in PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wilton Fijenoord eist honderden miljoenen PZC Israël geschokt door na gesprek Arafat in lof VS Egypte Kerstramen Besluit kost Schelde jaarlijks 50 miljoen aan orders' J EEN VERTROUWEN IN ORDERS CHINA vandaag Lubbers:geen koppeling order/werk Ministers paraat mKERST '83 226e jaargang no. 303 Zaterdag 24 december 1983 Zacht Veel bewolking en af en toe regen Uiddagtemperatuur ongeveer 10 gra den Vrij krachtige zuidwestelijke wind, kracht 5. aan de kust nu en dan hard. kracht 7 tamse bv sinds 1881 UW ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATEUR Postbus 154 4460 AD Goes Telefoon 01106-1740 Van een onzer redacteuren) jEN HAAG Als het kabinet niet isrugkomt op zijn beslissing geen - aportvergunning te verlenen voor ag eens twee duikboten aan Tai- jan, bestaat de kans dat de Konink- ijke Maatschappij De Schelde in nissingcn een jaarlijks orderpakket 'n 40 tot 50 miljoen gulden zal nislopen. KMS-groepsdirecteur ir. B. G. Pröpper zei dat vrijdag tijdens n hoorzitting van de leden van de taste kamercommissie voor buiten landse zaken, buitenlandse handel, (conomische zaken en sociale zaken over de omstreden Taiwan-opdracht. Volgens De Schelde-directie liggen er voor de KMS op Taiwan tal van mogelijkheden om daar een aanzien lijk aantal omvangrijke orders van daan te halen Indien het kabinet echter volhardt in zijn standpunt, is het gevaar levensgroot aanwezig dat de relaties die de KMS op Taiwan heeft opgebouwd, ernstig verstoord zullen worden. „Wanneer de export vergunning wordt geweigerd, zijn al onze inspanningen voor niets ge weest", voorspelde Pröpper vrijdag. Volgens Pröpper is De Schelde tot dusver vrij succesvol geweest wat betreft de orderverwerving op Tai wan. De KMS heeft tot nu toe voor bijna 130 miljoen gulden aan orders (de ombouw van twee kolencentrales en een opslaginstallatie voor LPG) op Taiwan in de wacht gesleept. En De Schelde heeft nog meer te verwach ten, Onlangs nog is een principe overeenkomst (Tetter of intent') gete kend voor de ombouw van een elektri citeitscentrale. Met die opdracht is een bedrag van om en nabij de 60 miljoen gulden gemoeid Daarnaast lopen er besprekingen over opdrachten voor een tweede LPG- opslaginstallatie, de vervanging van grote condensors voor nucleaire cen trales, kolengestookte industrieke tels, onderdelen van dieselmotoren en vuilverbrandingsinstallaties. Wan neer het kabinet Taiwan de duikbo ten weigert, zal het voor de KMS uiterst moeilijk worden die opdrach ten binnen te halen, aldus Pröpper Zoals bekend, wil de regering Tai wan de onderzeeërs niet leveren, on der meer om de betrekkingen met de Chinese Volksrepubliek niet op het spel te zetten. Volgens De Schelde- directeur Pröpper heeft de Chinese Volksrepubliek in tegenstelling tot Taiwan het Nederlandse bedrijfs leven nauwelijks iets te bieden. De kans dat de KMS in China een voet aan de grond krijgt is volgens Pröp per vrijwel te verwaarlozen. DEN HAAG (GPD) Wilton-Fijenoord eist op zeer korte termijn honderden miljoenen van de tverheid als niet alsnog een exportvergunning wordt verleend voor de levering van inikboten aan Taiwan. De directie van de Schiedamse werf heeft het parlement vrijdag revvaarschuwd voor een dergelijke claim in een hoorzitting van de commissies uit de Tweede Kamer die bij de affaire betrokken zijn. In dezelfde hoorzitting waarschuwde de leiding van het Holec-eoncern voor al te grote terwachtingen van de handel met de Volksrepubliek China. Juist wegens de verhoudingen net Peking wil de regering de exportvergunning niet aan Wilton-Fijenoord verlenen. Holec AcitlbetCllitlgen heeft enige ervaring in handelscontacten met de Volksrepubliek. v* Op de ln aanbouw zijnde boten heelt Het scmeen.ebes.uur va„Schiedam aanbetalingen gedaan deed een beroep np de pol.t.ek om de d« f opvattingen van het kab.net motte debac,e va„ volgen en te bewerkstelligen dat de Hljn.Schetde.Ve,olme. waarvan Wtl- vergunning er loch nog komt. ..Met Eet concern ziet er, zeker op de korte merkt. „Binnen een paar jaar zal de wiujn, geen winstgevende projecten scheepsbouw in de Volksrepubliek 1 komen. Holec had in het verleng- voor enorme concurrentie gaan zor- van de duikboot-order zicht op gen", ovangrijke niet-militaire opdrach- Contacten die Van der Giessen met uit Taiwan, Of daar nu nog wat Peking heeft gehad voor de bouw van terecht komt,'is uiterst onzeker, schepen, zijn op mets uitgelopen „Wij De directie van Van der Giessen-De zouden van een serie schepen één Koord, die Taiwan een groot aantal exemplaar hebben kunnen bouwen, öjnenjagers zou leveren, ziet de bui Naai dat voorbeeld zouden de Chine- hangen, als de exportvergunning zen zelf de rest zijn gaan maken. De Ederdaad niet mocht doorgaan. Zij contacten hebben verder niets opgele- meent bovendien dat de mijnenjagers verd". aet ook door een exportverbod zou- I? ninilZ/lllQ mogen worden getroffen. iVU»/l^UHg vervullen in alle opzicht< iredestaak: de wateren vrij maken elektronische apparatuur (zowel mili- isn ongerechtigheden. Ook in ons talre als civiele) vreest door de weige- verloren te beschouwen. De rest zou moeten worden terugverdiend uit de pgen zeegebied worden immers nog ring van ue expuri.vcMgunning aan ven „maar ue regering neen. uns vprvnlp.f,nf.raphtpn waarvoor d-m nu herhaaldelijk mijnen gevonden, zowel Wilton-Fijenoord een strop te lijden boven de afgrond gehouden en heeft van 150 miljoen gulden. Het Twentse ons dan nu laten vallen, zonder zich af bedrijf zou het vuurgeleidingssysteem te vragen wat de financiële conse van de duikboten leveren. Met inbe- quenties zouden zijn". at de Eerste Wereldoorlog als uit de periode '40-'45" Concurrentie tan Peking valt volgens Van der Giessen-De Noord niets voor dc Ne- inlandse scheepsbouw te verwach- Integendeel", zo werd opge- Wilton-Fijenoord verliest door de wei gering van de exportvergunning niet alleen een order voor de bouw van mog eensi twee onderzeeboten De werf dreigt ook het werk te moeten staken aan de twee duikboten die ze al in aanbouw had op grond van een contract uit 1981 De eerste zou in 1986 moeten worden afgeleverd een afwijzing van de exportvergun ning hebben wij in Schiedam geen rekening willen houden", aldus dc delegatie van het Schiedamse be stuur, die de gevolgen van het kabi netsbesluit rampzalig noemde, niet w alleen voor Schiedam maar voor het hele Rotterdamse havengebied. Wilton-Fijenoorddirecteur ton-Fijenoord onderdeel uitmaakt De werf is de laatste maatschappij die nog uit het in surséance van betalmg verkerende concern moet worden ge licht om zelfstandig verder te kunnen BRUSSEL - Om de Brusselaars zelf en de bezoekers op weg nabr het stadscentrum in Kerstsfeer te brengen heeft een verzekeringsmaatschap pij dit grapje bedacht De lichten in het gebouw worden zodanig aangelaten dal de verlichte vensters een kerstboom Stilte op bestelling Kerst 1983: opnieuw stil te De werf heeft het tekort dat door de RSV-klap is ontstaan in de financie ring van de lopende order, voorlopig Sluis verweet het kabinet dat' het „in gedeeltelijk afgedekt door de winst vervullen in alle opzichten een Hollandse Signaal, fabrikant van zijn afwijzing van de exportvergun- ïnh^nZ^o^lsnnB'aK ..I..I.. ,,„ii olol/liinnicpltn anrtciral uur Iznwpl mili- nintr uroiimoniiin hppft n-Ahrnilrt Hip VetWaCntte te na C g mng, argumenten heeft gebruikt die zij ook in februari had kunnen aange- grip van vervolg (orders, ook voor Volgens de delegatie van Wilton-Fij- toeleveremde bedrijven, zou het na deel uitkomen op een half miljard. énoirsShSK het'k 'bine '.S «f» ministerie van Economische Zaken 15 kw,jt SCTaakt- Het wegvallen van de orders zou een bijvoorbeeld ook het CDA voortdu- verlies betekenen van 640 manjaren rend de indruk gegeven dat de export- werk. vergunning er zou komen. DEN HAAG (ANP) Premier Lubbers wijst de koppeling tussen het kabinetsbesluit om geen nieuwe exportvergun ning voor de levering van onderzeeërs aan Taiwan te verlenen en de werkgelegen heid bij Wilton Fijenoord van de hand. Tijdens zijn weke lijkse persconferentie wilde de premier beslist niet de op vatting van VYD-fract ie voor zitter Nijpels overnemen als zou dit besluit „dus geld kos ten." Een prijs er tegenover steïlen zou de positie van de overheid benadelen, meent de bewinds man. Gevraagd wat het kabi net doet indien de tweede ka mer volgende week woensdag, tijdens het debat over het ka binetsbesluit. zou zeggen dat de exportvergunning wel moet worden verleend zei Lubbers: „Ik zeg niét bij voorbaat mij niets aan te trekken van de argumenten die de kamer naar voren brengt. In zo'n geval zou het kabinet zich moeten bera den." DEN HAAG (ANP) Minis ter-president Lubbers houdt de meest betrokken ministers bij het wetsontwerp inzake de tweeverdieners achter de hand om eventueel woensdag, als dit wetsontwerp in de eer ste kamer wordt behandeld, een extra kabinetsvergade ring te houden. Dit voor het geval het verloop van het debat in de over dit onderwerp verdeelde senaat daartoe aanleiding zou geven. Het debat in de senaat begint woensdag. Donderdag ant woordt de regering. Om in ieder geval het onder-handen rk te kunnen afmaken, heeft Wil ton-Fijenoord op korte termijn het "'-debacle ijt geraakt. Bovendien ontstaat dringende behoefte aan vervangend werk. Ir. Sluis ziet wat dat betreft vooralsnog geen andere mogelijk heid dan dat de Nederlandse marine een order voor nog twee onderzeebo ten in de Walrus-klasse vervroegt. Reagan: interesse in ontmoeting met Andropov BONN (RTRDPA) - De Westduitse bondskanselier. Helmut Kohl, heeft vrijdag voor de Westduitse televisie verklaard een boodschap van de Amerikaanse president. Ronald Rea- gen. te hebben ontvangen waarin deze zegt „geïnteresseerd" te zijn in een ontmoeting met de Sowjet-leider. Joeri Andropov. Kohl verklaarde „zij kennen elkaar met. maar beiden, en dat weet ik uit persoonlijke gesprekken met hen. zijn zich van hun grote verantwoordelijk heid bewust. Wij moeten er alles aan doen om een ontmoeting tussen beide regeringsleiders tot stand te bren gen". aldus Helmut Kohl. Korter werken Superheld Korter werken voor minder geld. de meeste FNV-leden slaan er ach ter als het ook banen oplevert (PAGINA 2) Ziek Pakketverkleining in de zieken fondsverzekering stuit op fel verzet van ziekenfondsen en artsen (PAGINA 3) Keerpunt De Nederlandse economie staat op een keerpunt alleen de bouwnij verheid vormt een negatieve uit zondering. (PAGINA 51 Fandi Ahmad: een held in Gronin gen. maar een superheld in Zuid- Oost-Azië (PAGINA 15) Bin.- en buitenl.: 2 en 3. Financiën, economie: 5. Provincie: 7, 9, II en 13. Sport: 15. Tolvrij De weg over de pijlerdam in de Oosterschelde zal tolvrij zijn (PAGINA 7) Vismijn De vismijn van Vlissingen floreert gisteren werd een record-omzet tan veertig miljoen gulden over dit jaar bereikt (PAGINA 11) Scharrelen in Tanzania dokter Abraham Ndobigo kweekt varkens pagina 181 Verzuipt Nederland0 Een gevecht tegen de bierkaai pa gina 19). De Nederlandse schip pers worden één familie aan de Ruhr I pagina 201 Je bent een prooi als je alleen aan de bar zit pagina 21 Pop en geloof: T-Bone Bumett zoekt een alternatief (pa gina 22). Stille nacht, heilige nacht, de wortels van een ever green pagina 23 Kerstpuzzel pagina 24 Henk Wijngaard haakt af het is ondanks het suc ces. een grote desillusie geworden (pagina 25). I Vrijdag werd in de Schepelzaal van I het binnenhof complex de hoorzitting I gehouden over de duikbootorder. De I VVD-hoek met van links naar rechts I Sari van Heemskerck, Pilhs-Duvekoi, I fractievoorzitter Ecl Nijpels en Huub I Jacobse tijdens de hoorzitting. i Neergestoken - De 45-jarige H. Atak I uit, Rotterdam is vrijdagmorgen vroeg I ln de woonkamer van zijn huis aan de I Van der Poelstraat in de Maasstad om I het leven gebracht. Volgens de politie I vonden een zoon en een neef de man I met dodelijke messteken in het bo- WASHINGTON/JERUZALEM/CAI- venlichaam, nadat zij omstreeks zes ro (RTR. UPI, AFP) - Israël is ge- uur wakker waren geworden door schokt door de positieve Amerikaan- gestommel in de woonkamer. (ADVERTENTIE i LET OP Grandioze kerstshow op Dé Roompot Kijk naar onze stuntaanbiedingen op de pagina kleintjes. CARAVANS DE ROOMPOT KAMPERLAND Tel. 01107-1555 digde aan de Amerikaansé regering, positief uitgelaten over de ontmoe- zei dat de ontmoeting „met de leider ting. van een terrorjstenbende" een schen- Jfn] ',nnilK PDlltillPPtlt se reactie op de ontmoeting tussen ding is van het vredesverdrag tussen MlUUUUna LV/m/tgcru PLO-lcider Yasser Arafat en de Egyp- Israël en Egypte. President Sandro Pertini van Italië tische president Hosni Moebarak. heeft vrijdag in een eindejaarsont- Wij waren verrast en geschokt door Egypte is 'verbaasd' over de Israëli- meeting met de pers aangedrongen de reactie van de Verenigde Staten", sche reactie op de ontmoeting De op terugtrekking van het 2200 man 'zo verklaarde de Israëlische ambas- Egyptische minister van buitenlandse sterke Italiaanse contingent in de sadeur in Washington. Meir Rossene, zaken. Kamal Hassan Ali. stelde dat internationale vredesmacht in Liba- vrijdag in een televisie-interview. „Israël die ontmoeting positief had non Arafat ontmoette Moebarak donder- moeten ontvangen omdat Arafat een Pertini noemde de Italiaanse aanwe- dag onverwacht, nadat hij met zijn dialoog met, Jordanië wenst en omdat zigheid in dat lan „niet. meer echt strijders uit de Noordlibanese haven- zijn bezoek aan Cairo een aanwijzing nodig" na het. vertrek van Arafat en stad Tripoli was geëvacueerd. Het vormt voor het streven van de PLO- zijn mannen ..Laten we er geen doek- Amerikaanse ministerie van buiten- leider de weg van een politieke rege- jes om winden' aldus de openhartige landse zaken prees de ontmoeting als ling te volgen" Volgens de minister is 87-jarige president. „Amerika is in een mogelijke stap in de richting van het bezoek van Arafat een zaak waar- Libanon ter verdediging van Israel en onderhandelingen gebaseerd op de in Israel zich niet heeft te mengen, niet om dc vrede en het gooit tonnen vredesvoorstellen van president Rea- Van Syrische zijde werd gesproken bommen op Libanon Waarom moe- gan De Israëlische ambassadeur, die over het 'verraad' van Arafat Frank- ten onze soldaten sterven, zelfs al zijn donderdag een protestbrief overhan- rijk en Groot-Brittannie hebben zich zij vrijwilliger0" - 'Yl/o I X^te op bestelling. Een stormachtig jaar. opzichtig JT vermoeid van zichzelf houdt vlak voor het eind even nadrukkelijk de pas in. Grote internationale conflicten en proble men (de kemwapenwedloop voorop) hebben dag voor dag hun stempel op de wereldsamenleving gedrukt. Ver nietigend oorlogsgeweld, onderdruk kende regimes, openlijke en heimelij ke schenders van mensenrechten en terroristen met bomaanslagen en gij zelingen hebben vrijwel doorlopend grote onrust en bezorgdheid veroor zaakt Diepe ellende in een derde wereld, getergd door armoede, droog te en vluchtelingenwanhoop heeft van tijd tot tijd voor schokeffecten ge zorgd, maar is soms even zo snel weer vervaagd Want we hadden het steeds zenuwachtig druk met de dreigende afbraak van het na-oorlogse wel- vaartsbestaan in eigen land en omge ving: de economische malaise, werk loosheid. gebrek aan perspectief voor de jeugd, teruggang in inkomen en achteruitgang van ons ideaal lijkende sociale stelsel. Het protest in al zijn vormen en maten heeft eigenlijk veel van ons uithoudingsvermogen ge vergd demonstraties, bezettingen. modelacties, stakingen En dan is het plotseling kerst. Het meeste rumoer zwijgt, veel beweging valt stil. De samenleving trekt als het ware even heel nadrukkelijk aan haar eigen noodrem. Kerst 1983: een adempauze voor een dolgedraaide wereld, dichtbij en veraf Politieke en kerkelijke groot heden hebben hun persoonlijke bood schappen gereed en dragen die uit. Komende avond en nacht stromen de kerken weer vol met al die duizenden die er behoefte aan hebben op dit ongewone uur - eenmaal per jaar - onder dekking van de stilte met elk aar in gedachten terug te gaan naar dat wonderlijke gebeuren, bijna 2000 jaar geleden, de geboorte van Chris tus In Bethlehem, waar dit hoofdmo ment uit de wereldgeschiedenis werd opgetekend, patrouilleren massa's Is raëlische soldaten om te verhinderen dat de beroemdste van al deze kerst kerkdiensten zou worden verstoord. Op andere plaatsen, waar kerst het zonder religie doet, trekken mensen zich terug in een sfeer van versiering en gedimd licht Jaren geleden ken den zelfs de afschuwelijkste oorlogen hun kerstbestand. Alleen in een enkel uitzonderingsgeval snijden protest en geweld met een kerstoffensief dwars door dit alles heen. Er is zoiets als een collectieve poging om. heel even. dc dagelijkse conflicten van groot tot klem van hun scherpste kanten te ontdoen. Kerst staat steeds weer mo del voor een stukje mildheid in de tegenstellingen van alledag. We zijn bereid om met z'n allen zomaar een dag. twee dagen, een stap terug te doen in het geruzie en geharrewar dat ons internationaal, nationaal en zeer- persoonlijk bezighoudt. Kerst 1983 tegelijk opvallend en heel gewoon Want eeuwenlang zien we het al gebeuren dat Kerstmis telkens weer fungeert als een oase in de kale en verdorde gang der dingen die ons een jaar aan een stuk bezig houdt en beheerst Er kan nog zoveel gebeurd zijn we kunnen onszelf nog zo zijn voorbijgelopen, we mogen ons zelf nog zo gehard hebben m het overleven. - kerst is? en blijft steeds opnieuw een moment om ook de andere kant van het gelijk een kans te geven Het moment waarop ieder voor zich. hoe dan ook, een poging onder-1 neemt om het begrip vrede van over wegingen te voorzien die kennelijk elders in het jaar niet aan bod kun nen i komen Het ijzersterke van kerst is bovendien dat het zich in die hoeda nigheid nooit van de kalender zal laten verdrijven. Sterker nog de sa menleving. internationaal breed en persoonlijk smal. heeft dringend be hoefte aan zoiets onvervangbaars als een gezamenlijk rustpunt in de tijd. Als een vanzelfsprekendheid van hoge orde vertegenwoordigt kerst een stuk solidariteit in bezinning op wat er werkelijk mis is in de wereld, bezin ning op het simpele feit van het grote onvermogen om daarin wezenlijke veranderingen te brengen en bezin ning op de harde noodzaak om je daarvoor toch m te zetten Het unieke van kerst is dat de samenleving aan die stilte op bestelling in de laatste dagen van het jaar steeds hard toe is. En dat verplicht om elkaar 'goede kerstdagen' toe te wensen in de diep ste betekenis van het woord. vdM ADVERTENTIE KERST m 4AHOY' W7i«

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1