Recht loonwerkers op het vervoer van bieten betwist Wafli V oorlopig passanten geen belasting voor in haven Bruinisse WISSEL SCHOUWEN PZC/ provincie /OOR ECONOMISCHE POLITIERECHTER ,sssusss^sr^ss.dcn de Boekje over het onderwijs in Terneuzen in de vorige eeuw Acht maanden voor ontvoeren van Axelse 24 DECEMBER 1983 13 HDDELBURG De economische politierechter in Middelburg heeft zich vrijdagmiddag loeten bezighouden met de vraag of loonwerkersbedrijven in de landbouw zich aan een trafbaar feit schuldig maken als ze op het land staande bieten in opdracht rooien en ervolgens voor het transport zorgen naar de verwerkende suikerfabriek. Het vervolg op die andeling lijkt heel logisch, omdat de loonwerkers met speciale apparatuur het rooien van bietenveld te lijf gaan en de bieten dan regelrecht terecht komen in enkele anhangwagens die achter een tractor gespannen zijn. gebeurt dat vooral veel in onder meer naar voren dat het vër- jtuwsch-Vlaanderen. waar de boe- voer van de bieten vooral door een nhun bieten leveren aan de suiker- trekker met twee aanhangwagens briek in Sas van Gent. Tot nu toe is rechtstreeks in verband staat met de it niet omstreden geweest In de bedrijfsvoering van deze loonwerkers. In juridische zin wees hij op een arrest van de Hoge Raad waardoor dit ver voer eigenlijk al gelegaliseerd zou zijn. Hij vroeg voor al zijn clienten vrij spraak waar tegen allen, toch min ol Officier van justitie, mr J. van Marion, attendeerde er in zijn requisitoir op dat de zaken heel anders liggen als er sprake is van vervoer van bieten, waarvan men als landbouwer de eige naar is. De bieten werden ook wel vervoerd nadat ze op het land waren opgeslagen. De vertegenwoordigers van de zes bedrijven kwamen uit Biervliet. Aardenburg, Schoondijke en Sint-Kruis. •aktijk is een andere oplossing meer beidsintensief omdat voor 'erkende iroerders' de landbouwpercelen vrachtwagens weinig toeganke- en soms zelfs helemaal niet be- Libaar zijn. De boeren vinden dat - i minder gunstig omdat er dan Reparatie SlUIS (eel in het land wordt gewoeld. ;jr in wezen is dat voor de wet niet jj| HanSWCCft gemaal sluitend - althans, over die T, ,ag moest economisch polltterech- HANSWEERT - De scheep»™™- b tt dienst Oosterschelde maakt bekend mr J van 't Hof zich nu buigen - adat dit vervoer niet meer zou val- meer in principiële zin want het gaat om een principiële uitspraak, door de officier van justitie een boete van 450 gulden was geëist. De economische politierechter wil er eens over denken: hij doet over veertien dagen schrifte lijk uitspraak (6 januarii. In praktische zin bracht de raadsman nog naar voren dat de boer niet wil dat het land door zware vrachtwa gens kapot wordt gereden. En die vrachtwagens, zo vervolgde hij, wil men alleen maar geladen zien aan missie, maar wie daar in zitten is niet een harde weg. De heer Fournier erg duidelijk. Dat bleek vrijdag- Niemand weet wie zitting heeft in verkeerscommissie van Bruinisse BRUINISSEDe gemeente Bruini se heeft kennelijk een verkeerscom- dat van 3 januari tot en met 7 januari wegens herstelwerkzaamheden aan in Hansweert-, de schutkolk voor de scheepvaart zal zijn gestremd. legde er in zijn verklaringen de na druk op dat het gaat om een beperkt gemeenteraad aantal loonwerkers in een gebied als vergadering avond tijdens een vergadering an Bruinisse. In die g het raadslid M. vooral westelijk Zeeuwsch-Vlaande- Meeuscn (cda) of eens bekeken kan ren. die een opdracht krijgen voor een geheel van werkzaamheden: orden of het invoeren van een ma ximum snelheid van 30 kilometer in kerbiet van de wieg tot het graf naar de dorpskom mogelijk is. de suikerfabriek. Burgemeester T C Hekman vond het Tegen de achtergrond van de voort- goed dat de verkeerscommissie zich schrijdende mechanisatie maakt n daar over boog, maar hij wist niet wie .i onder 'eigen vervoer' en dan is de buitenebdeuren van de Westsluis sen in overtreding met de wet au- ivervoer goederen. Achtergrond van ^problematiek is dat toen de malai- tegon het beroepsgoederenvervoer 'Tryfosa' Sint-Annalaild Zeeuwsch-Vlaanderen in de gaten seg dat deze 'klus' mogelijk volgens hield kerstbijeenkomst .wet aan hen was voorbehouden. SINT-ANNALAND De hervoi 'Jimier'uit Utrecht 'alèemeen secre- vrouwenvereniging 'Trvfosa' in Sint- schaffen. Verschillende gebieden in commissie zitting heeft Daar kon de as van de Bond van Agrarische Annaland vierde het kerstfeest in het Zeeuwsch-Vlaanderen zijn voor raad vrijdagavond ook geen antwoord mnhedrhven in Nederland wond er hervormd verenigingsgebouw aan de vrachtauto's onvoldoende ontsloten, op geven. Meeuwsen: „Misschien zit iatoDzichtgeendoekiesom Door Kerkr'nf>'- Nadat presidente, mevrouw aldus de bondssecretaris, „en als ze ik wel in die commissie, maar ik heb malaise denkt men nlotseline bii C' PuVzer"Van Dijke, de druk bezoch- dit zouden mogen, werd er sterk inge- nooit een uitnodiging voor een verga- heroeoseoederenvervoer he dat te bÜeenkomst had geopend, werd de grepen in de bestaande mogelijkhe- dering gehad". Hekman deed nog wel liturgie afgewerkt. Hierna volgde een den van He irtrmuferVerirHoHrii-iroYV' dg suggestie dat wethouder H Schot (cdal voorzitter is van de bewuste commissie, maar geen van de raadsle den kon dat vrijdag bevestigen.- J Bal (pvda) wees er verder bij de rondvraag op dat het toch wel heel vreemd is om als gemeenteraad op de vrijdagavnd voor het kerstweekeinde gebruik van zeer grote rooimachines daar voorzitter van was Ook wist hij SINT-ANNALAND De hervormde die de incidentele boer met kan aan- niet wie van de raadsleden in die advocaat van ces voor de rechter 5e.8]ootma^er la5 een kerstverhaal Tr,enR voor. Drs M d^ëi^dëSüe^ Vrouwenvereniging laanderen mr A. L R. Melens bracht komst met een dankgebed af. IEL De Halle, 10-12 en 13.30-17 Weverij J. Blom, 10-17 uur: werken r. vogeltentoonstelling van Ph. Bakx RESKENS Vismijn. 10-22 uur: AXEL Galerie Bellemans. zat. 10-18 geltentoonstelling. uur: tekeningen uit 'Zeeuws Platen- MAARTENSDIJK 'Haestinge', boek': Kindergalerij: tekeningen van 30 uur: Volkskerstzang. René Nijhoff. 1DDELBURG Gasthuiskerk, BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, vt30 uur: Kerstconcert door brass- zat. en ma. 14-17 uur: werken van ■nd ONDA. David Kleijne (t/m 8/1). JSS1NGEN De Piek, 20 30 uur: Stichting etcetera, zat. 13.30-17 uur: areden van Ensemble Pittoresque. sculptures van Gloria Pecego en Cla- INDAG (Eerste Kerstdag). ra v. d. Water (t/m 15/1). 1L— De Halle. 10-12 en 13.30-17 BRESKENS V.m. Wit-Gelekruisge- vogeltentoonstelling. bouw. zat. 10-12 uur: fossielen, mine- IANDAG (Tweede Kerstdag). ralen en curiosa-collectie van Jan EL 10-12 en 13 30-17 00 uur: Goethals. ?1 tentoonstelling. Galerie 'Raiffeisen', 14-17 uur: Kerst- 1ESKENS Vismijn. 11-18 uur: salon (tm 15/1). ilten toonstelling BURGH-HAAMSTEDE De Be- waerschole. zat. en ma. 14-17 uur: 'Kijken naar landschap' (t/m 7/1). DOMBURG Biologisch Museum, zat. en ma. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland'. 'Bloemdijken in Zeeland' en Ouwerkerk bijeen OUWERKERK De vrouwenvereni ging in Ouwerkerk vierde het kerst- o feest. De bijeenkomst werd geopend te vergaderen Hij stelde voor dat in door mevrouw Den Bleyker. Na het het vervolg nooit meer te doen. Burge gebed werden enkele liederen gezon- meester Hekman was dat met hem gen. Het orgel werd bespeeld door eens. zodat werd besloten dergelijke Saartje Boogerd. Tot slot zong men vergaderdata in de toekomst te voor- 'Ere zij God'. komen m De haven van Terneuzen omstreeks 1900. met in het midden de openbare lagere school die in 1867 werd geopend Op de voorgrond een aantal leerlingen TERNEUZEN De Terneuzense stadje economische betekenis kreeg gemiddeld zo n 166 leerlingen. In de historicus drs C. A. van Minnen (27) als gevolg van de aanleg van de jaren tachtig kwam het kleuteron- publiceerde gisteren (vrijdag) boekje over de ontwikkeling het lager onderwijs in Terneuzen de tweede helft van de eeuw. Het boekwerkje is een over druk uit het nieuwe jaarboek van de Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' uit Hulst. Het jaar boek werd kortgeleden onder de leden verspreid. Het door Van Min nen geschreven hoofdartikel uit het boek, ligt nu voor 14,95 te koop in de Terneuzense boekhan dels. Van Minnen zet de onderwijs ontwikkeling in Terneuzen gedu rende de laatste vijftig jaar van de vorige eeuw af tegen sociaal-econo mische ontwikkelingen in die tijd. De Terneuzense bevolking was arm. maar kreeg het wat beter toen het spoorlijn Mechelen-Temeuzen. De haven van Terneuzen trok de vorige eeuw nogal wat mensen aan. Dat orige leidde in de jaren negentig tot een derwijs van de grond, terwijl men eveneens een begin maakte-met het geven van vaktechnisch onderwijs. De schoolwet van 1857 leidde bij de sterke uitbreiding van het aantal arbeidende klasse in Terneuzen tot scholen in Terneuzen. Niettemin was de financiële draagkracht van derwijs. de ouders laag. Er kwamen herhaal de verzoeken voor ontheffing of ver laging van het schoolgeld bij de scholen binnen. Er was gedurende de tweëde helft van de vorige eeuw een groot schoolverzuim. Vooral tijdens de zomermaanden kwam gemiddeld 50 procent van de kinderen niet opda gen. De kwaliteit van de schoolloka len was allerhel a bberst. In het lo kaal van de bijzondere school in Terneuzen. dat een oppervlakte van grotere belangstelling voor het on- De schoolstrijd is aan Terneuzen, zeker vóór 1900, ongemerkt voorbij gegaan. Dat was te danken aan de homogene sam enstelling van de bevolking van Terneuzen De Ter neuzense burgemeester J A. van Boven zei daarover, tijdens de ope ning van de openbare lagere school in Sluiskil in 1878: „In Ter Neuzen ziet men openbaar en bijzonder onderwijs vreedzaam opgroeien, hand in hand gaande, om samen 100 vierkante meter had. verbleven onkunde te bestrijden". EERST VOOR- EN NADELEN AFWEGEN R.-k. kerk, 15.30 uur: Kerst- :ert door het Jongenskoor van de uwse Koorschool. Pompe', 21 uur: optreden van 'The jang Stroopwafels' AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM - In Bintje 35-50mm kwa- nen 10 contracten tot stand voor levering april tegen f 49.70 tol f 49.50 per 100 kg De stemming was kalm Voor Bintje 50mm werden 160 contracten verhandeld voor levering april bij een prijs van f 79.70 tot f 78,50 per 100 kg en 10 contracten voor levering mei legen f 82.50 belang» terug om zich nog eens over weten dat het allemaal zo n vaart niet De stemming was goed prijshoudend voor de zaak te beraden Na die schorsing liep en dat het best m orde zou komen april en kalm voor mei met de betalingen die Aquadelta ZOU Aardappeltermijnmarkt Rotterdam BRUINISSE - De passanten die ge- bereiden was een commissie aa hoc bruik willen maken van de haven te ingesteld, bestaande uit raadsleden Bruinisse hoeven voorlopig tot 1 De leden van die commissie trokken besloten de raadsleden het ...J|jLjPL rtai april 1985 geen watertoeristenbelas- zich vrijdagavond op voorstel van het Van de belasting uit te stellen om de doen Maar hij moest ook toegeven 23-l2-'83. bintje 35/50 mm opw apr. laten ting te betalen. Het gemeentebestuur raadslid dr. W. F. M. Vonk (algemeen voor-en nadelen nog eens te bekijken dat bij wijze van uitzondering het 49.70; bieden 49,30; slot 49.70; mei slot 50.00. zal in 1984 nog eens bekijken welke en alle betrokkenen te horen. voor- en nadelen aan het invoere Blaauwe Steen'. 21 uur: optreden 'Dieren in de natuur' GOES Lunchcafé Stadhuis, zat. 9-18 uur: werken van Martine Raes (t/m 31/12). Museum, zat. 10-12 en 13.30-17 uur: kerk. 14.30 werken van George Hadeier (t'm 15 1). HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 en zo. en ma 13-17 uur: oude landbouwwerktuigen. HULST Galerie Van Geyt, zat. 9-12 en 14-18 en zon. en ma. 14-17 uur: 'Feest der kleine formaatjes' (t/m 15/ Hal Golfslagbad tekeningen jeugd pëep 'Jam Jam' 1ST Den Dullaert. 11 uur: slconcert door het Hulster Ge- ;d koor. t-LAURENS Kerstmusical DDELBURG Nieuwe Kerk. 15.30 Kerstconcert door het Middel- Mannenkoor, rgerzaal Stadhuis, 20 30 uur- Kerst- «ert door het Demian Kwintet. IRN'EUZKN Zuidlandtheater, 14 KAMPERLAND familieprogramma 'Rondom £,e Roompot: van een dergelijke belasting voor passanten verbonden zijn. Als blijkt dat er meer vóór- dan nadelen zijn zaJ de belasting met ingang van 1 april 1985 worden ingevoerd. Tot die con- clusie kwam d» gcmcntcraad van HEINKENSZAND - In de Neder- Kerstdiensten hervormde kerk in Heinkenszand werk niet openbaar was aanbesteed. stemi™ng aPr en mei kalm; openst. pos. Nu was prijsopgaaf gevraagd aan vier bedrijven, waarop het raadshd 1 w 5x49 50 en 5x49 70. weeko: weekomzet apr 169 Bruinisse vrijdagavond. Aanleiding daartoe was een mededeling van het college van burgemeester en wethou ders over deze belasting. In de discussie bleek ai snel dat burgemeester T. C. Hekman er het Aquadelta „JP* HM raadslid C. J. van Liere wilde wel concludeerde dat Het 5? op" a'pT laten eens weten van b en w hoe het zal Jverk wellicht minder had kunnen 79 60 bieder. 79 30 slot 7940. mei laten met de financiering van de plannen kosten. Toch bleek Van Liere met strand gerust -Jk wil zekerheid en dat blijkt an de mel ult de stukken van de raadsle- Aquadelta. Van Liere den zo stelde hij. Hekman wist uit- dat dal plan eerst eindelijk de raad gerust te stellen, een bedrag zodat in meerderheid besloten werd alsnog de resterende ƒ39.000.- be schikbaar te stellen in het vertrouwen dat Aquadelta dat geld terug zal die Aquadelta heeft 1 aan te leggen ten noordwesten v lands hervormde kerk in Heinkens- jachthav zand wordt vanavond (zaterdag) om merkte c half elf een kerstnachtdienst gehou- 375.000,- zou kosten den met medewerking van het zang- waarvoor een bankgarantie aanwe- koor Ons Genoegen' Zondagmorgen £lf, was. Nu het werk 39.ÜOo.- meer is er een kerkdienst om 10.00 uur gaal kosten, blijkt er voor dat hogere 83.00, bieden 82 00. siot 82.50. stemming apr. goed pnjsh mei kalm. openst. pos apr p! 41 wordt 4648. mei pl. 9 wordt 161. omzet apr 160, hoogste pr. 79.70. laagste 78 50. laatste zkn 6x79.40. mei 10 w 10x82 50, weekomzet apr 836; mei 26 Groentenveïling Barendrccht, 23 decem ber 1983. Aardappelen, bintjes bonken 76-80. groot 55-60 andijvie A 2.26-3 05. B 1.71-2.60. bles- look 103-1.10. bleekselderij 14-92, boeren- x kinter' door 'Gheselscap Goet en- Noord-Beveland (t'm 31/12: Fyn' KRUISPOLDERHAVEN 'Den LMPROGRAMMA Burtman' zat. vanaf 12 uur. zon. vanaf ERGEN OP ZOOM Roxy I. zat. 19, j] uur Werken van Piet Boelens (tin 6.15. 18.45 en 21.15 en ma. 14. 30/D. 18.45 en 21.15 uur: Never say MIDDELBURG De Vleeshal, zat. en 1 again, 12 jr. ma n-17 uur wintertentoonstelling t?n.zat. 19. zon 16.30 en 19 en ma kunstkring am 31 12. 16.30 en 18 uur: Superman 111. a l.: Zeeuws Kunstenaars Centrum, za. 10- 21.30 uur: Man with the 12 uur: werken van Henny Schrijver u «Dy lens. 12 jr. (tm 11 1) 2 an Actueel I. zon. en ma. 16.30. 19 st.-Janstraat 41. zat. 14-17 uur: touw- k '1p0uur Caligula II. 18 jr.: ma. 14 plastieken van Anneke Ruimschotel. "Pmocchio, a.l. Demerary, zat. 9-17 uur: diverse am- lem'Actueel II, zon. 16.30, 19 en bachten en exposities Wen ma. 14, 16.30, 19 en 21 30 uur: Galerie Montparnasse, zat. 14-18 uur: vier vuisten slaan op hol. a.l. werken Saint Geniès (t'm 24/12), em'Actueei III, zon. 20 en ma. 17 OOSTBURG Atelier Oudestad 66, -0 uur: Sophie's choice, 16 jr.; zon. zat 10.12 en 14-18 uur: werken van ma. 14 uur: Nena. 12 jr. jan verschoore zat. en ma 19 en 21.30 uur: TERNEUZEN 'Tierlantijn', zat. 14- wsay never again, a.l.; ma. 14 uur: 17 uur: p0ppen Van Wopje van de Dalmatiers. a.l. Kamp en Lies Bleeker itm 31 12). n 1ST De Koning van Engeland. Ter Schorre: werken van leerlingen 15, zon en ma. 13 45 en 16 15 uur zeldenrustcollege (t'm 8 1 bi. a.l;_za. lo en 19. zon. en ma. VLISSINGEN Galerie 'De vrije •i 16.15, 18.45 en 21.15 uur. Never neenngh', za. 10.30-17 uur: Oude kaar- never again. a.l.; zat. 15. zon en ten van zeeland itm 14 1. 13.45 en 18 45 uur: Superman III. Gevangen toren, vanaf 17 uur: werken zat. 15 en 19. zon. en ma. 16.15, van Ineke otten. -5 en 21.15 uur The Bronx war- Reptielenzoo 'Iguana', zat. en ma. n jjlBJr.; zat. 19 en zon. en ma. 18 45 14.17 30 uur expositie levende reptie- 11.15 uur- The meaning of life. 16 ]en amfibieën en insekten. Bt. 19, zon. 21,15 en ma. 16 en 21.15 Museum, za. 13-17 uur: werken van (Sophie's choice, 16 jr.; zon. 14,30 Meggie Dirks (t'm 3112). 1615 en ma. 14.30 uur: Josephine Galerie Marquis, zat. 13-30-17.30 en 1 «mbaeher IH, 18 jr. ma 14.77 uur: werken van Nicolaas STBURG Ledel. zat. 19.15. zon. jarigs ba, 20 uur; De illusionist, a.l zon. YERSEKE Atelier Dam Twee. zat -a. 14 uur. Tom Jerry festival, jo-18 uur expositie van schaal- en zon. en ma 16 30 uur: schelpdieren en werken diverse kun- 1 fs'erster. 18 jr. stenaars -NEUZEN Luxor. zat 14. 19 en ziERIKZEE Tussen de twee ha- en ma 13.4o. 16 en 18 4o en vens zat en ma 14.17 uur werken 'uur: Never say never again, a.l.; van mevr Visser en de heren Cornelis- '3. zon. 16 en 18.45 en ma 16 45 en sen en vlieger zat. zestig kunstwer- -)uur The meaning of life, a.l zal. ken geïnspireerd op de bouw van de -Jan. ma 13 45 uur: Heidi, a.l.. zat. stormvloedkering a m 24 12» tzon. 21.15 en ma. 16 uur: Kamer- lies met wulpse wensen. 18 jr. hulpcentra 10".- - Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel, 01100-14441 (ook voor müieuklachtcn). Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. meaning of life, a.l. zat. en ma. 19 0118O-15551. daK en nacht bereikbaar Superman III, a.l.; ma. 14 uur: 101 Chr. hulpdicn-u /.-. kind mensen ill Öatiers, a.l. nood. tel 01180-36251. van 10 00-24 00 uur Toonstellingen weekends van 2000-2400 uur •ANNALAND zat. en ma. 14-18 'Bljjf van m "f z'rljnd- 'el fototentoonstelling 01184-14645. dag en nacht bereikbaar r SS A TPR SnF\ Vm Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614. MIIDEN V.m Te bereiken op kamoordagen van 9 17 uur Wntehuis. za. 14-17 uur: werken Orpheus werkgroep huweli ik en homofi- e kunstenaars (t/m 24 12). lie. tel 01184-7216: meest voor voelde het invoeren van de voorganger is ds H J Radstakeen Ldrageeen narantie «"^M^^o'mer'k storten. belastingin ieder geval een jaar uit te mil7jknip meriewprkinr wordt ver- u- garantie te zijn. zo merk- iook us-i.iu, Dieekseiaenj i4-az. boeren- stellen. Hij was tot <tte mening geko- S jo0e enMe jong'e lêdéï Ten- b.X'anüé'"voor' hM'JJSffiJirï Bruinisser gemeenteraad g,ng ook men na „verleg met de havenbeheer- slotte ,5 er zondaBmlida6 om ,6.30 akkoord met het verlengen van de «I vanaf 10 st p bak 94-117, .3-1 n. 77 1 01 ders en na een overweging van de uur een kerstviering van de zondags- zal J samenwerkingsovereenkomst stuur- nadelen. Om deze materie voor te school Maranatha. /-d lopen' Burgemeester Hekman liet Van I mre groep Jeugdwerkloosheid Schouwen- Muigemeestei Hekman nu van Lieie Duiveland'Sint-Philipsland, Alleen J. E Houtekamer isgp) wilde wel een SSINGEN Alhambra I, zat 19 1.30, ma. 14,19 en 21.30 uur: Never never again, a 1. unbra II, zat. en ma. 21.30 uur: Een scène uit de opvoering door de leerlingen van het Janseniuscollege in Hulst. HULST 'Hostie, Hamburger, Hoop'. Onder deze titel voerden vrijdagavond in Den Dullaert in Hulst leer lingen van het Janseniuscollege een theaterstuk op voor hun schoolgenotcn. Dat gebeurde in het kader van de kerstviering. Het stuk is een "drieluik waarin veel theatervormen als muziek, zang. toneel, dia. dans. mime en lichtspel Het verhaal gaat over een volk dat zich massaal terugtrekt uit de godsdienst om zich vervolgens kri tiekloos over te geven aan 'de goden van de huidige -.I-. ...nok (Technical, de economie (Econima), en de wereld van krant, radio en tv (Mediai' Op de planken stonden bijna dertig leerlingen en achter de schermen nog eens een dergelijk aantal Muziek en zang werden uitgevoerd door het combo Blaauwe Hoeve onder leiding van Toine Mangnus en het jongerenkoor Blaauwe Hoeve onder leiding van Adri Bogaerd Het stuk is geschreven door een leraar van de Hulster rijksscholengemeenschap. Ton Dekkers Regie en pro- duktie waren ook in zijn handen. 26-56, koolrapen 45, witte kool 58-82. rode 66-80. pakzooi 1.54-1.88, peterselie 26- 1 39. prei 1.10-1 23, selderij 22-1 15. spinazie 4 36 4.60. spitskool 58-1 38. uien bonken 80-90. grof 60-76. middel 45-55. drieling rapportage over de voortgang van de 24;38. pikler 18-28. winterpeen grof 30-55. werkzaamheden van de stuurgroep. "'j Als die er met komt. zal de deelname van Bruinisse aan de stuurgroep op nieuw ter discussie worden gesteld, zo besloot de raad. Kerst Bejaardensoos in Ouwerkerk OUWERKERK De bejaardensoos in Ouwerkerk vierde kerst in een sfeervol versierd dorpshuis. Na een welkomswoord van leidster mevrou- we Zoeter, las de burgemeester van Duiveland J. van Bommel het eerste MIDDELBURG De rechtbank heeft een 23-jarige jongeman, die korte tijd in Axel woonde, voor vrijheidsbero ving veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maan- gedeelte van het kerst evangel.e Er den voor„aardelijk. Tesen R. R. „,a. werden veel kerstliederen gezongen veertie„ daec„ „led;„ en na de pauze las mevrouw Hage een acht maandre„ cR„,ieve kerstverhaal voor. gevolgd door een kerstverhaal van mevrouw Den Bley- eertien dagen geleden gevange nisstra geëist, maar de rechtbank deed daar vier maanden voorwaarde lijk bij. R. ontvoerde zijn jonge vrouw, met wie hij nog maar een week getrouwd was naar Rotterdam. In Axel werd de vrouw in een auto getrokken en mee genomen naar Rotterdam, waar zij op kamer gevangen werd gehouden, r R was ook met zijn auto enkele keren tweede kerstdag een voUeyba toer- eden ee„ broer va„ aj„ ld nool In sporüial Onderdak toZlerlk- en daarvoor was hem pogmg tel dood- zee. Er wordt gespeeld n twee heren- slag of poglng tot het toebrengen van poules en een damespoule De deelrie llchamelbk ten lasb, ee. mende teams zijn Intermezoo. EVVC, d v B dlstnetsjeugd Zeeland Spirit YUM. Gehee, cobfom, de m de Snuol!' REHTC As?Kwneï PhSik R R Middelburg en de Spit oil. kek v t-.A. s\ KttneK. unoemx 22-jarige D de B uit Vlissineen ver- en Mevo'80 Het oenooi begtnt om Xfd St ïs maairden gSe^- straf, waarvan twee maanden voor waardelijk Samen hadden zij een Volleybaltoernooi in Zierikzee ZIERIKZEE De volleybalvereni ging Mevo'80 uit Zierikzee houdt grote reeks inbraken gepleegd ln scholen in Middelburg en Vlissingen. De 27-jarige Vlissinger J H„ die nogal wat kruimeldiefstallen had gepleegd in zijn woonplaats, werd veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf In deze zaak was drie maanden geëist 9.30 uur. Diaserie over Zeeland in periode 1900/30 in Brouwershaven BROUWERSHAVEN - Mevrouw M. E Jansen-Glas vertoont woensdag van af 15.00 uur in het verenigingsgebouw Een andere 27-jarige Vlissinger R. R. aan de Nieuwstad 13 in Brouwersha- werd conform de eis tot vier maanden ven een diaserie. Deze heeft als onder- gevangenisstraf veroordeeld voor zijn werpen klederdrachten, landschap- aandeel in de heling van een munten- pen. stads- en dorpsgezichten aan de verzameling en het plegen van steun- hand van tochten door Zeeland in de fraude. Mevrouw E C uit Middelburg, periode van 1900 tot 1930. De organi- d'e eveneens steunfraude had ge- satie is in handen van Stichting Cul- pleegd. werd veroordeeld tot een ge- turele Commissie Brouwershaven De heel voorwaardelijke gevangenisstraf Roode Lelie' van zes weken met twee jaar proeftijd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 41