lecht loonwerkers op het ervoer van bieten betwist Voorlopig geen belasting voor passanten in haven Bruinisse OOR ECONOMISCHE POLITIERECHTER WISSEL BEVELANDEN Boekje over het onderwijs in Terneuzen in de vorige eeuw Acht maanden HostieHamburgerHoop' 8 [ERDAG 24 DECEMBER 1983 PZC/ provincie 13 DDELBURG De economische politierechter in Middelburg heeft zich vrijdagmiddag eten bezighouden met de vraag of loonwerkersbedrijven in de landbouw zich aan een jfbaar feit schuldig maken als ze op het land staande bieten in opdracht rooien en -volgens voor het transport zorgen naar de verwerkende suikerfabriek. Het vervolg op die ideling lijkt heel logisch, omdat de loonwerkers met speciale apparatuur het rooien van bietenveld te lijf gaan en de bieten dan regelrecht terecht komen in enkele ahangwagens die achter een tractor gespannen zijn. gebeurt dat vooral veel in onder meer naar voren dat het ver- iwsch-Vlaanderen, waar de boe- voer van de bieten vooral door een hun bieten leveren aan de suiker- trekker met twee aanhangwagens sek in Sas van Gent. Tot nu toe is rechtstreeks in verband staat met de niet omstreden geweest. In de bedrijfsvoering van deze loonwerkers. tlijk is een andere oplossing meer in juridische zin wees hij op een arrest adsintensief omdat voor 'erkende van de Hoge Raad waardoor dit ver eerders' de landbouwpercelen voer eigenlijk al gelegaliseerd zou zijn. vrachtwagens weinig toeganke- Hij vroeg voor al zijn clienten vrij- B en soms zelfs helemaal niet be- spraak waar tegen allen, toch min ol toar ajn. J3e boeren: ^vinden dat meer in principiële zin want het gaat ->-• -> om een principiële uitspraak, door de officier van justitie een boete van 450 sprake is van vervoer van bieten, waarvan men als landbouwer de eige naar is. De bieten werden ook wel vervoerd nadat ze op hel land waren opgeslagen. De vertegenwoordigers van de zes bedrijven kwamen uit Biervliet. Aardenburg. Schoondijke en Sint-Kr""v P latte lanésvrou wen minder gunstig omdat er dan tl in het land wordt gewoeld. dat het land door zware vrachtwa- gens kapot wordt gereden. En die KapcllC Viet'detl kei'St vrachtwagens, zo vervolgde hij, wil KAPELLE - De Nederlandse Bond men alleen maar geladen zien aan van Plattelandsvrouwen afdeling Ka een harde weg. De heer Fournïer pelle Biezelinge hield haar kerstvie- legde er in zijn verklaringen de na- ring druk op dat het gaat om een beperkt Deze avond werd geopend door de aantal loonwerkers in een gebied als presidente mevrouw T W de Jong, vooral westelijk Zeeuwsch-Vlaande- met het lezen van het kerstevangelie ren. die een opdracht krijgen voor Hierna gebruikten de dames een een geheel van werkzaamheden: sui- broodmaaltijd. Verder werd de viering kerbiet van de wieg lot het graf naar verzorgd door eigen leden met een de suikerfabriek. zangkoor en enkele dames van de rrn wezen is dat voor de wel niet gulden was geeist. De economische Tegen de achtergrond van de voort- leeskring met een kerstverhaal maal sluitend - althans, over die ig moest economisch politierech- mr J. van 't Hof zich nu bulgen - iat dit vervoer niet meer zou val- i onder 'eigen vervoer' en dan is overtreding met de wet au- «rvoer goederen. Achtergrond van problematiek is dat toen de mal ai- Plattelandsvrouwen egon het beroepsgoederenvervoer politierechter wil er eens over denken: schrijdende mechanisatie maakt men hij doet over veertien dagen schnfte- gebruik van zeer grote rooimachines lijk uitspraak (6 januari) de incidentele boer met kan aan- i j j schaffen. Verschillende gebieden in In praktische zin bracht de raadsman nog naar voren dat de boer niet enkele voordrachten. Deze druk bezochte kerstviering werd besloten met samenzang. Reparatie sluis in Hansweert Zeeuwsch-Vlaanderen zijn voor vrachtauto's onvoldoende ontsloten, aldus de bondssecretaris, ..en als ze dit zouden mogen, werd er sterk inge- HANSWEERT De scheepvaart- ..v„ grepen in de bestaande mogelijkhe- dienst Oosterschelde maakt bekend Zeeuwsch-Vlaanderen in de gaten 111 I ei'SeKe Dljeeil den van de loonwerkersbedrijven dat van 3 januari tot en met 7 januari »dat deze 'klus' mogelijk volgens YERSEKE De afdeling Yerseke Officier van justitie, mr J. van Marion, wegens herstelwerkzaamheden aan aan 'ien was voorbehouden. van de Nederlandse bond van platte- attendeerde er in zijn requisitoir op de buitenebdeuren van de Westsluis j. getuige-deskundige. de heer W. J. landsvrouwen hield in 'De Haven' de- dat de zaken heel anders liggen als er in Hansweert. de schutkolk voor de - geruit Utrecht, algemeen secre- kerstviering. Er waren 112 leden aar.- |^prctviorinn MfVR scheepvaart zal zijn gestremd. Kerstviering van NCVB 's Gravenpolder 's GRAVENPOLDER De afdeling 's van de Bond van Agrarische WgZig toen mevrouw Prins-Van Bo- KcrSt\lCriHJ* jNOVB Mbedrijven in Nederland, wond er ven de bl)eenkomst opende. Eerst !i at opzicht geen doekjes om; ..Door werd een kerstbroodmaaltijd genut- 111 WOlpiïSiirtSClij K is malaise denkt men plotseling by tigd Een koortje, gevormd uit eigen WOLPHAARTSDIJK De NCVB t beroepsgoederenvervoer hé dat leden, zong hierna onder leiding van afdeling Wolphaartsdijk vierde samen k tawy er ook by kunnen hebben". de heer Tybout enkele liederen Me- met de hervormde vrouwenveremgmg GravenPol?er van de NCVB hield itfldvocaat van zes voor de rechter n. het Dat sebeuïde "nde? SfflL bijeenkomst d de hervormde kerk «dvocaat van zes voor de rechter vrouw Klk hield een deciamatie. De isagde bedrijven in Zeeuwsch- volgende bijeenkomst is dinsdag 17 uideren mr A. L. R. Melens bracht ianuari L De Halle. 10-12 en 13.30-17 Weverij J. Blom. 10-17 uur: werken vogeltentoonstelling van Ph. Bakx. SKENS Vismijn, 10-22 uur: AXEL Galerie Bellemans. zat. 10-18 tentoonstelling. uur: tekeningen uit 'Zeeuws Platen- MAARTENSDIJK 'Haestinge', boek', Kindergalerij: tekeningen van luur: Volkskerstzang. René Nijhoff. IDELBURG Gasthuiskerk, BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, uur: Kerstconcert door brass- zat. en ma. 14-17 uur werken van :0NDA. David Kleïjne (tm 8/1) IS1NGEN De Piek. 20.30 uur: Stichting etcetera, zat. 13.30-17 uur. Eden van Ensemble Pittoresque. sculptures van Gloria Pecego en Cla- ra v. d. Water it/m 15/1). BRESKENS V.m. Wit-Gelekruisge- bouw. zat. 10-12 uur: fossielen, mine ralen en curiosa-collectie van Jan AG (Eerste Kerstdag). De Halle. 10-12 en 13 30-17 vogeltentoonstelling. S'DAG (Tweede Kerstdag). tento SKF.N Schipper-van Boven. Mevrouw Bo gaard-Kloosterman verzorgde de me ditatie en mevrouw Meulenberg-Vleu gel las een kerstgedicht voor. De leiding was in handen van vrouw Brouwer. De samenzang werd begeleid door Paulien Stroosnijder orgeli en de heer Both (hobo). Het 'uitu' <-11 uc iicci uuui muuur. uci NCVB-koortje zong enkele liederen naar de blindenbibliotheek Bartho orgelbegeleiding van de heer meus De volgende vergadering wordt Wcslveesr olgen(fe bijeenkomst is ik lanuur: gehoaden. )an spreekt de donderd 26 Januan ,Da„ ïertelt heer Weslhoff over de vraag of. de mevrouwbSchemter ,cls over de 21e. vrouw ook met pensioen gaat. kenomroep 'Nomen Nescio'. 'ÊU De haven van Tementen omstreeks 1900, met in het midden de openbare lagere school die in 1867 uerd geopend. Op de voorgrond een aantal leerlingen. TERNEUZEN' De Terneuzense historicus drs C. A. van Minnen (27) publiceerde gisteren (vrijdag) een boekje over de ontwikkeling van het lager onderwijs in Terneuzen in de tweede helft van de vorige eeuw. Het boekwerkje is een over druk uit het nieuwe jaarboek van de Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' uit Hulst. Het jaar boek werd kortgeleden onder de leden verspreid. Het door Van Min nen geschreven hoofdartikel uit het boek, ligt nu voor ,f 14,95 te koop in de Terneuzense boekhan dels. Van Minnen zet de onderwijs ontwikkeling in Terneuzen gedu rende de laatste vijftig jaar van de vorige eeuw af tegen sociaal-econo mische ontwikkelingen in die tijd. De Terneuzense bevolking was arm. maar kreeg het wat beter toen het stadje economische betekenis kreeg gemiddeld zo n 166 leerlingen. In de als gevolg van de aanleg van de jaren tachtig kwam het kleuteron- spoorlijn Mechelen-Temeuzen De haven van Terneuzen trok de vorige eeuw nogal wat mensen aan. Dat leidde in de jaren negentig tot sterke uitbreiding van het aantal dervijs van de grond, terwijl men eveneens een begin maakte met het geven van vaktechnisch onderwijs. De schoolwet van 1857 leidde bij de arbeidende klasse in Terneuzen tot scholen in Terneuzen. Niettemin grotere belangstelling voor het on- was de financiële draagkracht van derwijs. de ouders laag. Er kwamen herhaal de verzoeken voor ontheffing of ver laging van het schoolgeld bij de scholen binnen. Er was gedurende de tweede helft van de vorige eeuw een groot schoolverzuim. Vooral tijdens de zomermaanden kwam gemiddeld 50 procent van de kinderen niet opda gen, De kwaliteit van de schoolloka len was allerbelabberst. In het lo kaal van de bijzondere school in Terneuzen. dat een oppervlakte van 100 vierkante meter had, verbleven De schoolstrijd is aan Terneuzen, zeker vóór 1900, ongemerkt voorbij gegaan. Dat was te danken aan de homogene sam enstelling van de bevolking van Terneuzen. De Ter neuzense burgemeester J. A. van Boven zei daarover, tijdens de ope ning van de openbare lagere school in Sluiskil in 1878: ..In Ter Neuzen ziet men openbaar en bijzonder onderwijs vreedzaam opgroeien, hand in hand gaande, om samen onkunde te bestrijden" EERST VOOR- EN NADELEN AFWEGEN 10-12 en 13.30-17.00 uur: Goethals ntoons telling; IENS Vismijn, 11-18 uur: tentoonstelling. R.-k. kerk. 15.30 uur: Kerst ri door het Jongenskoor van de »se Koorschool. ompe', 21 uur: optreden van 'The ang Stroopwafels'. Ilaauwe Steen', 21 uur: optreden ioep 'Jam Jam'. iT Den Dullaert. 11 uur: (concert door het Hulster Ge il koor AURENS N. h. kerk. 14 30 lerstmusical. IELBURG Nieuwe Kerk, 15.30 Kerstconcert door het Middel- Mannenkoor. rzaal Stadhuis. 20.30 uur: Kerst- rt door het Demian Kwintet. NEUZEN Zuidlandtheater, 14 familieprogramma 'Rondom inter' door 'Gheselscap Goet en- n' PROGRAMMA OEN OP ZOOM Roxy I. zat. 19. 16.15, 18.45 en 21.15 en ma. 14. 18 45 en 21.15 uur: Never say again. 12 jr. II, zat. 19. zon. 16.30 en 19 en ma. 30 en 18 uur: Superman III. a l.: ima. 21.30 uur: Man with the lens, 12 jr. a'Actueel I, zon. en ma. 16,30. 19 Caligula II, 18 jr ma 14 Plnocchio, a.l n'Actueel II, zon. 16.30, 19 en ma. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: ier vuisten slaan op hol, a.l. m'Actueel III. zon. 20 en ma. 17 uur: Sophie's choice, 16 jr., zon. en ma. 14 uur: Nena, 12 jr. zat. en ma 19 en 21.30 uur: say never again, a.l.; ma. 14 uur: lalmatiers. a.l. De Koning van Engeland. i,zon. en ma. 13 45 en 16 15 uur: a! za. 15 en 19. zon. en ma. 1615. 18.45 en 21.15 uur: Never ever again, a.l.; zat. 15, zon. en Ï45 en 18 45 uur: Superman III. 15 en 19. zon. en ma. 16.15, en 21.15 uur: The Bronx war- 16jr.; zat. 19 en zon. en ma. 18.45 15 uur: The meaning of life. 16 L19,zon 21.15enma. 16en21.15 lophie's choice, 16 jr.: zon. 14.30 15 en ma. 14,30 uur: Josephine nbacher III, 18 jr. tBURG Ledel, zat 19 15, zon. 20 uur: De illusionist, a.l.; zon l 14 uur: Tom Jerry festival. IL 21.30. zon. en ma. 16.30 uur: raerster. 18 jr. El'ZEN Luxor. zat 14. 19 en zo. en ma. 13.45, 16 en 18.45 en sur. Never say never again, a.l.. .zon. 16 en 18'.45 en ma. 16 45 en tor The meaning of life, a.l.; zat. ma. 13 45 uur: Heidi, a 1zat. zon 21.15 en ma. 16 uur: Kamer- 5 met wulpse wensen, 18 jr 51NGEN Alhambra I. zat. 19 30, ma, 14,19 en 21.30 uur: Never sver again, a.l. ibra II, zat. en ma. 21.30 uur: taning of life, a.l..; zat. en ma. 19 tperman III, a.l.; ma. 14 uur: 101 'Iers, a.l 0ONSTELLINGEN GALAND zat. en ma. 14-18 ^tentoonstelling. ANNA TER MUIDEN V.m. atehuis. za. 14-17 uur: werken kunstenaars (t/m 24.12). Galerie 'Raiffeisen'. 14-17 uur: Kerst salon itm 15/1). BURGH-HAAMSTEDE De Be waerschole, zat. en ma. 14-17 uur: 'Kijken naar landschap' (t/m 7/1). DOMBURG Biologisch Museum, zat. en ma. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland'. 'Bloemdijken in Zeeland' en 'Dieren in de natuur' GOES Lunchcafé Stadhuis, zat. 9-18 uur: werken van Martine Raes <tm 3112). Museum, zat. 10-12 en 13.30-17 uur: werken van George Hadeier (lm 15 11. HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 en zo. en ma. 13-17 uur. oude landbouwwerktuigen HULST Galerie Van Geyt. zat. 9-12 en 14-18 en zon. en ma. 14-17 uur: 'Feest der kleine formaatjes' it'm 15/ 1). KAMPERLAND Hal Golfslagbad De Roompot: tekeningen jeugd Noord-Beveland (t/m 3312). KRUISPOLDERHAVEN 'Den Burtman' zat vanaf 12 uur. zon. vanaf 11 uur werken van Piet Boelens (t/m 30/1). MIDDELBURG De Vleeshal, zat en ma. 11-17 uur: wintertentoonstelling kunstkring (tm 3112) Zeeuws Kunstenaars Centrum, za. 10- 12 uur: werken van Henny Schryver (tm 11/1). St.-Janstraat 41. zat. 14-17 uur touw- plastieken van Anneke Ruimschotel. Demerary, zat. 9-17 uur: diverse am bachten en exposities. Galerie Montparnasse, zat. 14-18 uur: werken Saint Geniès (t/m 24/12) OOSTBURG Atelier Oudestad 66, zat. 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan Verschoore. terneuzen 'Tierlantijn', zat 14- 17 uur: poppen van Wopje van de Kamp en Lies Bleeker (tm 31 12). Ter Schorre: werken van leerlingen Zeldenrustcollege (tm 8 H vlissingen Galerie 'De vrije neeringh'. za 10 30-17 uur: Oude kaar ten van Zeeland (tm 14 1). Gevangentoren, vanaf 17 uur' werken van Ineke Otten Reptielenzoo 'Iguana', zat. en ma. 14-17.30 uur: expositie levende reptie len, amfibieën en msekten. Museum, za. 13-17 uur: werken van Meggie Dirks (t/m 31/12). Galerie Marquis, zat. 13-30-17 30 en ma. 14-17 uur: werken van Nicolaas Dings. YERSEKE Atelier Dam Twee. zat.. 10-18 uur. expositie van schaal- en schelpdieren en werken diverse kun stenaars. ZIERIKZEE 'Tussen de twee ha vens, zat. en ma. 14-17 uur: werken van mevr Visser en de heren Cornelis- sen en Vlieger zat. zestig kunstwer ken geïnspireerd op de bouw van de stormvloedkering (tm 24/12) HULPCENTRA Noord- on Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor milieuklachten) Zecuwseh-Vlaandcren Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dac en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251. van 10 00-24,00 uur weekends van 20 00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070 614014 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur Orpheus werkgroep huu elijk en homofi lie. tel. 01184-72161 BRUINISSE - De passanten die ge bruik willen maken van de haven te Bruinisse hoeven voorlopig tot 1 april 1985 geen watertoeristenbelas ting te betalen. Het gemeentebestuur zal in 1984 nog eens bekijken welke voor- en nadelen aan liet invoeren van ccn dergelijke belasting voor passanten verbonden zijn. Als blijkt dat er meer vóór- dan nadelen zijn zal de belasting met ingang van 1 april 1985 worden ingevoerd. Tot die con clusie kwam de gemeenteraad van Bruinisse vrijdagavond. Aanleiding daartoe was een mededeling van het college van burgemeester en wethou ders over deze belasting. In de discussie bleek al snel dat burgemeester T C Hekman er het meest voor voelde het invoeren van de belasting in ieder geval één jaar uit te stellen. Hij was tot die mening geko men na overleg met de havenbeheer ders en na een overweging van de nadelen. Om deze materie voor te bereiden was een commissie aa noc ingesteld, bestaande uit raadsleden- De leden van die commissie trokken zich vrijdagavond op voorstel van het raadslid dr W. F. M. Vonk (algemeen Kerstdiensten hervormde kerk in Heinkenszand HEINKENSZAND In de Neder lands hervormde kerk in Heinkens zand wordt vanavond (zaterdag) om half elf een kerstnachtdienst gehou den met medewerking van het zang koor 'Ons Genoegen' Zondagmorgen is er een kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger is ds H J Radstake en muzikale medewerking wordt ver leend door enkele jonge leden. Ten slotte is er zondagmiddag om 16.30 uur een kerstviering van de zondags school Maranatha. belangi terug om zich nog eens over de zaak te beraden Na die schorsing besloten de raadsleden het invoeren van de belasting uit te stellen om de voor- en nadelen nog eens te bekijken en alle betrokkenen Ce horen. Aquadelta Het raadslid C. J. van Licre wilde eens weten van b en w hoe het zat met de financiering van de plannen die Aquadelta heeft om een strand aan te leggen ten noordwesten van de jachthaven Aquadelta. Van Liere merkte op dal dat plan eerst 275.000.- zou kosten, een bedrag waarvoor een bankgarantie aanwe zig was. Nu het werk 39.000.- incer gaat kosten, blijkt er voor dat hogere bedrag geen garantie te zijn, zo merk te hij op. Tevens stelde hij vast dat de bankgarantie voor liet oude bedrag op 1 januari van het nieuwe jaar af zal lopen. Burgemeester Hekman liet Van Liere weten dat het allemaal zo'n vaart niet liep en dat het best in orde zou komen met de betalingen die Aquadelta zou doen. Maar hij moest ook toegeven dat bij wijze van uitzondering het werk niet openbaar was aanbesteed. Nu was prijsopgaaf gevraagd aan vier bedrijven, waarop het raadslid Meeuwsen icda) concludeerde dat het werk wellicht minder had kunnen kosten. Toch bleek Van Liere niet. gerust. ..Ik wil zekerheid en dat blijkt niet uit de stukken van de raadsle den". zo stelde hij Hekman wist uit eindelijk de raad gerust te stellen, zodat in meerderheid besloten werd alsnog de resterende 39.000.- be schikbaar te stellen in het vertrouwen dat Aquadelta dat geld terug zal storten. De Bruinisser gemeenteraad ging ook akkoord met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst stuur groep jeugdwerkloosheid Schouwen- Duiveland'Sint-Philipsland. Alleen J. E Houtekamer tsgpi wilde wel een rapportage over de voortgang van de werkzaamheden van de stuurgroep. Als die er niet komt, zal de deelname van Bruinisse aan de stuurgroep op nieuw ter discussie worden gesteld, zo besloot de raad AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM In Bintje 35-50mm kwa men 10 contracten tot stand voor levering april tegen f 49,70 tol f 49.50 per 100 kg De stemming was kalm. Voor Bintje 50mm werden 160 contracten verhandeld voor levering april bij een prijs van f 79.70 tot f 78.50 per 100 kg en 10 contracten voor levering mei tegen f 82.50 De stemming was goed prijshoudend voor april en kalm voor mei Aardappelterniijiimarkl Rotterdam 23-12-'83 bintje 35/50 mm opw., apr. laten 49.70, bieden 49 30: slot 49.70, mei slot 50.00, stemming apr en met kalm; openst. pos. apr. pl. 4 wordt 490, mei 10; omzet apr. 10 t v. 5x49 50 cn 5x49.70. weekomzetapr. 163 Aardappeltcrmijnmarkt Rotterdam 23-12-'83: bintje 50 mm opw.. apr. laten 79 60; bieden 79 30. slot 79.40' mei laten 83 00: bieden 82 00: slot 82.50. stemming apr. goed prijsh. mei kalm: openst pos apr pl 41 wordt 4648: mei pl 9 wordt 161. omzet apr 160, hoogste pr 79 70. laagste 78 50. laatste zkn 6x79 40 mei 10 t w 10x82 50; weekomzet apr 836. mei 26 Groentenveiling Barendrccht, 23 decem ber 1983. Aardappelen, bintjes bonken 76-80. groot 55-60. andijvie A 2.26-3.05, B 1.71-2.60, bies look l 03-1 10. bleekselderij 14-92. boeren kool 91-1.22, Chinese kool 93-1 27. knolselde rij vanaf 10 st p bak 94-1.17. 93-1 U, 77-1.01, 20 st 26-56. koolrapen 45. witte kool 58-82, rode 66-80. pakzooi 1.54-1 88. peterselie 26- l 39. prei 1.10-1 23, selderij 22-1.15, spinazie 4 36-4.60, spitskool 58-1 38. uien bonken 80-90. grof 60-76. middel 45-55. drieling 24-38. plkler 18-28, winterpeen grof 30-55, middel 25-53. fijn 1520. pompoenen p kg 10-60. Raadscommissies VOOf ontVOCien Goes vergaderen van AxelsC Een scène uil de opvoering door de leerlingen van het Janseniuscollege in Hulst. HULST 'Hostie, Hamburger, Hoop'. Onder deze titel voerden vrijdagavond in Den Dullaert in Hulst leer lingen van het Janseniuscollege een theaterstuk op voor hun schoolgenoten. Dat gebeurde in het kader van de kerstviering. Het stuk is een 'drieluik' waarin veel theatervormen ais muziek zang. toneel, dia. dans, mime en lichtspel. Het verhaal gaat over een volk dat zich massaal terugtrekt uit de godsdienst om zich vervolgens kri tiekloos over te geven aan 'de goden van de huidige i-ijvi. kil. I.V. unica), de economie (Econima), en de wereld»van krant, radio en tv (Media) Op de planken stonden bijna dertig leerlingen en achter de schermen nog eens een dergelijk aantal Muziek en zang werden uitgevoerd door het combo Blaauwe Hoeve onder leiding van Toine Mangnus en het jongerenkoor Blaauwe Hoeve onder leiding van Adri Bogaerd. Het stuk is geschreven door een leraar van de Hulster rijksscholengemeenschap. Ton Dekkers Regie en pro- duktie waren ook in zyn handen. GOES De raadscommissies van de gemeente Goes vergaderen in de eer ste week van januari over de onder werpen die donderdag 26 januari aan bod zuilen komen in de gemeente raad. De commissie algemene zaken praat dinsdag 3 januari over onder meer het gemeentelijk rampenplan en de wijziging van het horeca-slui- lingsuur. Dezelfde avond gaal de commissie voor welzijnszaken het hebben over de begroting van de openbare bibliotheek en subsidie voor het informatiecentrum voor ontwikkelingssamenwerking en het huiskamerproject drugshulpverle ning. In de commissie ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, gemeentewerken milieu en verhoor komt woensdag 4 januari de bouw van woningen ln 's-Heer Hendriksktnderen en Wol phaartsdijk aan de orde Ook gaan de leden van deze commissie het hebben over de aanleg van groenvoorzienin gen in Klein Frankrijk te Goes. De commissie onderwijs, sport en recrea tie bespreekt donderdag 5 januari onder meer de uitbreiding van de Calvynschool in Wolphaartsdijk voor een groep kleuters. Vrijdag 6 januari tenslotte zal de commissie financien, economische zaken, personeelszaken en sociale dienst de financiële gevol gen onder de loep nemen van de zaken die in de andere commissies zijn behandeld In deze commissie vormt ook de vernieuwing van de, verkeerslichtenmstallatie op de krui sing Buijs Ballolstraat Lewestraat S12 een punt van gesprek. De commissievergaderingen worden gehouden in het stadhuis en beginnen om 19 30 uur. Het pubüek heeft aan het begin van de vergaderingen spee- krecht. MIDDELBURG De rechtbank heeft een 23-jarige jongeman, die korte tijd in Axel woonde, voor vrijheidsbero ving veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maan den voorwaardelijk. Tegen R. R. was veertien dagen geleden eveneens acht maanden - effectieve - gevange nisstra geëist, maar de rechtbank deed daar vier maanden voorwaarde lijk bij. R. ontvoerde zijn jonge vrouw, met wie hij nog maar een week getrouwd was naar Rotterdam. In Axel werd de vrouw in een auto getrokken en mee genomen naar Rotterdam, waar zij op een kamer gevangen werd gehouden. R was ook met zijn auto enkele keren ingereden op een broer van zijn bruid en daarvoor was hem poging tot dood slag of poging tot. het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste ge legd Geheel conform de eis werden de 19-jarige R R. uit Middelburg en de 22-iarige D de B. uit Vlissingen ver oordeeld tot zes maanden gevangenis straf, waarvan twee maanden voor waardelijk Samen hadden zij een grote reeks inbraken gepleegd in scholen in Middelburg en Vlissingen. De 27-jarige Vlissinger J. H die nogal wat kruimeldiefstallen had gepleegd in zijn woonplaats, werd veroordeeld tol zes weken gevangenisstraf. In deze zaak was drie maanden geëist. Een andere 27-jarlge Vlissinger R. R werd conform de eis tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld voor zijn aandeel in de heling van een munten verzameling en het plegen van steun- fraude. Mevrouw E. C. uit Middelburg, die eveneens steunfraude had ge pleegd. werd veroordeeld tot een ge heel voorwaardelijke gevangenisstraf van zes weken met twee jaar proeftijd

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 39