Meeste FNV-leden willen inleveren voor meer banen Ex-nazi bekent voor VS te hebben gewerkt Iran betaalde VS al miljoenen dollars aan schadevergoeding Politie: ontvoerder Heineken radeloos 'Kerstgratificatie' VOORAL JONGEREN ONDER 35 JAAR VERBERLEN: NIETS TE VREZEN Paus: begrip over zorgen om raketten NNËEKEND Van Aardenne zet vrij prijsbeleid voort ZATERDAG 24 DECEMBER 1983 PZC/binnen-buitenland WASHINGTON/GREENBELT (UPI AFP) Het ruimtevaartprogramma van de Sowjet-Unie van de afgelopen 10 jaar duidt erop dat dit laud van plan is mensen permanent op de maan en zelfs op Mars te vestigen. In een tussentijds rapport van het bureau voor technologische evaluatie, een wetenschapsorgaan van het Amerikaanse congres, wordt gezegd: ,.De Russen gaan serieus uit van de mogelijkheid dat eens een groot aantal Sowjet-burgers de ruimte zal bevolkingen" Volgens het rapport verschaffen de vluchten van de Saljoet-ruimteschepen. waarvan thans een zevende exemplaar rond de aarde cirkelt, de ervaring en informatie die nodig is voor een permanent verblijf in de ruimte Het wijst erop dat Russische kosmonauten in Saljoets al tot driemaal toe langer in de ruimte zijn gebleven dan hun Amerikaanse collega's. De Amerikaanse regering moet nog beslissen over toekenning van een bedrag van 100 tot 200 miljoen voor de ontwikkeling van een bemand Amerikaans ruimtestation Een klein Amerikaans ruimtetoestel, Explorer 3. is op weg op dit moment naar de komeet van Giacobini-Zinner. Het moet deze komeet, die zich dan op 16,5 miljoen kilometer van de aarde bevindt, in 1985 bereiken De Explorer die zich met een duizelingwekkende snelheid voortbeweegt, heeft daar 21 maanden voor nodig AMSTERDAM (ANP) - Een ruime meerderheid van de bijna een miljoen FNV-leden is bereid een prijs te betalen voor arbeidstijdverkorting (atv) mits er ook echt banen bijkomen. Zelfs is 73 procent bereid om meer in te leveren dan de prijscompensatie. De offerbereidheid is het grootst bij leden jonger dan 35 jaar. één op dne en bij de FNV is die verhouding één op zes. Ook telt de FNV bijzonder weinig jongeren bin nen de gelederen Maar acht procent is jonger dan 25 terwijl bijna een kwart van de totale beroepsbevolking Dat blfjkt uit een enquête die de FNV FNV voor slechts 14 procent uit 'vrou- organisatiegraad is nog altijd erg uit jongeren tot 25 jaar bestaat. Het in september heeft gehouden onder wen bestaat. Weliswaar zijn de vrou- laag. In de Nederlandse beroepsbevol- leeuwendeel van de leden (62 procent) De enquête werd wen bij de FNV in opmars maar hun king is het aantal vrouwen ongeveer is tussen de 25 en 49 jaar. de rest is ouder. Zes procent is 65-plusser. 1400 FNV-leden. uitgevoerd door de Nederlandse Stichting voor de Statistiek. Wat de uitkeringen betreft vindt 34 procent van de leden dat die via hogere premies op peil gehouden moeten worden, 12 procent is daartoe niet bereid en vindt dat de uitkerin gen maar omlaag moeten, 24 procent vindt dat er andere oplossingen zijn om de sociale zekerheid in stand te houden en 32 procent weet het niet. aldus de enquête Meer dan een vijfde deel (21 procent) van de FNV-leden heeft geen werk en AMSTERDAM (GPD) is voor het grootste deel werkloos ol De Amsterdamse poli arbeidsongeschikt. Van de wel tie verwacht dat de 30- werkende FNV-ers verwacht 22 pro cent dat binnenkort in de eigen werk- SPOEDIG OVERGAVE VERWACHT krant zijn rijbewijs in. De politie ontving zijn paspoort. De recherche jarige Frans M„ een van heeft vastgesteld dat de de nog voortvluchtige persoonsbewijzen daad kring ontslagen zullen vallen. Bij de hoofdverdachten in de werkelijk van de 30-jan- onderwijzersbond Abop is die vrees ontvoeringszaak-Heine- ge Amsterdammer al- het grootst (46 procent! en daarna ken, zich binnen afzien- De bare tijd zal melden. Hoofdinspecteur Siets- rooi zegt Frans M de kelijk veilig voelen zijn aan te treffen ma van het Amsterdam- ontvoering van Heine- bij de politiebond, de kappersbond en se korps maakt dit op ken en zijn chauffeur uit signalen die de man Doderer een „onmense- heeft uitgestuurd en lijke daad" te vinden waaruit blijkt dat hij Hij betuigt spijt en vindt FNV-ers zijn relatief redelijk politiek geïnteresseerd, terwijl 23 procent van alle Nederlanders zegt geen interesse in de politiek te hebben is dat bij de FNV maar 13 procent Vergeleken met september '82. toen in de verkiezingsweek ook een pei ling werd gehouden, nam een jaar later de PvdA-aanhang onder de FNV'ers met negen procent toe tot 54 procent, de CDA-aanhang bleef met elf procent op peil, de VVD zakte van acht naar die, D'66 van vier naar één procent en klein links steeg met twee BELFAST (AFP) Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannié bracht vrijdag onverwacht een be zoek aan Noord-lerland. gingen niet van tevoren was aangekondigd, arriveerde vrijdagmorgen op de luchtmachtbasis Aldergrove bi; Belfast In een kogelvrije wagen begaf zij zich eerst naar Newtownards, een stadje bij de hoofdstad, waar ze De eersteminister was voor het laatst in de provincie een winkelcentrum bezocht en met omstanders praat- op 22 december 1982. eveneens voor een bezoek van te. Vervolgens sprak ze in het plaatselijke politiebu een dag. Thatcher, wier bezoek uit veiligheidsoverwe- reau met weduwen van omgekomen politiemannen. komt de bouwbond (35 procent i. emge werknemers die zich nog betrek- komstig zijn In zijn brief aan Het Pa- nu toch echt zeer nabij" De politie neemt aai dat Frans M zich in de procent naar zeven, buurt van Amsterdam ophoudt. Van de twee andere nog voortvluch tige hoofverdachten. de 25-jange Wil H en de 26-jarige Cor v H., heeft de politie nog geen TEGUCIGALPA DP A spoor Bisschop Schlaefer is in Honduras - De N'icara- de voetbalbond WCS Inkomen Van de FNV-leden kan elf procent "geen raa<| "J®"" ueel nauwelijks van zijn (of haar) inko- f"met «chzell be men rondkomen en bij 55 procent bjk overhoop ligt gaat het wel en maar een derde kan DonderdaBayond lietM er makkelijk van rondkomen. ®enJ®: De ouderen (vanaf 50 jaar) en niet- actieven zitten het meest in de proble men. Deze uitkomsten zijn overigens niet zo verwonderlijk omdat ongeveer damse politie. Om de 44 procent van de FNV-achterban het ec,lt,ieid van zijn schrij- moet stellen met 1800 gulden schoon Yen bewijzen sloot hij in de maand of minder. Slechts vijf zyn bnef aan procent verdient netto meer dan 3000 gulden per maand. Als er bezuinigd moet worden dan komen bij de FNV-leden het eerst de auto. kranten en tijdschriften aan de beurt en daarna wordt er beknibbeld op de vakantie. Uit de enquête blijkt voorts dat de u WENEN (Reuter) Robert Jan Ver- derde bestond uit mannen en voor een die zijn groep verzamelde, door» i u bvrlen. een vroegere Belgische nazi- derde uit vrouwen De groep stond Amerikaanse militaire inlichting» jeidgr heeft donderdag toegegeven bekend als Groep H naar zijn code- dienst werd doorgegeven aan de 0» na de oorlog acht jaar in Wenen te naam Herbert. Volgens Verberlen tenrijkers wordt dat zij nog in het Salvatore Schlaefer is vrijdag bezit zijn van ongeveer Honduras aangekomen. Dat heeft een met zichzelf behoor- verdient. Geldnood, be lastingschulden en het feit dat hij zichzelf wilde een brief afgeven bij het bewijzen hebben hem - ii.i ui uuuut aim jnai ili IJl* wJ. ,f', zfes",an van aariai C aaS a hebben gewerkt als agent voor de werkte de groep van 1947 tot 1955 Hij werd in 1965 vrijgesproken vu geld. Het zou daarbij handelingen meegedeeld. Eerder de- Vercnigde staten. Eerder had een voor de contraspionage van de Ameri- hctplegenvanoorlogsmisdaden.il >m een bedrag van ze weck verklaarde^ de regering in Anierikaanse joodse organisatie, de kaanse strijdkrachten, in welke perio- hadden getuigen verklaard dat hij Bond tegen Laster B'nai B'rith, in de Wenen onder gezamenlijk bestuur verzetsstrijders heeft omgebracht Het Parool. Eerder deze week schreef hij de Amster- dat hij een strenge straf gaan om circa zeven miljoen gul- Managua dat Schlaefer door'contra den. Het overgrote deel revolutionairen' was ontvoerd en van het losgeld werd ge- vermoord. vonden in de bossen Vrijdagmorgen ging de geestelijke rond Zeist. guaanse indiaanse vluchtelingen de ertoe gebracht aan de ontvoering New York gezegd dat hij van 1947 tot stond van de geallieerden, de Verenig- Nazijager Simon Wiesenthal zei don 1955 in Oostenrijk in dienst, was van de Staten, Groot,-Brittannië, Frank- derdag dat Verberlen nog steeds ar- icnr. „nnn de contraspionage van het Ameri- rijk en de Sowjet-Unie tief is in de kring van neonazi's in met tussen de 1500 en 3000 Nicaia- kaanse k,ger I)e bond uiUe zijn be. Later glng Verberlen in het Duits Oostenrijk. Verberlen verklaard! eniaanse indiaanse vluehtelinEen de scbu|djKjng op basis van documen- spionageromans schrijven die in ver- echter dat hij in Oostenrijk meer dan Tl, h.-iQt r»„ i scnuicuging op oasis van aocumen- spionageromans sennjven aie in ver- cuira u<n mj m uusinmj* mm urn waarin hi, rent van verband mei de ontv.e- Seh Èm woSdvS'r van Jen van de Amerikaanse reeertas die schillende talen ajn vertaald. Het honderd lermeen heert jepw waarin hij rept doodsangst, richt M zich tot zijn vrouw met de woorden ..het einde is kort geleden waren vrijgegeven. Oostenrijkse hooggerechtshof sprak waar hij steeds verklaarde dat anti semitisme belachelijk HONDERDEN DODEN BIJ AARDBEVING IN GUINEE ABIDJAN/DAKAR 1AFP RTRI - Ze- ker 200 mensen zijn om het leven gekomen bij een aardbeving die zich in de nacht van woensdag op donder dag in het noorden van Guinee heeft voorgedaan. Bij de aardbeving werden zestien dor pen verwoest. Het epicentrum van de aarbeving, lag in de omgeving van Gaoual in het bergmassief Fouta- Djallon. Volgens het Seismologisch instituut van M'bour. niet ver van de Senegalese hoofdstad Dakar, had de aardbeving een kracht van 6,3 op de schaal van Richter, die tot 9 loopt. ROME (RTR/UPI'DPAI Paus Johan nes Paulus II heeft vrijdag verklaard dat de aanwezigheid van nieuwe kernraketten in West-Europa heeft geleid tot een gerechtvaardige be zorgdheid onder de bevolking, waar voor hij begrip kon opbrengen. In een 16 pagina's tellende boodschap ter gelegenheid van de wereldvredesdag op 1 januari sprak de Paus ook zijn veroordeling uit over wereldleiders die ..de levens van hun medeburgers opofferen in gevaarlijke avonturen". Over de nieuwe raketten zei de Paus dat hun aanwezigheid een ..ge rechtvaardigde bezorgdheid' had ver oorzaakt onder de bevolking. ,,Een nieuw en ernstig onbehagen vervult de publieke opinie en ik heb er begrip voor" Een wereldomvattende en ge controleerde ontwapening is van vi taal belang voor de mensheid, aldus Johannes Paulus II Hij voegt eraan toe: „oorlog vindt zijn oorsprong in het menselijke hart. Het is de mens die doodt en niet zijn zwaard, of in onze dagen, zijn raket ten". Volgens het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk moet de menselijkheid een mentaliteitsveran dering ondergaan wil de wereldvrede worden bereikt Vanuit een nieuw DEN HAAG (ANP) Amerikaanse hart. wordt de vrede geboren" aldus burgers en ondernemingen hebben vatte de Paus het voornaamste thema tot nu toe 155 miljoen dollar (ruim van zijn boodschap samen Volgens ƒ450 miljoen) ontvangen als vergoe- hem kan de mens zijn individuele ding voor schade die zij hebben gele- verantwoordelijkheid niet ontlopen den als gevolg van de islamitische revolutie in Iran. Dit heeft Christop her Pinto, de secretaris-generaal van het claims-tribunaal, vrijdag ver klaard. Het tribunaal, dat werd ingesteld om de juridische en commerciële conse- noir?rnnoHeeiweeeemenn De 72-jarige Verberlen vëïkïaarde dat hem in 1965 vrij van oorlogsmidaden. hoofdstad Te^clSalPa 'ueldde dat h|j epn g^p van 100 Amerikaanse Op de Amerikaanse geheime dienst is niemand de groep probeerde tegen te spionnen haci geieiCi die voor twee veel kritïe geuit omdat zij na de oorlog houden bij de grens IKlaus Barbie liet ontsnappen. Verber- A len verklaarde dat de Amerikanen Advocaat: Uitlevering hem met naar Oostenrijk hebben hel- pen ontsnappen, maar dat hij zich er Rienk K. onder vcwmig had omtoi mi mets te vrezen had. Hij zemiets tegen Vïll^P VnnrWPnfRpl«i de J°den te hebben gedaan. 'aii5t uiiuovicj Verberlen woont onder eigen naam in ANTWERPEN (ANP) De van Wenen Hij heeft een Oostenrijks pas- zwendel verdachte Nederlander Poort. Hij sprak tegen dat hij ook Rienk K. wordt straks door Belgie ^erWh^voor^dB Oostenrijkse Uitgeleverd aan de VS op basis van WIESBADEN Met open deur en droge voeten waren politieagenten met IS km u in een amfibievoertuig over de Maim. Hel nieuwe transportmiddel voor de Hessische waterpohtie kost 75.000 DM Op de weg wordt een snelheid van 140 kmu gehaald staatsveiligheidsdienst (Staatspoli- zei), maar gaf toe dat de inlichtingen Koninklijk gezin naar wintersport DEN HAAG tANP) - Koningmg Beatrix en prins Claus zijn vrij dagmiddag met hun drie zoons voor een wintervakantie naar Lech in Oostenrijk vertrokken. Dit heeft de rijksvoorlichtings dienst meegedeeld. vervalste papieren. In het Belgische dossier bevindt zich een Amerikaan se bevel tot aanhouding van eind juli, dat echter steunt op een aanklacht die pas eind oktober is geformu leerd". Dit betoogde de advocaat van K mr A C L. M. Oomen, vrydag bij het hol van beroep in Antwerpen. K is daar ELST iGPDi Verba- er maar van". Het ivas voor onderzoek achter in beroep gekomen tegen een beslis- zing alom bij een familie ondertekend met de gehouden sing van de rechtbank in Turnhout, in het Betuwse Eist. naam „Loe Rakker". verder niets ontdekt riie zijn uitlevering uitvoerbaar ver- wordt, krijgt de klaarde. Volgens de advocaat is het Daar vond men een per De familie snapte er het terug. Daar hebben voor België bovendien onmogelijk om post verstuurde envelop niets van en stapte met ze recht op", aldus een zijn cliënt uit te leveren op basis van in de bus waarin een hel briefje en het dui- woordvoerder van de de specifiek Amerikaanse misdaden biljet van duizend gul- zend-guldenbiljet naar politie. post- en telegraaffraude die hem ten den wus gestopt. Op een de politie. Die kon hen De familie piekert ent laste worden gelegd In België be- begeleidend briefje eehter niet verder hel- nog suf. wie voor den staan deze delicten helemaal niet. stond de tekst ..Dieven pen. alleen constateren kerstgratificatieheel aldus Oomen. Oplichting of escroque- komen weieens wat ha- dat het om een geldig gezorgd, maar tot ophe- ne is in Belgie wel strafbaar, maar dan le"- maar ook weieens bankje gaat ..We heb- den heeft, men geen had de Amerikaanse aanklacht valsheid in woord of geschrift moeten reppen. Het Antwerpse hof doet dinsdag uit spraak. radio-tv en kunst De radio- en televisieprogram ma's van dit kerstweekeinde vindt u op de pagina's 27, 29 en 31. wal brengen. Neem het ben het biljet nog even kei idee. iAdvertentie Staten en Iran werd getekend na de ,..,.u„daii wumil vrijlating van 52 Amerikanen, die kamers zit een Iraanse. meer dan een jaar gevangen waren kaanse en een 'third-party'-arbiter. geweest in de ambassade van de Verenigde Staten in Teheran. AkU.it O O V(l Tot dusver heeft het tribunaal uit- Het overgrote deel van de toegcwc- toegewezen. Hier ging het om een spraak gedaan in 104 aangespannen zen schadevergoedingen heeft be- claim waarover de Verenigde Staten kwesties. In 71 gevallen kreeg een trekking op zaken, waarover de .Ver- en Iran het tevoren eens waren gewor- Amerikaanse burger of maatschappij enigde Staten en Iran het tevoren den schadevergoeding toegewezen, die be- eens waren geworden. Een Ameri- Het tribunaal, dat onder voorzitter- taald wordt uit een fonds dat de kaanse bron rond het tribunaal schal schap staat van de Zweedse rechter landse rechter gewend met een klacht i Ameri- over de gevolgde procedure. De hoog ste schadevergoeding tot nu toe is kort geleden toegewezen aan liet Amerikaanse chemische bedrijf Du- pont. Dit kreeg 42 miljoen dollar quenties te regelen van de omwente- Algerijnse nationale bank aanhoudt dat 85 a 90 procent van het inmiddels Gunnar Lagergren ide twee andere linr, ,mn „.„„-hi, .- üÉJs' tel. 01189-1900, b.g.g. 1965. linB in Iran in 1979 waarbij ayatollah op een speciale rekening bij de Neder- toege Reserveringen diners - partijen - koffietafels a la carte vlees- en visspeciallteit Khomeiny aan de macht kwam. be- landsche Bank Iran heeft zich in de zaken betrekking heeft bedrag op de genoemde third-party-arbitrators zijn een gon zijn werkzaamheden op 1 juli 1981 Het basisdocument van het tri bunaal is de verklaring van Algiers, die begin 1981 tussen de Verenigde erklaring van Algiers verplicht dit In 45 gevallen heeft het tribunaal fonds op minimaal 500 miljoen dollar beslissing moeten nemen over de toe- Zweed en een Nederlanden, heeft in totaal 400 claims af te handelen waar bij het bedrag in kwestie hoger is dan wijzing van schadevergoeding In 9 250 000 dollar, en 2 600 claims waarbij Het tribunaal bestaat uit drie kamers, ervan heeft Iran zich tot de Neder- het bedrag daaronder blijft. DEN HAAG (ANP) Minister Van Aardenne van economische zaken zal het prijsbeleid van 1983, waar bij de prijzen van industrie en handel overwegend vrij werden gelaten, ook in 1984 voortzetten. Van de economische omstandighe den gaat een voldoende drukkende werking op de prijzen uit om op de ingeslagen weg door te gaan, aldus de bewindsman in een vrijdag aan de kamer gezonden brief. Slechts voor een beperkt aantal sectoren zullen voorschriften ge handhaafd blijven of worden afge- Van Aardenne kondigd. De overige beschikkuger. zullen per 1 januari worden ïnge trokken. Voor 1984 staat vast da! de prijsbeschikking voor de ver blijfsrecreatie zal worden gehand haafd en zal de toelaatbare verho ging voor de premies ziektekosten verzekering per 1 januari in een beschikking worden vastgelegd. De overheid zal, ondanks het vrijwel overal vrijlaten van de prijzen, de ontwikkelingen blijven volgen (on der meer door overleg vooraf roet onder meer producenten van voed sel) en waar de prijzen zich onge wenst ontwikkelen ingrijpen. Door de voortdurende daling van de loonkosten per eenheid produW in het bedrijfsleven, zullen pnjswij- zigmgen vrijwel geheel bepaald worden door veranderingen in in koopprijzen van grondstoffen. Voor dienstverleningsbednjven in de marktsector wordt rekening gehou den met een aanzienlijk geringere stijging van de produktiviteit dan in de industrie en mag eer. gemid delde prijsstijging van 1.5 a 2 pro cent worden verwacht. De handel heeft volgens Van Aardenne nog voldoende marge om de kostenstij ging te dekken De overheidstarieven mogen zoals bekend met drie procent omhoog, terwijl de basistarieven voor elek triciteit (kleinverbruikers) mei twee procent omhoog mogen en die voor grootverbruikers onver anderd blijven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2