tegen vechten de bierkaai fractie van hen (jaarlijks zon vijftien duizend i in aanraking met een van de Consultatiebureau s voor Alcohol en Drugs. Vraag aan Van den Broek: hoe komt dat? ..Voordat je de schadelijke effecten van alcohol echt gaat merken, ben je zo'n tien tot vijftien jaar verder. Onze grootste groep klanten is tussen de 25 en de 40 jaar oud. Dat zijn de mensen die alang drinken en daar van nu pas de gevolgen ondervin- willem j. van dam den". En wat ook een rol speelt: lang niet alle huisartsen verwijzen patiën ten die in de alcohol dreigen te verzuipen door naar een consultatie bureau ..De huisarts is meestal een van de eersten die kan signaleren of iemand een drankprobleem heeft. Maar het punt is: veel huisartsen zien het gewoon niet. Als een arts een patient krijgt met relatieproblemen, met vage lichamelijke klachten als slapeloosheid. hoofdpijn, maagklachten, dan is het van belang dat-ie ook 's kijkt van: hoe zit het met het alcoholgebruik. En vooral oudere huisartsen zijn dat niet ge wend" Zegt later dat veel huisartsen bovendien denken dat ze zelf wel in staat zijn om probleemdrinkers van Een bericht vanaf de bar kruk. Over het toene mende drankgebruik vooral bij de jeugd. Over de machte loosheid van de hulpverle ner, het dilemma van de rijksoverheid. Over de voet balclub die niet meer zonder bierpomp kan. En ook: hoe komt het toch dat iedereen moord en brand schreeuwt over het druggebruik, ter wijl de problematiek van het alge alcoholgebruik vele ma len groter is. We kunnen d'r wat van. De consump tie van alcoholhoudende dranken is de afgelopen jaren enorm gestegen. Dronken we aan het eind van dé jaren vijftig per hoofd van de bevol king jaarlijks nog zo'n 3, 65 pure alcohol, in '80 slobberden we 11, 03 liter naar binnen. Let wel: pure alco hol. Volgens de statistieken consu meerde iedere Nederlander in 1980 ruim 111 liter bier. bijna 17 liter wijn en 3.4 liter gedestilleerd. Nederland telt meer dan 800 000 probleemdrin kers. van wie er rond de 300.000 tot de categorie alcoholisten gerekend moeten worden.* Inderdaad - alarmerende cijfers. Maar Nederland komt nog net niet voor (een elfde plaats) in de top-tien van de Europese zuipschuiten. In de ons omringende landen wordt nog aanzienlijk meer getetterd. Frank rijk voert de Europese lijst aan met een gemiddelde van zes glazen per dag En hoewel in bijna alle landen van de wereld steeds meer alcohol wordt gedronken, is de stijging in Nederland uitzonderlijk hoog. De toename van vierhonderd procent sinds '55 wordt alleen nog overtrof fen door Oost-Duitsland en enkele ontwikkelingslanden. Op grond van landelijke berekenin gen wordt het aantal probleemdrin kers in Zeeland geschat op 27.000. „Een ontzagwekkend aantal", knikt directeur Jan van den Broek van het Zeeuws Consultatiebureau voor Al cohol en Drugs (ZCAD) Alle aan dacht van de samenleving gaat uit naar het terugdringen van het drug gebruik. maar de cijfers wijzen uit dat een afremmen van het drankge bruik een veel grotere prioriteit ver dient. Zegt Van den Broek: ..Als je vergelijkt met het druggebruik: als we het over hard druggebruikers in Zeeland hebben, dan praten we over vierhonderdvijftig, misschien vijf honderd man. En dat zinkt in het met bij het aantal excessieve drin kers. Maar in tegenstelling tot het dniggebruik is het gebruik van alco hol zo geïntegreerd geraakt in onze samenleving dat de druk om daar iets aan te doen veel geringer is. Het gebruik van alcohol - het valUeigen- lijk niemand meer op. En dat is waar wij voortdurend op zitten te hame ren verkijk je er toch vooral niet op. Maar het is net zoiets als met ver keersongevallen. Om de een of ande re reden accepteren we dat er zoveel doden per jaar in het verkeer vallen, dat zijn we heel normaal gaan vin den. En dat ligt met het drankge bruik eigenlijk net zo". kater Onderzoek en hebben aangetoond, dat veertig procent van alle dertien jarige scholieren wel eens alcohol gebruikt. Dat loopt op tot zeventig procent van de vijftienjarigen. Twintig procent van alle jeugdigen die alcohol drinken kan worden beschouwd als probleemdrinker. Jongeren die op een zaterdag in het eafc, het buurthuis, de soos. de disco twintig pilzen of meer naar binnen kiepen - niks bijzonders meer. n-Maar als je weet dat medisch ge- den een dagelijkse consumptie van res glazen, dus zo'n veertig in de week, al zeer schadelijk is en zo'n jongen neemt in één keer de helft van die dosis in - dat moet schade lijk zijn. Alleen: op die leeftijd kun nen ze de gevolgen daarvan licha melijk nog vrij gemakkelijk opvan gen - de volgende dag een kater en de zaterdag daarop gaan ze weer. Maar na een x aantal jaren zullen ze merken, dat hun lijf toch niet zo goed meer in elkaar zit". Het is niet niks: rond de achthon derdduizend probleemdrinkers in Nederland. En toch komt slechts een dan krijg je nogal eens reacties van: da s niet nodig dat komt bij ons niet voor. Dat krijg je soms ook te horen op scholen waarvan wij weten dat het wel gebeurt Maar geen enkele school heeft er belang bij om dat direct of indirect te erkennen. Want hoe gaat dat - er zullen altijd ouders zijn die denken, zo'n voorlichtings campagne. dat zullen ze wel niet voor niets doen, daar zal ook wel gebruikt worden, mijn kind niet naar die school. Elke school is daar doods benauwd voor Ze zullen ons eerder afhouden dan dat ze ons juichend binnenhalen" wijd open Het drankgebruik in sportkantines, club- en buurthuizen. Staatssecreta ris Van der Reijden heeft onlangs eveneens gezegd het een goede zaak te vinden als ook daar de kurk op de fles geschroefd zou worden. Tot dus ver heeft de overheid wat dat be treft een tweeslachtig beleid ge voerd. Aan de ene kant subsidieert zij allerhande organisaties en instel lingen die werken aan alcoholpre ventie. anderzijds laat zij door een zuinig subsidiebeleid jongerencen tra en sportverenigingen veel te zwaar leunen op hun baromzet. De tap moet wijd open. anders krijgen al die verenigingen en jongerenso- zen hun begroting niet rond. Zo simpel ligt dat. Om 's een indruk te geven hoeveel er in jongerencentra achterover geslagen wordt: Brogum in Zierikzee heeft een jaarlijkse bar omzet van tegen de 140.000 gulden, De Piek in Vlissingen 50.000 gulden, Het Beest in Goes ruim 25.000 gul den, het Jongerencentrum Teraeu- zen 35.000 gulden. Vier willekeurige jeugdcentra in Zeeland (nota bene onder meer opgezet om jongeren uit de café's weg te houden) die per jaar een baromzet van zo'n kwart mil joen gulden moeten halen om hun activiteiten te kunnen bekostigen. ..Wij zijn helemaal afhankelijk van de bierpomp". zegt een bestuurslid van Brogum. Bij de sportverenigingen hetzelfde liedje. In de Zeeuwse sportkantines moeten jaarlijks vele miljoenen gul dens omgezet worden. Veel clubbe stuurders reageren nogal terughou dend op de vraag welke bedragen er in hun kantines omgaan. Maar dat het om flinke bedragen handelt, dat staat vast. Een voetbalclubje als Clinge bijvoorbeeld heeft een barom zet van 50 000 gulden. Breskens tus sen de 70 000 en 80.000 gulden. Zaam- slag 40.000 tot 50 000 gulden. Kloe- tinge 50.000 gulden Er zijn in Zee land een kleine honderd voetbalver enigingen Het merendeel daarvan heeft een eigen kantine. Dus ga maar na.... En wat voor de jongerencentra geldt, gaat net zo goed op voor de voetbalverenigingen Zij hebben de tap nodig om op de been te kunnen blijven. Een tapverbod zou ronduit rampzalige gevolgen hebben, zegt een clubbestuurder. ..Meneer, het zou de doodsteek voor onze vereni ging zijn" Want het betekent dat een onmisbare bron van inkomsten ver valt, om dat te compenseren zou de contributie drastisch (soms met hon derd procent' verhoogd moeten wor den en dat leidt onvermijdelijk tot een aanzienlijk ledenverlies Voor de zekerheid nog even met het ministerie van volksgezondheid ge beld om te informeren hoe het nu staat met al die voornemens iets te doen aan het drankgebruik. De club bestuurders kunnen er vooralsnog eentje op vatten ..Het heeft onze aandacht zegt een woordvoerder van het ministerie Hetgeen in de praktijk zoveel betekent als: voorlo pig blijft alles bij het oude idealist Hoe reéel is dat. een alcoholverbod in sportkantines, buurthuizen en jongerencentra? Van den Broek: „Wij kunnen nu wel als een soort bevlogen idealist gaan roepen: jul lie mogen dat allemaal niet meer doen. maar dan zouden we natuur lijk ieder gevoel voor realiteit mis- Aan het eind van het gesprek haalt Van den Broek zijn schouders op. Zegt: „Ja. als je het allemaal zo op een rij zet. dan is het misschien een wat somber verhaal geworden. Maar wij zijn daar zo langzamer hand wel aan gewend geraakt, we weten niet beter. Het heeft er inder- dad inderdaad veel van weg dat wij voortdurend vechten tegen de bier kaai....". omdat iedereen - rokers en niet- rokers - ervan overtuigd is. dat roken ongezond is. En ik denk dat daarom zon anti-rookcampagne vrij gemakkelijk aanslaat. Maar lang niet iedereen is ervan door drongen dat alcohol schadelijk is. Alle aandacht is steeds gericht ge weest op het roken en het drugge bruik. Maar het blijkt dat men zo langzamerhand toch ook steeds meer oog krijgt voor de gevolgen van het alcoholgebruik". dilemma Ook de overheid lijkt zo zoetjesaan de noodzaak in te zien van het treffen van maatregelen die het drankge bruik enigszins afremmen Maar tot daden is het nog steeds niet geko men Er wordt al geruime tijd ge dacht over een geheel of gedeeltelijk reclameverbod (in '79 werd rond de veertig miljoen gulden besteed aan reclame voor alcoholhoudende dran ken). Erg veel haast wordt er niet mee gemaakt. De overheid ziet zich voor een enorm dilemma geplaatst. Het terugdringen van het drankge bruik kan immers flinke financiële gevolgen hebben. jaarlijks worden vele tientallen mil joen guldens uitgegeven aan de hulp verlening aan drug- en alcoholge bruikers. Hoeveel precies is niet na te gaan Het ministerie van volksge zondheid moet het antwoord op die vraag schuldig blijven. En ook bij de Stichting Wetenschappelijk Onder zoek van Alcohol- en Druggebruik waagt men zich niet aan een schat ting Maar om een idee te krijgen' in 1980 betaalde de rijksoverheid ruim veertig miljoen gulden alleen al om de Consultatiebureau s voor Alcohol en Drugs draaiende te kunnen hou den Dat weegt echter met op tegen de inkomsten die via de alcoholac cijns in 's rijks schatkist vloeien: rond de 2.5 miljard gulden. En bo vendien. het beteugelen van de Na tionale Dorst zou ook consequenties kunnen opleveren voor de werkgele genheid in de horeca-sector. Desondanks fraaie voornemens ge noeg. Staatssecretaris Van der Reij- cien van volksgezondheid heeft een paar maanden geleden een verbod van alcoholhoudende dranken op de scholen bepleit. Hoe ernstig is de situatie op de scholen? Van den Broek: ..Dat is heel wisselend We weten dat eigenlijk niet zo goed Uit informatie van de FZA (de verkoepe- lende organisatie van de Nederland se Consultatiebureau s voor Alcohol en Drugs - wjvd.i blijkt dat het wel meevalt. Maar aan de andere kant hoor je ook dat op scholen gedron ken wordt. Als wij scholen benade ren voor een voorlïchtingscampge, De feiten zijn: Het alcoholgebruik is in Nederland de laatste vijfentwintig jaar onge veer verviervoudigd. Nederland telt bijna één miljoen probleemdrinkers. Negen procent van alle jongeren worstelt met alcoholproblemen. In een gemiddelde huisartsenprak tijk heeft een op de zestien patiën ten lichamelijke of psychische klachten die veroorzaakt worden door een overmatig alcoholgebruik. Per jaar komen enkele honderden mensen in het verkeer om doordat automobilisten met een flinke slok op achter het stuur kruipen. In '81: 4130 gewonden en 247 doden. Het vorig jaar werden ruim 36.000 pro cessen-verbaal opgemaakt wegens rijden onder invloed. En toch: we tetteren vrolijk door met z'n allen. Alsof er helemaal niks aan het handje is. „Nederland is één grote plas drank geworden", zei professor G. P. Hoef nagels. hoogleraar jeugdrecht en criminilogie aan de Erasmus Uni versiteit te Rotterdam, vorige maand in Goes tijdens een sympo sium gewijd aan hel thema jongeren en alcohol. Maar zorg maar eens dat ze ervan af blijven Dat is de grote moeilijkheid - want hupsakee, daar zakken ze weer Kunnen we weer helemaal over nieuw beginnen Dat is een van de meest rottige kanten van het werken bij zo'n consultatiebureau: je moet bereid zijn om telkens opnieuw te beginnen". Er zijn in Nederland vele organisa ties en instellingen die zich bezig houden met de alcoholproblema- tiek: de Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie, de Nationale Commissie tegen Alcoho lisme en andere verslavingen, de Koninklijke Algemene Volksbond tegen Drankmisbruik, de Consulta tiebureau^ voor Alcohol en Drugs, de Stichting Wetenschappelijk On derzoek van Alcohol- en Drugge bruik, er zijn tal van zelfhulp-orga nisaties. Nochtans: het drankge bruik blijft toenemen. Hoe zit dat nu - schort er iets aan de aanpak van al die organisaties, of zijn wc zo ver schrikkelijk hardleers als' het om ons biertje en onze borrel gaat? Want kijk naar de anti-rookcampag- nes: die beginnen, zeker onder de schooljeugd, toch duidelijk vruch ten af te werpen. Van den Broek: „Het is een terechte vergelijking die je maakt. Volgens ons is het rookgedrag zo verminderd de drank af te helpen. „En dat wil nog wel eens mis gaan Omdat, de hulpverlening aan excessieve drin kers is zo specifiek. In tegenstelling tot de rest van de he hulpverlening moet een consultatiebureau voor al cohol en drugs per definitie uitgaan van de onbetrouwbaarheid van de cliënt. Als bij ons iemand zegt: ik heb het weekend niet gedronken, dan moet je dat bijna altijd checken. Want sommigen zijn in staat om zoiets met een enorme kegel te ver tellen. Dat komt regelmatig voor". „We hebben prachtige program maatjes - wij kunnen gegarandeerd iemand binnen veertien dagen of drie weken van de drank afhelpen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 19