zeeland: Geen tolheffing bij weg op Oosterschelde-afsluiting 'Oosterschelde Open' stopt ermee Stoffels Cleaning Terneuzen vraagt ontslag voor 35 man Thoolse jongeman chanteerde homofielen ÏABINET: MINISTER MOET GELD VINDEN Valse voorlichting van Konsumenten Kontakt PAGINA 7 RIOLEN - De rijkspolitie op Tholen heeft de 20-jarige C. S. uit Sint- Ui jnnaland aangehouden op verdenking van afpersing van homofielen. De >Ui jjngeman legde in homofiele kringen contacten met gehuwde mannen. Na !iï jeze contacten eiste hij aanzienlijke sommen geld ter waarborging van zijn Hf jtheimhouding tegenover echtgenote en werkkring. De zaak kwam aan het Z licht, toen één van de slachtoffers het gevraagde bedrag niet meer kon ipbrengen en ten einde raad naar de politie stapte. Deze man had reeds een aanzienlijke som betaald. Uit het onderzoek van de politie bleek toen dat er nog meer slachtoffers waren, S- heeft inmiddels een volledige bekentenis afgelegd en is weer op vrije voeten gesteld. De politie wijst erop, dat slachtoffers van dergelijke praktijken te allen tijde contact met haar kunnen opnemen, onder de garantie van volledige geheimhouding. Het onderzoek werd door de groep Tholen verricht In samenwerking met de politie van Halsteren H Tan ome Haagse redacteuri DEN HAAG (GPD) Er zal definitief geen tol worden geheven om de kosten van de weg over i je Pijlerdam in de Oosterschelde te kunnen betalen. Dat plan is definitief van de baan. nu het ijr iabinet heeft besloten om helemaal van tolheffing af te zien, zowel op bestaande als op nieuw aan te leggen wegen. Premier Lubbers sluit echter niet uit, dat het bedrijfsleven projecten ;lf aan gaat pakken en die financiert via tolheffing. Hij noemde daarbij de Westerschelde- oeververbinding als voorbeeld. Bot heffen van tol op oude zowel als volwaardige autoweg was immers om worden wanneer gebruikers daarvoor cog aan te leggen wegen is. zo zei bezuinigingsredenen geschrapt. De zouden gaan betalen Lubbers op zijn wekelijkse persconfe- weg zou nu alleen betaald kunnen Kortgeleden echter zegde de minister intle. onmogelijk gebleken. Er is te ■jl is! weerstand, aldus de premier. laannee is een in het regeerakkoord ngekondlgd plan van de baan. Een ander betekent overigens wel dat extra accijns op de benzine, vorig ir april ingevoerd onder het mom in een tijdelijke heffing, definitief is gorden. sen en ander houdt in Zeeland in, dat Z li weg over de Pijlerdam tolvrij zal Ms sjn. Volgens Lubbers moet minister it-Kroes van verkeer en waterstaat jr andere financieringsbronnen k eeken, hetzij binnen het Rijkswegen- fcnds, hetzij binnen het totaal van har begroting Z rot voor kort achtte minister Smit- tolheffing de enige manier om >weg over de stormvloedkering aan leggen. De oorspronkelijk geplande JUS 3 Rookbom in - telefooncel tn keukenbrand in Vlissingen jUSSINGEN - De Vlissingse politie Mest vrijdagmiddag kort na elkaar ilrukken voor een rookbom in een Befooncel in Papegaaienburg en een mkenbrand in een woning aan Al- trt Kuyperstraat in Vlissingen. Bij telefooncel bleef de schade be- perkt tot rookschade, de keuken liep oor ongeveer 11000 gulden schade Ie brandweer rukte rond 16.15 uur uit oor een melding dat in Papegaaien- sirg een telefooncel in brand stond, er plaatse bleek dat iemand een jokbom in de cel had gelegd. De randweer verwijderde de bom. en akte om 16.32 uur weer in. ■sree minuten later moest de brand eer opnieuw uitrukken voor een keu- mbrand. De bewoonster van de wo rg aan de Albert Kuyperstraat. me- rauw Van U. had een pan met vet op s vuur gezet om frites te bakken. jl het vet opwarmde keek zij in woonkamer naar de tv. Zij vergat iter dat de pan met vet op het vuur nd, waardoor het vet oververhit akte en ging branden. De brand eer bestreed het brandje met een iolzuurblusser en een straal hoge- Na een half uur keerden de 'andweerlieden terug naar de kazer- In de keuken werd brandschade ingericht aan ondermeer de afzuig- het keukenblok en keukenappa- ïuur. De bewoonster is verzekerd ieweldpleging niet lewezen: vrijspraak oor drie broers •EN HAAG Het Haagse gerechts- )f heeft de drie gebroeders K. uit «neuzen. Zwolle en Amersfoort rijgesproken. De broers was ten Bte gelegd, dat zij openlijk geweld adden gepleegd in Terneuzen. We broers waren een dagje op visite 3bun broer in Terneuzen. 's Avonds aochten zij de 'Club 2000' in Terneu- waar een vechtpartij ontstond, te broers zouden met glazen hebben gooia en bezoekers hebben mishan- 3d. De rechtbank in Middelburg doordeelde hen daarom allen tot weken gevangenisstraf, waarvan weken voorwaardelijk met een iftijd van twee jaar. De verdach- i ontkenden dat zij bij de vechtpar- waren betrokken en gingen in beroep, De procureur-generaal het Haagse gerechtshof eiste be- 7 tg van het vonnis. Het hof dde die mening niet en sprak de vrij. VAKANTIE ONDERKOMENS MIDDELBURG Konsumenten Kontakt is onzorgvuldig geweest in de informatie over de prijzen voor Zeeuwse vakantie-onderko mens in het maandblad 'Koop kracht'. Tot deze conclusie komt Matty Hovestadt van de provin ciale VVV Zeeland na confrontatie met gegevens uit het dezer dagen verspreide januari-nummer. Daar in wordt een opmars gesignaleerd van het 'koelbox-toerisme' waar mee wordt aangegeven dat de vrij- etijdsvierders op alle fronten aan het bezuinigen zijn. Dat kan vol gens Konsumenten Kontakt ook als men zelf voor reisorganisator gaat spelen. Volgens 'Koopkracht' is het beter om met langer gebruik te maken van de diensten van reisorganisa ties bij het boeken van vakanties Men kan goedkoper zelf de vakan tie in eigen land regelen of via de VW's adressen opvragen Hoezeer men kan besparen heeft het blad 'Koopkracht' in beeld gebracht in een tabel waarin de prijzen van vakantiehuisjes worden vergeleken wanneer men ze via reisorganisa ties vast legt of de zaak via de VVV regelt. In Zeeland gelden voor voor- en naseizoen wanneer men in zee gaat met de reisorganisaties prijzen van ƒ350,- tot ƒ500,-. terwijl men. de weg volgend via de VVV, slechts 125.- tot 250,- kwijt is. De prijzen in het hoogseizoen zouden nog ver der uiteenlopen. Volgens 'Koop kracht' komt men via boekingen bij de reisorganisaties uit op bedra gen die liggen tussen de 675,- en 800.- en bij bemiddeling door de VW zou men 290.- tot 550.- kwijt zijn. Mejuffrouw Hovestadt bestrijdt dat er zulke grote verschillen zouden zijn. Zij meent dat er in het onder zoek onzorgvuldig tewerk is gegaan en betreurt het tevens dat er in het blad 'Koopkracht' geen namen van reisorganisaties te zijn genoemd, waardoor het moeilijk wordt om na te gaan hoe de cijfers zijn opge bouwd. Een aantal weken geleden is de provinciale VVV wel door Konsumenten Kontakt benaderd om de laagste prijzen die In Zee land op vakantiewoning-gebied gelden te vernemen, Mejuffrouw Hovestadt heeft bij die gelegenheid laten weten het een griezelige zaak te vinden om aldus te werk te gaan omdat er allerlei omstandigheden een rol spelen en mede prijsbepa- lend zijn 'Appels en peren' Zo ligt een vakantiewoning ergens ver van de kust in prijs een stuk gunstiger dan een huisje aan de waterkant. Ook mag men een er gens eenzaam in het Zeeuwse ach terland gesitueerde vakantiebe huizing niet vergelijken met een onderkomen in een park met aller lei voorzieningen. Mejuffrouw Ho vestadt vreest dat er in het onder zoek 'appelen en peren bij elkaar zijn gegooid, waardoor een onjuis te vergelijking is ontstaan". Het komt voor dat reisbureaus in Zeeland een aantal eenheden in vakantieparken inkopen en die in het eigen pakket opnemen. Daar worden extra kosten voor bere kend. Maar die kosten lopen niet zover uiteen als in 'Koopkracht wordt aangegeven. „Juist een in stelling als Konsumenten Kontakt moet de consument eerlijk voor lichten", vindt de adjunct-directri ce van de provinciale VW. nel provinciaal bestuur van Zeeland toe, dat zij met voor de Pijlerdam alléén tol zou gaan heffen. Zij wilde geen uitzondering maken, en alleen gebruikers laten betalen wanneer dat landelijk beleid zou gaan worden, en er ook op andere wegen of oeverver bindingen tol zou worden geheven. Zij wilde immers geen uitzonderingsposi tie in Zeeland creëren. Door de hele tolgedachte te vergeten, is nu ook deze optie achterhaald. Geen jaartal De weg zal nu alleen kunnen worden aangelegd als minister Smit-Kroes ergens anders geld vandaan haalt. Dat betekent volgens Lubbers dat een deel van de plannen, die nu op de lijst van bijvoorbeeld het Rijkswe genfonds staan, zullen moeten wij ken voor de stormvloedkering. De minister heeft in gesprekken met Zeeland overigens geen jaartal ge noemd, toen zij het over de weg over de Pijlerdam had. De weg ongelijktij dig met de stormvloedkering aanleg gen echter is duurder. Het kabinet is volgens Lubbers niet tegen privatisering van projecten, zo als dat van de vaste oeververbinding Westerschelde Dat zouden aanne mers best kunnen uitvoeren, vond Lubbers, en hij achtte tolheffing een reele mogelijkheid voor het bedrijfsle ven om de kosten terug te verdienen Het kabinet wil de oeververbinding overigens niet aanleggen, omdat er te grote financiële risico's aan kleven. Lubbers' opmerkingen sluiten aan bij een oproep van het CDA-Tweede- Kamerlid Eversdijk, die enkele we ken terug de aannemerswereld heeft opgeroepen zich op de VOW te stor ten. Als er geen reactie komt. maakt dat het de politieke partijen overi gens wat makkelijker het kabinets beleid. dat neerkomt op een „nee" tegen de VOW. te steunen, aangezien een gebrek aan interesse de stelling zou onderschrijven dat het project inderdaad te veel risico's inhoudt. Tr$- i Jr Voorzitter J Haverman reikt Peter Wagenaar de oorkonde uit. KLOETINGE De 12-jarige Petei Wagenaar uit Kloetinge is vrijdag uitgeroepen tot dierenbeschermei van het jaar 1983. Hij kreeg van dt voorzitter van de afdeling Noord en Midden-Zeeland van de dieren bescherming. H. J. Haverman, een dik boek en een oorkonde die de pasverworven titel bekrachtigde Peter dankt die eer aan het feit dat hij dit voorjaar met gevaar voor zijn eigen leven, een gans wist tc redden uit de gierkelder bij de boerderij van zijn oom. Het beest raakte op onverklaarbare wijze daarin terecht toen Peter en zijn oom P. Wagenaar de kelder aan het leegpompen waren. De toegang tot de gierkelder was een gat van amper dertig centime ter doorsnede en de vraag wie er nou in moest, de tengere Peter of zijn uit de kluiten gewassen oom. was dus niet moeilijk Manmoedig het Peter zich door het gat in de stinkende brij zakken Gelukkig voor hem was de kelder al een eind leeggepopmt. zodat de meeste gier Peter Wagenaar uit Kloetinge er al uit was Met behulp van een looplamp en een oude jutezak wist Peter de gans te pakken en uit het gat te werken De vleugelslagen en het panische gedoe van het dier zorgden echter voor een ware poe- pregen. zodat Peter na de reddings operatie direct onder de douche moest. Later besefte hij dat het eigenlijk een vrij gevaarlijk karwei geweest was. Hij zou niet de eerste zijn die in een gierkelder door verstikking om het leven was gekomen. „Toen was ik vreselijk bang", herinnert hij zich. „maar op het moment zelf denk je daar niet aan". Voorzitter Haverman prees de jongen om zijn moed en vertelde dat een dergelijke daad niet veel voorkomt in een wereld waar jongeren regelmatig de afschuwelijkste dingen met dieren uithalen. „Als Je als dierenbescher mer dan zo n bericht in de krant leest, krijg je hel gevoel dat het kerstmis is geworden", zei Haver- MET PROCEDURE VIA KANTONRECHTER Auto-antennes in Kapelle afgebroken KAPELLE Donderdagmiddag tus sen vijf uur en half zes zijn er in Kapelle twee antennes afgebroken van geparkeerde auto's het terrein bij het politiebureau in Kapelle. Het be trof een antenne van een politiebusje en een van de auto van de administra teur van het korps. De schade be draagt circa 120 gulden. De politie vermoedt dat het hier om een revan che gaat van iemand die geverbali seerd is tijdens de controles die de laatste dagen in de gemeente veelvul dig worden gehouden. TERNEUZEN Stoffels Cleaning in Terneuzen wil op korte termijn de arbeidsovereenkomst met 35 man part-timepersoneel verbreken. Die maatregel is een gevolg van hel be sluit van Dow Chemical in Terneu zen, een van de belangrijkste klanten van Stoffels in Zeeland, om het con tract met het cleaningbedrijf te hal veren. Het (industriële) schoonmaak bedrijf Hago Nederland in Heerlen neemt met ingang van 1 januari die andere helft over. Hago is ingevolge de cao voor schoon maakpersoneel verplicht een aantal werknemers van Stoffels over te ne men Dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar zeker is nu in ieder geval dat vier man personeel over gaat. Met anderen wordt nog gepraat. Omdat het kort dag is heeft Stoffels voor de ontslagprocedure niet de ge bruikelijke weg bewandeld: men heeft de ontslagaanvragen rechtstreeks bij de kantonrechter in Terneuzen gede poneerd. Op 3 januari buigt de re'chter zich over die zaak. Directeur A. Stoffels van Stoffels Hol ding in Terneuzen „Door de trage afwikkeling van de zaak hebben we ons genoodzaakt gezien die - mis schien ongebruikelijke weg te vol gen Hadden we dat niet gedaan, dan hadden we de mensen nog veel langer in dienst moeten houden. Deze aanpak is ons trouwens geadviseerd door deskundigen van het gewestelijk arbeidsbureau in Terneuzen". Adjunct-directeur H. van Luijk van het arbeidsbureau in Terneuzen be vestigt dat Stoffels de zaak bij het arbeidsbureau heeft gemeld, maar geeft direct toe dat de procedure (rechtstreeks naar de kantonrechter) 'ongebruikelijk' is. maar gezien de situatie niet onbegrijpelijk. Van Luijk: „Er was gewoon een wal ver velende situatie ontstaan. StolTels diende orde op zaken te stellen en gezien de situatie hebben wij daar alle begrip voor. Hét punt was dat, als men die procedure niet had ge volgd, het mogelijk consequenties voor het hele bedrijf had kunnen hebben. Financieel gezien, bedoel ik dus". Stoffels heeft nu ontslagvergunning gevraagd voor 19 parttimers en 15 losse medewerkers, die zo nu en dan werden ingezet. Directeur Stoffels. ,,We houden ons aan de afspraak met de vakbonden dat de mensen, die nu moeten vertrekken, zodra er weer meer werk is als eersten bij ons terug kunnen komen. Overigens hebben wij de hele gang van zaken heel uitvoerig met de betrokkenen doorgesproken. Ja, het is allemaal in goed overleg gegaan Overigens heeft Stoffels (bij de hol ding is bijna 600 man in diensti een aantal nieuwe ikleinere) objecten ver worven: Gulf in de Botlek en de gemeente Rotterdam Bovendien worden er in de regio nieuwe activitei ten ontplooid. Fotograaf We hadden het van de week °ver advertenties, die soms een glimlachje rond onze mondhoeken penselen. Gisteren troffen we deze aan: Ie koop aangeboden, kamera statief van beroepsfoto- Qraaf met drie poten YERSEKE De actiegroep Ooster schelde Open heeft besloten zichzelf op te heffen. Wanneer over enkele jaren de stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde ge reed is, dan wil dat zeggen dat deze zeearm open is gebleven en dat was de inzet van de strijd die de actie groep heeft gevoerd. Nu al is besloten de activiteiten te beëindigen omdat de werkzaamheden aan de pijlerdam in een zodanigstadium zijn gekomen dat ervan kan worden uitgegaan dat deze, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zonder grote wijzigin gen zal worden afgebouwd. In een brief, gericht aan onder meer de regering, het parlement, provincia le staten en het gemeentebestuur van Reimerswaal, stelt de actiegroep vast. dat alle voorvechters van een open Oosterschelde tevreden kunnen zijn met het thans bereikte resultaat. Maar er wordt op gewezen dat de pijlerdam toch grote gevolgen heeft voor het milieu in de zeearm. Zo gaat 30 procent van het getijde (nu 1100 kubieke meter) verloren, het gebied dat bij eb droog valt (een belangrijk voedselgebied voor vogels) wordt met ongeveer 4000 ha verkleind en ook de schorren zullen qua oppervlakte aan zienlijk verminderen En dan is er ook nog de onzekerheid hoe het Ooster- scheldemllieu zal reageren als de pij lerdam is afgebouwd. Volgens de actiegroep zijn velen van mening - en durven dat steeds meer openlijk toe te geven - dat een open Oosterschelde met tot op Deltahoog te gebrachte dijken de beste oplossing zou zijn geweest. De dijkverhoging (jarenlang het stokpaardje van de actiegroep) zou met inbegrip van bij voorbeeld een zoetwateraanvoer- en -distributiesysteem voor de land- en tuinbouw slechts 1 miljard hebben gekost in plaats van de 7 a 8 miljard gulden waarop de Oosterscheldewer- ken nu worden becijferd. Naar het oordeel van de actiegroep is het op Deltahoogte brengen van de Ooster- scheldedijken bewust geblokkeerd. De aandacht wordt hierop met geves tigd om na te kaarten, maar wel constateert de actiegroep: „Naar een ander luisteren is kennelijk een eigen schap die velen missen Des te triester als later blijkt dat de door de ander aangedragen argumenten stuk voor stuk hard blijken te zijn" De actiegroep Oosterschelde Open deed vooral aan het begin van de jaren 70 van zich horen. De groep organiseerde jaarlijks een evenement in Yerseke waarbij de aandacht werd gevestigd op de waarden van de Oos terschelde. Op veel plaatsen vooral in Midden-Zeeland werd op muren of het wegdek de leus 'Oosterschelde open' of een simpele O met een golfje eron der gekalkt Dat leidde soms tot aar dige discussies tussen voor- en tegen standers van Oosterschelde-afslui ting. Zo werd op een inmiddels ver- De blokkade van de statenexcursie in 1972 dwenen muurtje bovenop de Ooster- scheldedijk bij de Zeelandbrug de tekst 'Oosterschelde open1' geschil derd. Iemand die het daar niet mee eens was. maakte van het uitroepte ken een vraagteken en zette er 'Dat nooit!' achter Waarop de actievoer ders de woordenstrijd wonnen door voor het woord 'open' de letters S en L te plaatsen, zodat hel uiteindelijke resultaat luidde 'Oosterschelde slo pen? Dat nooit!' II lokkade De bezigheden van de leden van Oosterschelde Open waren aanlei ding om hen tc vergelijken met dc Tupamaros, een in die jaren actieve Zuidamerikaanse guerrillabewe ging. De actie die de meeste aandacht trok was dc blokkade van de haven van Burghsluis door mossclkottcrs op een dag in 1972 toen provinciale staten een excursie op de Ooster schelde maakten. Een schip van de rijkspolitie te water moest toen tus sen de vissersschepen een weg banen voor de rondvaartboot waarop de statenleden en een boze commissaris van de koningin. J. van Aartscn. waren ingescheept, Vanüit Yerseke ging jarenlang een niet aflatende stroom brandbrieven, stickers, posters en T-shirts naar voornamelijk Den Haag en Middel burg. Nadat In 1974 besloten werd de afsluiting van de Oosterschelde in heroverweging te nemen en enkele jaren later de beslissing viel de storm vloedkering te bouwen, werd die stroom wat minder Overigens bleef de actiegroep op gezette tijden wijzen op de in haar ogen beste oplossing: het op Deltahoogte brengen van de dUken. Vermoedelijke dader diefstal cheques in Vlissingen gepakt VLISSINGEN - De gemeentepolitie van Vlissingen heeft donderdag rond het middaguur de 29-jarige J. B.. zonder vaste woonof verblijfplaats aangehouden. B. werd op helerdaad betrapt bij een winkeldiefstal. Bo vendien wordt hij ervan verdacht de dader te zijn van een diefstal uit het verzorgings- en bejaardentehuis 'De Blauwe Hoeve' in Hulst. Tijdens de afwezigheid van een der bewoners. J J B., werd daar woens dagmiddag uit diens kamer een porte feuille met 400.- en betaalcheques ontvreemd Een medebewoonster had een onbekende zien lopen. De recher che in Hulst maakte een rapport op en kreeg snel daarna de melding uit Vlissingen. dat daar cheques werden aangeboden met vervalste handteke ningen erop De cheques bleken ge stolen in 'De Blauwe Hoeve' De me debewoonster herkende de 'onbeken de bezoeker' van een door de politie getoonde foto. De man is voor verder verhoor ingesloten. B. Paul (42) directeur zeevaartschool VLISSINGEN' Adjunct-direc teur B. Paul (42) van het Mari tiem Instituut De Ruyter in Vlissingen is met ingang van januari benoemd tot directeur van de zeevaartschool in Delf zijl. De gemeenteraad van Delf zijl heeft hiertoe donderdag avond besloten. De heer I'aul, die in Koudckcrke woont, stond als eerste geplaatst op de voor dracht. De heer Paul werd in 1968 be noemd tot officier van het inter naat 'Onze Vloot' van het man- hem instituut De Ruyter Die functie bekleedde hij tot eind 1974 Daarnaast gaf hij vanai 1969 les in economie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7