Studie tandheelkunde Utrecht opgeheven Europarlement aanvaardt een toch gewijzigde begroting Drie miljard aan rente verzwegen Weerzien na negen jaar PvdA maakt wet atoompacifisten in de krijgsmacht Audio-visueel rijexamen theorie Meerderheid verwacht geen oorlog Kamerlid wil herkenbare JAAKVERDELING UNIVERSITEITEN vissersboten Levenslang door zeer oude schedel BRITTEN WOEDEND OVER BLOKKADE TERUGGAVE Éewroom al bezocht? international 5 jaar garantie PZC/!J'nnen",ïl,itenland 5 Minister Schoo Ministers: meer hulpgeld van VN naar Nederland I)EN HAAG (GPD) Minister Schoo (ontwikkelingssamen werking) en minister Ruding (financiën) vinden dat de VN- fondsen voor ontwikkelings hulp meer goederen en diensten uit Nederland moeten betrek ken zodat het bedrijfsleven er ook beter van wordt. De twee ministers schrijven dit in een nota over de doelmatig heid van de multilaterale kana len van ontwikkelingshulp, die donderdag aan de Tweede Ka mer is aangeboden. Bij het debat over de regerings verklaring vorig jaar december heeft minister president Lubbers deze nota aan het WD-Tweede Kamerlid Nijpels toegezegd De twee ministers noemen het Nederlandse aandeel in de beste dingen voor projecten van VN instellingen 'onbevredigend'. De ministers zeggen voorts dat zij er naar zullen streven om de effectiviteit en doelmatigheid van de VN-instellingen en fond sen te vergroten door controle en rapportage te verbeteren. Verder vinden zij dat er een meer even wichtiger lastenverdeling moet komen van de donorlanden bin nen de VN-instellingen. LEIDSCHENDAM i ANPi Staatssecretaris Scherpen- huizen Ivoorgrondi van verkeer en waterstaat heeft donderdagmiddag in Leidschendam het eerste nieuwe theorie-examencentrum van het CBR in gebruik ge steld. In totaal zullen vanaf I januari door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 30 van deze audio visuele centra in ons land worden geopend. Rijbewijs-kandidaten moeten dan bij iedere afbeelding irechtsboven/ die zij voorgeschoteld krijgen kiezen tussen ja' en 'nee' Om spieken bij hel beantwoorden van de vragen tegen te gaan zijn de in te drukken knopjes met kapjes afgedekt. flUDAG 16 DECEMBER 1983 Pensioen metaalnijverheid Het •dnjfspensioenfonds voor de metaal- jverheid verhoogt met ingang van 1 muan 1984 alle pensioenen met 2,51 prcent. Deze maatregel geldt voor wel de welvaartsvaste als waarde- fiste ingegane pensioenen. (ADVERTENTIE) Irokx: mogelijk iroject aanpassing Foning gehandicapten milieubrigades' <\'an onze Haagse redacteur) CN HAAG Een ruime meerder- tid in de Tweede Kamer is het wns met minister Winsemius rolksh isvesting, ruimtelijke orde nen milieubeheer) en vindt dat er m'vliegende milieubrigade', verge- Sbaar met de FIOD. geschapen worden om milieucriminaliteit i te gaan. fesemkis ziet daar weinig in, maar hervindt in de Kamer geen enkele leun, ook niet van zijn eigen WD. la! bleek donderdagmiddag tijdens mondeling overleg tussen be- ndsman en de milieucommissie uit Kamer over het rapport van de onunissie-Hellinga. uitgebracht naar inleiding van de Uniser-affaire. Ie minister ziet meer in het verster- van het toezicht van vergunning- erlenende instanties en het creeren an een 'kennis-bank' op centraal IJveau, waarvan ook lagere overhe- foi kunnen profiteren. EN HAAG (GPD) Meer dan de helft (54 procent) van Ie Nederlandse bevolking verwacht geen derde wereld- orlog. Twee en dertig procent rekent er wel op. Dit stelt tl onderzoekbureau NIPO vast na een steekproef onder ;5 personen in het hele land. Van de ondervraagden verwacht 18 procent een oorlog kernwapens, 12 procent verwacht er een zonder DEN HAAG (ANP) De studie tandheelkunde in Utrecht wordt opgeheven. In Amsterdam komt er een als samenwer- iverband tussen de vrije universiteit en de universiteit van Amsterdam. Utrecht krijgt de enige vestiging farmacie in ie Randstad. Andragogiek zal geen zelfstandige studierich- ting meer zijn. jjt blijkt uit de beslissingen die mi- van Deelman dat op 1 januari 1988 de aster Deetman (onderwijs en weten- subfaculteit tandheelkunde wordt etappen) donderdag naar de Tweede gesloten. In september 1984 kunnen Kamer heeft gestuurd over taakver- nog 60 van de 360 eerstejaars er hun leling en concentratie (tvc) in het studie beginnen. In volgende jaren Rtenschappelijk onderwijs. Daar- zullen er ten hoogste 300 eerstejaars roor had hij eerder een plan vastge- voor tandheelkunde worden toegela- tteld, dat door de universiteiten en ten: 120 in Amsterdam en 90 zowel in lOgescholen was voorbereid. Groningen als in Nijmegen. De drie Over sluiting van studierichtingen overblijvende faculteiten, zo is afge- hn Deetman beslissen op grond van sproken, zullen voor een bedrag van ie wet op het wetenschappelijk on- zeven miljoen gulden personeel uit denvijs. Waar hij geen overeenstem- Utrecht overnemen. jningkon krijgen over andere maatre- gelen dan sluiting van studierichtin- gen, beeft hij het pakket maatregelen opgelegd, waarover hij een akkoord lad willen bereiken. Dit is nu gebeurd »r de technische hogeschool in ebt en de universiteit van Amster- Nefarma: artsen schrijven minder Voor Utrecht betekent de beslissing medicijnen voor nucleaire bommen, terwijl twee prpcent het niet weet. Twaalf procent ziet de oorlog binnen tien jaar uitbreken, tien procent verwacht hem tussen tien en twintig jaar. een even groot aantal ziet het pas na twintig jaar gebeuren. Jongeren blijken minder pessimistisch te zijn dan oude ren. In de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar verwacht 60 procent geen oorlog. Bij de 65-plussers is maar 42 procent zo optimistisch. UTRECHT (ANP) Huisartsen en specialisten schrijven bij 40,7 pro cent van de consultaties door patiën ten geen medicijnen voor. Vorig jaar was dat nog maar 25,1 procent. De organisatie van genees middelenfabrikanten en -importeurs Nefarma. die deze cijfers donderdag publiceerde, concludeert eruit dat de artsen zich duidelijk beperkingen op leggen. In Belgie gaat maar 6.6 pro cent van de patiënten de spreekka mer uit zonder recept en in Italic 4.4 procent. Nefarma noemt het gebruik van ge neesmiddelen in Nederland uitzon derlijk laag. Voor bijzondere patiëntenzorg wordt in Utrecht de komende jaren bij de faculteit der geneeskunde en in sa menwerking met het academisch zie kenhuis een tandheelkundig centrum opgebouwd. Uit gesprekken over samengaan van de twee studierichtingen geologie in Amsterdam heeft Deetman het ver trouwen geput dat de problemen wor den opgelost. Er zal er een overblijven en wel die aan de vrije universiteit. De instellingen komen op 1 maart met een voorstel. De operatie taakverde ling en concentratie in het weten schappelijk onderwijs moet over eni ge jaren een besparing opleveren van 317 miljoen gulden, waarvan zestig miljoen voor vernieuwing terugvloeit. Het aandeel van de medische facultei ten en academische ziekenhuizen in de bezuinigingen is becijferd op ruim honderd miljoen gulden. De hele ingreep kost duizenden ar beidsplaatsen. Na overleg met de bon den is besloten dat wie 55 jaar is geweest en ontslagen moet worden als gevolg van de operatie kan kiezen of hij of zij met wachtgeld gaat onder de bestaande regeling of dat hij of zij een gegarandeerde uitkering krijgt. Deetman gaat uit van zo min moge lijk vertraging van de studie. Naast begeleiding van studenten voorziet de regeling ook in vergoeding van verhuiskosten van wie ergens anders zijn studie moet voortzetten. Rotterdamse gemeenteraad De Rotterdamse gemeenteraadsfracties van WD. CDA en SGP hebben beslo ten om met ingang van 1 januari weer deel te nemen aan het werk in de raadscommissies. De drie partijen be gonnen hun boycot m september vo rig jaar. Zij voelden zich door de Partij van de Arbeid en klem links buiten spel gezet bij de vorming van het college van burgemeester en wethou ders. SAN FRANCISCO (ANP) Na een pijnlijke scheiding van negen jaar konden Zoya (links) en Ivetla Leybin elkaar gisteren op het vliegveld van San Francisco ontroerd maar gelukkig omarmen. Zoya, indertijd een gerespecteerd violiste in de Sowjet-republiek Latavia, moest negen jaar geleden haar oudste dochtertje bij haar grootouders achterlaten, toen zij in 1974 naar de Verenigde Stalen emigreerde. Ivetta, die nu 16 jaar is, kreeg pas kort geleden toestemming haar moeder te volgen. Dat gebeurde pas nadat deze, inmiddels ver bonden aan het San Francisco Symfonie-orkest als violiste, had geschreven aan president Reagan, Sow- jet-president Andropov, de Califomische senator Cranston en de Verenigde Naties DEN HAAG (ANP) Het PvdA-ka- merlid Konings meent dat het aan brengen van kenletters en nummers op het dak van de stuurhut op boten kan bijdragen in de strijd tegen het zwart-vissen binnen de twaalf-mijls zone op de Noordzee. Hij heeft minis ter Braks (landbouw) donderdag ge vraagd een dergelijke registratie ver plicht voor te schrijven. Volgens Konings is het op die manier mogelijk overtredingen vanuit de lucht veel eenvoudiger en efficiënter te constateren. Konings wil weten of de in geval van overtreding opgelegde boetes van dien aard zijn dat uiteindelijk toch een netto positief resultaat voor de overtreder overblijft. CHESTER IRTR UPI) Een Engels man die de moord op zijn vrouw bekende door de vondst van een 16 eeuwen oude schedel, is woensdag in Chester schuldig bevoden en veroor deeld tot levenslange gevangenis straf. Toen eerder dit jaar bij zijn huis een schedel van een vrouw werd opgegra-, ven bekende de 57-jarige Peter Reyn- Bardt. in 1961 zijn vrouw Malika te hebben vermoord. Hij had het lijk ontleed en de stukken begraven. Maar de schedel die werd gevonden bleek bij onderzoek van een vrouw te zijn die bijna 1600 jaar geleden leefde. Maar toen had de verdachte de moord al bekend. iVan onze correspondent) STRAATSBURG Het Europees Parlement heeft donderdag de begroting voor 1984 van ruim 61 miljard gulden aanvaard. Bij de cruciale stemming spraken 241 van de 434 europarlementariërs zich voor de begroting uit. 111 tegen en één lid onthield zich. De uitslag was met spanning tegemoet gezien nadat het parlement had gedreigd de begroting te verwerpen. (ADVERTENTIE) Houdt monden fris en mensen monter. Munt uit in zuiverheid. De tegenstemmers hoopten met deze daad de lidstaten financieel onder druk te zetten om over landbouwbe- zuinigingen, de regeling va het Britse budget en de uitbreiding van de eigen middelen nu ee eindleijk de knoop door te hakken. De vóórstemmers vreesdenechter, dat de crisis in Euro pa, na de mislukte topconferentie Athene alleen nog maai' groter zal worden. De Europese lidstaten gaan zich er over beraden of zij de begrotingsbe slissingen van het parlement kunnen aanvaarden. De Griekse budgetminis ter Georgiadis heeft donderdag het oordeel van de Europese ministerraad nadrukkelijk opengehouden In het aanvaarde budget zitten twee belangrijke onderdelen die tegen de zin van de ministerraad besloten zijn. Het Europese parlement wil zo'n 250 Registratie van woonwagenbewoners door CRI vervalt DEN HAAG (ANP) De registratie van woonwagenbewoners door de Centrale Recherche Informatiedienst van het ministerie van justitie ver valt. Dit blijkt uit een mededeling van de commissie van advies voor de uitvc ?- ring van de woonwagenwet. Bij de uitvoerige registratie bij de CRI wordt geen onderscheid gemaakt tussen wel- en niet-criminelen miljoen gulden meer uitgeven dan waartoe de lidstaten bereid waren Voorts heeft het een bedrag van drie miljard uit de gewone begroting in een reservepot gezet. Uit die drie miljard moet Groot-Brittannié vanaf eind maart 1.8 miljard gulden netto terug ontvangen om de te hoge Britse bijdrage aan de Europese begroting te compenseren. Dat bedrag wordt nu voorlopig geblokkeerd om de lidsta ten zo te dwingen een blijvende rege- Aanpak jeugdwerkloosheid De FNV heeft met de werkgeversorgani saties informeel contact over een an dere aanpak van de jeugdwerkloos heid Een concreet plan is er nog niet. De FNV denkt aan het instellen van een onafhankelijke commissie van deskundigen, te benoemen door de vakbeweging en de werkgevers, zo meldt de Vakbondskrant. ling te vinden om de Bntse bijdrage aan Europa te verlagen. De beslissing van het parlement over het Britse budget leidde tot woeden de reacties van alle Britse afgevaar digden. conservatieven zowel als so cialisten die vervolgens tegen de hele begroting stemden. De conservatie ven zullen voorlopig ook niet aan het parlementaire werk deelnemen. Ook de regcring-Thatcher reageerde ver ontwaardigd. Kwik in batterijen Een verbod op het gebruik van kwik in batterijen, thermometers en lampen wordt niet overwogen. Minister Winsemius (mi lieubeheer) heeft dat donderdag mee gedeeld in antwoord op vragen van het PPR-kamerlid Lankhorst. Met fa brikanten en importeurs van deze artikelen zullen de mogelijkheden van een statiegeldsysteem en van een inle- versysteem zonder statiegeld worden nagegaan, zo blijkt uit het antwoord. EX HAAG (ANP) Staatssecreta- bBrokx van volkshuisvesting gaat linister De Koning (sociale zaken en wkgelegenheid) vragen of hij werk- n met behoud van hun uitkering üngen en gebouwen wil laten aan sen aan het gebruik door gehandi- iplen. irokx heeft deze toezegging gedaan |dens de presentatie donderdag van n vernieuwde versie van het boek leboden toegang', waarin wordt be dreven hoe woningen en gebouwen unnen worden aangepast, opdat ook ihandicapten er gemakkelijk inkun- en. Het nationaal orgaan gehandi- iptenbeleid heeft Brokx tijdens deze ijeenkomst gevraagd om de inscha- tling van jonge werklozen voor aan- van oudere bouw. Bij nieuw- juw en renovatie moet de toeganke- kheid en bruikbaarheid meteen orden ingebouwd, vindt de organisa- Zij meent dat dit zonder veel extra sten kan. tamer en minister iet eens over !i OPENINGSTIJDEN Jkndag trn donderdag 08.00- 12M uur en 12.30-16.30 uur;l £0a9 08,00-12.00 uur en 12.30- Uur; donderdagavond !iSS* '00 uur- zaterdag 09.00- .'«■00 uur. 1 keft u onze keuken- DEN HAAG (GPD) De PvdA-fractie in de Tweede Kamer bereidt een initiatief-wetsontwerp voor om militairen met gewetensbezwaren tegen kernwapens een plaats in de krijgsmacht te verzekeren. De socialist Jules de Waart rekent daarbij op steun van het CDA. De christen-democraat Ton Frinking voelt echter weinig voor een dergelijk wetsontwerp. Volgens de socialist legt defensie een NAVO-strategie niet in de hoogste veel te zware morele druk op militai- rangen kunnen functioneren. „Maar ren met bezwaren tegen kernwapens tot en met majoor en overste moet Als ze vrijwillig ontslag nemen, ver- het kunnen gaan", aldus De Waart, spelen ze hun riante militaire uitke- Bij de voorbereiding van het initiatief- ring. Blijven ze, dan lopen ze kans wetsontwerp, dat de PvdA'er vóór ontslagen te worden. maart Vil indienen, acht hij overleg „Maar ook uit een oogpunt van ver- met de CDA-fractie nodig. Een rap- maatschappelijking van de krijgs- port-van het CDA-partijbureau pleitte macht is het beleid van de minister onlangs voor bescherming van de onjuist. Meer dan de helft van de positie van allerlei gewetensbezwaar bevolking heeft bezwaren tegen kern- den in de samenleving, waaronder wapens", zegt De Waart. atoompacifisten. Daarom rekent De Het kamerlid denkt aan het aanwij- Waart op steun van het CDA zen van bepaalde functies waarin men De christen-democratische 'defensie- dmect met kernwapens in aanraking specialist Ton Frinking staat echter komt Die functies zou men moeten zeer gereserveerd tegenover 1 kunnen weigeren, zonder nadelige ge- PvdA-initiatief „Het aanduiden van volgen voor de verdere militaire loop- besmette en onbesmette functies ln baan de krijgsmacht gaat mij veel te ver". Hoge rangen ondenichrljfl nitt dc std. Overigens erkent De Waart dat men- ling van De Waart, dat dc krijgs- sen die niets met kernwapens te macht ook in dit opzicht een afspie- maken willen hebben, bij de huidige geling van de samenleving moet zijn. DEN HAAG (GPD) In 1977 is ongeveer 45 procent van de ontvangen rente door gezin nen verzwegen voor de in komstenbelasting. Hiermee was een bedrag van circa drie miljard gulden ge moeid. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek-, Een soortgelijke analyse met gege vens over 1979 Is in voorbereiding. Vooral van de rente op spaarbewijzen werd de fiscus niet in kennis gesteld. Daarvan werd ongeveer 90 procent niet aangegeven. Van de rente op obligaties werd tussen de 60 en 70 procent niet opgegeven aan de belas tingen, Van de rente op giro- en bankrekenin gen, spaartegoeden en overige vorde ringen werd 25 tot 35 procent niet aan de fiscus gemeld. In een reactie wijst minister Ruding (financien) erop. dat het om cijfers over 1977 gaal „Ik heb de induik dat het actieve fraudingsbeleid sindsdien al succes heeft gehad" Volgens hem zijn de aangiften van rente-inkomsten daarna nadrukkelijk toegenomen. De minister is van me ning, dat door het beleid de rentefrau de bij spaarbrieven aan toonder al volledig de nek is omgedraaid. Begin volgend jaar wil de fiscus e steekproef gaan houden bij banken om na te gaan wat er bij particulie ren binnenkomt aan rente. Tot nu toe kan de belastingdienst alleen rente- gegevens bij banken controleren, als er serieuze aanwijzingen voor belas tingontduiking bestaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5