/ismijn Vlissingen breekt omzetrecord: 40 miljoen UIT HET ZIEKENFONDS? KERKKOREN nieuwe in Goes Eerste diploma's opleiding ZA CG kerstdienst is niet echt zonder 'De herdertjes' N1981 NOG 29,2 MILJOEN OMZET PZC/ provincie 11 KIES HET NOORDEN. OM DE PRIJS VAN GEZOND BLIJVEN. Het Noorden mobilisatiecomplexen Afscheid adjudant Felius als commandant Zeeuwse %EBDAG 24 DECEMBER 1983 In open, ongefrankeerde enve- loppe zenden aan Het Noorden, antwoordnummer 1039, 9700 VK Groningen. s sl IFEFTljD1 Onderlinge Ziektekostenverzekering Miitschjppii Het Noorden Hoomsedtep 131. 9727 GH Groningen I Telefoon 050-262858 zijds op de mogelijkheid beter voorbe reid en versneld een operatoroplei ding te volgen. Op de ZACG wordt verder nagegaan of kmlo-studenten bij gebleken geschiktheid na 1 jaar mogen doorstromen naar het middel baar laboratorium onderwijs tmlo). Dr Dc Koe was ervan overtuigd dat het besluit met de knilo-cursus te beginnen juist is geweest. Hij wees erop dat veel werk verzet moest worden om in korte tijd nieuw onder wijsmateriaal en geschikte lesmetho den te ontwikkelen. De Koe liet we ten dat de stageverlenende instellin gen „goed tevreden" waren over de kmlo-stagieres. „Natuurlijk moeten we bij deze positieve conclusie be denken, dat het hier nog gaat om een eerste kleine groep," aldus directeur De Koe, die binnenkort naar Leiden vertrekt en voor het laatst bij de ZACG diploma's uitreikte. teur dr P. de Koe reikt de diploma's uit aan v.l.n.r.: G van Harn. A. J. Van der Meulen, P Polderman en P. de GEEN ZORGEN OVER ZIEKTEKOSTEN VAN MORGEN USSINGEN - De vismijn n Vlissingen heeft nu al een cord-omzet van veertig mil- en gulden geboekt. Dit be- ag werd vrijdagochtend be- jkt met de verkoop van 200 lo tong, die zijn binnenge- acht door de Go 42, met als hipper B. van Belzen (28) t Vlissingen. De partij ging ar vishandelaar Poppe in «re. De Vlissingse wethou- rvoor visserij en financiën 5 G. J. A. M. Adan (cda) erhandigde beide betrok- nen een presentje van de meente, in verband met de- sterke groei van de afslag. Vlissingse wethouder verwacht tdltjaar in totaal een omzet van 41 Ijoen gulden wordt bereikt, tegen- cde 35 miljoen gulden van vorig ir. In 1981 was er nog een omzet van 2 mihoen gulden. Vishandelaar jppe kwam overigens voor de twee- wee auto's bij otsing beschadigd iSSENKERKE In de Sportlaan Wissenkerke een personenauto, be- i gard door 1). de J. uit Wissenkerke botsing gekomen met een perso- mauto, bestuurd door M. C. van T„ eveneens uit Wissenkerke. ronlijke ongelukken kwamen ij niet voor, maar beide auto's m zo zwaar beschadigd dat ze gesleept moesten worden, ibotsing ontstond doordat De J. de 8 tht in de weg te ruim nam. Benegora zoekt vrijwilligers - PITTE De Vereniging Bene- ;ora Leefmilieu is dringend op raek naar vrijwilligers die ac- lief willen zijn in deze grens overschrijdende milieuorgani satie. Het gaat om kandidaat bestuursleden, leden voor de verschillende werkgroepen van Benegors en medewerkers in bel nieuwe documentatiecen- ffi trum te Putte, in Zeeland is Benegora vooral Ktief in de gemeenten Tholen. Snt-Phihpsland, Reimerswaal )4 m Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen.. Als gevolg van het tekort aan vrijwilligers is het documentatie centrum niet meer elke dag te bezoeken. Het is nu open iedere donderdag van 13.30 uur tot 19.30 uur Vrijdag 6 januari houdt de milieuvereniging een vergadering waarin deze proble matiek aan de orde komt. Dat gebeurt in het documentatiecen trum in kasteel Ravenhof te Put- :ej Deze vergadering begint om 20.00 uur en er zal onder meer ?en uitleg gegeven worden over ce opbouw van het documenta tiecentrum. Tevens geeft de Bel gische voorzitter Paul Staes een uitleg over de beleidsvisies. tuto tegen boom: chtpaar zwaar gewond geraakt ISTERLAND - De 25-jarige R. R. K. Zierikzee en diens 18-jarige echt- Mie B. K. - Van H. raakten in de dit van donderdag op vrijdag ern- gewond toen de auto die K. ituurde door nog onverklaarbare i?e van de weg raakte en tegen een »m botste. Het ongeval gebeurde hij Oosterland. De twee raakten hield in het voertuig en moesten ur de Oosterlandse brandweer uit cbenarde positie bevrijd worden, t ongeluk gebeurde omstreeks 1.55 t. K, reed met zijn auto, komende i tie richting Zierikzee, in de riöh- fBruinisse toen hij met de auto 3 de weg raakte, in de linkerberm Khtkwam en tegen een boom bot- Dokter A. M. Dorrestein uit Brui- S se verleende eerste hulp. De auto :'i d onherstelbaar beschadigd. VOORAL PRAKTISCHE STUDENTEN GOES Bij de Zeeuwse Akademie voor Chemie en Gezondheidszorg (ZACG) te Goes zijn de eerste diplo ma's van het kort middelbaar labora toriumonderwijs (KMLO) uitgereikt. Vier studenten ontvingen na een op leiding van 2,5 jaar het diploma: G. van Harn uit Axel, A. J. van der Meulen uit Oostburg, P. Polderman uit Rilland en P. de Poorter uil Waterlandkerkje. ZACG-directeur dr P. De Koe toonde zich vrijdag tijdens de diploma-bijeenkomst tevreden over de resultaten die met deze nieu we opleiding die aan 10 van de 24 Nederlandse laboratoriumscholen gegeven wordt zijn behaald. In een toespraakje herinnerde De Koe er aan dat de opleidingsmogelijkhe den in het laboratoriumonderwijs voor mensen die meer praktisch dan theoretisch gericht zijn met name in vakken als scheikunde en natuur kunde aan de magere kant waren. Toen er in de jaren 1979 en 1980 een nieuwe opzet van de laboratoriumop leidingen werd voorbereid, is meteen nagegaan wat er mogelijk zou zijn voor de groep met een diploma van lager niveau (wat betreft scheikunde, natuurkunde en wiskunde) dan lager beroepsonderwijs-C of meer algemeen vormend onderwijs-4 zonder natuur, schei- en wiskunde Resultaat was de opleiding kort middelbaar laborato riumonderwijs. zo bleek uit het be toog van directeur De Koe. Omdat niet bekend was wat voor soort banen mensen met een kmlo- diploma zouden kunnen bekleden, heeft de Zeeuwse Akademie contact opgenomen met chemische enme- disch-chemische bedrij ven/instellin gen. Daaruit bleek dat de ziekenhuis- laboratoria eigenlijk geen enkele mo gelijkheid zagen dit soort opgeleiden in hun werkproces in te schakelen. In de chemische wereld is wel in beperk te mate behoefte aan medewerkers op kmlo-niveau, alsmede aan procesope rators. De doelstelling van de nieuwe opleiding werd dan ook gericht op eenvoudig assistentiewerk op chemi sche laboratoria enerzijds en ander- Hef parochiekoor 'cantate Domino' in Middelburg. De vernieuwing van het repertoire (lat christelijke koren tijdens kerstfeest (en de weken ervoor) ten gehore brengen zet langzaam door. Bekende liederen zoals het 17e eeuwse Oudnedeerlandsc 'De herdertjes lagen bij nachte' zijn niet vergeten en zullen ook 1984 wel halen. Niet alleen hebben sommige koren er moeite mee om vertrouwde nummers uit dc mappen te lichten, ook het publiek heeft een stem. Dat blijkt uit de ervaringen van Ben Daalhuizen, voorzitter van het parochiekoor Cantate Domino in Middelburg. Hij zegt. „Veel mensen vinden dat de nachtmis niet echt is wanneer de herdertjes er niet bij zijn". Het roomskathoüeke kerkkoor Verschillende antwoorden komen staat daarin niet alleen. Dat wordt er op de vragen of de christelijke duidelijk uit hetgeen de heer J. koren toekomst zien. zeker in het Keyts naar voren brengt Deze ls licht van de voortgaande ontkerke- voorzitter van het gemengd koor lijking En daaraan gekoppeld de Sursum Corda en het kinderkoor kwestie of het koorleven bloeit ol Blijde Stemmen. Beide gezelschap- tanende is. pen behoren tot de gereformeerde Het Vlissingse jongerenkoor blijkt gemeente in Middelburg (centrum) constant op gemiddeld veertig tot Een geheel andere hoek dus dan die vijftig leden te kunnen rekenen. Er van het parochiekoor De kerst- is wel een sterk verloop, maar dat zangavonden van deze koren lopen wordt onder meer veroorzaakt door nog altijd uit op het zingen van het feit dat leden naar de Randstad 'Komt allen te za - men!'. Oorspron- verhuizen om studieredenen. Van kelijk 'Adesle fideles' geheten, een afkalving is echter geen sprake Portugees kerstlied uit de 18e eeuw. eveneens van eerbiedwaardige ou derdom dus Epjan Kwast: ..We bestaan nu veer tien jaar en merken in getalsmatig opzicht weinig van de ontkerkelij- Genuanceerder ligt deze zaak bij de king Iets anders is dat-we nogal wat interkerkelijke jongerenkoren van leden hebben die alleen via het koor Middelburg en Vlissingen. Deze tre- in de kerk komen Ze kiezen doelbe- den vooral op tijdens diensten van wust voor lid worden bij ons en de Nederlands hervormde en de hopen zo te vinden wat ze in 'de gereformeerde kerken. Epjan kerk' missen. De koppeling tussen Kwast, dirigent van het Vlissingse koor- en kerlidmaatschap is bij hen koor zegt dat hij ook voor veel niet aanwezig", moderne kerstnummers de stok Ook hier komt André Dekker van mag hanteren. André Dekker, voor- het Middelburgse jongerenkoor met zitter van het Middelburgse jonge- soortgelijke ervaringen. Zijn koor renkoor komt met soortgelijke ge- kalft daarbij evenmin af. Overwo- luiden. gen wordt zelfs om het koor te splitsen. Somberder van toon is Ben Daal huizen van het parochiekoor. ..De jongeren in onze kerk zijn een beetje zoekgeraakt en zonder hen hou je het op den duur niet vol" Hij Lady Baden-Powell op foto in rubriek over Roosevelt VROUWENPOLDER - Op de foto die vrijdag werd geplaatst bij her artikel over 'Roosevelt-onderzoe- kcr' Dick Moermond uit Vrouwen polder stond niet mevrouw Eleano- re Roosevelt, maar Lady Baden- Powell. Dat bleek gisteren na reac ties van lezers die lady Baden positief herkenden. Dick Moer mond: „Ik vind het heel erg. Maar de mevrouw in Vlissingen van wie ik de bewuste foto heb gekregen, wist met grote zekerheid dat dat juist een unieke foto van mevrouw Roosevelt was. Ik kon niet anders dan dat van haar aannemen". Moermond zei verder zo snel moge lijk zijn manuscript dat hij over de relatie tussen de Amerikaanse en de Zeeuwse Rooscvelts schreef, te corrigeren. Daarin is de bewuste foto ook opgenomen. put hoop uit het feit dat zich kort geleden vier meisjes als lid hebben aangemeld. Wel geen massale ver jonging. maar het scheelt toch weer Het koor heeft een vaste kern van 25 tot 30 leden en vooral aan hun trouw is het voortbestaan te dan ken. De koorleden hebben er veel voor over. Zo zingen ze bijvoorbeeld niet alleen vanavond tijdens de nachtmis, ook tijdens beide kerst dagen is Cantate Domino te horen En dat is een prestatie waarbij vrijwel alle andere koren het nakij ken hebben. Een gezonde indruk maken Sursum Corda (100 leden) en Blijde Stem men (75 leden). Beide zijn zelfs nog in de groei. Volgens voorzitter Keyts komt dat door de late accep tatie van zangkoren in de gerefor meerde gemeenten. Vijfentwintig jaar geleden waren er nog kerkera den die er de grootste moeite mee hadden om het zanglustigen toe te staan zich te organiseren. In tegen stelling tot de andere gemelde ko ren verlenen die van de gerefor meerde gemeenten ook nooit mede werking aan de kerkdiensten maar is hun zang alleen tijdens speciale opvoeringen te beluisteren. Keyts verwacht ook niet dat zijn koren op korte termijn hun intrede doen tij dens de erediensten. Terwijl ze moeiteloos honderden belangstellenden trekken kosten de koren de gemeenschap nauwelijks iets. Alleen André Dekker van het Middelburgse jongerenkoor maakt gewag van enkele honderden gul dens gemeentelijke subsidie per jaar. naast de inkomsten uit contri- butiegelden. De rest weet van geen overheidssteun af. Het Vlissingse jongerenkoor vraagt bij medewerking aan kerkdiensten ook geen geld. Het wordt aan de uitnodigers overgelaten wat ze voor het koor overhebben. Contributies worden er niet geheven Toch dra gen de leden nu en dan financièel een steentje bij en dat gebeurt mm of meer via het draagkrachtprinci pe Om muziek en zo aan te kopen is er een potje. Is de bodem daarvan in zicht dan wordt de zangers ge vraagd er iets aan te doen. Iedereen geeft dan wat er gemist kan worden Het parochiekoor kan zich volledig bedruipen van de contributies en bijdragen van het kerkbestuur. De koren van de gereformeerde ge meenten houden zich drijvend door contributies en door collectes. En tree wordt er namelijk bij zangavon den niet geheven. De mate van waardering voor het gebodene kan de bezoeker na afloop laten blijken in de collectezak (ook al dan niet afhankelijk van draagkracht). Het gegeven in aanmerking ne mend dat de redactie van deze krant ook dit jaar zich weer door een stroom aankondigingen heen- werkte doet concluderen dat er in duizenden Nederlandse kerkgebou wen (gemeenten van orthodoxe tol en met vrijzinnige koers herber gend) in velerlei vorm gezongen wordt van het kindekc dat twee duizend jaar geleden geboren werd in de kribbe. Willem Staat Het Noorden is met de grootste, wél een unieke maatschappij waar winst maken met hoeft en altijd ver rassend snel aktie wordt onder nomen. Pluspunten: nóóit zelf uw rekening betalen en Vrijwel voor alles 100% verzekerd, waar ook ter wereld. Met fikse kortingen voor studerende kinderen en na het 3e kind geen premiekosten meer. Daarbij premie-drukkende keuze mogelijkheden als u huisarts- en apothekers- kosten voor lief neemt of een eigen risiko wilt. Bekijk de prijzen '84 (de laatste jaren nauwelijks aangepast) en vraag de heldere beknopte dokumentatie aan. Bezuyen uit Goedereede. mijnt sinds een jaar op de Vlissingse afslag. De zeven bemanningsleden zijn afkom stig uit Vlissingen en Arnemuiden Het schip mijnde voorheen op de afslag van Colijnsplaat. De gemeente Vlissingen verwacht, dat meerdere schepen van elders zullen volgen, zo dra de nieuwe vismijn aan de Binnen haven gereed is. Sleepboten trekken schip met zwavel vlot bij Tholen de achtereenvolgende keer in aanmer- mee het toenmalige record van 35 king voor een cadeau, omdat vorig miljoen gulden werd bereikt jaar de partij vis werd gekocht, waar- De Go 42. eigendom van de heer MIDDELBURG - Adju dant C. Felius (55) uit Middelburg heeft vrij dag wegens oensione- ring afscheid genomen als commandant van de mobilisatiecomplexen n de landmacht in Terneuzen en Vlissin gen. Bij die gelegenheid werd hem een receptie aangeboden in de gene- raal-majoor Berghuijs- kazernc in Middelburg die door vijftig belang stellenden werd be zocht. Luitenant-kolonel D. W Koops (hoogste baas van de mobilsatiecom- plexen voor de land macht in Zeeland. Noord-Braoant en Lim burg) vond het een droe vige dag omdat opnieuw een oudgediende de dienst verlaat- Hij me moreerde dat de heer Felius 36 jaar in het le ger heeft gewerkt. De scheidende adjudant be gon in 1947 als diens- plichtige en werd na een lange tijd onderofficier te zijn geweest adju dant. In 1970 ging hij de mobilisatiecomplexen in Terneuzen en Vlissin gen leiden, waarbij het Arsenaal in Vlissingen zijn standplaats was. Als mobilsatiecomman- dant had Felius het be heer over voorraden aan bijvoorbeeld voedsel en kleding die aangespro ken worden ingeval van mobilisatie. De overste zei weinig bezoeken aan de complexen in Zee land te hebben gebracht en schreef dat toe aan het feit dat onder beheer van de heer Felius zich zelden of nooit proble men hebben voorge daan JHij roemde de vermogens van de adju dant om een goede werksfeer te scheppen en zijn personeel te mo tiveren. Provinciaal Militair Commandant luite nant-kolonel A. W. van Lokven wees op de lei derscapaciteiten van de heer Felius. Hij herin nerde eraan dat deze lange tijd onderofficier is geweest en dat veelal betekent dat je als buf fer dient tussen het la gere personeel en het officierenkorps. Om zoiets ongeschonden te doorstaan moet je vol gens de heer Van Lok ven, de wijsheid van Sa lomo, het geduld van Job, de huid van een olifant en de moed van een leeuw bezitten. Fe lius was in dit opzicht duidelijk geslaagd zo vond de commandant. De scheidende adjudant werd verder toegespro ken door diens oud-col lega majoor J Willemse. en door vertegenwoordi gers van de burgerperso neelsvereniging en het mess-bestuur van de Middelburgse kazerne. De heer en mevrouw Fe lius werden diverse ge schenken aangeboden, waaronder een cadeau bon. een week gratis ver blijf in een caravan, drank en bloemen. Vermindering van straf Vlissinger in hoger beroep DEN HAAG - Voor hel onder invloed van drank besturen van een auto werd dc 56-jarige J. J. uit Vlissingen door de politierechter in Middelburg veroordeeld tot een boete van 350 gulden en negen maanden niet rijden. De Vlissinger ging hier tegen in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof Het hof heeft inmiddels arrest gewe zen en veroordeelde J. tot een boete van 500 gulden en geen ontzegging van het rijbewijs. De raadsman van J had vrijspraak geeist vanwege het feit dat zijn cliënt, na een aanrijding te hebben veroor zaakt, enkele borrels had gedronken voor de schrik. Plattelandsvrouwen Wemeldinge hielden kerstbijeenkomst WEMELDINGE De afdeling We meldinge van de Nederlandse bond van plattelandsvrouwen hield een kerstbijeenkomst in het dorpshuis De viering werd geheel verzorgd door eigen leden. Een zangkoor bracht kerstliederen ten gehore. Mevrouw J Wilderom-Zuydwegt las het kertsver- haal voor. Schipper B. van Belzen van de Go 2 ontvangt een geschenk van wethouder Adan (r) temidden van de overige bemanningsleden. IN TERNEUZEN EN VLISSINGEN THOLEN De sleepboot 'Zephyrus', gecharterd door Willem Muller in Terneuzen, heeft vrijdagochtend om streeks kwart over acht op het Schel- de-Rijnkanaal ter hoogte van het Tholense Gat het Amsterdamse bin nenschip 'Sulfur' (600 ton) vlotge- trokken. De 'Sulfur' was met 470 ton zwavel zuur op weg naar Gent, toen het schip plotseling kreeg te kampen met ma- chineschade en zich in een dam boor de. Dat gebeurde omstreeks half acht vrijdagochtend, twee uur na hoog water. De 'Zephyrus' en de 'Coby M van Muller hadden het schip binnen drie kwartier weer vlot. Daarna meer de de Sulfur' af in de vluchthaven van Tholen Het schip liep geen schade op en kon de reis later op de dag normaal vervolgen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11