minder premie 'SCHORT SLUITING SINT LIDUINA OP' scheepvaartberichten Garages schuren loodsen nieuw!!! en zeer mooi!!! JCL VERKOCHT Ah DRUKKERIJ VERHAGE ZOON GESLOTEN 6 ZATERDAG 24 DECEMBER 198 Na een kortstondige ziekte is tot onze grote droefheid nog onverwachts van ons heengegaan mijn innig lieve man en onze lieve zorgzame vader en opa WILLEM SCHOT eerder weduwnaar van Maria Keijmel op de leeftijd van 44 jaar. Vlissingen: S. L. Schot-Dekker Sylvia, Ad, Dennis en Pascal Willy Annemarie en Ad 2383 VN Vlissingen, 23 december 1983 Hercules Segherslaan 158 De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen Gelegenheid tot afscheidnemen dinsdag a s. van 19.00-19.30 uur De begrafenis zal plaatshebben woensdag 28 december 1983 om 14.00 uur op de Noorderbe graafplaats te Vlissingen. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula op de begraaf plaats. Geen bezoek aan huis Heden overleed onze lieve zoon. broer, zwager en oom WILLEM SCHOT op de leeftijd van 44 jaar. Vlissingen. M Schot-Bronke Gillis. Janny Trees, Simon Ineke Ceasar en Thea Leo Neven en nichten Vlissingen, 23 december 1983 Plotseling is van ons weggenomen onze geliefde schoonzoon en zwager WILLEM SCHOT op de leeftijd van 44 jaar. Familie W. Dekker-de Nood Schoondijke, 23 december 1983. Op jonge leeftijd is ons veel te vroeg ontnomen onze allerliefste oom WILLEM SCHOT echtgenoot van S. L. Schot-Dekker Frans en Ria Hettich Ina en Christien Cijs An van Dijken Westkapelle, 23 december 1983. Met leedwezen namen wij kennis van het overlij den van de heer W. SCHOT matroos bij de provinciale stoombootdiensten Met waardering denken wij aan de wijze waarop hij gedurende ruim 19 jaar in provinciale dienst heeft gewerkt. Onze deelneming gaat uit naar de achterblijven- den. Gedeputeerde Staten van Zeeland. Boertien. voorzitter. J A Lander. griffier Middelburg, 23 december 1983. Heden 23 december 1983 is uit ons midden weggenomen ons lid en aller sportvriend de. heer W. SCHOT op de leeftijd van 44 jaar. Namens V B C. 'Deurloo voorzitter. R. van Belzen. secretaris, J. Dijkman. Vlissingen, 23 december 1983. Tot ons leedwezen vernamen wij, dat onver wachts is overleden de heer WILLEM SCHOT op dè leeftijd van 44 jaar. De heer Schot was vanaf 10 augustus 1964 in dienst, waarbij hij bekend stond als een hard werkend en betrouwbaar matroos en als een goed collega Hij ruste in vrede. Directie en personeel van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland. Vlissingen, 23 december 1983. Na een langdurige ziekte is toch nog onverwacht uit ons midden weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa CORNELIS JOHANNES GOOSSENS echtgenoot van Francina Martina Goedharl op de leeftijd van 63 jaar. Goes: F. M. Goossens-Goedhart Kalmthout (Belgiei Peter Goossens Henriètte Goossens-van den Bergh Dimitri Goes Ad Goossens Corrie Goossens-van Loon Johan, Petra Goes: Corrie Nuijens-Goossens Adri Nuijens Patrick, Sjonny 23 december 1983, Bankertstraat 38, 4461 XL Goes. Mijn man. onze vader en opa is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes'. Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot condoleren er. afscheid nemen aldaar 2e kerstdag van 16 00-17.00 uur Een samenkomst zal worden gehouden dinsdag 27 december om 10.15 uur in het Uitvaartcen trum waarna aansluitend om 11.00 uur de begra fenis zal plaatshebben op de Algemene Begraaf plaats te Goes. Mochten wij vergeten zijn u een rouwbrief te zenden wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Heden overleed onze zwager en oom C. J. GOOSSENS Fam Goedhart-Karelse Fam Goedhart-Tholenaar Fam. Van Burg-Goedhart Goes, 23 december 1983 Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend geven wij u met droefheid kennis dat heden onverwacht, op 73-jarige leeftijd, van ons is heengegaan onze lieve moeder en oma ELISABETH JOOSSE-TORBIJN Middelburg J A. Arnoldus-Joosse J J. Arnoldus Vlissingen: J. E. Crucq-Arnoldus J. K. Crucq Middelburg. 23 december 1983 Beenhouwerssingel 74 Condoléanceadres: familie Arnoldus-Joosse, Beenhouwerssingel 14, 4331 MD Middelburg. De overledene is opgebaard in het Rouwcen trum Middelburg. Buitenhovelaan 1. Middel burg - Dauwendaele Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag 27 december 1983, van 19.00-19.30 uur De crematie zal plaatshebben op woensdag, 28 december 1983. om 14.00 uur in het crematorium te Middelburg. Vertrek vanaf Beenhouwerssingel 74 om 13.30 uur Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangruimte van voornoemd crematorium. Onverwacht is, nog volop genietend van het leven, van ons heengegaan onze lieve zuster en schoonzuster ELISABETH JOOSSE-TORBIJN op de leeftijd van 73 jaar. Middelburg: J. WagenvoorUTorbijn G. Wagenvoort Leiden. J. Torbijn-Minderhout Vlissingen. M. Torbijn-van Bergen Vlissingen: M. Joziasse-Torbijn Middelburg: M. Torbijn-Westveer Vrouwenpolder; T. Kemeling-Torbijn K. Kemehng Middelburg, 23 december 1983 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde schoonzuster ELISABETH JOOSSE-TORBIJN op de leeftijd van 73 jaar Amsterdam: P M. de Munck-Joosse J. de Munck Middelburg: J. J. Joosse L. Joosse-Passenier Middelburg, 23 december 1983 Heden bereikte mij het droevige bericht dat onverwacht is overleden mijn beste vriendin ELISABETH JOOSSE-TORBIJN' in de ouderdom van 73 jaar. J. Arnoldus-de Klerk Middelburg, 23 december 1983 Met, droefheid geven wij kennis van het overlij den van mijn innig geliefde man en mijn lieve vader JOHANNES WILHELMUS ROELSE in de leeftijd van 75 jaar. 4382 HH Vlissingen. 22 december 1983. Bonedijkestraat 96 De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag 24 december van 16.30-17.00 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 27 december as. om 13.30 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen Vertrek van het rouwcentrum om 13 00 uur Geen bezoek aan huis. Heden overleed nog onverwachts onze lieve broer, zwager en oom JOHANNES WILHELMUS ROELSE echtgenoot van A. H. Pluijmers in de leeftijd van 75 jaar. Familie ftoelse Vlissingen, 22 december .1983 Heden overleed onze beste zwager en oom J. W. ROELSE echtgenoot van A. II. Pluijmers in de leeftijd van 75 jaar Middelburg. 22 december 1983. Familie Pluijmers Gemeenschapswerk Hulst: HULST De stichting Gemeen schapswerk Hulst heeft staatssecre taris Van der Reijden van WVC drin gend verzocht de beslissing het Sint- Liduinaziekenhuis in Hulst te sluiten op te schorten. In een brief aan de staatssecretaris merkt het gemeen schapswerk op dat het advies tot sluiting van het ziekenhuis is geba seerd op onjuiste gegevens. In dat advies, op basis waarvan Van Bezwaarschrift tegen bouw complex Markt Terneuzen niet ontvankelijk MIDDELBURG - De Terneuzenaar Adrie Stadhouders, secretaris van de wijkraak 'Binnenstad Terneuzen', heeft ten onrechte bij de provincie een Arob-procedure aangespannen in verband met de bouw van 12 w onin gen met winkel-, kantoor- en horeca- ruimte aan de Markt in Terneuzen. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben zijn Arob-bezwaarschrift niet ontvankelijk, verkaard omdat Stad houders niet aannemenlijk heeft kun nen maken dat hij op welke manier dan ook kan worden beschouwd als 'belanghebbende'. Stadhouders kan nu alleen nog beroep aantekenen tegen die beslissing bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Stadhouders vocht in het recente verleden regelmatig de stadsvernieu wingsplannen van de gemeente aan Nü maakte hij bezwaar legen de bouw van die twaalf woningen, waarvoor gedeputeerde staten al een verklaring van 'geen bezwaar' hadden afgegeven, omdat hij 'leegstand vreesde'. Volgens de provincie echter is de belangstelling voor het complex aan de Markt groot. Stadhouders kwam driemaal in actie tegen de bouwplannen op de Markt. In de eerste plaats maakte hij bij de gemeente bezwaar tegen het verlenen van een bouwvergunning. Daarnaast diende hij bij de provincie een be zwaarschrift in tegen het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar. Bovendien stapte hij naar de Raad van State om zowel die vergunning als de verklaring van geen bezwaar aan tc vechten en te verzoeken om de bouwactiviteiten stil te leggen. der Reijden zijn beslissing heeft geno men, is volgens het Hulster orgaan voor de samenlevingsopbouw, slechts aandacht geschonken aan overwegin gen van economische en ziekenhuis- technische aard. ,,De maatschappelijke effecten zijn nagenoeg geheel onbe sproken geble ven Kortom het advies ademt een eiland mentaliteit uit Consequenties voor de regionale samenleving in het algemeen en voor de zorgsector in het bijzonder zijn buiten beschouwing ge laten". Het gemeenschapswerk zal de staats secretaris binnen afzienbare tijd een nota met betrekking tot de maat schappelijke consequenties van even tuele sluiting van het Sint-Liduina sturen. Vrijdagmiddag was er - op initiatief van het Sint-Liduinaziekenhuis - een eerste gesprek tussen het ziekenhuis bestuur en directie, de medische staf, de gemeentebesturen van Hulst en Hontemsse. de stichting Gemeen schapswerk Hulst, de huisartsen en vertegenwoordigers van de staten fractie van het CDA. Concrete plan nen zijn uit deze vergadering, die een oriënterend karakter had, met geko men. In een officiële verklaring vanuit deze vergadering zei secretaris F. E. Franc- ken van het bestuur van het SintLi- duina dat er een groot aantal argu menten is aangevoeld dat op belang rijke punten de stellingen van het College voor Ziekenhuisvoorzienin gen (de instelling, die de staatssecre taris heeft geadviseerd het Hulster ziekenhuis te sluiten, red l en gedepu teerde staten van Zeeland bestrijdt. Uit de verklaring bleek verder dat de verschillende groeperingen in het overleg bezig zijnhun standpunten te onderbouwen met feiten en resultaten van onder zoeken, "waarna openbaar making en actie verwacht mag wor den". Het Gemeenschapswerk heeft aange boden om te fungeren als coördinatie- en informatiepunt voor zowel de be volking als de groeperingen in het overleg. Deze groepen zullen zelfstan dige activiteiten ondernemen. KLEINE VAART Geslaagd AMSTERDAM - De heer I. Liehten- dahl, voorheen Middelburger, is aan de gemeentelijke universiteit van Am sterdam afgestudeerd als arts. AAT-V 22 te Amsterdam, ADARA 22 240 zw Kp. Verdische eil nr Vitoria, ALMENUM 22 te Rotterdam, ANDREA SMITS 22 320 ZW Karachi nr Bombay. ANNA HEIDA 23 vn Rotterdam nr Goole. ANNIE DANIELSEN 22 70 z Freetown nr Lagos, APOLLO 22 rede Karachi, ATLANTIC SUN 22 60 w Kp. Spartivento nr Llcata. BAKENGRACHT 22 vn Algiers nr Gibraltar. BATAAF GRACHT pass 22 Ouessant nr Pasajes, BONTEGRACHT 22 vn Oulu nr Casablan ca, BROUWERSGRACHT 22 40 nw Cher bourg nr La Palllce. CALYPSO 22 t h v Hookhead. CASABLANCA 22 t a Fama- gusta, CLAUDIA pass 22 Kp Nao nr Fal- kenberg, CLAUDIA SMITS 22 300 o Kp Verdische eil nr Dakar, COENRAAD KUHLMAN 23 te Rotterdam. COMBI TRA DER 22 t.h.v. Wight nr Hallstavik, CORNE LIS BROERE 22 vn Rotterdam nr Le Havre, DIEN DANIELSEN pass 22 Gibral tar nr Alexandrle, DOGGERSBANK pass 22 Great Yarmouth nr Pasajes. DUTCH FAITH 22 te Leixoes. DUTCH SPIRIT 22 16 Mlddlesboro, ELISABETH HOLWERDA 22 150 o Madeira nr Cartagena, ENAK 22 in Golf van Aden nr Tandjong Priok. EVA DANIELSEN pass 22 Gibraltar nr Leixoes. FINLANDIA 22 te Rotterdam. FRISIANIA 22 vn Dordrecht nr Hamburg. FRISIAN EXPRESS pass 22 Plymouth nr Casablan ca. FRISIAN LINER pass 22 Sicihe nr Antwerpen, GALLANT 22 vn Rotterdam, HAPPY MAMMOTH 22 60 zw Landsend nr Ellesrpereport. HEEMSKERKGRACHT 22 420 no Natal nr Casablanca. JAN WILLEM 22 120 o Kp. Palmas nr Lagos. JOHN-V 22 te Amsterdam, JUMBO STELLA-2 22 375 nw Saigon nr New Plymouth, KEIZERS GRACHT 22 vn Guayamas nr San Diego, KOGGEGRACHT 22 60 zo Ceylon nr Am sterdam, LAURA CHRISTINA 22 650 o Bermuda nr Havanna. LEIDSEGRACHT pass 22 Skagen nr Kemi. LELIEGRACHT 22 vn Hallstavik nr Las Palmas. LINDE- BORG pass 22 Portlandbill nr Marsa el Brega, MAASHAVEN pass 22 Beachyhead nr Freetown, MADELINE DANIELSEN 23 nabij Newfoundland nr Contrecoeur. MA RE SILENTUM 22 vn Immingham nr Pur- fleet. MERWEGAS 22 vn Rotterdam nr Tees, PACIFIC EMPRESS pass 22 Sandet- tie nr Klaipeda, PACIFIC LADY pass 23 Kp. Blanc nr Nigeria, PACIFIC MAJESTY pass 22 Le Havre nr Nigeria, PACIFIC MARCHIONESS pass 22 Gibraltar nr Oost zee. PACIFIC PEERESS pass 23 Cher bourg nr Klaipeda, PACIFIC PRINCESS 22 180 w Monrovia nr Lagos, PASSAAT BRASIL 22 300 n Belem nr New Orleans. POLARIS 22 80 nw Casablanca nr Casa blanca. RAAMGRACHT 23 te Rotterdam, REALENGRACHT pass 22 Dover nr Min- dalo. ROELOF HOLWERDA 21 t a. San Ciprian nr Algeciras, ROZENGRACHT 22 60 w Sicilië nr Antwerpen. RIJPGRACHT 22 vn Leith nr Lysekil, SAMSUN ARROW pass 22 Messina nr Antwerpen. SAMSUN BAY pass 22 Kp de Gata nr Sevtlla SAMSUN CARRIER pass 22 Dardanellen nr Antwerpen. SCHIPPERSGRACHT 22 vn I,as Palmas nr Agadir, SINGEL GRACHT 22 250 w Casablanca nr Nouack- chott, SLOTERGRACHT 22 250 no Vltoj nr Santos, SNOEKGRACHT pass 221 zardhead nr Samsun, STADIONGRack 22 te Rotterdam, STELLA CASTOR 22 wnw Dubai nr Dubai, STELLA POLlU pass 22 Wight, SWIFT 22120 nnw Tnpolij Tripoli, SYLVIA ALPHA 22 1,20 zw Has tholm nr Velje, TEMPO 23 te Rotterdjj TROMP pass 22 Longstone nr Weser. VAL KENIER 22 125 nw Alexandrle. VANES! pass 22 Sandetlie nr Hamburg. VELa pass 22 Crossand nr Antwerpen. VINf i23 te Rotterdam, VROUWE JOH2 pass 22 Almena nr Algiers. WEENA 221| Gvon nr San Cirpian GROTE VAART ABIDA 23 te Curacao verw, ACILA 2Jl Sharjah verw, ACMAEA 2jan te Rotterdi; verw, ACTEON 24 te Nacala verw. ALDA2 22 80 zzw Kp Flnisterre nr Le Ha* ALHENA 22 30 z Madeira nr Rotterdi: AMSTELMEER 22 65 z Colombo n stanza, AMSf ELVLIET 22 40 no Beiast nr Singapore. BILDERDIJK 22 te R dam BROERE AQUAMARINE 22 i Genua. CAURICA 25 tc Singapore. CHS TINA 22 vn La Celba nr New York. CDS LIA 22 vn Las Palmas nr Abidjan. CC<t HAVEN 22 vn Salvador nr Vlissingen, CU NLA 22 650 wzw Azoren nr Bared* DAL LIA 23 te PaJarltos verw. DAPHNI te Tranmere verw. DIADEMA 22 vn Tns mere nrSullomvoe, DOCKEXPRESS-li 170 zo Muscat nr Jubail, FICUS 23 tc Da verw. FLAMMULINA 23 te Imminghj FOSSARUS 22 45 n Mona Island nr Ami» FUSUS 30 te Los Angeles verw, HILVE SUM 22 85 zzo San Antonio nr Cristobal., CYPRESS 22 le Rotterdam, JO OAK 140 w Key West nr Teesport. KATE DRECHT 22 ten anker rede Baltbro KIELDRECHT 22 270 no Paramaribo Durban. MAASSLOT 22 ten anker Said, MOORDRECHT 22 360 zzw Monro nr Melbourne. NEDLLOYD ADELAIDE te Abidjan. NEDLLOYD AUCKLAND 500 nw Diego Garcia nr Mahe. NEDLL0! FUKUOKA 23 San Juan. NEDLLO! KIMBERLEY 22 000 zo Manzanillo nrl Angeles, NEDLLOYD MANILA 23 tei gos, NEDLLOYD NIGER 22 ten ankert! Lokoundje nr Kribi, NEDLLOj ORANJESTAD 22 vn Antwerpen n, Janeiro, NEDLLOYD ROTTERDAM 900 zzo Kp Race nr New York, NEDLLO! WESTERKERK 22 ten anker rede San* NEDLLOYD WILLEMSKERK 22 vn Ma tok nr Pangkalbalad. NORNED TH0R 20 z Start Point nr Newark, ONDINA nabij Falmouth (wachtend op onk OOSTZEE 22 180 nw San Antonio Limon, PRINS FREDERIK HENDRIK 200 nw Cuba nr Houston. PRINS Mi RITS 22 185 zw Havanna nr Cartas SAFOCEAN MILDURA 22 340 zw Add2 nr Sydney. SCHERPENDRECHT 22 U Guadeloupe nr Santos, VISTEN 22 21 Helgoland nr Rafnes. VITREA 22 te Cardon, WILLEMSTAD 22 te Amsterif WOENSDRECHT 22 40 nw Mokha nrDJ dah. Na een zorgzaam leven en een moeizame levens avond is heden van ons heengegaan onze innig geliefde moeder, behuwdmoeder en oma ADRIAN A JANISSE sinds 1968 weduwe van A. Louwerse op de leeftijd van 76 jaar. Koudekerke 23 december 1983, Stationstraat 26 Koudekerke Bart Louwerse Mien Louwerse-Stroo Adrie en John Bart Middelburg: Ellen en Tonny Koudekerke Leen Louwerse Nel Kesteloo-Louwerse Wim Kesteloo Vlissingen: Linda Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren, zaterdag 24 dec. van 14.00-16.00 aan huis. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 27 december 1983. 12.00 uur op de algemene be graafplaats te Koudekerke. Vertrek vanaf het ontmoetingscentrum Antho- nissenstraat Koudekerke. Vertrektijd 11 45 uur. Correspondentieadres Stationstraat 26. 4371 BT Koudekerke Heden overleed zacht en kalm onze geliefde zuster, schoonzuster en tante ADR1ANA LOyWERSE-JANISSE weduwe van A. Louwerse in de ouderdom van 76 jaar. Domburg L Minderhoud-Jamsse Westkapelle: J Janisse W. Jarusse-Minderhoud Neven en mchten Westkapelle. 23 december 1983. Bedroel'd over het verlies, maar dankbaar voor alles wat hij door zijn liefde en zorg voor ons geweest is, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve vader, schoonvader, groot- en overgrootvader ALEXANDER JOHANNES RAES weduwnaar van Octavia Sophia Maria Fierens op de leeftijd van 79 jaar. Gemert: E. A M de Badts-Raes J P. L de Badts Lex en Marianne, Eric en Joyce Miep Aardenburg: M. A. van Waes-Raes J, H. I van Waes Nathalie Carla Oostburg: Em. J. Raes W. C M Raes-van Tilburg Marjolein Alexia Jean-Pierre Abcoude: J E. Hansen-Raes W. E Hansen Martie Peter Familie Raes Familie Fierens Oostburg, 23 december 1983 Grote Beer 8. 'Mariahoeve' Correspondentieadres: Em J. Raes, Burchtstraat 17. 4501 BH Oostburg. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling waarbij u wordt uilgenodigd zal plaatshebben op dinsdag 27 december om 10 30 uur m de Parochiekerk van de H. Eligius te Oostburg Eucharistieviering, maandag. 2e kerstdag, om 10.30 uur in de Parochiekerk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in Hotel 'de Eenhoorn', Markt 1 te Oostburg. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou- Begrafenis- en crematieverzorging" Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3. Vnssinger tel On84-13417. bgg 12772 BEGRAFENISONDERNEMING GOES' B.V. P. A. ROZEBOOM Gediplomeerd uitvaartleider Algehele dienstverlening Uitvaartcentrum en rouwkamer beschikbaar ZUIDVLIETSTRAAT 37, 4461 GW GOES TELEFOON 01100-16363 (DAG EN NACHT BEREIKBAAR) Begrafenis- en crematieverzorging 'De Voorxorg' Rouwcentra te Vlissingen en Middelburg beschikbaar P. Sinke H. G. van Zalen G. P. Sinke Industrieweg 20 Molenwater 41 Zaanslraat 38 Vlissingen Middelburg Oost-Souburg 01184-12760 01180-27683 01184-62506 Begrafenis- en crematieverzorging H. JOBSE Vrijburgstr. 7, tel. 01184-62205 4387 AG W.-Souburg, gem. Vlissingen Begrafenisonderneming P. Dahlmanns Doornlaan 23, Middelburg, tel. 01180-12557. Dag en nacht bereikbaar tot 4 m doorrijhoogte. Beton-of steenmotief maar en dit is kan op voordelige manier worden ommanteld met 3 cm dikke houten geïmpregneerde rabat- delen. Alle afmetingen, ook in 't kleinste achtertuintje, zoals kleine schuurtjes en aanbouwen Alle soorten daken zijn mogelijk, b.v. platdak, pannendak, singels of elernit golfplaten Door systeembouw vlotte levering en plaatsing door heel Nederland. Gratis tekening en hulp bij bouwaanvrage. Bel voor eon vrijblijvende prijsopgave. Deze valt u beslist mee. Van Donzels beton-en timmerfabrieken m Keyboards: Casio, Yamaha en JVC t/m 31 december a.s. 20 korting MUZIEKHANDEL iiuiii urn inn hi VAN DAMME MIDDELBURG LANGE NOORDSTRAAT 16 -TELEFOON 01180-13097 STICHTING OPBOUWWERK VLISSINGEN en STICHTING RAADS- EN ADVIESWINKEL 1.0. gevestigd in Welzijnscentrum Bachten Komme, zijn in de week tussen kerst nieuwjaar GESLOTEN Bestuur en medewerkers van bei de stichtingen wensen u prettige kerstdagen en een goed 1984 toe. Ziektekostenverzekering Ziektekostenverzekering ZONDER EIGEN RISICO, oek m ZELFSTANDIGEN (ziekenhuis specialist - incl. polikl.t: Echtpaar met 1 kind Echtpaar met 2 kinderen Echtpaar met 3 kinderen Echtpaar met 4 kinderen 175,48 209.05 1947k 2320,46 242.62 2693,09 242,62 2693,09 Bel even voor een afspraak Wanneer u dit schm kunnen wij ook 's avonds langskomen. Of stuur er brief naar Antwoordnummer 100, 4330 VB Midd; burg (postzegel overbodig). Acceptatie leeftijd 5 jaar. Vraag onze uitgebreide documentatiemap Oss adres: Langevieleweg (hoek De Ruyterstraat), Mid delburg. Tel. 01180-33035' Assurantiën en Financieringen HYP.RENTE V.A. 6.9 Uw huis op dit formaat in de krant kost meestal minder dan een maand hypotheekrente en verkoopt snelier. want Latijnse Schoolstraat 14-24 4331 BR Middelburg, tel. 01180-28541. Wij delen u mede dat onze drukkerij van 26 december 1983 tot- ert met 1 januari 1984 is Voor bijzondere aangelegenheden zijn wij 's morgens telefonisch tussen 9.00 en 11.00 uur te bereiken. Wij maken van de gelegenheid gebruik om ieder prettige feestdagen en een voorspoedig 1984 te wensen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 6