lecht loonwerkers op het ervoer van bieten betwist Wuft. Wissel Zeeuws-Vlaanderen OOR ECONOMISCHE POLITIERECHTER igenda Boekje over het onderwijs in Terneuzen in de vorige eeuw V ogeltentoonstelling De Vink in Breskens Acht maanden voor ontvoeren van Axelse TERDAG 24 DECEMBER 1983 PZC/ provincie 13 BDELBURG - De economische politierechter in .Middelburg heeft zich vrijdagmiddag '„""Je"'En d?e eten bezighouden met de vraag of loonwerkersbedrijven in de landbouw zich aan een vrachtwagens, zo vervolgde hij. wil afbaar feit schuldig maken als ze op het land staande bieten in opdracht rooien en men a,leen maar geladen zien aan een harde weg. De heer tournier volgens voor het transport zorgen naar de verwerkende suikerfabriek. Het vervolg op die icgde er in zijn verklaringen de Ha ndeling lijkt heel logisch, omdat de loonwerkers met speciale apparatuur het rooien van druk °p dat het eaat om een beperkt n bietenveld te lijf gaan en de bieten dan regelrecht terecht komen in enkele vooral westeiTi^zcc"^h-Waandè- nhangwagens die achter een tractor gespannen zijn. ren. die een opdracht krijgen voor gebeurt dat vooral veel in onder meer naar voren dat het ver- van de Hoge Raad waardoor dit ver- ee» geheel van werkzaamheden: sui- uwsch-Vlaanderen, waar de boe- voer van de bieten vooral door een voer eigenlijk al gelegaliseerd zou zijn. kerbict van de wieg tot liet graf naar trekker met twee aanhangwagens Hij vroeg voor al zijn clienten vrij- dc suikerfabriek, rechtstreeks in verband staat met de spraak waar tegen allen, toch min oi Tegen de achtergrond van de voort- ephn rfpnrlp mpp.han sa p maakt men hun bieten leveren aan de suiker- iek in Sas van Gent. Tot nu toe is met omstreden geweest. In de bedrijfsvoering van deze loonwerkers, meer in principiële zin Want het gaat schrijdende mechanisatie maakt ttijk is een andere oplossing meer in juridische zin wees hij op gdsintensief omdat voor 'erkende roerders' de landbouwpercelen vrachtwagens weinig toeganke- soms zelfs helemaal niet be- Kerstbal in minder gunstig omdat er dan het land wordt gewoeld, rin wezen is dat voor de wet niet imaal sluitend - althans, over die Schoondijke iï"'1 L" SCHOONDIJKE - De PJZ West- Zeeuwsch-Vlaanderen en de KJP- kring Oostburg houden maandag - tweede kerstdag - een kerstbal bij zaal i. Wijffels in Schoondijke. De muziek moest economisch politierech- wordt verzorgd door Radio West. De nir J. van 't Hol zich nu, buigen - avond begint om 20.30 uur. idat dit vervoer niet meer zou val- onder 'eigen vervoer' en dan is i in overtreding met de wet au- ervoer goederen. Achtergrond van jroblematiek is dat toen de malai- oegon het beroepsgoederenvervoer Zeeuwsch-Vlaanderen in de gaten BURG Onbekenden heb- dat deze 'klus' mogeljjk volgens ben afd? Personenauto van m. V. E. »t aan hen was voorbehouden Q m} Schoondijke. die om een principiële uitspraak door de gebruik van zeer grote rooimachines officier van justitie een boete van 450 die de incidentele boer niet kan aan- gulden was geëist. De economische schaffen.^ Verschillende gebieden^m politierechter wil er eens over denken: in vnf>r hij doel over veertien dagen schrifte lijk uitspraak 16 januari In praktische zin bracht de raadsman Zeemvsch-Vlaanderen zijn voor vrachtauto's onvoldoende ontsloten, aldus de bondssecretans. ..en als ze dit zouden mogen, werd er sterk inge- grepen in de bestaande mogelijkhe- nog naar voren dat dc boer met wil den van de ioonwerkersbedrijven Officier van justitie, mr J. van Marion, Geparkeerde auto zwaar beschadigd Prestatieloop in Lamswaarde LAMSWAARDE [)c voetbalvereni- ging 'SDO' in Lamswaarde houdt maandag 26 december (tweede kerst dag) haar jaarlijkse trim- en presta tieloop in Lamswaarde. Aan het trimgebeuren kan jong en oud deel- attendeerde er in zijn requisitoir op dat de zaken heel anders liggen als er sprake is van vervoer van bieten, waarvan men als landbouwer de eige naar is, De bieten werden ook wel vervoerd nadat ze op het land waren opgeslagen. De vertegenwoordigers van de zes bedrijven kwamen uit Biervliet, Aardenburg, Schoondijke en Sint-Knus. set aan hen was voorbehouden, getuige-deskundige, de heer W. J. _-nier uit Utrecht, algemeen secre- stond aan de Christiaansenstraat te Aardenburg. vernielingen aange- geparkeerd De jeugd tot 12 jaar komt om 14.00 :pnclpAAl ta van de Bond'van Agrarische "cht.Dc motorkap werd beschadigd, cbedrtjven in Nederland, wond er reflectoren van de koplampen, de jat opzicht geen doekjes om: „Door ianensPjegel en de versnellingshan- malaise denkt men plotseling bij vernield. erder was het dak (beroepsgoederenvervoer, hé dat ?oda'htet interieur water PUUUi Ul ouuu uwwinu»awui,ut» zien wij er ook bij kunnen hebben". °P'1CP- °°k werd er 17 liter dje afstanden is om respectievelijk advocaat van zes voor de rechter n„ 5CS 14'3Ü- 15 00 en 15 45 uur Aan de üagde bedrijven in Zeeuwsch- telingen gebeurden in een restatieloop is een loterij verbonden, anderen mr A L R. Melens bracht Se?embeï november en 22 uur als eerste aan bod voor een loop over 720 meter. Voor de dames staat een loop van 1080 meter op het pro gramma. Hun start is omstreeks 14.15 uur. De 'echte' trimmers en prestatie- dak lopers kunnen kiezen uit de afstanden 3000, 5000 of 8000 meter. Hun start op EL De Halle. 10-12 en 13. vogeltentoons telling. ESKENS Vismijn, 10-22 uur: iltentoonstelling. MAARTENSDIJK 'Iiaestinge', uur: Volkskerstzang, IDELBURG Gasthuiskerk, BERGEN OP ZOOM uur: Kerstconcert door brass- ONDA. SSINGEN De Piek, 20.30 uur: eden van Ensemble Pittoresque. DAG (Eerste Kerstdag). Renovatie huizen in Sluiskil en in Graauw begonnen SLUISKIL/GRAAUW De regionale woningbouwvereniging Zeeuwsch- Vlaanderen in Axel is deze week waarbij het mschrijfnummer als lot- begonnen met de renovatie van 24 nummer fungeert Wie van de deelne- viako-woningen (indertijd gebouwd mersistersi op twee afstanden deel- d90r de gelijknamige aannemings- neemt krijgt twee lotnummers. Daar- maatschappij) aan de Piet Heinstraat naast zijn er in de groep tot en met 12 en Havenstraat in Sluiskil en neemt jaar extra prijzen beschikbaar gesteld cen eVengroot aantal woningen in de voor de voetballertjes in de E-catego- jacinlastraat in Graauw onder han- ne en voor hun klas- en leeffijdsge- den ,)c WOningen krijgen een nieuwe voor- en achtergevel, compleet met kozijnen, ramen en deuren. Men iso leert de huizen en vervangt de vloer verwarming door vcrwarmingsra- diotoren. SAS VAN GENT De lagere scholen ..De oude gevels gaan er 's morgens in Sas van Gent houden dinsdag 27 uit en 's middags staan de nieuwe december een zaalvoetbaltoernooi in erin", zegt hoofd bewonerszaken E. zat. en ma. 14-17 uur: werken van de gemeentelijke sporthal. Het toer- Merckx van de regionale woning- David Kleijne (t'm 8/1). nooi is zowel voor jongens als voor bouwvereniging. De gevels bestaan Stichting etcetera, zat. 13.30-17 uur: meisjes Van negen tot twaalf uur uit twee elementen, die meteen kraan sculptures van Gloria Pecego en Cla- spelen de meisjes in twee poules, een van aannemingsbedrijf Van der Poel ra v d Water (bm 15 li van vijf en één van vier ploegen, uit Terneuzen tegen de woningen wor- 17 Weverij J Blom, 10-17 uur: werken van Ph. Bakx. AXELGalerie Bellemans, zat. 10-18 uur: tekeningen uit 'Zeeuws Platen boek'; Kinder galerij: tekeningen van René Nijhoff. Markiezenhof, nootjes. Zaalvoetbaltoernooi lagere scholen De haven van Terneuzen omstreeks 1900. met in het midden de openbare lagere school die in 1867 iverd geopend. Op de voorgrond een aantal leerlingen. TERNEUZEN De Terneuzense historicus drs C. A. van Minnen (27) publiceerde gisteren (vrijdag) een boekje over de ontwikkeling van het lager onderwijs in Terneuzen in de tweede helft van de vorige eeuw. Het boekwerkje is een over druk uit het nieuwe jaarboek van de Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' uit Hulst. Het jaar boek werd kortgeleden onder de leden verspreid. Het tloor Van Min nen geschreven hoofdartikel uit het boek, ligt nu voor ,f 14,95 te koop in de Terneuzense boekhan dels. Van Minnen zet de onderwijs ontwikkeling in Terneuzen gedu rende de laatste vijftig jaar van dc vorige eeuw af tegen sociaal-econo mische ontwikkelingen in die tijd. De Terneuzense bevolking was arm. maar kreeg het wat beter toen het stadje economische betekenis kreeg als gevolg van de aanleg van de spoorlijn Mechelen-Terneuzen. De haven van Terneuzen trok de vorige eeuw nogal wat mensen aan. Dat leidde in de jaren negentig tot een sterke uitbreiding van het aantal scholen in Terneuzen. Niettemin was de financiële draagkracht van de ouders laag. Er kwamen herhaal de verzoeken voor ontheffing of ver laging van het schoolgeld bij de scholen binnen. Er was gedurende de tweede helft van de vorige eeuw een groot schoolverzuim. Vooral tijdens de zomermaanden kwam gemiddeld 50 procent van de kinderen niet opda gen. De kwaliteit van de schoolloka len was allerbelabberst. In het lo kaal van de bijzondere school In Terneuzen. dat een oppervlakte van 100 vierkante meter had. verbleven gemiddeld zo n 166 leerlingen. In de jaren tachtig kwam het kleuteron derwijs van de grond, terwijl men eveneens een begin maakte met het geven van vaktechnisch onderwijs De schoolwet van 1857 leidde bij de arbeidende klasse in Terneuzen tot grotere belangstelling voor het on derwijs. De schoolstrijd is aan Terneuzen, zeker vóór 1900, ongemerkt voorbij gegaan. Dat was te danken aan de homogene sam ens telling van de bevolking van Terneuzen. De Ter neuzense burgemeester J A. van Boven zei daarover, tijdens de ope ning van de openbare lagere school in Sluiskil in 1878 „In Ter Neuzen ziet men openbaar en bijzonder onderwijs vreedzaam opgroeien, hand m hand gaande, om samen onkunde te bestrijden" marktberichten De Halle. 10-12 en 13.30-17 BRESKENS V.m. Wit-Gelekruisge- terwijl de jongens van twaalf tot vier den gezet, waarna men ze verankert vogeltentoonstelling. LN'DAG (Tweede Kerstdag). L 10-12 en 13.30-17.00 uur: tentoonstelling: SKENS Vismijn. 11-18 uur: tentoonstelling. R.-k. kerk, 15.30 uur: Kerst- ert door het Jongenskoor van de wse Koorschool. lompe', 21 uur: optreden van 'The zing .Stroopwafels', llaauwe Steeij', 21 uur: optreden joep 'Jam Jam'. Den Dullaert, 11 uur: (tconcert door het Hulster Ge- gd koor. LAUREN'S N. h. kerk. 14.30 Kerstmusical. DELBURG Nieuwe Kerk. 15.30 Kerstconcert door het Middel- Mannenkoor. erzaal Stadhuis. 20.30 uur: Kerst- tert door het Demian Kwintet. bouw. zat. 10-12 uur: fossielen, mine- uur spelen m twee poules van zes Deze woningen zijn 17 ïi 20 jaar oud ralen en curiosa-collectie van Jan teams De wedstrijdleiding is in han- We passen ze aan aan de eisen van Goethals. den van A. van Kerkhoven, onderwij- deze tijd. De oude gevels gaven pro- Galerie 'Raiffeisen'. 14-17 uur: Kerst- zer aan de openbare lagere^ school blemen door constructiefouten die salon (t/m 15'1) BURGH-HAAMSTEDE De Be- waerschole, zat. en ma. 14-17 uur: 'Kijken naar landschap' (bm 7/1). DOMBURG Biologisch Museum, zat. en ma. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland', 'Bloemdijken 'Dieren in de natuur'. GOES Lunchcafé Stadhuis, zat. 9-18 uur: werken van Martine Raes (bm 31/12). Museum, zat. 10-12 en 13.30-17 uur: werken van George Hadeier (bm 15 1). HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 en zo en ma 13-17 uur oude landbouwwerktuigen. Prins Frederik Hendrik in Sas van zijn nu de wereld uit We isoleren de Gent. spouwmuren en het dak. beneden De deelnemende scholen zijn: Frede- komt dubbele beglazing", aldus rik Hendnkschool, Sint Michael, Vale- Merckx. In de keuken plaatst de keburcht uit Sas van Gent, de Stelle woningbouwvereniging nieuwe kast- en de Werf uit Philippine, Sint Joseph jes. terwijl de ontluchting van de Zeeland' en uit Westdorpe en Sint Petrus uit de keuken en de beluchting van de riole- Zandstraat. ring worden verbeterd. Op de scttuur- Direct. na afloop van het toernooi ties komt nieuwe dakbedekking worden de prijzen uitgereikt. De uit de opknapbeurt voortkomende geriefsverbetering komt voor de be- I PrSOflPmilltn hii voners neer op een huurverhoging wooiivnauiu uij an 80 gulden. Het project m Sluiskil aanrijding beschadigd Bij een aanrijding vereniging dat voorziet in het opknap- J -- r>nn ICO inilfn-.r/inmnon T«d 1NEUZEN familieprogramma 0^... HOOFDPLAAT HULST Galerie Van Geyt. zat. 9-12 op de Saspulsestraal in Hoofdplaat fen van 168 Vlako-woningen In de en 14-18 en zon. en ma 14-17 uur: vrijdagmiddag omstreeks half zes is °°P van Qlt -iaar kregen al 120 wonin- 'Feest der kleine formaatjes' (bm 15/ de personenauto van H. C. H. uil £en ln Kloosterzande, Vogelwaarde I 1). Sint-Kruis beschadigd. H. reed ach- fn Zulddorpe een face-lift In 1984 lU.(^.a" blater; KAMPERLAND Hal Golfslagbad ter een tractor met aanhangwagen, komen huizen in Terneuzen, Hoek en Roompot: tekeningen jeugd bestuurd door B. F. C. uit Hoofdplaat. Zaamslag aan de beurt,. De regionale 'Rondom vinter' door 'Glieselscap Goet en- Noord-Beveland (t/m 31/12) Fyn' «PROGRAMMA IGEN OP ZOOM H. haalde de tractor in toen die linksaf woningbouwvereniging werkt aan KRUISPOLDERHAVEN 'Den wilde slaan, waardoor de aanrijding Planh.en om ook in Axel nog eens 216 Burtman'zat. vanaf 12 uur, zon. vanaf ontstond. woningen aan te pakken - -Roxy I, zat. 19. u uur: Werken van Piet Bnelens (bm .16.15, 18.45 en 21.15 en ma. 14, 30/1, 6, 18.45 en 21 15 uur: Never say MiDDELBURG-DeVleeshal, zat 3RESKENS Burgemeester mr C'. r. Spijkerboer van Oostburg opende vrijdagavond de negende internatio nale vogeltentoonstelling van de vo gelvereniging 'De Vink', in de boven zaal van de vismijn in Breskens. Spijkerboer sprak zijn bewondering uit voor de vogelliefhebbers. Op de tentoonstelling zijn circa 500 vogels te zien. Dit is aanzienlijk minder dan liet voorgaande jaar toen er 900 vo gels aanwezig waren. Voorzitter van de Breskense vogelver eniging, A. Morel, vertelde dat dit onder meer te wijten was aan het feit dat de Nederlandse bond voor Vogel liefhebbers in het reglement heeft opgenomen dat buitenlandse inzen ders jun hun vogels in Nederlandse kooien moeten laten keuren. Het is voor het eerst dat op de tentoonstel- Reparatie sluis in Hansweert HANSWEERT De scheepvaart dienst Oosterschelde maakt bekend dat van 3 januari tot en met 7 januari wegens herstelwerkzaamheden .aan de buitenebdeuren van de Westsluis in Hansweert, de schutkolk voor de scheepvaart zal zijn gestremd. a again. 12 jr. yll, zat. 19, zon. 16.30 en 19 en ma. 1530 en 18 uur: Superman III. a l.. ma. 11-17 uur. wintertentoonstelling kunstkring (bm 31 12) Zeeuws Kunstenaars Centrum, za. 10- en ma. 21.30 uur: Man with the 12 uur: werken van Henny Schrijver 'ly lens. 12 jr. (t/m 11 li n Actueel I zon. en ma. 16.30. 19 st.-Janstraat 41. zat 14-17 uur: louw- .30uur: Caligulan, 18 jr.; ma. 14 plastieken van Anneke Ruimschotel. Pmocchio, a.l. Demerary. zat. 9-17 uur: diverse am- in Actueel II, zon. 16.30, 19 en bachten en exposities, ilmi »v,.-, 1,1 in in ui mi i 'in Oen ma, 14, 16.30, 19 en 21.30 uur. '-Ier vuisten slaan op hol, a.l Galerie Montparnasse, zat. 14-18 uur: werken Saint Geniès (bm 24/12). im'Aetueel III, zon. 20 en ma. 17 OOSTBURG Atelier Oudestad Juur: Sophie's choice, 16 jr.; zon. en ma. 14 uur: Nena, 12 jr -zat. en ma. 19 en 21.30 uur: er say never again, a.l.; ma. 14 uur: Dalmatiers, zat. 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan Verschoore. TERNEUZEN 'Tierlantijn', zat. 14- 17 uur poppen van Wopje van de Kamp en Lies Bleeker (tin 3112). De Koning van Engeland. Ter schorre: werken van leerlingen 2011 en ma- 13 45 en uur Zeldenrustcollege (bm 8 li. al; za. lo en 19. zon en ma. VLISSINGEN Galerie 'De vrije 16.15. 1845 en 21.15 uur Never neennBh z.i 10 30-17 uur Oude kaar ver again, a.lzat 15. zon en van Zeeland ,tm 14 1 •34a en 18.45 uur: Superman III. Gevangentoren, vanaf 17 uur' werken at lo en 19. zon. en ma. 16.15, van Ineke otteJ1 en 21 15 uur: The Bronx war- Reptielenzoo 'Iguana', zat. en ma. 16jr., zat 19 en zon. en ma. 18.45 14-17 30 uur: expositie levende feptie- 15 uur. The meaning of life, 16 jeni amfibieën en insekten at. 19 zon.^Llöenma, l6en2L15 Museum, za. 13-17 uur werken van Sophie s choice 16 jr.; zon. 14.30 Meggie Dirks m 31/12). Josephlne Galerie Marquis, zat 13-30-17 30 en ma. 14-17 uur werken van Nicolaas Dings YERSEKE Atelier Dam Twee, zat., 10-18 uur: expositie van schaal- en schelpdieren en werken diverse kun- - stenaars. NEUZEN Luxor. zat 14 19 en ziERIKZEE 'Tussen de twee ha- zo en ma. 13.4o. 16 en 18.45 en vens zal en ma i4_17 uur Werken van mevr Visser en de heren Comelis- sen en Vlieger zat zestig kunstwer ken geïnspireerd op de bouw van de stormvloedkering (bm 24/12). aibacher lil, 18 jr. 'burg Ledel. zat. 19.15, zon. 1-20 uur: De illusionist, a.l zon. ia 14 uur: Tom Jerry festival, at. 21 30, zon, en ma 16.30 uur Wsierster. 18 jr. iuur: Never say never again, al. 19. zon. 16 en 18.45 en ma 16 45 en 'uur The meaning of life, a.l.: zat. an. ma. 13.45 uur: Heidi, a.l.; zat. '•zon. 21.15 en ma. 16 uur: Kamer- les met wulpse wensen, 18 jr. SSINGEN Alhambra I, zat. 19 '30, ma. 14,19 en 21.30 never again, a.l. II, zat. en ma. 21.30 uur: HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland (Joes, tel. milieukla'uhteni. Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. .aningollite, a.l..; zat en ma 19 0ii8u-i555l. dag en nacht bereikbaar. Superman III. a.l.; ma 14 uur: 101 Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251 van 10 00-24 00 uur- weekends van 20.00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijP Zeeland, iel 01184-14645. dae en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, iel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur Orplieus werkgroep huwelijk en homofi lie, tel. 01184-72161 fa tiers, "ONSTELLINGEN KVN'ALAND zat. en ma. 14-18 [fototentoonstelling. 7 ANNA TER MUIDEN V.m. ntehuis. za 14-17 uur werken ekunstenaars (t'm 24 12). Een scène uit de opvoering door de leerlingen van het Janseniuscollege in Hulst. HULST 'Hostie, Hamburger, Hoop'. Onder deze titel voerden vrijdagavond in D011 Dullaert in Hulst leer lingen van het Janseniuscollege een theaterstuk op voor hun schoolgenolen. Dat gebeurde in het kader van de kerstviering. Het stuk is een 'drieluik', waarin veel theatervormen als muziek zang. toneel, dia. dans. mime en lichtspel Het verhaal gaat over een volk dat zich massaal terugtrekt uit de godsdienst om zich vervolgens kri tiekloos over te geven aan 'de goden van de huidige ooi... ut bcui.uiek technical, de economie (Econima), en de wereld van krant, radio en tv (Media)'. Op de planken stonden bijna dertig leerlingen en achter de schermen nog eens een dergelijk aantal. Muziek en zang werden uitgevoerd door het combo Blaauwe Hoeve onder leiding van Tome Mangnus en het jongerenkoor Blaauwe Hoeve onder leiding vdn Adri Bogaerd Het stuk is geschreven door een leraar van de Hulster rijksscholengemeenschap. Ton Dekkers. Regie en pro- duktie waren ook ln zijn handen ling de buitenlandse inzenders ver stek laten gaan Districtsvoorzitter J van de Walle vertelde dat de kwaliteit van de vo gels hoog is. De tentoonstelling is vandaag open van 10 tot 22 uur. zondag van 11 tot 22 uur en maandag van 11 tot 18 uur. De bezoekers kun nen tevens meespelen met het rad van avontuur Uitslagen Kampioenen kanaries. Hoofdgroep 3 P en A. Morel, hoofdgroep 4 J. Koevoets. hoofd groep 6. A. Stokkermnn, hoofdgroep 7 P en A. Morel, hoofdgroep 3' L Pijeke. hoofd groep 4 P Verstljlen, hoofdgroep 6 L. Janssens. hoofdgroep 7 P. en A. Morel, hoofdgroep 8 J Schrauwen, hoofdgroep 9, 10 en 12/ J. Wagenaer. hoofdgroep 14 Th Rottier, hoofdgroep 15 en 16 P en A Morel, hoofdgroep 20 en 22 A Keersemaker. hoofdgroep 21 P van Landschoot, hoofd groep 23 J Sonnevijlle Parkieten Groensene Hoofdgroep 24 E de Baedemaeker Blauwserie Hoofdgroep 24: E de Baedemaeker. hoofdgroep 24 vetstof: A J van de Heyden. hoofdgroep 25. 26: J. van de Walle. hoofdgroep 27 A van Seggelen, hoofdgroep 28 J van de Walle. hoofdgroep 29: F Delnad. Kampioen jeugd P van Landschoot. Kampioen open klasse J Lous. Bondskruis J. van de Walle Beste Zeeuwse vogel, beker van de gemeente Oostburg- P. en A. Morel Beste metZeeuw- se vogel beker PZC A. van Seggelen Aanmoedigingsprijs jeugd P van Land schoot Klassement van verdienste 1 F en A Morel. 453 punten, 2 P Verstijlen. 451. 3 J Koevoets 450. 4 F Doens. 450 5 J Schrauwen. 450. 6 Th Rottier. 450. 7 J van de Walle. 449-plus. 8 E de Baedemaeker. 449. 9 F. Delnad 448-pIus. 10 L Janssens. 448 punten. Clubkampioen kanarie met rood: P en A Morel, kanarie zonder rood P en A Morel Grasparkieten J Sonnevijlle Grote par kieten: J. van de Walle Duiven en kwartels J van de Walle. Bastaarden P. en A Morel Jeugd. P. Brouwer Kerstactiviteiten zwembad Oostburg OOS't BL KG Tijdens de kerst vakantie worden in de sporthal 'De Veerhoek' in Oostburg activiteiten gehouden voor de jeugd. Woensdag is er van even uur tot kwart voor acht cen disco in het zwembad, met spe ciaal lichteffect, voor de jeugd van twaalf tot zestien jaar. De disco wordt verzorgd door radio West. Een dag later, donderdag kan de jeugd schatduiken in het zwembad De eerste groep duikt om half twee. de tweede groep om half vier. Alles wat wordt opgedoken mag door de schat- duikers worden behouden. Donder dagavond van half acht tot half tien wordt het jaar uitgezwommen door trouwe bezoekers en mensen die op les zitten of gezeten hebben. Na afloop is er een gratis kopje koffie in de foyer Dinsdag 3 januari wordt een kerstin- stuif gehouden voor alle leerlingen van lagere sholen in West-Zeeuwsch- Vlaanderen. In het zwembad is dan een spelcïrcuit uitgezet, terwijl in de sporthal een luchtkasteel, en een trimbaantje opgesteld staan, en ver schillende balsporten kunnen worden beoefend Verder is er een leeshoek, rollen fietsen, film, een muurkrant en diverse gezelschapspelen in alle ruim ten van het sportcomplex. De kerstin- stuif begint om half tien 's morgens en duurt tot vier uur Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven. De instuif wordt georganiseerd door de gemeente Oostburg ln samenwerking met diverse sportverenigingen en een aantal sportleraren Medewerking wordt verleend door de bibliotheek en het Rode Kruis. Na afloop ontvangen de kinderen een boekenlegger 4ARD APPELTER,'WIJNMARKT AMSTERDAM - In Bintje 35-50mm kwa men 10 contracten tot stand voor levering 3pril tegen f 49.70 tot f 49.50 per 100 kg De itemmine was kalm. Voor Bmije 50mm werden 160 contracten verhandeld voor levering april bij een prijs van f 79.70 tol f 78.50 per 100 kg en 10 contracten voor levering mei legen f 82.50 De stemming was goed prijshoudend voor april en kalm voor mei Aardappeltermljnniarkl Rotterdam 23-12-'83: bintje 35'50 mm opw., apr laten 49 70, bieden 49 30, slot 49.70; mei slot 50 00. stemming apr en mei kalm, openst. pos. apr pl. 4 wordt 490 mei 10: omzet apr 10 t.w. 5x49.50 en 5x49 70: weekomzet apr. 169. Aardappeltcnnijiunarkt Rotterdam 23-12- 83 bintje 50 mm opw apr. laten 79.60, bieden 79 30. slot 79.40. mei laten 83.00. bieden 82 00: slot 82.50: stemming apr gdfea prijsh mei kalm. openst pos. apr pl. 41 wordt 4648: mei pl. 9 wordt 161. omzet apr 160. hoogste pr 79.70. laagste 78 50. laatste zkn. 6x79 40. mei 10 tw. 10x82 50: weekomzet apr 836: mei 26 MIDDELBURG De rechtbank heeft een 23-jarige jongeman, die korte tijd in Axel woonde, voor vrijheidsbero ving veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstral. waarvan vier maan den voorwaardelijk. Tegen R. R. was veertien dagen geleden eveneens acht maanden - effectieve - gevange nisstra geëist, maar de rechtbank deed daar vier maanden voorwaarde lijk bij. R ontvoerde zijn jonge vrouw, met wie hij nog maar een week getrouwd was naar Rotterdam. In Axel werd de vrouw m een auto getrokken en mee genomen naar Rotterdam, waar zij op een kamer gevangen werd gehouden. R was ook met zijn auto enkele keren ingereden op een broer van zun bruid en daarvoor was hem poging tol dood slag of poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste ge legd Geheel conform de eis werden de 19-jarige R R uit Middelburg en de 22-jange D de B uit Vlissingen ver oordeeld tot zes maanden gevangenis straf, waarvan twee maanden voor waardelijk Samen hadden zij een grote reeks inbraken gepleegd in scholen in Middelburg en Vlissingen De 27-jarige Vlissinger J. H., die nogal wat kruimeldiefstallen had gepleegd ■in zijn woonplaats, werd veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf In deze zaak was drie maanden geeist Een andere 27-iarige Vlissinger R H werd conform cïe eis tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld voor zijn aandeel in de heling van een munten verzameling en het plegen van steun- fraude. Mevrouw E. C uit Middelburg, die eveneens steunfraude had ge pleegd, werd veroordeeld tot een ge heel voorwaardelijke gevangenisstraf van zes weken met twee jaar proeftijd, Schade bij botsing NIEUWVLIET Twee personenau to's werden vrijdagmiddag rond kwart voor een beschadigd bij een aanrijding op de splitsing Sint Bavo- dijk - Barendijk in Nieuwvliel. Be stuurder A. R K uit Zuidzande ver leende. komend vanaf de Sint Bavo- dijk, geen voorrang aan bestuurster A H M van B. uit Groede. die van de Barendijk kwam.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 43