O Bestemmingsplannen in commissie Valkenisse De Pantalon KIJK OP HET NIEUWE JAAR part-time verkoopster 3% issSI kerkdiensten weekenddiensten 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wij wensen u prettige kerstdagen gelukkig nieuwjaar en veel gezondheid in 1984 Hairstylingshop TEMSAMANI Schetóestraat 59, Vlissingen Tel. 01184-17233 flannemersbedriif De Bruyne X Dingemanse Nieuwe Vlissingseweg 642 Middelburg wenst clientèle, vrienden en bekenden prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar f kerstavond (24 december) en oudejaarsavond gesloten 2e kerstavond nog enkele plaatsen vrij We wensen al onze relaties prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar AANNEMERSBEDRIJF P. VAN VAARDEGEM Huijgensstraat 25, 4361 Westkapelle tel. 01187-2196. vrijetijdskleding zoekt op korte termijn een: Het betreft hier een baan voor een enthousiaste medewerkster, die bereid is enige middagen en één avond in de week te werken. Min. opleiding LHNO-INAS. Leeftijd tm 30 jaar. Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk te rich ten aan: W. J. C. NIJMAN h/o De Pantalon. St.-Jacobsstraat 26. postbus 5024, 4380. KA Vlissingen f AANNEMERSBEDRIJF PROVOOST# M Blumstraat 8 - Aagtekerke ri' wenst alle vrienden en bekenden X prettige kerstdagen K: K en een voorspoedig nieuwjaar toe Gelukkig nieuwjaar gewenst door: J. Houmes en echtgenote aannemer t Noordstraat 19, Westkapelle I COmMHiRS I Sinclair Philips CS V- ■-'* I Hewlett Packard L Texas Instruments L iedereen leest de krant altijd en overal. 01102-3978 Verhuur en bezorging aan huis van de betere videofilms zoals: De Lift, The Exterminator, Behalve kijk op brillen en contact lenzen, op mode en service, hebben wij ook kijk op het nieuwe jaar Wij hopen dat 1984 ondanks de sombere vooruitzichten, voor u een goed jaar wordt. En vooral een gezond jaar. HARDY OPTIEK HEEFT ER KIJK OP Bellamypark 38, Vlissingen Tel.:01184-12010 Optometrist OV hardy optiek Contactlensspecialist ANVC. DONDERDAG IN GEMEENTEHUIS KOUDEKERKE KOUDEKERKE - De commissie voor de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening van de gemeente Valkenis se vergadert donderdag (29 decern- beri over verschillende bestem mingsplannen. De commissieverga dering in het gemeentehuis te Koude- kerke begint om 19.30 uur. Op de agenda staat ondermeer het voorontwerp voor het bestemmings plan Zomerhuizenterrein Galgewei te Koudekerke. De stedebouwkundige heeft bovendien een alternatief ver vaardigd. Uit besprekingen met een gegadigde voor de realisering van dit terrein is volgens het college van b en w gebleken, dat het wellicht gewenst is nog een derde mogelijkheid in de besluitvorming te betrekken. Er is toegezegd dat dit alternatief voor de commissievergadering aan de ge meente wordt toegezonden. De betref fende grond is overigens eigendom van de stichting Vebenabos. Het be stuur van die stichting zal ook om advies worden gevraagd. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben inmiddels hun goedkeunng verleend aan de tweede algemene herziening van het bestemmingsplan Zomerhuizenterrein De Ruiser Aan enkele ondergeschikte onderdelen van de voorschriften is goedkeuring onthouden. De opzet van het plan wordt volgens het college daardoor echter niet aangetast. Door de goed keuring is het oude plan van 1962, vastgesteld door de voormalige ge meente Biggekerke. komen te verval len. Gedeputeerde staten hebben ook be sloten in principe medewerking te verlenen aan een bestemmingsplan voor het gebiea ten oosten van de Beatnxlaan in Koudekerke. B en w willen daarom een beslissing nemen over de wijze van voorbereiding, waar bij wordt gedacht aan de instelling van een werkgroepje. Het college bespreekt eveneens de tweede herziening van het bestem mingsplan Dishoek, de eerste herzie ning van het bestemmingsplan Zoute- Kerstvieringen van kerken in Domburg DOMBURG - De beide Domburgse kerken (hervormd en gereformeerdl houden kerstavond 21 december om 20 uur weer een gezamenlijke kerst- zangdienst in de hervormde kerk. Muzikale medewerking wordt ver leend door de brassband Apollo en de zangroep Domburg. In hetzelfde kerkgebouw gaat eerste kerstdag ds J. Nauta voor om 10 uur. Medewerking verleent het Domburgs Kerkkoor. Om 17 uur wordt er kerst feest gevierd door zondagschool De kaarsjes Bovendien is er tweede kerstdag vanaf 15 30 uur weer een kerst-mn in gebouw De Poort bij de hervormde kerk. In de gereformeerde kerk aan de Noordstraat is er eerste kerstdag een dienst onder leiding van de heer Van de Putte uit Vlissingen (10 uur), 's Middags gaat om half drie ds Verhuel uit Koudekerke voor. Kerstnachtdienst Sint-Jacobskerk in Vlissingen VLISSINGEN - In de Sint-Jacobs- kerk in Vlissingen wordt vandaag, zaterdag, een kerstnachtdienst ge houden. De liturgie wordt verzorgd door ds G. Kalksma. De kerstbood schap wordt gesproken door ds J. W. Glashouwer. Het thema van de dienst is 'teken uit de hemel'. Muzikale me dewerking verlenen de Ruiterstads- zingers en de harmonie Ons Genoe gen. De kerk gaat open om 22.00 uur De aanvang van de dienst is 23.00 uur. Om half elf begint de samenzang. Zondagsschool in Oostkapelle viert kerstfeest OOSTKAPELLE De zondags school in Oostkapelle houdt eerste kerstdag de kerstviering. De aanvang is 19 00 uur. In de PZC van gisteren stond dat de viering om 17.00 uur begon. Kerstnachtdiensten in Abdijkerken MIDDELBURG - In beide Middel burgse Abdijkerken wordt zaterdag24 december een kerstnachtdienst ge houden. aanvang 22.45 uur. De deuren gaan open om 22 15 uur. In de Nieuwe Kerk gaan ds D. Dondorp en ds J E L. Brummelkamp voor. Medewerking wordt verleend door het Middelburgs Muziekkorps en het kerkkoor In de Koorkerk gaat ds D. Hendrikse-Spie- rings voor en wordt medewerking verleend door Ronald Baljeu (trom pet). Kerst-inn YFC in Vlissingen VLISSINGEN - De afdeling Vlissin gen van Youth For Christ iYFC) houdt maandag, tweede kerstdag, een kerst-inn. De koffiebar aan de Alexan der Gogelweg in Vlissingen is dan vanaf 15.00 uur tot 20 00 uur geopend voor jongeren Optreden 'Letnica' in Vlissingen VLISSINGEN Eerste kerstdag treedt de muziekgroep 'Letnica' op in restaurant De Bruid' aan het Bella mypark in Vlissingen 'Letnica' 1 brengt volksmuziek uit de balkanlan- den ten gehore Het optreden begint om 16 00 uur. Tweede kerstdag treedt het muziekgezelschap op in het 'Strandhotel' m Vlissingen. aanvang 16 00 uur Nieuwjaarsdag geeft 'Letni ca' weer een conceret in restaurant 'De Bruid' Dan begint men om 15.00 uur lande Noord en het. ontwerp-plan Be drijventerrein Molenweg, die zijn beoordeeld door de Provinciale Pla nologische Commissie (PPCi Ook de wijziging van het bestemmingplan De Meulhoek en van het bestemmings plan Majoorwerf te Zoutelande ko men aan de orde. Tegen het bestem mingsplan Buitengebied (vijfde her ziening i is slechts een bezwaarschrift ingediend, namelijk van de heer J W de Regt uit Koudekerke. Het bezwaar richt zich op de situatie rond de molen te Koudekerke en met name de af stemming op de bestaande bebou wing en de hoogte daarvan. Het colle- Nederlands Hervormde Kerk: Aagte kerke zat. 22.30 ds. Vreugdenhil, zon. 10 ds, Vreugdenhil, Arnemuiden zon. 9.30, 15 ds. Schaap, ma. 9 30 ds. v d Akker: Biggekerke zat. 23 ds. Cop- poolse (herv. ger.) za. 10 ds. Van Veel- Forse boete en vie maanden intrekkin rijbewijs voor inwoner Philippic DEN HAAG Het Haagse gert hof heeft de 46-jarige R. F. de V Philippine veroordeeld tot 201)0 den boete en vier maanden in| king van het rijbewijs met e tijd van twee jaar. De man had met een 'aardig slokj slingerend met 2ijn auto over df naar Oostburg gereden Andere i bestuurders durfden de man me: halen Uiteindelijk werd hij aar# den door de politie De V wen bloedproef afgenomen en dat u alcoholpromillage van 2.64 ter.' politierechter in Middelburg w deelde de man uit Philippine ton weken gevangenisstraf en een intrekking van het rijbewijs, onvoorwaardelijk. De man gingo dit vonnis in hoger beroep, omda voor zijn beroep zijn rijbewijs niet missen. De procureur-generaal het Haagse gerechtshof eiste bei ging van het vonnis. Stones-film in Cavern Middelburg MIDDELBURG - In Cavern aa Beddewijkstraat m Middelburg* dinsdag 27 december de film 'Rj Stones Story' vertoond. Het a verfilmde levensverhaal van de fa tie van het begin in 1963 tot en me Leger des Heils: Middelburg zat. 23 tour van 1977. Aanvang 20.30 uic kerstnachtdienst, zon. 10.30 samen komst; vlissingen zon. io-i7 dienst. Poppentheater ge meent dat het bezwaar gegrond is en dat het plan daarvoor moet worden aangepast. Het is volgens het college ook gewenst om de bebouwingslijnen langs enkele wegen aan te passen aan het recent door de provincie vastge stelde besluit daarover. De commissie bespreekt ook de pla nologische regeling voor het plaatsen van windmolens. Er is volgens het college namelijk sprake van een eventuele bouw van een grote wind molen voor het verpleegtehuis Der Boede te Koudekerke. De turbine is echter zo groot, dat ze in strijd is met de huidige bepalingen. Anglicaanse Kerk: Vlissingen-Oost (kapel Zeemanshuis Scheldepoort) jri CJaDinSG zat 22.30 Midnight Eucharist, zon. ~AOTXTr,jT t tv. Domburg zat 20 kerstzangdienst, Family Service, 19.30 Holv Commu- GAPINGE Het poppentneata 10 ds Nauta. Gapinge 2011. 10 ds. De nion. radel verzorgt in het jeugdgebj Boer: Gnjpskerke zat ds.Jobsen. zon. Zevendedags-Adventisten (zater- Gapinse van de gereformeerde 9. 10.30 ds. Van Houwelingen; Kle- dag): Vlissingen (Het Ankeri 9 15 ds. ®en poppenkastspel woensdag erskerke zon. 9.30 mevr ds. Broker- Ter Mate Middelburg i Doopsgezinde 28 december om 14.00 uu: (HAi 18 30 Kerki 10 ds Ter Mate. organisatie van de uitvoering! Baptisten Gemeente: Middelburg handen van sociéteit'ter Gaphj hof, Koudekerke zat 19. ds. De Jong. zon. 10 ds. De Jong; Meliskerke zat 23 ds. Van Veelen (Kapel Bree 8> zon. 10 br Eringa. VnL-nntiv nrtiviteiten ihepu isr i 7nn 1(1 ris Van TTmiujplin- u;„i,.-inr„nm.„.nt„ uilccinnDn uftUHIlfutll UIc((c/( (herv ger.) zon. 10 ds. Van Houwelin gen; Middelburg Getuigeniskerk za. 22 ds. Nell en ds. IJkel; Oostkerk zat. Pinkstergemeente: Vlissingen zon 14.30, woen 19.30 dienst. 'Leden in Christus': Vlissingen (Vnj- 22.30 ds. De Bakker en ds. Korevaar, domweg) zon 11,00 uur'dienst. in Middelburg-Zuid MIDDELBURG - Sociaal Kulta zon. 10 ds. Korevaar, 17 kand. De Evangelie Gemeente: Middelburg (De Werk De Hayman (werkzaam lal Koeyer (GB); Nieuwe Kerk zat. 22.45 Wijngaard, lts) zon. 9.30 ds, ds. Brummelkamp en ds. Dondorp, Zanden, zon. 10 ds. Brummelkamp; Thomas kapel zon. 10 ds. Fagel; Koorkerk zat. 22 45 mevr. ds. Hendnkse. zon. 10 ds Geers; Ontmoetingskerk zon. 10 ds v. d. Volle Evangelie Gemeente: Vlissin gen (Filadelfia. Vrouwestraat 5) zon. 9 45 samenkomst Gereformeerde Gemeente in Neder- Nell, 15 br. Schot. Egltse Wallonne land: Middelburg 11 en wendaele en de Magistraal» houdt voor kinderen in de leefli groepen 4 tot en met 8 en 8 tol m 12 jaar kerstvakantie-activitcile Voor de kinderen van 4 tot en a verzorgt het kindermuziekttj Kasjiesjie uit Vlissingen dondenli 10.45 past Risseeuw. Nieuw- en leesdienst ma. 9.30 leesdienst. 28 12 december twee optredens Hets (10 tot 11.30 uuri in Ontmoeting! Sint Joosland zat 22 45 kerstnacht dienst, zon. 11 ds. Vermeulen: Oostka- doopsgez kerk 19 30 ds. Mallan: Wes- terkerk zon. 9.30. 14. 18 30 leesdienst, pelle zat. 23 ds. Den Hollander, zon. 10 Arnemuiden zon. 9.30. 14. 18.30 ds. Den Hollander, Oost-Souburg Verhoeks. ma. 9.30 ds. Verhoeks Vrije Evangelische Gemeente: West- (Kanaalstraati zat. 23 ds Van Buinen zon. 9.30 ds. Melse, Oranjeplein zon. kapelle 9.30 dhr. De Jonge. 9.30 ds. Van Buinen, 19 ds. Coppoolse, Ritthem zon. 9 30 ds. Vermeulen; Se- rooskerke zat. kand. De Weis, zon. 10, 19 (in ger. kerk) ds. De Lang; Sint- Laurens za. 22.30 mevr. ds. De Boer en trum Dauweridaele Vrijland» en het tweede in het Zuiderbake de M. de la Palmastraat in de straatwijk (14 tot 15.30 uur) Voor de kinderen van 8 tot ent wordt woensdag 4 januari e nende kinderfilm met als voo ds De Craene. zon. 10 mevr. ds. De straat 224) zon. 11 45 dienst. Kristen Zuid-Molukse Kerk in Neder- land: Oost-Souburg (wijkcentrum een tekenfilm gedr.il Middenhof) zon. 10 dienst. het ontmoetingscentrum Dn Mormonen: Vlissingen (Paul Kruger- Boer, Veere zon. 11 mevr. ds Broker hof. Vlissingen- Sint-Jacobskerk zat. 23 ds Kalksma en ds. Glashouwer, zon. 10 dhr. Jorntsma. Johanneskerk zon 10 ds Glashouwer. Ter Reede zal 19 past. v d Riet, ds. Van Egmond en ds v d wind. zon. 10 dhr. v d. Putte; Verpleeghuis Der Boede zon. 10.30 ds v d. Vne: Open Hof zat 20 ds. Kalksma, zon. 9.30 ds. Kalksma; Vrouwenpolder zat. 22 ds. De Boer, zon. 14 ds. De Boer. Westkapelle zat. 22 45 ds. Van Houwelingen, za 10 ds. Bezemer; Zoutelande zat. 23 ds. Velle- koop, zon. 9.30 ds. Vcllekoop. Gereformeerde Kerk: Arnemuiden zat. 22 ds Mink. zon? 10. 14.30 ds Mink; Domburg zon. 10 dhr. v d. Putte. 14.30 ds. Verheul; Gapinge zon. 10.45 kand. Weijs. Gnjpskerke zat. 20.30, ds Jobsen. zon. 14.30 ds. Job- sen. Koudekerke zon. 9.30 ds. Verheul. 17 ds Melse: Meliskerke zon. 10 ds. Coppoolse. 14 30 ds. De Craene: Mid delburg Hofpleinkerk zon. 9.30 ds. Dondorp; Oostkerk zat 22 30 ds. De Bakker en ds. Korevaar; Getuigenis- kerk zat. 22 ds. Nell en ds. IJkel. zon. 9.30 ds. IJkel; De Hoeksteen zat. 22.30 ds. Moerman, zon. 9.30 ds. Moerman; Oost-Souburg zat. 23 ds. Van Buinen, zon. 9.30 ds Melse; Oostkapelle zon. 10. 17 ds. De Ruiter; Serooskerke zat. 23 ds. Weijs, zon. 10 dhr. Lobbezoo, 19 ds. De Lang. Sint-Laurens zon. 10 ds. De Craene, 17 ds. Verheul: Veere zon. 14.30 kand Weijs; Vlissingen Petrus- kerk zon. 9.30 ds Makkinga, 17 ds. Kalksma. Open Hof zat. 20 ds. Kalks ma, zon. Schaapskooi zat. '23 ds. De Nooy. zon. 9.30 ds. De Nooy, Vrouwenpolder zon. 10 ds. Poley. Westkapelle zon. 9.30 dhr. Van Leerdam. Korfbalinstuif MIDDELBURG - De korfbalva gingen Swift en Ondo houden da dag 29 december een korfbal» Evang. Baptistengemeente: Middel burg (Damplein) zon 10 br. Dekker. Volle Evangelie Bethel Kerk: Middel burg (geb. 't Zand) zon. 16 dienst. Rooms-Katholieke Kerk: Vlissingen. Lieve Vrouwekerk zat. 24 dec. 21.00 voor alle kinderen van lagere gemengd koor. 23.00 dameskoor, zon. in de gemeente Middelburg I 25 dec 10 00 leugdkoor Paauwen- wordt gehouden in sporthal De I burg: Open Hof zat 24 dec 21 30 eigen borch aan de Breweg in Middeü zanggroep, zon. 25 dec. 11.15 eigen Om half tien wordt er gestart zanggoep; Souburg Martinuskerk zat. allerlei behandigheidswedstii) 24 dec 22 00 parochiekoor, zon. 25 Daarna worden er leuke films dec. 7.30 herdertjesmis, 10.30 paro- draaid en kunnen de meegebra chiekoor; Middelburg Petrus en Pau- boterhammen worden opgegeten, luskerk zat '24 dec. 24.00 parochie- 14.00 uur gaat men verder me! koor. zon. 25 dec 10.00 parochiekoor, korfbaltournooi waaraan lede ma 26 dec. 10.00 parochiekoor De mee mag doen. Deelname is g Hoeksteen, Dauwendaele zat. 24 dec maar sportschoenen moeten well 18.30 gezinsviering. Domburg Willi- genomen worden. Omstreeks I brorduskerk zon. 25 dec 10.00. uur wordt het evenement beèin WALCHEREN A. Stutterheim. Beukelmanstra Centraal alarmnummer: 01100-14444. Meliskerke. tel. 01186-1760 Artsen: Tandarts: Vlissingen: za 0.00-24.00 uur J A. B. Spreekuur zatzon. en ma. van1 r?im™' Cramer. Gerbrandystraat 6. tel. 65498. 12.00 uur R J v d Moer. i Zo. A H van Dijk. Koudekerkseweg Rooseveltlaan 48, Vlissingen. 52. tel. 13459. 01184-19086. Ma. 0.00-24.00 uur: G. de Greef, Willem Dierenartsen: Gereformeerde Gemeente- Aaateker- *fll?°slaan tel 68021. Landbouwdieren: Dierenartsen kezonTJo14 ds Taavensma 9 30 Y' aanvi'aBen, voor„ 10 uur" schap Middelburg, tel. 01180-33» ke zon. 9.30, 14 ds. Baayens, ma w.JO spreekuur voor dringende vallen. rlP7PicnhnnRdlerpn a Ruvs ds. Baavens; Meliskerke zon. 9.30, 19 12.30-13.OO en 17.30-18.00 uur (zonder Siso miS f^sPraak'- Consult alleen na telefonische W N. Osterman. De Kempenaerstraat spraak. visites aanvragen van M 2, tel. 79791. Het hele weekend voor Dierenartsenpraküjk 'Oostkap eigen patiënten bereikbaar. Qude Domburgseweg 33a te 0# Middelburg: vrij. 18.00-za. 24,00 ën pelle. tel 01188-1443. Behandi maand. 0.00-24.00 uur A. P. Bruyn- kleine huisdieren op afspraak, zeel. Herengracht 68. tel. 15814. Apotheken: ds. Baayens: Meliskerke zon. 9.30, 19 ds Zijderveld. 14.30 leesdienst; Mid delburg-Centrum zon. 9.30. 14 (HD: 18 30 ds Venema. ma. 9.30 ds Vene- ma. Middelburg-Zuid zon. 9.30, 19 ds. Rietdijk. 14 leesdienst. ma. 9.30 ds. Rietdijk; Oostkapelle zon. 10.15 ds C. Harinck; Vlissingen zon 9.30. 16 ds. Paul. ma. 9.30 ds. Paul (HD). Westka pelle zon 9 30. 14 leesdienst. ma. 9 30 Zo 0.00-24 00 uur: M. Reijerse. Seis- De dienst van elke apotheek fl weg 29. tel. 13456 Visites aanvragen vóór 10 aan om 17.30 uur en eindigt nï morgen daaropvolgend. Middelburg (Engelse Kerk) zon. 9.30 Spreekuur voor dringende gevallen: Middelburg: W. K. HummelenJ dienst. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt): Middelburg (Ontmoetingskerk) zon. 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur 69, tel. 12134 Middelburg-Zuid: patiënten van de Vlissingen: Apotheek Souburf, artsen Jansen, Perquin en Kodde: zie van Perestraat 1, tel. 61593 (Soub: 8.30, 14.30 ds. De Graaf; Souburg en dienst onder Souburg, Nieuwland en wiikvprnlppckunriip-pn' Vlissingen (De Lannoystraat) zon. Arnemuiden °_n Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: Middelburg-Stad: za,en zoA Vfc za 0 00-zon. 12 00 uur, P Kodde, Oude M>ddeB" Vlissingseweg 13, Middelburg, tel. ,s,'g, oi i so 15810 Ma M- Vader- HaringvlietStrö Zo. 12 00-ma 24 00 uur: Th. Bloos. b.g-g Kanaalstraat 70. Oost-Souburg, tel. 9.30, 16 30 ds, Bijl: Vrouwenpolder zon. 9. 14.30 ds. Kuiper. Christelijk-Gereformeerde Kerk: Middelburg zon. 9.30, 16 30 ds Brandsma. Vlissingen zon. 9.30. 17 ds. Brons Vereniging van Vrijzinnig Hervorm- 01184-61212 den en Remonstranten: Middelburg Visites aanvragen vóór 10 i Koorkerk) zat 22 30 mevr ds Hen- Spreekuur voor dringende geva drikse. zon. 10 ds Geers. Vlissingen 12 30-13 00 en 17.30-18 00 uur. lOphiri zon 10 ds. De Weerd Evangelisch-Lutherse Gemeente: Middelburg zat 22.30 mevr. ds. Buis- smg, Vlissingen zon. 10 ds Schokking. Doopsgezinde Gemeente: Middelburg 10 ds Postema. Vlissingen zat. 23 ds. Postema. zon. 10 zie M.'burg. Hersteld Apost. Zendingsgemeente: Vlissingen (Bakkersgang) zon. 10, 16.30 dienst Geredja Kristen Maluku Selatan Di Belanda: Oost-Souburg zat 17.30 pdt. Waisapy. zon 11 pdt Waisapy ma. 17 oud Matuhema pdt Pattinama. Kou dekerke zat. 19 pdt Waisapy, zon 13 pdt. Waisapy, ma. 14 pdt l Waisapy Nieuw-Apostolische Kerk: W-Sou burg (Westerbaan) zon. 930. 16. woensdag 20 dienst. Zuid. Nieuwland en Arnemuid» en zo. W. Adriaanse. JasmynsW Middelburg, tel 34645. b g.g Ma. J. de Vries. J. P. Boreelsf Middelburg, tel. 34924, b g.g Aagtekerke. Domburg. Oostkl» Gapinge. Grijpskerke, Oostkapelle. ----- Serooskerku, Vrouwenpolder. Veere Gnjpskerke. Serooskerke, SL- en Zanddijk: zo 8 00-ma 23.00 uur J re-s. Veere. Gapinfe en JrouM P Bekker, Dorpsstraat 2, Oostkapel- n,etrA, ,^08e a1, lp tel 01188-1276 01181-339. Westkapelle, Zoutelande, Koudeker- ™*»"seii (stad): T. J. A MM ke. Domburg. Aagtekerke, Biggcker- ^bJd4^ ke en Meliskerke: voor de praktijken West-Soubuij. PapesaaienbW van de artsen Van Eede. Vaandrager, senbursh. Wcsterzicht, nuf Noorlander en Van der Male Vrij. 18.00-zon. 12.00 uur: B Vaandra ger. Weststraat 7. Domburg, tel 01188-1271 Zo 12 00-ma 24 00 uur F. N van Eede, Casembrootstraat 24. Westka pelle. tel. 01187-1234 Voor de praktijken van de artsen Vlissingen: vrij 18 00-di 8 00l Bouwense en Stutterheim (ook voor van Ginkel Pres. Rooseveltls^ Grijpskerke). vrij. 18.00-di. 08.00 uur: 12775. burg, Oost-Souburg en Ritthenfl Overakker. tel. 67128. Koudekerke. Meliskerke. Bi{p ke, Zoutelande en Westkapelle 19 00-di 8.00 uur: L. de Wolf.' straat 17. Koudekerke. tel. 011$ Verloskundige:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12