Cederhof Kapelle wil een verpleegafdeling beginnen zwembad Zierikzee op zak MV Duiveland houdt bijdrage Raad Duiveland tege verhoging salarissen ISD-personeelsleden Schippers in Stavenisse willen voeten droog houden w De PZC, eenkoplengte vo< WISSEL SCHOUWEN PZC/streek EXPERIMENT IN KADER VERPLEEGHUISPLAN weekenddiensten GEMEENTE BORSELE VRIJDAG 30 DECEMBER 1983 Aanvoer vismijn in Colijnsplaat in Sint-Annaland SINT-ANNALAND - De hervormde zondagsschool 'De Zaaier" in Sint- Annaland vierde tweede kerstdag het kerstfeest in 'de hervormde kerk, on der leiding van de plaatselijke predi kant drs M D. Geuze. De kinderen zongen onder leiding van de dames J. de Rooy en M. Goedegebuur-Van den Berg. Ook werkte een blokfluitgroep. onder leiding van Lia van den Boog- aart. mee. Er was een declamatonum. er werden kerstverhalen voorgelezen en er werd een gedicht voorgedragen. Ouderling M. J. Ampt reikte tenslotte de kinderbijbels uit aan hen die de zondagsschool gingen verlaten. Zaterdagavond werd in Sint-Anna iand de kerstzangdienst gehouden, waarvoor zeer grote belangstelling be- Rond. Er werd aan meegewerkt door pet christelijk gemengd zangkoor VZOS. onder leiding van H. W. van der Kaa uit Oud-Vossemeer en het kinderkoor onder leiding van A P Kasse, met orgelbegeleiding van me vrouw C. A van Wmkelen-van Vossen De samenzang werd begeleid door de organiste J. Fase-Goedegebuure. De algehele leiding was in handen van drs M. D. Geuze, die een korte kerst meditatie hield. Kerstwedstrijd Thoolse schutters SCHERPENISSE - Schietclub 'Prin ses Juliana' in Scherpenisse hield een kerstwedstrijd voor de Thoolse Schut- terskring. Voorzitter P. van Dijke ver welkomde 65 regionale schutters In clubhuis 'De Gouden Leeuw' werden de prijswinnaars bekend gemaakt Uitslagen klasse H: 1. R Pnem. 2. H. de Vos, 3. P. Priem; klasse A; 1 R. Jansens, 2. W. Becker. 3. Joh. de Graaf; klasse B: 1. R. v. Oudenaarde, 2. M Schot, 3. A. J. v. Gorsel; klasse C 1. M. de Braber, 2. A. Aalbrechtse; klasse D 1. M, Bazen, 2. H. Liondhout, 3. G. Vermeulen. De algemene ledenvergadering houdt "Prinses Juliana' vrijdag 3 februan vanaf acht uur in 'De Gouden Leeuw' Wielercomité in Poortvliet bijeen POORTVLIET - Het wielercomité Poortvliet hield de najaarsvergade ring, waarin onder meer werd gespro ken over de vijfde Ronde van Poort vliet Er zal gestart worden in drie categorieën: dames, junioren en ama teurs Het programma begint om dne uur 's middags, zodat de amateurs een avondcriterium zullen rijden. Voorts werd aandacht besteed aan het orga niseren van een rollenwedstrijd en een wielercross In het comité heeft Mieke Nuiten het penningmeesterschap overgenomen van Maarten Quist. Rik- en wipconcours in Oud-Vossemeer OUD VOSSEMEER De voetbalver- eniging Vosmeer hield een rik- en wlptoernooi in het clublokaal van Schetters in Oud-Vossemeer Er was veel belangstelling voor dit^ernooi, georganiseerd door de activiteiten- commissie van de voertbalvereniging. Bij de rikkers behaalde elftalaanvoer der Leo Havermans de eerste plaats en bij de wippers ging de eerste prijs naar Koos Capelle. Rikkers. 2 Wim Boogaart, 3 Ko Plantsoen. 4 Daan Vaders, 5 Jan de Klerek. 6 Kees Burgers. 7 Wim Heyboer, 8 Jan Heyboer, 9 Peter Timmermans, 10 Jack Mosch Wippers 2 Jos de Klerek. 3 Adrie Capelle. 4 Peter de Jager. 5 mevr. B de Koning- Havermans. 6 Jan Burgers. 7 mevr. C Vls-Boogaart, 8 Bas de Koning. 9 René yeyboer. 10 Ricn Oostdljk NIEUYVERKERK De gemeente raad Duivcland heeft de gemeentebe groting voor 1984 donderdagavond vastgesteld met algemene stemmen. Dat gebeurde overigens na wijziging op enige onderdelen. Onder meer werd unaniem besloten, op voorstel van de CDA-fractie, om de gemeente lijke bijdrage van vijfduizend gulden in de exploitatiekosten van het zwembad 'Onderdak' in Zierikzee de finitief van de begroting af te voeren. De PvdA-fractie en wethouder A. Ij. Bakker stemden daar overigens schoorvoetend mee in. Maar we kun nen het geld volgend jaar ook erg goed voor ons eigen bad in Nieuwer- kerk gebruiken, aldus de wethouder. De SGP-fractie had overigens ook het Duivelandse aandeel in de kosten van de sporthal 'Onderdak' itienduizend gulden) in de buurgemeente geheel willen beeindigen. Maar het voorstel van L. Meerman kreeg geen onder steuning van PvdA en CDA. De twee mansfractie van de VVD was om onbekende redenen niet aanwezig tij dens de raadsvergadering in het ge meentehuis te Nieuwerkerk. In de begroting 1984 werd op aan drang van alle fracties, uitgezonderd de WD, een post opgenomen van tienduizend gulden ten behoeve van eventuele groenwerkzaamheden in WSW-verband, een bedrag dat b en w als bezuinigingsmaatregel in eerste Cees Schelling in Goes over inkomensbeleid GOES - Cees Schelling, voorzitter van de Voedingsbond FNV, spreekt dinsdag 10 januari over het thema 'Anders denken over inkomen'. Dat. gebeurt in het kader van de cyclus winterlezingen van DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken i De lezing wordt gehouden in de gereformeerde Westerkerk aan de Westwal in Goes, aanvang 19.30 uur. Schelling zal onder meer ingaan op een verdergaande loskoppeling van arbeid en inkomen. Daarbij komt ook invoering van een gegarandeerd basisinkomen voor iedereen aan de orde. instantie hadden geschrapt. Verder komt in de vastgestelde begroting nog een verhoging van de presentie gelden voor leden van de stembu reaus tot uitdrukking van 75 gulden naar 100 gulden. Over een SGP-voor stel de gemeentelijke subsidie aan militaire tehuizen te handhaven staakten de stemmen. Voor waren de drie SGP'ers en J. van der Maas (CDA), tegen de beide wethouders, C. Roompotloop Kamperland KAMPERLAND - Burgemeester P. Wisse van Wissenkerke geeft zaterdag 31 december om half twee het start schot voor de jaarlijkse Roompotloop. Dat gebeurt bij het golfslagbad waar start en finish zijn De loop wordt gehouden in samenwerking met voet balvereniging De Bevelanders en gaat over vijf of tien kilometer. Overwinning voor Annemiek Picavet NIEUWVLIET In de manege Rie- mens in Nieuwvliet werd de traditio nele dressuurwedstrijd van De Ha- ringruiters en De Zwinruiters gehou den. Hierbij kwamen de paarden in de L-, M- en Z-klasse tegen elkaar uit. In de I.l-klasse behaalde Nicole Nee- len met Urbaan het hoogste punten- aantal en daarmee de eerste prijs. In de I.2-klasse was het Karin de Fcber met Ramona. Annemiek Picavet met Taloma speelde het klaar om in de M-klasse het hoogste dagtotaal bij elkaar te rijden, terwijl de overwin ning in de zware dressuur was weg gelegd voor Ingrid Beens met Silves ter. Uitslagen dressuur klasse L!: Nicole Neelen. Urbaan, Graeve Jan 125 pnt. 2 Mare Broodmans. Piolina. Zwinruiters 120. L2- klasse: 1 Kann de Feber. Ramona. Hulst 123: 2 Luc Missaen, Unique. Zwinruiters 120, 3 Marlies van 't VVesteinde. Salamanka. Haringruiters 118. M-klasse 1 Annemiek Picavet, Taloma, Luctor Emergo 130, 2 Ineke Seysouw, Ruark, Oranjeruiters 127; 3 Lieveke Goossens, Silver, Oranjeruiters 122 Z-klasse: 1 Ingrid Beens. Silvester, Vossereyers 108 pnt Terugblik Burgemeester J. van Bommel eindig de de laatste raadsvergadering van hel jaar met een korte terugblik. Zijn slotsom was dat 1983 in veel opzich ten, ondanks een begin in mineur, uiteindelijk nog niet zo slecht is geweest. Hij staafde dit met diverse gegevens die onder meer duidelijk maakten dat in 1983 in Duivcland achttien nieuwe woningen werden gebouwd. Momenteel zijn er tien in aanbouw en voor 1984 staat de bouw van dertien woningen op stapel. De gemeente verleende afgelopen jaar 94 bouwvergunningen. Met de ingedien de bouwaanvragen was in totaal een bedrag van zes miljoen gulden ge moeid. Verder vermeldde burgemeester Van Bommel vorderingen op het gebied van de integratie van het onderwijs. Het aantal werklozen in Duiveland nam in 1983 globaal gezien niet toe. Wat dit betreft is er in de gemeeilte sprake van een gemiddelde positie ten opzichte van de situatie in de regio en in de provincie, aldus de burgemeester. Excursie De Roode Lelie Brouwershaven naar museum Boy mans BROUWERSHAVEN - De oorspron kelijk op 10 december geplande ex cursie van De Roode Lelie (Stichting Culturele Commissie Brouwershaven) naar museum Boymans van Beunin- gen in Rotterdam zal dinsdag 10 januari gehouden worden. Om half ell wordt er vertrokken vanuit Brouwers haven. Opgave is mogelijk bij me vrouw W Kikkert-Elkprbout aan de Meekrapstraat 32. Klaverjas wedstrijd SCHERPENISSE - De klaverjasclub 'De Roemers' in Scherpenisse hield de regionale kerstwedstrijd in clubhuis 'Zeelands Welvaren'. Er waren zestien deelnemers. De uitslag luidde: 1. me vrouw Makelaar, 2. D. Tichem. 3. P. Poot. 4. J. Bijl. 5. W. van Haaften. COLIJNSPLAAT Bij het gemeen telijk vismijnbedrijf in Colijnsplaat werden m de week van 17 tot en met 24 december de hieronder vermelde hoeveelheden vis aangevoerd, waar voor de navolgende gemiddelde prijs werd bedongen Export garnalen 24.964 kg 12.62, schol 445 kg 3.64, schar 1.120 kg 1.68. bot 2.078 kg 0.68. tarbot 2 13,50. kabeljauw4.908 kg 3,53. wijting 1 177 kg 1,51. paling 5 kg 14,95. zalmforel 138 kg 10,55. krab 13 kg 2,94. steenbolk 382 kg 0.97. kuit 31 kg 0,97. diversen 59. NCVB Hoedekenskerke vierde kerstfeest HOEDEKENSKERKE - De afdeling Hoedekenskerke van de NCVB hield een kerstviering voor leden en gasten. Enkele dames verzorgden de liturgie met zang, orgelspel en declamatie. Mevrouw Van Doeselaar las het kerst verhaal voor. De volgende bijeen komst is 25 januari. Plattelandsvrouwen vierden kerst in Kortgene KORTGENE - De afdeling Noord- Beveland van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen vierde het kerstfeest in 'De Pompweie' in Kort gene. Mevrouw Weber-Budding droeg een gedicht voor en mevrouw Van Oeveren-Passenier vertelde een kerst verhaal. Na de pauze trad het platte landsvrouwenkoor 'Schouwen' op met een repertoire van internationale kerstliedjes. Collecten SINT-ANNALAND - In Sint-Anna land werd voor de stichting Begelei dend Gereformeerd Onderwijs ƒ6997,50 bijeen gebracht. Ten bate van de Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag werd 897,95 ingezameld.De busjes voor de kerktelefoon bleken ƒ3918.40 te be vatten. Bijeenkomst ZLM in St.-Maartensdijk SINT MAARTENSDIJK - De afde ling Sint-Maartensdijk van de ZLM hield de afdelingsvergadering in café 'Van Houdt' in Sint-Maartensdijk. Voorzitter D. Vermaas verwelkomde de 26 aanwezigen Gorsel benoemd tot lid van verdienste omdat hij 50 jaar actief is binnen de landbouworganisa tie. De ZLM-afdeling houdt 10 februa ri vanaf 19.30 uur de gezinsavond samen met de plattelandsvrouwen in 'Haestinge'. Jeugddagen in Sint Maartensdijk SINT MAARTENSDIJK - De Stich ting Jeugdwerk Sint Maartensdijk houdt twee jeugddagen. Jongeren kunnen daarvoor terecht in de voor malige kleuterschool aan de Radda Barnenstraat in Sint-Maartensdijk op woensdag 4 en donderdag 5 janu- rai. Beide dagen kunnen zij zich vanaf 10.00 uur bezig houden met handenar beid. Woensdagmiddag 4 januari is er een filmvoorstelling en donderdag middag is er volksdansen. Dit mid dagprogramma begint om 15.00 uur. Bjoedafnameavond St.-Philipsland SINT-PHTT.IPSLAND - Het Neder- landse Rode Kruis, afdeling Sint-Phi- lipsland. houdt vrijdag 6 januari een bloedafnameavond. Van 19.00 uur tot 21.30 uur kunnen bloeddonors vanaf 18 jaar terecht in de 'Druiventros' aan de Voorstraat. Volkskerstzang Sint-Maartensdijk SINT MAARTENSDIJK - De volks kerstzang in het recreatiecentrum 'Haestinge' trok ruim 300 belangstel lenden. Twee muziekverenigingen verleenden hun medwerking: Euter pe' uit Sint-Maartensdijk en het 'Smalstads Mannenkoor', beiden uit Sint-Maartensdijk. De beide koren brachten twintig muziekstukken ten gehore. Burgemeester E. Barends sprak na afloop een dankwoord. Brandje in partij autobanden haven Sint-Maartensdijk SINT-MAARTENSDIJK De brand weer van Sint-Maartensdijk moest donderdagavond rond negen uur uit rukken voor een brandje aan de ha ven. Een partij aldaar opgeslagen gebruikte autobanden had vlam ge vat. De brandweer vermoedt dat de brand was aangestoken door baldadi ge jongelui Binnen enkele minuten was de brand, die nogal wat rook en stank veroorzaakte, geblust. TWEE STEMMEN TEGEN B EN W- VOORSTA NIEUWERKERK Het PvdA-frac- tielid C. J. Hillebrand in de raad Duiveland en wethouder A. L. Bak ker, eveneens PvdA, hebben donder dagavond in de raadsvergadering in Nieuwerkerk tegen een meerder- heidsvoorstel van b en w gestemd om niet zonder meer goedkeuring te ver lenen aan een salarisherziening (ver hoging) voor het personeel van de intergemeentelijke sociale dienst Schouwen-Duivcland en Sint-Phi- lipsland (ISD). Bij deze dienst is onlangs een onderzoek ingesteld naar de salariëring van het personeel wat aanleiding heeft gegeven tot een her waardering van de functies in relatie tot het inwonertal van 29.000 in het werkgebied van de ISD. Een en ander krijgt echter volgens de meerderheid van b en w van Duive land vrij forse financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten, want met toepassing van het nieuwe salarissysteem (volgens de zogenaam de Ubink-normen) zal een bedrag ge moeid zijn van ƒ2,90 per inwoner. Behalve wethouder Bakker zijn wij van mening dat met deze ingrijpende maatregel niet zonder meer moet wor den ingestemd, aldus burgemeester J. van Bommel En hü voegde daaraan toe dat de tijd om deze zaak goed te kunnen bekijken te kort was geweest om in de decembervergadering van de raad een weloverwogen voorstel in te kunnen dienen. De fracties van CDA en SGP stemden ermee in het bestuur van de ISD te berichten dat de meerderheid van de raad Duiveland voorshands niet ak koord gaat met de wijziging van de begroting 1984 die op de salarisherzie ning betrekking heeft. Voorts kwa men CDA en SGP met de meerder heid van het college overeen om de salarisherziening grondig ter dis s sie te stellen in de raadsvergade t op 26 januari, omdat de twee WE sj in de raadsvergadering van giste avond niet aanwezig waren. Hillebrand betoogde dat de gemef met deze gang van zaken geen wa noemde goede beurt zal maken on L de toetsing van de functies en sali sen van het personeel bij de soc dienst heefl plaatsgehad oven komstig'de ministeriele richtliji I Wethouder Bakker, tevens bes tui lid van de ISD, vond dat er al I genoeg is gepraat over de func waardering van het personeel die de instemming heeft van het besti „De medewerkers van de ISD wor benadeeld als ze nog langer moe wachten. Op deze manier wordt I herziening op een zijspoor gezel dat is de verkeerde weg", aldus wethouder. Schieting Oudeland >i OUDELANDE In café 'Centrun l' Oudelande hield de handboogvet ,j ging 'Ons Genoegen' een schietin; de liggende wippen. Er waren schutters. P Uitslag eerste wip eerste hoofdvogi Koens Spens Nostra Ovezande, ivo >t hoofd vogel A Rentmeester Cz., Willem Ovezande. eerste zij vogel J. A. A D.L.M. KWadendamme, tweede zijvt R. Beukema. St -Andries Wemeldinge, q. de zijvogel C Stouthamer Edele Handl e Oudelande. vierde zij vogel H de J( Soranus Hemkenszand. eerste kal W.1 dens Willem Teil: tweede kal A Jansei e naar Hoger Wolphaartsdijk, derde ki 1 Daalman A D L M vierde kal J. Kra Victoria Kwadendamme, meeste kleine Ir gels A. de Jonge Soranus Helnkensz |g vijf stuks. Medische diensten Sch.-Duivcland. Tholcn St.-Philipsland oud'nicuw Alarmnummer Sch.-Duiveland 01100-14444 Alarmnummer Tholen en St.-Philips land 0011. Artsen Zierikzee v.a. vr. 19.00 uur tot ma. 08.00 uur: W. Bontkes. Zierikzee, tel. 01110-2280. Spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. SGP Studievereniging in Sint-Annaland SINT-ANNALAND - De SGP-Studie- vereniging houdt vrijdag 13 januari een bijeenkomst in de vergaderruimte van de gereformeerde gemeente aan de Weststraat in Sint-Annaland. Het is de bedoeling dat tijdens deze fo rumavond aandacht wordt besteed aan de provinciale politiek, waaraan ook de voorzitter van de SGP-fractie in de Zeeuwse staten, de heer W. P. Rentier, een bijdrage zal leveren. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Kerstviering van Zondagsschool in Oud-Vossemeer OUD VOSSEMEER - De Oud-Vosse- meerse zondagsschool vierde het kerstfeest in de Nederlands hervorm de kerk in Oud-Vossemeer. De vie ring werd, namens de gereformeerde kerk, geopend door mevrouw W. de Kreek-Duine. Zij toonde haar tevre denheid over de grote opkomst van kinderen en ouders. Vervolgens ver telde mevrouw H. Droogers-Vogel een kerstverhaal. De kinderen brach ten een musical onder leiding van Marjan van Dijke-Douw. Voorts werd afscheid genomen van de kinderen die de zondagsschool verla ten. Zij droegen een kerstgedicht en een kerstlied voor. De samenzang tijdens de viering werd begeleid door organist Abdré Ridderhof. Tot slot.' sprak ds Th. H. W. van der Heyden een dankwoord. 0 Westhoek en Brouwershaven vr. 18.00 u. tot 08.00 uur: J. L. Fit Jan van Renesseweg 6. Renesse, 01116-1280. v.a. zo. 08.00 uur tot 08.00 uur: L. A. M. Bruel, Markt Brouwershaven, tel. 01119-1280, voor spoedgev.: 11.30-12.00 uur 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieuwf,' kerk v.a. vr. 18.00 uur tot ma. uur: H. Speelman, Oosterland, 01114-1280. Stavenisse, St.-Maartensdijk, St.: naland. Scherpenisse (patiël dokter v. d. Bel), zat. tot 17.00 uu M. v. d. Bel, St.-Maartensdijk,1 01666-2400, v.a. zat, 17.00 uur: J. K Jansen, St,-Maartensdijk, tel. OU IL 4126, St.-Philipsland en Nw. Vossemeer A. van Doesburg, St.-Philipsland, 01677-2500. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Thol Scherpenisse (patiënten dok Padt): A. W. A. de Looze, Raadhuis 26, Oud-Vossemeer, tel. 01667-240^ Dierenartsen Zierikzee S. Bergsma, tel. 011 2180, v.a. zat. 09.00 uur. Tholen A. Rinses en W. Bro altijd bellen nr. 01666-2596; klei huisdieren weekendspreekuur. P vincialeweg 2. St.-Maartensdijk zat. 8.30-09.00 uur en Botermarkt Tholen van 11.00-12.00 uur. Tandartsdiensten Sch.-Duivcland L. Lekkerke Nieuwe Boogerdstr. 25. Zierikzee, 01110-6066. Spreekuur voor spoed vallen zat. en zon. 17.00-17.30 uur Apotheek Apotheek 'Zierikzee'. Dam 01110-2906. Geopend zat.: 09.00-12 uur en 16.30-17.30 uur, zondag 12 12.30 uur en 18.00-18.30 uur Wijkverpleging Tholen en St.-Philipsland Balk, tel. 01667-2467, b.g.g. OU 14444. Bruinisse en Duiveland zr. I D ker. Badhuisstr. 3. Nieuwerkerk, 01114-1228. Schouwen zr. C. v d. Haven, hardstr. 2. Haamstede, tel. 01115-14 Zierikzee zr. J. Poley. VloedsO Kerkwerve, tel. 01110-2309. STAVENISSE De koninklijke schippersvereniging Schuttcvaer zal contact zoeken met het bestuur van het waterschap Tholcn over het beheer van de stormvloedkering in Stavenisse. Deze kering moet het dorp bij hoge waterstanden beschermen. Naar liet oordeel van de Schuttevaerledcn in de afdeling Stavenisse dient de deur van de kering eerder te worden afgesloten. Nu gebeurt dat pas wanneer de haven al vol water staat. Het gevolg is dat de schippers die er liggen afgemeerd soms door 75 cm water moeten waden om vanaf hun schip het dorp te bereiken en omgekeerd. Zeker tijdens feestdagen wordt dat als een ergerlijk ongemak beschouwd. De wens van de Stavenisser schippers om hun voeten droog te houden was een van de vele opmerkingen die donderdag tijdens de jaarvergadering van de Schutte- vaer-afdeling aan de orde kwamen. Veel kritiek was er op het feit dat de hftsluis in de toekomstige Oesterdam definitief is geschrapt, een besluit waarbij ook de Tweede Kamer zich heeft neergelegd. De binnenvaart heeft niets aan de sluis van 34 bij 6,5 meter die nu wordt voorbereid, zo luidde het vernietigende oordeel. De schippers vonden dat het geld dat door het schrappen van de liftsluis wordt bespaard, nu besteed moet worden aan de bouw van een tweede nieuwe sluis bij Hansweert. De schippersvereniging werd ook gevraagd te proteste ren tegen het havengeld dat in België geheven wordt voor schepen die via de Kreekraksluizen het land binnenvaren. Schepen die, bijvoorbeeld uit de richting Terneuzen, via de Zandvlietsluizen binnenkomen hoe ven geen havengeld te betalen. De schippers waren voorts van oordeel dat Terneuzen moet worden ge plaatst op de lijst van overnachtingshavens. Tussen de oude veerhaven en de middensluis dient daarvoor een voorziening te worden getroffen. SLEUTELS MAKEN O klaar tarwiil u wacht FAASE sleutelservice Korta Voratstraat 12, Goea GEMEENTE ZIERIKZEE INGEBRUIKNEMING BB SIRENE Burgemeester en wethouders van Zierikzee ma ken bekend, dat in het kader van het BB- sireneplan in de wijk Poortambacht (gemeente Zierikzee) een sirene is geplaatst. Deze sirene is aangebracht op het dak van de Rijksscholengemeenschap aan het Hatfieldpark en zal op maandag 2 januari 1984. 's middags om 12.00 uur officieel in gebruik worden gesteld. De sirene zal elke eerste maandag van^de maand worden getest. Zierikzee, 27 december 1983. Burgemeester en wethouders voornoemd. Th. H. de Meester, burgemeester A. G. Izeboud. secretaris Burgemeester en wethouders van Borsele maken het volgende bekend: op 2 januari 1984: wordt geen huisvuil opgehaald in Baarland. 's-Heer Abtskerke. Hoedekenskerke. Kwa dendamme en de buitenroutes waar 's mid dags vuil wordt opgehaald. Deze route word! 's morgens gereden: zal het gemeentehuis om 15.30 uur voor het publiek gesloten zijn; wordt door het college een nieuwjaarsont vangst gehouden voor de bevolking te 19.30 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Burgemeester en wethouders voornoemd Verpleeghuisplan In het kader van het ontwerp-vcr- plecghuisplan Zeeland en de gedach ten die de minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur heeft over een nieuw bejaardenbeleid, heeft de stichting Instelling voor Het verzorgingstehuis Cederhof in Kapelle Bejaardenzorg een aanvraag voor een verpleegafdeling ingediend. Het gaat om acht bedden: drie tweeper soons- en twee eenpersoonskamers. Die zouden aansluitend aan de be- Kerstactiviteiten BEGROTING VOOR 1984 VASTGESTELD gen die de Instelling voor Bejaarden zorg in het verleden heeft gebouwd. De vorming van de verpleegafdeling betekent een uitbreiding van de me dewerkers met drie a vier personen. Berekend is dat de pensionprys niet of nauwelijks zal stijgen. Haverhoek onderstreept dat het be stuur het plan niet heeft ingediend om van de Cederhof een verpleeghuis te maken. „Het gaat ons alleen om een zo goed mogelijke opvang van de bewoners", verklaart hij. De stichting heeft zich ook voorgenomen om, wan neer de aanvraag een gunstig onthaal krijgt, een begeleidingsteam samen te stellen, waarvoor bijvoorbeeld verte genwoordigers van verpleeghuizen in de omgeving en mensen uit de eerste lijnsgezondheidszorg zullen worden uitgenodigd Directeur Van Wiligen vestigt er de aandacht op dat Cederhof in andere opzichten al aardig op de lijn van het nieuwe bejaardenbeleid zit. Het ver zorgingshuis functioneert als centrale post van het alarmeringssysteem in alle 230 bejaardenwoningen in de ge meente Kapelle, de warme maaltijden voor zelfstandig wonende bejaarden in Kapelle en Biezelinge worden van uit het huis verzorgd en bij de meeste activiteiten m Cederhof staan de deu ren open voor de bejaarden die in de omgeving wonen. KAPELLE Het bestuur van de stichting Instelling voor Bejaardenzorg in Kapelle heeft gedeputeerde staten een verklaring van geen bezwaar gevraagd om het verzorgingshuis Cederhof bij wijze van experiment te mogen uitbreiden met een afdeling voor bejaarden die verpleging behoeven. Doel van zo'n afdeling is te voorkomen dat bewoners wier gezondheid achteruit gaat de vertrouwde omgeving van het verzorgingshuis waar ze al enige tijd verblijven moeten verlaten om te worden opgenomen in een verpleeghuis. Voorzitter I. Haverhoek van de stich ting en Cederhof-directeur J. van Wil- legen wijzen erop dat de doorstroming van verzorgingshuis naar verpleeg huis steeds langzamer gaat Het ge volg is dat in het verzorgingshuis steeds meer bewoners in omstandig heden komen te verkeren die verple ging noodzakelijk maken Dat blijkt ook in Kapelle: van de 94 bewoners is het aantal dat tot de categorie ver pleegden behoort de afgelopen jaren toegenomen tot een tiental. Deze be woners zijn thans over het l\ele huis verspreid en dat betekent voor het personeel een niet geringe taakver zwaring. Daarbij komt dan nog dat de betrokken bejaarden (het gaat om dementen en somatisch zieken i zon der een geëigende opvang in het ver pleeghuis dreigen te vereenzamen „We krijgen nogal eens te maken met verzoeken van familieleden", aldus Haverhoek, „of hun vader of moeder niet bij ons in het huis kan blijven. Ze hebben het goed. de plaats is ver trouwd. waarom moeten ze nog er gens anders heen om te sterven, is dan het argument. Aan dat soort verzoe ken hebben we vaak gevolg gegeven Maar dat kunnen we niet blijven doen" staande kamers voor zieken en meer- zorgbehoevenden in Cederhof moe ten worden gebouwd. Dat biedt opti male verpleeg- en verzorgingsmoge- li,ikheden. In de uitbreiding van het gebouw die hiervoor nodig is. kan ook een nieuw, groter magazijn worden meegeno men. Een en ander vergt een investe ring van 573.000 gulden Die kan de stichting zelf voor haar rekening ne men uit een fonds dat is gevormd dooi de winsten op de verkoop van wonin-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 22