PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Senaat stemt in met wet tweeverdieners j VS uit Unesco wordt betreurd, maar begrepen Snuffelt II ook al kissen de Kleintjes? Loket-tarieven Postgiro omhoog GEEK WINTERSLAAP BI) autn adria pta gDE5 Benzine, LPG en diesel duurder INVOERING PER 1 JANUARI te PZC vandaag Rijn ernstig verontreinigd Beren bij de politie 19 Co !26e jaargang no. 307 /rijdag 30 december 1983 Meer wind Veel bewolking en af en toe regen, in de middag van het westen uit opkla ringen. Middagtemperatuur ongeveer zeven graden. Matige wind, kracht 4, aan de kust krachtig, 6, draaiend van zuidwest naar west. BOTTERDAM (ANP) De meeste oliemaatschappijen en zelfstandi ge handelaren wijzigen met ingang van zondag 1 januari hun prijzen voor benzine, dieselolie en autogas (lpg). De prijsveranderingen lopen vooral wat superbenzine en lpg betreft uiteen. Normale benzine en dieselolie worden over het alge meen duurder. De oorzaak van de verschillen moet volgens een woordvoerder van een der maatschappijen worden ge zocht in de vele factoren die dit keer van invloed zijn op de prijzen. Dat zijn een verhoging van het btw- tarief van 18 naar 19 procent, een margeverhoging voor de pomphou ders. de strenge vorst in Amerika en de zakkende dollarkoers De prijs van super gaat bij Shell en Esso (samen een marktaandeel van ruim 40 procenti respectievelijk 0.6 en 1.1. cent per liter omlaag. Bij BP en Mobil blijft hij gelijk. De zelfstan dige handelaren hebben van hun organisatie voorlopig het advies ge kregen een liter super ongeveer 1,5 cent in prijs te verhogen. Een liter normale benzine wordt daarente gen over de hele line 1,4 tot 2 cent duurder. Dieselolie ondergaat bijna overal een forse prijsverhoging, variërend van 2 tot 3,4 cent per liter. Autogas (lpgi tenslotte wordt bij BK 0.8 cent per liter duurde, maar bij Esso 1 cent en bij de zelfstandige handela ren 1,3 cent per liter goedkoper. Het gevolg van het pakket wijzi gingen is dat vanaTzondag een liter super bij de meeste zelftanksta- tions ongeveer 179,4 tot 180 cent gaat kosten en een liter normaal 175 tol 176 cent. De prijs van een liter diesel zal (ook zelfgetankt) rond de 120 cent schommelen en die van een liter gas rond de 78 cent. Door concurrentie kunnen plaatselijk afwijkende prijzen voorkomen. DEN HAAG (ANP) Enkele tarieven van de Postgiro voor handelingen via de postloketten worden met ingang van het nieuwe jaar verhoogd. De PTT maakte donder dag bekend dat het girostortingsrecht twee gulden wordt (was 1,75 gulden); stortingen op eigen rekening blijven overigens gratis. Het recht voor een verzamelcheque stijgt met een kwartje tot 2,50 gulden. Het recht voor een zichtcheque wordt 2.25 gulden iwas twee gulden) en het recht voor binnenlandse postwissels wordt 4,50 gulden (was 4 gulden). Een woordvoerder van het ministerie van verkeer en waterstaat maakte gisteren bekend dat de PTT volgend jaar per saldo 75 miljoen gulden aan inkomsten zal derven, omdat de overheidsdiensten volgend jaar hun post niet langer ongefrankeerd verzenden Over dit jaar moeten de ovp^-hoiH^fiiensten voor hun dienstpost (met gefrankeerd i nog zo n 200 miljoen gulden betalen aan de PTT, maar als in 1984 de post wel gefrankeerd wordt aangeboden, ontvangt de PTT slechts 125 miljoen gulden per jaar Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van het kabinet De ministeries moeten de verzendkosten halen uit de eigen begroting en moeten dus beknibbelen op andere dingen In 1985 en de daaropvolgende jaren moet de maatregel in totaal 100 miljoen gulden opleveren. Verschillende ministeries hebben al laten weten minder post te gaan versturen of alleen op aanvraag De bezuinigingsmaatregel houdt overigens in dat voor 10 miljoen gulden aan frankeermachines moe(s)t worden aangeschaft. Of en in hoeverre mankracht aangetrokken zal worden om die machines te bedienen is nog njet duidelijk. urn DEN HAAG - Van onze parlementaire redactie) - Met een meerderheid van zestien stemmen heeft de eerste kamer donderdag-- i de r avond ingestemd met de nieuwe wet waarin het invoeren van de 'tweeverdieners'-belasting >ou wordt geregeld. Van de grote fracties stemde echter alleen de CDA-fractie unaniem voor het wetsvoorstel. PvdA en VVD stemden verdeeld. Klein rechts (SGP, GPV en RPF) steunde ook et wetsvoorstel. Nu het wetsontwerp door de eerste kamer is aangenomen kan het nieuwe elastingsysteem op 1 januari worden ingevoerd. De wet leidt in het algemeen tot een wordt ook voor samenlevingsver- belastingverhoging voor huishoudens banden van broers, zusters of een waar twee inkomens binnenkomen homofiel paar. In de laatste fase van Slechts in een beperkt aantal gevallen het debat kon staatssecretaris Ko- is er sprake van een belastingveria- ning (financiën) nog enkele weifelende ging. Deze situatie doet zich in het senatoren over de streep trekken door algemeen voor in gezinnen waar de een aantal toezeggingen te doen vrouw meer verdient dan haar echtge- Als belangrijkste komt daarbij naar noot. Overigens geldt de nieuwe rege- voren zijn mededeling, dat hij zal ling die op 1 januari van kracht proberen nog per 1 januari 1985 te Herstel mikpunt Herstel van de economie is het belangrijkste mikpunt van de Industriebond FNV. Het eer lijk delen moet wachten. (PAGINA 4) Chelatietherapie De Gezondheidsraad staat niet achter de toepassing van de zogenaamde chelatiethera pie voor hart- en vaalziekteti. Er is onvoldoende bewijs voor de medische gevolgen, aldus de raad. (PAGINA 5) Stankhinder Het ministerie van volkshuis vesting, ruimtelijke ordening en milieuhygiëne geeft toe stemming voor een uitgebreid onderzoek naar stankhinder in het zuidwesten van Neder land. Vrijwillige snuffelaars gevraagd. (PAGINA 11) Ria en Hilbert Na de eerste dag van de Ne derlandse schaatskampioen schappen gaan de favorieten aan de leiding. Ria Visser is de sterkste dame en Hilbert van der Duim bevestigde zijn over wicht bij de heren (PAGINA 17) Radio, tv en kunst: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financiën, economie: 6 Varia: 7 en 8 Kunst en cultuur: 9 Provincie: 11, 13 en 15 Sport: 16 en 17 DEN HAAG (ANP) De watertrans- port maatschappij Rijn-Kennemer- land (wrk) heeft donderdagmiddag de inneming van Rijnwater nabij Vreeswijk stilgelegd, omdat een te hoge concentratie van een voor de gezondheid gevaarlijke stof in het rivierwater werd geconstateerd. Naar verwachting zal de concentratie over enkele dagen zodanig zijn ge- daal, dat de inneming kan worden hervat. De schadelijke stof is naar alle waarschijnlijkheid bis-chloorbutyle- ther. Dit is een gechloreerde koolwa terstof de stof heeft mutagene eigen schappen. die kunnen erfelijke facto ren beïnvloeden. De drinkwatervoorziening ondervindt geen hinder van de maatregel van de WRK, omdat de voorraden van de waterleidingbedrijven van Amster dam en de provincie Noord-Holland (die door de WRK voorzien worden) ruimschoots toereikend zijn. kómen tot een beperking nog bestaande schokeffecten. Hier over dienden CDA en VVD ook een motie in, die met steun van 'klein rechts' werd aangenomen. De schokeffecten kunnen ontstaan indien de bijverdienende partner om streeks f 5000 of f 7600 verdient Wor den deze grenzen overschreden, dan krijgt de andere partner te maken met een forse belastingverhoging, die kan oplopen tot enkeie honderden gul dens per maand. Het gaat om enkele tienduizenden gevallen. Tot nu toe verklaarde de staatssecretaris dat de schokeffecten niet eerder dan in 1986 weggewerkt zouden kunnen worden. Ook op het punt van de kinderopvang kwam de bewindsman de eerste ka mer tegemoet. Hij zei de kosten van kinderopvang in eerste instantie te willen verrekenen met de kinderbij slag. zoals de tweede kamer ook had gevraagd Lukt dat niet. dan is hij bereid een fiscale maatregel te treffen Dat kan betekenen dat kinderopvang alsnog met terugwerkende kracht van 1 januari aftrekbaar kan worden voor de belastingen Ook bij een derde, nog resterende probleem stelde Koning de meerder heid in de senaat tevreden. Dat betrof een maatregel om de persoonlijke levenssfeer van belastingplichtigen tegenover de werkgever beter te be schermen Koning zegde toe met een maatregel (Slot zie pag. 3 kol. 5) IJSSELMONDE (ANP) Het politiebureau in IJsselmonde kreeg donderdag bezoek van drie echte beren. Een bakker had namelijk op straat een aanhangwagen met drie beren zien slaan Na de beesten wat brood te hebben gegeven, waarschuwde hij de politie, die de aanhangwa gen mee nam naar het bureau. De beren bleken afkomstig te zijn van de ijsshow Holiday on IceNa enige tijd konden de drie beren, na aangenaam beziggehouden te zijn door diverse politiemensen, weer terug naar de eigenaar (ADVERTENTIE. Dansschool Stichting D.S.M. Roozenburglaan 235, Middelburg, tel. 01180-38586. (Aangesloten bij o a. F.D.O. - N.V.D - NADB). V.a. 10 jan. starten er weer 15-weekse dans- kursussen in Middelburg. U kunt nu inschrijven. (ADVERTENTIE) NICARAGUA tUPh Een meisje van de Miskito-mdianenstam loopt langs de uitgebrande timmerfabriek in Sutkapm De brand werd gesticht door anti-Sandinisten, die strijd leveren tegen het bewind in Managua. De ruim vijftigduizend leden tellende indianenstam, die leeft in de oenvouden in het oosten van Nicaragua wordt ernstig getroffen door de voortslepende oorlog. Off. Ford-dealer Westhavendijk 150, Goes, tel. 01100-20440. Off. Peugeot-Talbot-dealer Westhavendijk 148, Goes, tel. 01100-20620. GEMENGDE REACTIES (Van'onze redactie buitenland DEN HAAG Op de aankondiging dat de Verenigde Staten in 1985 de Unesco zullen verlaten is links en rechts in de wereld verschillend gereageerd. De stap wordt over het algemeen betreurd, maar verschillend uitgelegd. Ook de Nederlandse regering heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van de Amerikaanse regering, maar tegelijkertijd duidelijk gemaakt dal er wel begrip bestaat voor de beslissing. Washington heeft gisteren officieel be- lege stoel „met het oog op de intema- kend gemaakt dat de beslissing geba- tionale spanningen geen juist ant- seerd is op ..onze ervaring dat de woord". Unesco feitelijk elk onderwerp dat zij Cot liet weten dat enkele verwijten behandelt op onbehoorlijke wijze poll- van Washington op het functioneren tiseerde" Voorts is er kritiek op de van de Unesco door Frankrijk gedeeld „vijandigheid" die de Unesco aan de worden. dag legde jegens „de basis-instellin- De bijdrage van de VS aan de Unesco- gen van de vrije samenleving" Het is begroting (een kwart) vervalt nu ze duidelijk dat men daarbij doelt op de het lidmaatschap opzeggen. De vrije markt en de vr(je pers geldverslindende interne bureaucra- De Amerikaanse regering zegt op an- tie van de Unesco -alleen op het dere manieren te zullen blijven probe- Parijse hoofdkwartier werken al 3400 ren de internationale samenwerking mensen- zal. naar diplomatieke op het gebied van onderwijs, cultuur waarnemers laten weten, echter en wetenschap inhoud te geven. Daar- waarschijnlijk buiten de bezuinigin- toe zal samenwerking gepocht worden gen vallen, die vooral Unesco-projec- met andere regeringen en zullen acti- ten zullen treffen. viteiten in de particuliere sector ge- steund worden. Het officiële Sowjet-persbureau Tass liet weten dat de Verenigde Staten uit de Unesco treden omdat de ontwikke lingslanden weigerden akkoord te gaan met het militarisme van de regering Reagan. De secretaris-generaal van de Ver enigde Naties. Javier Perrez de Cuel- WENEN 'DPA - Als het volk niet lar. verklaarde met spijt en bezorgd- naar de opera gaat uit drempelvrees heid de beslissing van de Verenigde of omdat er niet genoeg plaats is o) Staten te hebben vernomen. omdat hij te duur is. dan gaat de 7wnrp Gap opera naar het volk l< In de oudejaarsnacht zal voor het De Franse vertegenwoordiger in het eerst op een enorm filmdoek op het dagelijks bestuur van de Unesco, oud- Domplein voor de St.-Stephanuska- minister van ontwikkelingshulp Jean- thedraal in Wenen de traditionele Pierre Cot, noemde het besluit een opvoering door de Weense staatsope- zware slag voor de Unesco. Hij noem- ra worden gegeven van Johann de de Amerikaanse politiek van de strass Die Fledermaus Opera naar het volk WEST-BERLIJN (REUTER(DPA) Het Westberlijnse stadsbestuur neemt hel de verantwoordelijkheid voor het ti\ msysteem in de hele stad De ontwikke- in West-Berhjn gelegen deel van de Oostduitse S-Bahn over. De overeenkomst ling van een eigen spoorwegnet in West-Berlijn na de bomv van de Berlijnse hiertoe werd donderdag na twee maanden onderhandelen in het stadhuis van muur in 1961 veroorzaakte zware verliezen voor de S-Bahn. Deze spoorlijn West-Berhjn ondertekend. Vandaag volgt de ondertekening in het oostelijk overschrijdt de grens tussen Oost- en West-Berlijn bij het zwaar bewaakte deel van de stad station Friedrichstrasse. waar reizigers de trein uitmoeten om langs de Nadat Groot-Brittannie. Frankrijk, De Verenigde Staten en de Sowjet Unie na grensposten te komen. De autoriteiten in West-Berlijn nemen het westelijke de tweede wereldoorlog Berlijn verdeelden kregen de Oostduitse spoorwegen deel van de stadstrein officieel op 9 jaiuian over Dc tanden van de Eerste Kamer tiïiiÜr T~"1e Eerste Kamer is er 'VGJ J—'deze week in geslaagd c-^-Tv de Nederlandse belastingbe- talers tot op het laatste mp- 1 pertje in spanning te hou den over de vraag of de wet 'tweever dieners' nu met ingang van 1 januari wel of niet van kracht zal kunnen worden. In alle rust - in de 52ste week van het jaar en gisteren in ieder geval aan een vrijwel verlaten Binnenhof werd een debat gehouden met staats secretaris Koning (financiën) over de bezwaren die in verschillende fracties bestonden tegenover de nieuwe, nogal ingrijpende belastingmaatregelen van het kabinet. Geheel in de stijl van werken van de Senaat. Want die wordt namelijk gekenmerkt door een beoordeling op enige afstand van de dagelijkse politieke heksenketel aan de overkant van het Binnenhof Ge kenmerkt ook door een beoordeling die het karakter heeft van een her overweging van juist die elementen, die in de haast van de eerdere besluit vorming onvoldoende aandacht heb ben gekregen. Het is dan ook bepaald strijdig met de functie van de Eerste Kamer dat haar op de valreep van het jaar nog even een lange lijst met (nood)wetsontwerpen wordt voorge schoteld, voorzien van de bemerking 'spoed' Terecht heeft voorzitter Steenkamp over een dergeüjke i her haalde i gang van zaken zijn beklag gedaan De Eerste Kamer doet haar toch al vaak betwijfelde bestaans recht afbreuk als ze gedwongen wordt de zaken er door te jagen Kabinet en Tweede Kamer wekken op die manier de indruk dat ze nog nauwelijks reke ning houden met de werkwijze en met zoiets als een wezenlijke politieke invloed van de Senaat In het geval van het wetsontwerp 'twee-verdieners' was trouwens meer en iets anders aan de hand dan haastwerk. Dat laatste gold eerder de overige onderwerpen van de propvolle vergaderagenda voor deze stille da gen tussen kerst en nieuwjaar Half november al ging de Tweede Kamer akkoord met de plannen van het kabinet om dubbele inkomens zwaar der te belasten. De senatoren zagen wat er in 's lands (andere) vergader zaal gebeurde, realiseerden zich dat er overal in de samenleving werd ge mord over de inhoud van de belas tingvoorstellen en besloten de hele kwestie grondig te behandelen. Er volgde een royale schriftelijke voorbe reiding van het debat en ook daarna had men nog een stevig appeltje te schillen met staatssecretaris Koning Met deze uitvoerige aandacht voor de bedoelde ingrijpende herziening van het belastingstelsel gaf de Eerste Ka mer ook zwaar tegenwicht aan de suggestie (bij Tweede Kamer en kabi net) dat de zaak al beklonken was en dat alleen nog maar een handteke ning behoefde te worden gezet. Kwam als extra irritatie voor de Eerste Ka mer bij dat belastinginspecties overal in het land al allerlei maatregelen aan het nemen waren alsof een wet 'twee verdieners inmiddels van kracht was. Het bedrijfsleven kreeg nieuwe werk- nemersverklarmgen toegestuurd met het verzoek het personeel alvast te laten invullen welke belastingheffing straks op een ieder in dienstverband van toepassing moet worden ver klaard. De Senaat voelde zich met die gang van zaken danig voor de voeten gelopen en sloeg dus terug. Zelden vestigt de Eerste Kamer zo de aandacht op haar aandeel in de politieke besluitvorming als deze week is gebeurd. De praktijk van alledag is namelijk dat in de Senaat doorgaans maar weinig nieuwe ele menten in het debat worden toege voegd aan wat eerder in de Tweede Kamer al aan de orde is geweest Daardoor ontstaat nogal eens de wat sleetse veronderstelling dat de Eerste Kamer er voor de versiering en vool het nakaarten zit. Met de regelmaat van de klok Wordt dat automatisme doorgetrokken naar een discussie over de vraag of het maar niet beter is de Eerste Kamer doodeenvoudig op te heffen. Het merkwaardige is alleen dat ook aan een dergelijke discussie nooit echte politieke consequenties zijn verbonden En zo kan het gebeu ren dat de Eerste Kamer vaak ope reert in het schemergebied van de politieke besluitvorming, dat over de werkelijke invloed van de Senaat doorgaans zeer afstandelijk wordt ge daan en dat af en toe de indruk wordt gewekt alsof de Senaat van geen enkele betekenis meer is. Een plotse ling kordaat optreden van de Eerste Kamer, zoals deze week over het wetsontwerp 'twee-verdieners', ver oorzaakt in politiek Den Haag dan ook schrikreacties. Nuttige zelfs. Want automatismen werken tenslotte pas als automatismen als het echt automatismen zijn. De Eerste Kamer heeft het er niet werkelijk op aan laten komen in deze kwestie van de toch nog al omstreden belastingvoor stellen van het kabinet. Maar ze heeft wél haar tanden laten zien. In het belang van een zorgvuldige politieke afweging van maatregelen met voor velen vergaande gevolgen Maar ook in het belang van het eigen prestige als nog steeds duidelyk functionerend element in de volksvertegenwoordi ging Voor de zuiverheid van de ver houdingen toch een zinvolle gebeurte nis. in de laatste kwakkelweek van het jaar vdM Gevaarlijke stoffen Na jaren van voorbereiding wordt op 1 januari wereldwijd een nieuwe regeling voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht van kracht. De nieuwe voorschriften zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de commissie van deskundigen van de Verenigde Naties

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1