Provincie maant bedrijven afvalslakken af te voeren Horeca Terneuzen boos over lts-restaurant m Willem Wagenaar weg bij de waterpolitie BEDRIJFSLEVEN EN DIENSTEN OVERHEID OP EEN LAAG PITJE Eendeninvasie in Belgische Zwin m ZEEUWS- VLAAMSE STORTPLAATS Biologisch Museum haalt jeugd binnen PZEM PZEM-kantoren vandaag dicht fRIJDAG 30 DECEMBER 1983 IET ZWIN Het Belgische natuurreservaat Het Zwin heeft een teisterende eenden te verwerken gekregen na de noordwesterstormen en de van de afgelopen periode. Conservator Guido Burggraeve telde niet linder dan 3.000 exemplaren van 10 tot 15 verschillende soorten. ijn reservaat noteerde voorts de terugkeer van een zeldzame overwinteraar: ijseend ofclangula hyemalis. Op 11 november werd de eerste waargenomen, maf 20 november waren er drie en sinds 14 december zelfs vijf: een record oor België De vogels broeden in het uiterste noorden van Europa en IJsland, ij de andere vogelsoorten, die de winter afwachten in en rond het Het Zwin, PZC/ provincie 13 zijn krakeenden, zilverplevieren, kleine zwanen en zaadetertjes als vinken, kepen, sneeuw-, ijs- en grauwe gorzen en strandleeuweriken In de lamsoorvelden zitten honderden fratertjes, die zich tegoed doen aan de zaden van deze zwinneblomme' Langs de grachtjes hebben zich oeverpiepers verschanst. Het reservaat is slaapplaats voor duizenden vogels 15 000 meeuwen, meer dan 400 kemphaantjes en 800 wulpen en 1.000 ganzen. Burggrave ontdekte voorts roofvogels als toren- en smellekenvalk. sperwer, buizerd, bruine kiekendief, havik en zelfs een enkele maal de slechtvalk. Zondag 1 januari en donderdag 5 januari zijn er geleide bezoeken. Er wordt om 10 uur vertrokken Laarzen onontbeerlijk! grootste perceel de slakken binnen beroepschrift indienen: dan moet een maand moeten worden verwij- eerst de procedure worden afgewacht derd tenzij de bedrijven een AROB- Verder hebben gs een boze brief ge- IIDDELBURG Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de bedrijven Zegwaard en loberg in Delft en CVI in Terneuzen aangezegd vóór 21 januari 1984 de verbrandingslakken ip het perceel ten zuidwesten van de stortplaats in de Dekkerspolder bij Sas van Gent te erwijderen. Gebeurt dit niet dan zal de provincie op kosten van de bedrijven de slakken fvoeren. fs baseren de aanzegging op de utt- praak van de voorzitter van de afde- ng rechtspraak van de raad van tate. Deze heeft enkele weken gele ien bepaald dat er geen slakken meer nochten worden aangevoerd op de wee percelen in de Dekkerspolder. )p het kleinste perceel (ten zuidwes- m van de stortplaats) moesten de lakken volgens de voorzitter worden trwijderd; op het andere perceel sochten ze voorlopig blijven liggen. !s hebben ook de bezwaren van de rie bedrijven tegen hun beschikking lat - op straffe van politiedwang - de lakken op beide percelen zouden loeten worden verwijderd, onge- rond verklaard. Deze beschikking ateerde van 1 november; mr C. M. B. ilepenhorst had namens de drie be- rijven tegen deze beschikking een iROB-bezwaarschrift ingediend. Een n ander betekent dat ook van het kstolen auto mei teruggevonden IIEK1KZEE In de nacht van dins- ag op woensdag is een personenau- die geparkeerd stond aan de 's- leer Arendstraat in Zierikzee, gesto- )e auto werd reeds woensdagmiddag erug gevonden in een boomgaard bij e Korte Blokweg in Zierikzee. De agen is eigendom van B. W. uit ierikzee. Door een zijruitje in te aan, kon het voertuig gestolen wor- Er wordt niets vermist uit de !elg aangehouden ia diefstal oesters HARENDIJKE De rijkspolitie Schouwen-Duiveland heeft toensdag om 17.00 uur de Belg B. D. at Sint-Amand aangehouden, omdat Ij in het bezit was van oesters die hij itstolen had De man liep nabij het iaken in Scharendijke met twee tas- m met in totaal 150 oesters erin. De an had deze losgebikt van oester ercelen in de Grevelingen. De njks- olitie heeft proces-verbaal opge raakt en de man heengezonden. OOSTKAPKLLE - De jeugdmuseumdagen die dinsdag en donderdag in het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle zijn gehouden werden druk bezocht. De eerste door 120, en de tweede door 200 belangstellenden, meest kinderen tussen de 6 en de 16 jaar. Het thema van de dagen was 'Winterrust!?' en de organisatie was mede mogelijk door hulp van een groot aantal vrijwilligers en bereidwillige ouders. Aan cïe hand van themaboekjes deden de kinderen aan verschillende activiteiten mee. Zo werd er een strandwandeling gemaakt met toelichting en werd de film 'Het dier en de wipter' vertoond, waarin te zien is hoe verscheidene dieren de koude overleven. In de educatieve ruimte konden de deelnemers zich bezig houden met het knippen van eigen profiel, plakken met natuurlijk materiaal, het maken van een zandschildenj of het vervaardigen van een vreemde trekvogel (trekpop). In de normaliter niet geopende portierswoning van kasteel Westhove werden geluiden van verschillende vogels ten gehore gebracht. Ook werden dia's van gevederde vrienden getoond waarna de kinderen de soorten moesten raden. Gezien het succes van de tot nu toe gehouden evenementen worden er in de toekomst meer jeugdmuseumdagen gehouden schreven aan de Gemeentelijke Vuil verbranding Dordrecht (Gcvudo). De in de Dekkerspolder gestorte slakken waren van dit bedrijf afkomstig. Gs verwijten Gevudo een contract mat Zegwaard te hebben afgesloten voor de afvoer van de slakken zonder er zich van te vergewissen of de plaats waar Zegwaard deze zou storten ge dekt was door een vergunning. Dit was voor de Dekkerspolder niet het geval: op de CVI-stortplaats mag alleen uit Zeeuwsch-Vlaanderen af komstig afval worden gestort, voor de percelen naast de stortplaats was in het geheel geen vergunning afgege ven. Een afschrift van de brief aan Gevudo is gestuurd aan het provin ciaal bestuur van Zuid-Holland. Bedrijfsleider W. Tollenaar van Ro- berg en CVI reageerde donderdag als volgt op de door gs aangekondigde stappen ..Gedeputeerde staten moe ten eindelijk eens gaan doen waar voor ze ingehuurd zijn, namelijk be sturen in plaats van bedrijven die zichzelf kunnen bedruipen en die door uitbreiding iets willen betekenen voor de maatschappij, te bedisselen en de voet dwars te zetten. Wij wachten rustig op een schrijven van de voorzit ter van de raad van state Dat is voor ons van belang, niet de kretologie van het college van gedeputeerde staten". Volleybaltoernooi voor middelbare scholen in Vlissingen VLISSINGEN De NEVOBO Zee land hield donderdag in Vlissingen de jaarlijkse kerstvolleybalwedstrij- den voor middelbare scholieren. Het aantal deelnemende scholen viel de ze keer wat tegen maar de teams streden op sportieve wijze om de hoogste eer. De uitslagen luiden als volgt meisjes aspi ranten 1 Nijverheidschool Sas van Gent, 2 Waaijenburgh. 3 Wellinge, 4 gemeentelijke mavo Tholen, jongens aspiranten 1 stede lijke scholengemeenschap Middelburg, 2 De Wellinge 2, 3 De Wellinge l! 4 Sint Bernard Hulst, meisjes junioren 1 Walche ren I, 2 christelijk lyceum van Zeeland. 3 Waaijenburgh, 4 Sclveldemond jongens ju nioren 1 De Wellinge. 2 christelijk lyceum van Zeeland, 3 Scheldemond. 4 christelijke scholengemeenschap Zierikzee. Terneuzens betaalmiddel TERNEUZEN Burgemeester C. Ockeloen van Terneuzen ont vangt maandag de eerste van zes 'jubileumpenningen'. die van januari tot september als wettig betaalmiddel door de middenstand in de binnenstad van Terneuzen in omloop wor den gebracht. De penningen hebben de waarde van een rijks daalder en zijn voorzien van het Terneuzense stadswapen en de tekst 'Terneuzen stad 1584-1984'. Aan de achterzijde is het oude stadhuis van Terneuzen afge beeld. De munt is gemaakt van tombak en heeft een diameter van 32 millimeter. De oplage is klein. Tot en met juni wordt er iedere maand een andere munt uitgebracht, iedere maand voor zien van een andere afbeelding. Speciaal voor de verzamelaars wordt een munthouder met hoesje op de markt gebracht Daarin is plaats voor alle zes de munten. Het setje kost een rijks daalder en is te koop bij boek handel Ververs, schoenhandel Riemens en juwelier Wijffels in het stadscentrum. ONEERLIJKE CONCURRENTIE TERNEUZEN De afdeling Terneu zen en omstreken van Horeca Neder land is van plan om eind januari juristen van het Bedrijfsschap Hore ca en van Horeca Nederland in te schakelen, als de Terneuzense lts 'De Vaart' dan nog niet gereageerd heeft op een boze brief van die afdeling. In de brief, die al in november in de bus van de lts gleed, sprak de Terneuzen se afdeling haar ongenoegen uit over het feit dat de lts in het kader van een opleiding serveren en koken, voor een luttel bedrag menu's inclusief drankjes aan het publiek voorscho telt. Een vorm van para-commercialisme vindt Clement van Damme van Hore ca Nederland afdeling Terneuzen. ..Als we eind januari nog niets ge hoord hebben, ondernemen we actie", aldus Van Damme. Voorzitter H. K. Veling van het schoolbestuur van de lts, maakt zich niet zo druk: „In december hadden we geen vergade ring. De brief wordt gewoon eind januari in de vergadering van het iADVERTENTIE dagelijks bestuur behandeld. We stu ren zeker bericht terug Veling vindt de zorg van de Terneu zense horeca-ondernemers overtrok ken: „In dertig a veertig scholen in Nederland gebeurt precies hetzelfde. Wij serveren maaltijden aan mensen die normaliter niet in een horecazaak komen. Aan ouden-van-dagen bij voorbeeld, die het geld er niet voor hebben". Bejaarden, leerlingen en le raren zijn volgens Veling meestal de 'proefkonijnen'. „We serveren de maaltijden tussen half vijf en half zes. dan ga je niet ergens uitgebreid dine ren. Nee, het zijn heus niet de dure zakenlui die hier aanschuiven Veling zegt dat er van para-commer- ciele activiteiten absoluut geen spra ke is. Het commercieel karakter ont breekt. Een maaltijd kost een gulden of zeven en daarmee zijn de kosten voor de grondstoffen gedekt. Volgens de voorzitter is de opleiding juist in het belang van de horeca, want die heeft behoefte aan goed opgeleide mensen. „We hebben 40 a 50 jongens die bij toerbeurt serveren en koken Als een van de jongens een bord op een verkeerde manier neerzet, wordt hij daarop gewezen door een leraar Van concurrentie is volgens Veling pas sprake indien de school het volle pond voor een maaltijd zou rekenen „We verdienen er echt geen cent aan. trouwens dat mag ook niet". De Terneuzense lts is overigens met het enige probleem waar Van Damme tegenaan hikt. Regelmatig krijgt hij meldingen van para-commerciele ac tiviteiten. Die speelt hij door aan de PC-commissie van het bedrijfsschap Horeca in Den Haag, die de zaken landelijk aanpakt. „Het is een grof schandaal wat er allemaal gebeurt, we hebben jarenlang met onze voeten laten spelen, maar nu is het voorbij. We gaan door en ondernemen des noods juridische stappen", aldus Cle ment van Damme. De scheidende Willem Wagenaar op de steiger in Veere voor de RP 58. het schip waarop hij sinds 1961 voer De Buitenhaven van Veere ligt er maar stilletjes bij. Biedt de bijna doorlopend groen ogende veste toch al zelden stadsrumoer, in december blijft dat zeker uit. De stilte moet alleen wijken voor het geroep van meerkoeten en het gekrijs van de kokmeeuwen. Om elf uur precies worden die op hun beurt overstemd door de klanken van het carillon in de ranke stadhuistoren. De klokken kunnen er hoorbaar weer tegen na de juist gereedgekomen restauratie. Achter de kajuit van de RP 58 is er overtredingen en daar is geen be- genoeg beschutting te vinden tegen ginnen aan. Ga maar eens een sur- de vroege winterwind die zich voor- fer op het water een verbaal uitde- lopig in milde frisheid laat gelden, len. Je kunt toch moeilijk verwach- Het wachten is op Willem Wagenaar ten dat die een geplastificeerd legti- (60), een rijkspolitieman (te water) matiebewijs bij zich draagt", die de Zeeuwse stromen 36 jaar lang bijna dagelijks onder zich heeft ge- Al vormt de surfsport zeker 's weten Vanaf nieuwjaarsdag kan /\zomers een belangrijk bestand dat in het vervolg alleen nog aan deel van het werk van de RP te boord van zijn jachtje. Wagenaar water op het Veerse Meer, er zijn leverde gisteren zijn jas en andere meer dingen die aandacht vragen, rijkseigendommen in vanwege zijn Zo wordt de bemanning van een pensionering. RP-vaartuig geacht te helpen bij Tijdens een gesprek, onder het ge- het lostrekken van aan de grond nut van de in de kombuis gezette gt-lupeii jachten en andere boten, pittige zwarte koffie, blijkt dat Wa- Verder de controle op de visserij, genaar als het ware uit het water Er zijn vier beroepsvissers en bui getogen is. Zijn wieg stond in Krab- ten dat kwartet mag er verder bendijke maar het landleven werd niemand met fuiken vissen, wel enkele dagen nadat hij het levens- met een hengel. Ook is er contact licht had aanschouwd al vervangen met de binnenvaart voor de contro- door dat aan boord van het 82 ton ie op scheeps- en ladingpapieren, metende tjalkje van zijn vader en Heel veel kostbare tijd gaat er in het grootvader drukke seizoen verloren aan het „Denk erom. niet teveel humbug!" zoeken van schepen waarvan de zo zegt Wagenaar na afloop van het opvarenden verzocht wordt contact gesprek. Aan het begin liet hij we- op te nemen met familie of vrienden ten zichzelf niet als een vlotte prater in verband met ernstige ziektes of te beschouwen. Niettemin vullen de sterfgevallen „Twee jaar geleden verhalen over zyn belevenissen ge makkelijk anderhalf uur. Bekenden noemen hem oneerbiedig 'De bolle van het Veerse Meer'. Vanaf 1961 heeft de rijkspolitieman het meer zien groeien tot wat het nu is. Niet verwonderlijk dus dat hij bij velen een vertrouwde verschijning is geworden aan boord van de RP 58. De groei van de watersport in aller lei vormen heeft Wagenaar van na- hebben we nog dagen gezocht naar bij gadegeslagen. Ook de opkomst een vaartuig dat zich op of in de van de plankzeilsport Een volledig buurt van het Veerse Meer zou acceptabel gezond en sportief ge- bevinden Uiteindelijk bleek het al beuren, zo vindt Wagenaar. Ook de lang verder gevaren te zijn en werd minder prettige bijkomstigheden het in Ouddorp aangetroffen. Het (zoals hinder voor de beroepsvaart) zou allemaal al wat gemakkelijker heeft hij gezien. Een pasklare oplos- gaan wanneer op alle schepen dui- sing zegt de Veerenaar niet te heb- delijk zichtbaar naam en thuisha- ben. Niettemin komt er een helder ven waren aangebracht Nog be en bondig oordeel. Wagenaar zou langrijker is het om het bekende het niet slecht vinden wanneer be- PTT-advies 'laat eens wat van je ginnende surfers naar de schoolban- horen' op te volgen Dan weet het ken terug zouden gaan. Eventjes thuisfront waar je zit en kan veel maar. Wel lang genoeg om aange- ellende voorkomen worden zo oor- leerd te hebben dat plankzeilen met deelt de scheidende njkspolitie- mag in havens en havenmonden en man evenmin in betonde vaarwegen Zijn loopbaan begon overigens in voor de binnenvaart (wanneer daar september 1947 aan boord van de vaart is). „Dan hebben we al heel RP 10 in Vlaardingen Maart 1948 veel gewonnen" zo zegt de politie- werd deze standplaats al ingewis- man seld voor Wemeldinge. Vanaf 1961 De extra scholing zou eveneens de verrichtte hij 's zomers diensten op taak van de rijkspolitie te water het Veerse Meer, en dit water is van vergemakkelijken. „Nu valt er voor 1973 tot heden dagelijks zijn do- ons in het drukke seizoen bijna mein geweest, niets te regelen. Er zijn honderden In Wemeldinge was vijfendertig jaar geleden de RP 4 gestationneerd, op dat moment de emge boot van de rijkspolitie te water in Zeeland. Dat hield in dat alle wateren in de provincie door die boot bevaren moesten worden. Inclusief de bijbe- horende diensten, met de ene dag om acht uur s morgens op en de volgende dag om zes uur 's avonds af (slechts onderbroken door vier uur slaaptijd). Dergelijke zware diensten moesten iedere week één keer gedraaid worden. Wat niet ver hinderde dat Wagenaar zijn werk altijd als hobby is blijven beschou- wen. „Ik ben nooit één dag met de kriebel in m'n lijf gaan varen". Uitgevaren werd er altijd, hoe hard het ook stormde In vroeger jaren, toen nog zonder radar gevaren werd. gaf mist trouwens meer zor gen dan storm. Van de driekoppige bemanning stond er dan één achter het stuurrad terwijl de andere twee buiten voor de uitkijk zorgden. Wagenaar en zijn collega's had den het in de Wemeldingse tijd vooral druk met aanvaringen. Kort na de tweede wereldoorlog vormde verder smokkel een hoofd stuk apart. Koffie en kleding waren toen in Belgiè gemakkelijker ver- krijgbaar dan in Nederland en dat zorgde al snel voor clandestiene invoer. Maar ook andere vormen van sluikhandel werden bedreven. Wagenaar herinnert zich de contro le van een beurtschip bij Scharen- dijke. Dat lag daar geheel uit de 1 normale route hetgeen de belang- stelling bij de politiemannen wekte. Bij aankomst werd geconstateerd dat er in het ruim van het beurt schip 38 runderen stonden, bestemd - voor smokkel naar het buitenland. Lading en schip zijn in beslag geno men en meegenomen naar Wemel dinge Alwaar de rp ervoor zorgde weer zo vlug mogelijk van de uitge breide veestapel af te zijn vanwege de tijdrovende verzorging. Al met al heeft de scheidende rijks politieman de afgelopen jaren een gevarieerde werkkring gehad. Het afscheid van de collega's is reeds intern gevierd. Na vandaag blijft de band met het water bestaan door tochtjes met de eigen 9 bij 3 meter grote motorkruiser. Terugblikkend op de loopbaan overheersen de mooie momenten het beeld. Wagenaar zegt altijd in afhankelijkheid van de Schepper te hebben gewerkt. Eigen roem voor wat hij deed en als zijn plicht beschouwde is de Veerenaar dan ook een gruwel. „Ik ben dankbaar dat mijn weg zo geleid is en dat ik een goede gezondheid mocht heb- ben" zo luidt de slotsom van 'De bolle van het Veerse Meer'. Willem Staat Feesten Vandaag, 30 december, zullen de kanto ren van de nv PZEM in de gehele provincie gesloten zijn Maandag 2 januari kan het publiek weer voor alle voorkomende zaken terecht. Bij storingen in de levering van gas en elektriciteit kan men gedurende de perio de waarin de kantoren gesloten zijn het provinciaal storingsnummer van de PZEM bellen, namelijk: 01184-79191 Middelburg, 30 december 1983. DIRECTIE NV PZEM. Een doorn in hel oog van de afdeling Terneuzen van Horeca Nederland, zijn de feesten die regelmatig in de lts worden gehouden. Veling: „Kort geleden nam hier een schooldirecteur afscheid. Er waren 200 genodigden, in welke Terneuzense horecagelegen heid kun je die kwijt? Wij hebben onze ruimte beschikbaar gesteld, maar een restaurant uit Axel heeft het hele horeca-gedeelte verzorgd". Clement van Damme vindt dat nog wel een acceptabele manier van han delen, maar hij ergert zich niettemin aan het feit dat de maaltijden op de school voor een habbekrats worden weggegeven en. dat iedereen er aan tafel kan gaan zitten. Dat kost de horeca klanten. Van Damme: „Elke horeca-ondememer heeft officiële pa pieren nodig, moet belasting betalen, btw afdragen, zit met z'n sociale las ten, daar zitten zij allemaal niet mee". VLISSINGEN - Het voorbeeld van de aannemings- en bouwbedrijven om het personeel in de periode tussen kerst en nieuwjaar verplichte snip perdagen te laten opnemen, vindt weinig navolging bij het Zeeuwse bedrijfsleven. Behalve bij de bouw activiteiten en de wegenaanleg werken vrijwel alle bedrijven in die periode door. Toch blijkt ook daar onder het personeel veel belangstel ling voor vrije dagen, zodat de activi teiten in veel gevallen 'op een laag pitje staan'. Datzelfde is het geval bij overheidsinstellingen. De werknemers in de bouwnijverheid kennen al ongeveer tien jaar het ver schijnsel 'verplicht snipperen' tussen kerst en nieuwjaar. Dit jaar is daar voor het eerst de vrijdag voor kerst mis bijgekomen De werknemers kre gen deze roostervrije dag in ruil voor prijscompensatie. Bij de grote bedrijven in het Sloege- bied bij Vlissingen en in Zeeuwsch- Vlaanderen wordt weliswaar gewoon doorgewerkt, maar ook hier met een minimale bezetting. Volgens voorlich ter R. Mondeel van Hoechst Holland NV in Vlissingen-Oost is het aantal verlofgangers in vergelijking tot de voorgaande jaren iets toegenomen. Oorzaak daarvan is volgens hem dat de werknemers door de onlangs inge voerde arbeidstijdverkorting meer roostervrije dagen hebben en die ge bruiken voor de periode tussen de feestdagen in december. „De ploegen in de produktie zijn. zoals meestal het geval is in deze lijd van het jaar. op een verantwoord minimum". Een direct gevolg van het stopzetten van de bouwactiviteiten is dat sommi ge transportondernemingen niet veel werk om handen hebben. „Wij zijn gelieerd aan de aannemerswereld, dus ons werk loopt terug. Bovendien wil len onze mensen ook graag vrij zijn", aldus de heer B. M. Kole directeur van het gelijknamige transportbedrijf in Kloetinge. Naar, zijn schatting was ongeveer de helft van het personeel met vakantie De werknemers ver plichten tot een week vakantie is niet mogelijk, zo zegt hij. „Wij werken ook voor een aantal bedrijven waar wel wordt doorgewerkt en we hebben het containervervoer voor ziekenhuizen en dergelijke, dus daar kunnen we niet mee stoppen Gemeente Bij de gemeentelijke instanties kent men evenmin verplichte snipperda gen. Uit reacties van onder meer de gemeenten Goes, Zierikzee, Oostburg en Vlissingen blijkt dat ook daar echter gewerkt wordt met een mini male bezetting. Het publiek kan ech ter in alle gevallen op alle afdelingen terecht, als zal. zo zei een medewer ker van in van gemeenten, rekening moeten worden gehouden met een lagere produktie. Bij overheidsdiensten als bijvoor beeld rijkswaterstaat doet zich vrijwel hetzelfde beeld voor. Met name in de buitendiensten nemen veel werkne mers vrije dagen op om de periode tussen kerst en nieuwjaar thuis door te kunnen brengen In veel gevallen vormen die vrije dagen compensatie voor in de loop van het jaar verricht overwerk Ook bij het provinciaal bestuur heb ben nogal wat ambtenaren vrije da gen opgenomen Ook hier wordt het publiek echter gewoon geholpen en gaan ook de overige activiteiten, zij het in een lager tempo, door. De metaalsector kent volgens dis trictsbestuurder Wil Waumans van de Industrie bonden FNV de CAO-bepa- ling dat twee collectieve vrije dagen vastgesteld mogen worden In de meeste gevallen gebruikt men die echter in mei, in de periode rond hemelvaartsdag, aldus Waumans. Volgens de districtsbestuurder zijn m Zeeland niet veel bedrijven in de metaalsector overgegaan tot ver plicht snipperen „Alleen de bedrijven met een overcapaciteit zijn geneigd tot sluiting in deze week". De Koninklijke Maatschappij Öe Schelde in Vlissingen heeft alle afde lingen in bedrijf Ongeveer een derde van het personeel is echter met verlof, aldus een medewerker van het bedrijf Visserij Een heel verschillend beeld levert de visserijwereld. De Vlissingse vloot ligt vrijwel in zijn geheel binnen. Slechts drie schepen hebben de hele week gevist en twee andere zijn er maar een paar dagen op uit geweest. De vissersvloot van Breskens is daar entegen bijna voltallig uitgevaren. Slechts drie van de in totaal onge veer 25 schepen zijn deze week in de haven gebleven. Volgens een mede werker van de Breskense vismijn wordt dat met name veroorzaakt door het feit dat de vloot voorname lijk uit kleine schepen bestaat die op garnalen vissen. „En die doen nu een goede prijs", zo zei hij.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 21