f motiovo Goese politieman beroept zich op zelfverdediging FANOY BOEKEN leerling- A-verpleegkundige VALKENISSE De Tapijtschuur WERU RAAMSYSTEMEN ZOEKTAKTIEVE ONDERNEMERS R.D.-RAMEN ENDEUREN IMPORTBV wil je graag met en vooral vóór mensen werken? /ZIEKENHUIS MISHANDELING ARRESTANT VOOR GERECHTSHOF Hogere buit bij inbraak juwelierszaak 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 30 DECEMBER 198 ZEEUWS PLATENBOEK UITVERKOCHT DE TWEEDE DRUK VERSCHIJNT FEBRUARI/MAART '84 RESERVEER NU AL UW EXEMPLAAR Na een leven vol moed en strijdbaarheid is overleden onze onvergetelijke zoon en broer WIM GEELHOED op de leeftijd van 38 jaar. Colijnsplaat: L. C. Geelhoed-de Wit Middelburg: Willy Correspondentie-adres: Tulpstraat 14. 4486 BZ Colijnsplaat. Wim ligt opgebaard in de rouwkamer van het Bejaardencentrum 'Rustoord' te Colijnsplaat. Bezoek dagelijks van 19.00-19.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 2 januari om 14.00 uur te Colijnsplaat. Vertrek vanuit het Zaaltje. Wanneer u de begrafenis bij wilt wonen, wordt u verzocht om 13.30 uur aldaar aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het Zaaltje. WIM GEELHOED We zullen hem erg missen. D. Verwey A. Verwey-Wiskerke Nely en Hans Eef Anneke en Rien William Dat deze roepstem aan worden hart geheiligd mag zus wensen wij van harte sterkte Kapelle, 29 december 1983. Langegracht 38. Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van WIM GEELHOED Bewoners, personeel en bestuur van 'De Schans' Goes. 29 december 1983. Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze lieve schoonzuster en tante CORNELIA VAN SLUIJS-LOUWERSE op de leeftijd van 71 jaar. Zoutelande: W. van Sluijs-de Wolf Zeist: T. van Sluijs-de Dreu Zoutelande: J. Francke-van Sluijs A. Francke Middelburg' C. Verhage-van Sluijs Neven en nichten Zoutelande, 28 december 1983. Met grote droefheid delen wij mede dat onze schoonzuster en tante CORNELIA VAN SLÜIJS- LOUWERSE na een ernstige ziek te van ons is heenge gaan op de leeftijd van 71 jaar. Familie Louwerse Familie Van Keulen Neven en nichten Zoutelande, 28 december 1983. AFWEZIG A. Stutterheim huisarts Meliskerke van 30/12/83 t/m 8/1/84 Waarnemer: dr. Bouwense Biggekerke BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT J. de Kok, Prunusstraat 25, 's-Gravenpolder Tel. 01103-1517, b.g.g. 1327. Voor alle dienstverlening. Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar. Enige en algemene kennisgeving In zekerheid van haar geloof overleed op tweede kerstdag op haar 73ste verjaardag in alle rust, onze lieve zuster, tante en vriendin ELISABETH HENDRINA BAL Maassluis: H. Zandbergen-Bal Zierikzee L. de Kok Rozenburg. A J Kooyman J. M A. Kooyman-de Bruin Jan. Kiki, Marianne Eindhoven: A. J Stuurstraat P. J. M. Stuurstraat- Kooyman Frans, Jan Peter. Schiedam. 26 december 1983. Parkweg 228. Correspondentie-adres. Mevrouw H Zandbergen-Bal, Tooroplaan 96, 3141 JT Maassluis. Overeenkomstig de wil van de overledene heeft de crematie in besloten familiekring plaatsge vonden. f Na een kortstondig verblijf in het verpleeghuis 'Ter Valcke' is nog geheel onverwacht uit ons midden weggenomen onze lieve vader, groot- en overgrootvader, mijn vriend MARINUS ABRAHAM AERTS in de ouderdom van 86 jaar. Rilland-Bath: L. P. Aerts J. A. C. Aerts-de Jongh Rien en Dorien Erik Apeldoorn: P. L. Aerts M. J. Aerts-Cordes Jenny en Jan Rien en achterkleinkinderen Rilland-Bath: J. W. van den Broek-Hemink Goes, 29 december 1983. Verpleeghuis 'Ter Valcke' Correspondentie-adres: Cromvlietstraat 15, 4411 AE Rilland-Bath. Vader is opgebaard in het mortuarium van Huize 'De Vliedberg'. Oostkilstraat te Rilland- Bath. Aldaar gelegenheid tot bezoek. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou den maandag 2 januari 1984 om 10.30 uur in de Parochiekerk van St.-Jozef, Hontestraat te Ril land, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats (R -K.-gedeelte) aldaar. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is in 'De Ark' gelegenheid tot condoleren. Gemeente BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Valkenisse maken bekend dat zij van de heer C. H. van Herwijnen te Middelburg een aanvraag hebben ontvangen om vergunning voor het slopen van een zomerhuis op het perceel M-36. gelegen Dishoek 20 te Koudekerke en het bouwen ter plaatse van een nieuw- zomerhuis. Het bouwplan voldoet niet aan het geldende bestemmingsplan Buitengebied. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 17 november 1983 een besluit genomen waarin wordt verklaard dat ten aanzien van het onder havige perceel een herziening van het bestem mingsplan wordt voorbereid, waarbij aan het perceel een bestemming zal worden toegekend, overeenkomstig het huidige recreatieve gebruik. Het bouwplan voldoet wel aan deze in voorberei ding zijnde herziening. Aangezien hun college bereid is om vrijstelling (als bedoeld in artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening en artikel 50. 8e lid van de woningwet) te verlenen van de geldende voor schriften en, vooruitlopende op de vaststelling en de onherroepelijke goedkeuring van bedoelde herziening, de bouwvergunning te verlenen, zal aan het college van gedeputeerde staten verzoe ken ter zake verklaringen van geen bezwaar af te geven. In verband hiermede ligt bedoeld bouwplan met ingang van 2 januari 1984. gedurende 14 dagen ter inzage ter gemeentesecretarie te Koudekerke. tijdens welke termijn een ieder schriftelijke be zwaren in kan dienen bij hun college. Koudekerke. 30 december 1983. Burgemeester en wethouders voor noemd S. Francke, burgemeester A. Meijers, secretaris. Noordweg 455 St.-Laurens wenst u een voorspoedig 1984 toe. Autorijschool Zuijdevelt wenst iedereen een gelukkig en voorspoedig 1984. A. Gogelweg 47 4384 GA Vlissingen. Tel. 01184-78364. Plaats uw familie berichten in de PZC Algehele begrafenisverzorging Rouwbedrijf Fa. J. Hoekman Zn. (v/h A. A. Hillebrand Goes) Langeweg 1,4431 CE s-Gravenpolder Telefoon 01103- 1444. b.g.g 2408 grafkisten - rouwtransporten - begrafenisautoverhuur - taxi-onderneming OOK ZITTEND ZIEKENVERVOER Renovatie is een groeimarkt en neemt nog steeds m belang toe. Kunststof raam- en deursystemen vormen een belangrijk onderdeel van deze markt Weru heeft op dit gebied een leidende positie. Omdat met het WERUsysteem elke maat raam en deur in elke uitvoe ring individueel wordt vervaar digd via een computer- 'gestuurd systeem Bovendien gebruikt WERU het uiterst duurzame Hostalit Z, dat zich al 25 jaar in de praktijk heeft bewezen Een perfekt produkt dat vraagt om een perfekte bege leiding en montage. Dat gebeurt in Neder land door zo'n 12 WERU vak- bedrijven. leder in hun eigen regio meten, leveren en mon teren zij de WERU produkten Door het succes van het WERU programma bieden wij nu enkele aktieve onder nemers de mogelijkheid om als officieel WERU vakbedrijf te worden aangesteld. Het gaat hier om de regio's Noord-Overijssel, Noord-Veluwe, Noord-Oost Brabant en Zeeland Als u de juiste professionele achtergrond, de juiste ambitie en het juiste bedrijf hebt, kunnen wij in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden bezien. U kunt een brief, voorzien van alle relevante informatie richten aan. Raamsys^rmm Marsmanstraat 14,1702 GA Heerhugowaard Met ingang van 2 januari 1984 zal Sigarenspeciaalzaak van Damme, Nieuwe Burg 13 te Middelburg worden voortgezet door de heer en mevrouw Van de Veire-Boerjan. Graag wil ik alle cliëntèle hartelijk bedanken voor de gunst en het in de voorbije jaren genoten vertrouwen en hoop dat mijn opvolgers dezelfde gunst mogen genieten. Tevens wens ik U allen een voorspoediq 1984. Mevr. R. van Damme-van Vooren. Bovengenoemde zaak wordt voortgezet onder de naam: Sigarenspeciaalzaak "De Burg". Wij hopen U steeds van dienst te mogen zijn. Eveneens wensen wij U een voorspoedig 1984. Fam. Van de Veire-Boerjan. EEN UNIEK KIJKBOEK OVER ZEELAND Samenstelling Frans van den Driest Illustraties Rino Visser/Pitman 120 pagina's, volledig in kleur. Gebonden met stofomslag Prijs 49,50 (geldig tot 1 jan. 1984, daarna 59,50.) Het „Zeeuws Platenboek" is een uitgave van Pitman b.v. te Goes en Fanoy Boeken te Middelburg Nieuwe Burg 26-28 4330 AD Middelburg Tel. 01180-12114 Ben je 17 jaar en 7 maanden of ouder, maar niet ouder dan 21 jaar? Ben je in het bezit van een MAVO-4, een HAVO of VWO-diploma? Heb je twee exacte vakken in je vakkenpakket? Heb je voor die vakken een 7 (MAVO) of een 6 (HAVO) behaald? Dan kun je bij ons solliciteren voor In de opleiding, die in maart 1984 begint, is nog plaats. De Diakonesseninrichting Bronovo is een algemeen ziekenhuis en beschikt over ruim 400 bedden. Groot genoeg om het interessant te maken, klein genoeg om het gezellig te houden. Helaas kunnen B- en Z-verpleegkundigen e: niet in aanmerking komen. Wil je solliciteren? Bel dan de afdeling Personeelszaken, telefoon 070 - 124606 (tot 12.30 uur), of schrijf naar Ziekenhuis Bronovo, Postbus 96900, 2509 JH Den Haag. ziekenverzorgenden I Bronovf Bronovolaan 5, Den Haag, tel. 070-124141. KLEINE VAART DEN HAAG De procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof heeft donderdag bevesti ging geëist van het vonnis van de politierechter in Middelburg, waarbij de dertigjarige hoofdagent van de gemeentepolitie te Goes, M. van G., werd veroordeeld tot vijfhonderd gulden boete wegens mishandeling van een arrestant. De politieman was van dit vonnis in hoger beroep gekomen. „Wanneer het vonnis niet zal worden gewijzigd, moet ik overwegen of ik nog langer bij de politie werkzaam kdn blijven", aldus verdachte, die kennelijk zeer teleurgesteld was over de eis van de procureur-generaal. doen verlopen Veel daarna kan wor den toegeschreven aan een schri kreactie. Pleiter concludeerde tot vrij spraak op grond van noodweer, tot ontslag van rechtsvervolging. In een uitvoerig slotwoord betoogde ver dachte Van G. geen opzet te hebben gehad tot het toebrengen van letsel, doch alleen tot het uitschakelen van het verzet van S. Arrest op 12 januari. De gebeurtenissen speelden zich af op 17 september vorig Jaar in Goes. De politieman constateerde dat een auto niet voldeed aan bepaalde eisen. Daartoe hield hij de bestuurder van de auto, een zekere S.. op een parkeer terrein in Goes. Toen er moeilijkhe den kwamen sommeerde Van G. de man mee te gaan naar het politiebu reau. Maar S., een fors gebouwde figuur, verzette zich tegen de aanhou ding en wist zich los te rukken. Hij rende de weg over waarna hij struikel de. Van G. en een andere politieman hadden de achtervolging ingezet De collega bereikte S. het eerst en be sprong hem om hem. De man bleef zich evenwel verzetten en na enkele ogenblikken arriveerde ook Van G. Beide mannen hadden de grootste moeite om S. in bedwang te houden. Tijdens het gevecht dat volgde gaf verdachte de nog steeds op de grond liggende arrestant, een schop, die het slachtoffer in het gezicht bij een oog trof, hetgeen onder meer een blauw oog tot gevolg had. Speciaal over het toedienen van die schop ging nu het verhoor bij het gerechtshof. Verdachte verklaarde dat hij de afwe rende trap had geleerd op de politie school in het kader van de zelfverdedi ging. Twee collega's van verdachte, Van der H. en K.die de gebeurtenis sen hadden gevolgd en daarbij aanwe zig waren, gaven daarover een nadere toelichting aan het hof, Ook zij ver klaarden dat de schop die verdachte toediende inderdaad op de politie school als verdedigingsmiddel wordt gebruikt, doch slechts alleen in nood gevallen. Het trekken van de wapen stok was hier niet mogelijk, doordat allen op de grond lagen en de kleding van de politiemannen hen de vrijheid belemmerde zodat zij de stok niet konden trekken. S. heeft in Goes en omgeving geen al te beste reputatie, zo werd meege deeld. Volgens verdaohte was zijn optreden noodzakelijk teneinde er ger te voorkomen. De bedoeling van een schop is om door tijdelijke pijn op te wekken het verzet te breken. Aan de hand van foto's werd het hof verder ingelicht over de gebeurtenis sen. De procureur-generaal, mr H. A. van Hee, vond de zaak op zichzelf eenvou dig, want verdachte bekent zelf dat hij een schop heeft toegediend. Verdach te is, wat zijn beroep op zelfverdedi ging betreft met geslaagd, omdat deze verdediging te ver is gegaan. Gezien de gebeurtenissen vond de procureur- generaal het vonnis van de politie rechter te Middelburg juist en eiste daarvan bevestiging. De verdediger mr D. J. Olie zette uiteen dat hier sprake was van een gespannen situatie. Verdachte heeft getracht S. uit te schakelen door het toedienen van een trap. Verdachte trad aanvankelijk kalm op en wilde alleen de zaken zo rustig mogelijk ZIERIKZEE De waarde van de bij een juwelier aan het Havenplein in Zierikzee gestolen sieraden en horlo ges blijkt aanzienlijk groter dan woensdag gemeld. Volgens de politie gaat het nu om een buit ter waarde van 150.000 gulden. ..En dat is nog maar een voorlopige telsom". aldus de politie. De techni sche recherche van het district Mid delburg, die de zaak in onderzoek heeft, heeft donderdag enkele sporen bij de winkel aan getroffen. De in braak werd zoals gemeld in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks hall' vier gepleegd. alidA SMITS pass 28 Burlings nr Port Said, AMANDA SMITS 28 135 nnw Carta gena nr Santander. ANGELA SMITS 28 480 zw Azoren nr Port Alma. ANITA SMITS 28 te Fos sur Mei. BALTIC 28 200 n Recife nr Mass. BARENTZGRACHT 28 vn La PalUce nr Bilbao. BEURSGRACHT 29 15 nw Nor- deney nr Hamina. BONTEGRACHT 28 50 zw Hoek vn Holland nr Casablanca. BROU WERSGRACHT 28 te Bilbao. BUFFALO EXPRESS 30 te Suez verw. CARLA 29 450 zzo Monrovia nr Antwerpen, CHRISTINA SMITS 28 rede Cadiz nr Cadiz. CLAUDIA SMITS 28 vn Dakar nr Monrovia, COEN- RAAD KUHLMAN 28 vn Amsterdam nr Golway, COMTESSE 28 vn Rotterdam, DANIEL 29 40 o St Vincent nr Shoreman, DIANA-V 28 vn Rotterdam nr Berwick, DUTCH GLORY 28 vn Rotterdam nr Tees, ELIZABETH BROERE 28 te Rotterdam, HEEMSKERKGRACHT 28 240 wnw Nouackchott nr Casablanca, ICE EX PRESS 29 150 w Kreta nr Alexandne. JUMBO STELLA-2 28 60 no Rabaul nr New Plymouth. KOGGEGRACHT 28 240 zw Beroepingsberichten GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen te Waarde: R. Boogaard te Leiden Bedankt voor St. Catharines (Can) en voor Chiton (VS): J. J. van Eckeveld te Zeist.Bedankt voor Moer- kapelle: D Hakkenberg te Lisse Bedankt voor Randburg (Z-Afr en voor Gouda J W Venveij te Ridder kerk: voor Hamilton (Canada). Rock- valley (USA) en voor Unionville (Ca nada) J J van Eckeveld te Zeist; voor Westkapelle: A Hoogerland te Dirksland. VRIJE EVANGELISCHE GEMEEN TEN Beroepen te Nijverdal: G. Sinke kan didaat te Goes Socotra nr Amsterdam, LEID3EGRACHT 29 vn Kemi nr Kasko, LELIEGRACHT pass 28 Brest nr Las Palmas, LINDEBORG 28 vn Valkom nr Casablanca, LOUISE SMITS 28 250 zw Dakar nr Vltoria, LIJN BAANSGRACHT 28 50 nwe Blzerte nr Lagos, MARE MAGNUM 29 te Rotterdam, NASSAUBORG 29 te Rotterdam. NO BLESSE 28 vn Rotterdam nr Londen, PACIFIC MARCHIONESS 28 60 nno Tra- vemunde nr Riga. PASSAAT BRASIL pass 29 Dominicaanse Rep. nr New Orleans, POLARBORG 28 vn Amsterdam nr Ter- neuzen, SAMSUN CARRIER 28 40 no Gi braltar nr Antwerpen, SLOTERGRACHT 28 rede Santos, SNOEKGRACHT 28 80 w Gibraltar nr Samsun, STELLA CASTOR 29 130 zo Sir Hormuz nr Singapore, STEL LA PRIMA .28 700 zzw Bombay nr Yanbu, STELLA PROCYON 28 te Eastham, TE- RONA 28 vn Amsterdam nr Birkenhead, THEADORA pass 28 Noordhinder nr Bruensbuettel, TWEE GEZUSTERS 28 20 n leixoesd nr Gunnes, GROTE VAART ACMAEA 28 220 nw Flores nr Rotterdam. ALNATI 28 60 n Fernando nr Rio de Janeiro, ALPHACCA 29 te Santos, AM- STELLAAN 28 120 zzo Socotra nr Bandar Abbas. AMSTELMEER 28 270 o Aden nr Constanza, AMSTELMOLEN 28 200 nnw Amsterdam Eiland nr Le Havre, AMSTEL- PARK 28 330 wtz Adelaide nr Adelaide, AMSTELVLIET 28 150 nno Bali nr Glad stone. AMSTELVOORN 28 265 o Mogadis cio nre Durban. ATLANTIC CROWN 28 vn Halifax nr New York. BAARN 27 1000 w Manzanillo nre Balboa. BEGONIA 28 vn Santo Thomas nr Palm Beach, BILDER- DIJK 28 255 nno Flores nr New Orleans, BUENA VISTA 28 vn Casablanca nr Ports mouth, BRITSUM 29 te Paranagua verw, BROERE AQUAMARINE 28 60 nw Algiers nr Le Havre, CAURICA 28 vn Singapore nr Bangkok, CHINA WINDS 30 te Oakland verw, CINULIA 28 te Abidjan, CONTINEN TAL SPIRIT 28 450 zzw Singapore nr Sardinië, COOLHAVEN pass 28 Cabo Ver de nr VlisslnReo, CORAL ISIS pass 28 Fair Island nr Reykjavik, CRANIA 28 135 Gibraltar nr Barcelona, DALLIA 28 355 Aruba nr Punta Palenque. DOCKS PRESS-20 28 210 ono nr Horta nr Cienfi gos, EUROPEAN EXPRESS 28 te Toti FARMSUM 28 30 zw Santos nr Sana FOSSARINA 28 170 n Dakar nr FOSSARUS 28 vn Amuaybay nr Sal, Fj SUS 31 te Los Angeles verw. HILVERSO 28 300 zw San Salvadsor nr Tokyo JAVAZEE 28 200 no Flnlsterre nr LeiXM JO OAK 28 800 ono Bermuda nr Teespoi KATENDRECHT 29 te Matanzas, KYLI 31 te Stanlow, LACONICA 28 dw Ouessa nr Port Said, LANAI 28 40 n Carta. Santa Marta, LATIRUS 28 70 zzw Monrov nr Fos, MAASSTAD 28 110 o Athene: Constanza. MOORDRECHT 28 405 w Walvisbaai nre Melbourne, M1JDRECH 27 1600 w Los Angeles nr Los Angei NEDLLOYD ALBANY 28 190 zw Sa Singapore. NEDLLOYD AMSTERDAM! te Kobe, NEDLLOYD AUCKLAND 28 Mahe nr Mombasa. NEDLLOYD BAM KOK 28 305 nno Jakarta nr Noume NEDLLOYD COLOMBO 28 vn SingapS nr Durban, NEDLLOYD DEJIMA 28: Fos nr Port Said, NEDLLOYD HOLLA! DIA 28 vn Santo Thomas nr Puerto Lima NEDLLOYD HONSHU 27 vn Singapore Hong Kong, NEDLLOYD HOORN 31 Kaapstad verw. NEDLLOYD hERLEY 29 te Oakland verw, NEDLL0Ï LEUVE 27 vn Durban nr Singapore. NEK LOYD LOIRE 27 vn Keelung nr h's Kong, NEDLLOYD MARSEILLES 28 Lyttelton, NEDLLOYD MOJI 28 vn Rod dam nr Antwerpen. NEDLLOYD ORANI STAD 28 300 zxw Tenerife nr Vitoc NEDLLOYD ROSARIO 28 te Damnffl NEDLLOYD ROTTERDAM 28 200 0 Jac sonville nr Houston, NEDLLOYD TA MAN 28 10 no Algiers nr Djeddah, NIS0 vn Gulihaven nr Lvmebay, NOORDZEE te Foynes, NORMAN AMSTEL 28 240! Manaus Eiland nr Hibikinada, NORMA MAAS 28 vn Bangkok nr Singapore. OM BA 28 800 no Saba nr Hamburg, PRÖ FREDERIK HENDRIK 28 150 z Havana Rio Halna, PRINS MAURITS 28 150) Jamaica nr Plaquemine, ROTTERDAM vn Oranjesstad nr Port of Spain, R DOLPH PETERSON 28 600 o Recife Kaapstad, SCHERPENDRECHT 28 3 nnw Fort Aleza nr Santos, WAARDRECB 28 350 o Unlmak nr Vancouver, WATE GEUS 28 600 Azoren nr Djeddah, WIfl DRECHT 28 290 wzw Guatemala City Balboa, ZARIA 28 te Auckfield

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12