W apenonderhandelingen Wenen ook opgeschort Geweldsexplosie rond evacuatie van Arafat OPLICHTING VIA TEGELTJES pzefi IEURT AAN DIPLOMA TIER O VERLEG PZC/ binnen-buitenland Extraatje minima et weer CHRISTENKONVOOIEN OP WEG Vrouw gooit kinderen in de rivier OVERDEKTE JUNGLE IN BURGERS DIERENPARK Friedman neemt het niet zo nauw Vooral juweliers en opticiens doelwit HJDAG 16 DECEMBER 1983 i Van onze correspondentI %N'EN De onderhandelingen over wederzijdse troepenvermindering en beperking van iventionele wapens in Centraal-Europa (MBFR) in Wenen zijn opgeschort. De lopende (sprekingen zijn donderdag beëindigd zonder dat met de gedelegeeerden van het jrschau-pact een overeenkomst kon worden bereikt over het vaststellen van een nieuwe a itum voor het voortzetten van de onderhandelingen. Dit betekent dat het allerlaatste forum ft 0 wapenonderhandelingen tussen Oost en West op het ogenblik niet meer functioneert. k MBFR-overleg, dat in het meer delingen politiek minder gewicht dan partijen in hel MBFR-overleg het 6 tienjarig bestaan nog nooit een het afbreken van 'Genève erover eens dat zij beide teveel troe- derbreking heeft gekend, is echter In de afgelopen tien jaar bleken beide pen hebben en dat de eerste eventue- c afgebroken. Er wordt op gere- 'ei dat over niet al te lange tijd wm^u»m smmmm js diplomatieke kanalen een nieu- Éaium voor de voortzetting van de prelöngen wordt overeengeko- n De leider van de Russische sgaüe. Valerian Michailov. heeft girerd dat het Oostblok in princi- ca het kerstreces met de bespre- pgen ir. Wenen wil verder gaan. s westerse kant verklaarde de Ne- 1 dsndse delegatieleider Willem de van Steen wijk teleurgesteld te idatde Oostbloklanden geen nieu- datum wilden vaststellen. Hij zei 1 het Westen bereid is op elk mo ut de onderhandelingen te hervat- [i Als datum voor het eerstvolgende l pek stelde De Vos van Steenwijk i januari voor. Volgens de delegatie- der heeft het opschorten door de njet-Unie van de MBFR-onderhan- vooruitzichten van zaterdag tot en [dinsdag: tn toe zon en mogelijk enige v «slag. In de nacht lichte vorst en t) Jdagtempcratuur ongeveer 4 gra de zuidoostelijke stroming, die in Ml ad wordt gehouden door een hoge- ilj igebied boven oost-Europa en een t'l eirukgebied bij Groot-Brittannié, m een vrij smalle wolkenzone en warmere lucht langzaam nader- Gistermiddag begon vanuit het m hoesten de bewolking toe te ne- a, ln de avond was alleen het rdoosten van Nederland nog vrij bewolking. De bewolking hing '.n met een zivak front dat ons in nacht passeert. Plaatselijk viel er regen. De koude lucht heeft nu tisgemaakt voor warmere lucht is van Oceanische oorsprong en ptt Zeeland vanuit zuidelijke mgen. De temperatuur kan van- |j Wap tot ongeveer 7 graden opïo- i Er zijn vandaag enkele ivolken- 1 ün, maar de zon zal vandaag ook xhoots te zien zijn. Het blijft de wind is zuidelijk en is vrij •JcWIj tot krachtig in de middag, heizichten voor zaterdag: zater- komt het weer meer onder in- S ai ran een depressie die zich mo- 3 ueel ten westen van Fmkrijk be rt it De bewolking gaat weer toene- en m de middag is er kans op sDe temperatuur komt iets lager %en (Slot van pagina 1) De Korte hadden becijferd dat de besparing zelfs f50 miljoen bedroeg. De socialist vond dat deze meevaller verdeeld moest worden over alle lang durig 'echte minima', terwijl de WD'er ook nadrukkelijk dacht aan een tegemoetkoming voor aow'ers. Staatssecretaris De Graaf liet blijken het meest te voelen voor de opvatting van het CDA, dat vroeg om een extra bescherming voor de groep met af hankelijke kinderen De motie van de PvdA, waarin gevraagd wordt om een 'substantiële extra toeslag' voor de langdurig echte minima, werd door de bewindsman gezien als een onder steuning van zijn beleid De staatssecretaris becijferde dat de extra uitkering van f 150 per kind ertoe zal leiden dat deze groep er eind volgend jaar ruim vier procent op vooruit zal gaan. Daarmee wordt een deel van het koopkrachtverlies dat zij in de afgelopen jaren hebben opgelopen, goedgemaakt. Het voorstel van de PvdA voor een uitkering voor alle langdurig echte minima zou leiden tot een koop krachtwinst van 0.5 procent. Dat komt omdat deze groep veel groter is dan de groep met kinderen. Per per soon kan slechts een uitkering van f85 verstrekt worden, zei De Graaf. De bewindsman benaderde voorts positief het plan van de VVD om op 1 juli volgend jaar een korting toe te passen op het ziekengeld. Ken kor ting op de uitkering krachlens de Ziektewet zou in de plaats moeten komen van een deel van de voorgeno men korting op de hogere uitkerin gen. Volgens De Graaf gaat het hier bij slechts om een verschuiving in de Minister De Koning Net als CDA en PvdA wilde ook staatssecretaris De Graaf niet diep ingaan op de voorstellen om de hoge re uitkeringen op 1 juli te verlagen tot 70 procent van het vroegere loon. Pas in het begin van 1984 wil het kabinet met definitieve wetsvoorstellen ko men. Bij het debat hierover willen de fracties voorts rekening houden met het (komende) SER-advies en de op vattingen van de Emancipatieraad. Bij deze komende discussie zal het kabinet voorts een maatregel voor stellen waardoor alle boven-wettelijke uitkeringen van werkgevers aan werk nemers (bijv. aanvullingen op ziekte- wet-, wwv- of wao-uitkeringen) tijde lijk opgeschort worden. Minister De Koning (sociale zaken) toonde zich optimistisch over een hervatting van het overleg tussen de vakcentrales, werkgevers en het ka binet. Hij zei positief te zullen reage ren op het onlangs geuite verzoek van FNV-voorzilter Kok om zowel deze winter als in het voorjaar over de arbeidsvoorwaarden te overleg gen. In het eerste overleg zou gesproken moeten worden over de komende kor tingen op hogere uitkeringen per 1 juli. Later zou dan het overleg voor de komende jaren gevoerd moeten wor den. De minister hield vast aan zijn voor nemen om ook de minimumjeugdlo nen op 1 januari met 3 procent te korten. Wel is hij bereid gevolg te geven aan hel verlangen van het CDA om werkgevers en werknemers voor te stellen om jongeren in het vervolg nog maar 36 uur per week te laten werken. Deze arbeidstijdverkorting, door het CDA al in het voorjaar voorgesteld, zou moeten gebeuren zonder dat de lonen van de jongeren opnieuw verlaagd worden. Volgens het CDA is het niet juist om jongeren na de korting van tien pro cent per 1 juli en de korting van drie procent op 1 januari nog eens extra te laten inleveren voor korter werken. De Koning voelde overigens niets voor het plan van de oppositie om de jongeren geheel uit te sluiten van de korting. Minster Rietkerk zegde de Kamer toe te zullen trachten nieuwe brutokor- tingen op de salarissen van de ambte naren te voorkomen. Daarnaast wil hij verhinderen dat hij moet over gaan tot gedwongen ontslagen. De minister kwam voorts de Kamer tegemoet op het punt van de inhou- dingswet voor oud-militairen en ex- personeel van politie en brandweer. Ie verminderingen alleen betrekking zouden moeten hebben op Ameri kaanse en Russische troepen. Probleem is evenwel, dat de NAVO de stelling van het Warschaupact aan vecht dat er ten naaste bij een even wicht in troepen bestaat. Volgens het westen beschikt het oosten over onge veer 960.000 man troepen in Cenraal- Europa vergeleken met slechts 800.000 man van het westen Het Warschaupact zegt echter over slechts 805 000 man troepen te be- scnikken in het gebied. De NAVO heeft toegezegd een ooste lijk ontwerp-akkoord te bestuderen dat eerder dit jaar werd voorgelegd aan de conferentie en voorziet in een eerste terugtrekking van 20.000 Russi sche en 13.000 Amerikaanse soldaten. Sowjetambassadeur Viktor Michailov verklaarde dinsdag, dat deze voorstel len van het Warschaupact, als het MBFR-overleg volgend jaar zou wor den voortgezet, nog van kracht zou den zijn. Zwakte DEIR EL KAMAR ln Israëlische vrachtwagens uit het christelijke Libanese bergdorp Deir el Kamar vertrekkende leden van de falangistische militie krijgen in de buurt van die plaats door Druzen-strijders verwensingen naar het hoofd geslingerd, als donderdag onder Israëlische begeleiding 2500 man na een belegering van drie maanden de aftocht blazen Amerika zal geen nieuw onderhande lingsbod doen om de Sowjet-Unie te bewegen zo snel mogelijk de bespre kingen over de strategische kernwa pens (START) in Genève te hervat ten. Dat zei gisteren tijdens een pers conferentie per satelliettelevisie START-onderhandclaar Edward Rowny. „Concessies van onze kant worden door de Sowjets slechts uit gelegd als teken van zwakte. Zij hebben Genève verlaten zonder een datum voor hervatting van de onder handelingen vast te stellen. Het is aan hen om op onze laatste voorstel len te reageren en terug te keren, de bal ligt op hun helft", aldus Rowny. Enkele dagen eerder had Paul Nitze, die in Genève over de tactische kern wapens in Europa (INF) onderhandel de eenzelfde geluid laten horen. In de Amerikaanse visie is de Sowjet-Ume verrast door de westerse vastberaden heid. eensgezindheid en moed BEIROET-TRIPOLI (DPA/RTR) Rond de Noordlibanese havenstad Tripoli zijn donderdag op het naderen van de evacuatie van PLO-leider Yasser Arafat de felste gevechten in tien dagen gevoerd tussen zijn voor- en tegenstanders. Er vielen zeker twintig doden en gewonden. MAASTRICHT (ANP) De politie van Maastricht heeft donderdagmid dag de 38-jarige ongehuwde vrouw V. M. aangehouden, nadat ze zich bij de politie aanmeldde met de medede ling dat zij haar twee kinderen - een jongetje van negen maanden en een meisje van 2 jaar - in de Maas had gegooid. Dank zij een oplettende voorbijgang ster kon het jongetje nog juist op tijd uit het water worden gehaald. On danks zoekacties van de rijkspolitie te water en de brandweer was donder dagavond van het meisje nog geen spoor te bekennen. Gevreesd wordt dan ook dat ze is verdronken Volgens een woordvoerder van de politie kon de moeder gezien haar labiele geestelijke toestand nauwe lijks worden verhoord. In het weekeinde moeten vijf Griekse schepen arriveren om de leider van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie en zijn 4.000 strijders naar Tunesie en Noord-Jemen te evacueren Grieken land verklaarde daarvoor toestem ming te hebben gekregen nadat het de nodige veiligheidsgaranties had gekregen. Frankrijk zou volledige be scherming' hebben beloofd. Woord voerder Abdel Rahman van Arafat zei. dat de evacuatie direct zal begin nen zodra de schepen arriveren. Los van deze evacuatie arriveert in de komende dagen eerst een Italiaans hospitaalschip om bijna honderd ge wonde Palestijnen naar Cyprus te brengen. In Deir el Kamar in het zuiden van het Shoufgebergte begon donderdag de evacuatie van bijna 30.000 christe lijke militieleden en vluchtelingen, die daar al drie maanden waren ingesloten door druzische militie. De operatie geschiedde onder toe zicht van het Rode Kruis en het Israëlische leger. Daartoe staken Is- tó zuidoost, toenemend tot 5 a 6 Wort in de middagzicht: matig, itgoed, temperatuur kustwater: 5 oden, afwijking waterstanden, ge it verlagingen: maximum golf- We monding Scheldes: tijdens Water in de ochtend omstreeks halve meter. ZON EN MAAN december op 08.43 onder 16.29 op 14.54 onder 05.21 LONDEN (GPDl De vader van het moneta- risme, Nobelprijswin naar Milton Friedman, heeft moedwillig feiten verdraaid om zijn theo rieën sluitend te krij gen. Dat staat volgens het doorgaans betrouw bare Britse dagblad „The Guardian" in een binnenkort te publice ren studie. De studie is verricht door twee eminente eco nomen en wordt volgen de week uitgebracht on der verantwoordelijk heid van de Bank of England, de Britse cen trale bank. De resulta ten zijn vernietigend voor Friedman, wiens theorieen de hoeksteen vormen van onder meer het economische beleid van de regermg-That- cher. De twee onderzoekers hebben zich geconcen treerd op Friedman's boek ..Monetary trends in the United States en the United Kingdom", en zijn er achtergeko men dat de befaamde econoom officiële statis tische gegevens dom weg gemanipuleerd heeft om zijn gelijk te bewijzen. De band die door Fried man is gelegd tussen geldvoorraad en inflatie (de centrale stelling van zijn economische theo rie is dat inflatie wordt veroorzaakt doordat er te veel geld is waarmee schaarse goederen wor den gekocht), is volgens de twee Britse econo men met gebaseerd op enig geloofwaardig cij fermatig materiaal De door Friedman ver onderstelde stabiele wisselwerking lussen geldvoorraad en totale gelduitgaven is al even min aanwezig, aldus het onderzoek. Het eindrap port is twee maanden geleden naar Friedman toegestuurd, maar hij heeft er niet op geant woord, aldus The Guar dian. ARNHEM (ANP) Bur gers Dierenpark in Arn hem heeft donderdag definitief het licht op groen gezet, voor de aanleg van een ruim drie hectare grote over dekte jungle. De directie rekent erop dat de toeristische at tractie het bezoek aan het dierenpark zal ver dubbelen tot ruim an derhalf miljoen mensen per Jaar De kosten voor het project, waaraan al sinds 1969 wordt ge werkt, bedragen ruim 75 miljoen gulden Het tro pische oerwoud zal in 1988 worden geopend ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Burgers Dierenpark. Directeur Van Hooff kondigde het definitieve doorgaan van de plan nen donderdag aan bij de opening van een proefhal voor het tropi sche oerwoud door de Gelderse commissaris der koningin M. de Bruijne. Die proefhal is vijftien bij vijftig meter groot en wordt overkapt door een uit meerdere lagen kunststof be staand vederlicht dak In de hal is een tropi sche tuin aangelegd met meer dan 350 soorten planten, watervallen, beken en een moeras De bedoeling is dat de proefhal dient voor het testen van de materia len. die binnenkort ook voor de aanleg van het grote project worden ge bruikt raèlische troepen voor het eerst na maanden de rivier van de Awali over. op welke linie zij zich medio septem ber terugtrokken uit de regio Beiroet en het Shoufgebergte. Als eersten werden 1.500 christelijke strijders met al hun wapens, ook zware, in 100 Israëlische vrachtauto's door de dru zische linies naar de zuidelijke haven stad Sidon gebracht, waar reeds drie schepen wachtten om hen naar Bei roet te brengen. Voor de evacuatie zouden in verdere dagen in totaal zeker zestig konvooien met elk 500 mensen nodig zijn. Het Franse contin gent van de multinationale vredes macht had gisteren door aanvallen van artillerie en sluipschutters en een bomaanslag langs de weg op een konvooi twee doden en drie gewonden te betreuren. Hun Amerikaanse collega's bij het zuiden van het vliegveld van Beiroet werden beschoten door druzenmili- tie bij Shweifat, maar daarbij vielen geen slachtoffers. De Amerikanen schoten terug met lichte wapens en kregen steun van het slagschip New Yersey, dat daarvoor niet zijn zwaar ste geschut gebruikte, zoals woens dag, maar lichtere kanonnen. Milton Friedman 'ADVERTENTIE Hedenavond presenteert De Hooizolder: 2e RONDE DISK-JOCKEYWEDSTRIJD met een grandioos optreden van de sterkste man van Europa SIEM WULFSE Gratis champagnecocktail Voorverkoop aan de kassa. Openingstijden: vrijdlg en zaterdag van 21.00-04.00 i Zondag 14.00 - 01.00 uur - - ïn 12.18 190 00.48 133 00.40 204 nge 01 15 156 k 01 09 183 t 01.41 159 16 dcecember n 11 08 154 11.29 176 12 10 117 1203 191 00 16 153 00 11 180 0044 155 '6 december 5.10 151 5.32 163 5.58 129 5.51 180 611 149 626 175 06,24 148 uur cm 't 1" december 06.07 164 06.31 175 06.53 139 06 53 193 07.07 159 07.22 187 07.18 157 1304 125 12.58 201 1331 149 13.27 175 1357 151 12.36 139 12.33 163 13.01 141 17 41 187 18.01 198 18.21 160 18.20 212 18 31 179 18.46 208. 18.41 178 18 29 192 18.51 202 1909 160 19.17 217 19.21 182 19.36 211 19.31 179 NIJMEGEN (ANP) De Nijmeegse politie heeft donderdag twee inwo ners van die stad gearresteerd we gens misleiding en oplichting van vele tientallen opticiens en juweliers in het hele land. De mannen, 38 en 46 jaar oud, worden ervan verdacht eerder deze week per post en onder rembours pakjes te hebben verzon den, waarvoor dc ondernemers bij ontvangst bijna 130 gulden moesten betalen. In het pakje bleek achteraf slechts een tegeltje te zitten met daarop een sticker met het opschrift 'Eendracht maakt macht". Bij huiszoeking in het pand in Nijme gen, van waaruit de mannen opereer den, vond de politie duizenden ver- zendklare pakjes en materiaal om er nog tienduizenden te maken. Uit in het pand gevonden administratie bleek volgens de politie bovendien dat de mannen in totaal meer dan 90.000 pakketjes hadden willen ver zenden. Als alle geadresseerde opti ciens en juweliers voor de ontvangst ervan hadden betaald, zou er volgens de politie sprake zijn geweest van een 'omzet' van bijna tien miljoen gulden De Nijmeegse politie kwam de zaak op het spoor toen er woensdag steeds meer telefoontjes binnenkwamen van ondernemers die het vreemde pak ketje hadden ontvangen en die ervoor hadden betaald De zaak werd aan justitie voorgelegd, die tot de conclu sie kwam dat er sprake was van oplichting. Bij verscheidehe PTT-ccn- tra m het hele land bleken inmiddels nog grote hoeveelheden pakketjes voor verzending klaar te liggen Op verzoek van de Nijmeegse politie is die verzending onmiddellijk stilge legd. Bij elk pakketje zat een begeleidende brief, waarin door een zich 'De Een dracht' noemende organisatie werd opgeroepen om gezamenlijk de econo mische problemen te boven te komen. De ondernemers zouden volgens de brief binnenkort het verzoek krijgen de organisatie te steunen door een bepaald inschrijfgeld te betalen Via de brief wist de politie de afzender te achterhalen. Die bleek te opereren vanuit een onderverhuurd pand in het centrum van Nijmegen Daar werden donderdag dan ook de duizenden ver- zendklare pakketjes en de admini stratie in beslag genomen. Volgens de politie was de oplich tingsoperatie nog niet zo lang aan de gang. De twee aangehouden Nijmegc- naren worden als hoofdverdachten gezien, maar volgens de woordvoer der zijn er meer mensen bij betrok ken. Het onderzoek duurt voort. NIJMEGEN Een politiefunctionaris toonde donderdagavond in Nijmegen een deel van de tegels en verzenden- veloppen waarmee oplichting tot een bedrag van ca. 10 miljoen gepland Directie: K. Scherphuis. W. F. de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie M. P Dieleman en C. van der Maas BUREAUS: gen. tel (011841 15144 Middelburg Markt 51. 4331 LK Middelburg, tel. (011801 27651. Goes Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel (01100) 16140. Terneuzen. Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel (01150) 94457 Hulst. Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144 Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag l m vrijdag van 08.00-17 00 uur 's Zaterdags van 09.00 tot 11 30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie (01194) 511 Advertentie-afdeling (01186) 1584 's-Zaterdags (011841 15144 van 09.00-11 30 uur Redactie (011841-14796 Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur ;01184) 15144 Zondag avond van 20 00 tot 22.00 uur Abonnementsprijzen per kwartaal 61,20. franco per post 72.-: per maand 21.- losse nummers 0,85 (alle bedragen in clusief 4 pet btw.). Postrek nr. 3754316. t.n.v PZC ab rek Middelburg. Advertentietarieven 122 cent per mm. minimumprijs per advertentie 18.30. ingezonden mededelingen 2Vz x tarief Voor brieven bureau van dit blad f 4,25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pel btw. Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant BV. Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3