Nieuw taaiproject op school Petrus Hondius' Terneuzen KERKKOREN UIT HET ZIEKENFONDS? erste diploma's nieuwe Opleiding ZA CG in Goes kerstdienst is niet echt zonder 'De herdertjes' Wissel Zeeuws-Vlaanderen Record omzet vismijn Vlissingen iCCENT MEER OP 'KUNNEN'DAN OP 'KENNEN' Afscheid adjudant Felius als commandant Zeeuwse mobilisatiecomplexen OORAL PRAKTISCHE STUDENTEN Lady Baden-Powell op foto in rubriek over Roosevelt KIES HET NOORDEN. OM DE PRIJS VAN GEZOND BLIJVEN. Het Noorden ATERDAG 24 DECEMBER 1983 ■±rrr PZC/provincie 11 JSSINGEN - De vismijn van Vlissingen heeft nu al een record-omzet van miljoen gulden geboekt. Dit bedrag werd vrijdagochtend bereikt met verkoop van 200 kilo tong. die zijn binnengebracht door de Go 42. met als hipper 15. van Belzen (28) uit Vlissingen. De partij ging naar vishandelaar ppc in Veere. De Vlissingse wethouder voor visserij en financiën ing G. J. M. Adan (cda) overhandigde beide betrokkenen een presentje van de meentc, in verband met deze sterke groei van de afslag. Vlissingse wethouder vernacht dat dit jaar in totaal een omzet van 41 Ijoen gulden wordt bereikt, tegenover de 35 miljoen gulden van vorig jaar. In 1981 was er nog een omzet van 29.2 miljoen gulden. Vishandelaar Poppe kwam overigens voor de tweede achtereenvolgende keer in aanmerking voor een cadeau, omdat vorig jaar de partij vis werd gekocht, waarmee het toenmalige record van 35 mihoen gulden werd bereikt. De Go 42. eigendom van de heer Bezuyen uit Goedereede. mijnt sinds een jaar op de Vlissingse afslag. De zeven bemanningsleden zijn afkomstig uit Vlissingen en Arnemuiden. Het schip mijnde voorheen op de afslag van Colijnsplaat.. De gemeente Vlissingen verwacht, dat meerdere schepen van elders zullen volgen, zodra de nieuwe vismijn aan de Binnenhaven gereed is 1RNEUZEN De sectie Nederlands van de rijksscholengemeenschap Petrus Hondius in erneuzen begint in januari 1984 met een serie lessen audio-visuele vorming en taaldrukken. sectie wordt daartoe voor een periode van ruim een half jaar uitgebreid met twee oeentes. Deze tijdelijke personeelsuitbreiding is mogelijk in het kader van het werkgelegen- eidsplan voor jongeren van het ministerie van onderwijs en wetenschappen. Scholenge- ïeenschap Petrus Hondius heeft, in samenwerking met SECU-consulent (samenwerkings- i roject secundair onderwijs culturele instellingen) Nico Out uit Middelburg, twee halve laatsen aangevraagd. De docentes Marjo Mutsaers en Mariken Raukema verdelen tot 31 juli uur per week. wonderen afle- 3 84 confronteert men de leerlingen lessen van de ene wereld in de ander kritischer te maken en ze beter voor ui brugklassen en tweede klassen terechtkomen." Volgens de rector te bereiden op de maatschappij. „Wij ™-i de scholengemeenschap met au- heeft de school de taak leerlingen willen geen geheuger -visuele vorming en taaldrukken. gebeurt tijdens de lessen Neder- nds. Volgens Kees de Bliek, leraar II rierlands op het P.H., zijn leerlin- tegenwoordig meer via t v. en ïputers met taal bezig en lezen ze mwelijks meer een boek. De scholen jbben daar nooit echt rekening mee ■houden. Hij vindt dat de jeugd ook school met de taal van beeld en uid in contact moet komen. In de Jieuwe activiteiten staat taal als ex- ;ssie- en communicatiemiddel cen- iai. Men leert met de taal omgaan een manier zoals de technocrati- Èe samenleving die vereist. De ;k zegt dat het project mooi aan- at op het modem functioneel taal- derwijs Deze stroming in de vak- dactiek van het Nederlands stelt Et activiteiten in die richting voor. in de orde komen de t.v.. verschil- ide programma's, hun doel, hun ibouw en hoe ze worden gemaakt. populaire t.v.-series, Kuws- en actualiteitenrubrieken aan in de belangstelling. Ook speel- 19 Ims komen aan de orde. Wat het jldrukken betreft gaan de leerlin- zelfgeschreven reclame-, journa- '.ïeke en afficheteksten door middel Honaius'in rerneuz "L L-. eenvoudige drukprocedes ver- Tector E Wildeboer ngvuldigen. itegratie «lor van het Petrus Hondius E. ildeboer, stelt dat het project ook ijdraagt aan de integratie van de «schillende vakken op school: „De erlingcn hebben nu nog teveel het voel dat ze bij het wisselen van de De betrokkenen bij het taaiproject op de rijksscholengemeenschap 'Petrus Hondius' in Terneuzen: vlnr Mariken Raukema. Nico Out. Marjo Mutsaers en mtconcert Kieuw-Namen E UW-NAMEN Het gemengd tii^Egkoor Sint-Cecilia' uit Nieuw-Na- geeft maandag (tweede kerstdag) R kerstconcert in de rooms-katho- parochiekerk 'Sint-Jozef in euw-Namen. Naast het koor uit iw-Namen verleent ook het ge- ngd koor 'Sint-Gregorius' uit Kiel- Kht muzikale medewerking. Aan (kerstconcert werkt verder mee het P« iperensemble. onder leiding van R. eketee, bestaande uit dichter Frank illeten het trio R. Baluw (trompet), Passemiers (trombone) en P. Stroo- ijder op het orgel. Het kerstconcert lSt sint om 19,30 uur. ersonenauto Jtgebrand 'e: ZENDIJKE De personenauto van L uit Terneuzen is vrijdagavond istreeks zeven uur uitgebrand. I. op rijksweg 58 vanuit IJzendijke de richting van Biervliet. Op de Rising Tivoli sloeg hij af. De auto 2 jon te roken en te branden. I. reed ■to auto in de berm waar hij volledig Brandde. brandweer van IJzendijke verleen- assistentie. IN TERNEUZEN EN VLISSINGEN MIDDELBURG - Adju dant C. Felius (55) uit Middelburg heeft vrij dag wegens oensione- ring afscheid genomen als commandant van de mobilisatiecomplexen van de landmacht in Terneuzen en Vlissin gen. Bij die gelegenheid werd hem een receptie aangeboden in de gene- raal-majoor Berghuijs- kazerne in Middelburg die door vijftig belang stellenden werd be zocht. Luitenant-kolonel D. W Koops (hoogste baas van de mobilsatiecom- plexen voor de land macht in Zeeland. Noord-Brabant en Lim burg) vond het een droe vige dag omdat opnieuw een oudgediende de dienst verlaat Hij me moreerde dat de heer Felius 36 jaar in het le ger heeft gewerkt. De scheidende adjudant be gon in 1947 als diens- plichtige en werd na een lange tijd onderofficier te zijn geweest adju dant. In 1970 ging hij de mobilisatiecomplexen in Terneuzen en Vlissin gen leiden, waarbij het Arsenaal in Vlissingen zijn standplaats was. Als mobilsatiecomman- dant had Felius het be heer over voorraden aan bijvoorbeëld voedsel en kleding die aangespro ken worden ingeval van mobilisatie. De overste zei weinig bezoeken aan de complexen in Zee land te hebben gebracht en schreef dat toe aan het feit dat onder beheer van de heer Felius zich zelden of nooit proble men hebben voorge daan. JHij roemde de vermogens van de adju dant om een goede werksfeer te scheppen en zijn personeel te mo tiveren. Provinciaal Militair Commandant luite nant-kolonel A. W. van Lokven wees op de lei derscapaciteiten van de heer Felius. Hij herin nerde eraan dat deze lange tijd onderofficier is geweest en dat veelal betekent dat je als buf fer dient tussen het la gere personeel en het officierenkorps. Om zoiets ongeschonden te doorstaan moet je vol gens de heer Van Lok ven, de wijsheid van Sa lomo, het geduld van Job, de huid van een olifant en de moed van een leeuw bezitten. Fe lius was in dit opzicht duidelijk geslaagd zo vond de commandant. De scheldende adjudant werd verder toegespro ken door diens oud-col lega majoor J. Willemse. en door vertegenwoordi gers van de burgerperso neelsvereniging en het mess-bestuur van de Middelburgse kazerne De heer en mevrouw Fe lius werden diverse ge schenken aangeboden, waaronder een cadeau bon. een week gratis ver blijf in een caravan, drank en bloemen. 'ES Bij de Zeeuwse Akademie »r Chemie en Gezondheidszorg ACG) te Goes zijn de eerste diplo- van het kort middelbaar labora- 1 iumonderwijs (KMLO) uitgereikt, studenten ontvingen na een op- ing van 2,5 jaar het diploma: G. Ham uit Axel, A. J. \an der Rlcn uit Oostburg, P. Polderman Rilland en P. de Poorter uit Rtrlandkerkje. ZACG-directeur dr Dt Koe toonde zich vrijdag tijdens diploma-bijeenkomst tevreden "de resultaten die met deze nieu- opleiding die aan 10 van de 24 derlandse laboratoriums*'holen (tven wordt zijn behaald, «en toespraakje herinnerde De Koe san dat de opleidingsmogelijkhe- m het laboratoriumonderwijs mensen die meer praktisch dan gi Wetisch gericht zijn met name E Takken als scheikunde en natuur- gf ide aan de magere kant waren. er in de jaren 1979 en 1980 een 'e opzet van de laboratoriumop leidingen werd voorbereid, is meteen nagegaan wat er mogelijk zou zijn voor de groep met een diploma van lager niveau (wat betreft scheikunde natuurkunde en wiskunde i dan lager beroepsonderwijs-C of meer algemeen vormend onderwijs-4 zonder natuur schei- en wiskunde. Resultaat was de opleiding kort middelbaar laborato riumonderwijs, zo bleek uit het be toog van directeur De Koe. Omdat met bekend was wat voor soort banen mensen met een kmlo- diploma zouden kunnen bekleden, heeft de Zeeuwse Akademie contact opgenomen met chemische enme- disch-chemische bedrijveiVinstellin- gen. Daaruit bleek dat de ziekenhuis- laboratoria eigenlijk geen enkele mo gelijkheid zagen dit soort opgeleiden in hun werkproces in te schakelen. In de chemische wereld is wel In beperk te mate behoefte aan medewerkers op kmlo-niveau, alsmede aan procesope rators. De doelstelling van de nieuwe opleiding werd dan ook gericht op veren, maar mensen die hun opgeda ne kennis ook in praktijk kunnen brengen en die hun weg in de samen leving weten te vinden. Het accent ligt niet meer op 'kennen', maar op 'kunnen' aldus Wildeboer. Met de activiteiten loopt de school vooruit op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Het voortgezet basis onderwijs gaat meer praktisch toe pasbare zaken uit de maatschappij in zijn leerprogramma's inbouwen, Die ontwikkelingen leiden op de langere duur tot een andere beoordeling van de leerling. Rector Wildeboer: „In plaats van een rapport met cijfers, denk ik aan een profielschets van de leerling Een schets waaruit men met alleen kan aflezen wat de leerling weet, maar ook wat hij kan". De sectie Nederlands van de scholen gemeenschap Petrus Hondius bestaat uit de leraren Nederlands K de Bliek, S. Begijn en A. van Damme. De lessen worden in eerste instantie voorbereid en gegeven door Mariken Raukema en Marjo Mutsaers. Na de evaluatie van een eerste serie, neemt de sectie Nederlands de lessen over. Bij het project zijn ook rector E. Wildeboer en SECU-consulent Nico Out. die werk zaam is vanuit het Zeeuwse Steun punt voor Kunstzinnige Vorming, be trokken. Pianosextet geeft kerstconcert in kerk van Groede GROEDE - Het Nederlands Piano Sextet geeft woensdagavond 28 de cember een kerstconcert in de Neder lands hervormde kerk van Groede Het sextet bestaat uit. Benno Pier- weyer, piano en vleugel. Miroslav Ri canek, hoorn. Adne Bisschop, fagot. Mannus Hintzbergen. klarinet. Evert van Tnght. hobo en Ferenc Hutyra. fluit. Alle leden zijn verbonden aan het Twents Conservatorium en spelen herhaaldelijk met vooraanstaande Nederlandse orkesten. In november was het sextet te beluisteren in het radioprogramma FUr Ehse. Het concert in Groede biedt het vol gende programma caprice opus 76 van Saint-Seans, divertissement opus 6 van Roussel. sextuor 1932-1939 van Pu Poulenc en l'Heure du berger van Jean Francaix. Het concert begint om 20 uur Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken Excursie 't Duumpje BIERVLIET Beter tien vogels in de lucht, dan een in de pan. denkt de West-Zceuws-Vlaamse natuurbe schermingsvereniging 't Duumpje en houdt maandag, tweede kerstdg. een excursie naar het Paulinaschor bij Biervliet. Daar kunnen amateur-ornithologen onder leiding van Eric Marteijn ver schillende soorten vogels gaan bekij ken. Belangstellenden worden maan dagmorgen om 10 00 uur bij het ge denkteken bij dc Paulinahaven in Biervliet verwacht. Filmvoorstelling Cine '83 Hulst HULST De Hulster filmvereniging Cine '83 vertoont donderdag 5 janua ri de film 'Local Hero'. Het is een film van de Schotse regisseur Bill Forsyth met in de hoofdrollen onder anderen Burt Lancaster, Peter Riegert, Den nis Lawson en Jennifer Black. Het verhaal gaat over een Amerikaan se multinational, die een terminal wil bouwen in een bepaalde baai in Schotland. De vertoning is in 'De Koning van Engeland' in Hulst en begint om 20.00 uur Het parochiekoor cantate Domino' in Middelburg. De vernieuwing van het repertoire dat christelijke koren tijdens kerstfeest (en de weken ervoor) ten gehore brengen zet langzaam door. Bekende liederen zoals het 17e eeuwse Oudnedeerlandse 'De herdertjes lagen bij nachte' zijn niet vergeten en zullen ook 1984 wel halen. Niet alleen hebben sommige koren er moeite mee om vertrouwde nummers uit de mappen te lichten, ook het publiek heeft een stem. Dat blijkt uit de ervaringen van Ben Daalhuizen, voorzitter van het parochiekoor Cantate Domino in Middelburg. Hij zegt. „Veel mensen vinden dat de nachtmis niet echt is wanneer de herdertjes er niet bij zijn". Het roomskatholieke kerkkoor Verschillende antwoorden komen staat daarin niet alleen. Dat wordt er op de vragen of de christelijke duidelijk uit hetgeen de heer J koren toekomst zien. zeker in het Keyts naar voren brengt. Deze is licht van de voortgaande ontkerke- voorzitter van het gemengd koor lijking. En daaraan gekoppeld de Sursum Corda en het kinderkoor kwestie of het koorleven bloeit oi Blijde Stemmen. Beide gezelschap- tanende is. pen behoren tot de gereformeerde Het Vlissingse jongerenkoor blijkt gemeente in Middelburg (centrum), constant op gemiddeld veertig tot Een geheel andere hoek dus dan die vijftig leden te kunnen rekenen Er van het parochiekoor De kerst- is wel een sterk verloop, maar dat zangavonden van deze koren lopen wordt onder meer veroorzaakt door nog altijd uit op het zingen van het feit dat leden naar de Randstad 'Komt allen te za - men1'. Oorspron- verhuizen om studieredenen. Van kelijk 'Adeste fideles' geheten, een afkalving is echter geen sprake Portugees kersi'.ed uit de 18e eeuw. Epjan Kwast: We bestaan nu veer- eveneens van eerbiedwaardige ou- tien jaar en merken in getalsmatig derdom dus. opzicht weinig van de ontkerkelij- Genuanceerder ligt deze zaak bij de king Iets anders is dat we nogal wat interkerkelijke jongerenkoren van leden hebben die alleen via het koor Middelburg en Vlissingen. Deze tre- m de kerk komen Ze kiezen doelbe- den vooral op tijdens diensten van wust voor lid worden bij ons en de Nederlands hervormde en de hopen zo te vinden wat ze in 'de gereformeerde kerken. Epjan kerk' missen. De koppeling tussen Kwast, dirigent van het Vlissingse koor- en kerlidmaatschap is bij hen koor zegt dat hij ook voor veel niet aanwezig" moderne kerstnummers de stok Ook hier komt André Dekker van mag hanteren Andre Dekker, voor- het Middelburgse jongerenkoor met zitter van het Middelburgse jonge- soortgelijke ervaringen. Zijn koor renkoor komt met soortgelijke ge- kalft daarbij evenmin af. Overwo- luiden. gen wordt zelfs om het koor te splitsen. Somberder van toon is Ben Daal huizen van het parochiekoor. „De jongeren in onze kerk zijn een beetje zoekgeraakt en zonder hen hou je het op den duur niet vol Hij VROUWENPOLDER - Op de foto die vrijdag werd geplaatst bij her artikel over 'Roosevelt-onderzoe- ker' Dick Mocrmond uit Vrouwen polder stond niet mevrouw Eleano- re Roosevelt, maar Lady Baden- Powell. Dat bleek gisteren na reac ties van lezers die lady Baden positief herkenden. Dick Moer- mond: „Ik vind het heel erg. Maar de mevrouw in Vlissingen van wie ik de bewuste foto heb gekregen, wist met grote zekerheid dat dat juist een unieke foto van mevrouw Roosevelt was. Ik kon niet anders dan dat van haar aannemen". Moermond zei verder zo snel moge lijk zijn manuscript dat hij over de relatie tussen de Amerikaanse en de Zeeuwse Roosevelts schreef, te corrigeren. Daarin is de bewuste foto ook opgenomen. put hoop uit het feit dat zich kort geleden vier meisjes als lid hebben aangemeld Wel geen massale ver jonging. maar het scheelt toch weer. Het koor heeft een vaste kern van 25 tot 30 leden en vooral aan hun trouw is het voortbestaan te dan ken De koorleden hebben er veel voor over. Zo zingen ze bijvoorbeeld niet alleen vanavond tijdens de nachtmis, ook tijdens beide kerst dagen is Cantate Domino te horen. En dat is een prestatie waarbij vrijwel alle andere koren het nakij ken hebben Een gezonde indruk maken Sursum Corda (100 leden» en Blijde Stem men (75 leden). Beide zijn zelfs nog in de groei. Volgens voorzitter Keyts komt dat door de late accep tatie van zangkoren in de gerefor meerde gemeenten. Vijfentwintig jaar geleden waren er nog kerkera den die er de grootste moeite mee hadden om het zanglustigen toe te staan zich te organiseren In tegen stelling tot de andere gemelde ko ren verlenen die van de gerefor meerde gemeenten ook nooit mede werking aan de kerkdiensten maar is hun zang alleen tijdens speciale opvoeringen te beluisteren. Keyts verwacht ook niet dat zijn koren op korte termijn hun intrede doen tij dens de erediensten. Terwijl ze moeiteloos honderden belangstellenden trekken kosten de koren de gemeenschap nauwelijks iets. Alleen André Dekker van het Middelburgse jongerenkoor maakt gewag van enkele honderden gul dens gemeentelijke subsidie per jaar, naast de inkomsten uit contri- butiegelden. De rest weet van geen overheidssteun af. Het Vlissingse jongerenkoor vraagt bij medewerking aan kerkdiensten ook geen geld. Het wordt aan de uitnodigers overgelaten wat ze voor het koor overhebben. Contributies worden er niet geheven Toch dra gen de leden nu en dan financiéel een steentje bij en dat gebeurt min of meer via het draagkrachtprinci pe. Om muziek en zo aan te kopen is er een potje Is de bodem daarvan in zicht dan wordt de zangers ge vraagd er iets aan te doen. Iedereen geeft dan wat er gemist kan worden Het parochiekoor kan zich volledig bedruipen van de contributies en bijdragen van het kerkbestuur. De koren van de gereformeerde ge meenten houden zich drijvend door contributies en door collectes. En tree wordt er namelijk bij zangavon den niet geheven De mate van waardering voor het gebodene kan de bezoeker na afloop laten blijken in de collectezak (ook al dan niet afhankelijk van draagkracht) Het gegeven in aanmerking ne mend dal de redactie van deze krant ook dit jaar zich weer door een stroom aankondigingen heen- werkte doel concluderen dat er in duizenden Nederlandse kerkgebou wen (gemeenten van orthodoxe tot en met vrijzinnige koers herber gend) in velerlei vorm gezongen wordt van het kindeke dal twee duizend jaar geleden geboren werd in de kribbe. Willem Staal ADVERTENTIEi eenvoudig assistentiewerk op chemi sche laboratoria enerzijds en ander zijds op de mogelijkheid beter voorbe reid en versneld een operatoroplei ding te volgen. Op de ZACG wordt verder nagegaan of kmlo-studenten bij gebleken geschiktheid na 1 jaar mogen doorstromen naai het middel baar laboratorium onderwijs (mloi. Dr Dc Koe was ervan overtuigd dat het besluit met de kmlo-cursus te beginnen juist is geweest. Hij wees erop dat veel werk verzet moest worden om in korte tijd nieuw onder wijsmateriaal en geschikte lesmetho den te ontwikkelen. De Koe liet we ten dal de stageverlenende instellin gen „goed tevreden" waren over de kmlo-stagieres. „Natuurlijk moeten we bij deze positieve conclusie be denken, dat het hier nog gaat om een eerste kleine groep." aldus directeur De Koe. die binnenkort naar Leiden vertrekt en voor het laatst bij de ZACG diploma's uitreikte. Hei Noorden is niet de grootste, wèl een unieke N maatschappij waar winst maken niet hoeft en altijd ver- -* jrassend snel aktie wordt onder- nomen. Pluspunten: nóóit zelf uw 1 rekenmg betalen en vnjwel voor alles 100 verzekerd, waar ook ter - wereld. Met fikse kortingen voor studerende kinderen en na het 3e kind geen premiekosten meer. Daarbij premie-drukkende keuze mogelijkheden als ti huisarts- en apothekers- kosten voor lief neemt of een eigen risiko wilt. Bekijk dc prijzen '84 (de laatste laren nauwelijks aangepast) en vraag de heldere beknopte dokumenlatie aan. oi alleenstaande 106 60 GÉÉN ZORGEN OVER ZIEKTEKOSTEN VAN MORGEN In open, ongefrankcerde enve loppe zenden aan Het Noorden, antwoordnummer 1039, 9700 VK Groningen. Onderlinge Ziektekostenverzekering Maatschapp» Het Noorden Hoomsediep 131.9727 GH Groningen Telefoon 050-262858

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 37