PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Evacuatie-schepen van PLO onderweg Drie doden bij Zeelandbrug Danuta Walesa vervangt Lech Prikkeldraad bij basis Woensdrecht moet weg Meerderheid tegen verlaging werkloosheidsuitkeringen ISRAEL WEIGERT GARANTIES ÏÏotFZÏÏec. 1983 eind goed,al goed show. Na 34 jaar uit rimboe grote maten 'lady Specialj AUTO UIT DE BOCHT TEVREDEN ROKER Vuurwerk in Biggekerke Koud Wolkenvelden en van het zuidwesten •jit wat regen en kans op ijzel. Mid dagtemperatuur plus 3 graden. gbid uit oost tot zuidoost, aan zee trachtig. 226e jaargang no. 297 Zaterdag 17 december 1983 OCCASSIONS. Ml-Ml Anjelierstraat 5-7 Goes, Tel. 01100-16810* IEN HAAG (GPD) De erkloosheidsuitkeringen Imogen niet omlaag. Dat vindt 1$ procent van de duizenden van de Provinciale Zoeuwse Courant en andere [bladen, aangesloten bij de leenschappelijke Pers Jienst, die hebben gerea- [eerd op de enquête die in september in deze kranten werd gepubliceerd. Uit de en- jnète blijkt tevens dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders er niets voor wei Ui Ir kif. Z«u |<H» I Gtmi voelt om korter te gaan werken als daar tegelijkertijd een evenredig deel van het inkomen voor moet worden ingeleverd. De enquête, die een onverwacht grote respons kreeg, leidt tot een groot aantal conclusies die relevant zijn voor hel beleid op dit moment. Ze legt tegelijkertijd een aantal onmiskenba re scheidslijnen in de Nederlandse bevolking bloot. Uit de resultaten van de enquête wordt duidelijk dat de Nederlander redelijk uit de voeten kan met zijn inkomen. 85 procent van de mensen vindt zijn eigen inkomen op zijn minst voldoende; iets meer dan de helft beschouwt het eigen (huishoud)inko- men als goed of zelfs zeer goed. In huishoudens waar men het moet doen met een uitkering, is de tevredenheid echter aanmerkelijk geringer; daar vindt (ruwweg) de helft dat het inko men te klein is. Uit de enquête blijkt voorts dat het netto-inkomen in huishoudens van twee-verdieners gemiddeld f 12.500 hoger ligt dan in die waarin slechts één kostwinner (met een baan) het geld binnenbrengt. Tien procent van de Nederlandse huishoudens moet het doen met een minimum-inkomen of minder. Opvallend is de geringe populariteit van een kortere werkweek als daar voor loon moet worden ingeleverd De resultaten van de PZC- Wel blijkt dat mensen met een hogere enquéte staan op pagjna ig Slot zie pagina 7 kol. 1) t/m 25. iVan onze correspondent! TRIPOLI De evacuatie van de belegerde Palestijnse strijders in de Noordlibanese 'ic havenstad Tripoli zal naar verwacht vandaag (zaterdag) beginnen met het vertrek van Iri ongeveer honderd zwaargewonden. De honderd gewonden worden onder toezicht van het Internationale Comité van het Rode Kruis afgevoerd aan boord van het Italiaanse ^passagiersschip 'Appia', dat speciaal voor deze gelegenheid door het Rode Kruis is gehuurd. iTripoli werd gisteren (vrijdag) ver- «ebt dat vijf Griekse veerboten zon- dg In de late namiddag zullen arrive- t en dat maandagochtend een be- gemaakt zal kunnen worden met dieping van PLO-leider Jasser (rafat en de rond vierduizend strij- i«s,die hem tot het laatste toe trouw jj njn gebleven. dit tide straten van Tripoli ondervraag- to ieArafat-getrouwen verklaarden ove- nog steeds geen zekerheid te bobben ov r het tijdstip van vertrek. volgelingen van Arafat zullen de nemen naar Tunesie en Noord- Jemen. Van de vijl Gnekse schepen die voor hun evacuatie zijn gechar terd. zijn er vrijdag twee uil Pireaus bij Athene richting Tripoli vertrok ken De schepen zullen de vlaggen van Griekenland en de Verenigde Naties voeren. Zij zullen onderweg Larnaca aanc^en en van daar escorte krijgen van vijf Franse oorlogssche pen De Amerikaanse speciale afgezant, Donald Rumsfeld, voerde vrijdag be sprekingen met Israëlische leiders, maar daarbi j zijn volgens een Israëli sche functionaris geen garanties „voor de evacuatie van de terroristen uit Tripoli" gegeven. Israel keerde zich fel legen een VN-gelcidc en zijn marineschepen voerden afgelopen week enkele aanvallen uit op PLO- posities in Noord-Libanon. De vooruitzichten voor een nieuwe JAKARTA IAFP) - Op Suma tra hebben zich vorige maand twee soldaten gemeld die zich sinds 1949 in het oerwoud ver stopt hielden voor de Neder landse troepen. Musa Ismail en Lebai Hassan, respectieve lijk eerste en tweede luitenant ian het revolutionaire leger, itilden aanvankelijk niet hun schuilplaats verlaten maar een oud-kameraad Ramli, wist hen ervan te overtuigen dat de oorlog voorbij was Ramli, een veiligheidsfunctio naris uit de buurt, was er na enkele ontmoetingen met de twee van overtuigd geraakt dat het onafhankelijksstrij- ders waren die sinds 1949 ver mist werden.Ze hadden hem gezegd dat ze uit angst voor oprukkende Nederlandse troepen het oerwoud in waren gevlucht. De twee sloten zich aan bij de haif-nomadische Kubu-stam in de jungle van Sumatra Toen de commandant van het gebied van hun bestaan hoor de, stuurde hij een team waar in oud-kameraden van de strijders zaten De onderdui kers werden herkend en op 29 november meldden ze zich in het dorp Jambi. Aan hun eed mt 1949 nimmer te capituleren i'oor de Nederlanders hadden ie zich gehouden: Danuta Walesa iADVERTENTIE (46-60) Wi) wensen onze klanten en toekomstige klanten prettige kerstdagen en een voorspoedig 1984 l ^Olicll GDANSK (OPA/UPI/ AFP) Danuta Walesa heeft vrijdag uit naam van haar man Lech een krans gelegd bij het mo nument in Gdansk voor de slachtoffers van de onlusten van 1970. Het gedenkteken was voor de gelegenheid omringd door een sterke politie macht. Mevrouw Wale sa werd verschillende keren gecontroleerd. Walesa verklaarde tele fonisch aan het persbu reau UPI dat hij had afgezien van de krans- legging omdat de politie zoveel voorwaarden had gesteld. Voorzover het al in War schau bekend was. is er niet veel gehoor gegeven aan de oproep van de ondergrondse vakcen trale Solidariteit om 1970 te herdenken - het jaar waarin arbeiders de straat opgingen om te protesteren tegen prijs verhogingen in het le vensmiddelenpakket. Bij de botsingen die ont stonden met de politie lieten 45 mensen het le ven en werden 1100 ge wond. Op de plaatsen in de steden waar bijeenkom sten zouden plaatsvin den waren grote concen traties van politieman nen samengetrokken, waardoor ze niet konden doorgaan In Gdansk. Warschau. Poznan en Wroclaw von den kleine betogingen plaats. De ernstigste botsing tussen demonstranten en politie werd gemeld uit Wroclaw in het zuid westen van Polen. In de late namiddag voerde de politie met rubberen wapenstokken charges uit om enkele duizenden mensen uit het stads centrum te verdrijven De politie hanteerde ZIERIKZEE Drie in zittenden van een per sonenauto uit Scharen- dijke zijn vrijdagmor gen omstreeks halfticn om het leven gekomen bij een eenzijdig ver keersongeluk op de pro vinciale weg 7, nabij de Zeelandbrug. Een vier de inzittende werd zwaar gewond vervoerd naar het Dijkzigtzieken- huis in Rotterdam. Op slag gedood werden de 63-jarige D. Prlemus uit Scharendtjke en zijn 63-jarige vrouw A B. L. Leeuw. Ter plaatse van het ongeluk overleed de 76-jarige T Pnemus, een neef van de bestuurder en eveneens wonende te Scharendijke. Zijn vrouw G. C. Geuze liep ernstige verwondingen op. Volgens de rijkspolitie raakte de auto door on bekende oorzaak uit de bocht. Dat gebeurde op de helling van provin ciale weg 7, vanaf het weggedeelte aan de Val. in de richting Zierikzee. De auto en de vier inzit tenden belandden in de sloot langs de rijbaan in de richting Zeeland brug. De brandweer van Zie rikzee haalde de drie verkeersdoden uit het autowrak. De zwaarge wonde mevrouw Prie- mus-Geuze werd op het nippertje uit de sloot gered door de rijkspoli tie. ronde van de Libanese verzoenings conferentie leken vrijdag te zijn verbe terd na de bekendmaking in de Syri sche hoofdstad Damascus over een „definitief bestand" in Libanon en de heropening van het vliegveld. Aanhangers van de druzische leider van de progressieve socialistische partij. Walid Joumblatt, deelden mei- dat twee dagen en nachten van inten sieve onderhandelingen tussen alle partijen overeenstemming over drie punten hadden opgeleverd Een krachtig en blijvend bestand tussen alle fracties, een belofte van alle zijden niet de (overwegend druzi sche) dorpen en de (voornamelijkc christelijke) stadsgebieden te be schieten, heropening van het vlieg veld van Beiroet. SPARROWBUSH 'APi De 60-jarige Vincent Coda uit Sparrowbush in de Amerikaanse staat New York kan tevreden een dikke stgaar roken, terwijl zijn vrouw hem omhelst Coda hoorde gisteren dal hij 7.1 miljoen dollar iruim 21 miljoen gulden) had gewonnen in de staatslotto van New York Coda was de enige winnaar. ook de wapenstok In de westelijke stad Poznan. waar enkele honderden mensen na een kerk dienst in optocht naar een monument togen gewijd aan de arbeiders, die daar bij een opstand in 1956 zijn gevallen In Warschau namen en kele duizenden mensen deel aan een vreedzame mars Er werden geen leuzen geroepen en de politie volstond met het inkij ken van identiteitsbe wijzen. vooral van jon geren. In Gdansk zijn vrijdag zeven arresta ties verricht. Het pers bureau PAP meldde dat hel ging om vijf arbei ders van de Lcninwerf en twee voormalige be stuurders van Solidari teit. Zij zijn aangehou den op grond van illega le activiteit. Heroïne Amsterdam is uiterst voorba rig geweest met de beslissing om heroïne te verstrekken aan bepaalde verslaafden. Pre mier Lubbers wil geen hard oordeel uitspreken, maar zegt te zijn 'verwonderd' door het initiatief van de hoofdstad, waarbij het kabinet werd ge passeerd. (PAGINA 3) Het schoonmaakbedrijf Booy Clean in Rotterdam verwijt het ministerie van verkeer en waterstaat het bedrijf buiten spel te hebben gezet bij de inrichting van een chemica- lien-opvanginstallatie. Booy Clean eist twee miljoen scha devergoeding. (PAGINA 5) Schelde ADVERTENTIEi Weer „Piekfijn" Strandhotel Vlissingen Wij zijn klaar met onze verbouwing KOM GERUST EVEN KIJKEN Boulevard Evertsen 4 - Vlissingen NSM i ADVERTENTIE) a 3^erk wordt vaak vla een bestellUst uitgezocht en gekocht Op deze «raer vuurwerk kopen is eigenlijk een soort kat in de zak kopen. Er is een «s waar dat niet nodig is, waar je uit grote vitrines direkt uit kunt zoeken war je uitvoerig kennis kunt nemen van de div effekten. Ook hoefje daar (mL ,b le Parkeren en kun je er voor de deur parkeren. Vergelijkend «wetzoek wees uit dat het een ■?S«erke, bij Henk Barentsen. van de beste vuurwerkwinkels is. Het i: WOENSDRECHT (GPD) De rollen legerprikkeldraad langs de Kooiweg in Woensdrecht moeten verdwijnen. Dat heeft de luchlmachllciding in Den Haag, tot grote woede van hel basispersoneel. vrijdag beslist. Het be sluit is bekendgemaakt net op liet moment dat vrijdag weer 15 man luchtmachtpersonecl een kilometerlange prikkeldraadversperring had uitgerold. Die moet nu plaatsmaken voor een 'publieksvriendelijk' hek. Majoor Wijnants. plaatsvervangend basiscomman dant. reageerde teleurgesteld op de beslissing en zei dat er bij het uitrollen van het prikkeldraad van uit is gegaan hoe de basis het best beveiligd kon worden. Na de ongeregeldheden afgelopen zondag bij de hoofdingang van de basis kondigde majoor Feenstra aan dat het terrein dat grenst aan de Kooiweg met rollen prikdraad zou worden afgezet, Met die afzetting wilde de basisleidmg voorkomen dat onbevoegden vanaf de Kooiweg de basis binnendringen In Den Haag is men geschrokken van het agressieve karakter van de afrastering Nergens m Nederland zult u bij een basis dergeljke afrasteringen aantreffen. De eerste begrenzing is altijd een normaal hek aldus een woord voerder van de luchtmachtstaf Hel Komitee Kruisraketten Nee (KKN), de organisator van de in oktober gehouden vredesdemonstratie in Den Haag. heeft in principe besloten om in het komend voorjaar eind maart begin april een menselijke keten te organiseren tussen Woensdrecht en liet Belgische Floren- nes. Dit zal gebeuren in het kader van het verzet tegen de voorgenomen plaatsing van kruisraketten in beide lan den. Evenals Woensdrecht is Florenncs aangewezen als plaats waar de kruisraketten eventueel worden gestatio neerd. De Koninklijke Maatschappij De Schelde heeft voldaan aan de voorwaarden voor herfi nanciering die de overheid had gesteld na het RSV deba cle. De eerste 190 miljoen gul den zijn vrijdag overgemaakt. (PAGINA 9) Veerdiensten Provinciale staten van Zee land zijn bang dat gedeputeer de J D de Voogd zich niet hard genoeg opstelt in het overleg tussen provincie en minister over de veerdiensten De staten ivillen het rijk geen duimbreed toegeven. (PAGINA 12) De Nederlandse Stikstof Maat schappij in Sluiskil steekt 25 miljoen gulden in de bouw van een nitraat-oplossingsfabriek De NSM vern acht over 'S3 een aanzienlijk lagere omzet dan vorig jaar. (PAGINA 16) Winst KNVB De KNVB is zeer gebaat bij goede resultaten van de Ne derlandse voetbalploeg in de aanloop tot het Europese kampioenschap Oranje brengt miljoenen m het laatje (PAGINA 17) Binnen- en buitenland: 2 en 3 Financiën, economie: 5 Provincie: 9. 11. 12. 13, 15 en 16 Sport: 17 PZC GPD-enquéte over de inkomens: 7, 19, 20. 21, 22, 23, 24 en 25 Weekend: 27, 28, 29, 31 en 33 'De bodem van het bestaan' en hun uitgaven? Hoe. m tijden van economische cri- "J sis. zoals nu, met vraagstuk ken van werkgelegenheid en werk loosheid? Vandaag publiceert de PZC in een omvang van zes pagina's de landelijke uitkomsten van een groot scheeps onderzoek dat tien regionale kranten op 10 september onder hun lezers hebben gehouden. De enquête leverde een ongekend succes op. Er kwamen in totaal 24 000 Ingevulde vragenlijsten binnen. De PZC haalde een hoge score: 2535 inzendingen. Een regenachtig weekeinde was kennelijk voor veel mensen een welkome gele genheid om in antwoord op 67 gerich te vragen hun eigen, zeer persoonlijke mening te geven over het sociale en economische beleid dat in Nederland wordt gevoerd, geredeneerd vanuit de situatie thuis. De onderzoekers van de Rijksuniversiteit van Lelden, die het overvloedige enquête-materiaal heb ben verwerkt, leiden uit de hoge res pons af dat veel mensen het prettig hebben gevonden om eens stoom te kunnen afblazen. Dat bleek ook al uit de grote hoeveelheid brieven, waarin vaak nog nadere uitleg werd gegeven. Kortom, een stroom van waardevolle informatie over een terrein dat dage lijks tot de belangrijkste spannings velden van samenleving en politiek mag worden gerekend. Maar tegelijk een terrein waarover in Den Haag op de keper beschouwd nog maar zo weinig bekend is. Het onderzoek is tot nu toe enig in zijn soort om de massa le benadering de dagbladen, aange sloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst iGPD). hebben met deze enquête 700.000 huishoudens bereikt. Bovendien zijn in het wereldje van het Nederlandse opinie-onderzoek nog niet eerder zoveel vragen tegelijk ge steld. Ondertitel van dit grootscheepse inkomensonderzoek was 'De bo dem van het bestaan'. Waar ligt die voor de één, waar voor de ander? Werkelijk inzicht in dat vraagstuk bestaat er niet of nauwelijks De poli tiek jongleert met begrippen als inko mensplaatjes. minima en echte mini ma De discussies erover maken vaak zo n technische, theoretische indruk Tenslotte ervaart ieder huishouden zijn bestedingsmogelijkheden en de aanslagen die daarop worden gedaan op zijn eigen manier en verwerkt deze vervolgens naar eigen vermogen Daarom ook is het zo belangrijk dat op beslissingsniveau meer duidelijk heid ontstaat over de vraag hoe de mensen thuis steeds weer nieuwe ga ten in de huishoudportemonnee op vangen of dat misschien helemaal niet meer kunnen. Feiten en menin gen over inkomensverhoudingen, zo als ze voorkomen onder brede lagen van de bevolking, behoren in veel gevallen nog tot de onontgonnen ter reinen Sinds kort staat in Nederland de armoedegrens' weer ter discussie, voor het eerst na de tweede wereld oorlog eigenlijk Maar waar ligt die armoedegrens precies? Het heeft er allemaal mee te maken hoe vandaag 'de bodem van het bestaan' wordt gemeten aan wat onder het begrip woon- en leefomstandigheden als maatschappelijk nog aanvaardbaar wordt beschouwd. Behalve mogelijke handvaten voor het sociale en economische beleid in dit land geven de in deze krant gepubliceerde uitkomsten van de en- quete ook hoogst interessant vergelij kingsmateriaal Er kan uit worden opgemaakt hoe tevreden de doorsnee Nederlanders met hun inkomens zijn. Hoeveel ze uitgeven aan woonlasten, aan eten en drinken, aan kleding, hoe hoog de auto staat genoteerd en hoe groot de ruimte nog is om op vakantie te gaan De onderzoeksgegevens be lichten het het huishouden van de tweeverdieners, vertellen over de po pulariteit van het inleveren voor ar beidstijdverkorting. over de bereid heid van het inleveren voor behoud van werk, ze laten zien waar precies de problemen van veel uitkeringsge rechtigden zitten en hoe menigeen zich in de schulden steekt om de prive-boekhoudmg kloppend te krij gen En juist omdat vragen en ant woorden over inkomens en uitgaven, over wel of geen werk in de eerste plaats zo hoogst persoonlijk zijn opent het resultaat van deze enquéte de mogelijkheid om de eigen omstan digheden en opvattingen te toetsen. Zoiets kan een scherpe herkenning, maai- even zo goed een onthullende ervaring opleveren. Het is tevens een royaal aangeboden gelegenheid om eens mee te kijken over de schouder van de buurman, dichtbij en ver af. Tenslotte hebben we jarenlang volge houden dat. waar het op bezuinigen of inleveren aankwam, de buurman voorrang moest hebben. Wat is er in het verlengde daarvan interessanter dan eens te kijken hoe de buurman oplossingen zoekt voor probleem, dat we inmiddels zelf ook niet meer kun nen ontlopen? Nederland zal de ko mende jaren diepgaand inzicht in inkomensverhoudingen en in opvat tingen die daarover leven nog heel hard nodig hebben. vdM Kandidaat voor Berlijn De 42-jange Eberhard Diepgen is vrijdag voorgedragen voor de opvolging van burgemeester Richard von Weizsaec- ker van West-Berlijn. Welzsaecker is door zijn partij, de CDU. voorgedra gen als kandidaat voor het Westduit- se Bondspresidentschap. De nieuwe 'regierende Burgermeister' wordt in februari gekozen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1