NIJHOFF de kleine acteur EN DE MEESTER-MONSTERMAKER Toonder studio's televisie radio NOS 13.00 Nieuws voor slechthorenden 18.15 Nieuws voor slechthorenden 18,30 Sesamstraat 19.00 Journaal KRO 19.12 Kleine Bennie. Tekenfilm. Afl.Kleine Bennie schept orde. 19.25 Het Kerstgeschenk. ,,A gift to last", Een verbitter de oude man, die bij zijn zoon woont, krijgt een cadeautje van hem... Met o.a. Melvyn Douglas, Gorden Pinsent, Alan Scarfe. Regie: Stephen Katz. 20.15 Christina's Scala. Christina Deutekom ontvangt een scala van gasten met wie ze praat en zingt. 21.30 Tussen Keulen en Parijs. Programma over geloof, levensbeschouwing en samenleving. NOS 22 30 Journaal 22.40 Nieuws voor slechthorenden BELGIE-NED-2 19.00 Tijdrover. Doe-het-zelf: leidingen voor sanitair. 19.15 Tegen de verwachting in. Jeugddocumentaire waarin beroemde personen worden voorgesteld. Vandaag: Albert Einstein en Pablo Picasso, 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Extra Time. Wekelijks sportmagazine. 22.00 Toto-prognose 22.05-22.40 Elektron. Popmuziek en wetenschap gepre senteerd door Bart Peeters (herh.). BELGIE-FRA-1 DUITSLAND-1 DUITSLAND-2 Door Carsten Graabak TWEEDE KERSTDAG NEDERLAND-1 NEDERLAND 1 NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 13.00 Nieuws voor slechthorenden VOO 16.00 Tineke FEDUCO 17.00 Voorlichtingsprogramma over de cursussen in het voorjaar van 1984 TELEAC 18.25 Algemeen voorlichtingsprogramma voorjaar 1984 NCRV 18.55 Het leven van Jezus. Kerstverhaal. NOS 20.00 Journaal NCRV 20.18 't Is feest vandaag. Franse speelfilm. In het Franse dorpje Follainville hebben de mensen een film gezien over de efficiënte Amerikaanse posterijen. Postbode Francois besluit daarom te laten zien dat ook hij snel kan werken, 21.35 Kerstfeest met de Josti-Band. Een orkest van geestelijk gehandicapten o.l.v. Wim Brussen en Ben Rietvelt. 21.55 Martinus Nijhoff. Een televisieportret van de dichter/schrijver Martinus Nijhoff (1894-1953). Rein Edzard zal voorts een aantal gedichten van Nijhoff voordragen. 22.40 Voor wie dit hoort... Mies de Heer en Ken Bathenburgh zingen gedichten van Martinus Nij hoff. NOS 23.00 Journaal 23.05 Nieuws voor slechthorenden NEDERLAND-2 10.00 Programma-overzicht 10.05-ZDF-Matinee. 12,45 Freizeit. 13,15 Wir feiern Charlie Brown. 14.05 Journaal 14.10 Albert der Gute. 14.55 When the North Wind Blows. 16.40 Journaal 16,45 Pinocchio. 18.05 Nesthakchen (2). 18.58 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.15 Meine Augen haben gesehen. 19.30 Jakob und Adele 20.15 Death on the Nile. Rita Coolidge verzorgt de zang bij de tekenfilm 'Wasbe- 22.30 Placido Domingo und Sevilla. 'en op het ijs' (BRT 1, 17.40 uur(. 23.30 Journaal 18.00 Tik Tak. Kleuterserie. 18 05 Rondomons. Simon en Sarah". Het verhaal van Simon, die in een tehuis wordt geplaatst en zijn zusje Sarah, die niet in een pleeggezin kan aarden. Simon besluit Sarah te bevrijden. 18.30 Juke Box 18.35 Open School. ,,Take it easy" Engels voor begin ners (les 5). 19.05 Uitzending door derden. Programma van Het Vrije Woord. 19 40 Belgische Quarté 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Mini Micro Macro. Spelprogramma gepresen teerd door Armand Pien 20.20 Geschiedenis mijner jeugd. Vijfde aflevering uit de zevendelige Belgische serie naar het werk van Hendrik Conscience. Met: Ludo Busschots. Jo de Meyere, Machteld Ramoudt. Ludo Busschots als Hendrik Conscience in deel vijf van de geschiedenis mijner jeugd (BRT 1, 20.20) 21.10 Benny Hill Show. Britse humor met Benny Hill. 21.40 De vele levens van de heilige Nicolaas. Britse documentaire van Bob Larbey en Robin Crichton. 22.30 Quarté en Journaal. Aansluitend: Coda. PIT KEER MA& IK ME WEL OP PEN HAPDE CONFRONTA TIE VOOR BE- BELGIE-NED-1 16,00 Kerstklokken. „Christmas Lilies of the Field". Amerikaanse tv-film van Ralph Nelson met Maria Schell, Billy Dee Williams, Fay Hauser. 15.00 Ecran des vacances. Gevarieerd vakantiepro gramma. 16.00 Le dernier des Mohicans. TV-film 17.30 Plein Jeu. Gevarieerd jongerenmagazine met o.a. feuilleton, spelprogramma's en tekenfilms 19.05 Ce Soir. Regionaal magazine. 19.25 Consumententips 19.30 Journaal 20.00 West Side Story. 09.30 Ich weiss Dich nicht zu malen. 10.00 Baierisches Bilder- und Notenbuchl 11.00 Johannes Brahms. 12.00 Wie geht es Ihnen. 12.45 Das Nilpferd Hugo. 14.15 Rosi und die grosse Stadt. 15.45 Der Traumfabrikant Carl Laemmle (2). 16.30 Marco Polo 18.00 Bruder Nikolaus. 18.30 Expeditionen ins Tierreich. 19.15 Ihre Melodie. 20.00 Journaal 20.15 Stars in der Manege. 22.05 Journaal 22.10 Hundert Meisterwerke. 22,20 Chisum. 00.10 Journaal 17.40 Wasberen op het ijs. „Raccoons on Ice". Canade se tekenfilm (1981) van Kevin Gillis met zang van o.a. Rita Coolidge. De kleine acteur, een prins in het kostuum van burgerman: Martinus Nijhoff, dichter van 'het ge wone woord'. Het avondprogramma van de Tweede Kerstdag is voor een groot deel gewijd aan deze markante, veelkantige persoonlijkheid die in Ne derland als geen andere dichter beroemd, zelfs popu lair is geworden. Dichter, criticus, vertaler, prozaïst, redenaar, een man van grote erudi tie. Zijn populariteit is zonder veel twij fel voor een groot deel het gevolg van de ruime toegankelijkheid van zijn werk. Nijhoff. die een zeer helder versificator was, sleutelde eindeloos aan zijn gedichten omdat hij zich zo rechtstreeks en eenvoudig mogelijk wilde uitdrukken Op die manier kregen ook zijn leke- spelen vorm. Een van die spelen 'De Ster van Bethlehem' is de directe aanleiding voor het TV-portret. Martinus Nijhoff werd in 1894 gebo ren als zoon van de befaamde uitge ver Wouter Nijhoff die van zijn Haagse firma een 'huis' maakte met een cultureel-wetenschappelijk fonds dat wereldfaam verwierf. Hij studeerde rechten en taalweten schappen en begon reeds zeer jong te schrijven. VANDAAG Nederland I. 21.55 uur: Nijhoff, de kleine acteur. Nederland 1, 22,40 uur. Voorivie dit hoort, gedichten van Marti nus Nijhoff door Poëzie Har dop' Vanaf het begin is de sterke invloed van zijn moeder merkbaar, een in de hooghaagse Nijhoffkring opmerke lijke persoonlijkheid. Nijhoffs moe der had vanuit een praktisch christendom een sterk maat schappelijk besef Van het protes tantisme kwam zij gedrongen door de wil om zélf te doen bij het Leger des Heils terecht en uiteinde lijk bij het in haar opvatting mildere katholicisme. Zij hield haar zoon 'Pom' bij het leven van alledag, een eenvoud die later de kern van zijn dichter schap genoemd zou worden. onbekend Er is over het leven van deze dich ter niet zeer veel bekend. Hij 31 schuwde franje, vernietigde docu menten die licht in de betrekkelijke duisternis zouden kunnen verschaf fen en hield het er bij dat dichters beter kunnen schrijven dan bui ten hun poëzie verhalen over zichzelf vertellen. „Wij stonden in de keuken, zij en ik", zo luidt de eerste regel van een gedicht. In de rest van het vers bezingt de dichter zijn verhouding tot een fluitketel; de 'zij' uit de eerste regel. Die combinatie van klassieke dichtvorm en triviale attri buten als fluitketels is een van de karakteristieken van het werk van Nijhoff. Men heeft hem vervolgens met na druk voorgesteld als de' vertegen woordiger van de christelijke poëzie. Tegelijkertijd echter was het geloof voor Nijhoff geen onwankelbaar ge geven. Zijn zoon memoreert in het televisieportret dat hij zijn vader nooit naar de kerk heeft zien gaan, en elders wordt gesuggereerd dat zijn religieuze poëzie slechts voort kwam uit een terugverlangen naar de moederfiguur Die moeder speelt in Nijhoffs werk ook rechtstreeks een grote rol. „Ik ging naar Bommel om de brug te zien", is de veel geciteerde eerste regel van een gedicht waarin Nyhoff de moeder beschrijft. Als een krach tige schippersvrouw ziet hij haar aan het roer van een langsvarende aak. Het programma opent met deze zin. omdat de moeder en het verlan gen weer als kind door haar gekoes terd te worden thema's zijn die steeds bij Nijhoff terugkeren. Dat ook hier sprake is van gesple tenheid blijkt aan het einde van de uitzending. Een werknemer van de nog steeds bestaande uitgeverij Nij hoff citeert een brief die zoon Marti nus schreef in het vriendenboek van zijn vader. Daarin uit deze zijn onmacht, te kiezen tussen de beide wilskrachtige ouders. Dat Nijhoff ook literair in een tus sengebied tussen de Tachtigers en de latere expressionisten stond, ge tuige zijn gebruik van gewone spreektaal in klassieke dichtvorm, completeert het beeld van de 'raad selachtige' persoonlijkheid die bij is geweest. Nooit is hij. die hij lijkt te zijn. Ook niet in zijn persoonlijk leven. Zijn moeder had gelijk toen ze hem als kind al 'de kleine acteur' noemde. Niet omdat hij zo bewust verhulde wie hij was, maar omdat hij steeds opnieuw m staat bleek te zijn een ander aspect van zijn veelzijdigheid te laten zien. Zo bleef hij voor velen een onbekende. Aan het programma wordt meege werkt door de zoon van de dichter Wouter Stephan Nijhoff. zijn zuster Hester, de kunsthistorica Victorine Hefting, de letterkundigen Theun de Vries en Mies Bouhuys en Nijhoffs tweede echtgenote, de actrice Geor gette Hagendoorn. Martinus Nijhoff schreef een be langrijk deel van zijn werk in zijn buitenhuis in Groot-Valkenisse. De gesprekken met zijn zoon zijn daar opgenomen. Het huis te Valkenisse. TWEEDE KERST HILVERSUM-1 Steunpunt 9 08 Arbeidsvitaminen. 110 03 Duimelandi. 11.15 Uit is In. 11 30 De Brekers. met Audio-apparatuur. les 3A. VOO: 22.30 Nws. 22 40 Veronica Nws.radio. 23.00 Het zwarte gat NOS: 23.55 Nws. HILVERSUM-2 HILVERSUM-3 MC. 402m. 716 kHz. FM (r i 17.00 u 99.8 MHz. kanaal 13 Maandag Ieder heel uur nieuws TROS: 7 02 TROS op 1 - Dag '83 16 Bekende Nederlanders nemen op eigen wijze afscheid van 1983. Met om: 7.02 Hans Kazan 8 06 Ivo Niehe. 9.03 Carry Tefsen. 10 03 Jan Simon Minekema. 11.03 Berdien Stenberg 12 03 Herman Emnunk. 13.06 Willy Walden en Aase Rasmussen. 14.03 Harm Wiersma 156 03 Laurens van Rooyen. 16.02 Ti neke Verburg. 17.02 Ron Brandsteden 18 06 Lou van Rees. 19.02 John de Mol Sr. 20.03 Tetske van Ossewaarde. 21.02 Jan Kok 22.02 Walter Tiemes- sen. NOS: 23.02 Met het oog op mor gen, AVRO. 0.02 Een zilveren nacht met oud goud 6 02 Auto in'5 AVRO aan (6.30 AVRO's Radiojourn.) Dinsdag NOS: leder heel uur nieuws. AVRO: 7.02 Auto in? AVRO aan. verv (7 02. 7.30, 8 06 en 8 30 AVRO's Radiojour naal. 7 33 en 8.33 Per Saldo i. 9 03 Maandag NCRV: 7.00 Nws 7.10 Het levende Woord. 7 20 De NCRV deze week. 7.30 Nws. 7.35 Hier en Nu ica 7.57 Weer man Hans de Jong 8.00 Nws.) 8 11 Te Deum Laudamus. (8 30 Nws 8 59 Moment. NOS. 9.05 NOS-Sport.ief 9.24 Waterstanden, 9.30 Nws. NCRV 9 33 Anders gelukkig 110.30 Nws 10.33 Nostalgie op Kerst. 11.00 De wereld zingt Gods lof. ill.30 Nws.) 12.00 Boer en tuinder NOS 12 26 Meded. voorland- en tuinb. 12.30 Nws NCRV 12 36 Hier en Nu. (12 55 Kunst en Vliegwerk. 13.00 Nws. 13.10 Bui- tenl. commentaar van Herman Ame- linkl 13.30 Nws 13 33 Kerk Vandaag 13.50 Perdjandjian Kegenapan dan kedatangen pula 14.30 Nws. RVU: 14.33 Met de ogen van een blinde VOO 14 53 84 Nederlanders. (15.00 16 00 en 17.00 en 18.00 Nws.) 18,30 Uitz. van de Zevende Dags Adventis ten. 18.45 Uitz v.d Bond Zonder Naam VOO 18 50 Veronica Sport. 119.00 Nws) 19.30 Veronica Nws radio 19.33 Heeft de jeugd toekomst 120.00 Nws.) TELEAC. 21.30 Innovatie-krea- tief ondernemen, les 7. 22 00 Werken Maandag Ieder heel uur nws. AVRO 7.02 De Karei de Graaf Show <7.30 en 8.30 AVRO's Radiojournaal). 9.03 Juist op Tweede Kerstdag. 11.03 'n Nieuw Ge luid (1130 AVRO's Radiojournaal). 12.03 Kerst-in vanuit AVRO Studio I (13.30 AVRO's Radiojournaal) 14.30 Jan van Veen <15.30 AVRO's Radio journaal! 16 03 Ad Visser. 117.30 AVRO's Radiojoumaall.NOS 18.04 Honderd bewonderd. AVRO 19.02 Stennes. 20.03 Foiklive. 21.02 Elpee uur. 22.02 Candlelight. 23.02 AVRO'S- wingtime. Dinsdag NOS: Ieder heel uur nieuws. VARA: Van 7.00-18.00 Aktualiteiten via Din gen van de dag 7 02 Gesodemeurders. 9.03 In afwachting van11.03 Door loper. Nws.) 8.05 Aan woorden voorbij.. 9.00 De pianosonates v Beethoven door Alfred Brendel. 10.15 Ballet De Noten kraker van Tsjaikofsky. 11.45 Op klei ne schaal. 12.30 Nws. 12.35 Amadis des Gaules, opera v. Joh. Chr Bach, uitge voerd door het Radio Kamerork. en het Klein Omroep Koor-Omroep Ka merkoor. met sol. VARA 15.00 Wolf gang Manz, piano. 2e prijswinnaar van het Koningin Elizabeth Concours 1983 speelt klass. muz 16.30 Piccolo, kinderprogramma. 20.00 L'Enfance du Chris, op 25. oratorium van Ber lioz, uitgevoerd door het Radio Fil- harmoniuch Ork en het Groot Om roep Koor. met sol. 21 45 VARA Jazz- conc. 1983 rond saxofonist-componist Gijs Hendnks. Dinsdag TROS: 7.00 Nws. 7.02 Een goede mor gen met Christina Deutekom. i8.00 Nws). 9 00 Continu Klassiek 11.00 TROS Concertzaal. HILVERSUM-5 HILVERSUM-4 1007 KHÏ Maandag NOS: 19.02 Bulletin in het Marok kaans-Arabisch 19 10 Bulletin in het Berbers. 19.20 Bulletin in het Turks 19.30 Bulletin in het Spaans

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 31