T-BONE BURNETT GUUS VANHEMERT we kunnen lachen om de harde samenleving H W met het uiterlijke vervaagt het innerlijk cn oo C/5 cn Een groeiénd aantal pop muzikanten bekeert zich tot het christelijk geloof. Hun invloed is aanzienlijk als je rekening houdt met het feit dat Bob Dylan en Cliff Richard niet de enigen zijn. T-Bone Burnett, een voor treffelijke Amerikaanse songschrijver, was kortgele den even in ons land. Hij was een rechterhand van Dylan tijdens diens Rolling Thun der Revue. Op zijn eigen el pees (Thruth Decay, Trap Door en Proof Throught the Night) laat de boomlange Te- xaan zich kennen als een soort moralistische Carmig- gelt. Hoe staat hij als gelovi ge muzikant in het vak? T-Bone Burnett „Ik zat een boek te lezen: De primitieve mens als filo soof, heette het. Héél interessant vond ik het Het hield zich vooral bezig met mensen die als het ware nog in het stenen tijdperk leven, zoals in Polynesié. Ze hielden er levenswijsheden op na die sterk le ken op de denkwereld van een Engel se schrijver op wie ik gek ben, G. K. Chesterton. Ik was hoogst verbaasd toen ik begreep hoe prachtig die Polynesiërs de paradox hanteerden. Ik had gedacht dat zoiets als een paradox te hoog gegrepen was voor deze wilden". T-Bone Burnett grin nikt even. Zegt dan: „Zei hij geksche rend." T-Bone Burnett past de paradox vaak toe als hij in zijn liedjes schrijft hoe het met zijn vaderland gesteld is. Hij kent de kritiek op zijn schrijfwij ze. „Het is waarschijnlijk zo dat een breed publiek niet altijd even duide lijk begrijpt wat ik bedoel. Maar dat betekent met dat ik moet ophouden me zo uit te drukken als ik doe. Dan zou je de filosofie van de televisiema kers volgen. Die zeggen: „Ons pu bliek begrijpt dit met, dus kunnen we dit niet zeggen. Ons publiek is m de grond van de zaak niets waard dus we kunnen de kijkers niets geven dat de moeite loont". „Volgens mij zijn dat de echte cynici. Mensen zeggen dat ik cynisch ben ik zit misschien een beetje vernuftig in elkaar. Maar ik geloof wel in de capaciteiten van elk individu. Ik ben ervan overtuigd dat elk individu veel te zeggen heeft over wat zijn of haar rol in het leven zal zijn. Echte cynici zeggen, die mensen zijn gewoon te stom om voor de duvel te dansen, laat ze maar. hou ze zo rustig moge lijk. Ze hebben het geen van allen john oomkes breed goed, biedt ze dan maar een rijke fantasiewereld: zoals in Dynas ty, Dallas of Falcon Crest. Laat ze maar een avond doorbrengen met deze rijke mensen, dan kunnen ze zien hoe volledig belachelijk hun leven is. Dan verzoenen ze zich met hun eigen leventje". idealen T-Bone Burnett schrijft over een ander Amerika dan datgene dat Dal las laat zien. In een lied dat hij The Sixties (de jaren zestig) heeft ge noemd, Iaat hij zien hoe een genera tie die geloofde in een andere toe komst, langzamerhand haar idealen heeft verloren. Hij schreef het sa men met Petc Townshend, de be roemde gitarist van The Who, zelf iemand die de jaren nauwelijks heeft overleefd. „We speelden alleen de melodie samen. Hij is een fantas tische gitarist. Zijn intensiteit ver schroeit je bijna. Hij stopt zijn plug niet in de versterker, hij steekt zijn plug er met geweld in. Hij bezit een ongelofelijke energie. Townshend houdt aan elke noot vast. Hij speelt iets niet als hij denkt dat dat over bodig is". „Ik was aanvankelijk erg onzeker over de vraag of het wél juist was om Townshends hulp in te schakelen. Ik wist dat het een behoorlijk vlam mend lied zou worden, dat het voor veel mensen die de jaren zestig be wust hadden meegemaakt gevoelig zou liggen. Maar die hele generatie had ongelofelijk onzinnige ideeen ge meen: ze dachten dat bommenwer pers zouden veranderen in vlinders. Kijk nu eens waar we nu mee zitten: kruisraketten, pershings". Burnett zegt met te weten wat er met de idealen van de jaren zestig is gebeurd. „Ik denk dat ze eerst gesu blimeerd zyn, eerst in iets vaags zijn omgezet en vervolgens zijn vergeten. Nu, in de jaren tachtig moet die generatie van toen zich gedwongen opnieuw bezighouden met de over tuiging van de jeugd namelijk die van hun eigen kinderen. Het wordt nog een zware ervaring voor die generatie, een diepgaand psycholo gisch zelfonderzoek. Ik weet niet hoe dat zal uitpakken. De andere moge lijkheid houdt in dat we op weg zijn naar een absolute tyranie. Als die generatie van de jaren zestig niet begint om haar eigen emoties en idealen te beseffen als ze door gaat met te zeggen: het is me tegenwoor dig allemaal te benauwd geworden, het is me te veel. ik wil er niets meer mee te maken hebben. Als dat ge beurt zullen ze ook een punt berei ken dat ze zullen zeggen: iemand moet mijn leven maar voor me rege len". lachen Burnett behoort tot dc Episcopale Kerk „Ik ben tegen de kerk in opstand gekomen toen ik jong was. De gebruikelijke opstand. Maar van af mijn jeugd heb ik in bepaalde dingen geloofd. Mijn oordeel over wat goed en wat slecht is zal onge-, veer hetzelfde zijn gebleven. Ik denk niet dat de kerk waarvan ik lid ben zo conservatief is. Ik ben ook niet één van die mensen die precies weet wie God is en wat hij van allerleid dingen vindt, wat hij van jou vindt en wat er aan jou niet deugt. Ik zou niet weten wat jij moet doen om een gelovig christen te kunnen zijn" In zijn lied The Sixties laat Burnett de hoofdpersoon zeggen dat al het goede moet worden vernietigd en al liet slechte behouden moet worden. „Voor de duidelijkheid: ik zet me niet tegen idealen af. Idealen zijn goed zolang je ze als ideaal ziet. Mijn teksten gaan eigenlijk alle maal over hetzelfde: ik beweer dat de beschaving haar waarden ver liest. ideeën mist over hoe het beter zou kunnen. De samenleving scho telt de mensen alleen nog maar plaatjes voor, neemt de mensen zelf niet serieus. Ik denk dat zo'n samen leving steeds mensonwaardiger wordt. Goed, ik heb dat allemaal gezegd en geschreven. Ik ben net begonnen om zelf naar iets te zoeken dat een ideaal kan worden genoemd. Ik denk niet dat ik zo'n ideaal ooit zal kunnen bereiken, maar het zou goed voor ons zijn als we ons kon den bezinnen op dc vraag wat béter is. We zijn nu in staat om te lachen over hoe fout alles in elkaar zit en hoe hard de samenleving is. Het zou prettig zijn om iets van een alterna tief aan te kunnen reiken". Een van zijn nog niet opgenomen nieuwe songs heet My Life and the Women who lived it. De verklaring erachter is opmerkelijk. Burnett: „Vrijwel al mijn vrienden missen hun vader Ze zijn of gebleven in die verschrikkelijke Tweede Wereldoor log of ze kwamen gestoord uit de strijd terug, soms volkomen kiere wiet of met de angst voor granaatin slagen nog in hun ogen. Hun vrou wen hadden ondertussen het huis houden gerund, voor vader én moe der tegelijk gespeeld. Amerika heeft zo een matriarchale maatschappij opgebouwd. De vrouwen namen het roer in handen. De mannen werden steeds onverantwoordelijker. af- wachtender. Keken naar de vrouwen om te zien welke kant het op moest". Burnett vindt dat man en vrouw als gelijke moeten omgaan, maar de man „moet de moeilijke weg in het ondoorzichtige bos kappen". In Ne derland zou zoiets een conservatief- christelijke opvatting zijn. In de staat Texas, waar hij opgroeide, wordt de gelijkwaardigheid van man en vrouw ontkend. „Ik vind het komisch om te zien hoezeer Ameri kaanse jongens zijn opgegroeid bij moeders pappot. Dat is alles. Ik hou 22 niet zozeer een pleidooi voor he. huwelijk als de hoeksteen van samenleving. Ik denk dat wederzijd se verplichting de basis vormt va een goede relatie. Ik weet ook wel dat veel huwelijken een absolute farce zijn. Maar het bijbelse idee va één man en één vrouw lijkt me eer. gezonde manier om te leven. De bijbel zegt ook niet wat het kost om zover te komen. Maar ik vind dat een idividu zich volledig moet ontwkkke- len e.'vat twee individuen ook niet één geheel kunnen vormen. Maar hei andere uiterste dat je niets meer met elkaar te maken hebt keurii ook af. Ik hoop dat ik niet te belé rend overkom" advocaten Burnett lacht om Sex, Drugs n Rock 'n Roll als de drieeenheid vat de rockmuziek. „De meeste musici zijn daar niet mee bezig. Het zijn dc advocaten en de mensen die dc zaken runnen die daar op uit zijn. Dc muzikanten concentreren zich opdc muziek; die hebben te veel vriendtt verloren. Ze hebben het probleem onderkend. Townshend schreef: Ho pe I'll die before I get old (Ik hoop dat ik sterf voor ik oud word). Dal kan ik nog steeds onderschrijven in de zin van: oud is vastgeroest. Maat als performer moet je nuchter zijn. Ik vind het vervelend om Jiet woord serieus te gebruiken: maar je moet vroeg of laat over het leven naden ken". Is het vak voor Burnett een roeping? Hij lacht. „Nee, zo zie ik het niet. Ik ben er toevallig mgestruikeld. Daai lag het voor me. Ik vond het interen sant, die muziek. Geef een baby er. rammelaar en de kans is groot dat-ie er mee rammelt". T-Bone lacht ver moedelijk nog harder om het begnp zonde „Dat is net als stof; het komt door de kieren naar binnen. Zonde is als de oceaan waarin wij als vissen rondzwemmen. Ach. ik moet mijn neuroses kwijt, ieder voor zich moe: maar weten hoe hij juist leeft. IL hoop zo snel als mogelijk is volwas sen te worden, een man te zijn. Maar het is best mogelijk dat ik er dar. later spijt van krijg en denk: was IK mamma's kleine jongen maar weer". De halfgevulde kerk op de zondagochtend, de verstofte biechtstoel en het steeds kleiner wor dende korps van geestelijken zijn duidelijke voor beelden. Velen in ons land hebben het geloof op de helling gezet. Die vervlakking is niet alleen in de kerk terug te vinden. Ook in het huiselijke leven is sprake van vormverlies. Op de plek waar vroeger het vertrouwde kruisje hing, prijkt nu een schilde rijtje. Het Mariabeeldje in de hoek heeft plaats moeten maken voor een plant. De kinderbijbel op het dressoir is verdwenen, de televisiegids vult het lege gat. En de warme maaltijd vangt aan met het afblazen van de soep in plaats van de bede voor de zegen. Het overboord gooien van geloofsattributen is vol gens de jezuiet Guus van Hemert een sterker voor beeld van de veranderde levenshouding, dan de halfgevulde kerk. „Als je namelijk iets erg belangrijk vindt, dan geef je dat een plaatsje in je leefruimte. Niet alleen word je daar dan dagelijks mee gecon fronteerd. maar het is ook een uiting voor anderen". functies Dat de geloofsattributen uit veel huizen zijn verdwe nen, vindt Van Hemert op zichzelf geen schokkende zaak Het gaat hem om de argumenten die de mensen hanteren. „Vaak hoor ik zeggen: 'Die dingen zijn niet meer van onze tijd'. Dat vind ik dom geredeneerd Er zijn genoeg kruisjes, die qua vormge ving goed in een modern interieur passen Nee. die mensen schamen zich voor hun geloof. Dat gevoel ontstaat volgens mij alleen als men twijfelt over z'n eigen geloof Dan speelt de kritische houding van een ander een belangrijke rol. Het bewuste kruisje wordt uiteindelijk van de muur gehaald". Er zijn ook rooms-katholieke instellingen, bijvoor beeld scholen, die de symbolen boven de deur hebben weggehaald om de „drempel" te verlagen Het kruisbeeld zou mensen afschrikken. De gedachte zou kunnen leven, dat het hier gaat om een organisa tie van de „oude stempel" Ook die reden wijst Van Hemert van de hand. „Flauwekul, Valse schaamte. Instellingen die zo redeneren verdienen het niet om zichzelf katholiek te noemen". Het kruisje aan de muur. het beeldje in de hoek en het prentje boven het kinderledikant, hadden een paar belangrijke functies. „In de eerste plaats was het een trefpunt voor gebed. Een plek dus waar je kon bidden. Ook vormde het een rol van herken ning. Het uitkomen voor je geloof. En ten slotte beeldde het de zegening uit. Dit is een gewijde plaats". begrip Ook zou Van Hemert er vrede mee hebben als men het oude overboord gooit voor iets anders. „Bij de jeugd zie je dat sterk. Velen hebben in hun kamer of woning een affiche aan de muur hangen. Ook dat is een vorm van herkenning en beleving. Zo'n affiche heeft een sterk ethische inslag. Er komt vaak een opdracht voor de mens tot uiting". Het alternatief televisie spreekt Van Hemert daaren tegen in het geheel niet aan „Het is misschien wel de duidelijkste vorm van vervlakking De dagen hebben daardoor minder kleur gekregen". Natuurlijk is er nog een grote groep die wel regelmatig ter kerke gaat. Waar de bijbel of het kruisje haar rol in dc geloofsbeleving niet heeft joan haan De Nijmegenaar heeft wel begrip voor personen, die genoemde attributen afwijzen omdat deze voor hun geloofsbeleving geen functionele rol vervullen. „Ik ken mensen die voor hun gebed een stille hoek in de kamer opzoeken of gewoon voor het open raam gaan staan. Zij hebben geen behoefte aan een tastbaar iets. Dat is een invalshoek waar ik mij heel goed in kan vinden". verloren. Die mensen wordt vaak verweten uit een soort sleur naar de kerk te gaan. Het als een gewoonte te ervaren om voor dc maaltijd even de handen te vouwen. „Dat kan een sleur zijn, maar met een goede ondergrond. Ik heb daar ook helemaal geen bezwaar tegen. Trouwens het niet meer bidden voor het eten kan ook een soort sleur zijn Is het niet9" Het overboord doen van de geloofsattributen, waar bij in dit geval ook het naar de kerk gaan wordt bedoeld, heeft volgens Van Hemert een gevaarlijke kant. „Als het uiterlijke verdwijnt, vervaagt meestal ok het innerlijke. Het is eigenlijk hetzelfde als met de liefde tussen man en vrouw. Als dat uiterlijk niet meer wordt bedreven, gaat de relatie praktisch altijd kapot". „Van zo'n uiterlijke vorm gaat ook kracht uit. Neem bijvoorbeeld al die mensen die voor de vrede naar de grote demonstratie in Den Haag zijn gegaan. Die mensen kwamen gesterkt terug Een vorm dus, die zijn kracht heeft bewezen". bewust Terugkomend op de kerk. valt het Van Hemert op. dat de groep die de weg nog volgt, steeds bewuster is geworden. „Vooral bij de protestanten is dat goed te merken. Die hebben een heel bewuste houding. Zo vragen zij voor het eten even stilte. Voor de een het teken tot gebed, voor de ander een moment van rust, van bezinning. Ook valt het op, dat de protestanten veel belezener zijn dan de katholieken. Dat stukje Calvinisme benijd ik. Katholieken zijn wat dat betreft analfabeten. Veel verder dan de Privé of de Story komen zij niet. Jammer". Het bewustwordingsproces van de kerkelijke groep vindt Van Hemert overigens niet vreemd. „Nee. want, nu moeten zij tegen de stroom opboksen. Dat brengt wel het gevaar met zich mee. dat men gaat overdrij ven. Zo ontstaat een ziekelijke vorm. De visie van bisschop Gijssen is daar een voorbeeld van Over enkele dagen breekt het Kerstfeest weer aan In tegenstelling met het normale beeld puilen de ker ken dan uit. Vanavond al geeft men massaal gehoor aan het roepende geluid van de beierende klokker. Het Godshuis is tot de laatste plaats gevuld. Vet predikanten en pastoors hebben bezwaar tegen dal verschijnsel. Men steekt dan ook niet onder tafels es banken, dat de meesten ter kerke gaan om de slee.' het romantische omhulsel. verjaardag Guus van Hemert trekt zich van dat geluid weiui aan. Hij wenst die ontwikkeling als positief te zien „Men houdt zoveel van elkaar, dat men tenminste elkaar op de verjaardag wil ontmoeten. En Kers! mis is nu eenmaal het geboortefeest van Christ» Dat velen komen om het romantische sfeertje, v' ik evenmin een slechte zaak. Sfeer en godsdiensi horen bij elkaar. Zeker met Kerst". Het Kerstfeest bestaat volgens hem uit verschillend! lagen. „Net zoals Pasen Dat is het feest van df, verlossing, de kruisiging van Christus. Maar het Is ook de herdenking van de doortocht door de zee, op; weg naar het beloofde land. En het is ook het lees' van de lente. Pasen bestaat dus uit drie lagen" Van Hemert ziet het kerstfeest in datzelfde liet: „Het is eigenlijk een repetitie van Pasen. Het is* geboorte van Jezus. Hij is het symbool van verlossing. Een nieuwe wereld breekt aan. Maar de andere kant is het ook het feest van het licht I* zon komt terug Elke dag kan men weer wat lan® van zijn gloed genieten. Het is daarom goed alsss straks massaal ter kerke gaat. Al is het voor velen* enige keer in het jaar".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 22