UIT HET ZIEKENFONDS? Vismijn Vlissingen breekt imzetrecord: 40 miljoen KERKKOREN Eerste diploma's nieuwe opleiding ZA CG in Goes kerstdienst is niet echt zonder 'De herdertjes' PZC/ provincie V 7957 NOG 29,2 MILJOEN OMZET KIES HET NOORDEN. OM DE PRIJS VAN GEZOND BLIJVEN. Het Noorden mobilisatiecomplexen Afscheid adjudant Felius als commandant Zeeuwse fERDAG 24 DECEMBER 1983 - dr P. de Koe reikt de diploma's uit aan v.l.n.r G. van Harn. A. J. Van der Meiden, P. Poldermanen P. de VOORAL PRAKTISCHE STUDENTEN GOES Bij de Zeeuwse Akademie voor Chemie en Gezondheidszorg (ZACG) te Goes zijn de eerste diplo ma's van het kort middelbaar labora toriumonderwijs (KMLO) uitgereikt. Vier studenten ontvingen na een op leiding van 2,5 jaar het diploma: G. van Harn uit Axel, A. J. van der Meulen uit Oostburg, P. Polderman uit Rilland en P. de Poorter uit Waterlandkerkje. ZACG-directeur dr P. De Koe toonde zich vrijdag tijdens de diploma-bijeenkomst tevreden over de resultaten die met deze nieu we opleiding die aan 10 van de 24 Nederlandse laboratoriumscholen gegeven wordt zijn behaald. In een toespraakje herinnerde De Koe er aan dat de opleidingsmogelijkhe den in het laboratoriumonderwijs voor mensen die meer praktisch dan theoretisch gericht zijn met name in vakken als scheikunde en natuur kunde aan de magere kant waren. Toen er in de jaren 1979 en 1980 een nieuwe opzet van de laboratoriumop leidingen werd voorbereid, is meteen nagegaan wat er mogelijk zou zijn voor de groep met een diploma van lager niveau iwat betreft scheikunde, natuurkunde en wiskunde) dan lager beroepsonderwijs-C of meer algemeen vormend onderwijs-4 zonder natuur, schei- en wiskunde Resultaat was de ppleiding kort middelbaar laborato riumonderwijs. zo bleek uit het be- toog van directeur De Koe. Omdat met bekend was wat voor soort banen mensen met een kmlo- diploma zouden kunnen bekleden, heeft de Zeeuwse Akademie contact opgenomen met chemische enme- disch-chemische bedrijvenyinstellin- gen. Daaruit bleek dat de ziekenhuis laboratoria eigenlijk geen enkele mo gelijkheid zagen dit soort opgeleiden in hun werkproces in te schakelen. In de chemische wereld is wel in beperk te mate behoefte aan medewerkers op kmlo-niveau. alsmede aan procesope rators. De doelstelling van de nieuwe opleiding werd dan ook gericht op eenvoudig assistentiewerk op chemi sche laboratoria enerzijds en ander zijds op de mogelijkheid beter voorbe reid en versneld een operatoroplei ding te volgen. Op de ZACG wordt verder nagegaan of kmlo-studenten bij gebleken geschiktheid na 1 jaar mogen doorstromen naar het middel baar laboratorium onderwijs (mloi. Dr De Koe was ervan overtuigd dat het besluit met de kmlo-cursus te beginnen juist is geweest. Hij wees erop dat veel werk verzet moest worden om in korte tijd nieuw onder wijsmateriaal en geschikte lesmetho den te ontwikkelen. De Koe liet we ten dat de stageverlenende instellin gen „goed tevreden" waren over de kmlo-stagieres. „Natuurlijk moeten we bij deze positieve conclusie be denken, dat het'hier nog gaat om een eerste kleine groep," aldus directeur De Koe. die binnenkort naar Leiden vertrekt en voor het laatst bij de ZACG diploma's uitreikte. Het parochiekoor 'cantate Domino' in Middelburg. lebeurt in het documentatiecen- iram in kasteel Ravenhof te Put- *j Deze vergadering begint om 20.00 uur en er zal onder meer sn uitleg gegeven worden over ie opbouw van het documenta tiecentrum Tevens geeft de Bel- asche voorzitter Paul Staes een uitleg over de beleidsvisies. De vernieuwing van het repertoire dat christelijke koren tijdens kerstfeest (en de weken ervoor) ten gehore brengen zet langzaam door. Bekende liederen zoals het 17e eeuwse Oudnedeerlandse 'De herdertjes lagen bij nachte' zijn niet vergeten en zullen ook 1984 wel halen. Niet alleen hebben sommige koren er moeite mee om vertrouwde nummers uit de mappen te lichten, ook het publiek heeft een stem. Dat blijkt uit de ervaringen van Ben Daalhuizen, voorzitter van het parochïekoor Cantate Domino in Middelburg. Hij zegt. „Veel mensen vinden dat de nachtmis niet echt is wanneer de herdertjes er niet bij zijn". Het roomskatholieke kerkkoor Verschillende antwoorden komen staat daarin niet alleen. Dat wordt duidelijk uit hetgeen de heer J op de vragen of de christelijke koren toekomst zien, zeker in het Keyts naar voren brengt. Deze is licht van de voortgaande ontkerke"- vporzitter van het gemengd koor lijking. En daaraan gekoppeld de Sursum Corda en het kinderkoor kwestie of het koorleven bloeit ol Blijde Stemmen. Beide gezelschap- tanende is. pen behoren tot de gereformeerde Het Vlissingse jongerenkoor blijkt gemeerite in Middelburg (centrum) constant op gemiddeld veertig tot Een geheel andere hoek dus dan die vijftig leden te kunnen rekenen. Er van het parochiekoor De kerst- is wel een sterk verloop, maar dat zangavonden van deze koren lopen wordt onder meer veroorzaakt door nog altijd uit op het zingen van het feit dat leden naar de Randstad 'Komt allen te za - men' Oorspron- verhuizen om studieredenen. Van kelijk 'Adeste fideles' geheten, een afkalving is echter geen sprake Portugees kerstlied uit de 18e eeuw. Epjan Kwast: „We bestaan nu veer- eveneens van eerbiedwaardige ou- tien jaar en merken in getalsmatig derdom dus. opzicht weinig van de ontkerkelij- Genuanceerder ligt deze zaak bij de king. Iets anders is dat we nogal wat interkerkelijke jongerenkoren van leden hebben die alleen via het koor Middelburg en Vlissingen. Deze tre- in de kerk komen. Ze kiezen doelbe- den vooral op tijdens diensten van wust voor lid worden bij ons en de Nederlands hervormde en de hopen zo te vinden wat ze in 'de gereformeerde kerken. Epjan kerk' missen. De koppeling tussen Kwast, dirigent van het Vlissingse koor- en kerlidmaatsehap is bij hen koor zegt dat hij ook voor veel niet aanwezig", moderne kerstnummers dè stok Ook hier komt André Dekker van mag hanteren. André Dekker, voor- het Middelburgse jongerenkoor met zitter van het Middelburgse jonge- soortgelijke ervaringen. Zijn koor renkoor komt met soortgelijke ge- kalft daarbij evenmin af. Overwo- luiden. gen wordt zelfs om het koor te splitsen. Somberder van toon is Ben Daal huizen van het parochiekoor „De jongeren in onze kerk zijn een beetje zoekgeraakt en zonder hen hou je het op den duur niet vol". Hij Lady Baden-Powell op foto in rubriek over Roosevelt VROUWENPOLDER - Op de foto die vrijdag werd geplaatst bij her artikel over 'Roosevelt-onderzoe- ker' Dick Moermond uit Vrouwen polder stond niet mevrouw Eleano- re Roosevelt, maar Lady Baden- Powell. Dat bleek gisteren na reac ties van lezers die lady Baden positief herkenden. Dick Moer mond: „Ik vind het heel erg. Maar de mevrouw in Vlissingen van wie ik de bewuste foto heb gekregen, wist met grote zekerheid dat dat juist een unieke foto van mevrouw Roosevelt was. Ik kon niet anders dan dat van haar aannemen". Moermond zei verder zo snel moge lijk zijn manuscript dat hij over de relatie tussen de Amerikaanse en de Zeeuwse Roosevelts schreef, te corrigeren. Daarin is de bewuste foto ook opgenomen. put hoop uit het feit dat zich kort geleden vier meisjes als lid hebben aangemeld. Wel geen massale ver jonging. maar het scheelt toch weer Het koor heeft een vaste kern van 25 tot 30 leden en vooral aan hun trouw is het voortbestaan te dan ken. De koorleden hebben er veel voor over. Zo zingen ze bijvoorbeeld met alleen vanavond tijdens de nachtmis, ook tijdens beide kerst dagen is Cantate Domino te horen. En dat is een prestatie waarbij vrijwel alle andere koren het nakij ken hebben. Een gezonde indruk maken Sursum Corda (100 leden» en Blijde Stem men (75 leden). Beide zijn zelfs nog in de groei. Volgens voorzitter Keyts komt dat door de late accep tatie van zangkoren in de gerefor meerde gemeenten. Vijfentwintig jaar geleden waren er nog kerkera den die er de grootste moeite mee hadden om het zanglustigen toe te staan zich te organiseren In regen stelling tot de andere gemelde ko ren verlenen die van de gerefor meerde gemeenten ook nooit mede werking aan de kerkdiensten maar is hun zang alleen tijdens speciale opvoeringen te beluisteren Keyts verwacht ook niet dat zijn koren op korte termijn hun intrede doen tij dens de erediensten. Terwijl ze moeiteloos honderden belangstellenden trekken kosten de koren de gemeenschap nauwelijks iets. Alleen Andre Dekker van het Middelburgse jongerenkoor maakt gewag van enkele honderden gul dens gemeentelijke subsidie per laar. naast de inkomsten uit contri- butiegelden De rest weet van geen overheidssteun af. Het Vlissingse jongerenkoor vraagt bij medewerking aan kerkdiensten ook geen geld. Het wordt aan de uitnodigers overgelaten wat ze voor het koor overhebben. Contributies worden er niet geheven. Toch dra gen de leden nu en dan financieel een steentje bij en dat gebeurt min of meer via het draagkrachtprinci pe. Om muziek en zo aan te kopen ls er een potje. Is de bodem daarvan in zicht dan wordt de zangers ge vraagd er iets aan te doen. Iedereen geeft dan wat er gemist kan worden. Het parochiekoor kan zich volledig bedruipen van de contributies en bijdragen van het kerkbestuur De koren van de gereformeerde ge meenten houden zich drijvend door contributies en door collectes. En tree wordt er namelijk bij zangavon den niet geheven. De mate van waardering voor het gebodene kan de bezoeker na afloop laten blijken in de collectezak (ook al dan niet afhankelijk van draagkracht) Het gegeven in aanmerking ne mend dat de redactie van deze krant ook dit jaar zich weer door een stroom aankondigingen heen- werkte doet concluderen dat er in duizenden Nederlandse kerkgebou wen (gemeenten van orthodoxe tot en met vrijzinnige koers herber gend) in velerlei vorm gezongen wordt van het kindeke dat twee duizend jaar geleden geboren werd in de kribbe. Willem Staat GEEN ZORGEN OVER ZIEKTEKOSTEN VAN MORGEN. In open, ongefrankeerde enve loppe zenden aan Het Noorden, antwoordnummer 1039, 9700 VK Groningen. Onderlinge Ziektekostenverzekering Maatschappij Het Noorden Hoomsediep BI. 9727 GH Groningen I Telefoon 050-262858 ISSINGEN - De vismijn n Vlissingen heeft nu al een !ord-omzet van veertig mil- [D gulden geboekt. Dit be- agwerd vrijdagochtend be- ikt met de verkoop van 200 |o tong, die zijn binnenge- acht door de Go 42, met als liipper B. van Belzen (28) Vlissingen. De partij ging ar vishandelaar Poppe in ere. De Vlissingse wethou- rvoor visserij en financiën r G. J- A. M. Adan (cda) trhandigde beide betrok- nen een presentje van de meente, in verband met de- sterke groei van de afslag. Vlissingse wethouder verwacht sdlt jaar in totaal een omzet van 41 Ijoen gulden wordt bereikt, tegen- t'r de 35 miljoen gulden van vorig In 1981 was er nog een omzet van 1 miljoen gulden Vishandelaar jpe kwam overigens voor de twee- me auto's bij itsing beschadigd SSENKERKE In de Sportlaan ïissenkerke een personenauto, be- 1 door D. de J. uit Wissenkerke botsing gekomen met een perso- sauto, bestuurd door M. C. van eveneens uit Wissenkerke. ■ioónlijke ongelukken kwamen j niet voor, maar beide auto's 1 zo zwaar beschadigd dat ze gesleept moesten worden, botsing ontstond doordat De J. de st in de weg te ruim nam. Benegora zoekt vrijwilligers PUTTE Dc Vereniging Bene- ;ora Leefmilieu is dringend op loek naar vrijwilligers die ac- lief willen zijn in deze grens overschrijdende milieuorgani satie. Het gaat om kandidaat bestuursleden, leden voor de terschillendc werkgroepen van Benegors en medewerkers in iet nieuwe documentatiecen- irum te Putte. b Zeeland is Benegora vooral m de gemeenten Tholen. Snt-Philipsland. Reimerswaal ^1 i Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen.. Us gevolg van het tekort aan vrijwilligers is het documentatie centrum niet meer elke dag te bezoeken. Het is nu open iedere onderdag van 13.30 uur tot 9.30 uur. Vrijdag 6 januari houdt de milieuvereniging een cergadering waarin deze proble matiek aan de orde komt. Dat MIDDELBURG - Adju dant C. Felius (55) uit Middelburg heeft vrij dag wegens oensione- ring afscheid genomen als commandant van de mobilisatiecomplexen van de landmacht in Terneuzen en Vlissin gen. Bij die gelegenheid werd hem een receptie aangeboden in de gene- raal-majoor Berghuijs- kazerne in Middelburg die door vijftig belang stellenden werd be zocht. Luitenant-kolonel D. W. Koops (hoogste baas van de mobilsatiecom- plexen voor de land macht in Zeeland. Noord-Brabant en Lim burg i vond het een droe vige dag omdat opnieuw een oudgediende de dienst verlaat. Hij me moreerde dat de heer Felius 36 jaar in het le ger heeft gewerkt. De scheidende adjudant be gon in 1947 als diens- plichtige en werd na een lange tijd onderofficier J, uto tegen boom: thtpaar zwaar f :wond geraakt STERLAND - De 25-jarige R. R. K. Zierikzee en diens 18-jarige echt- B. K. - Van H. raakten in de van donderdag op vrijdag ern- lewond toen de auto die K. door nog onverklaarbare de weg raakte en tegen een bolste. Het ongeval gebeurde Oosterland. De twee raakten in het voertuig en moesten Oosterlandse brandweer uit positie bevrijd worden, gebeurde omstreeks 1.55 reed met zijn auto, komende richting Zierikzee. in de rich- :uinisse toen hij met de auto weg raakte, in de linkerberm en tegen een boom bot- Dokter A, M. Dorrestein uit Brui- verleende eerste hulp De auto onherstelbaar beschadigd. Het Noorden is niet de grootste, wèl een unieke maatschappij waar winst maken niet hoeft en altijd ver- rrassend snel aktte wordt onder- ld nomen. Piuspunlei nóóit zelf uw rekening betalen en vrijwel voor alles 100% verzekerd, waar ook ter wereld. Met fikse kortuigen voor 55 studerende kinderen en na het 3e kind 85 geen premiekosten meer. Daarbij prèmie-drukkende keuze mogelijkheden als u huisarts- en apothekers- 50 kosien voor lief neemt of een eigen nsiko wilt. Bekijk de prijzen '84 (de laatste jaren nauwelijks aangepast) en vraag de heldere beknopte dokumenlatie aan. de achtereenvolgende keer In aanmer king voor een cadeau, omdat vorig jaar de partij vis werd gekocht, waar mee het toenmalige record van 35 miljoen gulden werd bereikt. De Go 42. eigendom van de heer Bezuyen uit Goedereede, mijnt sinds een jaar op de Vlissingse afslag De zeven bemanningsleden zijn afkom stig uit Vlissingen en Arnemuiden Het schip mijnde voorheen op de afslag van Colijnsplaat. De gemeente Vlissingen verwacht, dat meerdere schepen van elders zullen volgen, zo dra de nieuwe vismijn aan de Binnen haven gereed is. Sleepboten trekken schip met zwavel vlot bij Tholen te zijn geweest adju dant. In 1970 ging hij de mobilisatiecomplexen in Terneuzen en Vlissin gen leiden, waarbij het Arsenaal in Vlissingen zijn standplaats was. Als mobilsatiecomman- dant had Felius het be heer over voorraden aan bijvoorbeeld voedsel en kleding die aangespro ken worden ingeval van mobilisatie. De overste zei weinig bezoeken aan de complexen in Zee land te hebben gebracht en schreef dat toe aan het feit dat onder beheer van de heer Felius zich zelden of nooit proble men hebben voorge daan JHij roemde de vermogens van de adju dant om een goede werksfeer te scheppen en zijn personeel te mo tiveren Provinciaal Militair Commandant luite nant-kolonel A. W. van Lokven weeS op de lei derscapaciteiten van de heer Felius. Hij herin nerde eraan dat deze lange tijd onderofficier is geweest en dat veelal betekent dat je als buf fer dient tussen het la gere personeel en het officierenkorps. Om zoiets ongeschonden te doorstaan moet je vol gens de heer Van Lok ven, de wijsheid van Sa lomo, het geduld van Job, de huid van een olifant en de moed van een leeuw bezitten. Fe lius was in dit opzicht duidelijk geslaagd zo vond de commandant. De scheidende adjudant werd verder toegespro ken door diens oud-col lega majoor J. Willemse. en door vertegenwoordi gers van de burgerperso neelsvereniging en het mess-bestuur van de Middelburgse kazerne. De heer en mevrouw Fe lius werden diverse ge schenken aangeboden, waaronder een cadeau bon, een week gratis ver blijf in een caravan, drank en bloemen. Vermindering van straf Vlissinger in hoger beroep DEN HAAG - Voor het onder invloed van drank besturen van een auto werd de 56-jarige J. J. uit Vlissingen door de politierechter in Middelburg veroordeeld tot een boete van 350 gulden en negen maanden niet rijden. De Vlissinger ging hier tegen in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof. Het hof heeft inmiddels arrest gewe zen en veroordeelde J. tot een boete van 500 gulden en geen ontzegging van het rijbewijs. De raadsman van J. had vrijspraak geeist, vanwege het feit dat zijn cliént, na een aanrijding te hebben veroor zaakt, enkele borrels had gedronken voor de schrik. Plattelandsvrouwen Wemeldinge hielden kerstljijeenkomst WEMELDINGE De afdeling We meldinge van de Nederlandse bond van plattelandsvrouwen hield een kerstbijeenkomst in het dorpshuis. De viering werd geheel verzorgd door eigen leden. Een zangkoor bracht kerstliederen ten gehore, Mevrouw J Wilderom-Zuydwegt las het kertsver haal voor. Schipper B. van Belzen van de Go 2 ontvangt, een geschenk i Adan rtemidden van de overige bemanningsleden. IN TERNEUZEN EN VLISSINGEN THOLEN De sleepboot 'Zephyrus', gecharterd door Willem Muller in Terneuzen. heeft vrijdagochtend om streeks kwart over acht op het Schel- dc-Rijnkanaal ter hoogte van hel Tholense Gat het Amsterdamse bin nenschip 'Sulfur' (600 ton) vlotge- trokken. De 'Sulfur' was met 470 ton zwavel zuur op weg naar Gent, toen het schip plotseling kreeg te kampen met ma- chineschade en zich in een dam boor de. Dat gebeurde omstreeks half acht vrijdagochtend, twee uur na hoog water. De 'Zephyrus' en de 'Coby M.' van Muller hadden het schip binnen drie kwartier weer vlot. Daarna meer de de 'Sulfur' af in de vluchthaven van Tholen Het schip liep geen schade op en kon de reis later op de dag normaal vervolgen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 33