Vismijn Vlissingen breekt >mzetrecord: 40 miljoen KERKKOREN UIT HET ZIEKENFONDS? Eerste diploma's nieuwe opleiding ZA CG in Goes kerstdienst is niet echt zonder 'De herdertjes' multra N 1981 NOG 29,2 MILJOEN OMZET Afscheid adjudant Felius als commandant Zeeuwse mobilisatiecomplexen KIES HET NOORDEN. OM DE PRIJS VAN GEZOND BLIJVEN. Het Noorden MER DAG 24 DECEMBER 1983 PZC/provincie 11 JSSINGEN - De vismijn Vlissingen heeft nu al een cord-omzet van veertig mil- ji gulden geboekt. Dit be- ag werd vrijdagochtend be kt met de verkoop van 200 tong, die zijn binnenge- acht door de Go 42, met als hipper B. van Belzen (28) Vlissingen. De partij ging ar vishandelaar Poppe in ere. De Vlissingse wethou- voor visserij en financiën G. J. A. M. Adan (cda) erhandigde beide betrok- nen een presentje van de imeente, in verband met de- sterke groei van de afslag. Vlissingse wethouder verwacht (dit jaar in totaal een omzet van 41 Ijoen gulden wordt bereikt, tegen- de 35 miljoen gulden van vorig In 1981 was er nog een omzet van miljoen gulden. Vishandelaar ;ppe kwam overigens voor de twee- 'we auto's bij dising beschadigd ISSENKERKE In de Sportlaan Wissenkerke een personenauto, be door D. de J. uit Wissenkerke botsing gekomen met een perso- aauto, bestuurd door M. C. van T., eveneens uit Wissenkerke. isoonlijke ongelukken kwamen Erbij niet voor. maar beide auto.'s ■rden zo zwaar beschadigd dat ze ïgesleept moesten worden, botsing ontstond doordat De J de ebt in de weg te ruim nam. ae achtereenvolgende keer in aanmer- mee het toenmalige record van 35 Bezuyen uit Goedereede. mijnt sinds king voor een cadeau, omdat vorig miljoen gulden werd bereikt. een jaar op de Vhssingse afslag De jaar de partij vis werd gekocht, waar- De Go 42 eigendom van de heer zeven bemanningsleden zijn afkom stig uit Vlissingen en Arnemuiden jj SM 9 Het schip mijnde voorheen op de - j '9 afslag van Colijnsplaat De gemeente 'A 1 - iM 1 Vlissingen verwacht, dat meerdere schepen van elders zullen volgen, zo dra de nieuwe vismijn aan de Binnen haven gereed is. Schipper B. van Belzen van de Go 2 ontvangt een geschenk i Adan tr) temidden van de overige bemanningsleden. IN TERN EU ZEN EN VLISSINGEN Benegora zoekt vrijwilligers PUTTE De Vereniging Bene- •ora Leefmilieu is dringend op zoek naar vrijwilligers die ac tief willen zijn in deze grens overschrijdende milieuorgani satie. Het gaat om kandidaat bestuursleden, leden voor de verschillende werkgroepen van Benegors en medewerkers in het nieuwe documentatiecen trum te Putte. Ie Zeeland is Benegora vooral jcüef in de gemeenten Tholen, l Sint-Phiiipsland. Reimerswaal en Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen j Als gevolg van het tekort aan ïïijwilhgers is het documentatie centrum niet meer elke dag te bezoeken Het is nu open iedere londerdag van 13.30 uur tot 1930 uur. Vrijdag 6 januari houdt de milieuvereniging een vergadering waarin deze proble matiek aan de orde komt Dat gebeurt in het documentatiecen- tram in kasteel Ravenhof te Put- tej. Deze vergadering begint om 29,00 uur en er zal onder meer uitleg gegeven worden over de opbouw van het documenta tiecentrum Tevens geeft de Bel gische voorzitter Paul Staes een uitleg over de beleidsvisies. MIDDELBURG - Adju dant C. Felius (55) uit Middelburg heeft vrij dag wegens oensione- ring afscheid genomen als commandant van de mobilisatiecomplexen van de landmacht in Terneuzen en Vlissin gen. Bij die gelegenheid werd hem een receptie aangeboden in de gene- raal-majoor Berghuijs- kazerne in Middelburg die door vijftig belang stellenden werd be zocht. Luitenant-kolonel D W Koops (hoogste baas van de mobilsatiecom- plexen voor de land macht in Zeeland. Noord-Brabant en Lim burg) vond het een droe vige dag omdat opnieuw een oudgediende de dienst verlaat. Hij me moreerde dat de heer Felius 36 jaar in het le ger heeft gewerkt. De scheidende adjudant be gon in 1947 als diens- phchtige en werd na een lange tijd onderofficier te zijn geweest adju dant In 1970 ging hij de mobilisatiecomplexen in Terneuzen en Vlissin gen leiden, waarbij het Arsenaal in Vlissingen zijn standplaats was. Als mobilsatiecomman- dant had Felius het be heer over voorraden aan bijvoorbeeld voedsel en kledmg die aangespro ken worden ingeval van mobilisatie. De overste zei weinig bezoeken aan de complexen in Zee land te hebben gebracht- en schreef dat toe aan het feit dat onder beheer van de heer Felius zich zelden of nooit proble men hebben voorge daan. JHij roemde de vermogens van de adju dant om een goede werksfeer te scheppen en zijn personeel te mo tiveren Provinciaal Militair Commandant luite nant-kolonel A. VV. van Lokvefi wees op de lei derscapaciteiten van de heer Felius, Hij herin nerde eraan dat deze lange tijd onderofficier is geweest en dat veelal betekent dat jc als buf fer dient tussen hel la gere personeel en het officierenkorps. Om zoiets ongeschonden te doorstaan moet je vol gens de heer Van Lok ven, de wijsheid van Sa lomo, hel geduld van Job, de huid van een olifant en de moed van een leeuw bezitten. Fe lius was in dit opzicht duidelijk geslaagd zo vond de commandant. De scheidende adjudant werd verder toegespro ken door diens oud-col lega majoor J Willemse. en door vertegenwoordi gers van de burgerperso neelsvereniging en het mess-bestuur van de Middelburgse kazerne. De heer en mevrouw Fe lius werden diverse ge schenken aangeboden waaronder een cadeau bon. een week gratis ver blijf in een caravan, drank en hlnemen Sleepboten trekken schip met zwavel vlot bij Tholen THOLEN' De sleepboot 'Zephyrus', gecharterd door Willem Muller in Terneuzen, heeft vrijdagochtend om streeks kwart over acht op het Schel- de-Rijnkanaal ter hoogte van het Tholense Gat het Amsterdamse bin nenschip 'Sulfur' (600 ton) vlotge- trokken. De 'Sulfur' was met 470 ton zwavel zuur op weg naar Gent, toen het schip plotseling kreeg te kampen met ma- chineschade en zich in een dam boor de. Dat gebeurde omstreeks half acht vrijdagochtend, twee uur na hoog water. De 'Zephyrus' en de 'Coby M.' van Muller hadden het schip binnen drie kwartier weer vlot. Daarna meer de de "Sulfur' afin de vluchthaven van Tholen Het schip liep geen schade op en kon de reis later op de dag normaal vervolgen. Vermindering van straf Vlissinger in hoger beroep DEN HAAG - Voor het onder invloed van drank besturen van een auto werd de 56-jarige J. J. uit Vlissingen door de politierechter in Middelburg veroordeeld tot een boete van 350 gulden en negen maanden niet rijden. De Vlissinger ging hier tegen in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof. Het hof heeft inmiddels arrest gewe zen en veroordeelde J. tot een boete van 500 gulden en geen ontzegging van het rijbewijs. De raadsman van J. had vrijspraak geeist vanwege het feit dat zijn cliënt, na een aanrijding te hebben veroor zaakt. enkele borrels had gedronken voor de schrik. Plattelandsvrouwen Wemeldinge hielden kerstbijeenkomst WEMELDINGE Di> afdeling We- meldinge van de Nederlandse bond van plattelandsvrouwen hield een kerstbijeenkomst in het dorpshuis. De viering werd geheel verzorgd door eigen leden. Een zangkoor bracht kerstliederen ten gehore. Mevrouw J Wildcrom-Zuydwegt las het kertsver- haal voor. uto tegen boom: chtpaar zwaar cwond geraakt STEELAND - De 25-jarige R. R. K. Zierikzee en diens 18-jarige echt ste B. K. - Van H. raakten in de fit van donderdag op vrijdag ern- f gewond toen de auto die K. stuurde door nog onverklaarbare jze van de weg raakte en tegen een am botste. Het ongeval gebeurde bij Oosterland. De twee. raakten ineld in het voertuig en moesten arde Oosterlandse brandweer uit n benarde positie bevrijd worden, tongeluk gebeurde omstrèeks 1.55 K. reed met zijn auto, komende de richting Zierikzee, in de rich- SBruimsse toen hij met de auto ide weg raakte, in de linkerberm slitkwam en tegen een boom bot- Dokter A. M. Dorrestein uit Brui- verleende eerste hulp. De auto onherstelbaar beschadigd. VOORAL PRAKTISCHE STUDENTEN GOES Bij de Zeeuwse Akademie voor Chemie en Gezondheidszorg (ZACG) te Goes zijn de eerste diplo ma's van het kort middelbaar labora toriumonderwijs (KMLO) uitgereikt. Vier studenten ontvingen na een op leiding van 2,5 jaar het diploma: G. van Harn uil Axel, A, J. van der Meulen uit Oostburg. P. Polderman uit Rilland en P. de Poorter uit Waterlandkerkje. ZACG-direcleur dr P. De Koe toonde zich vrijdag tijdens de diploma-bijeenkomst tevreden óver de resultaten die met deze nieu we opleiding die aan 10 van de 24 Nederlandse laboratoriumscholen gegeven wordt zijn behaald. In een toespraakje herinnerde De Koe er aan dat de opleidingsmogelijkhe den in het laboratoriumonderwijs voor mensen die meer praktisch dan theoretisch gericht zijn met name in vakken als scheikunde en natuur kunde aan de magere kant waren. Toen er in de jaren 1979 en 1980 een nieuwe opzet van de laboratoriumop leidingen werd voorbereid, is meteen nagegaan wat er mogelijk zou zijn voor de groep met een diploma van lager niveau (wat betreft scheikunde, natuurkunde en wiskunde) dan lager beroepsonderwijs-C of meer algemeen vormend onderwijs-4 zonder natuur, schei- en wiskunde Resultaat was de opleiding kort middelbaar laborato riumonderwijs. zo bleek uit het be toog van directeur De Koe. Omdat met bekend was wat voor soort banen mensen met een krrfio- diploma zouden kunnen bekleden, heeft de Zeeuwse Akademie contact opgenomen met chemische enme- disch-chemische bedrijven/instellin gen, Daaruit bleek dat de ziekenhuis laboratoria eigenlijk geen enkele mo gelijkheid zagen dit soort opgeleiden in hun werkproces in te schakelen. In de chemische wereld is wel in beperk te mate behoefte aan medewerkers op kmlo-niveau. alsmede aan procesope rators. De doelstelling vaii de nieuwe opleiding werd dan ook gericht op eenvoudig assistentiewerk op chemi sche laboratoria enerzijds en ander zijds op de mogelijkheid beter voorbe reid en versneld een operatoroplei ding te volgen Op de ZACG wordt verder nagegaan ol kmlo-studenten bij gebleken geschiktheid na 1 jaar mogen doorstromen naar het middel baar laboratorium onderwijs (nikn. Dr De Koe was ervan overtuigd dal het besluit met de kmlo-cursus te beginnen juist is geweest. Hij wees erop dat veel werk verzet moest worden om in korte tijd nieuw onder wijsmateriaal en geschikte lesmetho den te ontwikkelen. De Koe liet we ten dat de stageverlenende instellin gen „goed tevreden" waren over de kmlo-stagieres. „Natuurlijk moeten we bij deze positieve conclusie be denken, dat het hier nog gaat om een eerste kleine groep," aldus directeur De Koe. die binnenkort naar Leiden vertrekt en voor het laatst bij de ZACG diploma's uitreikte Het parochiekoor 'cantate Domino' in Middelburg. De vernieuwing van het repertoire dat christelijke koren tijdens kerstfeest (en de weken ervoor) ten gehore brengen zet langzaam door. Bekende liederen zoals het 17e eeuwse Oudnedeerlandse 'De herdertjes lagen bij nachte' zijn niet vergeten en zullen ook 1984 wel halen. Niet alleen hebben sommige koren er moeite mee om vertrouwde nummers uit de mappen te lichten, ook het publiek heeft een stem. Dat blijkt uit de ervaringen van Ben Daalhuizen, voorzitter van het parochiekoor Cantate Domino in Middelburg. Hij zegt. „Veel mensen vinden dat de nachtmis niet echt is wanneer de herdertjes er niet bij zijn". Het roomskatholieke kerkkoor Verschillende antwoorden komen staat daarin met alleen. Dat wordt er op de vragen of de christelijke duidelijk uit hetgeen de heer J koren toekomst zien. zeker in het Keyts naar voren brengt. Deze is licht van de voortgaande ontkerke- voorzitter van het gemengd koor lijking. En daaraan gekoppeld de Sursum Corda en het kinderkoor kwestie of het koorleven bloeit ol Blijde Stemmen. Beide gezelschap- tanende is pen behoren tot de gereformeerde Het Vlissingse jongerenkoor blijkt gemeente in Middelburg (centrum), constant op gemiddeld veertig tot Een geheel andere hoek dus dan die vijftig leden te kunnen rekenen. Er van het parochiekoor De kerst- is wel een sterk verloop, maar dat zangavonden van deze koren lopen wordt onder meer veroorzaakt door nog altijd uit op het zingen van het feit dat leden naar de Randstad 'Komt allen te za - men1' Oorspron- verhuizen om studieredenen. Van kelijk 'Adeste fideles' geheten, een afkalving is echter geen sprake. Portugees kerstlied uit de 18e eeuw. Epjan Kwast: ..We bestaan nu veer- eveneens van eerbiedwaardige ou- tien jaar en merken in getalsmatig derdom dus. opzicht weinig van de ontkerkelij- Genuanceerder ligt deze zaak bij de king. Iets anders is dat we nogal wat interkerkelijke jongerenkoren van leden hebben die alleen via het koor Middelburg en Vlissingen. Deze tre- in de kerk komen. Ze kiezen doelbe- den vooral op tijdens diensten van wust voor lid worden bij ons en de Nederlands hervormde en de hopen zo te vinden wat ze in 'de gereformeerde kerken. Epjan kerk' missen. De koppeling tussen Kwast, dirigent van het Vlissingse koor- en kerhdmaatschap is bij hen koor zegt dat hij ook voor veel met aanwezig", moderne kerstnummers de stok Ook hier komt Andrê Dekker van mag hanteren Andrê Dekker, voor- het Middelburgse jongerenkoor met zitter van het Middelburgse jonge- soortgelijke ervaringen. Zijn koor renkoor komt met soortgelijke ge- kalft daarbij evenmin af. Overwo- luiden. gen wordt zelfs om het koor te splitsen. Somberder van toon is Ben Daal huizen van het parochiekoor ..De jongeren in onze kerk zijn een beetje zoekgeraakt en zonder hen hou je het op den duur niet vol". Hij Lady Baden-Powell op foto in rubriek over Roosevelt VROUWENPOLDER - Op de foto die vrijdag werd geplaatst bij her artikel over 'Roosevelt-onderzoe- ker' Dick Moermond uit Vrouwen polder stond niet mevrouw Eleano- re Roosevelt, maar Lady Baden- Powell. Dat bleek gisteren na reac ties van lezers die lady Baden positief herkenden. Dick Moer mond: „Ik vind het heel erg. Maar de mevrouw in Vlissingen van wie ik de bewuste foto heb gekregen, wist met grote zekerheid dat dat juist een unieke foto van mevrouw Roosevelt was. Ik kon niet anders dan dat van haar aannemen". Moermond zei verder zo snel moge lijk zijn manuscript dat hij over de relatie tussen de Amerikaanse en de Zeeuwse Roosevelts schreef, te corrigeren. Daarin is de bewuste foto ook opgenomen. put hoop uit het feit dat zich kort geleden vier meisjes als lid hebben aangemeld. Wel geen massale ver jonging, maar het scheelt toch weer. Het koor heeft een vaste kern van 25 tot 30 leden en vooral aan hun trouw is het voortbestaan te dan ken. De koorleden hebben er veel voor over. Zo zingen ze bijvoorbeeld niet alleen vanavond tijdens óe nachtmis, ook tijdens beide kerst dagen is Cantate Domino te horen. En dat is een prestatie waarbij vrijwel alle andere koren het nakij ken hebben. Een gezonde indruk maken Sursum Corda (100 ledeni en Blijde Stem men f75 leden). Beide zijn zelfs nog in de groei Volgens voorzitter Keyts komt dat door de late accep tatie van zangkoren in de gerefor meerde gemeenten. Vijfentwintig jaar geleden waren er nog kerkera den die er de grootste moeite mee hadden om het zanglustigen toe te staan zich te organiseren. In tegen stelling tot de andere gemelde ko ren verlenen die van de gerefor meerde gemeenten ook nooit mede werking aan de kerkdiensten maar is hun zang alleen tijdens speciale opvoeringen te beluisteren Keyts verwacht ook niet dat zijn koren op korte termijn hun intrede doen tij dens de erediensten Terwijl ze moeiteloos honderden belangstellenden trekken kosten de koren de gemeenschap nauwelijks iets. Alleen André Dekker van het Middelburgse jongerenkoor maakt gewag van enkele honderden gul dens gemeentelijke subsidie per jaar, naast de inkomsten uit con tri - butiegelden. De rest weet van geen overheidssteun af. Het Vlissingse jongerenkoor vraagt bij medewerking aan kerkdiensten ook geen geld. Het wordt aan de uitnodigers overgelaten wat ze voor het koor overhebben. Contributies worden er niet geheven. Toch dra gen de leden nu en dan financieel een steentje bij en dat gebeurt min of meer via het draagkrachtprinci pe Om muziek en zo aan te kopen is er een potje. Is de bodem daarvan in zicht dan wordt de zangers ge vraagd er iets aan te doen Iedereen geeft dan wat er gemist kan worden. Het parochiekoor kan zich volledig bedruipen van de contributies en bijdragen van het kerkbestuur. De koren van de gereformeerde ge meenten houden zich drijvend door contributies en door collectes En tree wordt er namelijk bij zangavon den niet geheven De mate van waardering voor het gebodene kan de bezoeker na afloop laten blijken in de collectezak iook al dan niet afhankelijk van draagkracht) Het gegeven in aanmerking n*T mend dat de redactie van deze krant ook dit jaar zich weer door een stroom aankondigingen heen- werkte doet concluderen dat er in duizenden Nederlandse kerkgebou wen (gemeenten van orthodoxe tot en met vrijzinnige koers herber gend) in velerlei vorm gezongen wordt van het kindeke dat twee duizend jaar geleden geboren werd in de kribbe. Willem Staat 'ADVERTENTIE' maand Het Noorden is met de grootste, wel een unieke n maatschappij waar winst maken niet hoeft en altijd ver- rassend snel aktie wordt onder- 7 Zy nomen. Pluspunten: nóóit self uw rekening betalen en vrijwel voor .ïlles 100°/c verzekerd, waar ook ter wereld. Met fikse kortuigen voor studerende kinderen en na het 3e kihd geen premiekosten meer. Daarbij premie-drukkende keuze mogelijkheden als u huisarts- en apothekers- kosten voor lief neemt of een eigen nsiko wilt. Bekijk de prijzen '84 (de laatste laren nauwelijks aangepast) en vraag de heldere beknopte dokumentatie aan. In open, ongefrankeerde enve- loppe zenden aan Het Noorden, i upflthee i iistko van 500 - .illGcnsliiiinile l 10110- G van Ham, A. J. Van der Meulen, P Polderman en P. de 106.50 GÉÉN ZORGÉN OVER ZIEKTEKOSTEN VAN MORGEN. Onderlinge Ziektekostenverzekering I Maatschappij Het Noorden 1 loomsediep 131. 9727 GH Groningen Telefoon 050-262858

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 35