ZEELAND" Ministerie stemt in met onderzoek stankhinder Felle brand verwoest opslaghallen Yerseke 'Smit-Kroes moet plaats maken voor een echte vakminister' Groen licht voor aanleg Kaloothaven PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJWILLIGE 'SNUFFELAARS' GEZOCHT Reumapatiënten kunnen gratis in zwemparadijs iPZC PAGINA 11 VRIJDAG 30 DECEMBER 1983 ILISSINGEN - Gedeputeerde staten hebben geen planologische bedenkin gen tegen het graven van de Kaloothaven in het Sloegebied. Ze hebben de (traeente Borsele de gevraagde verklaring van geen bezwaar voor deze nerkzaamheden afgegeven. Tegen het plan waren geen bezwaren ingediend. [)e insteekhaven - waarvoor het havenschap Vlissingen een plan heeft ingediend bij de gemeente - is nodig voor de aanvoer van kolen voor de om te touwen PZEM-centrale. )e aanleg van de insteekhaven gaat zo'n 86 miljoen gulden kosten. Daarvan is 21 miljoen niet rendabel. Dat bedrag moet met subsidies van het ministerie van economische zaken worden gedekt De provincie betaalt vijf miljoen gulden uit de pot voorwaardescheppend beleid. Het Havenschap Vlissingen denkt zelf met grondverkoop 60 miljoen gulden te kunnen opbrengen De haven moet 1 januari 1985 klaar zijn. Een half jaar later gaat naar verwachting namelijk de dan omgebouwde kolencentrale in Borssele proef draaien, die via de nieuwe haven van kolen moet worden voorzien. De Kaloothaven wordt 26 hectare groot en wordt direct grenzend aan de Van Cittershaven gegraven PUTTE De vereniging Benegora-leefmilieu begint samen met het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (VROM) in zuidwest-Nederland met een stankonderzoek. Dat gebeurt in het kader van een breed opgezet landelijk onderzoek naar de mogelijkheden tot wettelijke normering van stankhinder. Het ministerie van VROM is daar mee Voorwaarde is wel dat er gezorgd bezig en heeft voor de praktische wordt voor ongeveer honderd vrijwil- doorgeven aan het psychologisch boratorium, dat zorgt voor de statist!- aitwerking ervan het psycholigisch ligers, die aan het onderzoek dat sche verwerking. Staal was blij over hboratorium van de rijksuniversiteit ongeveer twee jaar in beslag zal ne- Otrecht in de arm genomen. Benegora men hun medewerking willen verle- beeft het ministerie gevraagd ook de nen. Zij moeten namelijk regelmatig Uidwesthoek van Brabant/Zeeland in hun bet geheel te betrekken, met name tanwege de vanuit Belgie afkomstige rensoverschrijdende stankhinder. londerdag is daar in het Benegora- tentrum in Stabroek-Putte overleg over gevoerd. Wim Staal, lid van de werkgroep stankhinder van de vereni- ang, kon na afloop meedelen dat het ministerie van VROM bereid is het rerzoek van Benegora in te willigen. Containerbrandje SOES De vrijwillige brandweer eigendom van J. P. uit Zutphen. an Goes moest donderdagavond I roeg uitrukken voor een brandje in sn container aan de Fruitlaan. De lorzaak van de brand kon niet achter- laald worden. De schade bleef door iet snelle optreden van de brandweer - aterst klein. De container stond op et terrein van de firma Van der Inden. loor acht mille lan autoradio's in Vlissingen gestolen ILISSINGEN - Onbekenden hebben bde nacht van woensdag op donder- ig een aantal autoradio's met een 'zamenlijke waarde van ongeveer DOO gulden gestolen bij de auto- nderdelencentrale aan de Industrie- - teg in Vlissingen. De daders kwamen et pand binnen door een ruit in de II leur te vernielen. De inbraak moet ijn gepleegd tussen woensdagavond es uur en donderdagmorgen acht de opstelling van ministerieel verte genwoordiger H. Wijnen en medewer ker P. Punter van het psychologisch 'geurbevindingen' noteren en laboratorium. „We hebben nog nooit zo'n serieuze belangstelling gehad voor onze problemen", zei hij. Momenteel worden stankhinderex- pcrimenten uitgevoerd op verschil lende plaatsen in het Rijnmondge bied. De snuifproeven van de vrijwil ligers daar, worden vergeleken met de resultaten van een mobiele meet- wagen en die van een naar verhou ding 'schone' stad als Zeist. Een dergelijke opzet zal ook voor de zuid westhoek in beginsel worden geko zen. Over de uitwerking ervan, vindt Voor 2800 gulden uit auto gestolen in Sirjansland vrijwilligers. Weliswaar beschikt de vereniging over zo'n honderd namen van mensen die al enige tijd eigen geurpanels vormen, maar dat aantal is met voldoende. Rekening houdend met afvallers, streeft Benegora naar 150 tot 200 vrijwilligers voor het expe riment. Wim Staal hoopt dat de resultaten van het onderzoek aanleiding geven om bij de Belgische overheid concreet aan te dringen op maatregelen tegen de grensoverschrijdende hinder. Hij wees erop dat in Belgie nauwelijks aandacht bestaat voor de stankpro- blematiek. „Ze lopen ten opzichte van Nederland ongeveer zes jaar achter voor wat betreft geuronderzoek", stel de hij SIRJANSLAND Uit een auto, die geparkeerd stond aan de Lageweg in Sirjansland. is woensdag voor 2800 gulden gestolen aan geld en waarde papieren. Tevens werd een radioca- setterecorder ontvreemd. De auto is binnenkort nader overlef plaats. Benegora gaat intussen op zoek naar Autoruiten vernield n Vlissingen ILISSINGEN - In de nacht van «oensdag op donderdag zijn op ver- cbillende plaatsen in Vlissingen rui en van auto's vernield. Donderdag- liddag was bij de Vlissingse politie an tien vernielingen aangifte ge- aan. )e beschadigde auto's stonden gepar- «erd aan de Leliènlaan (drie stuks), Ie Bosjeslaan, de SingeK twee stuks), Ie Crocuslaan, de President Roose- leltlaan, Westerzicht en aan het Mar- ilxplein in West-Souburg. Volgens de lolitie hebben bewoners aan de Le- lênlaan omstreeks half drie 's nachts iwaai gehoord, maar hebben zij de lemielingen niet waargenomen. De emeentepolitie van Vlissingen ver bekt getuigen contact op te nemen. Werk Laten we voorop stellen, dat wij een groot gevoel van mede leven koesteren met ambtena ren. En dat ivij enige schroom moeten overwinnen om in dit hoekje iets geestigs te melden over overheidsdienaren, die hun inkomen zo zien slinken. We zetten ons daar toch maar even overheen en vertellen een anekdote na. die we dezer da gen lazen in het personeels blad 'De Brug' van de NV Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij. Het verhaaltje gaat zó: twee mannen zijn in de straat aan het werk. De één graaft een sleuf en de ander gooit die direct weer dicht. Een voorbijganger vraagt: „Wat zijn jullie hier aan het doen?" Waarop één van de mannen antwoordt: „Normaal werken wij met z'n drieën, maar de kabellegger is ziek". KAMPERLAND Alle leden van de Reumapaticnten Vereniging Midden-Zeeland (RVMZ) kunnen kosteloos kennis gaan maken met het golfslagbad bij Kamperland. Bedrijfsleider P. Hamelink van Roompot Recreatie bv (waarvan het 'Zwemparadijs Zeeland' onderdeel is) overhandigde donderdag aan interim-voorzitter J. de Groot van de Reumapatiénten Vereniging een stapel toegangskaarten. Dal gebeurde ter gelegenheid van het feit dat het golfslagbad krap een half jaar in gebruik inmiddels ruim 250.000 bezoekers heeft getrokken. Hamclink vond het in het zonnetje zetten van de RVMZ een betere gedachte dan het uitgebreid fêteren van een toevallige bezoeker. Temeer omdat het golfslagbad met bijbehorende voorzieningen juist voor reumapatïenten een uitste kende mogelijkheid blijkt te zijn om wat te sporten. Hamelink ver telde dat vooral tijdens de buiten schoolse uren veel mensen met reuma-achtige aandoeningen ge bruik maken van de mogelijkheden die het Zwemparadijs met een watertemperatuur in de diverse ba den van 28 tot 36 graden biedt. Hij hoopte dat de patiëntenvereni ging na verloop van tijd verslag zal doen van de bevindingen. „Als deze bevindingen positief zijn, dan zijn deze vrijkaarten te beschouwen als een eerste stap, om daarna samen te zoeken naar mogelijkheden de reumapatiënten verder tegemoet te komen", aldus bedrijfsleider Ha melink. Voorzitter De Groot van de RVMZ noemdé het gebaar van het Zwem paradijs Zeeland een aardige dienstverlening ten opzichte van de leden. „Ze zijn natuurlijk vrij er al of niet gebruik van te maken. Het is een leuke geste van het golfslagbad. alhoewel niet hele maal van eigen belang ontbloot", betoogde De Groot. Hij beklem toonde dat voor reumapatiënten zwemmen vrijwel de enige sport is die ze nog kunnen beoefenen. Als voorwaarden waaraan dan wel vol daan moet worden, gaf De Groot aan: een goede toegankelijkheid, rustige zwemtijden en een goede verwarming, zeker ook van het wa ter. Bedrijfsleider Hamelink vertelde desgevraagd dat het bereiken van een kwart miljoen bezoekers bin nen zes maanden aangeeft dat de voorziening in een behoefte voor ziet, zowel voor de in de provincie verblijvende toerist als voor de Zeeuwse bevolking zelf. Gebleken is dat naar verhouding meer be zoekers uit Walcheren komen, dan uit Zuid-Beveland. terwijl er ook nogal wat mensen uit de Westhoek van Brabant een tocht naar Kam perland maken. Eén en ander naast de vakantiegangers van bui ten de regio. Hamelink zei dat het gereedkomen van een weg over de stormvloedke ring en een betere verbinding met Schouwen-Duiveland daar door nieuwe mogelijkheden opent. „Een wens blijft ook een redelijke verbinding via het open baar vervoer vanuit Goes en/of Middelburg naar ons Zwempara dijs", stelde de bedrijfsleider. Hij wees er nog op dat de nieuwe, voorziening ook uit oogpunt van werkgelegenheid een interessant effect oplevert. Het bad biedt aan ongeveer vijftien personen werk en volgens Hamelink ondervindt ook de werkgelegenheid in de directe omgeving een stimulans. „Eenvou dig gezegd: meer recreanten is meer brood, dus meer werk voor de bakker. Ook uit oogpunt van ver nieuwingen op toeristisch gebied kunnen we, gezien de reacties van het publiek, bogen op een positieve impuls voor de hele regio", meende bedrijfsleider Hamelink. Bedrijfsleider P. Hamelink van Roompot Recreatie bv ilinksi overhan digt interim-voorzitter De Groot van de reumapatièntenveremgmg de gratis-toegangskaarten voor de leden van zijn vereniging. Reeks inbraken zomerwoningen werden opgelost ZOUTELANDE De rijkspolitie van Valkenisse heeft, in samenwerking met de politic van Veere, Kortgenc en de district-recherche in Middelburg, een twintigtal inbraken opgelost. De inbraken werden gepleegd in zomer woningen op Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen. Na een onder zoek, dal enkele weken in beslag nam, werden vier aanhoudingen ver richt. De vier verdachten zijn drie Westduit sers. van wie er twee in Ossendrecht woonachtig zijn en een m Oud-Vosse- meer en een inwoner uit Bergen op Zoom. De inbraken kwamen aan het licht door de aanhouding van de 42-jarige II. J. H. uit Oud-Vossemeer. H. weid half december in Gemert, Noord-Brabant, op heterdaad betrapt bij een inbraak in een caravan Daar bekende hij ook betrokken geweest te zijn bij inbraken in Nieuwvliet en in bungalowparken op Walcheren De buit betrof voornamelijk kleuren-tele- visies, video's en geluidapparatuur. Van het viertal zit alleen H nog in hechtenis. De andere drie, R G <40> en R. L. (33). beiden uit Ossendrecht en C. A. R (37) uit Bergen op Zoom. zijn na verhoor weer vrijgelaten. VLISSINGEN - Een schoenenhandel aan de Lange Zelke in Vlissingen heeft in de nacht van woensdag op donderdag (ongewenst) bezoek gehad van iemand met een bijzondere smaak op het gebied van schoenen De dader kwam het pand binnen door een ruit aan de achterzijde te vernie len en verdween met twee dameslaar zen die echter geen paar vormen. De laarzen hebben namelijk verschillen de maten. VUURZEE TREKT DUIZENDEN MENSEN YERSEKE - Een felle uitslaande brand heeft donderdag avond twee fabriekshallen op het industrieterrein in Yerseke volledig verwoest. De schade beloopt volgens een eerste globale schatting vele honderdduizenden guldens. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. Zeven brandweerkorpsen bestreden het vuur. Verwoest werden de opslaghallen van Ivex (diverse goederen) en Meaf (plastic waren en machines). Een nabijgelegen woonhuis van de familie. Van Oost kon op het nippertje gespaard blijven. Over de oorzaak van de brand be stond afgelopen nacht nog geen duidelijkheid Pas kort na midder nacht werd duidelijk dat de brand Lot de twee hallen beperkt kon blijven. De vrijwillige brandweer korpsen van Yerseke. Knnmngen, Rilland. Krabbendijke. Waarde, Kapelle en Wemeldinge sloegen toen aan het nablussen. Verwacht werd dat zulks de nodige uren in beslag zou nemen. De brand trok grote belangstelling. Adjudant J. van de Hoef van de rijkspolitie Reimerswaal schatte dat er drie- tot vierduizend toeschouwers kwamen opdagen De rijkspolitie (van de korpsen Reimerswaal. Kapelle en Borselei wist de drukte in goede banen te leiden. Het vuur greep enorm snel om zich heen, mede door de inhoud van de twee hallen. In de hal van Ivex (eigendom van de gebroeders Scho ten, uit Kapelle/Huizen) waren goe deren zoals meubelen, keukens en kleding opgeslagen. De door Meaf gehuurde hal (40 bij 12 meter) be vatte brandbare plaslicwaren. zo als 1100 halve surfplanken en 6000 kilogram materiaal voor koffers (Samsonite), en enkele nieuwe ma chines. Meaf, waarvan het fabriekscomplex tegenover de afgebrande hallen ligt, huurde de loods wegens gebrek aan eigen opslagruimte Eigenaar A. Hovestadt van Meaf ontdekte de brand omstreeks 23.20 uur. „Ik hoorde een ruit rinkelen en keek naar buiten Ik dacht eerst aan het afsteken van rotjes", aldus Hoves tadt. „Ik zag echter een vuurhaard steeds groter worden Daarop heb ik meteen de politie en brandweer gebeldDe brandweer was zeer snel ter plaatse maar kon, mede doordat het aanvoeren van water niet eenvoudig was, tegen de snel om zich heen grijpende vlammen weinig meer beginnen. SCHUTTEVAER- VOORZITTER TERNEUZEN: TERNEl'ZEN Minister Neelie Smit-Kroes van verkeer en water staat moet plaatsmaken voor een echte 'vakminister'. Voorzitter J. van der Dussen van de afdeling Teraeu- zen van de schippersvereniging 'Schuttevacr' denkt dat alleen een echte vakman de ingenieurs van rijkswaterstaat - en met name die van de Deltadienst - voldoende legen- spel kan bieden. „Misschien zou ook de binnenvaart dan eindelijk eens uit de hoek waar de klappen vallen, kunnen opkrabbelen". Van der Dussen klaagde donderdag avond. tijdens de jaarvergadering van 'Schuttevaer'-Terneuzen. steen en been over de negatieve invloed die de geldopslorpende Oosterscheldewer- ken hebben op allerlei projecten die van groot belang zijn voor de binnen vaart. „Want de scheepvaart is de grote verliezerconstateerde Van der Dussen „De schipperij zal de komen de jaren niet alleen steeds meer dam men en sluizen op z'n weg vinden, maar wordt straks - door de bezuini gingsdrift van de regering - ook nog- eens geconfronteerd met een compar- timentermgsdam met een sluis van niet meer dan 35 bij 6 meter. Die sluis in de Oesterdam, want daar heb ik het over. wordt dus net groot genoeg om de njksvaartuigen door te laten" De afdelingsvoorzitter van 'Schutte- vaer' had geen enkel begrip voor 'de praatjes van allerlei deskundigen van rijkswaterstaat' over zaken als de zoet-zoutbelasting en dergelijke. „Zeg dan ronduit datje niets voelt voor een goede sluis, waar de reguliere scheep vaart iets aan heeft! Wij verwijten de deskundigen van rijkswaterstaat wat dal betreft een gebrek aan visie en realiteitszin Van der Dussen constateerde dat, toen de Markiezaatsdade in het ooste lijk deel van de Oosterschelde. door brak er plotseling wèl tientallen mil joenen op tafel konden komen voor herstel „Maar tot op heden is nog steeds niet bekend wat die misstap nu precies heeft gekost Misschien dat de Algemene Rekenkamer het ons over een jaar of vijf precies kan vertellen Ontoelaatbaar Van der Dussen vond dat de binnen vaart. door al die ontwikkelingen lijk veel goedkopi rond de Oosterscheldewerken. vooral op de Noord-Zuidroute wel onder erg zware druk komt te staan „Misschien wel zodanig dat er straks een ontoe laatbare situatie ontstaat Want de sluizen bij Hansweert - en die horen zo langzamerhand ook in het museum thuis - zijn wel in zo'n slechte conditie dat als er straks bij de bouw van het nieuwe sluizencomplex bronbemaling wordt toegepast, de kans niet gering is dat die oude sluizen buiten gebruik moeten worden gesteld Naar men zegt ligt er al materiaal klaar om bij de eerste tekenen dat die sluizen het niet houden, er maar direct een par keerterrein of iets dergelijks van te maken". Over Hansweert zei Van der Dussen tenslotte: „Het is duidelijk: de Oos terscheldewerken slokken alles, maar dan ook alles op en zorgen ervoor dat er - bijvoorbeeld - in Hansweerl voorlopig maar één sluis wordt gebouwd. Zakelijk getuigt dit van een heel slecht koopmanschap. Want een dubbele sluis, in één keer gebouwd, is relatief gezien natuur- Van der Dussen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11