RUSTEN OP DE RUHR ALMANAK LEUGENZAK het jaar begint in enkhuizen In het werkzame en onzeke re bestaan van de Neder landse binnenschippers on derscheidt het Duisburgse stadsdeel Ruhrort zich als een lichtpuntje van alle som ber- en triestheid, die indus triesteden zo eigen is. Vooral in de donkere dagen rond kerstmis oefent Ruhrort een magi sche aantrekkingskracht uit op de schippers en hun veelal verbrokkel de gezinnen. Dikwijls weken tevoren wordt het al in de zorgvuldig samen gestelde vaarschema's opgenomen. Om zodoende de kerstviering aan de Ruhr mee te kunnen beleven. En mochten de werkzaamheden het toch niet toelaten tijdig kop vóór te nemen richting Ruhrort bijvoor beeld, omdat de schepen elders niet tijdig konden worden gelost dan wordt per auto de reis ondernomen. Want kerstmis aan de Ruhr is in de binnenvaart een begrip ..De kerstviering hier vormt één van de zeldzame jaarlijkse hoogtepunten in het bestaan van de schippersge- zinnen". vertelt hervormd schipper- spredikant H Gort. „Ze varen er inderdaad op. En als het werkelijk niet anders kan. komen ze even uit Antwerpen of uit Rotterdam hier heen gereden". Ruhrort is voor veel schippers hun kerkelijk thuis. Een veilige haven in een onrustig dobberend leven vol zorgen en vraagtekens. „Hoewel ook onder andere in de Rotterdamse Doelen elk jaar een speciale kerstviering voor schippers en hun gezinnen wordt gehouden, neemt Ruhrort toch een apart plaatsje in de harten van de binnen schippers in Vermoedelijk vanwege de wat intieme sfeer Het is rond de kerstdagen werkelijk dringen in de Duisburgse havenbekkens", consta teert de predikant met zekere vol doening. Al dagen voor het kerstfeest met als hoogtepunt de viering op Tweede Kerstdag meren de schippers hun boten zij aan zij af om zelf zij aan zij aan te schuiven tijdens de kerkdien sten. Zo'n twee- tot driehonderd va rende en zwervende kerkgangers vul len dan de banken van de Nederland se gemeente aan de Dr. Hammacher- strasse ring is ouderwets van opzet. Een liturgie, een meditatie, kerstverha len voor klein en groot. En daarna de even traditionele als hete choco lademelk, zoals die wordt geschon ken in het schipperscentrum boven de kerkzaak „Tussen het aanhalen van de familie banden door. voeren de kinderen dan ingestudeerde stukjes op. Of komen spontaan iets voordragen. Dan krijg je van die vertederende poesie-maauw-verhalen" rob hirdes Iedereen vindt dat even prachtig, want de ontspannen sfeer staat bo ven alles. Wanneer alles te volmaakt en professioneel wordt, gaat de inti miteit van het kerstfeest wel eens verloren. Volmaaktheid is overigens ook nauwelijks na te streven, want pas kort voor het kerstfeest kan worden begonnen met het instude ren van de door kinderen op te voeren kerststukjes of muziek-uit- voerinkjes. Het komt vaak voor. want schippers zijn per definitie al tijd onderweg en treffen elkaar zel den, dat een groepje kinderen pas op Eerste Kerstdag gelegenheid heeft samen bij één van hen aan boord een stuRje in te studeren Maar juist daarom draagt het uiteindelijke re sultaat zo'n spontaan karakter Zonder uitzondering bevestigen de schippers dat hieraan voor een groot deel die aantrekkingskracht van kerstmis aan de Ruhr valt toe te dichten. „De warme en persoonlijk getinte sfeer, waarbij de kinderen centraal staan. Want is kerstmis niet het feest van het kind. Doordat ie dereen aan lange tafels zit naast elkaar, wordt het idee van eén grote familie bevestigd", vertelt een schip per. „En terecht", haakt een collega in. „Ergens ben je allemaal wel via neefjes en nichtjes met elkaar ver want. Soms weet je gewoon met meer of iemand nu familie van je is of slechts een heel goede kennis. Soms lijkt kerstmis aan de Ruhr wel op een klein schippersbeursje". knudde Dominee Gort, in september vorig jaar als predikant in buitengewone dienst voor het schipperswerk bin nen de hervormde kerk in Duitsland bevestigd: „De schipper is van huis- uit kerkelijk. Maar door zijn door gaans zwervend bestaan, valt het hem niet mee ergens een kerk te vinden, waar hij zich thuis voelt. Hij staat natuurlijk wel ergens ker kelijk ingeschreven. Maar dat is slechts een administratief gebeuren. Vaak is dat in dezelfde plaats waar hij met zijn gezin ook burgerlijk staat geregistreerd". „De kerken onderweg worden veelal als knudde ervaren. Omdat ze er geen band aantreffen. En dus komen ze er weinig. Vandaar, dat ze door te kerken in Ruhrort hier eigenlijk hun thuiskerk hebben gevonden. Ze ho ren hier het woord Gods en eikaars woord. Want na afloop van de dienst wordt er altijd koffie gedronken in het scipperscentrum, waar zich ook een bibliotheek en wat recreatieve spelletjes bevinden De roef eigenlijk van de kerk". De gezamenlijke kerken en al even gezamenlijk koffie drinken erna, doorbreken het toch wel sterk geiso- leerd leven van de binnenschippers. Doorgaans vertoeven alleen de schipper en zijn vrouw aan boord van het schip. Want zolang het schip onder de duizend ton meet, mag je in Duitsland met zijn tweeën schippe ren Daarboven moetje als derde een matroos aan boord hebben. Iets. waar overigens nog wel eens de hand mee wordt gelicht, omdat de binnenvaart bepaald geen vetpot- bij-uitstek is. Van een sterk geva rieerde aanspraak aan boord is in elk geval zodoende slechts weinig spra ke. Bovendien gaat het laden en lossen met de dag sneller, waardoor familie „Een ware familie-aangelegenheid", glimlacht de dominee. De kerstvie- Overigens biedt de Nederlandse her vormde gemeente in het verpaupe rende Ruhrort ook vriendelijk on derdak aan gelovigen, die rond Duisburg vaste grond onder de voe len hebben gevonden. Want tal van Nederlanders hebben zich er, mee gesleurd dpor enkele emigratiegol- ven met een industriële magneet functie, betrekkelijk verstrooid ge vestigd. Ds. Gort: „Maar die landrotten on der de kerkgangers deert de schip pers met. Beschouwen ze eerder als een stukje integratie. Bovendien ver tegenwoordigen de schippers zelf een kerkelijk allegaartje". ,nDe schipper mag van huis-uit ker kelijk zijn de kerkelijkheid onder hen is groter dan aan de wal; kerkis- tisch is hij bepaald met. Hij is niet zo sterk gericht op een eigen kerk. Het is hem om het éven of hij nu een hervormde- of gereformeerde kerk binnenstapt. Onze gemeente verte genwoordigt dan ook een breed scala gelovigen. Baptisten, een enkele ka tholiek. gereformeerde en allerlei soorten hervormden. Een typisch staaltje van oecumenisch kerken". De schippers maken ver van hun thuishaven lange dagen. Maar de schipperspredikant de Nederland se Hervormde Kerk telt er twee doet voor hen niet onder. De hoofd accenten van zijn herderlijke werk zaamheden liggen op de verzorging van de kerkdiensten en de pastorale arbeid, die veelal aan boord van de schepen gestalte krijgt. Zo reist de predikant alle schippers van de Rijn vaart „zij zijn de best bezochte lidmaten van de hervormde kerk" tot aan Mannheim af. goed voor 40.000 zakelijk verreden kilometers schappelijke aanpassingen. Bijvoor per jaar beeld over de problemen, die x hebben wanneer hun kinderen gaar. „Schippers zijn nu eenmaal zwer- samenwonen", vend en hebben dikwijls behoefte „Maar schippers zijn ook bijzonder uitgesproken or in stilte aan con- trouw aan hun gemeente. En met tact met de wal. Soms beilen ze je en hun' bedoel ik in het bijzonder Ruh dan spring ik in de auto. Dan moet rort. Daarvan getuigt bijvoorbeeld de vakman in het geestelijk werk er een oud-schipper van een sleepboot, weer aan te pas komen", glimlacht die ieder jaar opnieuw met zijn hij. vrouw van Rotterdam naar Ruhrort „En anders rij ik zelf stroomop- komt om het familiekerstfeest mee waarts om her en der figuurlijk te maken. Vroeger voeren ze veel op gesproken aan te leggen. De ene Basel en Straatsburg en kwamen ze keer paten we in gepaste ernst over 00k regelmatig hier. Sterker: ze zi de problemen rond het geloof; de hier indertijd ook getrouwd" andere keer even ernstig over de even grote problemen rond de hape- 4 Olld etï HÏeUW rende motor. In beide gevallen draag je er zo tevens een steentje toe bij de Naast kerstmis wordt Ruhrort trou- kerkelyke gemeenschap hecht te wens ook druk bezocht op Oudt- houden, terwijl je de onderlinge com- jaarsavond. Ook dan is het een druk municatie verstevigt". te van jewelste in het schipperscen- „Want vergeet niet; schippers zijn trum. „We varen er werkelijk e»n door hun gedwongen 7Zjze van nachtje voor door als het laden weer werken en wonen doorgaans slechts eens uit de hand is gelopen", vertel; alleen op zichzelf aangewezen en* een schipper. „Maar ik wil het niel willen ook wel eens een klankbord missen", hebben. Het zijn pure individualis ten. Dat is een van de negatieve Zo denken er meer over, want ook bijverschijnselen. Hun leven ken- met de jaarwisseling staat het par merkt zich door een taai isolement keerterrein aan de Dr. Hammacher- en vandaar ook. dat het kerkelijk strasse vol met auto's met achter de treffen in Ruhrort zich manifesteert achterruit: 'Vervoer over het water als een societeit-achtig gebeuren, De juiste weg", waar ondanks alles ook hechte ban- „Vorig jaar viel nieuwjaar op een den worden gesmeed" zaterdag en was het erg laat gewor- Dat laatste is zowel figuurlijk als den. Het was zo gezellig, dat de letterlijk bedoeld, want menig schip- laatsten het centrum pas om een uur persechtpaar heeft in de loop der of drie 's nachts verlieten. Maar jaren zijn kerkelijk huwelijk speciaal zondags om tien uur was iedereen in Ruhrort laten bevestigen. Het weer punctueel bij de kerkdienst behoort trouwens ook al niet meer aanwezig. Hoewel sommigen wel een tot de uitzonderingen, dat kinderen uur hadden moeten lopen om vanal van de Ruhrort getrouwde echtpaar hun boot de kerk te bereiken", ver- zich er ook in de echt laten verbin- telt de predikant met blijde ingeto- den. genheid. Dominee Gort; „Vaak zijn schippers „Maar kerken aan de Ruhr en recht-door-zee-lieden, die lange zeker met kerstmis en met de jaar werkdagen maken en qua maat- wisseling is dan ook iets. wat de schappelijke stromingen wat achter- Nederlandse binnenschipper zich op lopen. Dat laatste is ook weer een niet gauw laat afnemen. Omdat hij uitwas van die geïsoleerdheid. Heel dat ervaart als een plek vol vrede en wat gesprekken lussen hen tussen luwte in de stroomversnellingen van mij gaan over die moeizame maat- hun woelig bestaan". de walcontacten ook maar uiterst beperkt blijven en het isolement zich alleen maar heviger doet voelen. .Vandaar", legt de predikant uit. „vindt de immer onderweg zijnde schipper in ons kerkelijk centrum een veilig baken in een woelig be staan, waar hij vol vertrouwen op af kan stevenen. Een baken met een sociaal-culturele achtergrond". Mevrouw Fransje 1. Jongert (361 sedert haar twaalf jaar du rend verblijf in Noord-Amerika aan gesproken met Frances heeft de grootste drukte achter de rug. Haar 200.000 Enkhuizer Almanakken, waarvan zij sedert vorig jaar uit geefster is, zijn de deur uit. Ettelijke vrachtwagens met tiental len paletten vol „Enkhuizers" zijn haar woon- en kantoorpand gepas seerd. Nam die „ontvangst- en ver zendingsoperatie" slechts één werk week in beslag (na de eerste ervaring van vorig jaar precies de helft van de tijd van toen), tóch is zij nagenoeg het hele jaar bezig de almanak sa men te stellen, te redigeren en te corrigeren „Ik ben nu al aan het denken over de uitgave voor het jaar 1985 In april volgend jaar zal ik de eerste regels ervoor al schrijven. Eerst moet ik alle gegevens over markten, kermissen en folklore binnen hebben Dat is de grootste klus En natuurlijk, voor de kroniek, het alert zijn op alle dingen die komen". Frances vertelt enthousiast over „haar" almanak. „In 1982 kocht ik het uitgaverecht, omdat de vorige uitgever, de heer Van de Schaar, het gezien zijn leeftijd 86 jaar welletjes vond en hij in zijn familie geen opvolger had om de „Enkhui zer" voort te zetten Ik kende de heer Van de Schaar nog van vroeger, toen ik in Apeldoorn woonde. Ik woon nu in hetzelfde pand waarin Van de Schaar jarenlang de almanak heeft uitgegeven. Mijn kinderen zjjn op dezelfde school, die ik vroeger be zocht. „De heer Van de Schaar, die de „Enkhuizer" vijftig jaar heeft uitge geven. heeft me in 1981 helemaal ingewerkt. De editie 1982 hebben we samen gedaan en vorig jaar deed ik het voor het eerst helemaal zelfstan dig Ik heb er wat nieuw leven inge blazen. Andere contacten gelegd, een andere vorm van promotie geko zen en het boekje op een wat vrolij ker wijze op de markt gebracht. „De inhoud is traditioneel gebleven met de vier eeuwen bestaande ru brieken Wat dat betreft geen ver nieuwingsdrang,- maar wel met wat andere varia opgefleurd. De laatste dertig jaar was de almanak wat versoberd, wat stoffig geworden" geschenk de tijd van de Gouden Eeuw. Sche pen uit „de Oost" kwamen terug uit Indie en waren op weg naar de koopmansstad Amsterdam. Maar door de verzanding van Pampus was Amsterdam niet meer voor de grote, zwaarbeladen schepen bereikbaar. De Verenigde Oost-Indische Com pagnie iVOCi liet opslagplaatsen bouwen in Zuiderzeesteden als Hoorn en Enkhuizen En daarvoor hadden de schippers de watergetij den van Enkhuizen nodig om zonder problemen naai- die havens te kun nen manoeuvreren. „En zo ontstond de Enkhuizer Alma nak Aanvankelijk uitgegeven door de familie Stichter in Amsterdam en later, in 1800. door de familie Van Traditiegetrouw wijst de „Enkhui zer" de weg naar actuele informatie over het weer, de stand van hemelli chamen, watergetijden, markten, kermissen en folkloristische evene menten in steden en dorpen. Tips voor huis, tuin en keuken, raadge vingen en wetenswaardigheden, kortom, een zeer gevarieerde vraag baak voor velen. „Ik krijg goede response op mijn aanbiedingen. De populariteit van de almanak stijgt, ook al doordat de „Enkhuizer" nu vaste voet begint te krijgen op de markt van relatiege schenken Een markt, die juist tegen het einde van het jaar altijd op bloeit" Hoe komt de „Enkhuizer sinds jaar en dag uitgegeven in Apeldoorn, aan zijn naam? Frances Jongert: „Die stamt nog uit dick horst' ue Van Staden trouwde namelijk met een juffrouw Stichter die de uitgaverechten als erfenis had ontvangen De naam Stichter wordt echter nog steeds op de titelpagina van de almanak vermeld. „Vanaf 1595 tot 1890 werd de „Enk huizer" gedrukt en uitgegeven te Amsterdam, later bij Van Staden. Nadien vanuit Apeldoorn onder de handelsnaam Uitgeverij Gebr Van Staden. waarvan de heer Van de Schaar directeur was Toen ik de zaak vorig jaar overnam maakte ik er Uitgeverij Enkhuizer Almanak B V. van" recept De Enkhuizer Almanak heeft zijn popuiamcii voor een zeer belang rijk deel te danken aan de weers voorspellingen, de kroniek vanaf 1900 en de watergetijden. De laatste vooral gebruikt door recreatie schippers, die op deze manier op zeer voordelige wijze aan de bij navigatie noodzakelijke getijtafels komen. ..Frances: „Voor de weersvoorspel lingen en de rubriek „Weerwoord" maak ik gebruik van een oud recept. De theorie van een amateur-weer kundige. een zekere Christiaan Nell. Gebleken is dat de weersvoorspellin gen een juistheidspercentage van 70 a 80 hebben. De amateur-meteoro loog Nell (uit Voorschoten) ontwik kelde in de jaren '20 de redelijk betrouwbaar gebleken theorie van de omkeerdagen. Daarnaast maken we gebruik van een eigen corps weer- waamemers We hopen in de toe komst het juistheidspercentage nog met een procent of tien op te vijze len" Frances Jongert, die haar almanak na de samenstelling, redactie en cor rectie verder technisch laat verzor gen (drukken en binden) door de Noord-Nederlandse Drukkerij in Meppel, wil over de prognoses van het weer geen details kwijt „Die behoren tot de door mij opgekochte rechten", zegt ze vriendelijk, maar beslist. historie Nog even terug naar de historie van hel. dank zij de hang naar nostalgie, weer zo populaire kalcndarium. „De ontstaansgeschiedenis van de Enkhuizer is herleid tot 1594. maar wellicht werd hij al veel eerder uitge geven. 'Dat is echter niet meer te achterhalen. In het Rijksmuseum in Amsterdam vindt men nog een stuk van de „Enkhuizer". dat in bevroren toestand werd aangetroffen in het Behouden Huys op Nova Zembla. Het werd daar door Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck. na hun beroemde overwintering in 1596-'97 (op zoek naar een noordelijke door vaart naar Oost-Indie), achtergela ten". Het archief van de uitgeefster in Apeldoorn bevat nog een compleet exemplaar uit 1686, met daarin een „Extract van het Previlegie" waarin de Staten van Hollant ende West- Vrieslant" op 28 november 1682 toe stonden dat de vijftien volgende ja ren de Enkhuizer Almanak mocht worden !n gedrukt én uitgegeven door de gcoctroyeerde. Deze octrooi en werden door de Staten en Schout en Schepenen telkens voor de tijd van 15jaar aan de uitgever verstrekt Een auteursrecht dus De Fransman Th. Nisard noemt in zijn handboek „Les livres populai- res". gewijd aan volksuitgaven en in Parijs verschenen in 1864, de Enk huizer Almanak, na de Bijbel, het oudste gedrukte boek ter wereld dat regelmatig verschijnt. De Nederlander dr G D. J Schotel deed in zijn standaardwerk .Vader- landsche volksboeken en volks sprookjes". in 1874 in Haarlem uitge geven. een zelfde uitspraak. In beide boeken wordt verhaald hoe het volk de almanak tevens als grote „leugen zak afschilderde Daarvan getuigt nog het sprmgversje „Almanak, leu genzak". daterend uit de tijd dat Nisard en Schotel hun boeken schre ven: „Almanak., Leugenzak'. Komt van Delft, Liegt de helft. Komt van Aalsmeer. Liegt nog veel meer. Komt van Dordl. Liegt dal 'ie zwart wordt. Komt van Zwartewaal. Liegt 't allemaal''" 't nut Uit tie vergeelde archiefstukken blijkt dat de „Enkhuizer" naast de normale Kalendarium-rubrieken tal van zaken bevatte „tot leeringhe ende vermaek". Anekdoten, spreuk en, vertellingen, prenten en gedich ten „tot opscherping van Vernuft en Smaak". Vermakelijke zangstukjes, vertrektijden van trekschuiten, vracht- en postwagens, beurtsche pen en de tijden waarop de klok werd geluid bij het sluiten van de stadspoort. In de vorige eeuw werkte de „Enk huizer" samen met de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen i,.het Nut"), dat er „leerrijke verhandelingen, zang- en dichtstukjes" in liet opne men. Dr. Jan Pieter Heije en Nico- laas-Beets publiceerden omstneeki 1845 regelmatig in de „Enkhuizer. Waarvan de inhoud „zoveel mogelijl overeenkomstig de behoeften en er bevatting des volks is ingericht". Kortom, „een almanak waarin iede iets kan vinden dat zijne kennis kt' uitbreiden, zijn verstand kan besefc- ven en het hart openen voor alles W goed. edel en rein is... In de taal. waarin matrozen, solda ten en handarbeiders hun eigen zegs wijzen terugvonden, schreef dr. Ja: Pieter Heije in de „Enkhuizer" onds meer een „triomphantelijk lied var- de Zilvervloot". „Zijn daden bennet groot, Die heit gewonnen de Zilveren Vloot" werd in 1844 voor het eerst t de Enkhuizer Almanak gepubli ceerd. Van politiek heeft de „EnkhuizK* zich nooit wat aangetrokken. 0c- danks drukpersverboden in de Fró.*- se tijd en censuur tijdens de DuiW bezetting, blééf de almanak versclu- nen. Of er niets aan de hand drukte de „Enkhuizer" in 1941 óf verjaardagen van het Konkinklljk Huis af en in 1942 zelfs de toenail geheim beschouwde watergetijd» van de Nederlandse kust, waarvan de geallieerden bij een mogelijk' invasie gebruik konden maken Maar ook nu nog actueel, want wil volgend jaar een slrandwandelio! van Zandvoort naar IJmuiden *il maken, zal de tijden van eb en vlod willen weten. Wie naar de jatf- markt in Bolsward wil, kan dejofr te datum opzoeken en wie vol5«< jaar het congres van de Vri jgezell# bond wil bezoeken, kan nu rij agenda al trekken...

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 20