lecht loonwerkers op het ervoer van bieten betwist Voorlopig passanten geen belasting voor in haven Bruinisse OOR ECONOMISCHE POLITIERECHTER Boekje over het onderwijs in Temeuzen in de vorige eeuw HostieHamburger, Hoop Acht maanden voor ontvoeren van Axelse [ERDAG 24 DECEMBER 1983 DDELBURG De economische politierechter in Middelburg heeft zich vrijdagmiddag ieten bezighouden met de vraag of loonwerkersbedrijven in de landbouw zich aan een afbaar feit schuldig maken als ze op het land staande bieten in opdracht rooien en rvolgens voor het transport zorgen naar de verwerkende suikerfabriek. Het vervolg op die adeling lijkt heel logisch, omdat de loonwerkers met speciale apparatuur het rooien van bietenveld te lijf gaan en de bieten dan regelrecht terecht komen in enkele nhangwagens die achter een tractor gespannen zijn. gebeurt dat vooral veel in onder meer naar voren dat het ver- aiwsch-Vlaanderen, waar de boe- voer van de bieten vooral door een hun bieten leveren aan de suiker- trekker met twee aanhangwagens hek in Sas van Gent. Tot nu toe is rechtstreeks in verband staat met de niet omstreden geweest. In de bedrijfsvoering van deze loonwerkers, andere oplossing hieer in juridische zin wees hij op een arrest van de Hoge Raad waardoor dit ver- fctijk is e fldsintensief omdat voor 'erkende roerders' de landbouwpercelen voer eigenlijk al gelegaliseerd zou zijn vrachtwagens weinig toeganke- PZC/ provincie 13 men alleen mai een harde weg, legde er in zijn geladen zien aan Zeeuwsch-Vlaanderen zijn voor vrachtauto's onvoldoende ontsloten, aldus de bondssecretaris. „en als ze dit zouden mogen, werd er sterk inge grepen in de bestaande mogelijkhe den van de loonwerkersbedrijven'' Officier van justitie, mr J. van Marion, attendeerde er in zijn requisitoir op dat de zaken heel anders liggen als er sprake is van vervoer van bieten, De heer Fournier waarvan men als landbouwer de eige- /erklartngen dc na- nMr De bieten werden ook wel druk op dut hel paal om een beperkt nadat ze op hel land waren aantal loonwerkers in een eebied als OPKOSkitten De r ertegenwoordlgers vooral westelijk Zeeowseh Vlaande- ?e graven kwamen uit estelijk ren. die een opdracht krijgen een geheel van werkzaamheden: sui kerbiet van de wieg tot het graf naar Schoondijke Hij vroeg voor al zijn cliënten vrij- kerbict van de wieg tot het graf naar yasi|vn*>t hal :en soms zelfs helemaal niet be- spraak waar tegen allen, toch min oi de suikerfabriek. GClUcti zijn. De boeren vinden dat meer in principiële zin want het gaat Tegen de achtergrond van de voort- Vlkginopn om een principiële uitspraak, door de schrijdende mechanisatie maakt men llSSlIlgcIl officier van justitie een boete van 450 gebruik van zeer grote rooimachines VLISSINGEN - In de zaalvoetbal- gulden was geëist. De economische die de incidentele boer met kan aan- competitie Vlissingen won de ploeg anaal sluitend - althans, over die politierechter wil er eens overdenken: schaffen Verschillende gebieden in van Provincie Zeeland 1 met 2-1 van lig moest economisch politierech- hij doet over veertien dagen schrifte- ~7 7 TT^ Walcheren 1. Markt Boys 1 haalde ■mr J. van 't Hoi' zich nu buigen - lijk uitspraak (6 januari). ActlVllCltCIl Dij door een gelijkspel een nuttig punt binnen in de strijd tegen het veel hoger geplaatste PZEM 2. In de vier de klasse behaalde SC Torna een 1-1 VLISSINGEN - Het buurthuis 'De gelijkspel tegen De Pauw 1. FC Total Paraplu' in de Vlissingse wijk Paau- verloor met 3-2 van BW 3. Miro wenburg houdt in de kerstvakantie lwon opnieuw van Roovers Sport verschillende activiteiten Zo is er zonder tegenpunten: 9-0. Onderaan woensdag 28 december vanaf 13.30 verloor RCS 2 met met 3-4 van VAW. uur een sjoeltoernooi voor jong en oud in de derde klasse won het nog steeds vanaf acht jaar Zowel donderdag 29 ongeslagen TCV van PGV 2 met 9-1. als vrijdag 30 december is er van 13.30 De bekerwedstrijd TCV1 tegen Grent tot 15.30 uur instuif voor de jeugd van l liep uil op 4-2 voor Grent. minder gunstig omdat er dan in het land wordt gewoeld, wezen is dat voor de wet niet Kiat dit vervoer niet meer zou val- In praktische zin bracht de raadsman onder eigen vervoer en dan is ,m overtreding met de wet au- dal hel |and door [frvoer goederen. Achtergrond van problematiek is dat toen de malai- iegon het beroepsgoederenvervoer Zeeuwsch-Vlaanderen in de gaten dat deze 'klus' mogelijk volgens voren dat de boer niet wil zware vrachtwa- 'De Paraplu' gens kapot wordt gereden. En die vrachtwagens, zo vervolgde hij, wil Kerstviering set aan hen was voorbehouden. VLISSINGEN - De hervormde vrou- wengroep 'Wees een zegen' hield kerstvieringen met bejaarden in wijk- getuige-deskundige. de heer W. J. ier uit Utrecht, algemeen secre- van de Bond van Agrarische centrum 't Anker' in Vlissingen. Het - - onbedrijven in Nederland, wond er koor 'Triphonia' onder leiding van de en met 12 jaar. De jeugd van 4 tot wedstrijd programma woensdag 28 decem- catopzicht geen doekjes om: „Door heer De Vries, zong een kerstcantate. Pn --- malaise denkt men plotseling bij Voorts werd gezamenlijk een kerstli- beroepsgoederenvervoeu hé dat turgie gelezen. De meditatie werd -jUgü HffHnf verzorgd door ds J. W. Glashouwer. ïwij er ook bij kunnen hebben". met 8 jaar kan vrijdag 0 januari van ber Sporthal Baskensburg Schinkel As- 10.00 tot 12.00 uur terecht voor een surantic 2- Vlissingen 1: Grent 1-VAW l instuif.Dezelfde dag kan men van PZEM 1-Amgas i. SS Sinkel-Hoolzolder advocaat van zes voor de rechter Hierna werd een broodmaaltijd ge jaagde bedrijven in Zeeuwsch- bruikt. De volgende bijeenkomst van anderen mr A. L. R. Melens bracht de vrouwengroep is 18 januari. 13.00 tot 14.00 uur terecht in de gym zaal van de Theo Thijssenschool voor balspelen i9 tot en met 11 jaar) en daar wordt van 14.00 tot 15.00 uur apakooi gespeeld (12 tot en met 14 jaar). De dag wordt besloten met een Auto Poppe 1-SC Torna 1. ZV Bani 1-PGV 1. Donderdag 29 december sporthal Sou burg De Belt 1- GVBK 1. Meulenberg l-Mento 1: SKA l-Pechiney 1 Bekerwed- strijd PZEM 1-Douane Vlissingen [EL - NCVB lammerenburg toneelavond, met medewerking van i /j EprcLviprina de toneel-e cabaretgroep van de Van ruueung Duyvenvoorde-buurtverenigmg, die VLISSINGEN De afdeling Lamme- een 70 minuten durend programma renburg in Vlissingen van de NCVB zal brengen. Tenslotte is er zaterdag 7 hield in De Schaapskooi' de kerstvie- januari een kinderinstuif van 10.00 tot ring Donderdag 19 januari is de vol- 13.00 uur voor de jeugd van 4 tot en gende bijeenkomst. Dan spreekt ds 13.30-17 Weverij J. Blom, 10-17 uur' werken met 12 jaar. Joosse over het ziekenpastoraat. De Halle, 10-12 vogel tentoonstelling. van Ph. Bakx. ESKEN'S Vismijn, 10-22 uur: AXEL Galerie Bellemans. zat. 10-18 atentoonstelling uur: tekeningen uit 'Zeeuws Platen- MAARTENSDIJK 'Haestinge', boek'; Kindergalerij: tekeningen van Muur: Volkskerstzang. René Nijhoft. DDELBURG Gasthuiskerk, BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, 10 uur: Kerstconcert door brass- zat. en ma. 14-17 uur: werken van - A David Kleijne (t/m 8/1). Stichting etcetera, zat 13.30-17 uur: sculptures van Gloria Pecego en Cla ra v. d. Water (t'm 15/1). BRESKENS V.m. Wit-Gelekruisge- bouw, zat. 10-12 uur: fossielen, mine ralen en curiosa-collectie van Jan Goethals. 2 De haven van Temeuzen omstreeks 1900. met in het midden de openbare lagere school die in 1867 werd geopend Op de voorgrond een aantal leerlingen TERNEUZEN De Terneuzense stadje economische betekenis kreeg gemiddeld zo n 166 leerlingen. In de historicus drs C. A. van Minnen (27) als gevolg van de aanleg van de jaren tachtig kwam het kleuteron- publiceerde gisteren (vrijdag) een boekje over de ontwikkeling van het lager onderwijs in Temeuzen spoorlijn Mechelen-Terneuzen. De haven van Temeuzen trok de vonge eeuw nogal wat mensen aan. Dat 1 de tweede helft van de vorige leidde in de jaren negentig tot e eeuw. Het boekwerkje is een over druk uit hel nieuwe jaarboek van dc Oudheidkundige Kring 'De Vier was de financiële draagkracht van Ambachten' uit Hulst. Het jaar- hoek werd kortgeleden onder de leden verspreid. Het door Van Min nen geschreven hoofdartikel uit het boek, ligt nu voor 14,95 te koop in de Terneuzense boekhan dels. Van Minnen zet de onderwijs de ouders laag. Er kwamen herhaal de verzoeken voor ontheffing of ver laging van het schoolgeld bij de scholen binnen. Er was gedurende de tweede helft van de vorige eeuw een groot schoolverzuim. Vooral tijdens de ontwikkeling in Temeuzen gedu- zomermaanden kwam gemiddeld 50 rende de laatste vijftig jaar van de vorige eeuw aftegen sociaal-econo mische ontwikkelingen in die tijd. De Terneuzense bevolking was arm. maar kreeg het wat beter toen hel procent van de kinderen niet opda gen De kwaliteit van de schoolloka len was allerbelabberst. In het lo kaal van de bijzondere school in Temeuzen. dat een oppervlakte van 100 vierkante meter had. verbleven onkunde te bestrijden' derwijs van de grond, terwijl men eveneens een begin maakte met het geven van vaktechnisch onderwijs. De schoolwet van 1857 leidde bij dé arbeidende klasse in Temeuzen tot grotere belangstelling voor het on derwijs. De schoolstrijd is aan Temeuzen, zeker vóór 1900, ongemerkt voorbij gegaan. Dat was te danken aan de homogene sam enstelling van de bevolking van Temeuzen De Ter neuzense burgemeester J A. van Boven zei daarover, tijdens de ope ning van de openbare lagere school in Sluiskil in 1878: ,.In Ter Neuzen ziet men openbaar en bijzonder onderwijs vreedzaam opgroeien, hand in hand gaande, om samen EERST VOOR EN NADELEN AFWEGEN d ONDA ISSINGEN De Piek. 20.30 uur: reden van Ensemble Pittoresque. a SDAG (Eerste Kerstdag). - De Halle. 10-12 en 13.30-17 vogel tentoonstelling, i JNDAG (Tweede Kerstdag). 10-12 en 13.30-17.00 uur: dientoonstelling; skens Vismijn, 11-18 uur: t eltentoonstelling. ES R -k. kerk. 15.30 uur: Kerst- Bert door het Jongenskoor van de Koorschool. Pompe', 21 uur: optreden van 'The sang Stroopwafels'. Blaauwe Steen', 21 uur. optreden troep 'Jam Jam' LST Den Dullaert, 11 uur: stconcert door het Hulster Ge gd koor - LAURENS N. h. kerk, 14.30 Kerstmusical. IDELBURG Nieuwe Kerk. 15.30 Kerstconcert door het Middel- ts Mannenkoor. terzaal Stadhuis. 20.30 uur: Kerst een door het Demian Kwintet. RNEUZEN Zuidlandtheater. 14 familieprogramma 'Rondom iwinter' door 'Gheselscap Goet en- Fyn'. «programma IGEN OP ZOOM Roxy I, zat. 19, 16.15, 18.45 en 21.15 en ma. 14. 15.18.45 en 21.15 uur: Never say a again, 12 jr. ij n. zat. 19. zon. 16.30 en 19 en ma. ,1630 en 18 uur: Superman III, a.l.; en ma. 21.30 uur: Man with the Kiy lens. 12 jr. an'Actueel I. zon. en ma 16.30. 19 1130 uur: Caligula II, 18 jr.; ma. 14 Pinocchio, a.l. em'Actueel II. zon. 16.30. 19 en Men ma. 14, 16.30. 19 en 21.30 uur: der vuisten slaan op hol. a.l. ï'Actueel III, zon. 20 en ma. 17 Muur: Sophie's choice, 16 jr.; zon. Men ma. 14 uur: Nena, 12 jr. b— zat. en ma. 19 en 21.30 uur: jwsay never again, a.l.; ma. 14 uur: Dalmatiers, a 1. 1ST De Koning van Engeland, 15, zon en ma. 13.45 en 16.15 uur: al: za. 15 en 19. zon. en ma. 16 15, 18 45 en 21.15 uur: Never never again, a 1.. zat 15. zon. en 13.45 en 18.45 uur: Superman III. zat. 15 en 19. zon. en ma. 16.15, 5 en 21.15 uur: The Bronx war- 116 jr., zat 19 en zon. en ma 18.45 21.15 uur The meaning of life, 16 at 19, zon. 21,15 en ma. 16 en 21,15 's choice. 16 jr.; zon. 14,30 16.15 en ma 14,30 uur: Josephine ïnbacher III, 18 jr 6BURG Ledel. zat. 19 15, zon. 1.20 uur De illusionist, a.l.; zon. =2 14 uur Tom Jerry festival. "1 30, zon. en ma. 16 30 uur: itrsierster. 18 jr ^EUZEN Luxor, zat. 14 19 en .zo. en ma. 13.45. 16 en 18.45 en 'Uur. Never say never again, a.l.. 19,zon. 16 en 18.45 en ma 16 45 en "uur The meaning of life, a.l.; zat. ma. 13.45 uur: Heidi, a.l., zat S.zon 21.15 en ma. 16 uur: Kamer tjes met wulpse wensen. 18 jr. ISSINGEN Alhambra I, zat,. 19 11.30, ma. 14,19 en 21.30 uur: Never never again, a.l. flnbra II, zat. en ma. 21.30 uur: leaning of life, a.l..: zat. en ma. 19 Superman III, a.l ma. 14 uur; 101 öatiers. a.l. Toonstellingen ■inn al and zat. en ma. 14-18 fototentoonstelling it anna ter muiden v.m. Saitehuis. za. 14-17 uur: werken kunstenaars (t'm 24/12). Galerie 'Raiffeisen', 14-17 uur. Kerst salon (t/m 15/1). BURGH-HAAMSTEDE De Be- waerschole, zat. en ma. 14-17 uur: 'Kijken naar landschap' (t/m 7/1). DOMBURG Biologisch Museiim. zat. en ma. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland', 'Bloemdijken in Zeeland' en 'Dieren in de natuur'. GOES Lunchcafé Stadhuis, zat. 9-18 uur: werken van Martine Raes (t'm 31/12). Museum, zat. 10-12 en 13.30-17 uur: werken van George Hadeier (t'm 15/1). HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 en zo. en ma. 13-17 uur: oude landbouwwerktuigen. HULST Galerie Van Geyt. zat 9-12 en 14-18 en zon. en ma. 14-17 uur: 'Feest der kleine formaatjes' (t'm 15 1). KAMPERLAND Hal Golfslagbad De Roompot: tekeningen jeugd Noord-Beveland (t'm 31/12). KRUISPOLDERHAVEN 'Den Burtman' zat. vanaf 12 uur, zon. vanaf 11 uur: werken van Piet Boelens <t/m 30/1). MIDDELBURG De Vleeshal, zat. en ma. 11-17 uur: wintertentoonstelling kunstkring (t'm 31 12). Zeeuws Kunstenaars Centrum, za. 10- 12 uur: werken van Henny Schrijver (t'm 111). St.-Janstraat 41. zat. 14-17 uur: touw- plastieken van Anneke Ruimschotel. Demerary. zat 9-17 uur: diverse am bachten en exposities. Galerie Montparnasse, zat. 14-18 uur: wérken Saint Geniès (t/m 24/12). OOSTBURG Atelier Oudestad 66, zat. 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan Verschoore. TERNEUZEN 'Tierlantijn', zat. 14- 17 uur: poppen van Wopje van de Kamp en Lies Bleeker (t/m 31/12). Ter Schorre werken van leerlingen Zeldenrustcollege (t/m 8 11. VLISSINGEN Galqrie 'De vrije neeringh'. za. 10.30-17 uur: Oude kaar ten van Zeeland <tm 14 li Gevangentoren, vanaf 17 uur: werken van Ineke Otten. Reptielenzoo 'Iguana', zat. en ma. 14-17.30 uur: expositie levende reptie len, amfibieën en insekten. Museum, za. 13-17 uur: werken van Meggie Dirks (t/m 31/12), Galerie Marquis, zat. 13-30-17 30 en ma. 14-17'uur: werken van Nicolaas Dings YERSEKE Atelier Dam Twee. zat,. 10-18 uur expositie van schaal- en schelpdieren en werken diverse kun stenaars. ZIF.RIK7.EE 'Tussen de twee ha vens, zat en ma. 14-17 uur: werken van mevr Visser en de heren Cornelis- sen en Vliegerzat. zestig kunstwer ken geïnspireerd op de bouw van de stormvloedkering (t/m 24/12). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, Lel. 01100-14444 (ook voor mUieuklachten) Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tél. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251 van 10 00-24 00 uur weekends van 20.00-24 00 uui Stichting "Blijf van m n lijr Zeeland, iel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, lel. 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur Orpheus werkgroep hu w el ijk en homofi lie. tel. 01184-72161 BRUINISSE - De passanten die ge bruik willen maken van de haven tc Bruinisse hoeven voorlopig tot 1 april 1985 geen watertoeristenbelas ting te betalen. Het gemeentebestuur zal in 198-1 nog eens bekijken welke voor- en nadelen aan het invoeren van een dergelijke belasting voor passanten verbonden zijn. Als blijkt dat er meer vóór- dan nadelen zijn zal de belasting met ingang van 1 april 1985 worden ingevoerd. Tot die con clusie kwam de gemeenteraad van Bruinisse vrijdagavond. Aanleiding daartoe was een mededeling van het college van burgemeester en wethou ders over deze belasting. In de discussie bleek al snel dat burgemeester T. C. Hekman er het meest voor voelde het invoeren van de belasting In ieder geval één jaar uit te stellen. Hij was tot die mening geko men na overleg met de havenbeheer ders en na een overweging van de nadelen. Om deze materie voor te bereiden was een commissie ad noc ingesteld, bestaande uit raadsleden De leden van die commissie trokken zich vrijdagavond op voorstel van het raadslid dr. W. F. M. Vonk (algemeen belang) terug om zich nog eens over de zaak te beraden. Na die schorsing besloten de raadsleden net invoeren van de belasting uit te stellen om de voor- en nadelen nog eens te bekijken en alle betrokkenen te horen. Het raadslid C. J. van Liere wilde we. eens weten van b en w hoe het zat met de financiering van de plannen Reparatie sluis in Hansweert HANSWEERT De scheepvaart dienst Oosterschelde maakt bekend dat van 3 januari tot en met 7 januari wegens herstelwerkzaamheden aan de buttenebdeuren van de Westsluis in Hansweert. de schutkolk voor de scheepvaart zal zijn gestremd. die Aquadelta heeft om een strand aan te leggen ten noordwesten van de jachthaven Aquadelta. Van Liere merkte op dat dat plan eerst 275.000,- zou kosten, een bedrag waarvoor een bankgarantie aanwe zig was. Nu het werk J' 39.000,- meer gaal kosten, blijkt er voor dat hogere bedrag geen garantie te zijn. zo merk te hij op. Tevens stelde hij vast dat de bankgarantie voor het oude bedrag op 1 januari van het nieuwe jaar af zal lopen. Burgemeester Hekman liet Van Liere weten dat het allemaal zo n vaart niet liep en dat het best In orde zou komen met de betalingen die Aquadelta zou doen Maar luj moest ook toegeven dat bij wijze van uitzondering het werk met openbaar was aanbesteed. Nu was prijsopgaaf gevraagd aan vier bedrijven, waarop het .raadslid Meeuwsen (cda) concludeerde dat het werk wellicht minder had kunnen kosten Toch bleek Van Liere niet gerust ..Ik wil zekerheid en dat blijkt niet uit de stukken van de raadsle den". zo stelde hij Hekman wist uit eindelijk de raad gerust te stellen, zodat in meerderheid besloten werd alsnog de resterende 39.000,- be schikbaar te stellen in het vertrouwen dat Aquadelta dat geld terug zal storten. De Bruinisser gemeenteraad ging ook akkoord met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst stuur groep jeugdwerkloosheid Schouwen- Duiveland Sint-Philipsland. Alleen J. E Houtekamer isgpi wilde wel een rapportage over de voortgang van de werkzaamheden van de stuurgroep. Als die er niet komt. zal de deelname van Bruinisse aan de stuurgroep op nieuw ter discussie worden gesteld, zo besloot de raad. AARD APPELTER.MIJN.MARKT AMSTERDAM - In Bintje 35-50mm kwa- nen 10 contracten tot stand voor levering april tegen f 49.70 tot f 49.50 per 100 kg De stemming was kalm Voor Bintje 50mm werden 160 contracten verhandeld voor levering april bij een prijs van f 79.70 tot f 78.50 per 100 kg en 10 contracten voor levering mei tegen f 82.50 De stemming was goed prijshoudend voor april en kalm voor mei Aardappellermijnmarkl Rotterdam 23-12-83. bintje 35 50 mm opw apr. laten 49.70; bieden 49 30, slot 49 70. mei slot 50.00; stemming apr en mei kalm; openst. pos apr. pl 4 wordt 490. mei 10; omzet apr 10 t.w. 5x49.50 en 5x49,70; weekomzet apr. 169. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam 23-12-'83. bintje 50 min opw.. apr laten 79.60. bieden 79.30 slot 79 40. mei laten 83.00: bieden 82.00. slot 82 50. stemming apr. goed prijsh mei kalm. openst pos apr pl. 41 wordt 4648 mei pl. 9 wordt 161, omzet apr 160, hoogste pr. 79.70 laagste 78.50. laatste zkn 6x79 40. mei 10 tw 10x82 50: weekomzet apr. 836 mei 26 Een scène uit de opvoering door de leerlingen van het Jansemuscollege in Hulst. HULST 'Ilostie, Hamburger, Hoop'. Onder deze titel voerden vrijdagavond in Den Dullaert in Hulst leer lingen van het Janseniiiscollege een theaterstuk op voor hun schoolgenoicn. Dat gebeurde in het kader van de kerstviering. Hel sluk is een 'drieluik', waarin veel theatervormen als muziek, zang. toneel, dia. dans. mime en lichtspel. Het verhaal gaat over een volk dat zich massaal terugtrekt uit de godsdienst om zich vervolgens kri tiekloos over te geven aan 'de goden van de huidige «vu, vt,v. .iiiieni- de economie (Econima). en de wereld van krant. ladio en tv (Media) Op de planken stonden bijna dertig leerlingen en achter de schermen nog eens een dergelijk aantal. Muziek en zang werden uitgevoerd door het combo Blaauwe Hoeve onder leiding van Toine Mangnus en het jongerenkoor Blaauwe Hoeve onder leiding van Adri Bogaerd Het stuk is geschreven door een leraar van de Hulster rijksscholengemeenschap. Ton Dekkers. Regie en pro- duktie waren ook in zijn handen Burgerlijke stand VLISSINGEN Geboren Vivian Marijs; Damëlle S. Flonzoone; Radua Boubouh, Kim Lous. Amit Chandna. Ferdie Leeu wenburg; Florian R. Gregoire: Taco de Siegers; Johan P de Kam; Harish Ramjiawan: Mantza P. M Ce vaal. Tamara M. E Muller. Angelique Meij er; Cehne Castel. Getrouwd: R. van Bodegom. 26 jr en Th. M. Engels. 23 jr ,M.C Borgs. 37 jr. en W. Stroo. 34 jr.. N. C. Netten. 19 jr. en A. S. van de Ruit. 16 jr. Overleden D de Looff geb. De Visser. 95 jr.; L. H. Krijger geb. Goethart, 72 jr.; P. Fader. 60 jr.: C. van Eenennaam geb. Overweel, 69 jr.; F. F, Mijnsber- gen. 53 jrA. van de Sande geb. Leeman, 82 jr.. D Huser. 93 jr.; P. Eversdijk, 67 jr.; D. C Verbeek. 57 jr., C Jobse, 79 jr., J C Roose, 77 jr.; A van den Berg geb. Van der Lee. 80 jr C H. de Nooijer geb Dommisse. 89 jr. Lts-leerlingen voerden actie voor zending Suriname MIDDELBURG - Dc leerlingen van de Klarenbeek lts in Middelburg heb ben de agfelopen maanden actie ge voerd met hel doel geld bijeen tc krijgen voor boten ten behoeve van dc Suriname Zending. Tijdens de kerstviering werd vrijdag in liet schoolgebouw het eindresultaat, 4500 gulden, bekendgemaakt. De leerlingen Marko Geelhoed, Rem- co Post. Nüchel van de Brugge en Martin Wïpimaker overhandigden de opbrengst aan de heer Jac van de Berge, consulent van de zendingsor ganisatie. De Suriname Zending gaat uit van de Evangelische Broederge meente in Zeist. De twee boten die van het bedrag gekocht worden zijn bestemd voor vervoer in de oerwou den van Suriname Vooral het zuidelijke deel van dat land is dicht bebost en op veel plaatsen kan ver plaatsing alleen via de rivier plaats vinden Dc leerlingen brachten het geld bij elkaar door eigen bijdragen, auto- wassen, oliebollenverkoop en een ba zaar. reiling Barendrecht. 23 decem ber 1983. Aardappelen, bintjes bonken 76-80, groot 55-60. andijvie A 2 26-3 05. B 1.71-2 60 bies look 1 03-1 10. bleekselderij 14-92. boeren kool 91-1.22. Chinese kool 93-1 27, knolselde rij vanaf 10 st p bak 94-1 17. 93-1.11. 77-1.01, 20 st 26-56, koolrapen 45. witte kool 58-82, rode 66-80. pakzooi 1.54-1 88, peterselie 26- 1.39. prei 1.10-1 23. selderij 22-1 15, spinazie 4 36-4 60. spitskool 58-1.38, uien bonken 80-90. grof 60-76. middel 45-55, drieling 24-38, pikler 18-28, winterpeen grof 30-55. middel 25-53. fijn 1520, pompoenen p kg 10-60. MIDDELBURG De rechtbank heeft een 23-jarige jongeman, die korte tijd in Axel woonde, voor vrijheidsbero ving veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, w aarvan vier maan den voorw aardelijk. Tegen R. R. was veertien dagen geleden eveneens acht maanden - effectieve - gevange nisstra geëist, maar de rechtbank deed daar vier maanden voorw aarde- lijk bij. R. ontvoerde zijn jonge vrouw, met wie hfj nog maar een week getrouwd was naar Rotterdam In Axel werd de vrouw in een auto getrokken en mee genomen naar Rotterdam, waar zij op een kamer gevangen werd gehouden. R. was ook met zijn auto enkele keren Ingereden op een broer van zijn bruid en daarvoor was hem poging tot dood slag of poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste ge legd. Geheel conform de eis werden de 19-jarige R R uit Middelburg en de 22-jarige D. de B. uit Vlissingen ver oordeeld tot zes maanden gevangenis straf. waarvan twee maanden voor waardelijk Samen hadden zij een grote reeks inbraken gepleegd in scholen in Middelburg en Vlissingen. De 27-jarige Vllssinger J H.. die nogal wat kruimeldiefstallen had gepleegd in zijn woonplaats, werd veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf In deze zaak was drie maanden geeist. Een andere 27-jange Vlissinger R R werd conform de eis tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld voor zijn aandeel in de heling van een munten verzameling en het plegen van steun- fraude. Mevrouw E C. uit Middelburg, die eveneens steunfraude had ge pleegd. werd veroordeeld tot een ge heel voorwaardelijke gevangenisstraf van zes weken met twee jaar proeftijd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13