GTI-holding: in toekomst notering op effectenbeurs Vissers kunnen uit de voeten met akkoord Nieuwe cutterzuiger PZC/ financiën en economie GROTE INSTALLATEUR LOS VAN SHV CCF koopt acht bedrijven van McKesson in VS Nauwere samenwerking tussen EG en Andespact Waardering pandbrieven Tilburgsche ALS JE HIER ONDERUIT 'MAAK HET LEGER LEGER...' AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS VRIJDAG 16 DECEMBER 1983 LONDEN (UPI) - Twee grote industriële concerns In Frankrijk - Alslhom- Atlantique en Grands Travaux de Marseille - hebben zich aangesloten bij het Britse consortium Euroroute dat van plan is een vaste oeververbinding aan te leggen tussen Frankrijk en Groot-Brittanniê, een project waarvan de kosten op 3,8 miljard pond of ongeveer 17,5 miljard gulden worden geraamd. Het plan van Euroroute is het enige dat de steun van zowel de regeringen als van het bedrijfsleven in de twee landen heeft. Euroroute stelt zich voor aan beide zijden van Het Kanaal kunstmatige eilanden aan te leggen die met de Britse en de Franse kust worden verbonden door lage bruggen en met elkaar door een tunnel onder de voornaamste scheepvaartroutes. Het project is van levensbelang voor de industrie in de twee landen en vooral voor de scheepswerven, waar de benodigde constructies zullen worden vervaardigd. Het zal volgens zijn voorstanders zowel in Engeland als in Frankrijk zeker vijftigduizend arbeidsplaatsen scheppen. De twee Franse concerns hebben samen een onderneming opgericht die het project in Frankrijk moet gaan verkopen. AMSTERDAM (ANP) - Het technische installatiebedrijf GTI Holding;, dat per 1 januari los van het SHV-concern komt te staan en op eigen voet doorgaat, wil in de toekomst notering aan gaan vragen op de Amsterdamse effectenbeurs. Het uitgangspunt hierbij is dat tussen de 30 en 40 procent van het aandelenkapitaal van GTI op de beurs komt, dat 25 procent naar institutionele beleggers gaat en dat 25 procent in handen zal blijven van SHV. Voorlopig berust het volledige aandelenkapitaal bij SHV. In een bijeenkomst donderdag waar- schappij SHV besloot om zich toe te energie. Hierdoor kwam het accent bij bij GTI zich voor het eerst als zelf- leggen op twee hoofdactiviteiten en SHV buiten Nederland te liggen standig bedrijf aan de pers presen- wel de handel in consumptiegoederen Als gevolg hiervan wilde SHV af van teerde bleek uit de woorden van direc- via onder meer de Makro-keten en de de overige activiteiten in ons land. tievoorzitter ir.J.A. Dekker dat GTI zich goed kan vinden in de nieuwe structuur. GTI is tevreden over de manier waarop de ontvlechting tot stand is gekomen. Al in de jaren 1979 tot en met 1982 was GTI bezig zich binnen het SHV-con cern tot een zelfstandige eenheid te ontwikkelen. Dit kwam in een stroom versnelling toen de moedermaat- Hogere rendementen op waardepapieren Amsterdam (ANP) - Enkele banken hebben de afgifteprijzen van allerlei soorten waardepapieren verlaagd waardoor de rendementen op deze stukken zijn gestegen. Een en ander weerspiegelt de lichte rentestijging die op dit ogenblik aan de gang is. Zo is het effectieve rendement van de 7,75 procent NMB spaarbrieven 1983- 90 op 8.76 procent gebracht. De 9 procent ABN bankbrieven 1982-90 hebben thans een rendement van 8,64 procent en de 8,75 procent pandbrie ven van de Rabohypootheekbankk 1983 per 1990-93 geven nu een rende ment van circa 8.83 procent. LEEUWARDEN (ANP) De Coöpera tieve Condensfabriek „Friesland" (CCF) gaat 25 miljoen dollar (ruim 75 miljoen gulden) betalen voor de aankoop van acht zuivelondernemin gen (zeven p2duktiebedrijven en een handelsonderneming) van de Ameri kaanse McKesson Corporation. Ook omvat de koop een aantal licentie- contracten op het gebied van techni sche en commerciële hulp. CCF verwerft bovendien de wereld rechten (uitgezonderd de Verenigde Staten en Canada) op het merk „Fore most". De handelsonderneming is ge vestigd in Rotterdam, de produktie- ondernemmgen staan in Libanon, Sa- oedie-Arabië, Nigeria. Thailand, Tai wan. Japan en de Verenigde Staten. De belangrijkste produktgroepen zijn consumptie-ijs en -melk en gefermen teerde zuivelprodukten zoals yoghurt. De totale jaaromzet van de acht be drijven bedraagt ongeveer 240 mil joen. CCF ziet in de aankoop een aanzienlijke versterking van haar po sitie op de wereldmarkt. r Amsterdamse wisselmarkt Franse frank 11001 Belgische frank Zwlts, frank >100) Japanse yen Hal lire 10.000) Zweedse kroon 1100) Deense kroon IIOOi Noorse kroon 1100) Canadese dollar Oost shilling (100) Iers pond Spaanse pes (100) Austr dollar (1001 AnUl fis 3,09275-525 4.3995-4045 112.205-255 36,835-085 5,5075-5125 140^85-335 132,11-21 18,495-545 38.200-250 30.975-1.025 39.750-800 2,47725-975 15.9210-9310 3.4750-4850 1,9430-9530 2,7875-7775 1.7100-7300 1.7200-7500 88.75-8900 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANPl De advieskoer- sen laan- en verkoopprijzen) voor buiten lands bankpapier geldend In Amsterdam op de volgende werkdag luidden glste- Amerlkaanse dollar Engelse pond Belgische fr 1100) Duitse mark (100) Ital Ure 110 000) Portugese esc 1100) Canadese dollar Franse fr. 100) Zwitserse fr i100) Zweedse kroon 100) Noorse kroon (looi Deense kroon (100) Oostenr sh 1100) Spaanse pes (100) 35.50 38.50 138.00 H2.50 36 60 39,50 38.00 41.00 29.25 32.25 15.77 16.27 Finse mark Joegosi dlna Ierse pond Algemeen 82,80 Algemeen-lokaal 86,90 1 Internationals 78,40 1 Industrie 64,00 Scheep en Luehtv 154.10 1 Banken 204 60 2 Verzekering 172.80 3 Handel ea 70,10 1 CBS-obllg index 78,70 Rendem Slhatsl 12 21 waarvan 3-5 Jr 12.16 waarvan 5 8 )r 12,24 8 jr en langer 12 20 nieuwste drie 12 18 rend BNG leningen 12.12 rend bankleningen 12 20 rend pandbrieven 13.76 146.G0 139,10 154.80 120,70 170,10 225,30 329.70 130.60 BOGOTA (DPAl - De Europese Ge meenschap en de landen van het Andespact ondertekenen aanstaande zondag in de Colombiaanse haven stad Cartagena een raamovereen komst inzake uitbreiding van de eco nomische en de technische samen werking tussen de tien Europese lan den en Peru, Bolivia, Ecuador, Vene zuela en Colombia, zo is in Bogota meegedeeld. De staatshoofden van de vijf Latijns- Amerikaanse landen, die samen 75 miljoen inwoners hebben, komen voor de plechtigheid naar Cartagena. De EG zal vertegenwoordigd zijn door de huidige voorzitter van de minister raad, minister van buitenlandse za ken Ianms Charalambopoulos van Griekenland, en vice-president Wil helm Haferkamp (externe betrekkin gen) van de Europese Commissie Volgens cijfers van het Andespact ging tussen 1971 en 1980 gemiddeld veertien procent van de export van de vijf landen naar de EG Uit de EG Rodamco blijft sterk groeien BOTTERDAM (ANP) - De vraag naar het aandeel Rodamco houdt onver minderd aan en komt zowel van particuliere als in toenemende mate van institutionele beleggers. In de eerste drie kwartalen van het boekjaar 1983-84 nam het vermogen als gevolg van de uitgifte van bijna 2.200.000 nieuwe aandelen met ruim f 275 miljoen toe, zo heeft het fonds bekendgemaakt. Een belangrijk deel hiervan zal wor den bestemd voor investeringen in de VS en in Duitsland. Ondcrhandelin gen over het verwerven van objecten in deze landen zijn aan de gang. In het derde kwartaal hebben zich geen wij zigingen in de vastgoed-portefeuille voorgedaan. Met het oog op een mo gelijke waardevermindering van de dollar werd het Amerikaanse bezit tegen guldens afgedekt afkomstig was gemiddeld 24 procent van de import van de Andeslanden. In 1980 bedroeg de waarde van de export van de Andeslanden naar de EG 4.3 miljard dollar. In omgekeerde rich ting gingen goederen ter waarde van 4.2 miljard dollar. De verzelfstandiging van de voormali ge dochters, de Rotterdamse scheep vaartmaatschappij Van Nievelt Goudriaan alsmede de technische handelsmaatschappij Geveke, is thans in volle gang. Wat betreft GTI loopt het streven van SHV parallel met de wens van GTI om het roer in eigen handen te nemen om optimaal van de marktmogelijk- heden te kunnen profiteren. GTI heeft van SHV een eigen vermogen meege kregen van ƒ38 miljoen, waarover GTI dit jaar een dividend van 6 miljoen-zal betalen. GTI is actief op de traditionele bouw markt, de industriële markt en de onderhoudsmarkt. De onderneming is met ca. 4000 medewerkers ver spreid over 40 vestigingen de groot ste installateur van ons land. GTI concentreert zich geheel op Neder land en Belgie met het installeren van elektrotechnische, en warmte- en koeltechnische installaties inclusief alle besturingen. De omzet van GTI schommelt tussen de ƒ450 en 480 miljoen. In 1984 zal de omzet stijgen omdat GTI per 1 januari ook onder zijn vleugels neemt het koeltechnische bedrijf Zephyr uit Zoetermeer en Handelscompagnie uit Spijkenisse. die beide eveneens uit het SHV-verband zijn losgeweekt. Dit jaar zal de winst van GTI stijgen van 8 miljoen tot 10 miljoen Deze winst is voor belastingen maar na winstdeling Over de afgelopen jaren werd 10 miljoen aan het personeel uitgekeerd De kracht van het bedrijf ligt in de kennis. Er wordt nauwelijks geinves- teerd behalve in de Oewerkers. Het enige vastgelegde kapitaal zit in ge bouwen en gereedschappen en in de toekomst ook in computerprogram ma's, waarmee de werkvoortgang nauwkeurig wordt bijgehouden. HOEK VAN HOLLAND (ANPi— 'fr Pieter van Vollenhoven heeft gisteren in de Europahaven in de Europoort^ Rotterdam een nieuwe cutterzuiger officieel in gebruik gesteld. De cutterzuiger is de 'Noordzee'van de firma Vat Oordt-Utrecht B V. BRAKS: EG-BELEID NU ROND TILBURG (ANP) - Curatoren in het faillissement van de Tilburgsche Hy potheekbank (THB) hebben donder dag een brochure gepubliceerd; daar in zijn de bedragen opgenomen waar voor naar hun mening de vorderin gen van pandbriefhouders op de lijst van erkende schuldvorderingen moe ten worden opgenomen. Er is onderscheid gemaakt tussen de verschillende door de THB uitgege ven series die, doordat zij een eigen looptijd en rentevoet kennen, krach tens de toegepaste berekening onder linge verschillen in uitkomst tonen. Tevens is zowel met uitgelote als met niet-uitgelote pandbrieven rekenin gen gehouden. Curatoren bieden evenwel met de garantie dat de uiteindelijke verifica tie van de diverse schuldvorderingen overeenkomstig de opgave in de bro chure zal geschieden omdat de verifi catievergadering mogelijk tot een an dere waardering leidt Pandbrieven en coupons die zijn uit geloot en betaalbaar zijn gesteld per I juli 1982 kunnen zijn voorzien van het stempel „vernietigd". Deze pandbrie ven dienen te worden behandeld als waren zij niet gestempeld met „ver nietigd". Met het ministerie van financien wordt nog overlegd over de belasting heffing over het rentebestanddeel bij particuliere pandbriefhouders. Kleiner overschot betalingsbalans DEN HAAG (ANP) De lopende rekening van de betalingsbalans die een overzicht geeft van de transac ties met het buitenland, gaf in het derde kwartaal van 1983 een over schot te zien van 2,8 miljard gulden. Dit is 1.4 miljard gulden minder dan in het eerste kwartaal en in het twee de kwartaal van dit jaar (beide 4,2 miljard gulden overschot) aldus het ministerie van financien donderdag. Het gaat om voor seizoen gecorrigeer de cijfers. Wordt geen rekening gehouden met seizoeninvloeden dan was de lopende rekening (goederen, diensten en kapi taalverkeer! in het derde kwartaal vrijwel m evenwicht. DEN HAAG (ANP) De Nederlandse vissers zullen op de lange termijn uit de voeten kunnen met het haringak koord dat de Europese visserijminis ters woensdag hebben bereikt in Brussel. Absoluut gezien is de hoe veelheid haring die de Nederlanders mogen vangen op den duur gunstig. Dit heeft drs. D. Langstraat, secreta ris van het Produktschap voor vis en visproduklen donderdag gezegd in een reactie op het akkoord. De Nederlandse visserij had gehoopt op een vangstaandeel van 30 procent Zij was in een eerste 'emotionele' reactie dan ook lichtelijk teleurge steld dat er een percentage uit de bus is gekomen van 27.6 lover de eerste 155 000 ton), temeer daar Braks on langs tijdens kameroverleg zei dat 29 procent het minimum zou zijn. Het voordeel voor Nederland van het 'schij vensysteem' zoals dat nu in Brussel uit de bus is gekomen, is dat er eerst wordt gekeken naar de vangst voor menselijke consumptie, en dan pas naar vangsten voor de vismeelin- dustrie. Volgens Langstraat zijn de onderhandelingen in Brussel erg hard geweest. Van verschillende zijden Openingstijden beurs rond de feestdagen AMSTERDAM (ANP) De beurstijd op de Amsterdamse effectenbeurs eindigt vrijdag 23 december om 12.15 uur. Op vrijdag 30 december blijven de beurs voor de geld- en fondsenhan del en de Europese Optiebeurs (EOE) gesloten. Naar het ministerie van financiën verder meedeelde geldt de voorlaatste dag van het jaar voor geldlening en als bedoeld in de Beursvoorsehriften 1914 met als werkdag. heeft hij vernomen dat ook mlna Braks zich zeer hard heeft opgesli Braks, is zeer in zijn schik n woensdagavond bereikte akkw over de haringvangsten in deN« zee. „Hier zit een gelukkige Nd landse visserijminister", zo luil zijn commentaar donderdagocto vroeg in Brussel. Braks is vani ning dat met het haringakkoort Europese visserijbeleid dat in ja ri van dit jaar tot stand kwam volledig is afgerond. Over dattó werd al sinds 1970 gesproken. Afvalverwerking Esmil (dcc van de Hoogovens-groep i en Ve: International (V en Di gaan sa werken op het gebied van afai werking. Zij zullen een nieuwe ce neming oprichten onder de naar: dex BV waarin beide bedrijven t 50 procent zullen deelnemen m*. totaal circa 15 medewerkers. IADVERTENTIE Sinds 1%() zijn ze een vertrouwd verschijnsel: wildgeplakte affiches over pola riserende zaken als Navo, kernwapens, milieudefensie, Dolle Mina, abortus, kraken, monarchie, Vietnam, provo, stadsvernieuwing, potten- en flikker beweging. Uit 15.000 Nederlandse actie-affiches werden de 500 meest representatieve gekozen en van commentaar voorzien door Henk Hofland. Zo ontstond 'Een Teken Aan De Wand', het Boek van de Maand december. Een magnifiek album van een mondiger wordende samenleving. Een kleur- en luisterrijk document (220 pagina's>ver de vaderlandse geschiedenis van de laatste 20 jaar. Wie op zoek is naar een afwijkend decembercadeau, holt nu naar de boekwinkel. 'Een Teken Aan De Wand'. JTot 7 januari f 24,50. Daarna f 37,50 Zolang de voorraad strekl AMSTERDAM (ANPi - Evenals Wall Street gedroeg het Damrak zich don derdagochtend nogal zwak. De verlie zen bij de actieve waarden namen echter meestal geen grote omvang aan. Een uitzondering vormde KLM die snel 4,50 kwijtraakte op 186,30 In gunstige zin sprong FGH eruit met op 54,20 een winst van bijna 3 rond het middaguur Bij de internationals werden Philips en Koninklijke Olie tachtig cent goed koper op respectievelijk 41,40 en 135,40 Akzo daalde dertig cent naar 88 en Unilever 1,20 naar 247.30 In de eveneens zwakke bankensector liep NMB voorop met een verlies van 3,50 op 136.50. Van de verzekeraars moest AMEV 1.50 terug naar 147.50. De uitgevers waren zeer licht verdeeld, terwijl de bouwers enig ter rein moesten prijsgeven. Nedlloyd werd ƒ1.80 goedkoper op ƒ107,50. Gist-Brocades daalde nog eens 3.80 tot 155 Ook een aantal fondsen als Ahold, Heineken en Océ-van der Grin ten zochten lagere regionen op. De staatsfondsenmarkt stond opnieuw onder druk. Op de lokale markt ging het er weer rustig aan toe. Er mocht hier nog niet worden gehandeld in allerlei stukken van de failliete Tilburgsche Hypo theekbank in verband met het ver schijnen van een lijst van curatoren inzake de rechten van pandbriefhou ders. zoals zij die nu zien. Clndu-Key Kramer ondervond de weerslag van het dit jaar te verwach ten verlies van 3.6 miljoen en zakte ƒ2,50 in tot ƒ23,50. Emba was ƒ7 lager onverkoopbaar op ƒ215. Koersstijgingen hadden toch wel de overhand, al bleven zij meestal be perkt. KNP voegde 2 aan de koers toe op 80 en Rohte Jiskoot was 4 in herstel op 54. Nijverdal-ten Cate ging 2,50 vooruit naar 147 en ook fondsen als Beers. Buhrmann-Tette- rode en Kiene kwamen wat boven het gemiddelde. Op de actieve markt rukte Ahold later op en vroeg in de middag stond het fonds op een winst van 2,80 op een koers van 184.30. AEGON liep 2 uit naar ƒ110,50. Verder was er sprake van een licht en traag herstel op de markt. De staatsfondsen bleven ech ter in koers dalen. De handel op de Europese Optiebeurs (EOE) was zeer levendig. Er gingen tot twaalf uur 5315 contracten om. De koersen van de onderliggende waar den gaven over een breed front een daling te zien. Philips vormde een uitschieter met een omzet van 1921 contracten. De handel in valuta-op ties was zeer actief, er werden er 815 van verhandeld. De EOE-aandelenin- dex daalde 2,11 naar 151,17 FGH sloot de dag per saldo nog een paar dubbeltjes hoger af op 54.50. wat een winst betekende van 3.20. Opvallend was hier wel de relatiel hoge omzet Op de lijst van meest verhandelde fondsen kwam de FGH donderdag op de zesde plaats. Aegon bleef ook later oplopen en sloot met een winst van ƒ3.50 op ƒ112 VNU werd uiteindelijk ƒ2,80 duurder op 120,80. B Comp 140 50 3-1 Burr Corp 152.00 Can P Em 12810 Chrysl 86.10 Cltlc 10960 'f; Colg-Palm 6540 Binncnl.Aandelen ihoofdfondsen) AEGON 108.50 H100 AHOLD 181 10 184 20 AKZO 87 70 88.00 ABN 368.00 368,00 AMEV 148,20 148.00 AMRO bank 59.30 68 50 Boskalis Westm. 40 30 40 00 Dordlseho Petr 125 40 125 00 Dordtsche Petr 124 40 124 00 Elsevler-NDU 466.00 470 00 FGH 48.00 5290 Gist Brocades 158 50 156 00 Heineken 123 40 123.80 Heineken Hold 110 50 IU00 11 50 Nat Inv 80 107 00 107.00 11 00 ld 74 102 50 102 50 9 75 ld 74 102 00 102.00 8 50 ld 75 -2 100 90 101.10 10 00 OasU 74 101 50 101.80 0 50 ld lSi 102 40 102 40 815 ld 75 100 40 100 40 8 50 ld 151 100 10 109.30 8 25 ld 70 100.70 100 70 8 00 ld 71 100.00 100.00 8 00 ld 72 100.2U 100 20 7 75 ld 72 100 10 100 30 7 50 id 69 98.60 98.80 7.25 ld 66 99.70 99.50 6 50 ld 66 9730 9740 6 50 ld 68 96.50 96.70 8 75 NOB 76 101.50 101.50 10 00 Pont 74 98.30 98,30 50 Proost B 71 98.00 98,00 50 Rolmcu 67 76.10 75,00 0 50 ld 1000 78.50 77,50 8.00 Sanders 72 90 00 99.00 8.75 Schuitema 78 104 70 104.00 14 00 SHV-H 81 120 00 126.00 8.75 Stevm Gr76 94,00 94 00 5 00 Tyoo IntF 69 - 8 25 Vlll But. 70 5.50b 9 00 VMF-Slork 76 90.50 90.30 8 50 Volker Stevin 91.00e 91.10 7 00 W'have 78 144.50 144 50 7 00 W'sanen 73 103.70 103.60 8 75 W U Hyp 75 97.30 97.30 Binncnl. Aandelen ACF Hold. 185 50 186.50 Ainfas 157 10 158.00 Kempen Beg 9710 97,10 Kiene S 332 00 337.00 Kluwer ug,2o 117,00 KBB 28 40 28 00 ld cerl 27.40 27.70 ld 6 cuin Kon. Ned Pap 78 00 81 00 Krasnapsky g«5o 86 20 Landre&Gl 139,80 141 50 Lelds Wol 128,00 130 00e Macintosh 173,00e 177 00c Maxw Petr 333,00 330 00 Meneba 5500 50 20 MHVAdam 14 00b Mocara En 554 00 540.00 ld 1 10 0010 00 ld 1 4 480.00 1450 00 Mulder 730.00 "30 00 Mijnb w 7(10 nn 700 00 NewYork Ind 1260 00 1245.00 Obam 118 20 118.20 Old Court Dlr 102 00 102.00 SclTech 10 00 9.85 Sumabcl 54 00 53.50 Technology 45 80 46.50 Tokyo PH 113.00 112 50 Omfonds 18.00 18,60 Vance, Snnd 10 00 Viking 45,60 45.30 Wercldhave 150,50 150.50 Am Motors3 M.SOe 29 40 Am TcliiTel 8'43 00 Amcmcch"' 'nW' 1930 '800 v'r l\11% Dar: Kr 208.50 «J Dow chem 99 oo ,aj Eastm Kod 23 3.00 Exxon Corp 119,00'''] Fluor Corp 56.50 3 Ford Motor 10 190.00 '3 Gener El 177.50 Gener F 157 60 Gener Motors 229,50 -J Gc-tty Oil 238.00 Gillette 149.50 ''I Goodyear 90.00 Hitachi 820.00 Inco 42 oo III Int Bus Mach 32500 R Int Flav&Fr good Kroger }o4 001# Lilt Ind 211002s1 Hoogovens 39 60 38 10 KLM 191 00 188 00 Kon Olie 136.00 135 60 Nat Nederlanden 187.00 188 50e Nedlloyd Groep 109.00 '08 00 NMB 140.00 13700 7 00 ld 66 94 50 94 50 6 00 ld 64 93 30 93.30 9.75 NMB 74 101 00 1CI0 50 8 50 NMB 76 99 50 99 50 6 75 ld kap 72 96 70 96 70 Banken. Handel. Industrie Asd Rijtuig 260 00 260.00 Anl Brouw Ant Vcrl 218.00 218 00 AssSt R dam 87.50 87 20 Audet 170.00 165 00 AutlndRt 1370.00 1381.00 Nagtun 26 00 27 00 NBM-Bouw 6 95 6 90 Ncdap 520 00 513 00 Ned Credict 32 70 32.70 Ned Sehecpshyp 229 50 229 50 Bell Atlant 43 00 u 40 Bell South Bêlh Steel 0lr,n 3oeing Comp f??" Burroughs 0I. ssss sa sa Merck&Co 283 50-" Mine Mining ogi 00 S-l Mils El 30000 3" Nab Br 12B.00 22U North Am. PhC 2360)2) Van Ommeren 33.00 32.oO Pakhoek Hold 53 10 52.50 Pakhoed Hold c 47.50 47.00 Philips 41.80 41.70 Robeco 327.10 327.00 Rodamco 129.60 129.60 Rolinco 314.00 314 50 Rorcnto 19820 198 00 Unilever 248 90 247 90 Ver beul VNU 118 00 119 20 Volker Stevm 29 (H) 28 90 WUH 103 00 112 00 Banken. Handel. Industrie 11 25 Akzo 10330b 103.50b 10 75 Akzo 108.70a 10850a 8 50 NS '0 102.50 10170 7 25 ld 72 96.50 M.50 SOOWatsch 95.50 «50 7 75 OTRA 72 89.80 89 60 8 m> PflrC gr 72 7 75 Pakh 73 97.00 cr; nn 7 1)0 ld 68 &600 96 00 7 00 id 72 95 80 95 60 '- 2n a 96 00 '«•W b an id 67 94 00 94 011 5 25 .d 64 98.00 98 00 7 75 Pechlncy 93,00 9-2 80 9,75 Phlllps75 101,00 100 90 8 00 Phitlps72 101,00 100 90 6 00 P'-gem57 95.00 95 20 5 50 ld 58 94,50 94 59 BAM Hold 60 00 59 20 Batenburg 345 00 343,00 Beers 137.80 13950 Bcgemann fC.OO 86 50 Bclindo 395.20 397 20e Berkel s P 35 00a 34 00a Blydenst C 203 00 208 OO Boer Druk 92 00 92.00 Bols 92 00 92 20 Borsumt) W 226 00 224 00 Br nat Bouw 191 50 193.20 Breevast 217 00 221.00 Breevast eert 211.00 213 50 Bredero 184 50 186 80 Nicrstras* 790 00 - NorR 98 50 99 50 Nutriela GB 9150 9100 Nljverdal 144 50 147 30e Orenstcin 201 00 201 00 Olra 80.50 80 30 Pallhe 59,50 59.40 Pont Hout 67 50 «7 50 Porccl. Fles 127.00 128.00 Proost&Br 123.00 123 00 Ravust - RIVA 131,00 731 00 ld eert 708.00 709 00 Cons Foods Control Data 2T Dow Chemical -2 m Du Pont 3228 3-°° Eastman Kodak £9® 3! Exxon Corp agon Ê'TM0,'" I»»® '8 00 GeneralfSeclr 4 3<j 44 33 ggr,„ 5„ Honeywell Ine 43 20 43 30 Honeywell ine 13600 134 50 Inlern Flovnr 12150e 12100 'mem Paper 2938 2880 Phil Petr 1020) ,D Pol Corp lOOOO Proct&Gamblc jtowlil Quak Oats 185 W*1 RCA Corp 107 0) 11 Schlumbeiger !<l S Roeb ju0011» Shell Can 5s w 31 Shell OH 128 CO INJ Sp Corp St Oil Cal 110 00131 Tandy Corp 131.50 UU Tex Instr 4)7 5)611 Un Pac C )S5 50 IS' Un St SI 8950 W W'arn-Lamb C goo) U 9 25 Akzo 100.30 100 10 11 25 ABN 74 102 60 102 60 10 50 id 1974 102 40 103 00 9 75 id 79-99 101 20 101 0» 9 50 ld 79 94 102.50a 10220 9 00 ld 75 103 00 102 80 8 50 ld 1975 100.00 100 40 4 30 59 97 50 97 50 R P'Jp 96 60 96 30 8.50 RlJnlDis 99.50 99 50 7 12 RijnSch 17.00 16 20 0.00 Schiphol 86.50 «7 00 8.50 Shell75 101,60 im «0 Caland Hold. 33 30 33 40 Calve Deert 346 00 345 00 ld 0 pet cert 1882 00 I860 00 Ccntr Sulk 124 30 123 10 Id cert 124 .20 123 50 CetCCO 170.50 171 00 Rohte&Jlsk 54 00 Rommenholl 370.00 370.00 Rijn-Schelde 3,95 3 95 Sanders 138.50 139,00 Sarnkreck 106 30 106.30 Schuitema 118 20 .120,00 Schappen 247 00 260.00e imerti.Tel&Tel. j"88 '®-jj8 l'nekhclriAIrrr ,0 0730 8390 38.00 38.00 Mobil Oil 1890 17 10 North Am Phil 28 20 2830 Nynex 76"''() 75 80 West El 16760'") Woolw ,130011» Xerox Corp 150 40 H Ahold NV S 249,00 ïj] Akzoiwrrl 33,80 w 8.00 id 71 86 100,10 100 00 8.00 id 73 88 98,5(1 98 50 10 75 Amro 74 102,00 102 00 7 75 ld 72 98.20 gg 50 10.6 SHV 72 101.50 l01 30 10.6 SHV 73 100 10 100 10 Chnmotte 15.80 15,80 Cindu-Kc v 20 00 24.00 Credit' LBN 303 00 393 90 snul Intern 40,40 40.10 Telegranl' 214 50 213.50 Textiel Tw 108.OO 107.00 PaeincTei""1 24 00 23 50 Am Expr iwrri KLMiwrrBi 24»00!jj 9.75 id 80-00 102,10 101.80 8 75 ld 73 100.70 100.20 8 50 ld 73 101.00 100.50 7 25 Total 72 9G00 90,00 8 7SUnllev75 101.50 101 20 6 00 UnllevCO 94 20 93 70 Dell My 71.20 71 80 Dessenux 64.90 59 lOd Dorp en Co 77.50 77 50 Douwe Egberts 86.00 86 00 Tw Kabel H ygs oo 290 00c T*ynMiaen t. 50 2910 Ubbink 149.00 147.50 PnlamirtComCUm 328(1 32 80 Quake rOats 33 93 33 30 NatNediwrr'li 875 Philips Gl. NV 42» M Sumabel iwrri 7» NVU Finan iwrri 170»» 7 50 ld 73 88 98 00 98 40 7 50 MccsH72 98 00 97 50 8.75 BanqueP 75 98 00 9B0II 8 00 Bwf Limb 9110 9150 8 50 BOZ 99.00 98 50 8.75 VNU 75 9870 9900 4 75 Akzo 93 20 92 50 675AmRo7^ J>7 30 97.00 Econosto 54.50 54 00 EMBA 222.00 215 00a Eriks 92,00 91 90 Fokker 39.40 3900 Fornoss 39.40 40 00 VMF-Stork 86.90 87 00 Verloccrt 44.00 44.50 VitGGcm Bez 53.10 58.70 Wegen C cert 50.80 50.30 Wcssanenc 130.50 13150 »3SS«ii.ii gs =5 Scars Roebuck 40 iufiÏÏ'tban Afgiflcprijicu ftindsiNd ABNbeleggp kmh ABN oblig f soot AMRO AF jsiit 8 25 Breevast 71 90.50 96 50 8 00 Breevasl 73 92 60 92 60 8 25 Bredero 71 98.20 98 20 8 00 Br Pelr 101 60 10140 7.25 ld 72 9750 97.30 10 00 Ceehom - m so 7 25 CMC 72 95.00 95 00 9 50CRBOI I'. Dk 101.00 101.00 8 00 Cr LBN 71 98 50 98.50 8 00 Elsev NDU 100.00 99.20 850 Boskalis W 75 97 00 96 80 11 00 Bredero 81 107 60 1 07 00 6 25 Btjlirni T 73 - 7 25 Buhrm T 76 96 80 96 70 7 00 Cr I..BN 74 75 94 50 94,50 1 00 Elalon 80 96 00 95 60 8 75 Elsevier-NDU 12000 12100 7 25 Fum. 73 94 50 94 00 5 75 Glsl-Broc 73 210.00 206 00 5 25 Hoogov 68 83.20 7 25 Kappa 73 95 60 95 60 ld 5 pet PW 19 20 19p> Gel Delft c 155 00 155 00 Gerc.fabr 7! 00 71 00 Oirsvrn 145 50 hsoo Goudsmit go 00 80 00 Grasso 26900 270 00 Hagemcijcr 56 50 58 00 Hoek s Mach 69 00 69 70 Holdoh 19400 19000 42 50 43.50 "AIX Trust 204 00 204.00 Wulters S.uns H0 20 147.00 Wjcrs 4500 46 50e WiikcnHcr 82,oo 81.00 ■telecgingv lnsl ABN Aand fonds 22» 00 220 00 AlgFondsenb 151 00 150 00 Alrrnta 128 80 128.70 America End 239 50 23750 BmriBelfVG 142 00e 142 10 BOGAMIJ 160 00 158 00 w„do«.mi;; j» Texaco 4290 4290 Texas Instruments. «2? ijjnn Union Carbids Ah r.A Jh Union Pacilc 82 49 US wist 28 90 2950 Warner Lambert '.aoo baan Westingh El 'Act "J® XeroxCorn 3838 38 98 AMRO AC 14574 AMRO OF mil Amva belegg jis«i Beleggv d 7 mi Bemcodb imK BemcoJb 224» Bemco A b Bemco rend l&SW Canam f nv ij«oe EaL vglvw KM Banken, Handel. InduMrh 7 25 Hagemeyer 97 00 97.30 6 00 Holec Div 85 80 8530 8 00 HoOgOv71 99 50 99 50 8001072 7 00 KLM 68 96,50 96.50 7 75 Lyons 97,00 97,00 9 50 Maasv O T 100 80 101.00 8.75 KBB 75 71 50 72 50 7 25 Macintosh 73 188.00 188 00 9 00 Mcncba 74 98 60 98 60 7 25 Nedcrh 73 24 00e 24 00b 800 Nljverd 70 116 00 119 00e 6 50 Oce v.d.Gr 69 125,00 123.00 lloll -aeaaearch 345e 355,, lloll -Kloos 105.001 104.00 Hunter D 2110 21 50 HVA Myencert 117 00 117 00 IHC-lnter 3900 3810 Ind Manisch 90 00 90.00 IBBKondor 250.00 252 50 IntemaUO 33,80 32.60 O >1 Gr Sh 29 90 29.60 concenira 21 10 20.80 Goldmines 1400,00 1395 00 Holland F 175 00 175 00 Interbonds 635.00 636.00 Japan Fund 38.00 39.00 Leveraged 156.50 153.50 All Lyons 139 00 - AM AX Ine 76.50 75.00 Am HP 157 00 155 00 Am M 21 50 22 40 Am TZeT iNdti 188.50 186 50 ASARCO I 9100 All R 132.50 129,50 E a L vgf a b It» Esmeralda HON Optimix io«x Spec sat fund 50» 4 Umco 235» Umfonds i»f Umlife «B f Canam fund N#

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 6