alf miljoen subsidie voor le Zeeuwse bibliotheek t Zeeuwse bloedtransfusiediensten in Dordrecht geconcentreerd Ontwerp voor Bergsche Diepsluis is gereed 'Fotograaf, getuige van zijn tijd' Deltadienst bezuinigt verder op compartimenteringswerken PZC/Provincie OOR PROJECT LITERATUURONDERZOEK KIES EERST UW DESKUNDIGE, DAN UW BRILLANT. Mj lage itraffen ruson Ireskens GEEN GEDWONGEN ONTSLAGEN PERSONEEL tTERDAG 24 DECEMBER 1983 IDDELBURG De Zeeuwse Bibliotheek, (de toekomstige gefuseerde vorm van de De Provinciale Bibliotheek en de ovinciale Bibliotheek, de Openbare bibliotheek Middelburg, de Muziekbibliotheek en de Technisehc Bibliotheek experimen- T- teren al enkele jaren met dit geauto- skotheck), heeft van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een matiseerd literatuuronderzoek. Deze langrijke subsidie toegezegd gekregen voor het ontwikkelen van geautomatiseerd ervaring was ook de reden voor het eratuuronderzock. Het betreft een vier jaar durend experiment, waarbij tevens Openbare ^SSen°önd"™rt™1d™Jrden jliotheek van Amsterdam betrokken is. In totaal wordt bijna een half miljoen gulden of het nuttig is buitenlandse compu- schikbaar gesteld. terbestanden in Nederlandse Open bare bibliotheken toegankelijk te ératuuronderzoek is het op verzoek zaam te zoeken naar de gedrukte persnel. waardoor de duur van het maken. Daarnaast moeten ook een tematisch nagaan van wat er over publikatie van die informatie. Het bepaald onderwerp in de litera- zoeken in die geheugens verloopt su- jr(boeken, tijdschriften, rapporten) linden is. Dat zoekwerk is tegen- ordig een enorm karwei. Zo wordt al in 100.000 verschillende enschappelijke tijdschriften over wereld wekelijks of maandelijks Ike informatie verspreid. Om stroom van literatuur, vermeer met de nog grotere hoeveelheid ren en rapporten, de juiste publi- te vinden, is bijna ondoenlijk, kan het vaak uiterst belangrijk alle informatie beschikbaar te ;n (bijvoorbeld bij een medisch of ich onderzoek), men al sinds enige jaren bij de luktie van die literatuur compu- gebruikt is de mogelijkheid ont- de massageheugens van deze rechtstreeks te raadple- Zo hoeft men niet meer moei- literatuuronderzoek drastisch wordt bekort. ADVERTENTIE ianhouding wegens rkoop gestolen limelen Poortvliet ILEN - De politie heeft de 36- aige Rotterdammer A. H. G. aange- juden die in het bezit was van melen, afkomstig van een diefstal november 1982 bij de familie M. in ortvliet. Er werd toen voor 10.000 dden gestolen. Afgelopen novem- r werd en de gedupeerde familie muit Rotterdam enkele van de ei- n juwelen aangeboden, ar aanleiding daarvan stelde de rep Tholen van de rijkspolitie, in nenwerking met de districtsrecher- in Middelburg, een onderzoek in, leidde tot de aanhouding van -de itterdammer. Deze het weten de ngeboden juwelen te hebben ge- cht. Een deel van de gestolen juwe- tal Nederlandstalige bestanden geïntroduceerd worden. Voor de Zeeuwse bibliotheekgebrui kers zal deze subsidie grote gevolgen hebben Apparatuur kan aangeschaft en personeel kan opgeleid worden. Zo zal binnenkort een groot aantal natio nale en internationale gegevensbe standen te raadplegen zijn. Op juri disch gebied en voor ministeriele ge gevensbestanden kan men in de Pro vinciale Bibliotheek terecht. De Tech nische Bibliotheek zal zich toespitsen op natuurwetenschappelijke bestan den (techniek, chemie e.d.). Vooral voor industrieën, het bedrijfsleven, het onderwijs en de vrije beroepen (juristen, medici) zal de nieuwe dienst verlening belangrijk zijn. De bedrij ven en instellingen zijn zelf namelijk te klein om een dergelijke service, waar deskundig personeel voor nodig is. in huis te halen. Reactie De directeur van de Zeeuwse Biblio theek, mr. W. D. de Bruine, reageerde verheugd op het feit dal het ministe rie de twee Zeeuwse bibliotheken voor subsidie heeft aangewezen. „In deze tijd van bezuinigingen is het goed aandacht te blijven besteden aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit experi ment zal daaraan zeker kunnen bij dragen". aldus de heer De Bruijne. De uitbouw van deze voorziening zal, volgens hem, met name welkom zijn voor de binnenkort startende Open Universiteit. -in tie iis nu terecht. Het onderzoek naar TERNEUZEN Werk van 25 Neder- in zijn omgeving' in de zoeker en januari in het Temeuzens Museum is klader van de diefstal wordt voort- ïandsc amateur-fotografen is te zien werden in '81 'sporen van de mens' te zien: portretten van jongeren, in zet. G. is inmiddels weer op vrije op de tentoonstelling 'De fotograaf, vastgelegd, ditmaal is geprobeeerd kleurrijke punk-uitdossing, vrijend of getuige van zijn tijd' in het Terneu- om tijdsverschijnselen te betrappen, demonstrerend, straatbeelden vol zensc Museum. Het gaat om een ini- Een selectiegroep, bestaande uit Ar- graffiti, architectuur en Derde Wereld tiatief van de Bond van Nederlandse thur Bastiaanse lANP-foto). Rob Amateu^fotografen Verenigingen Broere (graficus en fotograaf). Niek (BNAFV), die om de twee jaar een Franken (fotograaf) en Paul Hufivak- dergelijke expositie samenstelt. fotograaf) maakte de selectie IPERLAND Doordat hij ver- Namen in '79 de deelnemers 'de mens Een greep uit wat er tot. en met 5 «ten gesteld. juto van de weg en eheel vernield werd door een tegenligger is H. [K. uit Kamperland met zijn perso- aauto op de Vredehofweg te Kam- tdand in de slip geraakt en van de jï gereden. De K. kwam met de vnj, maar de auto ging verlo- IDDELBURG - De Middelburgse il |nhtbank heeft de directeuren P. C. (41) en P. J. C. (70) en de bedrijven «broeders Cruson en Cruson Coa- ings, allen te Breskens, vrijdag tot el lagere straffen veroordeeld, dan officier van justite twee weken sleden had geëist. C. junior kreeg »ee maanden voorwaardelijke ithtenis met twee jaar proeftijd or het vele malen overtreden van hinderwet en de veiligheidsvoor- hriften. Verder werd hij veroor- ïld tot drie maanden gevangenis urvan twee voorwaardelijk, om- il zich mede door zijn schuld een Iploffing in zijn bedrijf voordeed. Het museum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 en 13.00 tot 17 00 uur en zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur De bouwput voor de Bergsche Diepsluis in het Tholense Gat v de Meester). het oosten van de Oosterschelde, tLuchtfoto Lex KLEIN FORMAAT KOST 12 MILJOEN BERGEN OP ZOOM - Rijkswaterstaat heeft het ontwerp klaar voor de zogeheten Bergsche Diepsluis, die in het kader van de compartimente- ringswerken in het oosten van de Oosterschelde moet worden aangelegd. De sluis komt in het Tholense Gat. De afmetingen - waarover veel discussie is gevoerd - tonen aan dat het om een sluis van klein formaat gaat: een nuttige lengte van 34 meter en een breedte van 6,5 meter. Met dat ontwerp is. conform de uitspraak van de tweede kamer, een grote liftsluis definitief van de baan. Ir. C Kooman. hoofd van de afde- is. de pleziervaart niet om hoeft te ling waterbouwkundige werken varen als gevolg van de sluiting van oost van rijkswaterstaats Delta- het Tholense Gat. dienst, vertelt dat de kosten van de Bij de Bergsche Diepsluis komt een Bergsche Diepsluis geraamd wor- centraal bedieningsgebouw. Over den op 12 tot 13 miljoen gulden, de openingstijden is nog niet be- Daar komt eventueel nog enige slist, maar het zit er - zo stelt ïr compensatie bij voor bedrijven die Kooman - niet in dat er een dag door de keuze voor een kleinere nachtbezetting zal komen „Er sluis met omvaarschade te maken wordt gedacht aan dezelfde ope- hebben. Over de omvang van het ningstijden als voor de burgemees- compensatiebedrag is nog overleg ter Peterssluis in Bergen op Zoom gaande Momenteel wordt de laat- gelden', zegt hij. Over de sluis komt ste hand gelegd aan het bestekklaar een basculebrug, die past in de maken van het plan. „We hopen dat provinciale weg en de ernaast gele de aannemer medio 1984 kan begin- gen parallelweg. Het beheer kom te nen". aldus Kooman. „We streven vallen onder verantwoordelijkheid ernaar dat de sluis in jum 1986 klaar van rijkswaterstaat, directie Zee- is voor gebruik, zodanig dat er land Aan de Oosterscheldekant schepen mee geschut kunnen wor- komt een ruime voorhaven. Die ligt den De afbouw mag dan wat later er overigens al. evenals het werkei- komen" Kooman onderstreept dat. land waar de bouwput in komt. als de sluis halverwege 1986 gereed Tijdens de uitvoering van het pro ject wordt de haven gebruikt als werkhaven. Ir. Kooman wijst erop dat de haven na voltooiing van de sluis voor verschillende doeleinden te gebruiken is. Hij noemt als voor beeld: ligplaatsen voor sportvisbo- ten, „en wellicht zijn er andere mogelijkheden". Het hoofd waterbouwkundige werken oost maakt duidelijk dat - toen de liftsluis eenmaal van tafel was - er aanvankelijk uitgegaan is van een sluis van 30 bij 5,5 meter. Na overleg met dc gemeente Tho len is uiteindelijk besloten tot een wat groter formaat, zodat ook wat grotere schepen dan jachten er ge bruik van kunnen maken. Kooman beklemtoont dat doelbewust ver meden wordt een zodanige sluis te bouwen waardoor ook (kleinere) binnenvaartschepen kunnen. „Als je de sluis zo groot zou maken dat er een regulier binnenvaartschip door kan, dan krijg je een te grote zout-zoetbelasting. Met name de zoutbelasting op het Zoommeer geeft dan problemen. Voor de bin nenvaart is er trouwens een uitste kende andere route", betoogt ir. Kooman. urbij een werknemer zo ernstig Eén van de foto's op de expositie in het Temeuzens Museum. De fotograaf is F. H. Janssen uit Reuver. 3d gewond dat hij later overleed, pzeventigjarige vader werd veroor- «ld, eveneens voor vele overtredin- 3i van de hinder- en veiligheidswet, teen maand hechtenis voorwaarde- t en een geldboete van 800,-. De icier ei^te veertien dagen geleden !tn C. junior in totaal zes maanden vangenis waarvan een voorwaarde- en tegen C. senior een maand ditenis en 500.- sbroeders Cruson werd veroordeeld :een boete van 80Ö0.- i geëist was 8.000) n Cruson Coatings moet •200.- (eis was 9000) 'op tafel leg s' Officier van justitie mr R. Beau- at trok in zijn requisitoir fel van 3tegen de toen op de zitting aanwe lf C, junior. Zijn vader was wegens fee afwezig, de officier zei toen GOES Op korte termijn worden de zomer van het volgend jaar bij de met dezelfde dosis donorbloed meer der meer dat beide driecteuren vol- zes Zeeuwse bloedtransfusiediensten Dordrechtse bloedbank aangesloten dere patiënten helpen Het bloed hadden gefaald. „Zij hebben opgeheven. De Stichting Rode Kruis moet zijn. In een later stadium volgen wordt dan versneden in derivaten jk gegeven van ondeskundigheid. Bloedbank Zuid-West-Nederland (ge- de transfusiediensten van Vlissingen, (bestanddelen) en kan dan zelfs tien of Mbalance en van hun incompeten- vestigd in Dordrecht) neemt dan de Oostburg, Hulst en Terneuzen'Sluis- als bestuurder. Zij hebben een werkzaamheden van de transfusie- kil «PJe genomen met de veiligheids- diensten volledig over. Deze overna- De bloedvoorziening aan ziekenhui- V. c CVC11Ö «(schriften. Kortom, zij hebben me past in het landelijk gevoerde zen door bloedtransfusiediensten is dóncuenopgestegen^ wirden in een ^schuldig gemaakt aan witteboor- beleid inzake het centraliseren van eigenlijk uit de tijd. verduidelijkt J L computer die gekoppeld zit aan een ïriminlaiteit". het de officier we- de vrijwillige bloedvoorziening in 22 C Elmendorp, de administratief ad- landelijk net Een ander bijkomend bloedbanken, verspreid over Neder- junct-directeur van de bloedbank in voordeel van de overname van" met ging allemaal om een ontploffing land. Zeeland is de laatste provincie Dordrecht „De bloedtransfusiedien- name de transfusiedienst in Goes is Kt bedrijf Cruson Coatings op 24 waar dat nog moet gebeuren. Volgens sten hebben een te beperkte reikwijd- dat de bloedbank in Dordrecht 'cd &tvan het vorig jaar. Een ondeug- J. J. Marteijn, de kringsecretaris van te", zegt hij, zeker gezien de medi- deze manier de beschikking krijgen Jike oven werd door C. junior aan- het Zeeuwse Rode Kruis, heeft de sche ontwikkelingen die de afgelopen OVCr de diensten van de directeur van stoken, terwijl er een storing was overname geen gedwongen ontslagen jaren op dit gebied hebben plaatsge- het Streeklaboratorium Zeeland in constateerd. De oven ontplofte, een van het administratief personeel van had. Het is gebleken dat het werk Goes Deze directeur dr J Goud tot deel van de fabrieksloods werd de bloedtransfusiediensten tot ge- zodanig gespecialiseerd is geworden, szwaard. is namelijk gespecialiseerd ^geblazen' en de 43-jarige monteur volg. Wel kan er sprake zijn van dat de overheid gezegd heeft, dat jn onder andere de imunilogie (eer melis de Zeeuw liep ernstig hersen- arbeidstijdverkorting. De donoren moeten we centraliseren Uit die over- wetenschap die zich met afstotings tol op waaraan hij enige uren later zullen nog over de juiste gang van wegingen zijn de bloedbanken gebo- processen bezighoudt) en als zodanie Wleed, zaken worden ingelicht. ren" De bloedbank doet meer met het zeei waardevol voor de bloedbank (aanleiding van dit ongeluk stel- De bloedtransfusiedienst in Zierikzee bloed dan een transfusiedienst dat rijkspolitie. Arbeids- en milieu- was in feite de eerste die overging in kan, meent Elmendorp „De bloed- spectie in samenwerking met de de bloedbank Dordrecht. Dat was in banken verwerken het bloed, en het eente Oostburg en de provincie oktober '83. Zuid-Beveland-West (de efficiente gebruik van het donorbioed Dc centralisering onderzoek in bij de bedrijven transfusiedienst in Goesi volgt per 1 ligt bfj een bloedbank veel hoger dan bloedvoorziening is son Coalings en Gebroeders Cru- januari 1984. Vervolgens is de transfu- bij de traditionele diensten. Vroeger late kant". «-Daaruit kwamen meer dan hon- siedienst in Middelburg aan de beurt had je 1 donor om 1 patient van bloed houdt nauw overtredingen naar voren. en die, volgens Marteiin, voor de te voorzien, maar tegenwoordig kunje vijftien patiënten van dienst zijn" Verder is het zo dat bij de bloedbank in Dordrecht de gegevens van de Omschakeling i de Zeeuwse i feite aan de zegt Elmendorp. Dat verband met de plannen Goes een bloedbank op te STROOMGA TSLUITINGEN ONDER DE LOEP BERGEN OP ZOOM De afdeling tingen onder loep en bekijken wat we steen te sluiten en daarbij gebruik te waterbouwkundige werken oost van nog voor slims kunnen bedenken. We maken van de stormvloedkering in de de Deltadienst onderzoekt momen- maken uitgewerkte voorontwerpen. Oosterscheldemonding door het in- teel waternogopdecompartimente- Je kunt dan denken aan efficiënter stellen van een gerekt tij. ringswerken bezuinigd kan worden, werken en bepaalde zaken optimalise- PIjjljncA/^jtj Begin 1984 moet daarover al duide- ren, onder meer ten aanzien van het filllySllUrrl lijkheid zijn. Ir. C. Kooman, hoofd gebruik van de stormvloedkering." Van de compartimenteringswerken waterbouwkundige werken oost, Met betrekking tot de laatst te sluiten zijn de activiteiten voor de Philips- wijst er op voorhand op dat er geen stroomgeul het Tholense Gat dam even op een wat lager pitje tientallen miljoenen guldens meer te onderzoekt de afdeling waterbouw- gezet, omdat die pas in de loop van verdienen zijn. Hij gelooft wel dat er kundige werken oost met name of er 1987 wordt afgesloten. Het voltooien op bescheiden schaal nog wat moge- goedkopere sluitingsmogelijkheden van de Oesterdam komt eerder aan lijkheden zijn te besparen. „Het pro- zijn. Thans wordt uitgegaan van het de orde. Van deze dam zijn het bleem is dat we in het verleden reeds toepassen van steen. Ir. Kooman: zuidelijke damvak (3,5 kilometer) en het nodige hebben bezuinigd," zegt „Wellicht is toch een zandslumng het werkeiland voor de Bergsche Kooman. „We zijn wat dat betreft al mogelijk of een met goedkoper mate- Diepsluis gereed. De afdeling water- crcatief bezig geweest." riaal dan geïmporteerde steen Overi- bouwkundige werken oost is bezig In het kader van de compartimente- gens willen we voor een deel al ge- met de voorbereidingen voor het ringswerken aanleg Philipsdam bruikte stenen uit de Markizaats- damvak Speelmansplaten, eveneens Oesterdam en Bathse Spuikanaal kade toepassen, maar die hoeveel- 3,5 kilometer lang. Dit damvak, dat moeten er nog vier stroomgaten wor- heid is niet voldoende Zo n omscha- aansluit op het werkeiland. moet in den afgesloten: twee in de Philipsdam kehng in sluitmethodiek is overigens het late voorjaar van 1984 in uitvoe- Slaak en Krammen en twee in de niet nieuw. Al eerder viel uit bezuini- ring komen (klaar in 1985). In 1986 Oesterdam (Marolle Gat en Tholense gingsoverwegingen het besluit de volgen het dichten van het Marolle Gat). Kooman: „We nemen alle slui- Krammer met zand in plaats van Gat (voorjaar) en het Tholense Gat (zomer). Kooman gaat er van uit dat de Oesterdam- in elk geval in 1986 dicht zal zijn. „Dat is het uitgangs punt voor onze ontwerpen." De Markizaatskade is klaar. Vanaf april '83 zijn er in het nieuwe Marki- zaatsmeer tussen Reimerswaal en Bergen op Zoom geen eb- en vloedbe- wegingen meer. Dat is één jaar later dan de bedoeling was. maar een door braak in de kersverse kade in het voorjaar van 1982 zorgde voor een kink in de kabel. Het herstel is achter de rug. De kade is aangelegd tot een hoogte van NAP +8 meter. Door zet tingen wordt dat uiteindelijk +7 me ter De Markizaatskade zal. na het gereedkomen van de Oesterdam geen ...Jzal kleiner wor- zeekerende functie hebben en daarom twee jaar geleden een den en buiten de regio van Dordrecht, ls er geen zware bekleding op aange- dus in Zeeland, gaan zogeheten mo- bracht (een zware zuidwesterstorm biele teams de bloedvoorziening in de veroorzaakte onlangs dan ook enige treden tot de bloedbank bekrachtigd hand nemen. Voor de donoren (trans- schade). werd. Het plan van een bloedbank in fusiedienst in Goes kent er ongeveer Ten behoeve van het peilbeheer is aan 1 J - - toc 2200, die per jaar goed zijn voor zo n be noordzijde van de kade een sluis 1 3000 bloedtransfusies! wordt het wat gemaakt Voorlopig wordt het water gemakkelijker Bij de transfusiedienst m het Markizaatsmeer zout gehou- duidelijk geworden dat de minister moest de donor eerst in het zieken- den Rijkswaterstaat voert momen- niet zo veel voelt voor hel huis gekeurd worden, waarna hij of zij teel in het meer enkele werken uil later een telefonische oproep van dat «onder meer opspuiten Bergse Plaat ziekenhuis kreeg om bloed af te staan, voor de gemeente Bergen op Zoom De gang naar het ziekenhuis moest specie uit het Bathse Spuika- dus. twee maal gemaakt worden, op naai). Vanwege die werken wordt het soms wisselende tijden peil in het nieuwe meer op ongeveer NAP gehouden. De doorlaatsluis in de De donor die aangesloten is bij een kade is vrij klein. De capaciteit ls bloedbank, gaat daarentegen maar ontworpen op de eindsituatie, dat wil één keer van huis. De keuring.en de zeggen circa 2.5 kubieke meter per afname geschieden gelijktijdig Hier- seconde. De sluis is flexibel en kan voor kunnen vaste tijden genomen wat gebruik betreft vrij simpel wor- worden. „Een betere service voor onze den aangepast aan het toekomstige dc dependance is nog niets bekend, donoeren", zo typeert Marteijn de beheer. Voor die taak wordt hoogst- omschakeling dan ook Verder ver- waarschijnlijk het hoogheemraad- klaart hij dat met de betrokken dien- schap West-Brabant verantwoorde sten en afdelingen nog druk overlegt lijk Overigens heeft ook het water- moet worden omdat de omschakeling schap Noord- en Zuid-Beveland van- begrotingstechnisch toch nogal wat wege een stuk Zeeuws grondgebied aanpassingen vergt. hierbij een inbreng. richten. De transfusiediensten stel den al zogeheten principeverklaring aarin het voornemen om toe tc Goes heeft de centralisatie tot n tegengehouden, en pas vorige week is olgens Marteijn en Elmendorp plan in de huidige vorm. Het voorn- men om. door middel van porto- cabines op het terrein bij het streeklaboratorium Zeeland een per manente bloedbank te doen verrij zen, moet daarom vervangen worden door een alternatief. „We blijven er volop aan werken", deelt Marteijn mee. Het Rode Kruis ziet wellicht een mogelijkheid om ruimte te huren bij het nieuw te bouwen ziekenhuis in Goes. Over de vorm en dc kosten van aldus Marteijn. De zaak is nog overleg. De omschakeling van bloedtransfu siedienst naar bloedbank heeft voor de belanghebbenden aardig wat ge volgen. De bloed voorraad in de zie-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 9