Commissie Wagner hamert op overleg sociale partners vijf beste tips Vooruw BESTE WÉNSEN. China houdt voet bij stuk in zaak duikbotenorder Taiwan Publikatie verklaringen Heineken-zaak verboden post INGESLAGEN WEG VOORTZETTEN' Heroïneplan Amsterdam overvaltde regering Kritiek en waardering voor Wagner VOORSTEL NORMALISATIE BETREKKINGEN DE POST STAAT KLAAR VOOR KERST EN NIEUWJAAR. i Neptune in de takels iflUDAG 16 DECEMBER 1983 PEN HAAG (ANP) De adviescommissie inzake de voortgang van het industriebeleid onder dat de loonkosten zich gunstig ont eidmg: van mr G. A. Wagner constateert in haar laatste verslag van werkzaamheden dat tal JJjJ^^nder de industriètóstroorn fan aanzetten overgenomen zijn maar dat ook nog tal van knopen moeten worden prijs De tweede factor, de arbeids- looreehakt. De ingeslagen weg moet worden voortgezet. markt, blijft te star De commissie Wagner doet in haar afrondende ad- bet belang van het economisch overheid, werkgevers, werknemers en viduele bedrijven in moeilijkheden viesrapport nog een aantal aanbeve njstel is het nodig dat de overheid andere maatschappelijke organisa- die nog vooruitzichten hebben) en de hngen die onze industrie beter toege Dortdurend in gesprek blijft met de ties Het rapport wijst in dit verband stroomlijning van de steunregelingen rust voor de internationale concurren anale partners Men dient uit te op aanpak van de herindustrialisatie (in grote lijnen adviezen Wagner ge- tiestrijd moeten maken. Wagner wijs fc san van de economische situatie tkansrijke gebiedem door economi- volgdi. °P het belang van produktiviteit, fle- ;a!sdienu is en niet „zoals gehoopt sche zaken, het overleg over het be- Hoewel zich volgens de commissie xibiliteit en kwaliteit in de strijd om dat die zich zal ontwikkelen, roepsonderwijs dat beter op de ar- Wagner voor de nabije toekomst de orders Nieuwe vormen van mana- ra nieuw elan kan alleen gedijen in beidsmarkt moet aansluiten i al moe- hoopvolle ontwikkelingen aftekenen, gement. gericht op kwaliteitsbeheer 2 en klimaat, waarin overleg gewoon is ten hier nog knopen worden doorge- blijft verdere versterking van de Sln? vergen regelmatig overleg me e<raarin tevens ruimte wordt gela- hakt), de fiscale maatregelen ten gun- marktsector noodzakelijk. Hoewel werknemers. Moderne methoden kun- a voor constructieve initiatieven", ste van het bedrijfsleven (onder meer bepaalde ontwikkelingen ten goede nen ruimte geven aan creativiteit en [aiconcludeert de commissie in het verlaging vennootschapsbelasting, keren, zijn deze op zichzelf niet vol- inbreng van werknemers Onderzoek üüderdag in Den Haag gepresenteer- vereenvoudiging wir en verlenging doende, waarschuwt Wagner. en ontwikkeling, van belang voor de t vierde rapport. achterwaartse verliescompensatie i. Wat de factoren die industrieel herstel technologische ontwikkeling voor de It commissie heft zichzelf op en is de herstelfinanciering isteun aan indi- bepalen betreft schrijft de commissie herindustrialisatie, blijvenin ons land achter. Het technologiebeleid moet de teen de instelling van een permanent itviescollege inzake het ïndustriebe- 50. Voor de praktische toepassing ir. de ideeen is geen extra college ïtonvermijdelijke rapporten nodig, idus de commissie Wagner. De com- lissie Wagner constateert dat de verheid op een aantal belangrijke nnen initiatieven heeft genomen, lede naar de ideeén van de onafhan- eiijke commissie, die tot haar aanbe- ellngen kwam na gesprekken met Van Hemel zei niets te zien in het experiment. Zij vreest ernstige het van justitie zijn EKING (RTR) De geheimzinnige vallen door de bekend- Het gemeentebestuur apachtige wezens waarvan gezegd making van de plannen overvallen door'publica- wit dat zij afgelegen delen van van <je gemeente Am- tie in een Amsterdamse liiien- en Zuid-China bewonen, be- sterdam om heroine te krant en heeft daarop men. liaan echt en er zijn bewijzen genoeg verstrekken aan ver- besloten niet af te wach- Staatssecretaris Korte- Kor. zegt bioloog Liu Minzhuang, slaafden. Maar de mi- Mens het Chinese persagentschap nister van justitie zei u» tbben Liu en collega's die aan vijf donderdag bij het vra- yedities op zoek naar de 'aapmen- genuurtje in de kamer i'hebben deelgenomen, meer dan dat hij geen boze opzet M foto's mee teruggebracht van bij b. en w. van Amster- iafdrukken van de wezens. dam vermoedt. Stik meeste voetafdrukken zijn 42 cm met uitschieters van 48 cm. B en w van Amsterdam dut volgens het persagentschap Liu hebben besloten een bel. maar ..zeker is dat een lezing in de zuidwestelijke stad proef te nemen met gra- ndng. tis verstrekking van he- iliet zijn gehoor ook monsters zien roïne aan een kleine slechts een verkennend laren "nieuw n de goudkleurige pels van het groep verslaafden De karakter bdfr«i. bedoeling is dat de be ne leden van een ploeg die vorig trokkenen alleen op w naar de aapmensen op zoek ging, voorschrift van een arts zei bereid te zijn het leen maar paleerden er een in Midden-China. het verdovende middel heroïneverstrekkings- ■f. Ififfli lang en erect en bedekt met kunnen krijgen. Het plan „op zijn merites te ,f odbmin haar De heren Wagner U.i en vredelmg donderdag in Den Haag tijdens de presentatie van het vierde verslag van de commissie Wagner Mpmensen bestaan plgens onderzoekers DEN HAAG (ANP) Amsterdamse gemeent- beoordelen" In beginse Zowel staatssecretaris bestuur wil de details staat hij er afwijzend te Van der Heijden van volksgezondheid als i het plan volgende genover. Maar wellich week op een internatio- heeft Amsterdam het e nister Korthals Altes nale persconferentie be kendmaken. Columbus gevon den en kan de 'aanzui gende werking' van ver slaafden naar de hoofd Amsterdamse stad worden voorko omvang en de kwaliteit van speur- ontwikkelingswerk van het bedrijfsle ven vergroten en de inspanningen van de overheid sterker op de marktsector richten In een toelichting op het rapport wees commissielid ir. H. Vredeling erop dat het minimumloon voor jon geren dient te verdwijnen. Hij pleitte ervoor dat jongeren vanaf 15 jaar een vak binnen een bedrijf gaan leren. De huidige leer- en arbcidsplaatsover- eenkomsten, gecreeérd in een tijd da dat nog betaalbaar was, moeten den vervangen door een leerovereen komst, waarbij geen vastgesteld nimumloon wordt betaald. DEN HAAG (ANP) De reacties op het slotrapport van de commissie voortgang industriebeleid (Wagner II) variëren. Zo heeft de werkgeversorganisatie VNO veel waardering en betreurt de vakcentrale MHP dat de commissie ermee ophoudt. gehad voor de aantasting van de maatschappelijk aspecten van het industriebeleid en voor de negatieve economische gevolgen van een drastisch bezuinigings beleid. Volgens de FNV heeft de commissie erg eenzij dig gekeken naar de werking van de markt De PvdA-fractie in de Tweede Kamer meent dat de Het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond voorstellen voor het te voeren industriebeleid van de (KNOV) vindt dat de commissie wel zeer veel aandacht commissie 'heel mager' zijn uitgevallen. De PvdA heeft gegeven aan de grotere bedrijven en dat de kleine constateert dat de commissie erg heeft ingespeeld op en middelgrote bedrijven met de aanbevelingen het de politieke voorkeuren van de huidige regeringscoali- gevaar lopen buiten de genoemde vormen van overleg tie en dat te weinig belangstelling werd getoond voor gehouden te worden. De federatie Nederlandse Vakbe- voorstellen en kritiek die bijvoorbeeld van de vakbewe- weging (FNV) stelt dat de commissie geen oog heeft ging afkomstig waren. ten wat het driehoeks overleg van de gemeen te met het openbaar mi nisterie en ambtenaren moeilijkheden van binnenlandse zaken vreemdelingenbeleid, van donderdagochtend waarvoor zou opleveren. Die ver- erant- oordelijk is. De staats- klaring lijkt minister secretaris denkt dat de Korthals Altes plausi- gratis verstrekking welijks effect zal niet" Het overleg had hebben op de heroine- volgens de minister handel omdat de hande- groepen* zullen proheren te vin den. Dat zal de taak van De minister van justitie de politic en justitie al- DEN HAAG (GPDi China heeft Over zijn bezoek aan de Chinese nechten aan de goede betrekkingen steken in de Rotterdamse scheeps- Nederland normalisatie van de diplo- Volksrepubliek heeft hij een rapport en welk dilemma er hier op dit mo- werf Wilton Feyenoord die de twee matieke, economische en politieke samengesteld dat nog geheim is. Aan ment in de nationale discussie speelt- onderzeeboten voor Taiwan wil bou- betrekkingen in het vooruitzicht ge- de hand van dit rapport en dat van de „Wij willen ook graag de reactie van wen op voorwaarde dat de exportver- steld als ons land afziet van de nieu- missie van oud-staatssecretans Dik. de Chinezen daarover horen en een gunning voor die boten niet wordt we levering van onderzeeboten aan die momenteel in Taiwan is, zal het ander niet onbelangrijke reden van verleend Over het verlenen van de Taiwan. kabinet beslissen of een exportver- het bezoek van Wijnaendts is te on- exportvergunning aan Wilton Feye- Dat heeft Peking aan de Nederlandse gunning zal worden verstrekt aan de derzoeken welke mogelijkheden er noord is nog geen overeenstemming gezant mr H Wijnaendts laten weten Rotterdamse Scheepswerf Wilton zijn om onze wensen tot betere be- bereikt tussen de ministers van Aar- ADVERTENTIE* trekkingen met Peking te komen ook denne van economische zaken en Van daadwerkelijk kunnen worden gerea- den Broek (buitenlandse zaken). Als Feyenoord. bij wie Taiwan twee oor- WÊÊ^ÊM HWHB Minister van buitenlandse zaken Van liseerd". zo zei Van den Broek m een het van minister Van Aardenne zou den Broek verklaarde onlangs dat hij vraaggesprek afhangen zou deze vergunning al lang PTT Post staat klaar voor uw kerst- en nieuwjaarspost. Daarvoor geven wij u graag de volgende tips. Post uw kaarten zo mogelijk nog deze week. Maak bij voorkeur gebruik van de speciale brievenbussen voor wenskaarten, die in veel postkantoren staan. Voor kaarten zonder envelop is 50 ct het tarief binnen Nederland en per luchtpost naar andere Westeuropese landen. Kaarten in een open envelop, beschreven met een korte wens, verstuurt u in het binnenland voor 60 ct en per luchtpost naar andere Westeuropese landen voor 70 ct. Denkt u dit jaar weer aan de kinderpost zegels? Ook voor uw wenskaarten geldt: gebruik de postcode. Wijnaendts naar Peking had gestuurd In de bespreking met Wijnaendts in zijn gegeven aan de Rotterdamse „om de Chinese volksrepubliek duide- Peking liet de Chinese regering door- werf, maar Van den Broek vreest dat lijk te maken hoe zeer we belang schemeren dat zij bereid is om geld te levering van de onderzeeboten aan China tot internationale repercussies zou leiden. Hij geeft de voorkeur aan een goede diplomatieke verstandhou dingmet de Chinese Volksrepubliek. Waarschuwing In zijn rapport waarschuwt Wij naendts dat de levering van oorlogs- materieel aan Taiwan zou kunnen leiden tot krachtige tegenacties van Peking. Uit het rapport van Wijnaendts waar over het ministerie van buitenlandse zaken vooralsnog geen commentaar, blijkt dat China de verhoudingen met Nederland die een dieptepunt hebben bereikt, weer wil herstellen wanneer het afziet van de levering van de onderzeeboten. In Taipeh. de hoofs tad van Taiwan, werd eerder deze week vernomen dat de Taiwenese regering overweegt de order voor de bouw van de oorlogs schepen aan Amerika of West-Duits- land te geven als de Nederlandse regering met snel besluit om de ex portvergunning te geven aan Wilton Feyenoord Een missie onder leiding van oud staatssecretaris Dik is op het ogenblik in Taiwan om na te gaan of dat land in de toekomst ook civiele orders wil gunnen en hoe groot de omvang daarvan zou kunnen zijn. Aangenomen wordt dat minister van Aardenne (economische zaken) eerst de bevindingen van deze overigens niet-regeringsmissie wil afwachten alvorens een defintief besluit te ne men over het verlenen van de export- vergunning zo wordt uit goedinge- lichte kringen vernomen. LEIDEN (ANPi Met een zioare bok wordt een ruim 20 jaar oude afgedankte marine-Neptune donderdag in Leiden over de brug bij de Haagse Schouw getild Het verkenningstoestel was van de vliegbasis Valkenburg over waterwegen onderweg naar Schiphol. Daar zal het in het Aviodome-luchtvaarlmuseum een plaatsje krijgen. KORT GEDING TEGEN DE TELEGRAAF AMSTERDAM (ANP) Het dagblad De Telegraaf of een ander blad van het concern mag geen mededelingen meer publiceren afkomstig uit dc processen-verbaal van het opspo ringsonderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek in de ontvoerings zaak Heineken Doderer. Dit verbod betreft de verklaringen van alle ver dachten. Dit heeft de president van de recht bank in Amsterdam, mr B J. As- scher donderdagavond bepaald in zijn uitspraak in het kort geding, dat mr. J Mul namens zijn 20-jarige cliënt M E. tegen De Telegraaf had aange spannen Het blad publiceerde woens dag al uit de schriftelijke bekentenis die E. als een van de verdachten in de ontvoeringszaak bij de recherche Heeft afgelegd. Mr. Asscher acht het publiceren van de gegevens uit het proces-verbaal onrechtmatig jegens eiser. president achtte het niet goed denkbaar dat de inhoud van het pro- ces-verbaal van E. ter kennis van De Telegraaf is gekomen, zonder dat ie mand die direct of indirect bij het Heineken-onderzoek is betrokken, een onrechtmatige inbreuk op zijn verplichting tot geheimhouding heeft gemaakt. Mr Mul verklaarde bij de behandeling van het geding dat de persvrijheid moet worden gerespecteerd, maar dat er wel grenzen zijn. Zijn cliènt was door de publicatie niet alleen in zijn persoonlijke levenssfeer geschaad, maar ook in zijn verdediging. Het proces-verbaal had De Telegraaf niet rechtmatig kunnen verkrijgen. Het is de bedoeling dat dergelijke verklarin gen tot de rechtszitting geheim blij ven, aldus mr. Mul. Nu konden de drie nog voortvluchtige verdachten op de hoogte komen van E.'s verklaring en daarmee proberen hun voordeel te doen. De omvangrijke belastingfraude die met de ontvoering van Heineken en Doderer aan het licht is gekomen leidde gisteren in het Noordholland se Zunderdorp tot een eerste veiling van in beslag genomen goederen en levende have. Onder de hamer kwamen drie ren paarden en een zeer luxueuze speed boot. eigendom van twee hoofdver dachten van de ontvoering Eén van die twee behoort tot de drie nog voortvluchtige ontvoerders. De vier jaar oude draver Varinsja, dat werd getraind door Jan van Dooyeweerd sr en bekend om zijn goede prestaties- .werd verkocht voor 40.000 gulden Het andere paard dat op de veiling werd aangeboden, Wisty Fortuna. ging van de hand voor 6400 gulden. De speedboot van wit leren stoelen en een zeer zware motor voorzien, werd verkocht voor 20.000 gulden, inclusief BTW. Deurwaarder L. Huizer van de Rijks belastingen toonde zich ingenomen met de opbengst van de veiling. Op 20 januari is een volgende veiling van goederen van de hoofdverdachten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7