vergelijking tot de Middelburg, 30 december 1983 pieren nodig, moet belasting betalen, voorgaande jaren iets toegenomen. gemeenten Goes, Zierikzee, Oostburg hemelvaartsdag, aldus Waumans en Vlissingen blijkt dat ook daar Volgens de districtsbestuurder zyn in echter gewerkt wordt met een mini- Zeeland niet veel bedrijven in de bruiken voor de periode tussen de male bezetting. Het publiek kan ech- metaalsector overgegaan tot ver feestdagen in december „De ploegen ter in alle gevallen op alle afdelingen plicht snipperen „Alleen de bedrijven in de produktie zijn. zoals meestal het terecht, als zal. zo zei een medewer- met een overcapaciteit zijn geneigd geval is in deze tijd van het jaar. op ker van in van gemeenten, rekening tot sluiting in deze week' moeten worden gehouden met een De Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen heeft alle afde- Bij overheidsdiensten als bijvoor- lingen in bedrijf Ongeveer een derde beeld rijkswaterstaat doet zich vrijwel van het personeel is echter met verlof, hetzelfde beeld voor. Met name in de aldus een medewerker van het bedrijf buitendiensten nemen veel werkne mers vrije dagen op om de periode V/VCP/'/'/ tussen kerst en nieuwjaar thuis door J te kunnen brengen. In veel gevallen ^-en ',ec' verschillend beeld levert de vormen die vrije dagen compensatie visserijwereld. De Ylissingse vloot voor in de loop van het jaar verricht '*f»t vrijwel in zijn geheel binnen, overwerk Slechts drie schepen hebben de hele „US uuseamueu. wC,M,n.Kls m,- pnenten tot een wee* vakantie is met °ok b« h,et Provinciebestuur heb- week gevtóten tw_ee ^derezüner gen deze roostervrije dag in ruil voor mogelijk, zo zegt hij. „Wii werken ook ben nogaI wat het voor een aantal bedrijven waar wel gf" °Pg?°?0ernDe vissersvloot van Breskens is daar wordt doorgewerkt en we hebben het P -m enteS*n bijna voltallig uitgevaren. r eaan ook de overige activiteiten, zn - „We verdienen er echt geen cent aan, activiteiten en de wegenaanleg een verantwoord minimum' Een direct gevolg van het stopzetten lagere produktie. van de bouwactiviteiten is dat sommi ge transportondernemingen niet veel werk om handen hebben, „Wij zijn gelieerd aan de aannemerswereld, dus ons werk loopt terug. Bovendien wil len onze mensen ook graag vrij zijn", aldus de heer B. M. Kole directeur van het gelijknamige transportbedrijf in Kloetinge. Naar zijn schatting was ongeveer de helft van het personeel met vakantie. De werknemers ver plichten tot een week vakantie is met en dergelijke, dus daar kunnen we niet mee stoppen". btw afdragen, zit met z'n sociale las- Oorzaak daarvan is volgens hem dat gen. Uit reacties DIRECTIE NV PZEM ten. daar zitten zij allemaal niet mee", containervervoer voor ziekenhuizen gaan ook ove,rige acU^Reiten- Slechts drie van de in totaal onge- het in een lager tempo, door ÏMr 25 schepen lijn week in»de De metaalsector kent volgens dis- haven gebleven. Volgens een mede- trictsbestuurder Wil Waumans van de werker van de Breskense vismijn Industrie bonden FNV de CAO-bepa- wordt dat met name veroorzaakt ling dat twee collectieve vnje dagen door het feit dat de vloot voorname- Bij de gemeentelijke instanties kent vastgesteld mogen worden. In de lijk uit kleine schepen bestaat die op men evenmin verplichte snipperda- meeste gevallen gebruikt men die garnalen vissen. „En die doen nu een an onder meer de echter in mei, in de periode rond goede prijs", zo zei hij. Gemeente

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 23